Page 1

Comunitatea nr.1:

BULETIN INFORMATIV

Ciobanu Zaharia Roncea Viorel Iana Gheorghe St\v\rache Roland Stanciu Gheorghe Marincu Viorica Edu Ovidiu Mariana Dr\gu] prezbiter prezbiter prezbiter prezbiter prim-diacon prima-diaconeas\ secretar intendent 0768256465 0721753871 0747961261 0764407328 0768093860 0766538447 0726945342 0762696710 Valentin Petreac\ pastor 0742009855 0769001727 Radio Vocea Speran]ei: – Ro[iorii de Vede: 107.1 MHz – Zimnicea: 104.5 MHz

Soarele apune la ora 17.50 Buletinul a fost realizat de:

Oana Cristea Nina Constantin Ovidiu Edu Alexandria 1: Str. Av. Al. Colfescu nr. 74 Alexandria 2: Str. 1 Decembrie nr. 86 e-mail: binformativ@yahoo.com www.adventistalexandria.ro

Num\rul 138, Anul 3

Fast-ff ood? În nici un caz!!! Oamenii de [tiin]\ sus]in c\ exist\ o strâns\ leg\tur\ `ntre nivelul sc\zut al IQ-ului `nregistrat la copiii de 8 ani [i faptul c\ ace[tia au `nceput s\ m\nânce alimente de tip fast-food de la vârsta de 3 ani, relateaz\ independent.co.uk . Studiul a fost realizat de cercet\torii de la Universitatea din Bristol [i face parte dintr-un proiect mai amplu demarat de Avon Longitudinal Study of Parents and Children (Alspac). Acest proiect se `ntinde pe parcursul mai multor ani [i are `n vedere evolu]ia s\n\t\]ii pe termen lung a peste 14.000 de copii n\scu]i `n 1991 [i 1992. Prin cercet\rile lor, speciali[tii au dorit s\ testeze ipoteza conform c\reia o diet\ s\n\toas\ [i echilibrat\ este asociat\ cu o cre[tere a coeficientului de inteligen]\ la copii. Studiul propriu-zis a constat `n analiza diferen]elor dintre IQ-ul copiilor care au avut o diet\ bazat\ pe salate, paste, orez, pe[te, fructe [i cel al copiilor care au mâncat alimente procesate termic, cu nivel ridicat de gr\simi [i zah\r. Alimenta]ia neadecvat\ de la o vârst\ fraged\ ar putea fi asociat\ cu sc\derea coeficientului de inteligen]\ a copiilor pân\ `n vârsta de 8 ani, au concluzionat speciali[tii. Concluzia a fost formulat\ cu grij\ de ace[tia deoarece, `n realizarea studiului s-au luat `n considerare mai mul]i factori care ar putea influen]a la rândul lor evolu]ia inteligen]ei copiilor. Astfel, educa]ia oferit\ de p\rin]i, clasa social\ din care fac parte ace[tia [i chiar pove[tile spuse celor mici `nainte de culcare reprezint\ al\turi de alimenta]ie principalele influen]e din dezvoltarea copiilor.

Comunitatea nr.2: }ucmeanu Viorel prim-prezbiter 0764919422

al Bisericii Adventiste de Ziua a {aptea Alexandria Alexandria nr. 1 [i Alexandria nr. 2

Petreac\ Teofil prezbiter 0766490491

B\dica Villiam prezbiter 0765234115

Neagu Gabriel Calot\ Daniela Constantin Nina prim-diacon prima-diaconeas\ secretar 0766237383 0788516308 0767181246

Cristian Cociu intendent 0767771034

Program servicii divine: Alexandria nr.1: Alexandria nr.2:

Vineri ora 19.00

Sâmb\t\ ora 8.30

ora 9.30

19 februarie 2011

ora 11.00

ora 17.00

Fam. A. [i D. Nea]\ Fam. S. [i A. Petreac\ {coala Fam. M. [i A. Capr\ Fam. V. [i R. Marincu Valentin Petreac\ Tudora T\nase de Sabat Aneta V\leanu Florin Giurc\na[

