4. PLASTER International Festival of Poster and Typography

Page 14 PLASTER MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PLAKATU I TYPOGRAFII INTERNATIONAL FESTIVAL OF POSTER AND TYPOGRAPHY

Spis treści / Contents: WSTĘP / INTRODUCTION

3

PROGRAM FESTIWALU / FESTIVAL PROGRAMME

5

TOMASZ BOGUSŁAWSKI / WYSTAWA / EXHIBITION

6

WSPÓŁCZESNY PLAKAT WŁOSKI / WYSTAWA PLENEROWA / PLEIN-AIR EXHIBITION

14

ALIZARINA, CRISTINA CHIAPPINI, FONTARTE / WYSTAWA / EXHIBITION

28

CRISTINA CHIAPPINI

36

WARSZTATY TYPOGRAFICZNE / TYPOGRAPHY WORKSHOPS

38

ALESSANDRA BENACCHIO

40

KONFERENCJA „RAZEM CZY OSOBNO?” / CONFERENCE ‘TOGETHER OR APART?’

41

STEVE NASH & VJ PILLOW feat DJ FUNKTION / KONCERT LIVE ACT / LIVE ACT CONCERT

58WSTĘP INTRODUCTION

4 PLASTER Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii 4. Edycja Międzynarodowego Festiwalu Plakatu i Typografii Plaster to konfrontacja nowoczesnej i poszukującej typografii z plakatem, który jest niepokorny i wymyka się tradycyjnym schematom projektowym. Typografia w plakacie to surowe akcenty kolorystyczne – ekspresja podziałów kompozycyjnych doskonale równoważy zawarty w nim rytm liter, słów i zdań. Układy typograficzne występujące w identyfikacji wizualnej, projektach książek, katalogów dynamicznie współbrzmią z różnorodną, wielowymiarową warstwą graficzną. Festiwal Plaster z jednej strony pokazuje niezależne, ścierające się byty graficzne, z drugiej zaś wskazuje na nieuchronną symbiozę między nimi. Grafika projektowa to organizm posiłkujący się środowiskiem, w którym żyje – organizm niesamowystarczalny, ale też na pewno nie pasożytujący. Wydarzenia polityczne, rewolucja technologiczna, przemiany społeczne i kulturowe; wszystko filtrowane jest przez dizajn i znajduje swoje odniesienie w nowych, użytkowych trendach projektowych. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć jaki kształt przybierze projektowanie graficzne w przyszłości. Nie wiemy, czy podąży za ogarniającym nas ze wszystkich stron eklektyzmem, czy stanie w opozycji i będzie hołdować czystej, poszukującej formie. Plaster jest ważnym, branżowym głosem w tych rozważaniach, który nie tylko podkreśla jak istotnym elementem rzeczywistości jest grafika użytkowa, ale również analizuje kierunki jej rozwoju. Krzysztof Białowicz / kurator festiwalu

5


WSTĘP INTRODUCTION

4 PLASTER International Festival of Poster and Typography The 4 th edition of Plaster: International Festival of Poster and Typography is a clash of modern and developing typography with poster art that remains defiant and escapes traditional project schemata. Typography in poster constitutes raw color accents – the expression of compositional sections perfectly balances the rhythm of letters, words and sentences contained in it. The typographical sets appearing in visual identification, book and catalogue projects, coresonate dynamically with the diverse, multidimensional graphic stratum. At the one hand, Plaster Festival presents independent, conflicting graphic entities, on the other, it hints at the inevitable symbiosis between them. Project graphics is an organism aiding itself with the environment it lives in – a non-autonomous organism, yet definitely not a parasitic one. Political events, technological revolution, social and cultural changes; all is filtered through design and it finds its reference in new, utilitarian project trends. We are not capable of predicting the shape of future graphic design. We do not know whether it will follow the omnipresent eclecticism, or oppose it by professing pure, developing form. Plaster constitutes an important voice in the discussion, which not only stresses how crucial applied graphics is, being an element of reality, but it also analyzes the directions of the field’s development. Krzysztof Białowicz / kurator festiwalu


PROGRAM FESTIWALU FESTIVAL PROGRAMME

22.05 środa:

22.05 Wednesday:

19.00 Otwarcie festiwalu

19.00 Opening ceremony

Wernisaż wystaw: Współczesny Plakat Włoski / wystawa plenerowa Tomasz Bogusławski / parter CSW Fontarte, Alizarina, Cristina Chiappini / taras CSW, 3 piętro

