Page 1

Comunitatea nr.1:

BULETIN INFORMATIV

Ciobanu Zaharia Roncea Viorel Iana Gheorghe St\v\rache Roland Stanciu Gheorghe Marincu Viorica Edu Ovidiu Mariana Dr\gu] prezbiter prezbiter prezbiter prezbiter prim-diacon prima-diaconeas\ secretar intendent 0768256465 0721753871 0747961261 0764407328 0768093860 0766538447 0726945342 0762696710

Num\rul 144

Valentin Petreac\ pastor 0742009855 0769001727 Radio Vocea Speran]ei: – Ro[iorii de Vede: 107.1 MHz – Zimnicea: 104.5 MHz

Soarele apune la ora 19.45 Buletinul a fost realizat de:

Oana Cristea Nina Constantin Ovidiu Edu Alexandria 1: Str. Av. Al. Colfescu nr. 74 Alexandria 2: Str. 1 Decembrie nr. 86 e-mail: binformativ@yahoo.com www.adventistalexandria.ro

Migdalele Sunt gustoase, dar le consum\m foarte rar. Le apreciem gustul deosebit, dar nu le includem decât ocazional `n dieta noastr\. Efectul pozitiv pe care consumul de migdale `l are asupra st\rii de s\n\tate a organismului nu are `ns\ cum s\ fie trecut cu vederea. Migdalele reprezint\ o surs\ grozav\ de fibre [i proteine de bun\ calitate, iar printre vitaminele con]inute de migdale reg\sim vitamina A [i B, vitamina E (un antioxidant puternic [i eficient), precum [i o serie de minerale esen]iale pentru func]ionarea optim\ a organismului: magneziu, potasiu, fier, zinc, sulf. Prin urmare, consumarea a câtorva migdale pe zi `nt\r\[te sistemul imunitar, prevenind apari]ia asteniilor [i a anemiilor. Migdalele con]in acizi gra[i omega 3, ce previn complica]iile cardiovasculare [i `mpiedic\ formarea de cheaguri `n sânge. Peste jum\tate din compozi]ia migdalelor este constituit\ din gr\simi nesaturate ce `nlesnesc procesul de vindecare a anumitor afec]iuni ale ficatului, spre exemplu, hepatita infec]ioas\. Au propriet\]i probiotice, ajutând la o bun\ digestie, prin sc\derea num\rului de bacterii rele din tubul digestiv [i cre[terea num\rului bacteriilor „bune“. Pentru ca mineralele pe care le con]in migdalele s\ fie cât mai bine absorbite de organism, este indicat ca, la consumarea acestora, s\ le `nso]i]i cu alte alimente con]inând vitamina C. Mai trebuie s\ [ti]i c\ migdalele sunt bogate `n calorii [i au o mare putere nutritiv\, 100 grame de migdale con]inând `n jur de 576 kcal. Migdalele ajut\ [i la remineralizarea organismului, prevenind st\rile de oboseal\ cronic\ [i epuizare intelectual\. ~n acest sens, o cantitate de 100 de grame de migdale consumate zilnic poate contribui cu adev\rat la energizarea organismului [i la men]inerea capacit\]ii de memorare. ~n schimb, migdalele nu sunt recomandate persoanelor suferind de pietre la rinichi.

Comunitatea nr.2: }ucmeanu Viorel prim-prezbiter 0764919422

al Bisericii Adventiste de Ziua a {aptea Alexandria Alexandria nr. 1 [i Alexandria nr. 2

Petreac\ Teofil prezbiter 0766490491

B\dica Villiam prezbiter 0765234115

Neagu Gabriel Calot\ Daniela Constantin Nina prim-diacon prima-diaconeas\ secretar 0766237383 0788516308 0767181246

Cristian Cociu intendent 0767771034

Program servicii divine:

Vineri ora 20.00

Sâmb\t\ ora 8.30

Alexandria nr.1: Alexandria nr.2:

Emil Indric\u Valentin Petreac\

Emil Indric\u Valentin Petreac\

Anul 3

ora 9.30

{coala de Sabat

2 aprilie 2011

ora 11.00

ora 18.00

Emil Indric\u Teofil Petreac\

Emil Indric\u Viorel }ucmeanu

De ce, Doamne? De ce v\d `n jurul meu atât de mult\ suferin]\... De ce copii nevinova]i mor din lips\ de hran\? De ce `ng\dui r\zboaiele? De ce `ng\dui ca cei r\i s\ creasc\ [i s\-l subjuge [i mai mult pe nevinovat... De ce? ~ntreb\ri normale pe care avem tendin]a s\ le punem mereu Creatorului nostru. Dar a[a cum suntem obi[nui]i, ca fiin]e ra]ionale, s\ supunem totul analizei noastre am\nun]ite, nu putem trece cu vederea aceste „nedrept\]i“ pe care le vedem `n jurul nostru, nedrept\]i care contureaz\ ideea unei lumi dec\zute aflate `n progres de autosinucidere. Gra]ie acelea[i ra]iuni suntem obi[nui]i s\ analizam sistematic [i s\ organiz\m ierarhic. Astfel... cred c\, `nainte de a r\spunde la aceste `ntreb\ri, trebuie s\ ne gândim la alte lucruri: De ce `ng\dui s\ m\ `ntorc la tine dup\ ce te-aam dezam\git de atâtea ori? De ce m\ iube[ti a[a de mult? De ce ai murit pentru un nimeni ca mine? De ce `mi preg\te[ti un loc, ca acolo unde e[ti Tu, s\ fiu [i eu? De ce...
ANUN}URI

CASA DE EDITURA „VIA}| {I S|N|TATE“ ONORAT| DE CONFERIN}A GENERAL| A BISERICII AZ{

ALEXANDRIA 1 Miercuri la ora 19.00 copiii [i tinerii se `ntâlnesc pentru p\rt\[ie [i rug\ciune. Duminic\ la ora 10.00 are loc `ntâlnirea grupelor de licurici [i exploratori. Cei ce doresc s\ cunoasc\ principiile bisericii sunt invita]i `n Sabat la ora 17.00. Luna aprilie este de serviciu urm\toarea grup\ de diaconie: Ni]u Cornel, Calita Gheorghe, Stoian Daniel, Mircea Ionel.

ALEXANDRIA 2 Sabatul acesta, `n biserica noastr\, are loc adunarea electiv\. Dup\ amiaz\, ora 17.00, este Ora de Doctrin\. Miercuri, 6 aprilie, la ora 19.00, este Ora de Rug\ciune. ~n Sabatul din 9 aprilie, `ncepând cu ora 9.00, la Alexandria 2 va avea loc o `ntâlnire „Rebeca”, pentru cei singuri, care doresc s\ cunoasc\ pe cineva `n vederea c\s\toriei. Va fi prezent fratele Dan Du]\, profesor de psihologie, de la Institutul Teologic Adventist, cel care se ocup\ de organizarea acestui eveniment la nivel na]ional. Vor participa persoane nu doar din Teleorman, ci [i din afara grani]elor jude]ului. V\ rug\m s\ merge]i `n bisericile apropiate pentru serviciile divine obi[nuite. V\ mul]umim pentru `n]elegere!

ANIVERSÃRI Alexandria nr. 1: Viorica Marincu - 28.03 Aura Alexe - 29.03 Adriana Unte[u - 29.03 Ioana Fus - 31.03 Gabriel Ciobanu - 01.04 Georgeta Domiloiu -01.04 Daniel Nea]\ - 02.04

