Page 1

Comunitatea nr.1: St\v\rache Roland prezbiter 0764407328

Peniel P\une Doru Dobric\ prezbiter conduc\tor com. 0765598709 0765233286

Gheorghe Stanciu Ani[oara Nea]\ Edu Ovidiu prim-diacon prim\-diaconeas\ secretar 0768093860 0762626815 0726945342

BULETIN INFORMATIV

Mariana Dr\gu] intendent 0762696710

al Bisericii Adventiste de Ziua a {aptea Alexandria Alexandria nr. 1 [i Alexandria nr. 2

Num\rul 188

Valentin Petreac\

pastor 0742.009.855 0769.001.727 Radio Vocea Speran]ei: – Alexandria: 88,1 MHz – Zimnicea: 104.5 MHz

Soarele apune la ora 17.20 Buletinul a fost realizat de:

Oana Cristea Ovidiu Edu Mihail Martac Alexandria 1: Str. Av. Al. Colfescu nr. 74 Alexandria 2: Str. 1 Decembrie nr. 86 e-mail: www.adventistalexandria.ro

prea târziu am `n]eles c\… Te-a am r\stignit de atâtea ori. ~nc\ o dat\. {i `nc\ o dat\. Cu faptele mele, cu necredin]a mea. Atât de târziu am `n]eles Dumnezeule cât de greu `]i este }ie s\ zâmbe[ti printre lacrimi. Cât de greu…cât de greu este s\ prive[ti spre mine. Spre prelucrarea mea. Spre necredin]a mea. Doamne, cât de greu `]i este s\ zâmbe[ti printre lacrimi? Durerea mea Te doare de zece ori mai mult decât pe mine. {i atât de greu `n]eleg asta Dumnezeule! Atât de greu `n]eleg c\ nu sunt singur\ `n necaz. C\ e[ti zdrobit atunci când m\ vezi trist\. C\ Te doare inima de Tat\ când vezi cum `mi nenorocesc via]a. Cum… gem `n neputin]\. Cum alerg f\r\ direc]ie. Niciodat\ nu Te-a am `n trebat Doamne… cum po]i s\ te bucuri pentru un copil de-a al T\u [i `n acela[i timp s\ plângi pentru cel\lalt? De câte ori Doamne ai suspinat de dor? De câte ori? Doamne, Tu-m mi [tergi lacrimile de câte ori plâng. Dar }ie? }ie cine }i le [terge, Tat\? Spune-m mi… cât de greu `]i este s\ zâmbe[ti printre lacrimi?

Comunitatea nr.2: Beniamin V\leanu prezbiter 0766206253

Viorel Calot\ prezbiter 0766845840

Samuel Calot\ prim-diacon 0766490498

Elena Petreac\ prim\-diaconeas\ 0247315009

Mihael Martac secretar 0766406523

Cristian Cociu intendent 0767771034

Program servicii divine:

Vineri ora 18.00

Alexandria nr.1: Alexandria nr.2:

Sâmb\t\ ora 8.30

Anul 4

ora 9.30

4 februarie 2012

ora 11.00

Gabriel Maurer Invitat Conferin]\ {coala Invitat Conferin]\ Invitat Conferin]\ Gabriel Maurer de Sabat Gabriel Maurer

ora 18.00 EVANGHELIZARE Fericirea la un pas

Iat\ c\ El vine pe nori. {i orice ochi ~l va vedea; au str\puns. {i toate semin]iile [ i c e i c e L -a p\mântului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin. (A p o c a l i p s a 1 , 7 )