Exhibitions vernissage: Contemporary Italian poster / plein-air exhibition Tomasz Bogusławski / CoCA ground floor Fontarte, Alizarina, Cristina Chiappini / CoCA terrace, third floor

20.00 Prelekcja Tomasza Bogusławskiego / Kino Centrum, CSW

20.00 Tomasz Bogusławski’s lecture / Cinema Centrum, CoCA

21.00 Koncert live act Steve Nash & Vj Pillow feat Dj Funktion / CSW, Labsen

21.00 Live act concert Steve Nash & Vj Pillow feat Dj Funktion / CoCA, Labsen

7

22—23.05 środa—czwartek:

22—23.05 Wednesday—Thursday:

10.00—13.00 15.00—18.00 Warsztaty typograficzne / CSW, Labsen Raffaella Colutto, Silvia Sfligiotti

10.00—13.00 15.00—18.00 Typography workshops / CoCA, Labsen Raffaella Colutto, Silvia Sfligiotti

24.05 piątek:

24.05 Friday:

11.00—17.00 Konferencja: Razem, czy osobno? / Kino Centrum, CSW: Sławomir Janiak i Witold Michorzewski, Homework (Joanna Górska, Jerzy Skakun), Alizarina (Silvia Sfligiotti, Raffaella Colutto), Fontarte (Magdalena Frankowska, Artur Frankowski), Galeria Rusz (Joanna Górska, Rafał Góralski), Hipopotam Studio (Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński)

11.00—17.00 Conference: Together or apart? / Cinema Centrum, CoCA Sławomir Janiak & Witold Michorzewski, Homework (Joanna Górska, Jerzy Skakun), Alizarina (Silvia Sfligiotti, Raffaella Colutto), Fontarte (Magdalena Frankowska, Artur Frankowski), Galeria Rusz (Joanna Górska, Rafał Góralski), Hipopotam Studio (Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński)


TOMASZ BOGUSŁAWSKI

Tomasz Bogusławski Urodzony w 1958 roku w Gdańsku. Studiował w latach 1977—82 na Wydziale Projektowania Plastycznego PWSSP w Gdańsku pod kierunkiem prof. Marka Freudenreicha i prof. Witolda Janowskiego. Od 1983 roku pracownik naukowo-dydaktyczny gdańskiej ASP, obecnie profesor na Wydziale Grafiki. Tworzy w zakresie różnych form projektowania graficznego: plakatu, komunikacji wizualnej, grafiki edytorskiej, edycji filatelistycznych oraz małych form graficznych. Brał udział w wielu edycjach cyklicznych międzynarodowych wystaw plakatu, w takich miejscach jak: Warszawa, Lahti, Mexico City, Colorado, Teheran, Moskwa, Sofia, Tajwan, Chicago, Hangzhou, Rzeszów oraz Expo ’92 w Sewilli, a także w kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych prezentacjach polskiej sztuki plakatu i kilku światowych wystawach filatelistycznych. Kilkakrotny laureat Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach (1983, 2009 – Złoty Medal, 1985, 2011 – Srebrny Medal, 1995, 2005 – wyróżnienie i nagroda fundowana) oraz dwukrotnie Grand Prix (2003, 2007).

22.05 / środa 19.00 parter CSW – niecka Wernisaż wystawy plakatów Tomasza Bogusławskiego

20.00 Kino Centrum Prelekcja Tomasza Bogusławskiego


Wyróżniony drugą nagrodą I Biennale Plakatu Teatralnego w Rzeszowie (1987) i kilkoma nagrodami w tematycznych konkursach graficznych. Nagrody międzynarodowe: –› X Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego, Rzeszów 2005 – III nagroda, –› Taiwan International Poster Design Award 2007 – w finałowej selekcji, –› XII Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego, Rzeszów 2009 – I nagroda, –› 3 rd International Biennial of Poster, Bolivia BICeBe 2009 – I nagroda w kategorii plakatów kulturalnych, –› 6 th International Triennial of Stage Poster, Sofia 2010 – Nagroda Główna, Grand Prix, –› The 5 th China International Poster Biennial, Hangzhou 2011 – Specjalna Nagroda Jury. Członek międzynarodowego jury XXI Biennale Plakatu w Warszawie. Jego prace znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Plakatu w Warszawie, Biblioteki Narodowej, BWA Katowice oraz licznych galerii i kolekcji prywatnych w kraju i za granicą.

9

Tomasz Bogusławski Born in 1958 in Gdańsk. Studied at the Department of Plastic Design PWSSP in Gdańsk (1977—82) under the supervision of professor Marek Freudenreich and professor Witold Janowski.

