Page 1

Alexandria nr.1:

BULETIN INFORMATIV

Ciobanu Zaharia Roncea Viorel Iana Gheorghe St\v\rache Roland Stanciu Gheorghe Marincu Viorica Edu Ovidiu Mariana Dr\gu] prezbiter prezbiter prezbiter prezbiter prim-diacon prima-diaconeas\ secretar intendent 0768256465 0721753871 0747961261 0764407328 0768093860 0766538447 0726945342 0762696710

Valentin Petreac\ pastor 0742009855 0769001727

Antibioticele luate dup\ ureche v\ distrug via]a!

Radio Vocea Speran]ei: – Ro[iorii de Vede: 107.1 MHz – Zimnicea: 104.5 MHz

Soarele apune la ora 17.12 Buletinul a fost realizat de:

Oana Cristea Nina Constantin Ovidiu Edu Alexandria 1: Str. Av. Al. Colfescu nr. 74 Alexandria 2: Str. 1 Decembrie nr. 86 e-mail: binformativ@yahoo.com www.adventistalexandria.ro

Alexandria nr.2: }ucmeanu Viorel prim-prezbiter 0764919422

al Bisericii Adventiste de Ziua a {aptea Alexandria Alexandria nr. 1 [i Alexandria nr. 2

A]i r\cit de câteva zile, ceaiurile [i antitermicele par s\ nu-[[i fac\ efectul, a[a c\ a]i ascultat sfatul vecinei [i a]i luat antibiotice. Este cea mai mare gre[eal\, aten]ioneaz\ medicii. Din p\cate, administrarea de antibiotice, chiar [i când nu este cazul, a devenit o practic\ uzual\ `n ]ara noastr\. Iar repercusiunile sunt dintre cele mai nepl\cute: organismul devine imun la aceste medicamente [i apar alte boli, mult mai grave. Excesul de antibiotice poate avea urm\ri. Românii v\d antibioticul ca pe r\spunsul pentru tratarea oric\rei boli. Drept pentru care, `nghit antibiotice la orice or\, pentru orice afec]iune. Aceast\ atitudine este d\un\toare organismului, a subliniat dr. Adrian Streinu-CCercel, medic infec]ionist. Antibioticele trebuie luate pentru tratarea infec]iilor provocate de bacterii, nu [i pentru cele virale, cum s-aa `mp\mântenit. Iar dac\ ingera]i acest medicament, `n mod excesiv, `n `ncercarea de a sc\pa de un guturai, `n momentul `n care v\ ve]i `mboln\vi de o pneumonie sau o meningit\, [i este `ntr-aadev\r nevoie de antibiotic, nu-[[i va mai face efectul. Din cauza excesului, viru[ii devin imuni la medicament. 60% dintre infec]iile virale sunt tratate cu antibiotic. Gre[it! Administrarea gre[it\ a antibioticelor poate duce la o combatere mai grea a unor boli precum infec]ii urinare, otite, meningit\, infec]ii dermatologice. Nu `ntrerupe]i terapiile dup\ bunul plac! Totodat\, administrarea `n exces a acestor substan]e farmaceutice poate duce [i la apari]ia unor efecte adverse, a altor boli. Pute]i descoperi c\ v-aa]i pricopsit cu o infec]ie micotic\ ce nu se mai vindec\, o tulburare gastrointestinal\, cu diaree sever\ sau a]i dezvoltat o reac]ie alergic\ la aceste medicamente. De aceea, este recomandat s\ lua]i antibiotice numai la indica]iile medicu lui, s\ cânt\ri]i de dou\ ori dac\ se impune s\ lua]i aceste medicamente chiar [i dup\ ce v-aa sf\tuit doctorul (OMS sus]ine c\ inclusiv medicii fac excese `n prescrierea substan]elor respective!) [i s\ respecta]i cu stricte]e tratamentul. ~ntreruperea terapiei cu antibiotice `nainte de termenul impus, doar pentru c\ vi se pare c\ v-aa]i vindecat, are acelea[i efecte nefaste: organismul va deveni imun, iar a doua oar\ ve]i avea nevoie de un tratament mai lung sau, poate, nu-[[i va mai face efectul.

