Page 1

Comunitatea nr.1: St\v\rache Roland prezbiter 0764407328

Peniel P\une Doru Dobric\ prezbiter conduc\tor com. 0765598709 0765233286

Valentin Petreac\ pastor 0742009855 0769001727 Radio Vocea Speran]ei: – Alexandria: 88,1 MHz – Zimnicea: 104.5 MHz

Soarele apune la ora 16.38 Buletinul a fost realizat de:

Oana Cristea Dan Nea]\ Ovidiu Edu Mihail Martac Alexandria 1: Str. Av. Al. Colfescu nr. 74 Alexandria 2: Str. 1 Decembrie nr. 86 e-mail: binformativ@yahoo.com www.adventistalexandria.ro

Gheorghe Stanciu Ani[oara Nea]\ Edu Ovidiu prim-diacon prim\-diaconeas\ secretar 0768093860 0762626815 0726945342

Eu cred c\ fiecare din noi purt\m `n esen]a fiin]ei noastre o f\râm\ din Dumnezeu, din gândul ve[niciei… Câteodat\ o con[tientiz\m ca un gol ce nu poate fi umplut, alteori cu un sentiment ce nu-[i g\se[te corespondent… dar este undeva acolo, `nl\untrul nostru… Cred c\, la `mplinirea vremii, vom forma `mpreun\ un singur trup spiritual, o mireas\ pentru Hristos, când ceea ce e din Dumnezeu se va `ntoarce la Dumnezeu. Omul este acela care con[tientizeaz\ c\ `n el este gândul ve[niciei [i c\, `ntr-un final, Dumnezeu chiar vrea s\ atingi cerul! Când un om atinge un simplu lemn acesta prinde via]\ [i vibreaz\ `n esen]a lui, eliberând fiecare fibr\ `ntr-un joc complex de sunete [i culori. Arcu[ul zboar\ atent pe marginea sa eliberând cântecul care nu a fost scris niciodat\. Când un om atinge un ocean, valurile `nfuriate ale acestuia se vor despica `n dou\ [i oamenii vor trece printre ele ca pe uscat. Când un om cânt\, `mblânze[te fiarele p\mântului [i inimile robite sunt eliberate. Când un om se roag\, Dumnezeu COBOAR| [i vorbe[te cu el. A[a ne vrea Dumnezeu. S\ c\utam fiecare acest poten]ial imens [i s\-l eliber\m dând astfel sens vie]ii noastre, ajungând s\ atingem ve[nicia. S\-I aducem glorie `ntr-o lume lipsit\ de glorie. S\-I d\m laud\ `ntr-o lume sec\tuit\ de recuno[tiin]\. S\ ne `nchin\m cum numai un om se poate `nchina... cu credin]\ nem\surat\, cu evlavie [i cu umilin]\… s\ fim oameni.

Comunitatea nr.2: Beniamin V\leanu prezbiter 0766206253

Viorel Calot\ prezbiter 0766845840

Samuel Calot\ prim-diacon 0766490498

Elena Petreac\ prim\-diaconeas\ 0247315009

Mihael Martac secretar 0766406523

BULETIN INFORMATIV

Mariana Dr\gu] intendent 0762696710

Cristian Cociu intendent 0767771034

al Bisericii Adventiste de Ziua a {aptea Alexandria Alexandria nr. 1 [i Alexandria nr. 2

Num\rul 181

Program servicii divine: Alexandria nr.1: Alexandria nr.2:

Vineri ora 18.00

Sâmb\t\ ora 8.30

Anul 4

17 decembrie 2011

ora 9.30

ora 11.00

ora 16.00

Edu Ovidiu Florea Coman {coala Zaharia Ciobanu Ghe. Iana A. Dunca / A. B\]\u[ Elena Peteac\ de Sabat F. Giurc\na[/M. Martac C. Voicu/B. V\leanu

Iat\ c\ El vine pe nori. {i orice ochi ~l va au str\puns. {i toate semin]iile v e d e a ; [ i c e i c e L -a p\mântului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin. (A p o c a l i p s a 1 , 7 )