22.05 / Wednesday 19.00 CoCA ground floor Tomasz Bogusławski’s exhibition vernissage

Since 1983 worked as a scholar/tutor at the Fine Arts Academy in Gdańsk. Currently professor at the Graphics Department.

20.00 Centrum Cinema CoCA

Working within various forms of graphic design: poster, visual communication, editorial graphics, philatelic editing as well as small graphic forms.

Tomasz Bogusławski’s lecture

Participation in numerous editions of international poster exhibition cycles: Warsaw, Lahti, Mexico City, Colorado, Tehran, Moscow, Sofia, Taiwan, Chicago, Hangzhou, Rzeszów and Expo ’92 in Seville. Took part in a couple dozen presentations of Polish poster art both national and abroad, plus a number of global philatelic exhibitions. Multiple winner of Polish Poster Biennale in Katowice (1983, 2009 – Gold; 1985, 2011 – Silver; 1995, 2005 – distinction and funded prize) and double Grand Prix (2003, 2007).


TOMASZ BOGUSŁAWSKI Honored with 2nd prize at the 1 st Biennale of Theater Posters in Rzeszów (1987) and with a number of awards at themed graphic contests. International awards: –› 10th International Biennale of Theater Posters, Rzeszów 2005 – 3 rd prize, –› Taiwan International Poster Design Award 2007 – final selection, –› 12th International Biennale of Theater Posters, Rzeszów 2009 – 1 st prize, –› 3th International Biennial of Poster, Bolivia BICeBe 2009 – 1st prize in the cultural poster category, –› 6th International Triennial of Stage Poster, Sofia 2010 – Main Prize, Grand Prix, –› The 5th China International Poster Biennial, Hangzhou 2011 – Special Jury Award. Member of the international jury at 21 st Warsaw International Poster Biennale. Works included in collections of the National Museum in Warsaw, the National Museum in Poznań, the National Museum in Gdańsk, the Poster Museum in Warsaw, the National Library, BWA Contemporary Art Gallery in Katowice, as well as numerous galleries and private collections in Poland and abroad.

Niebezpieczne związki | Dangerous liaisons

Wizyta starszej pani | The visit


11

Don Juan | Don Juan


TOMASZ BOGUSŁAWSKI

Verdi – Rigoletto | Verdi – Rigoletto

Io Nesco – Lekcja | Io Nesco – Lesson

39. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych 39 th International Jazz Piano Festival

Tomasz Bogusławski – plakaty | Tomasz Bogusławski – posters


13

Alfred Jarry – Ubu Król | Alfred Jarry – Ubu Roi


TOMASZ BOGUSŁAWSKI

Hamlet – maszyna | Hamlet – maschine

A. Fredro – Mąż i żona | A. Fredro – Husband and wife

Migrena | Migrene

R@port | R@port


15

Tytus Andronikus | Titus Andronicus


WSPÓŁCZESNY PLAKAT WŁOSKI CONTEMPORARY ITALIAN POSTER

Współczesny Plakat Włoski Trudno jednoznacznie zdefiniować zjawisko pod nazwą Współczesny Plakat Włoski. Mamy tutaj do czynienia z pracami o bardzo zróżnicowanym charakterze i ekspresji. Klasyczne kompozycje, które hołdują wyważeniu proporcji między ilustracją a typografią, są skontrastowane z plakatami, w których agresywna faktura graficzna stoi w opozycji do konstruktywistycznej lub dekonstruktywistycznej warstwy literniczej. Plakaty tworzone za pomocą rysunku wektorowego tworzą syntetyczny kod, posiłkujący się bądź to sugestywną literą, bądź wyrazistym piktogramem zestawionym z dużymi, jednolitymi kolorystycznie, płaszczyznami. Prace wykorzystujące materiały zdjęciowe – bardzo często chropowate i programowo nieobrobione – balansują między ekspresją dziecięcego rysunku, a symboliką komiksu. Włoski plakat prezentowany na festiwalu to z jednej strony bardzo czytelny przekaz, komunikat, który nie wymaga wyjaśnienia, a z drugiej strony wizualizacja idei dająca bardzo szerokie pole do interpretacji. Poruszamy się w labiryncie znaków, które nawet, gdy są nam obce, potrafimy oswoić i zbudować dla nich swoją własną historię.