Petreac\ Teofil prezbiter 0766490491

B\dica Villiam prezbiter 0765234115

Neagu Gabriel Calot\ Daniela prim-diacon prima-diaconeas\ 0766237383 0788516308

Constantin Nina secretar 0767181246

Cristian Cociu intendent 0767771034

Num\rul 134, Anul 3

Program servicii divine: Alexandria nr.1: Alexandria nr.2:

Vineri ora 19.00 Evanghelizare Evanghelizare

Sâmb\t\ ora 8.30

ora 11.00

ora 16

Valentin Petreac\ {coala de Valentin Petreac\

Evanghelizare Evanghelizare

Tudora T\nase

ora 9.30

22 ianuarie 2011

Sabat

Marius Morariu

Suntem misionari? „Apoi le-aa zis: „Duce]i-vv \ `n toat\ lumea,, [i propo v\dui]i Evanghelia la orice f\ptur\.““ (Marcu 16:15) Oare ducem noi mai departe Cuvântul Domnului? Grozav\ misiune! Da, spun „misiune“, pentru c\ este una dintre cele mai importante misiuni. Dar cum s\ `nceap\ aceast\ misiune? Pentru a deveni mai sigur [i mai eficace `n a-L m\rturisi pe Domnul, trebuie s\ fii deschis [i disponibil pentru a spune [i altora despre n\dejdea pe care o ai [i pe care ai experimentat-o `n Domnul Isus. Iar Dumnezeu va face restul! Dac\ e[ti credincios, atunci ai, cu siguran]\, o m\rturie personal\ despre modul `n care Hristos ]i-a schimbat via]a. Ai experimentat momente `n care ai primit r\spuns la rug\ciunile tale, sau când anumite versete din Biblie ]i-au adus mângâiere, ori te-au c\l\uzit `ntr-o `mprejurare crucial\ din via]a. Toate acestea formeaz\ o experien]\ tr\it\ cu Dumnezeu, pe care cei din jurul t\u trebuie s-o aud\. De aceea, te `ncurajez s\ ceri putere de la Dumnezeu pentru a `ncepe s\ spui [i altora despre credin]a ta [i despre modul cum Dumnezeu `]i vorbe[te [i lucreaza `n via]a ta. Dac\ vei `ndr\zni s\ spui [i altora m\rturia vie]ii tale, vei fi uimit de modul `n care Dumnezeu te va folosi! Prin Duhul Sfânt, Dumnezeu `]i d\ putere pentru a fi un martor al S\u oriunde vei merge. Tot El `]i va da [i cuvintele de care ai nevoie, la momentul potrivit, cuvinte care s\ ating\ inimile celor ce te ascult\. A popov\dui Evanghelia pretutindeni, nu `nseamn\ c\ noi ne alegem locul `n care vrem s\ mision\m, ci Domnul este Cel care ne trimite `n locul unde este nevoie de noi. {i `n locul ales de El, se vor vedea semne [i minuni pentru c\ Domnul este cu noi! V\ `ndemn pe to]i care vre]i face]i lucr\ri de misiune, pune]i-v\ `naintea Domnului cu post [i rug\ciune. Nu merge]i unde v\ dore[te inima, pentru c\ s-ar putea ca aceasta s\ v\ `n[ele, ci l\sa]i pe Domnul s\ v\ c\l\uzeasc\ `n tot ceea ce EL dore[te s\ fac\ cu voi. L\sa]i-v\ modela]i de EL [i chiar de ar fi s\ v\ trimit\ `n pustiu, merge]i, pentru c\ EL dore[te `nainte de toate s\ ne `nve]e, apoi s\ ajungem noi la acea maturitate spiritual\ ca s\-i putem `nv\]a pe al]ii!! S\ ne punem la dispozi]ia lui Dumnezeu cu tot ce avem [i EL va turna peste noi Duhul S\u cel Sfânt, [i va face din noi o semin]ie aleas\ spre slava Lui!! AMIN!!!
ANUN}URI

Seri de prelegeri spirituale ALEXANDRIA 1

~n sabatul acesta, `n comunitatea noastr\ va avea loc serviciul divin al Sfintei Cine. ~n luna ianuarie se pot face abonamente la ziarul ,,Via]\ [i s\n\tate“ [i revista de experien]e ,,Amprente“.

