Page 1

Alexandria nr.1:

BULETIN INFORMATIV

Ciobanu Zaharia Roncea Viorel Iana Gheorghe St\v\rache Roland Stanciu Gheorghe Marincu Viorica Edu Ovidiu Mariana Dr\gu] prezbiter prezbiter prezbiter prezbiter prim-diacon prima-diaconeas\ secretar intendent 0768256465 0721753871 0747961261 0764407328 0768093860 0766538447 0726945342 0762696710

Valentin Petreac\ pastor 0742009855 0769001727

Num\rul 125, Anul 3

Propolis - 300 compu[i `n slujba s\n\t\]ii Propolisul con]ine aproximativ 300 compu[i ce combat virusurile, bacteriile [i micozele, ajut\ digestia, stimuleaz\ refacerea globulelor albe [i ro[ii, diminueaz\ oboseala [i contribuie la refacerea imunit\]ii.

Radio Vocea Speran]ei: – Ro[iorii de Vede: 107.1 MHz – Zimnicea: 104.5 MHz

Soarele apune la ora 16.49 Buletinul a fost realizat de: Ioana Cristea Nina Constantin Ovidiu Edu e-mail: binformativ@yahoo.com Alexandria 1: Str. Av. Al. Colfescu nr. 74 Alexandria 2: Str. 1 Decembrie nr. 86

Alexandria nr.2: }ucmeanu Viorel prim-prezbiter 0764919422

al Bisericii Adventiste de Ziua a {aptea Alexandria Alexandria nr. 1 [i Alexandria nr. 2

COMPOZI}IA PROPOLISULUI ~n structura propolisului au fost identifica]i aproape 300 compu[i, printre care: flavonoide, compu[i aromatici (acid cafeic, vanilin\), uleiuri esen]iale, vitamine [i oligoelemente benefice pentru s\n\tate. CONTRA INFEC}IILOR {I DURERILOR DE GÂT Propolisul calmeaz\ durerile de gât [i combate infec]iile ORL. Gra]ie propriet\]ilor sale antiinflamatorii [i anestezice, calmeaz\ rapid durerile de gât. ~n plus, ac]iunile sale antibacteriene [i antivirale lupt\ contra invaziilor microbiene [i scad durata de via]\ a infec]iei. Propolisul este prescris `n caz de angine, faringite, laringite [i alte infec]ii ORL f\r\ febr\. UTIL ~N IGIENA BUCO-D D ENTAR| Gingii sensibile [i ro[ii, inflamate, ce sângereaza u[or? Numeroase persoane sufer\ din cauza gingiilor care sunt agresate de tartru, coroane prost puse sau lucr\ri dentare ce re]in bacteriile. ~n plus fa]\ de tratamentul medical clasic, po]i utiliza [i propolisul. Ac]iunile sale antibacteriene [i anestezice ajut\ la neutralizarea pl\cii dentare, contribuie la diminuarea edemului [i durerii. ~N PREVEN}IE CONTRA VIRUSURILOR SPECIFICE IERNII Propolisul este folosit din vremuri str\vechi pentru prevenirea bolilor [i stimularea sistemului imunitar. ~naintea iernii e bine s\ faci o cur\ cu propolis pentru a-]]i ajuta organismul s\ reziste `n fa]a frigului [i virusurilor. MU{CHII {I ARTICULA}IILE APRECIAZ| PROPOLISUL ~ncearc\ tinctura de propolis `n cazul problemelor provocate de inflama]ii: poliartrit\ reumatoid\, spondilit\, tendinit\, artroz\, dureri lombare. Propolisul este anestezic [i antiinflamator, calmând deci durerile `n aplicare local\.

Petreac\ Teofil prezbiter 0766490491

B\dica Villiam prezbiter 0765234115

Neagu Gabriel Calot\ Daniela prim-diacon prima-diaconeas\ 0766237383 0788516308

Constantin Nina secretar 0767181246

Cristian Cociu intendent 0767771034

Program servicii divine:

Vineri ora 18.00

Alexandria nr.1: Alexandria nr.2:

Student ITA Aurel Roncea

20 noiembrie 2010

Sâmb\t\ ora 8.30

ora 9.30

ora 11.00

ora 16

Emil Indric\u Student ITA

{coala de Sabat

Emil Indric\u Student ITA

Student ITA Student ITA

Ce fel de c\l\uz\ e[ti? Dac\ ai beneficiat de serviciile unei c\l\uze, spre o destina]ie dorit\, sau dac\ ai fost m\car o dat\ c\l\uz\ pentru un r\t\cit, atunci vei `n]elege mai bine acest mesaj. Condi]ia esen]ial\ pentru o c\l\uz\ este s\ cunoasc\ personal drumul, s\ câ[tige prin seriozitate `ncrederea c\l\torului. Acum când facem planuri pentru un nou an evanghelistic, este timpul s\ ne amintim c\ rolul nostru, ca individ `n aceasta biseric\, este acela de c\l\uz\. Am fost ale[i prin harul lui Dumnezeu s\-i conducem pe semenii no[tri la Hristos. Cunoscându-L pe Dumnezeu, tu e[ti o c\l\uz\ pentru cei din familia ta, pentru vecini, pentru colegi, pentru prieteni [i du[mani, pentru cel ce te cunoa[te [i pentru cel pe care nu-l cuno[ti. Gânde[te-te ce po]i schimba `n mentalitatea ta, `n vorbirea ta, `n garderoba ta, `n afacerile tale, `n priorit\]ile tale, pentru a deveni o c\l\uz\ credibil\ pentru semenul t\u. Cuno[ti drumul spre cer, te-ai `ntâlnit cu Hristos, ~l cuno[ti personal, e[ti c\l\uz\ folosind detalii din experien]a altora sau din propria experien]\? Mântuitorul a rostit câteva cuvinte pentru oamenii religio[i din vremea Lui: ,,L\sa]i-i: sunt ni[te c\l\uze oarbe [i când un orb c\l\uze[te pe un alt orb, vor c\dea amândoi `n groap\ (Matei 15,14). Tu ce fel de c\l\uz\ e[ti, o c\l\uz\ oarb\? Vezi semnele timpului pe care le tr\im, tr\ie[ti potrivit cu ceea ce vezi, ce auzi [i ce [tii? Dac\ vrei s\ fii o c\l\uz\ adev\rat\, un misionar pentru Domnul Hristos, CALC| PE URMELE LUI !


ANUN}URI

Semnele Timpului: Na[terea lui Isus – pachet revista + CD

Alexandria 1 La ora 15.00 este Ora de rug\ciune a surorilor [i Ora de doctrin\ biblic\. Miercuri, ora 18.00, este Ora de rug\ciune. Se studiaz\ cartea Sfaturi pentru o slujire eficient\. Pân\ pe 24 noiembrie se pot face abonamente la publica]iile: Curierul Adventist, Semnele Timpului, Via]\ [i S\n\tate.

Un nou proiect misionar este preg\tit în redac]ia Semnele timpului.

Alexandria 2 Miercuri sear\, 24 noiembrie, ora 17.00, este Ora de rug\ciune. Se studiaz\ cartea Cuget\ri de pe Muntele Fericirilor.

Pentru ambele biserici Deoarece se preconizeaz\ s\ aib\ loc a doua edi]ie a festivalului Vreau s\ cânt (Faza pe Conferin]\ – aprilie 2011), pentru a participa cât mai mul]i copii [i pentru a avea loc o preselec]ie, Departamentul Tineret al Conferin]ei Oltenia a luat decizia s\ organizeze festivaluri zonale. Pentru jud. Teleorman, se va organiza, `n data de 19 decembrie 2010, duminc\, la biserica Alexandria 1. Cei interesa]i pot citi la avizier mai multe informa]ii. Ast\zi mai pute]i face comenzi pentru revista Semnele timpului, edi]ie special\ care are ca subiect na[terea Mântuitorului. Pre] 5 lei. Revista con]ine [i un CD cu colinde, care este inclus `n pre]. Adresa]i-v\ responsabilului cu literatura.

A N I V E R S | R I Alexandria nr. 1: Elena Buzic\ Constan]a Ro[u Rodica Curcan Afil Simion Geta Cazacu Olimpia Simion Ana Taifas

- 17 - 17 - 19 - 19 - 20 - 20 - 20

Alexandria nr. 2: Mereanu Maria

- 19

În ultimii ani revista Semnele timpului v-a obi[nuit cu edi]ii speciale, în formate, tematici [i tiraje cu totul deosebite. Un secol de semne (decembrie 2008), E bine acas\ (decembrie 2009) sau Ultimele zile ale lui Iisus (aprilie 2010) au fost bine primite de public. Cele peste 200.000 de exemplare au însemnat tot atâtea familii din România unde a ajuns un mesaj din partea lui Dumnezeu. În decembrie 2010, Semnele timpului v\ va oferi o nou\ edi]ie special\, cu tema „Na[terea lui Iisus“, într-un pachet revist\ + CD. Revista de 64 de pagini va fi înso]it\ de CD-ul audio Destul s\ crezi, cu 13 piese interpretate de grupul vocal Acapella Sens. Redac]ia Semnele timpului este bucuroas\ s\ ofere edi]ia special\ Na[terea lui Iisus tuturor confesiunilor cre[tine din România. Fie c\ e[ti ortodox, catolic, reformat, luteran, baptist, penticostal, adventist, evanghelic, dac\ în decembrie vrei revistele cu CD în biserica ta, scrie-ne un email la redactie@semneletimpului.ro sau sun\-ne la 021 323 0020 [i va fi pl\cerea noastr\ s\ ]i le trimitem. Edi]ia special\ se poate comanda [i online pe www.semneletimpului.ro/editiespecial\. Pre]ul este o ofert\ cu totul special\: revist\ + CD la doar 5 lei.

Buletin informativ 20 noiembrie 2010  

Buletin informativ 20 noiembrie 2010