Cât de greu ]i-ee Doamne... De câte ori Doamne am venit la tine cu ochii `n lacrimi, cu inima ]inut\ `n mâini [i f\cut\ buc\]ele? De câte ori sim]eam c\ nu mai pot s\ respir, luptam cu aerul care parc\ m\ `neca [i cu cea]a care parc\ era tot mai deas\? Nici nu mai [tiu de câte ori Te-a am a p u c a t s t r â n s d e h a i n \ [ i T e -a am implorat s\ prive[ti spre mine. A[ fi dat orice s\ primesc o gur\ de aer proasp\t, s\ mi se umezeasc\ buzele uscate. M\ sim]eam ca un r\t\cit prin de[ert, f\r\ ap\ [i f\r\ nicio sc\pare. Nu am `n]eles atunci. Nu am `n]eles c\ o dat\ cu mine, Te zba]i [i Tu. Suferi [i Tu. Am `n]eles poate prea târziu, c\… fiecare lacrim\ a mea este o pic\tur\ de pelin pe care trebuie s\ o bei. Poate
Biserica Adventist\ mondial\ marcheaz\ 100 de ani de Comunicare Institu]ional\

ANUN}URI

ALEXANDRIA 1 ~n perioada evangheliz\rii 04-11 februarie 2012, la ora 17.00, se va `ntâlni grupa de rug\ciune. Avem rug\mintea s\ ocup\m locurile `n sal\ `naintea orei 18.00. S\ acord\m prioritate oaspe]ilor. Departamentul de Tineret invit\ duminic\ to]i copiii la clubul Licuricilor [i Clubul Exploratorilor.

ALEXANDRIA 2 Ora de rug\ciune de miercuri seara se suspend\. ~n fiecare sear\ la orele 18 suntem invita]i la s\pt\mâna dedicat\ evangheliz\rii la Biserica Alexandria 1.

PENTRU AMBELE BISERICI Cei care doresc cartea anului 2012 "Tragedia Veacurilor" se pot adresa responsabilului cu literatura. Edi]ia de lux cost\ 25 de lei, edi]ia obi[nuit\ cost\ 5 lei, iar edi]ia prescurtat\, intitulat\ "Destinul Planetei" cost\ 1,5 lei. Exist\ [i o edi]ie pentru copii (nu a sosit `nc\) intitulat\ "Andrei `ntreab\ De ce "?, la pre]ul de 2 lei. Devo]ionalul pentru tineri pentru anul 2012 se g\se[te pe site-ul www.tin.ro sau pe www.facebook.com/Vitamine.pentru.Suflet [i nu va fi tip\rit anul acesta. Sâmb\t\ seara, ora 18.00, la biserica Alexandria 1, `ncepe programul spiritual „Fericirea – la un pas", sus]inut de pastorul Gabriel Maurer, secretarul Bisericii Adventiste de Ziua a {aptea din regiunea Euro-Africa. ~n primele seri, de la ora 17.00, `n sala de la parter vor fi prezent\ri de s\n\tate. ~n prima sear\, 4 februarie, va fi prezent medicul Flavius Vi[inic\. V\ a[tept\m [i la acest program `mpreun\ cu invita]ii dumneavoastr\.

ANIVERSÃRI Alexandria nr. 1: Ionel Mircea - 01 Floarea Neagu - 02 Margareta Vochin\ - 02 Florica Manafu - 03 M\d\lina P\une - 03 Elena Pârvan - 04

Alexandria nr. 2: Ion Morariu - 30.01 Nastasia B\lan - 01.02. Floarea Mândreanu - 01