S\ fim oameni... Dumnezeu nu joac\ zaruri cu oamenii. Via]a noastr\ nu e o `n[iruire haotic\ de emo]ii [i evenimente. El [tie exact ce plan are cu noi. Când ne prive[te vede omul pe care l-a ]inut `n mâna Sa `nc\ de la `nceput, ]esut tainic `n chip ciudat. Fiecare din noi am trecut prin mâna Sa `ntor[i atent pe toate p\r]ile [i asambla]i cu precizie. De aceea, fiecare om este o surs\ incomensurabil\ de potential [i energie. Imagineaz\-]i acest poten]ial ascuns tainic `nl\untrul t\u... ... Câteodat\ `l po]i sim]i palpând subtil `n str\fundul fiin]ei tale. Câteodat\ sim]i c\ po]i atinge cerul… c\ nimic nu-]i poate sta `n cale. Oamenii pot m\sura orizontul `ntins cu privirea lor cutez\toare… pot organiza spa]ii [i pot extinde limite… pot concepe expertize critice la tot ceea ce-i `nconjoar\. De la +0,01 cm pân\ `n cele mai `ndep\rtate orizonturi, ochiul nostru analizeaz\, studiaz\, concepe… dar dac\ ar fi s\ privim `n alt\ direc]ie? De la -0.01 cm `n noi `n[ine. Numai privind prin ochii cerului po]i s\ prive[ti `nl\untrul t\u [i s\ vezi aceast\ f\râm\ de dumnezeire `n tine: gândul ve[niciei.
ANUN}URI

~ndemn pentru o prezentare mai simpl\ a Evangheliei

ALEXANDRIA 1 Miercuri, 21 decembrie, ora 17.00, tinerii [i membrii bisericii sunt invita]i la studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Cei ce doresc s\ cunoasc\ principiile bisericii sunt invita]i `n sabat, la ora 15.00. Duminic\, 18 decembrie, copiii de la Clubul Licuricilor [i Clubul Exploratorilor vor merge `n excursie la Ocnele Mari-Vâlcea.

ALEXANDRIA 2 Miercuri seara, ora 17, suntem invita]i s\ studiem din Cuvântul lui Dumnezeu la ora de rug?ciune.

PENTRU AMBELE BISERICI ~n perioada 4-11 februarie 2012, fratele Gabriel Maurer, secretarul Diviziunii Euro-Africa, va sus]ine o campanie de evanghelizare la biserica Alexandria 1. Campania va fi filmat\ de postul de televiziune Speran]a TV [i va fi difuzat\ [i pe Radio Vocea Speran]ei. "Maratonul Bibliei" este un proiect Sola Scriptura de citire a Bibliei f\r\ `ntrerupere `n fa]a unei camere de filmat `ncepând de vineri, 16 decembrie, ora 17.00, pân\ mar]i seara, 20 decembrie. Sunt implicate mai multe biserici din zon\. Proiectul se va desf\[ura la sediul Sola Scriptura din Alexandria [i se va transmite in direct pe internet la adresa www.solascriptura-alexandria.ro. Fiecare participant va primi din partea Institutului Sola Scriptura un pachet cadou constând din: cartea "Destinul Planetei"(varianta presurtat\ a c\r]ii "Tragedia Veacurilor"), DVD-ul cu filmul "Necombatantul" [i o felicitare. Mai este nevoie de câteva persoane s\ citeasc\ duminic\ noaptea `ntre orele 00.00 [i 07.00. ~n perioada 20-22 decembrie pe str. Libert\]ii (pe centru), se va desf\[ura proiectul "Scoate-]i sufletul de la naftalin\! D\ruie[te!". Locuitorii Alexandriei vor putea dona `mbr\c\minte, alimente, rechizite, juc\rii sau alte obiecte pentru 10 familii nevoia[e. Va fi amplasat un cort iar câ]iva tineri ai bisericii vor coordona activitatea. Proiectul se desf\[oar\ `n colaborare cu Prim\ria Alexandria.

ANIVERSÃRI Alexandria nr. 1: Alina Dobric\ - 12

Alexandria nr. 2: Anghel Victoria - 11 Dunca Adrian - 13 B\nu]\ Emilia - 14 Mincu Nela - 15

