Page 1

Comunitatea nr.1:

BULETIN INFORMATIV

Ciobanu Zaharia Roncea Viorel Iana Gheorghe St\v\rache Roland Stanciu Gheorghe Marincu Viorica Edu Ovidiu Mariana Dr\gu] prezbiter prezbiter prezbiter prezbiter prim-diacon prima-diaconeas\ secretar intendent 0768256465 0721753871 0747961261 0764407328 0768093860 0766538447 0726945342 0762696710 Valentin Petreac\ pastor 0742009855 0769001727 Radio Vocea Speran]ei: – Ro[iorii de Vede: 107.1 MHz – Zimnicea: 104.5 MHz

Soarele apune la ora 18.37 Buletinul a fost realizat de:

Oana Cristea Nina Constantin Ovidiu Edu Alexandria 1: Str. Av. Al. Colfescu nr. 74 Alexandria 2: Str. 1 Decembrie nr. 86 e-mail: binformativ@yahoo.com www.adventistalexandria.ro

Comunitatea nr.2: }ucmeanu Viorel prim-prezbiter 0764919422

al Bisericii Adventiste de Ziua a {aptea Alexandria Alexandria nr. 1 [i Alexandria nr. 2

Num\rul 143

(continuare din pagina 1 ) – Poftim lumânarea aceasta c\ e `ntuneric [i nu vezi calea! ~]i va lumina drumul [i vei ajunge bine. Omul se bucur\. Dar vine un vânt [i `i stinge lumânarea [i el se mâhne[te. Iat\ `ns\ c\ sose[te un OM ap\sat de o cruce grea pe umerii s\i [i cu o coroan\ de spini pe cap, [i zice cu glas duios: – Truditule c\l\tor vino dup\ Mine, c\ci eu am mai f\cut odat\ drumul acesta! Numai eu singur te pot conduce la sfâr[itul c\l\toriei tale. {i mergând dup\ acesta, c\l\uza-oomul `[i sfâr[e[te c\l\toria cu bine“. ~n c\l\toria cea mare a acestei vie]i, `n drumul nostru spre mântuire nu ne poate ajuta nici cartea, nici [tiin]a omenesc\, ci numai ACELA care a mai f\cut odat\ acest drum; numai ACELA care ne-aa deschis acest drum prin crucea de pe Golgota; ISUS M ÂNTUITORUL. Dragul meu frate, adu-]]i mereu aminte [i niciodat\ nu uita, cât pre], ce jertfe [i ce lacrimi s-aau v\rsat spre fericirea ta. A[a c\, iubi]ii mei ,,cre[tini“, degeaba vre]i s\ face]i prin propriile voastre puteri ceva `n via]a asta, c\ nu ve]i reu[i; [i dac\ ve]i reu[i, nu ve]i avea bucurie `n inim\, pentru c\ nu-ll ave]i `ndrum\tor pe Hristos. Dragul meu, gânde[te-tte ce mare ar fi dezam\girea dac\ ai ajunge s\ completezi tot puzzle-uul [i s\ consta]i c\ `]i lipse[te o pies\, dar gânde[te-tte cât de mare ar fi dezam\girea s\ ajungi la sfâr[itul vie]ii având de toate: cas\, ma[in\, familie, avere mare [i s\ consta]i c\, având toate astea, nu e[ti `mplinit..., nu e[ti fericit. D E C E I S U S H R I S T O S E S T E C E A M A I I M P O R T A N T | P I E S | ? Pentru c\ EL este singurul care cunoa[te drumul spre FERICIRE [i, implicit, spre VIA}A VE{NIC|; pentru c\ DOAR EL a mai fost pe acest drum. Po]i s\ crezi cu toat\ fiin]a ta `n Dumnezeu [i `n Duhul Sfânt, dar dac\ nu crezi c\ Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, c\ a murit pentru tine, a `nviat [i s-aa `n\l]at la cer este `n zadar toat\ credin]a ta. Fi]i binecuv ânta]i!