Krzysztof Białowicz

22.05 / środa 19.00 Współczesny Plakat Włoski / wernisaż wystawy plenerowej


Contemporary Italian Poster It is rather difficult to unequivocally define a phenomenon labelled Contemporary Italian Poster. We face works here of intensely diversified nature and expression. Classic compositions, professing balance in proportion between image and typography, are contrasted with posters in which the aggressive fabric of graphics stands in stark contrast to the constructivist or deconstructivist orthographic layer. Posters created via vector drawing constitute a synthetic code aided by either suggestive letters, or a vivid pictograph juxtaposed with large, monochromatic surfaces. Works applying photographic materials – frequently rough and programmatically unedited – fall somewhere between the expression of a child’s drawing and the symbolism of a comic book.

22.05 / Wednesday 19.00 Contemporary Italian Poster / plein-air exhibition vernissage

Italian posters, being presented at the festival, constitute, on the one hand, a very legible message, announcement which requires no explanation, on the other, a visualization of an idea that leaves extremely vast space for interpretation. We wander in a maze of signs which, despite being alien to us, we are able to tame and inscribe into our own field of interpretation. Krzysztof Białowicz

17

Alizarina

Alizarina


WSPÓŁCZESNY PLAKAT WŁOSKI CONTEMPORARY ITALIAN POSTER

Alizarina

Alizarina

Nike Auer, Claudia Polizzi with Jan Kliewer

BCTP


19

BCTP


WSPÓŁCZESNY PLAKAT WŁOSKI CONTEMPORARY ITALIAN POSTER

BCTP

Alice Beniero

Mauro Bubbico

Mauro Bubbico


21

Mauro Bubbico


WSPÓŁCZESNY PLAKAT WŁOSKI CONTEMPORARY ITALIAN POSTER

Lupo & Burtscher with Claudia Polizzi

Cristina Chiappini

Cristina Chiappini

Cristina Chiappini


23

elyron.it


WSPÓŁCZESNY PLAKAT WŁOSKI CONTEMPORARY ITALIAN POSTER

elyron.it

elyron.it

elyron.it

Annalisa Gatto


25

Parcodiyellowstone


WSPÓŁCZESNY PLAKAT WŁOSKI CONTEMPORARY ITALIAN POSTER

LS Graphic Design

LS Graphic Design

Parcodiyellowstone

Jonathan Pierini


27 Pitis

Leonardo Sonnoli

Leonardo Sonnoli

Leonardo Sonnoli


WSPÓŁCZESNY PLAKAT WŁOSKI CONTEMPORARY ITALIAN POSTER

Zup

Zup

Zup

Zup


29

Zup


ALIZARINA, CRISTINA CHIAPPINI, FONTARTE / WYSTAWA EXHIBITION

Alizarina, Cristina Chiappini, Fontarte Wystawa na tarasie CSW pokazuje 83 prace mieszczące się w szerokim pojęciu grafiki użytkowej. Projekty książek, identyfikacje wizualne, piktogramy, plakaty zaprojektowane przez włoską spółkę autorską Alizarina, Cristinę Chiappini i polski duet Fontarte pokazują różne estetyki i temperamenty twórcze. Dynamiczna ilustracja, niekonwencjonalne zabiegi typograficzne, nowoczesne kroje pisma i grafika wpisana w kontekst architektoniczny tworzą spójny i nowoczesny komunikat wizualny. Chociaż każdy z projektantów prezentuje inną filozofię związaną z dizajnem to z pewnością można tutaj znaleźć wiele elementów wspólnych – szacunek dla typografii, przełamywanie stereotypów kompozycyjnych, czytelność przekazu, logika informowania. Pomiędzy praktycznością a wolnością zawiera się jedna z głównych tez dizajnu – uniwersalizm.

22.05 / środa 19.00 taras CSW, 3 piętro Alizarina, Christina Chiappini, Fontarte / wernisaż wystawy


Alizarina, Cristina Chiappini, Fontarte The CoCA terrace exhibition presents 83 works falling within the concept of applied graphics in its broad sense. Book projects, visual IDs, pictographs and posters designed by the Italian artistic partnership Alizarina, Christina Chiappini as well as by the Polish duo Fontarte showing diverse aesthetics and creative attitudes. Dynamic illustration, unconventional typographic endeavors, modern type fonts and architecturally inscribed graphics create a consistent and modern visual message.

22.05 / Wednesday 19.00 CoCA terrace, 3rd floor Alizarina, Christina Chiappini, Fontarte / exhibition vernissage

Although each of the designers represent a different design philosophy, one can certainly identify multiple commonalities here – respect for typography, overcoming compositional stereotypes, message legibility, the logic of informing. Somewhere between practicality and freedom there is one of the main theses of design – universalism.