Când se clatin\ corabia... Exist\ o categorie aparte de oameni care, `n momentul deplas\rii cu vaporul, sufer\ de r\u de mare! Am fost [i eu de câteva ori cu vaporul pe Dun\re, dar n-am sim]it nimic deosebit. ~ns\ cred c\ ace[ti oameni vor face [i fac tot ce le st\ `n putin]\ s\ ocoleasc\ o c\l\torie cu vaporul. Din p\cate, sau din fericire, `nc\ nu [tiu, `n c\l\toria pe care o avem de f\cut prin lumea aceasta, nu putem s\ r\mânem spectatori, marea vie]ii `i acapareaz\ pe to]i! Ce vreau s\ aduc `n aten]ie, este altceva: cum ar trebui s\ reac]ion\m `n momentul `n care sim]im c\ nimic nu mai e sigur sub picioarele noastre? Ce ne facem când se `nte]esc valurile [i vântul? Ce atitudine trebuie s\ ne caracterizeze când, asemenea versului eminescian: „Dintre sute de catarge, care las\ malurile / Câte oare le vor sparge vânturile, valurile?”, cei dragi sau cunoscu]i au pornit pe marea vie]ii [i nu s-au mai `ntors niciodat\? Niciodat\ nu pot `n]elege de ce, cu fiecare confruntare cu marea, cu valul [i corabia, care uneori `mi reprezint\ via]a… hainele `mi intr\ la ap\, iar teni[ii `mi r\mân mici [i parc\ deciziile `mi sunt mai `n]elepte, iar visele `mi sunt mai clare. Nu [tiu de ce valurile [i corabia cl\tinat\ m\ fac s\ `mi aduc aminte de romanul B\trânul [i marea, reprezentând `n]elepciunea sau experien]a vie]ii – defini]ie pe care o d\m cei mai mul]i dintre noi problemelor pe care le-am tr\it [i uneori le-am dep\[it. Cerul m\ face s\ `mi p\strez idealurile destul de `nalte, valurile `mi arat\ realitatea visului `n care tr\iesc, iar confruntarea cu marea `mi arat\ c\ `nc\ tr\iesc; idealurile trebuie s\ m\ `ndemne la fapte, care s\ lini[teasc\ marea. Acum stau [i recunosc c\ marea e o necesitate a vie]ii: cred c\ nu mi-a[ cunoa[te niciodat\ limitele idealurilor dac\ nu ar mai fi [i valurile vie]ii. Vestea bun\ e c\ este Isus cu mine…
ANUN}URI

INFORMA}II „PE SURSE“ – CITE{TE {I D| MAI DEPARTE... ALEXANDRIA 1

Sabatul acesta, 19 februarie, se `ncheie S\pt\mâna familiei cre[tine. Miercuri, 23 februarie, la ora 18.00, suntem invita]i la studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Sabatul viitor, 26 februarie, vom avea adunare administrativ\. Cei ce doresc s\ cunoasc\ principiile bisericii sunt invita]i `n Sabat la ora 16.00. Sabatul viitor, `n cadrul colectei radio mondial adventist, suntem ruga]i s\ contribuim pentru `nfiin]area sta]iei de emisie radio Vocea Speran]ei

ALEXANDRIA 2 Miercuri, 23 februarie, ora 18.00 este ora de rug\ciune.

PENTRU AMBELE BISERICI Duminic\, 27 februarie, ora 10.00, la Alexandria 1, se va desf\[ura Olimpiada de Religie. Camporee interna]ional\ exploratori - Roma, 27 iulie-11 august. Cei care doresc s\ participe vor afla mai multe detalii la avizierul bisericii. Pe 12 martie, la biserica adventist\ din Poroschia, va avea loc un Festival de muzic\, pentru soli[ti [i forma]ii mici sau medii. Din partea Conferin]ei Oltenia, va participa pastorul George {chiopu, directorul departamentului Copii [i Tineri.