Alexandria nr. 2: Elena Marin - 27 Marian Ro[u - 27 Elisabeta Burcu[ - 02

Duminic\, 13 martie, 2011, la Conferin]a General\ a fost onorat\ Casa de Editur\ „Via]\ [i S\n\tate” din România pentru activitatea ei. ~n perioada 2005-22010, ea [i-aa sporit vânz\rile cu 200%. Aceasta face ca ea s\ ajung\ `n topul editurilor adventiste `mpreun\ cu Editura din Brazilia [i Editura Stanborough Press. Pastorul Iacob Pop, directorul editurii din 2005, a primit placheta onorific\ `nmânat\ de secretarul Conferin]ei Generale GT Ng. Fostul pastor de biseric\ local\ [i secretar al Conferin]ei a declarat: „Sunt foarte surprins s\ aud c\ meritele editurii noastre sunt apreciate. Aceasta m\ `ncurajeaz\ foarte mult.” România are 68.000 de adventi[ti la o popula]ie de 22 de milioane de locuitori. Num\rul celor care particip\ la serviciile divine, inclusiv copii, atinge cifra de 100.000. ~n Europa, România este ]ara cu cel mai mare num\r de membri adventi[ti. Casa de Editur\ „Via]\ [i S\n\tate” are dou\ birouri editoriale: unul pentru limba român\ [i unul pentru limba maghiar\. 10% din totalul membrilor adventi[ti din România sunt vorbitori de limb\ maghiar\. Editura are peste 300 de angaja]i, 31 de libr\rii, un program, de evanghelizare care acoper\ `ntreaga ]ar\ [i o tipografie cu 21 de angaja]i. ~n 2010 Casa de Editur\ a tip\rit 44 de titluri. Alte 53 de titluri au fost retip\rite. ~n plus, a publicat [apte reviste pentru membrii Bisericii, precum [i patru reviste lunare, doua bilunare [i una trimestrial\ pentru cei care nu sunt membri. Evanghelizarea prin literatur\ este bine organizat\ [i continu\ s\ creasc\. Exist\ 203 evangheli[ti cu literatur\ care sunt to]i angaja]i ai editurii. Unii dintre ei lucreaz\ cu norm\ par]ial\ (2, 4 sau 6 ore pe zi), iar al]ii cu norm\ `ntreag\ de colportori. ~n 2010 c\r]ile [i revistele vândute au echivalat suma de 1.000.000 dolari. Vara trecut\ a fost inaugurat programul studen]esc de evanghelizare prin literatur\ intitulat „Programul Studentului Valdenz” care a implicat 87 de studen]i. Câteva s\pt\mâni mai târziu, `n toamna anului 2010, a fost ini]iat un alt proiect, intitulat „Programul de Un An al Studentului Valdenz”. Evangheli[tii cu literatur\ lucreaz\ `n mai multe feluri: oferind c\r]i la standuri din supermarketuri, `n institu]ii publice, [i dup\ prezent\ri f\cute `n institu]ii, companii comerciale [i [coli {i chiar vânz\ri personale. „Ziua U[ilor Deschise” aflat\ la a treia edi]ie, o ac]iune de o zi când se vând c\r]i reprezentative la pre]uri reduse, a continuat cu acela[i succes ca `n anii preceden]i, `nregistrând 115.383 de c\r]i [i bro[uri vândute `ntr-oo singur\ zi. Cel mai nou proiect al Casei de Editur\ din România este tip\rirea a 86.000 de Biblii prin intermediul nou `nfiin]atei Societ\]i Biblice Române numit\ „Casa Bibliei.” Cea mai mare provocare cu care se confrunt\ acum Casa de Editur\ din România este nevoia unei noi cl\diri. Prim\ria ora[ului Bucure[ti a decis s\ construiasc\ un bulevard `n locul fostei cl\diri, a[a c\ este imperativ\ construirea unei noi cl\diri. Conduc\torii pl\nuiesc prin credin]\ [i sper\ `ntr-uun ajutor prin rug\ciune [i alte metode.

/Buletin-Informativ-2-aprilie-2011  
/Buletin-Informativ-2-aprilie-2011  

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2010/11/Buletin-Informativ-2-aprilie-2011.pdf

Advertisement