31

Alizarina

Alizarina


ALIZARINA, CRISTINA CHIAPPINI, FONTARTE / WYSTAWA EXHIBITION

Alizarina

Alizarina

Alizarina

Alizarina


33

Cristina Chiappini


ALIZARINA, CRISTINA CHIAPPINI, FONTARTE / WYSTAWA EXHIBITION

Cristina Chiappini

Cristina Chiappini

Cristina Chiappini we współpracy z Limiteazero Cristina Chiappini (with collaboration of Limiteazero)

Cristina Chiappini


35

Cristina Chiappini


ALIZARINA, CRISTINA CHIAPPINI, FONTARTE / WYSTAWA EXHIBITION

Fontarte

Fontarte

Fontarte

Fontarte


Fontarte


CRISTINA CHIAPPINI

Cristina Chiappini Cristina Chiappini urodziła się w 1967 roku w Rzymie. Jest projektantką graficzną i medialną oraz dyrektorką artystyczną wielu przedsięwzięć związanych z dizajnem. Aktywną działalność rozpoczęła w roku 1989. W swoim studio tworzy prace z różnych obszarów komunikacji wizualnej: projekty wydarzeń oraz wystaw, tożsamość markowa oraz korporacyjna, dizajn edytorski oraz informacyjny, dizajn internetowy oraz interaktywny, kampanie społeczne, projekty związane z telewizją. Została wybrana przez Włoskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na członkinię Włoskiej Rady Dizajnu w 2007, była wiceprezydentem (2006—2009) AIAP Włoskiego Stowarzyszenia Dizajnerów i Komunikacji Wizualnej. Wykłada grafikę projektową oraz komunikację medialną na Uniwersytecie Rzymskim, Uniwersytecie Republiki San Marino, Uniwersytecie w Wenecji (IUAV), Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie, oraz prowadzi warsztaty we Włoszech dla Nowojorskiej Szkoły Sztuk Wizualnych. Jej prace prezentowane były na licznych międzynarodowych wystawach, między innymi w Bilbao, Tajwanie, Pekinie, Moskwie, Rzymie, Mediolanie, Istambule. Projekty Cristiny publikowano w magazynach oraz książkach o dizajnie, takich jak Phaidon, Area 2, Eye, Ètapes.


39

Cristina Chiappini Cristina Chiappini was born in 1967 in Rome. She is a graphic and media designer, an art director who began her work in 1989. Her studio operates in various areas of visual communication: event and exhibition design, brand and corporate identity, editorial design and information design, web design and interaction design, social campaigns, TV Channel and TV motion graphic identity. She was chosen by the Italian Ministry of Heritage and Culture as a member of the Italian Design Council, 2007, and also was the Vice-President (2006—2009) of AIAP Italian Association of Visual Communication Design. She is a tutor of graphic and media design at the University of Rome, University of the Republic of San Marino, IUAV University of Venice, Academy of Fine Arts in Rome, as well as at SVA Masters Workshop in Italy. Her works have been presented at numerous international exhibitions, including Bilbao, Taiwan, Beijing, Moscow, Rome, Milan, Istanbul. Her work has been published in magazines and books on design like: Phaidon, Area 2, Eye, Ăˆtapes.


WARSZTATY TYPOGRAFICZNE TYPOGRAPHY WORKSHOPS

Alizarina W festiwalu PLASTER zawsze ważnym elementem są warsztaty projektowe – w tym roku dwie włoskie projektantki Raffaella Colutto oraz Silvia Sfligiotti poprowadzą dwudniową sesję (22—23 maja) poświęconą dizajnowi ręcznie tworzonej typografii, podstawowym kształtom inspirowanym przykładami historycznymi, między innymi badaniami nad osobą Edwarda Johnstona, którego uważa się za ojca współczesnej kaligrafii lub tymi, które bazują na przykładach współczesnych.

22.05 / środa 23.05 / czwartek 10.00—13.00 15.00—18.00 LabSen

PLASTER Festival is always about art workshops – this year two Italian designers, Raffaella Colutto and Silvia Sfligiotti, will host a two-day session (22—23 May) dedicated to handmade typography design, essential shapes inspired by historical examples, including the studies of Edward Johnston who is considered the father of contemporary calligraphy, or those based on contemporary examples.