Petreac\ Teofil prezbiter 0766490491

B\dica Villiam prezbiter 0765234115

Neagu Gabriel Calot\ Daniela Constantin Nina prim-diacon prima-diaconeas\ secretar 0766237383 0788516308 0767181246

Cristian Cociu intendent 0767771034

Program servicii divine: Alexandria nr.1: Alexandria nr.2:

Vineri ora 19.00

Sâmb\t\ ora 8.30

Anul 3

ora 9.30

26 martie 2011

ora 11.00

ora 16.00 17.00

Tom [i Alene Waters Tom [i Alene Waters {coala Tom [i Alene Waters Tom [i Alene Waters Emil Indric\u Emil Indric\u de Sabat Emil Indric\u Ora muzical\

Cea mai importantª piesª din puzzle-uul viet,ii unui om St\team [i m\ gândeam la via]a omului; CE-II VIA}A? A[ putea spune, pe lâng\ faptul c\ este o c\l\torie spre ve[nicie, c\ este [i un puzzle, dar unul `mpr\[tiat, poate chiar [i amestecat cu alte puzzle-uuri, iar noi am avut harul s\ primim acest dar de la Dumnezeu – ,,VIA}A“, pentru a pune toate piesele cap la cap, pân\ acest puzzle se completeaz\. Pentru a `ncepe un puzzle, ai nevoie `n primul rând de cele patru piese din col]uri. A[ spune c\ cele patru piese sunt urm\toarele: eu, Dumnezeu Tat\l, Dumnezeu Fiul [i Dumnezeu Duhul Sfânt. Dac\ aceste piese nu exist\, nu po]i `ncepe puzzle-uul [i, bine`n]eles, nici termina puzzle-uul; { I C E A M A I I M P O R T A N T | PIES| DIN ACEST PUZZLE ESTE DOMNUL ISUS HRISTOS. DE CE? Fi]i aten]i la urm\toarea istorioar\: ,,S\ ne gândim la un om care trebuie s\ fac\ o c\l\torie lung\ [i primejdioas\, printr-uun loc necunoscut, plin de peripe]ii. ~n fr\mântarea c\l\toriei lui, iat\ c\ sose[te un om de bine, care `i `ntinde o carte, zicându-ii: – Poftim, cite[te `n cartea aceasta [i vei afla `n ea o bun\ `ndrumare pentru c\l\toria ta! ~]i va ar\ta deslu[it drumul. Dar ce folos? E `ntuneric [i omul nu poate citi cartea. {i pleac\ omul bâjbâind, mai departe. Nu peste mult timp, sose[te un alt om de bine [i `i `ntinde o lumânare zicându-ii:

(continuare `n pagina 4)
ANUN}URI

JAPONIA: SITUA}IA ADVENTI{TILOR ESTE BUN|, ADRA LUCREAZ| AL|TURI DE AUTORIT|}I

ALEXANDRIA 1 Miercuri, 30 martie, la ora 18.00, suntem invita]i la studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Cei ce doresc s\ cunoasc\ principiile bisericii sunt invita]i `n Sabat la ora 15.00.

ALEXANDRIA 2 Dup\ amiaz\, la ora 16.00, este Ora de Doctrin\. Miercuri, 30 martie, ora 18.00, este Ora de Rug\ciune. Sabatul viitor, 2 aprilie, este Adunarea electiv\ a bisericii noastre.

PENTRU AMBELE BISERICI Sabatul acesta, 26 martie, la Alexandria 1, este Festivalul familiei. Invita]i: Tom si Alane Waters, de la Fundatia Restoration International. Ace[tia vor prezenta într-o manier\ simpl\, profund\ [i atractiv\ seminarii pentru via]a de familie. Copiii [i tinerii care vor s\ participe în taberele de var\, s\ se inscrie Sabatul acesta. În noaptea din 26 spre 27 martie 2010, se va schimba ora. Ceasurile vor fi date înainte cu o or\! În Sabatul din 9 aprilie, începând cu ora 9.00, la Alexandria 2 va avea loc o întâlnire „Rebeca”, pentru cei singuri, care doresc s\ cunoasc\ pe cineva în vederea c\s\toriei. Va fi prezent fratele Dan Du]\, profesor de psihologie, la Institutul Teologic Adventist, cel care se ocup\ de organizarea acestui eveniment la nivel na]ional. Vor participa persoane nu doar din Teleorman, ci [i din afara grani]elor jude]ului..

