Page 1

REVENIREA GLORIOASĂ

a lui HRISTOS


Isus va reveni !


1. Cum se referă îngerii la a doua venire a lui Isus ? Fapte 1:9-11 După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb,


1. Cum se referă îngerii la a doua venire a lui Isus ? Fapte 1:9-11 şi au zis: ,,Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaş fel

cum L-aţi văzut mergând la cer


2. Spune Apocalipsa cum se va reîntoarce Isus ? Fapte 1:7

Iată că El vine pe nori.


3. Ce sunt aceşti nori ? Ps. 104:3

Cu apele Îţi întocmeşti vârful locuinţei Tale; din nori Îţi faci carul, şi umbli pe aripile vântului


3. Ce sunt aceşti nori ? Ps. 68:17

Carăle Domnului se numără cu douăzecile de mii, cu mii şi mii; Domnul este în mijlocul lor, venind din Sinai în locaşul Său cel sfânt.


4. Cine Îl va vedea pe Isus când va veni ? Apoc. 1:7 Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.


5. Ce vor face îngerii la reîntoarcerea lui Isus ? Mat. 24:31 El va trimete pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, dela o margine a cerurilor până la cealaltă.


O invazie din spaĹŁiu


6. Ne învaţă Isus despre o răpire secretă ? Matei 24:27

Căci, cum iese fulgerul dela răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului.


6. Ne învaţă Isus despre o răpire secretă ? 1Tes. 4:16 Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer,


6. Ne învaţă Isus despre o răpire secretă ? 1Tes. 4:16

şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.


6. Ne învaţă Isus despre o răpire secretă ? 1Cor. 15:52 Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.


7. Ce se va întâmpla cu cei drepţi când Hristos se va întoarce ? 1Cor. 15:52

Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.


7. Ce se va întâmpla cu cei drepţi când Hristos se va întoarce ? 1Tes. 4:16 Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi

întâi vor învia cei morţi în Hristos.


7. Ce se va întâmpla cu cei drepţi când Hristos se va întoarce ? 1Tes. 4:17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi

împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.


8. Cu ce fel de corpuri vor fi glorificaţi cei sfinţi ? Filip. 3:20.21 El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.


9. Va veni Isus pe pământ sau va rămâne în aer ? 1Tes. 4:17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas,

vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.


Hristosi falĹ&#x;i vor apărea


10. Cum vom şti noi dacă este un Hristos fals ? 1Tes. 4:16.17 Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.


10. Cum vom şti noi dacă este un Hristos fals ? 1Tes. 4:16.17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.


11. Va avea putere Satana să-L imite pe Hristos ? 2Cor. 11:14 Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină.

Apare ca un înger de lumină


11. Va avea putere Satana să-L imite pe Hristos ? Apoc. 16:14 Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite, şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic.


11. Va avea putere Satana să-L imite pe Hristos ? 2Tes. 2:9 Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase,

Face minuni


11. Va avea putere Satana să-L imite pe Hristos ? Apoc. 13:13 Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor.

Coboară foc din cer


11. Va avea putere Satana să-L imite pe Hristos ? Mat. 4:6 ,,Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: ,El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.

Foloseşte Scriptura


11. Va avea putere Satana să-L imite pe Hristos ? Ezech. 28:12 Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ajunsesei la cea mai înaltă desăvârşire, erai plin de înţelepciune, şi desăvârşit în frumuseţe.

Este înţelept şi frumos


12. Poţi fi în siguranţă mergând să vezi un Hristos fals ? Mat. 24:23-26 Atunci dacă vă va spune cineva: Iată, Hristosul este aici, sau acolo, să nu-l credeţi.


12. Poţi fi în siguranţă mergând să vezi un Hristos fals ? Mat. 24:23-26 Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.


12. Poţi fi în siguranţă mergând să vezi un Hristos fals ? Mat. 24:23-26 Deci, dacă vă vor zice: Iată-L în pustie, să nu vă duceţi acolo! Iată-L în odăiţe ascunse, să nu credeţi.


Regele vine !


13. Ce vor face cei răi în timpul când Hristos se întoarce ? Apoc. 6:14-16 Cerul s-a strâns ca o carte de piele, pe care o faci sul. Şi toţi munţii şi toate ostroavele s-au mutat din locurile lor.


13. Ce vor face cei răi în timpul când Hristos se întoarce ? Apoc. 6:14-16 Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor.


13. Ce vor face cei răi în timpul când Hristos se întoarce ? Apoc. 6:14-16 Şi ziceau munţilor şi stâncilor: ,,Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului;


13. Ce vor face cei răi în timpul când Hristos se întoarce ? Apoc. 6:14-16

căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare?


14. Ce se va întâmpla celor răi la revenirea lui Isus ? 2Tes. 1:7.8 să vă dea odihnă atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc,


14. Ce se va întâmpla celor răi la revenirea lui Isus ? 2Tes. 1:7.8 ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.


14. Ce se va întâmpla celor răi la revenirea lui Isus ? 2Tes. 2:8 Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.


15. De ce nu oferă Dumnezeu o altă şansă celor răi ? 2Tes. 2:10-12

şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru ceice sunt pe calea pierzării, pentrucă n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.


15. De ce nu oferă Dumnezeu o altă şansă celor răi ? 2Tes. 2:10-12 Din această pricină, Dumnezeu le trimete o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.


16. Ce fel de glorie este vizibilă la revenirea lui Hristos ? Luca 9:26 Căci de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, se va ruşina şi Fiul omului de el, când va veni în slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri.


17. Ce va face Hristos şi armata Sa naţiunilor ? Apoc. 19:11-16 El judecă şi Se luptă cu dreptate. ... Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească Neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiag de fer.


17. Ce va face Hristos şi armata Sa naţiunilor ? Apoc. 19:11-16 Şi va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu.


O, glorioasă zi !


18. Care este scopul major al revenirii lui Hristos ? Ioan 14:2.3 În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.


19. Cum numeşte Pavel venirea lui Hristos ? Tit 2:13 aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.


20. Poate şti cineva timpul revenirii lui Isus ? Mat. 24:36 Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.


21. Ce putem şti noi cu siguranţă despre apariţia lui Hristos ? Mat. 24:32.33 Dela smochin învăţaţi pilda lui: Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţia, ştiţi că vara este aproape. Tot aşa, şi voi, când veţi edea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.


Răsplata ta veşnică


22. Cum vor fi oamenii răsplătiţi la a doua venire a lui Isus ? Apoc. 22:12 Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.


23. Ce avertizări a dat Isus în Mat. 24:44

Deaceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.


24. Dacă Isus ar veni ĂŽn seara aceasta, vei fi gata ?


/Seminar-Apoc-06  

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2011/04/Seminar-Apoc-06.ppt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you