Page 1

Comunitatea nr.1: St\v\rache Roland prezbiter 0764407328

Peniel P\une Doru Dobric\ prezbiter conduc\tor com. 0765598709 0765233286

Valentin Petreac\ pastor 0742009855 0769001727 Radio Vocea Speran]ei: – Ro[iorii de Vede: 107.1 MHz – Zimnicea: 104.5 MHz

Soarele apune la ora 21.00 Buletinul a fost realizat de:

Oana Cristea Dan Nea]\ Ovidiu Edu Mihail Martac Alexandria 1: Str. Av. Al. Colfescu nr. 74 Alexandria 2: Str. 1 Decembrie nr. 86 e-mail: binformativ@yahoo.com www.adventistalexandria.ro

Gheorghe Stanciu Ani[oara Nea]\ Edu Ovidiu prim-diacon prim\-diaconeas\ secretar 0768093860 0762626815 0726945342

BULETIN INFORMATIV

Mariana Dr\gu] intendent 0762696710

al Bisericii Adventiste de Ziua a {aptea Alexandria Alexandria nr. 1 [i Alexandria nr. 2

Num\rul 158 Cititorule, `n multe momente ale vie]ii te `ntrebi ca mine, ca fata mea, ca aproapele, cine este interesat de durerea ta? Cine crezi c\ sufer\ `mpreun\ cu tine? Pe cine intereseaz\ c\ nu ai cu cine vorbi? Este cineva marcat de faptul c\ treci prin `ncerc\ri greu de str\b\tut? Cui `i pas\ de tine? Probabil c\ e[ti foarte ispitit s\ dai r\spunsuri urgente [i f\r\ ezitare. R\spunsuri negative a c\ror rostire transmite o nemul]umire ap\s\toare. Nu sunt r\spunsurile pe care ai vrea s\ le dai, dar tu asta crezi. E[ti aproape convins c\ nu-i mai pas\ nim\nui de tine. C\ nu-i pas\ nim\nui de durerea ta. C\ absolut nimeni nu mai sufer\ `mpreun\ cu tine. Ca [i fata mea, ca [i mine, ca [i aproapele, cu siguran]\ c\ [i tu ai sim]it asta de nenum\rate ori, cu toate c\ Cineva `]i [opte[te c\ sim]urile tale sunt o mare minciun\? ~n aceast\ agonie distrug\toare de sentimente pozitive ai toate [ansele s\ fi uitat [i promisiunea Unuia care, spre surprinderea multora, nu-[i `ncalc\ niciodat\ Cuvântul dat. EL chiar este cu tine pân\ la sfâr[itul zilelor tale. Chiar dac\ ai impresia c\ circumstan]ele nu-]i confirm\ acest lucru, acesta este adev\rul. EL nu te-aa p\r\sit. Faptul c\ tu nu-L vezi, nu `nseamn\ c\ nu este acolo. Faptul c\ tu nu-i sim]i bra]ele, nu `nseamn\ c\ nu te-a cuprins cu ele. Doar ]i se pare c\ e[ti singur. El a fost mereu cu tine [i atunci când ai gre[it. S-a sup\rat pe tine, dar nu te-a p\r\sit. A continuat sa-]i `ntind\ mâna, s\ te cheme, s\ te `mb\rb\teze. EL continu\ s\ mearg\ al\turi de tine pe drum. Este gata s\ te ridice la fiecare alunecare de-a ta. Dac\ te vei opri pu]in [i vei analiza situa]ia `]i vei da seama c\ am avut dreptate. Chiar [i prin faptul c\ ai citit aceste cuvinte, El ]i-a dovedit c\ nu e[ti singur, ci e cu tine. EL este chiar lâng\ tine. Eu ~L simt [i-L v\d cu ochii min]ii, ~L aud când ne spune: „{i iat\ c\ Eu sunt cu voi `n toate zilele, pân\ la sfâr[itul veacului“. (Matei 28:20) El este chiar lâng\ noi...

Comunitatea nr.2: Beniamin V\leanu Viorel Calot\ prezbiter prezbiter 0766206253 0766845840

Florin Giurc\na[ conduc\tor com. 0766531936

Samuel Calot\ Elena Petreac\ Mihael Martac prim-diacon prim\-diaconeas\ secretar 0766490498 0247315009 0766406523

Cristian Cociu intendent 0767771034

Anul 3

Program servicii divine:

Vineri ora 20.00

Sâmb\t\ ora 8.30

Alexandria nr.1: Alexandria nr.2:

Virgil Ni]u Debora Calot\

Dorin B\canu Ovidiu Alexandru

ora 9.30 {coala de Sabat

9 iulie 2011

ora 11.00 Zaharia Ciobanu Mihael Martac

ora 18.00 Or\ muzical\ Or\ muzical\

Domnul este bun cu cine n\d\jduie[te în El, cu sufletul care-L L caut\. Bine este s\ a[tep]i în t\cere ajutorul Domnului. (Plângeri 3,25.26)

