Page 1

Comunitatea nr.1: St\v\rache Roland prezbiter 0764407328

Peniel P\une Doru Dobric\ prezbiter conduc\tor com. 0765598709 0765233286

Valentin Petreac\ pastor 0742009855 0769001727 Radio Vocea Speran]ei: – Alexandria: 88,1 MHz – Zimnicea: 104.5 MHz

Soarele apune la ora 18.40 Buletinul a fost realizat de:

Oana Cristea Dan Nea]\ Ovidiu Edu Mihail Martac Alexandria 1: Str. Av. Al. Colfescu nr. 74 Alexandria 2: Str. 1 Decembrie nr. 86 e-mail: binformativ@yahoo.com www.adventistalexandria.ro

Gheorghe Stanciu Ani[oara Nea]\ Edu Ovidiu prim-diacon prim\-diaconeas\ secretar 0768093860 0762626815 0726945342

BULETIN INFORMATIV

Mariana Dr\gu] intendent 0762696710

al Bisericii Adventiste de Ziua a {aptea Alexandria Alexandria nr. 1 [i Alexandria nr. 2

Num\rul 172 Sunt situa]ii `n care, cei care nu cred, ne cer s\-L ar\t\m cu degetul pe Dumnezeu, vor s\-L ating\, a[a cum a f\cut-o Apostolul Toma. Dar Toma nu era un necredincios, a[a cum este descris de cele mai multe ori. El credea `n `nvierea lui Hristos, dar socotea c\ El se afla `ntr-un trup care nu mai poate fi v\zut. Când el spune: „Dac\ nu voi pune degetul meu `n semnul cuielor, nu voi crede...“, el m\rturiseste, de fapt: „Nu voi crede c\ El mai poate fi v\zut, de nu voi pune degetul meu `n urma cuielor.“ Dar [i aceasta necredin]a trebuie `nl\turat\, c\ci Hristos i-a spus lui Toma: „Pentru c\ M-ai v\zut, ai crezut! Ferici]i cei ce n-au v\zut [i au crezut“. Alteori, de[i am avut o experien]\ a unirii cu Dumnezeu [i am avut parte de o clip\ `n care fiin]a ne-a fost cutremurat\ `n adâncul ei, nu le putem descoperi necredincio[ilor starea pe care am tr\it-o. Poate c\ acest lucru se `ntâmpl\ [i pentru c\ ei se aseam\n\ lui Pilat care, de[i avea Adev\rul `n fa]\, nu-L cuno[tea. De multe ori sim]eam, `n chip minunat, cum experien]a se transform\ `n credin]\, `n certitudine. Dup\ ce am avut experien]a unirii cu Dumnezeu, El se retr\gea [i atunci m-am sim]it `n starea unei b\rcu]e pe care marea a l\sat-o pe ]\rm. Cu câteva clipe `n urm\, b\rcu]a se leg\na pe ape, iar acum se odihne[te pe nisip. Acesta este momentul când omul nu mai este purtat de experien]\. Experien]a se transforma `n credin]\. {i omul poate s\ afirme: Eu am tr\it asta, eu [tiu c\ exist\. Chiar dac\ ea s-a `ndep\rtat, `ncrederea c\ ea exist\ nu va mai putea fi zdruncinat\ niciodat\ `n om. Dac\ nu am avut astfel de experien]e, s\ ne str\duim s\ ajungem la ele. Cel care este cuprins de `ndoial\ trebuie s\ ia chipul bolnavilor de la Sc\ld\toarea Vitezda. Ace[ti bolnavi a[teptau s\ fie pogorâ]i de semenii lor `n apa tulburat\ de un `nger, pentru a primi vindecare (Ioan 5, 1-4). Dup\ cum ace[tia nu se puteau vindeca f\r\ ajutorul semenilor, tot astfel, experien]a unirii noastre cu Dumnezeu poate `ncepe cu concursul unui martor care s\ ne spun\ nou\ sau `n prezen]a noastr\: {tiu cu certitudine c\ Dumnezeu exist\. S\ nu ne temem c\ vom fi lipsi]i de ace[ti semeni. Dac\ se va `ntâmpla asta, trebuie s\ cunoa[tem c\ El va veni direct, a[a cum a f\cut-o cu sl\b\nogul care nu avea om s\-l arunce `n sc\ld\toare. {i venirea Sa nu va fi pentru consolare, ci pentru a spune: „Scoal\-te, ia-]i patul t\u [i umbl\.“

Comunitatea nr.2: Beniamin V\leanu Viorel Calot\ prezbiter prezbiter 0766206253 0766845840

Florin Giurc\na[ conduc\tor com. 0766531936

Samuel Calot\ Elena Petreac\ Mihael Martac prim-diacon prim\-diaconeas\ secretar 0766490498 0247315009 0766406523

Cristian Cociu intendent 0767771034

Program servicii divine: Alexandria nr.1: Alexandria nr.2:

