Page 1

Alexandria nr.1:

BULETIN INFORMATIV

Ciobanu Zaharia Roncea Viorel Iana Gheorghe St\v\rache Roland Stanciu Gheorghe Marincu Viorica Edu Ovidiu Mariana Dr\gu] prezbiter prezbiter prezbiter prezbiter prim-diacon prima-diaconeas\ secretar intendent 0768256465 0721753871 0747961261 0764407328 0768093860 0766538447 0726945342 0762696710

Valentin Petreac\ pastor 0742009855 0769001727

Num\rul 133, Anul 3

Detoxifierea ficatului

Radio Vocea Speran]ei: – Ro[iorii de Vede: 107.1 MHz – Zimnicea: 104.5 MHz

Soarele apune la ora 17.03 Buletinul a fost realizat de:

Oana Cristea Nina Constantin Ovidiu Edu Alexandria 1: Str. Av. Al. Colfescu nr. 74 Alexandria 2: Str. 1 Decembrie nr. 86 e-mail: binformativ@yahoo.com www.adventistalexandria.ro

Au trecut s\rb\torile, când am mâncat mai mult, poate, [i mai gras. {tim c\ de detoxifierea organismului este responsabil ficatul, cel mai mare organ intern, care metabolizeaz\ bila, gr\simile [i elimin\ substan]ele d\un\toare `n colon. Trebuie neap\rat s\-ll ajut\m s\ func]ioneze cât mai bine. Pentru asta, trebuie s\ consum\m cât mai multe fibre. ~n plus, trebuie s\ mânc\m m\car trei alimente s\n\toase [i bogate `n vitamina C, precum citricele, ardeii ro[ii [i verzi, ro[iile, fructele de p\dure sau brocolli. Trebuie s\ alegem mânc\rurile bogate `n fibre, pentru c\ ficatul conduce toxinele care intr\ `n corp direct, `n sistemul digestiv. Atunci când acesta are suficiente fibre, toxinele se amestec\ `n alimentele pe care le consum\m [i sunt eliminate la urm\toarea mi[care a intestinului. ~n momentul `n care sistemului digestiv `i lipsesc fibrele, toxinele sunt conduse `napoi `n sânge, iar ficatul devine suprasolicitat, pentru c\ trebuie s\ le proceseze din nou. Mânc\rurile bogate `n fibre sunt pâinea, cerea lele integrale, semin]ele de in, porumbul, prunele, merele, fasolea [i ananasul. Bea `ntre zece [i 12 pahare de ap\ zilnic. Dac\ te hidratezi corespunz\tor, toxi nele vor fi eliminate mai u[or. Dac\ adaugi l\mâie `n apa b\ut\, m\re[ti capacita tea ficatului de a descompune bila [i de a metaboliza gr\simile. Imediat dup\ ce te treze[ti, bea un pahar de ap\ c\ldu]\ `n care ai stors jum\tate de l\mâie, apoi pune `n alt pahar cu ap\ o lingur\ de semin]e de in [i bea con]inutul. F\ sport, cel pu]in o or\ pe zi. Alergarea [i exerci]iile vor stimula ficatul s\ eli mine toxinele, vor `mbun\t\]i circula]ia sanguin\ [i s\n\tatea cardiovascular\. Elimin\ metalele grele din corp. Plumbul, cadmiul [i mercurul, metale grele de care corpul t\u nu are nevoie, provin din diverse surse, cum ar fi: aerul, apa, mân carea, deodorantele [i produsele casnice. Odat\ intrate `n organism, sunt dificil de eliminat din celule [i ]esuturi. Una dintre modalit\]i este consumul de lapte de ciulini, care vindec\ ficatul [i `i m\re[te capacitatea de a elimina toxinele. Agen]ii de chelare din el colecteaz\ `ns\ [i metalele de care corpul t\u are nevoie, precum zincul, cuprul [i fierul, de aceea este important s\ m\nânci ali mente bogate in aceste substan]e atunci când urmezi o cur\ de detoxifiere.

Alexandria nr.2: }ucmeanu Viorel prim-prezbiter 0764919422

al Bisericii Adventiste de Ziua a {aptea Alexandria Alexandria nr. 1 [i Alexandria nr. 2

Petreac\ Teofil prezbiter 0766490491

B\dica Villiam prezbiter 0765234115

Neagu Gabriel Calot\ Daniela prim-diacon prima-diaconeas\ 0766237383 0788516308

Constantin Nina secretar 0767181246

Cristian Cociu intendent 0767771034

Program servicii divine: Alexandria nr.1: Alexandria nr.2:

Vineri ora 18.00

Sâmb\t\ ora 8.30

ora 9.30

15 ianuarie 2011

ora 11.00

ora 16

Doru Dobric\ Adrian Cristea {coala de Roland St\v\rache Gheorghe Iana Valentin Petreac\ Valentin Petreac\ Sabat Valentin Petreac\ Program special