22.05 / Wednesday 23.05 / Thursday 10.00—13.00 15.00—18.00 LabSen

Warsztaty typograficzne

Typography workshops


41


ALESSANDRA BENACCHIO

Alessandra Benacchio Alessandra Benacchio jest kuratorką, od 2011 pełni funkcję dyrektora artystycznego „Piccolo Festival dell’Arte” w Trydencie. Studiowała konserwację i zarządzanie w obszarze dziedzictwa narodowego na uniwersytecie w Trydencie; jest prezeską kulturalnego stowarzyszenia Art to Art, zajmującego się promocją sztuki. Pisze artykuły, prowadziła także programy radiowe w internetowym sanbaradio.it. Pracowała jako grafik, a od 2012 roku współpracuje z toruńskim CSW. Jej celem jest włączenie młodzieży i publiczności nieprofesjonalnej w działania artystyczne, a motto, zaczerpnięte z twórczości hiszpańskiego artysty Francisco Goyi, brzmi: „Gdy rozum śni, budzą się demony”. Podczas 4. edycji festiwalu Plaster Alessandra była koordynatorką odpowiedzialną za kontakty z artystami włoskimi. Alessandra Benacchio is a curator and since 2011 art director of ‘Piccolo Festival dell’Arte’ in Trento (Italy). She has studied Conservation and Management of Cultural Heritage at the University of Trento and she is the president of Art to Art, a cultural association for study and promotion of art. She writes as a journalist and has conducted some radio programs for the web-radio sanbaradio.it. Her idea is to connect the scene of art to youngsters and amateur audience. She has worked in the field of graphic design and is collaborating with CoCA since 2012. Her motto is a statement from the spanish artist Francisco Goya: ‘El sueño de la razón produce monstruos’. During the fourth edition of the Plaster festival, Alessandra was the coordinator responsible for contact with Italian artists.


KONFERENCJA: RAZEM CZY OSOBNO? CONFERENCE: TOGETHER OR APART?

43

Razem czy osobno? Together or apart? Motywem przewodnim konferencji Razem czy osobno jest szeroko rozumiana współpraca i kompromis. Dotyczy to zarówno przestrzeni twórczej, jak i obszaru relacji czysto ludzkich, które mają przecież niepodważalny wpływ na kształt pracy artystycznej. Duety w grafice użytkowej to zjawisko niezmiernie rzadkie, z tego względu, że praca nad projektem wymusza często na artyście pewnego rodzaju alienację, czyli odizolowanie od bodźców zewnętrznych. Chodzi więc tutaj o parę – dwie osobowości myślące podobnie, ale też intuicyjnie się uzupełniające.

24.05 / piątek 11.00—17.00 Konferencja: Razem, czy osobno? Kino Centrum CSW

Konferencja ma sprowokować do dyskusji na temat dynamiki ludzkiej osobowości – jej możliwości adaptacyjnych i kooperatywnych. Ma pokazać jak kształtuje się dynamika procesu twórczego, kiedy dwa źródła myśli budują jeden artystyczny monolit. The leitmotif of the Together or apart conference is cooperation and compromise in their broad sense. It concerns both the creative space as well as the area of purely human relations, which, after all, undoubtedly affect the shape of artistic work. Duos in graphic design are a rare phenomenon since working on a project calls for a kind of alienation, that is, isolation from the outside stimuli. Hence the concern for pairs - two personalities thinking alike, yet intuitively complementing each other. The conference is to spark a discussion on the dynamics of human personality – its adaptive and cooperative potential. It is to show how the dynamics of a creative process is shaped when two thought sources build a single monolith.

24.05 / Friday 11.00—17.00 Conference: Together or apart? Cinema Centrum, CoCA


PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME

24.05 piątek / 24.05 Friday 11.00—11.40 / Sławomir Janiak, Witold Michorzewski Krótka historia wieloletniej współpracy w dziedzinie plakatu. Prezentacja wybranych realizacji wraz z omówieniem ich języka i formy, wykształconych w specyficznych uwarunkowaniach pracy duetu artystycznego. Zalety i ograniczenia w twórczości spółki autorskiej. A brief history of long-term cooperation in the field of poster. A presentation of selected works accompanied by a discussion of their language and form developed in specific conditions of an artistic duo’s work. Advantages and limitations in the work of a creative partnership.