Administratorii, evangheli[tii [i secretarii Asocia]iei Pastorale apar]inând Bisericii Adventiste de Ziua a {aptea au dorit recent s\ resublinieze rolul adev\rurilor biblice simple `n evanghelizarea public\. ~n loc de a face evanghelia mai complicat\ sau de a o reambala `n ambalaje diferite, liderii Bisericii Adventiste de Ziua a {aptea sus]in o abordare mai simpl\. Ei spun c\ predicarea adev\rurilor fundamentale ale Bibliei este cea mai conving\toare metod\ de a prezenta speran]a adventist\. Aceast\ abordare implic\ recunoa[terea propriei vulnerabilit\]i, a declarat Shawn Boonstra, director asistent al Asocia]iei Pastorale `n cadrul Diviziunii America de Nord a Bisericii. "Lumea s-aa s\turat de predicatori atot[tiutori", a spus el, citând o istorisire din Noul Testament `n care apostolul Pavel se identific\ cu audien]a sa pentru a-[[i demonstra punctul de vedere. "E `n regul\ s\ fii un p\c\tos salvat prin Cristos. Dac\ publicul nu vede c\ ave]i nevoie de Isus, nu va asculta mesajul", a spus Boonstra participan]ilor la Simpozionul de Evanghelizare ce a avut loc s\pt\mâna trecut\. Simpozionul reprezint\ o extindere a Consiliului pentru Evanghelizare [i M\rturisire al Bisericii, implicând `n discu]ii mai mul]i evangheli[ti [i secretari ai Asocia]iilor Pastorale din teritoriu. Aproximativ 40 de lideri ai fiec\reia dintre cele 13 diviziuni ale Bisericii s-aau reunit la sediul Bisericii Adventiste mondiale `ntre 28 [i 30 noiembrie pentru a `mp\rt\[i resurse, a schimba idei, a se ocupa de provoc\rile evangheliz\rii [i a se ruga `mpreun\. "Misiunea lui Isus este s\ `i caute [i s\ `i salveze pe to]i cei ce sunt pierdu]i, a[a c\ prioritatea bisericii ar trebui s\ fie câ[tigarea oamenilor pentru Isus", a spus Jerry Pagina, secretar al Asocia]iei Pastorale al Bisericii mondiale. ~ntr-oo lume din ce `n ce mai secular\, evangheli[tii nu mai pot presupune c\ audien]a lor este familiarizat\ cu principiile cre[tine sau cu Biblia, a declarat veteranul evanghelist adventist Mark Finley. "A[ spune c\ predicile mele au devenit mai centrate pe Hristos, con]in mai mult adev\r biblic fundamental [i, desigur, r\spund mai mult nevoilor resim]ite de oameni", a declarat Mark Finley pentru ANN `ntr-uuna dintre pauzele din timpul simpozionului. "Cred c\ va trebui doar s\ accept\m ideea de a ne preda Domnului [i a predica adev\rul simplu al Evangheliei [i s\ l\s\m restul pe seama Lui. Cred c\ trebuie s\ ie[im din aceast\ capcan\ de a gândi `ntotdeauna c\ trebuie s\ invent\m ceva nou sau sofisticat, [i s\ folosim doar Biblia", a spus Mikhael Kaminskiy, directorul Biroului de Evaluare al Diviziunii Euro-AAsia a Bisericii. Liderii Bisericii au spus c\ un mesaj clar, autentic al adev\rului poate ajunge chiar [i la popula]ia postmodern\ `n cre[tere - 1,8 miliarde de oameni din `ntreaga lume, dup\ cum afirma Miroslav Pujic, directorul Departamentului Comunicare `n cadrul Diviziunii Trans-EEuropa a Bisericii. "Ne d\m seama c\ mesajul lui Isus este exact ceea ce caut\ aceast\ genera]ie - adev\rul, transparen]a [i o alternativ\ la sistemele [i bisericile `n care nu au `ncredere", a spus Robert Costa, un secretar asistent al Asocia]iei Pastorale al Bisericii mondiale. ~n esen]\, postmodernismul reprezint\ disperarea [i dezam\girea cauzate de `ncerc\rile e[uate ale umanit\]ii de a explica, ordona [i `mbun\t\]i lumea prin logic\ [i ra]iune, a spus Boonstra. "~n loc de `n]elegere, logica [i ra]iunea au adus unele dintre cele mai mari dezastre din istorie - dou\ r\zboaie mondiale, genocidul, scandaluri religioase [i criza economic\." Postmoderni[tii sunt `n c\utarea unui r\spuns autentic, semnificativ pentru lumea agitat\ de ast\zi, a spus Boonstra. Adev\rul adventist ofer\ unul conving\tor, a ad\ugat el. Modul Bisericii de a `n]elege istoria [i a interpreta Biblia "pot oferi claritate [i pot crea contextul pentru `n]elegere", a spus el. "Dumnezeu a pus `n inima omului dorin]a pentru eternitate. Undeva `n interior ei [tiu c\ nu au fost meni]i s\ fie desp\r]i]i de Creatorul lor. Pot ajunge la ea având alt cadru de referin]\, `ns\ ea exist\", a spus Boonstra. Evanghelizarea adventist\ ar trebui s\ se concentreze asupra oamenilor con[tien]i de acest vid, a spus Boonstra, nu asupra celor ce refuz\ s\ "se clinteasc\ din punct de vedere spiritual". O citire atent\ a Bibliei arat\ c\ "`n Noul Testament nu a avut loc nici o convertire rece", a spus el. "Ucenicii au c\utat ascult\torii interesa]i, ceea ce este foarte diferit de a `ncerca s\ `i interesezi pe ascult\tori", a spus el. Elizabeth Lechleitner / ANN

/BI-17-dec-2011-1  

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2010/11/BI-17-dec-2011-1.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you