Issuu on Google+

Alexandria nr.1:

BULETIN INFORMATIV

Ciobanu Zaharia Roncea Viorel Iana Gheorghe St\v\rache Roland Stanciu Gheorghe Marincu Viorica Edu Ovidiu Mariana Dr\gu] prezbiter prezbiter prezbiter prezbiter prim-diacon prima-diaconeas\ secretar intendent 0768256465 0721753871 0747961261 0764407328 0768093860 0766538447 0726945342 0762696710

al Bisericii Adventiste de Ziua a {aptea Alexandria Alexandria nr. 1 [i Alexandria nr. 2

Isus – medicul sufletelor [i al trupurilor

Num\rul 130, Anul 325 decembrie 2010

Valentin Petreac\ pastor 0742009855 0769001727 Radio Vocea Speran]ei: – Ro[iorii de Vede: 107.1 MHz – Zimnicea: 104.5 MHz

Soarele apune la ora 16.45 Buletinul a fost realizat de:

Oana Cristea Nina Constantin Ovidiu Edu Alexandria 1: Str. Av. Al. Colfescu nr. 74 Alexandria 2: Str. 1 Decembrie nr. 86 e-mail: binformativ@yahoo.com www.adventistalexandria.ro

Mul]imea se `mbulzea `n jurul lui Isus: voia s\ se `ntâlneasc\ cu El, pentru c\ era bolnav\ atât trupe[te, cât [i suflete[te. Erau lepro[i, orbi, demoniza]i, erau plini de multe alte boli [i, de aceea, ei voiau s\ se `ntâlneasc\ cu El. Voiau s\ fie vindeca]i. Dar, din toat\ marea de oameni care era acolo, paraliticul nu se putea ridica de pe targ\. De[i con[tient c\ nu se putea scula de pe patul suferin]ei, el `[i dorea cu orice pre] s\ ajung\ s\ se `ntâlneasc\ cu Domnul Isus. Dar era paralizat. Paralizia de care este vorba `n acest fragment este mai profund\ decât cea fizic\: paralizia sufleteasc\. Pentru ea Isus aduce medicamentul iert\rii [i al ilumin\rii. Citind aceste adev\ruri din Cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui s\ ne `ntreb\m zilnic: De câte ori nu ne paralizeaz\ vicii cu care nu mai avem putere s\ lupt\m? De câte ori nu ne paralizeaz\ resemnarea la p\cat? De câte ori nu ne paralizeaz\ lenea spiritual\, indiferen]a, anturajele rele `n care, poate, ne afl\m, [i poate chiar mentalit\]ile necre[tine? „Iat\, Eu fac o lume nou\“, spune Domnul prin profetul Osea. Când Isus spune: „}i se iart\ p\catele“, nu spune doar: „Nu v\ mai gândi]i la ceea ce a fost mai `nainte“, pentru c\ apar]ine trecutului, ci `l transform\ pe cel iertat `ntr-oo persoan\ nou\. Dac\ `nainte nu putea umbla, paraliticul nu putea s\ `[i `ndeplineasc\ misiunea pe care o avea, acum este eliberat de paralizia sa: „Ia-]]i targa [i umbl\!“ Clar, paraliticului i-aau fost vindecate trupul [i sufletul. La fel, cel care prime[te iertarea, pe lâng\ purificare prime[te [i puterea necesar\ pentru a duce o via]\ cre[tin\. Dar mai `ntâlnim `n Evanghelie un grup de „paralitici“: c\rturarii. Prea `ncrez\tori `n cuno[tin]ele lor, `[i `mpietresc inima. Nimic nu `i scoate din carapacea orgoliului lor intelectual. {i nu mai ajung s\ `l `ntâlneasc\ pe Isus `n profunzimea iubirii sale; ba chiar sunt scandaliza]i. {i câ]i astfel de paralitici avem ast\zi umblând prin lume! Predic\ chiar `n numele lui Isus, dar nu reu[esc s\ `l `ntâlneasc\ cu adev\rat. Doamne, d\-nne `n]elepciunea de a-ii recunoa[te [i de a-ii ocoli pe-aace[tia. Doamne vindec\-nne pentru a te `ntâlni [i pentru a te sluji din toat\ inima. Deschide-nne inimile, ca s\ putem primi cuvântul T\u, iertarea Ta, lumina Ta: ca s\ putem primi iubirea Ta, pentru c\ TU e[ti cu adev\rat medicul sufletelor [i trupurilor noastre. AMIN