11.40—12.20 / Homework: Joanna Górska, Jerzy Skakun W związku z plakatem Miłość, dizajn i pistolety. Opowieść o inspiracjach z życia codziennego. In a poster relation Love, design and guns.The story of inspirations in everyday life. 12.20—12.40 / Przerwa na kawę / Coffee break

12.40—13.20 / Alizarina: Raffaella Colutto, Silvia Sfligiotti Oparte na faktach. Twórczość Alizarina, podobnie jak większości studiów graficznych, zasadza się na wymianie oraz kooperacji przede wszystkim pomiędzy dwójką partnerów, ale również na współpracy z ludźmi oraz klientami przy licznych projektach. Skuteczność tejże kooperacji, u źródeł której leżą wyważenie oraz wrażliwość, interes prywatny oraz doświadczenie, stanowią podstawę sukcesu omawianych projektów. Każdy z tych projektów można przedstawić jako prawdziwą historię samą w sobie, gdzie projektanci, klienci, autorzy, drukarze, w skrócie wszyscy ludzie, stanowią postaci przyczyniające się do jej realizacji. Based on true stories The work of Alizarina, as that of many graphic studios, is founded on the exchange and collaboration: first of all, between the two associates, but also with people collaborating on several projects as well as with the customers. The efficacy of this collaboration, with balance and sensitivity at its core, the individual interests and experience all constitute the basis of the projects’ success. Each project can be told as a true story itself where the designers, the clients, the authors, the printers, in conclusion all people, are figures that contribute to its realization.


13.20—14.00 / Fontarte: Magdalena Frankowska, Artur Frankowski Inny punkt widzenia Jak zaprojektować wspólnie plakat? Czy lepiej pracować razem czy osobno? Czy potrzebny jest klient, aby projektować? Warszawski duet FONTARTE opowie o typografii, projektowaniu graficznym i współpracy projektowej z artystami, galeriami i innymi klientami z dziedziny kultury i sztuki. Przedstawione zostaną wybrane projekty z ostatnich kilku lat. A different point of view How to design a poster together? Is it better to work jointly or separately? Is a customer required for designing? The Warsaw-based duo FONTARTE will discuss typography, graphic design and project cooperation with artists, galleries and other clients from the realm of culture and art. Selected projects from the last couple of years are to be presented. 14.00—14.20 / Przerwa na kawę / Coffee break

14.20—14.40 / Galeria Rusz: Joanna Górska, Rafał Góralski Bilbordy jako narzędzia do myślenia Myślenie, namysł, refleksja to główne narzędzia wykorzystywane do wspólnego tworzenia dzieł sztuki przez Galerię Rusz. Te narzędzia równocześnie są głównymi elementami, dzięki którym billboardy Galerii Rusz oddziałują na odbiorców i uwypuklają zawarty w nich psychospołeczny kontekst. Billboards as a tool for thinking Thinking, considering, contemplating constitute the main tools used for joint creation of art works by Galeria Rusz. At the same time, these tools are the main elements which enable the billboards of Galeria Rusz to affect the viewers and highlight the psychosocial context included in them.

14.40—15.20 / Hipopotam Studio: Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński Kłamstwa i pomówienia, czyli prawdziwa historia Aleksandry M. i Daniela M. Daniel Mizieliński odpowie na kampanię oszczerstw i zarzutów, jaką rozsiewają tabloidowe magazyny na temat duetu stojącego za Hipopotam Studio. W tym pełnym emocji materiale widzowie poznają druzgoczącą prawdę na temat podziemnego kręgu autorów książki dziecięcej. Lies and slander, or the true history of Aleksandra M. and Daniel M. Daniel Mizieliński shall respond to the campaign of lies and accusations spread by tabloids against the duo behind Hipopotam Studio. In this emotion-filled material, the viewers will learn the devastating truth about the underground circle of children’s books authors.

45


KONFERENCJA: RAZEM CZY OSOBNO? CONFERENCE: TOGETHER OR APART?

Sławomir Janiak / Witold Michorzewski Czterdzieści lat temu, w okresie studiów w pracowni grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, nawiązaliśmy burzliwą, trwającą do dziś współpracę artystyczną na polu plakatu. Tajemnica funkcjonowania naszej spółki autorskiej jest głęboko skrywana, bowiem jest banalnie prosta. Sprawą drugorzędną staje się podział ról na inicjatora i wykonawcę. Nie pamięta się, czyj był pomysł na plakat, który rodził się zwykle w ogniu dyskusji, a kto go graficznie sprawił. Sam proces powstawania poszczególnych plakatów był fascynujący, bo rozpisany na role w dwuosobowym tandemie. Pozornie wydaje się to łatwiejsze, bowiem tworzą go dwa mózgi i rąk czworo, lecz efekt końcowy jest zawsze wypadkową wzajemnych kompromisów, trafnych, lub nie, wyborów wariantów realizacyjnych. Nasze kilkunastodniowe, w skali roku, spotkania robocze przerodziły się w swego rodzaju studium plakatu w jego najprostszej formie, w wymiarze zarówno koncepcyjnym jak i realizacyjnym. Ulubionym tworzywem w kreowaniu krótkich i zwięzłych komunikatów wizualnych stały się typograficzne zabawy z literą i cyfrą. W ten sposób powstawały plakaty autorskie tworzone z wewnętrznej potrzeby komentowania m.in. aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych i kulturalnych w kraju i na świecie. A ponieważ przyszło nam żyć w ciekawych czasach, tematów nam nie brakowało... Sławomir Janiak, Witold Michorzewski It was forty years ago, during the period of studies at the graphics studio at the NCU Faculty of Fine Arts in Toruń, that we have initiated our stormy cooperation in the field of poster, which lasts up to date. The secret of our creative partnership’s workings remains concealed deeply as it is extremely trivial. Role distribution – who’s the initiator or the executor – becomes secondary. One does not remember who came up with the idea for a poster in the course of a heated debate and who eventually created it graphically. The process of particular posters’ creation itself was fascinating enough by being transcribed into roles of a two-person tandem. It might seem easier since there are two brains and four hands at work, but the final effect is always a result of mutual compromises, apt or inapt choices of realization variants.