ALEXANDRIA 2 S\pt\mâna urm\toare ne vom întâlni în fiecare sear\, la ora 19.00, pentru evanghelizare. De mar]i pân\ vineri vor începe prezent\rile de s\n\tate. Pe perioada evangheliz\rii, în fiecare sear\, la ora 18.30, va fi o grup\ de rug\ciune. Cei care dori]i s\ participa]i, lua]i leg\tura cu prezbiterul.

PENTRU AMBELE BISERICI Cei ce doresc s\ aib\ programul festiv aniversar 100 de ani de istorie adventist\ `n Teleorman pot face comand\. Un set de 2 DVD este 10 lei. Cei care doresc s\ cumpere c\r]ile: Adev\rata rede[teptare de Ellen White [i Doamne, însufle]e[te-}i poporul! de Mark Finley (4,5 lei/setul), s\ se înscrie la responsabilul cu literatura. Sunt 100 de seturi.

ANIVERS|RI Alexandria nr. 1:

Florentina Bratu - 19 Radu Dumitru - 19

Alexandria nr. 2:

Rebeca Dobric\ - 20 Marian Velicu - 20

Radio Vocea Speran]ei [i Speran]a TV v\ ofer\, în perioada 21 ianuarie-13 februarie 2011, seria de prezent\ri [i dezbateri „Începe s\ tr\ie[ti“. Ve]i putea urm\ri patru seri dedicate tinerilor, sus]inute de pastorul Daniel Chirileanu, programul „Po]i s\ fii s\n\tos“ prezentat de Constantin Dinu, doctor în [tiin]e medicale, seria de zece prelegeri „Începe s\ tr\ie[ti“ sus]inute de profesorul Lucian Cristescu. În încheiere ve]i putea asista timp de [apte seri la dezbateri de mare interes spiritual, moderate de Ioan Paicu, redactorul-[ef al postului Vocea Speran]ei. Conferin]ele pot fi urm\rite în fiecare sear\, de la ora 19, la Speran]a TV [i Radio Vocea Speran]ei [i pe site-ul www.incepesatraiesti.ro. Speran]aTV poate fi recep]ionat\ pe DigiTV [i Focus Sat, prin cablu, pe satelit (Intelsat 10-02, pozi]ie orbital\ 10 vest) [i pe site-ul www.sperantatv.ro. Pentru cei care nu au nici una dintre posibilit\]ile tehnice enumerate mai sus, Biserica Adventist\ de Ziua a {aptea v\ invit\, în perioada 28 ianuarie-6 februarie 2011, s\ urm\ri]i seria de zece prelegeri „Începe s\ tr\ie[ti“ sus]inute de profesorul Lucian Cristescu, în fiecare sear\, de la ora 19, în cl\direa bisericii din Arad, cartierul Mic\laca (str. Voinicilor 29).

Vor disp\rea bananele! Planta]iile de banane sunt în pericol de moarte. Ciuperca Race 4 a distrus deja planta]ii din Taiwan, Indonezia sau Malaiezia [i le amenin]\ pe cele din America de Sud [i Central\. 99% dintre bananele vândute în întreaga lume sunt din soiul Cavendish, crescute mai întâi de lordul Cavendish în sera lui [i mai apoi, în anii ’40, în produc]ia interna]ional\ de mas\, scrie Independent.co.uk, iar soiul Cavendish este acum în cel mai mare pericol. Ciuperca Race 4 are puterea de r\mâne activ\ în sol mai multe decenii dup\ ce a distrus planta]iile, iar perspectivele, dac\ reu[e[te s\ le ia în st\pânire [i pe cele din America Central\ [i de Sud, sunt dezastruoase. Bananele, cel pu]in cele pe care le cunoa[tem noi, din comer]ul mondial, ar putea în câ]iva ani s\ dispar\, scrie Independent.co.uk. Deci, mânca]i banane cât mai pute]i. O s\ le sim]i]i lipsa!

/Buletin-Informativ-22-ianuarie-2011  

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2010/11/Buletin-Informativ-22-ianuarie-2011.pdf

/Buletin-Informativ-22-ianuarie-2011  

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2010/11/Buletin-Informativ-22-ianuarie-2011.pdf

Advertisement