Luna trecut\, Biserica Adventist\ de Ziua a {aptea a s\rb\torit 100 de ani de slujire `n domeniul Rela]iilor Publice. Aniversarea centenarului primei persoane angajate de Biserica Adventist\ pentru a sluji `n domeniul rela]iilor publice subliniaz\ nevoia denomina]iunii de a avea jurnali[ti [i speciali[ti `n domeniul rela]iilor publice `n birourile sale administrative din `ntreaga lume. Oficialii Bisericii au rememorat zilele trecute angajarea `n 1912 a unui reporter al Baltimore Sun pentru `nfiin]area Biroului de Pres\ al Bisericii. ~n acest mod, Biserica Adventist\ devenea prima biseric\ protestant\ cu un departament dedicat `n mod special Rela]iilor Publice. Acel reporter, Walter Burgan, a slujit ca director al Biroului de Pres\ pân\ la moartea sa, `n 1940. Mai târziu, Biroul de Pres\ a evoluat `n ceea ce este ast\zi Departamentul de Comunicare, atât la sediul central al bisericii mondiale cât [i `n birourile administrative locale din toat\ lumea. „Asemenea conduc\torilor bisericii din urm\ cu 100 de ani, trebuie s\ continu\m s\ fim promotori ai tendin]elor `n comunicare", a spus directorul Departamentului Comunicare al Bisericii mondiale Williams Costa liderilor [i angaja]ilor Bisericii de la sediul central." „~n multe p\r]i ale lumii avem oameni califica]i ce transmit mesajul nostru prin intermediul mass-m media. Putem face chiar mai mult la toate nivelurile de administrare din mondial. Atunci când realiz\m o comunicare institu]ional\ eficient\ suntem mai bine `n]ele[i de public [i suntem mai apropia]i de credincio[i", a spus Costa. ~n timpul ceremoniei din 19 ianuarie, istoricul bisericii, David Trim, a prezentat istoria comunic\rii adventiste. Angajarea lui Burgan a pus Biserica `n fruntea rela]iilor publice religioase. „Ast\zi am face bine s\ reflect\m asupra acestei decizii, s\ examin\m de ce a fost nevoie (de Burgan), de ce el a fost cel angajat [i cum revitalizarea acestei tradi]ii la toate nivelurile denomina]iunii poate consolida unitatea [i misiunea noastr\", a spus Trim. De-aa lungul anilor '40 [i '50, Biserica Adventist\ a r\mas la cârma comunic\rii religioase, a spus Trim. Directorul Departamentului Comunicare J.R. Ferren "a lucrat neobosit" de-aa lungul anilor '40 pentru a convinge persoanele din func]ii administrative s\ angajeze profesioni[ti, iar `n 1956 Howard B. Weeks, directorul Departamentului Comunicare, a scris un Ghid de Rela]ii Publice pentru biserici - Breakthrough: A Public Relations Guidebook for your Church, o carte ce a reprezentat un punct de reper cu privire la rela]iile publice religioase [i care a fost utilizat\ pe scar\ larg\ de alte denomina]iuni cre[tine. Incursiunile timpurii ale bisericii `n domeniul rela]iilor publice au avut succes `n mare parte datorit\ faptului c\ liderii bisericii au angajat personal calificat pentru a crea mesajul [i imaginea bisericii, a spus Trim. "~n mod similar ast\zi, dac\ vrem s\ interac]ion\m cu comunitatea hispanic\ va trebui s\ angaj\m pe cineva care vorbe[te limba spaniol\. Tot a[a stau lucrurile [i cu alte tipuri de interac]iuni - dac\ vrem s\ interac]ion\m cu mass-m media, va trebui s\ angaj\m pe cineva care vorbe[te acea limb\ [i `n]elege acea cultur\", a spus el. Trim a remarcat faptul c\, inclusiv co-ffondatoarea bisericii, Ellen G. White, a f\cut apel la primii adventi[ti s\ valorifice presa [i agen]iile de la publicitate pentru a "atrage aten]ia asupra lucr\rii". "Caracterul [i importan]a lucr\rii noastre sunt judecate prin prisma eforturilor depuse pentru a o aduce `n aten]ia publicului", a scris White. "Atunci când aceste eforturi sunt limitate se creaz\ impresia c\ mesajul pe care `l transmitem nu este demn de a fi remarcat" (Evanghelizare, pag. 128). Vice-ppre[edintele General al Bisericii mondiale Ben Schoun, care a `n\l]at rug\ciunea la `ncheierea ceremoniei, a f\cut apel la liderii din toat\ lumea ai Bisericii s\ `[i uneasc\ eforturile. Accentul pus pe comunicarea la nivel global va consolida familia bisericii mondiale [i va sprijini r\spândirea continu\ a speran]ei adventiste, a spus el.

/BI-4-februarie-2012  
/BI-4-februarie-2012  

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2010/11/BI-4-februarie-2012.pdf

Advertisement