Când te îndep\rtezi... De curând, am vorbit cu prietena mea cea mai bun\, care `n ultimul timp a trecut printr-oo perioad\ grea. Mi-aam dat seama c\ era undeva departe, [i intuiam c\ avea nevoie de o nou\ `ntoarcere. Mi-aa spus c\ se sim]ea tot mai departe de EL, c\ voia s\ se apropie de Dumnezeu, dar parc\ nu putea, ceva o ]inea departe. Tot `[i promitea c\ va face de mâine ceva, [i a[a a trecut o zi, dou\, pân\ când a trecut destul de mult timp. O tot `mb\rb\tam [i o trimiteam la rug\ciune, s\ vorbeasc\ [i s\ se `ntoarc\ la Isus. Promitea c\ a[a va face, dar... oare m-aa ascultat? ~ntr-oo zi m-aa sunat [i, dezn\d\jduit\, m-aa rugat s\-ii 10 minute, pentru a-m mi spune ce i se `ntâmplase. ~ntr-uuna din serile trecute, o mic\ ceart\ cu so]ul ei, a f\cut-oo s\ realizeze c\ era prea departe [i c\ ar trebui s\ fac\ ceva pentru a se apropia de EL. Stând `n `ntuneric, cu ochii `n lacrimi, se `ntreba: ,,Doamne de ce nu pot s\ m\ apropii? Ce e `n neregul\ cu inima mea? De ce doar `mi doresc, dar nu pot face ceva? De ce sunt `ntr-oo stare de atâta triste]e?“ Ascultând-oo, mi-aa venit `n minte urm\torul verset: ,,Mai bun\ este `ntristarea decât râsul; c\ci prin `ntristarea fe]ei,, inima se face mai bun\.““ (Eclesiastul 7:3). I-aam „recitat“ acest minunat adev\r, [i n-aa mai spus nimic. A `nchis telefonul, dar dup\ 5 minute, m-aa sunat din nou, spunându-m mi: „Oana, parc\ ceva `n mintea mea s-aa deschis, ceva a luat fiin]\ `n momentul `n care mi-aai redat acest verset. Dumnezeu era acolo, este aici chiar acum, mi-aa spus c\ inima mea e de vin\, s-aa `ndep\rtat, M\ dore[te, dar ceva o opre[te, mândria [i orgoliul. ~n acel moment am rugat-oo s\ `ngenunchem [i s\ ne rug\m: ,,Doamne, ~]i d\m inimile noastre, remodeleaz\-lle, vindec\-lle, ai grija Tu de ele, Te vrem `napoi `n ele, Te vrem `napoi cu noi, s\ ne sus]ii, dorim s\ alerg\m din nou `n bra]ele Tale, vrem s\-]]i spunem din nou c\ Tu-m mi ne e[ti tat\ Tat\, e[ti T\ria noastr\.“ Atunci o pace ne-aa p\truns `n inim\. Cititorule, oricine-aai fi [i te-aai `ndep\rtat de Dumnezeu f\r\ s\ vrei, caut\-LL din nou, pred\-tte din nou Lui. Dumnezeu vede c\-LL cau]i din inim\, atunci se va l\sa g\sit. A[a cum a f\cut [i face cu mine, a[a poate face [i cu tine. Te poate remodela dac\ ~l la[i [i ~l dore[ti din toat\ inima cu tine [i vrei ca el s\ se apropie de tine `nc\ o dat\. ~ncearc\! Nu te da b\tut nici o clip\! Gusta]i [i vede]i ce bun este Domnul. Dumnezeu nu permite nimic peste puterile noastre. Dac\ ne d\ `ncerc\ri, ne d\ [i solu]iile [i puterea de a trece biruitori prin ele. AMIN
ANUN}URI Alexandria 1

Miercuri, 19 ianuarie, la ora 18.00, este Ora de Rug\ciune. Cei ce doresc s\ cunoasc\ principiile bisericii sunt invita]i `n Sabat, la ora 15.00. La aceea[i or\, surorile se `ntâlnesc pentru p\rt\[ie [i rug\ciune. ~n Sabatul din 22 ianuarie, `n comunitatea noastr\ va avea loc serviciul divin al Sfintei Cine. ~n spiritul acestei s\rb\tori, duminic\, membrii bisericii sunt ruga]i s\ participe la cur\]enia general\ `n vederea preg\tirii loca[ului de `nchinare. ~n luna ianuarie se pot face abonamente la ziarul ,,Via]\ [i s\n\tate“ [i revista de experien]e ,,Amprente''. Alexandria 2 Miercuri, 19 ianuarie, ora 17.00, este Ora de Rug\ciune. Pentru ambele biserici Cei ce doresc s\ aib\ programul festiv aniversar 100 de ani de istorie adventist\ `n Teleorman pot face comand\. Un set de 2 DVD este 10 lei. Nu uita]i de oferta special\ de Biblii. G\si]i tabelul la avizier [i la responsabilul cu literatura. Duminica trebuie trimis\ comanda. Cei care doresc s\ cumpere c\r]ile: Adev\rata rede[teptare de Ellen White [i Doamne, însufle]e[te-}i poporul! de Mark Finley (4,5 lei/setul), s\ se înscrie la responsabilul cu literatura. Sunt 100 de seturi. Ast\zi, 15 ianuarie este Ziua de consacrare pentru evanghelizare. S\ ne rug\m în mod deosebit pentru persoanele care s-au ar\tat interesate s\ urm\reasc\ programul NET 2011. Apartament de închiriat. GRATIS GRATIS. Chiria[ii s\-[i achite cheltuielile la între]inere cât vor locui acolo. Adresa: str. Al. D. Ghica, nr. 148, Bl. 111, sc. B, et. 3, ap. 35. Persoana de contact: Stanciu Aurica, tel. 0247 327 888. Colecta din cadrul serviciului divin de la 11.00 este destinat\ proiectelor de plantare de biserici.