ANIVERS|RI Alexandria nr. 1:

Gabriela Dumitrescu - 14 Gheorghe Iana - 15 Silvestru Ciornei - 16 Liliana Edu - 16 D\nu] Papadopol - 19

Alexandria nr. 2:

Gabriela R\dulescu - 13 Niculina Lep\datu - 13 Samuel Calot\ - 17

~n ultima perioad\ observ\m o activitate din ce `n ce mai sus]inut\ a unor personaje dornice de a `mp\rt\[i informa]ii „pe surse“ pe diferite subiecte ce privesc activitatea Bisericii sau a membrilor s\i la nivel local [i interna]ional. De[i formele sau mesajele difer\ de la regiune la regiune, `n general, mecanismul este acela[i. Fie X a auzit de la cineva care are un prieten care a auzit de la altcineva de la Conferin]a General\ / Uniune / Conferin]\, fie X crede c\ a descoperit anumite lucruri negative [i dup\ ce le `mbrac\ `n stereotipurile [i prejudec\]ile lui, asezonate cu inadverten]e sau exagerari, le ofer\ lumii f\r\ a dori o confirmare a acestora sau f\r\ a-[[i confrunta ideile cu realitatea. Tr\ind `ntr-oo societate corupt\ cu fel de fel de interese personale sau institu]ionale, cre[tinii sunt `ndemna]i s\ fie nu doar „nevinova]i ca porumbeii“, ci „`n]elep]i ca [erpii“ (Matei 10:16). Este bine s\ realiz\m c\ nu tot ceea ce auzim la telefon, ce vedem la televizor sau pe Internet, sau citim `n publica]ii este adev\rat. Ce ]i se spune `ntr-oo conversa]ie particular\ poate fi adev\rat sau nu, inclusiv `n mediul religios adventist. Aceste informa]ii, transmise din om `n om, „de la gur\ la ureche“ sau prin e-m mail sub forma de SPAM, numite generic [i zvonuri, sunt deseori utilizate de c\tre anumite persoane pentru crearea unei st\ri de team\ [i nesiguran]\ sau pentru dizolvarea credibilit\]ii anumitor persoane sau institu]ii.

~NTREB|RI UTILE ~N EVALUAREA CREDIBILIT|}II UNEI INFORMA}II

~nainte de a r\spândi informa]ii (probabil din dorin]a de a-ii alerta [i pe al]i oameni de diferite pericole care `i pândesc la tot pasul) adresa]i-vv\ câteva `ntreb\ri: 1. Este clar identificat\ sursa informa]iei? 2. Sursa afirmat\ este cu adevarat sursa informa]iei sau cineva se folose[te de numele acesteia? 3. Sursa este credibil\? Are un trecut verificabil [i demn de `ncredere? Are motive personale `n a ataca o institu]ie sau o persoan\? (concedierea de c\tre institu]ie, excluderea din Biseric\, divergen]e personale sau financiare pot fi motive pentru a convinge o persoan\ c\, `n timp ce joac\ rolul de binef\c\tor, s\ urmeze [i o agend\ ascuns\) 4. Informa]ia poate fi verificat\ din mai multe surse independente? 5. Informa]ia provine din sursele de informa]ii sau mass-m media adventiste recunoscute sau din partea unor persoane dizidente care `ncearc\, `ntr-uun mod acoperit, s\ produc\ pagube Bisericii? 6. Informa]ia are ca scop `nt\rirea `ncrederii sau `ncurajeaz\ dezam\girea ulterioar\, suspiciunea [i dezbinarea? 7. Are sens informa]ia pe care a]i primit-oo? Unele relat\ri sunt atât de ilogice, pline de falsuri sau exagerate `ncât orice persoan\ rezonabil\ ar trebui s\ pun\ sub semnul `ndoielii autenticitatea lor. Dup\ ce a]i realizat ace[ti pa[i pentru, a avea siguran]a autenticit\]ii: V E R I F I C A } I I N F O R M A } I I L E ! Acest lucru nu este valabil doar `n jurnalism.

/Buletin-Informativ-19-februarie-20111  
/Buletin-Informativ-19-februarie-20111  

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2010/11/Buletin-Informativ-19-februarie-20111.pdf

Advertisement