Page 1

Comunitatea nr.1: St\v\rache Roland prezbiter 0764407328

Peniel P\une Doru Dobric\ prezbiter conduc\tor com. 0765598709 0765233286

S-a n\scut IUBIREA!

pastor 0742009855 0769001727

– Zimnicea: 104.5 MHz

Soarele apune la ora 16.41 Buletinul a fost realizat de:

Oana Cristea Dan Nea]\ Ovidiu Edu Mihail Martac Alexandria 1: Str. Av. Al. Colfescu nr. 74 Alexandria 2: Str. 1 Decembrie nr. 86 e-mail: binformativ@yahoo.com www.adventistalexandria.ro

al Bisericii Adventiste de Ziua a {aptea Alexandria Alexandria nr. 1 [i Alexandria nr. 2

Se risipesc la iesle temeri {i-nngrijor\ri, dezam\giri. De-aacolo nu venim cu pierderi, Ci cu câ[tiguri [i-m mpliniri. La iesle `n]elegem bine Ce-aa vrut St\pânul s\ ne dea. Când a venit din z\ri senine Cu noi, o vreme, ca s\ stea.

Comunitatea nr.2: Elena Petreac\ prim\-diaconeas\ 0247315009

Sâmb\t\ ora 8.30

Diana Iana Viorica Roncea Teofil Petreac\ Adrian Dinu

ora 9.30

24 decembrie 2011

ora 11.00

ora 17.00 16.00 {coala Progr. muzical tineret Ora muzical\ copii de Sabat Progr. muzical copii Ora muzical\ tineret

S\ nu uit\m...

O, ce surâs vedem pe fa]a Cu str\luciri din Paradis! {i [tim c\ nu-ii pustie via]a Dac\ spre Fiul ne-aam deschis.

Samuel Calot\ prim-diacon 0766490498

Vineri ora 18.00

Anul 4

Iat\ c\ El vine pe nori. {i orice ochi ~l va vedea; [ i c e i c e L -a au str\puns. {i toate semin]iile p\mântului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin. (A p o c a l i p s a 1 , 7 )

Ne `ndrept\m, umili, privirea Spre locul sfintelor candori, {i `n]elegem c\ IUBIREA E cea dintâi dintre comori.

Viorel Calot\ prezbiter 0766845840

Program servicii divine: Alexandria nr.1: Alexandria nr.2:

Un fream\t lin, din dep\rtare Spore[te-aal clipei sfânt mister. Ne-aatinge o privire care E-aa Pruncului venit din Cer.

George Cornici Beniamin V\leanu prezbiter 0766206253

BULETIN INFORMATIV

Mariana Dr\gu] intendent 0762696710

Num\rul 182

Valentin Petreac\

Radio Vocea Speran]ei: – Alexandria: 88,1 MHz

Gheorghe Stanciu Ani[oara Nea]\ Edu Ovidiu prim-diacon prim\-diaconeas\ secretar 0768093860 0762626815 0726945342

Mihael Martac secretar 0766406523

Cristian Cociu intendent 0767771034

Cre[tinii adventi[ti, chiar dac\ nu serbeaz\ Cr\ciunul, se bucur\ nespus de mult de na[terea Lui, o predic\, o cânt\, o prosl\vesc `n versuri, [i se bucur\ la fel de mult de faptul c\ El a tr\it printre noi, de faptul c\ El a murit pentru p\catele noastre, c\ a `nviat, ca o garan]ie a puterii Sale de a `nvia mor]ii, c\ El este acum Marele nostru Preot `n ceruri, [i, `n modul cel mai `nalt, se bucur\ de faptul c\ El va veni a doua oar\ ca s\-[[i `ntemeieze a Sa ~mp\r\]ie care nu va avea sfâr[it. Dintre toate aspectele mântuirii, ultimul eveniment, acela al REVENIRII lui Isus pe norii cerului, este cel mai important, deoarece este evenimentul care des\vâr[e[te [i care `mpline[te [i na[terea Mântuitorului, [i via]a Lui, [i moartea pe cruce, [i mijlocirea Sa ca MarePreot `n Sanctuarul din ceruri, [i `nvierea Sa. {i un ultim adev\r valabil pentru to]i: Dac\ ast\zi ne bucur\m `mpreun\ s\ [tim c\ Isus Hristos s-aa n\scut `n Betleem, [i descoperim `n na[terea Lui un element miraculos, dumnezeiesc, nu trebuie s\ ne oprim aici. Lucru esen]ial: Isus trebuie s\ se nasc\ `n inima noastr\, a fiec\ruia!!! Ce `nseamn\ aceasta? O via]\ nou\, adic\ via]a Lui! O via]\ curat\, lipsit\ de p\cat, de certuri, de r\zbunare, de egoism. O via]\ `n care dragostea domne[te aducându-[[i roadele ei `n fapte bune [i `ntr-uun caracter cre[tin, nu doar o singur\ zi din an, ci `n toate cele 365 de zile. Dac\ Isus se na[te `n noi `n felul acesta, atunci El nu S-aa n\scut degeaba, [i nu a murit degeaba pentru noi. S\ nu uit\m... Altfel...
ANUN}URI