ANIVERS|RI Aurelia Iliescu -110 Ana Maria Burcea -111 Andreea Diana Iana -111

V\ mul]umim! La sfârsitul unui an `n care a]i fost al\turi de noi prin voluntariat sau dona]ii financiare, este rândul nostru (membrilor echipei ADRA Romania) s\ v\ oferim cele mai calde gânduri [i, dorim ca `n noul an, Dumnezeu s\ v\ umple sufletul de speran]\ [i de mul]umire. Ajutorul dumneavoastr\ oferit `n acest an a f\cut posibil ca, `n pofida crizei financiare care ne `nconjoar\, rezultatele proiectelor realizate s\ ne entuziasmeze [i mai mult pentru anul 2011. Unele proiecte au avut un impact public mai mare, altele au avut un impact deosebit pentru câteva persoane, `ns\ `mpreun\ cu dumneavoastr\ am reu[it s\ schimb\m mii de vie]i, una cate una. Implicarea dumneavoastr\ a facut posibil printre altele realizarea urm\toarelor obiective majore: · 55 familii afectate de inunda]iile din aceast\ var\, dificult\]i financiare majore sau având case distruse de foc sau vânturi puternice, pot dormi acum lini[tite, la ad\post de intemperiile vremii, `n urma concretiz\rii proiectelor „Speran]a mai presus de ape“, „~n sfâr[it acas\“ [i „Recl\dim speran]e“. · 167 de copii din familii s\race, cu rezultate bune la `nv\]\tur\, au fost ajuta]i s\ mearg\ la [coal\ [i s\-[i construiasc\ astfel un viitor mai bun `n cadrul proiectului „Vreau la [coal\“, aflat `n al V-lea an de desf\[urare. · peste 100 de persoane cu dizabilit\]i locomotorii [i vizuale au sim]it c\ au valoare [i c\ via]a merit\ tr\it\ din plin, prin activit\]ile derulate `n cadrul proiectului „Un om `ntre oameni“. · 5000 de copii mai pu]in favoriza]i au primit rechizite, juc\rii, produse igienice [i dulciuri `n cadrul proiectului „Copii ajut\ copii“. Cadourile au fost oferite de copii cu vârst\ `ntre 3 [i 14 ani, care au strâns de la `nceputul lunii octombrie `n pusculi]e speciale sume cuprinse `ntre 40 si 60 de lei. · ~n Haiti, 1029 de ad\posturi temporare au fost construite `n parteneriat cu ADRA Germania, Canada, Fran]a, Elve]ia, Danemarca, Cehia, Austria [i donatori priva]i urmând ca `n 2011, s\ particip\m la consolidarea Spitalului Adventist din Carrefour, Port au Prince [i a Centrului Social Adventist din Les Palmes De asemenea, cu ajutorul dumneavoastr\, a fost posibil ca la sfâr[itul anului, `mpreun\ cu campionul mondial la box Leonard Doroftei, s\ desf\[ur\m poate cea mai vizibil\ campanie `mpotriva violen]ei domestice [i s\ promov\m astfel serviciile Casei ADRA (ad\post pentru victimele violen]ei domestice gestionat de ADRA România). Spotul acestei campanii a fost difuzat de opt televiziuni na]ionale, iar campania a beneficiat de difuzarea de publicitate digital\ `n sta]ii de metrou, universit\]i, mall-uri, baruri [i restaurante din toat\ România prin intermediul ecranelor ZOOM TV, cea mai mare re]ea de televiziune cu circuit `nchis din Europa Central\ [i de Est [i unul dintre cei mai importan]i operatori `n domeniu din `ntreaga Europ\. ~n numele echipei ADRA România [i a beneficiarilor doresc s\ v\ urez un an excep]ional, plin de bun\t\]ile lui Dumnezeu. Sorin Goleanu – Director Executiv ADRA România

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2010/11/Buletin-informativ-15-ianuarie-20111  

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2010/11/Buletin-informativ-15-ianuarie-20111.pdf