Alexandria nr.2: }ucmeanu Viorel prim-prezbiter 0764919422

Petreac\ Teofil prezbiter 0766490491

B\dica Villiam prezbiter 0765234115

Neagu Gabriel Calot\ Daniela prim-diacon prima-diaconeas\ 0766237383 0788516308

Constantin Nina secretar 0767181246

Cristian Cociu intendent 0767771034

Program servicii divine:

Vineri ora 18.00

Alexandria nr.1: Alexandria nr.2:

Sâmb\t\ ora 8.30

ora 9.30

ora 11.00

ora 16

David B\canu Daniel Stoianu {coala de Peniel P\une Program muzical copii DVD-evanghelizare Gina Neagu Sabat Viorel }ucmeanu Program tineri

~n casa ta, este loc de poposire pentru Isus? Când prive[ti tablourile care `nf\]i[eaz\ na[terea Domnului, luminoase, c\lduroase, pline de pitoresc, parc\ ]i-aai fi dorit s\ fii acolo, `n acel staul din Betleem, `n urm\ cu dou\ milenii, [i s\ sim]i parfumul fânului [i al miresmelor aduse de magi, s\ te la[i cuprins de bucuria momentului, s\ ascul]i gânguritul celor doi-ttrei porumbei, s\ mâng\i botul unei c\mile blânde... ~n realitate, `ns\, condi]iile na[terii Domnului Isus nu au fost dintre cele mai pl\cute. La urma urmei, El S-aa n\scut `ntr-uun... grajd. Mirosul nu este pl\cut, este mizerie, sunt tot felul de insecte [i vie]uitoare nedorite, iar ieslea nu este cel mai salubru loc pentru un nou-nn\scut. Cât despre lumin\... ar fi fost nevoie de mai mult\! Cam acestea ar fi condi]iile `n care S-aa n\scut ~mp\ratul Universului. Dar de ce s-aa `ntâmplat aceasta? De ce nu S-aa n\scut El `ntr-oo `nc\pere `nc\lzit\, curat\, luminat\ [i proasp\t aerisit\? Pentru c\ „`n casa de poposire nu era loc pentru ei““. S\ ne imagin\m or\[elul Betleem `n acele zile. Decretul imperial `i obliga pe to]i cet\]enii s\ se deplaseze `n localit\]ile de origine pentru realizarea unui recens\mânt. Acesta era [i motivul deplas\rii familiei sfinte la Betleem. Desigur, nu erau singurii c\l\tori veni]i `n Betleem `n acea sear\. Erau mul]i oameni, veni]i din multe p\r]i, reg\sindu-[[i prietenii, p\rin]ii, rudele... Probabil c\ fiecare cas\ avea oaspe]i, iar hanul din Betleem a `nregistrat un nivel record al `ncas\rilor. Era loc pentru prieteni, pentru rude, pentru cei cu bani, dar nu [i pentru o familie de str\ini s\raci, nu pentru Isus! Astfel, singurul loc disponibil pentru ei r\mâne staulul de vite, pentru c\ „`n cas\ nu era loc pentru ei“. M\ `ntreb `n câte case s-aar g\si ast\zi un loc pentru El... ~n unele nu mai este loc, pentru c\ deja l-aau ocupat prietenii; `n altele, locul este ocupat `n totalitate de televizor; iar `n multe case, afacerile acapareaz\ tot timpul [i spa]iul... ~n casa ta, este loc de poposire pentru Isus?
ANUN}URI

SE NA{TE IAR ISUS... {I CE VEI FACE TU?