La ieslea Lui

ALEXANDRIA 1 Miercuri, 28 decembrie, ora 17.00, tinerii [i membrii bisericii sunt invita]i la studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Cei ce doresc s\ cunoasc\ principiile bisericii sunt invita]i `n Sabat la ora 15.00. La aceia[i or\ surorile se `ntâlnesc pentru p\rt\[ie [i rug\ciune. Luna aceasta se poate comanda cartea anului Tragedia Veacului: edi]ia de lux, color, cu fotografii, 25 lei, Edi]ia obi[nuit\: 5 lei si o culegere de câteva capitole 1,5 lei. V\ rug\m s\ v\ `nscrie]i la responsabilul cu literatura.

ALEXANDRIA 2 Miercuri 28 decembrie, ora 17, suntem invita]i s\ studiem din Cuvântul lui Dumnezeu la ora de rug\ciune.

PENTRU AMBELE BISERICI ~n perioada 4-11 februarie 2012, fratele Gabriel Maurer, secretarul Diviziunii Euro-Africa, va sus]ine o campanie de evanghelizare la biserica Alexandria 1. Campania va fi filmat\ de postul de televiziune Speran]a TV [i va fi difuzat\ [i pe Radio Vocea Speran]ei. Cei care doresc cartea anului 2012 Tragedia Veacurilor se pot adresa responsabilului cu literatura. Edi]ia de lux cost\ 25 de lei, edi]ia obi[nuit\ cost\ 5 lei, iar edi]ia prescurtat\, intitulat\ Destinul Planetei cost\ 1,5 lei. Mul]umim tuturor celor care s-au implicat în proiectul „Scoate-]]i sufletul de la naftalin\! D\ruie[te!", care s-a desf\[urat s\pt\mâna aceasta. V\ rug\m frumos s\ nu uita]i urm\toarea afirma]ie, mai ales când este vorba de Casa de Rug\ciune: „Omul civilizat pretutindeni e curat!“.

ANIVERSÃRI Alexandria nr. 1:

Ionel Unte[u - 18 Paul {erban Pascu - 20 Ion Ciurea - 21 Gabriel Iva[cu - 23 Nedelea Ioan - 23 Ion Nicolae - 23

Alexandria nr. 2:

Ancu Olga - 10 Pantilie Constantin - 21

La ieslea Lui vin azi `ngenuncheat {i-ss fericit de nu `ncape-nn mine, C\ mi-aam g\sit doritul ~mp\rat, Copilul cu privirile senine. Nu se putea mai blând\ mângâiere, Nu se putea mustrare mai t\ioas\, Ca Domnul din imaculate sfere S\ vin\-nn lume gol, `n ieslea joas\. Privesc la chipul T\u [i Te contemplu: Ce umilire s\ cobori la noi! C\ toat\ Slava Domnului din Templu S-aa str\mutat `n staulul de oi. To]i a[trii-nn mers pe Tine Te ascult\; {i-nn neputin]\ Tu e[ti Cel mai tare. De[i un Prunc `n s\r\cie mut\, E[ti pentru ceru-nntreg atât de mare! Chiar florile-aadormite-} }i [tiu porunca {i chipul mamei e zidirea Ta… Iar când, crescând, vei trece-nn cântec lunca, Chiar mieii care sug Te vor striga. Tu e[ti Iahwé din rug, din stânca tare, Din stâlp de nor, micu]ule evreu! ~]i d\ruiesc coroana viitoare, Copile gínga[, ~mp\ratul meu! Florin L\iu

/Buletin-Informativ-24-dec-2011  
/Buletin-Informativ-24-dec-2011  

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2010/11/Buletin-Informativ-24-dec-2011.pdf

Advertisement