EL este cu tine, draga mea... Zilele trecute am primit vestea pe care am a[teptat-o dintotdeauna: fata mea, Ana-Raluca, m-a anun]at c\ a r\mas `ns\rcinat\. Rug\ciuni `mplinite `ncoronate cu mul]umiri [i lacrimi de bucurie. Dar, cum a `nceput?... Dup\ ce s-au c\s\torit, copiii mei [i-au dorit foarte mult un bebe. Au f\cut tratamente grele [i `ndelungate, timp `n care au fost dezam\gi]i, sup\ra]i, pentru c\ ele nu au avut succes. Ei locuiesc departe de noi, p\rin]ii, locuiesc la Timi[oara, [i, de[i ne auzim aproape zilnic prin telefon sau prin Skype, ne vedem rar. E destul de greu [i frustrant s\-]i spui „p\surile“ prin telefon, dar, sim]eam cu durere `n suflet chinul [i sup\rarea fetei mele c\ dorin]a ei cea mare nu se concretiza. Am `mb\rb\tat-o de fiecare dat\, spunându-i c\ trebuie s\ se roage, c\ trebuie s\ spere, c\ trebuie s\ aib\ `ncredere `n Isus. ~i spuneam `ntotdeauna: „ E L e s t e c u t i n e , d r a g a m e a “ . Au pus genunchii la p\mânt [i au `nceput s\ se roage cu credin]\ [i cu mult\, ardoare. De[i nu sunt la credin]\, bunul Dumnezeu le-a ascultat rug\ciunile fierbin]i. ~mpreun\ cu noi au mul]umit Domnului pentru bun\tatea Lui. Aceasta este experien]a noastr\ cea mai recent\. {i ce mai experien]\! I-am spus fetei mele s\ nu dispere, pentru c\ Domnul este lâng\ noi, dac\ ~L chem\m. {i s-a convins [i de data asta.

(continuare `n pagina 4)
ANUN}URI

Papa: cre[tinii au nevoie s\ fie evangheliza]i

ALEXANDRIA 1 Sabatul din 16 iulie, `n comunitatea noastr\ va avea loc serviciul divin al Sfintei Cine. Sabatul viitor dup\-amiaz\, `n comunitatea noastr\, vom avea oaspete forma]ia muzical\ Decretatio din Peretu. Miercuri, 13 iulie, tinerii bisericii se `ntâlnesc la Seminarul Apocalipsa la ora 19.00. La aceeasi or\ suntem invita]i la studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Duminic\ diminea]\ va avea loc cur\]enia loca[ului de `nchinare `n vederea Sfintei Cine.

ALEXANDRIA 2 Miercuri, 13 iulie, ora 19.00, va fi Ora de rug\ciune. În sabatul din 23 iulie avem Sfânta Cin\. Rug\m diaconii de teren s\-i viziteze pe cei din grupa lor.

ANIVERSÃRI Alexandria nr. 2:

M\d\lina Giurc\na[ - 06 Nicoleta Constantin - 08

RELIGIE Cea mai mare provocare a cre[tinilor, mai ales a celor provenind din ]\ri cu tradi]ie veche `n aceast\ religie, este s\ confrunte ideea c\ religia ar fi un obstacol `n calea fericirii [i s\ redescopere frumuse]ea cre[tinismului. Acesta a fost mesajul pe care papa Benedict al XVI-lea l-a adresat la `nceputul s\pt\mânii, `n deschiderea sesiunii pe 2011 a conven]iei diecezane, care a avut loc `n Bazilica San Giovanni din Laterano. Discursul papei s-a centrat pe necesitatea de a reapropia credincio[ii care s-au dep\rat de biseric\. El a subliniat c\ este nevoie de „o nou\ evanghelizare, `ndreptat\ spre to]i cei care, de[i au auzit discutându-se despre credin]\, nu o mai apreciaz\, nu mai cunosc frumuse]ea cre[tinismului; dimpotriv\, uneori v\d cre[tinismul ca un obstacol pe calea dobândirii fericirii.“ Tot el a atras totodat\ aten]ia c\ credin]a are nevoie s\ fie mereu proclamat\ pentru a putea fi transmis\ genera]iilor, `ntrucât „credin]a nu este p\strat\ `n sine `n lume, nu este automat transmis\ inimii umane.“ Eficien]a acestei proclam\ri depinde de autenticitatea inimii cre[tinului, a mai spus papa, „o inim\ care crede [i care iube[te, o inim\ ce `l ador\ pe Hristos [i crede `n puterea Duhului Sfânt!“ „Dac\ oamenii uit\ de Dumnezeu,“ a continuat papa, „este `n parte pentru c\ Persoana lui Isus este adesea redus\ la figura unui om `n]elept, iar divinitatea lui este diluat\, dac\ nu negat\,“ scrie Catholica.ro.

/Buletin-Informativ-9-iulie-2011  
/Buletin-Informativ-9-iulie-2011  

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2010/11/Buletin-Informativ-9-iulie-2011.pdf

Advertisement