Vineri ora 19.00 Dorin Zalana Valentin Petreac\

Anul 4

Sâmb\t\ ora 8.30

ora 9.30

Viorica Roncea Valentin Petreac\

{coala de Sabat

15 octombrie 2011

ora 11.00 David B\canu SFÂNTA CIN|

ora 17.00 Beniamin }epu[ Valentin Petreac\

Te chem, în ziua necazului meu, c\ci m\ ascul]i. (P s a l m i 8 6 , 7 ) ~ndoiala Faptul c\ omul nu a ajuns s\-L simt\ pe Dumnezeu a[a cum simte p\mântul sub picioare, `l face s\ afirme c\ are tot dreptul s\ fie cuprins de `ndoial\, atunci când se vorbe[te despre existen]a lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu este ceva creat, El este necreat. Existen]a Sa transcende posibilit\]ile noastre obi[nuite de cunoa[tere. Demersul omului de a `ncerca s\ accepte existen]a lui Dumnezeu, precum cea a unui lucru, este gre[it\. ~n acest sens, `mi aduc aminte de momentul `n care Pilat `l `ntreaba pe Hristos: „Ce este Adev\rul?”. Hristos nu-i r\spunde, nu din ne[tiin]\, c\ci El `nsu[i era Adev\rul, ci pentru c\ Pilat nu era `n stare s\ ia Adev\rul drept adev\r. Cu alte cuvinte, Pilat era lipsit de credin]\. A[a c\, cel ce dore[te s\-L ia de mân\ pe Dumnezeu, s\-L simt\ cu adev\rat, trebuie s\ aib\ credin]\. Prin unirea cu Dumnezeu, omul poate dep\[i legile firii, poate merge pe mare, asemenea lui Petru. Dar prin `ndoial\ se poate scufunda `n mare, a[a cum s-a `ntâmplat [i cu Petru: „Domnul l-a apucat de mân\ [i l-a mustrat: Pu]in credinciosule, pentru ce te-ai `ndoit?“ (Matei 14, 30-31). A[adar, cine vorbe[te despre neputin]\, vorbe[te, de fapt, despre `ndoial\, c\ci „cele ce sunt cu neputin]\ la oameni, sunt cu putin]\ la Dumnezeu“ (Matei 19, 26). Credin]a apare ca paradoxal\ [i contradictorie pentru ra]iunea neluminat\. Ra]iunea, neputând s\ verifice eternitatea, infinitul, ajunge s\ ignore existen]a lui Dumnezeu [i s\ afirme despre El c\ nu exist\ cu adev\rat.
ANUN}URI

Cuvântul lui Dumnezeu ajunge `n Coreea de Nord prin baloane ALEXANDRIA 1

Miercuri, 19 octombrie, tinerii bisericii se `ntâlnesc la Seminarul Apocalipsa, la ora 18.00. La aceea[i or\, suntem invita]i la studiul Cuvântului lui Dumnezeu. ~n fiecare sabat, la ora 16.00, surorile se `ntâlnesc pentru p\rt\[ie [i rug\ciune.

ALEXANDRIA 2

Sabatul acesta suntem invita]i la SFÂNTA CIN|. Miercuri seara, la ora 18, va fi ora de rug\ciune.

ANIVERSÃRI Alexandria nr. 1: Gherghina Neferu - 09 Paulina Neagu - 10 Mihaela Preda - 10 Petre Neagu - 12 Lumini]a {erban Pascu - 13

Alexandria nr. 2: Rubina Iordan - 09 Beniamin V\leanu - 09 Viliam B\dic\ - 13

Când vine vorba de drepturile omului [i libertatea religioas\, situa]ia cea mai grav\ e `n Coreea de Nord. Pentru cre[tini, pre]ul pe care trebuie s\ `l plateasc\ poate `nsemna moartea. Un grup care se ocup\ cu drepturile omului au luat m\suri neobi[nuite, lansând o ofensiv\ aerian\, cu baloane. Ei se apropie la 4 km de grani]a nord-coreean\, foarte aproape de zona demilitarizat\. Zona dimilitarizat\, sau DMZ, este zona de frontier\ dintre Coreea de Sud [i Coreea de Nord, o zon\ cu aproximativ un milion de solda]i de fiecare parte. Este considerat\ ca fiind zona cea mai periculoas\ din lume. Din apropierea acestei zone, echipa preg\tesc baloanele, care le umflu cu heliu [i le lanseaz\ când se las\ seara, pentru a ajunge noaptea la destina]ie. Pe baloane este scris\ Evanghelia dup\ Marcu. Aceast\ opera]iune cu baloane, nu e nou\, un membru din acest\ echipa ne spune c\ a `nceput `n anul 1991. ~n trecut au folosit baloane mai mari pentru a trimite chiar biblii `ntregi sau câte un aparat de radio. Ei de asemenea au [i un post de radio care transmit pe frecven]e medii [i unde scurte `n Coreea de Nord.

Ei au nevoie de rug\ciunile noastre ~ncercarea de a ob]ine cifre exacte privind num\rul de ast\zi cre[tinii din Coreea de Nord este extrem de dificil. „Pe baza datelor colectate de la dezertori nord-coreeni [i grup\rile interna]ionale pentru drepturile omului se estimeaz\ c\ sunt aproximativ 30.000 de cre[tini ]inu]i `n lag\rele de prizonieri politici [i circa 10.000 de credincio[i care se afl\ `n secret `n `ntreaga ]ar\,” a spus Dr. Lim Chang Ho, Universitatea Kosin.

/Buletin-Informativ-15-octombrie-2011  

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2010/11/Buletin-Informativ-15-octombrie-2011.pdf

/Buletin-Informativ-15-octombrie-2011  

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2010/11/Buletin-Informativ-15-octombrie-2011.pdf

Advertisement