Alexandria 1 Miercuri la ora 18.00, suntem invita]i la studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Cei ce doresc s\ cunoasc\ principiile bisericii sunt invita]i `n Sabat, la ora 18.00. La aceea[i or\, surorile se `ntâlnesc pentru p\rt\[ie [i rug\ciune. Sabatul viitor, la trecerea `ntre ani, `ncepand de vineri sear\, vom avea un program special de recuno[tin]\ [i consacrare.

Alexandria 2 Miercuri, 29 decembrie, ora 17.00, este Ora de Rug\ciune.

Pentru ambele biserici Mul]umim frumos tuturor celor care s-au implicat în proiectele „Ieslea din Betleem“ [i „Copii ajut\ copii“. Sabatul viitor, 1 ianuarie 2011, este ziua mondial\ de post [i rug\ciune. Duminic\, 9 ianuarie 2011, ora 10.00, este o întâlnire cu to]i dirijorii [i organi[tii din Conferin]a Oltenia. Locul: Biserica Adventist\ Craiova 1. Participan]ii s\ vin\ cu mâncare la pachet. Biserica Român\ Adventist\ de Ziua a {aptea „Eben-Ezer“ din Madrid (Spania) a lansat de curând, pe site-ul oficial, sec]iunea „{coala de Sabat AUDIO“. Astfel studiile biblice ale Bisericii Adventiste de Ziua a {aptea pot fi accesate `n format audio (mp3) de to]i cei care vor intra pagina www.7adventist.com/studiu/.

ANIVERS|RI Alexandria nr. 1: Olga Pan\ - 19 Paul Pascu {erban - 20 Ioan Ciurea - 21 Gabriel Iva[cu - 23 Ion Nicolae - 23

Alexandria nr. 2: Dori Folic\ - 21 Constantin Pantilie - 25

Se na[te iar Isus, [i iar va suferi; Al]i oameni an de an, din nou L-oor chinui. S-oor `n]elege iar\, `nv\]\tori sl\vi]i, B\trânii, fariseii, [i tineri str\luci]i S\-ii scoat\ iar o vin\, din nou a-LL umili; {i neamuri, [i iudeii, din nou L-oor r\stigni; Un alt Irod acuma s\-LL piard\ va-nncerca, {i-uun alt Pilat va zice, cu nep\sare: „Da!“ {i iar\[i omenirea, ducând un trai pl\cut, Pieri-vva `n p\catul `n care s-aa n\scut. {i iar\[i plin de mil\, Isus va suspina; „O, iart\-ii, iart\-ii Tat\“, din nou se va ruga. Se na[te iar Isus, [i ce vei face tu? Vei fi [i tu ca dân[ii? R\spunde: Da sau Nu? Când va veni Maria un ad\post s\-]]i cear\, Sfioas\, tremurând\, `n frigul de afar\, R\spunde, o r\spunde, [i tu o vei goni? Nici tu `n casa-]]i cald\ un loc nu-ii vei g\si? {i tu o vei trimite `n grajdu-nntunecos, Acolo, printre vite s\-LL nasc\ pe Hristos?

Trecutul plin de pilde, de veacuri `nsemnat Pe tine niciodat\ nu te-aa cutremurat? Trecutul scris cu sânge, cu lacrimi, [i cu chin, Din inima-]]i de piatr\, n-aa smuls nici un suspin? Când ceasul mântuirii din nou va fi venit, Vei cere [i tu oare: „S\ fie r\stignit!“? Gânde[te-tte, dar bine! Se na[te iar Isus: Când va veni la tine de dragoste condus, ~n inima-]]i prea plin\ – de bani, pl\ceri [i cânt, Dorin]\ de m\rire, [i goan\ dup\ vânt, ~i vei g\si tu oare un loc – oricât de mic? De via]a ta de[art\, te vei c\i un pic? Te vei opri o clip\ s\ plângi `ngenuncheat, Trecutu-]]i plin de rele când nu L-aai ascultat? Se na[te iar Isus; o spune-LL vei primi? Sau ai s\-LL faci s\ plâng\, [i tu-LL vei r\stigni?

Se na[te iar Isus, [i ce vei face tu? Vei fi [i tu ca ceilal]i? R\spunde: Da sau Nu?


http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2010/11/Buletin-informativ-25-decembrie-2010