ANIVERSÃRI Alexandria nr. 1: Daniela Rusu - 23 Haritina Neagu - 25 Ciprian Tucmeanu - 25

Alexandria nr. 2: Alexandrina Ciulin - 22 Lidia Gurguianu - 22 Felicia P\scu] - 22 Daniela Calot\ - 26 Maria Costescu - 26 Daniel Constantin – 26

Dezastrul din Japonia, generat de cutremurul de 8,9 magnitudine, al patrulea dintre cele mai puternice cutremure care au afectat P\mântul dup\ anul 1900, conform Agerpres, nu a afectat grav institu]iile Bisericii sau credincio[ii, îns\ pericolele survenite ulterior ar putea avea un impact considerabil. Masumi Shimada, pre[edintele Bisericii Adventiste de Ziua a {aptea din Japonia, a declarat c\: „De[i exist\ 17 biserici, 10 [coli [i alte 5 institu]ii ale Bisericii `n zon\, nici una dintre ele nu a fost grav afectat\ cu excep]ia a 3-4 cl\diri care au câteva cr\p\turi ale pere]ilor“. „Acesta este un motiv `n plus ca gândurile [i rug\ciunile noastre s\ fie `n\l]ate pentru cei care au suferit pierderi importante. Este timpul ca omenirea s\ afle c\ Dumnezeu `i iube[te, [i c\ EL va veni `n curând“, spunea Ted N.C. Wilson, pre[edintele Bisericii Adventiste de Ziua a {aptea la nivel mondial. Sus]inut\ de re]eaua interna]ional\, biroul local ADRA Japonia [i-a mobilizat resursele pentru a putea face, `ntr-o prim\ faz\, o evaluare corect\ a nevoilor. Reprezentan]ii ADRA au f\cut turul zonelor grav afectate, analizând situa]ia din Fukushima, Sendai [i Natori, iar re]eaua interna]ional\ a deblocat imediat o sum\ considerabil\ pentru ajutarea celor afecta]i. Astfel, în colaborare strâns\ cu autorit\]ile [i respectându-[i misiunea de a-[i servi semenii afecta]i de dezastre, ADRA-Japonia a organizat `n Senday un ad\post unde serve[te hran\ cald\ pentru 1.300 de persoane, [i unde ace[tia pot petrece noaptea. Datorit\ implic\rii imediate, autorit\]ile locale au descoperit `n ADRA un partener de n\dejde, sus]inut de o re]ea interna]ional\, care a promis implicarea pân\ la rezolvarea problemelor ap\rute. „Am fost foarte fericit\ s\ pot avea o sup\ cald\ `n noaptea de dup\ cutremur. A fost prima mas\ cald\ pe care am avut-o datorit\ serviciilor ADRA“, a declarat o tân\r\ japonez\ evacuat\. ADRA lucreaz\ `n continuare la evaluarea pagubelor, [i preg\te[te mai multe ad[posturi pentru cât mai multe persoane evacuate. „S\ furnizam informa]ii [i imagini cât mai concludente `n aceste momente, r\mâne o provocare pentru noi“, a m\rturisit Hideo Wantanabe, director de programe ADRA-Japonia. „ADRA-România evalueaz\ în acest moment cele mai bune metode [i solu]ii de implicare în proiectul din Japonia, al\turi de ceilal]i parteneri din re]ea. Deocamdat\, situa]ia este tensionat\ [i nesigur\, în special datorit\ amenin]\rilor nucleare, iar interven]iile interna]ionale sunt limitate. Cu toate acestea, sunt oameni care au nevoie de ajutorul nostru imediat. În cel mai scurt timp, dorim s\ venim cu solu]ii durabile [i cu impact asupra celor din Japonia“, a declarat Sorin Goleanu, directorul executiv al ADRA România. Ramona Chiri]\ / ADRA-România

/Buletin-Informativ-26-martie-2011  

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2010/11/Buletin-Informativ-26-martie-2011.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you