Our working sessions, amounting to a dozen days per year, have transformed into a kind of poster studies in its simplest form, in both the conceptual as well as the developmental dimension. The typographic play with letters and digits came to be the favourite material in creating brief and concise visual statements. This way original posters have been emerging, being developed out of inner need to comment, among others, on current political, social and cultural issues taking place nationally or globally. And since we came to live in such interesting times, the topics were always at hand... SĹ‚awomir Janiak, Witold Michorzewski

47


KONFERENCJA: RAZEM CZY OSOBNO? CONFERENCE: TOGETHER OR APART?

Homework Joanna Górska i Jerzy Skakun – absolwenci ASP w Gdańsku. Prowadzą własne studio graficzne HOMEWORK. Zajmują się projektowaniem plakatów, grafiką wydawniczą, przygotowują graficzną oprawę wydarzeń kulturalnych. Pokazywali swoje prace m.in. w Paryżu, Berlinie, Londynie, Nowym Jorku i Hong Kongu. Są laureatami wielu wyróżnień, do najważniejszych z nich należą: srebrny medal na Biennale Plakatu w Chicago, złoty i srebrny medal na Biennale Plakatu w Meksyku, Nagroda im. J. Mroszczaka oraz wyróżnienie na Biennale Plakatu w Warszawie, Grand Prix za kalendarz Akobi w konkursie VIDICAL, brązowy medal na Biennale Plakatu w Katowicach, a także I nagroda w konkursie AMS „Bądź mądry, czytaj prasę”. Współpracują z Teatrem Polskim w Bydgoszczy, Mañaną, Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty i Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Joanna Górska and Jerzy Skakun – graduates of the Fine Arts Academy in Gdańsk. They run their own graphic studio HOMEWORK and work in designing posters, publishing graphics, preparing graphics for cultural events. They presented their work in Paris, Berlin, London, New York and Hong Kong, among other places. Also, they hold a number of honors, some of the most significant include: silver medal at Poster Biennale in Chicago, gold and silver medal at the Poster Biennale in Mexico, J. Mroszczak’s award as well as distinction at Poster Biennale in Warsaw, Grand Prix for Akobi calendar in the VIDICAL contest, bronze medal at Poster Biennale in Katowice, and also the first prize in the AMS contest ‘Be smart, read press’. They cooperate with the Polish Theater in Bydgoszcz, Mañana, ‘New Horizons’ Association and Kazimierz Pułaski’s Museum in Warka.


49


KONFERENCJA: RAZEM CZY OSOBNO? CONFERENCE: TOGETHER OR APART?

Alizarina Alizarina to studio komunikacji wizualnej powstałe w roku 2005 na skutek przecięcia się ścieżek zawodowych Raffaelli Colutto oraz Silvii Sfligiotti. Studio zajmuje się projektowaniem systemów tożsamości, produktów edytorskich, znaków drogowych (signpostingiem), stron internetowych, kampanii oraz wydarzeń kulturalnych. Raffaella Colutto Urodziła się w roku 1967, studiowała w Paryżu, jak również uczęszczała na Scuola Politecnica di Design w Mediolanie. W roku 1990 stała się zawodową dziennikarką Arnoldo Mondadori Editore, pracując w zakresie Nuovi Progetti, a w roku 1993 podpisała swój pierwszy projekt edytorski jako dizajnerkafreelancerka. Wspólnie z zespołem informatyków oraz filmowców stworzyła pierwsze interaktywne produkty multimedialne. Na zasadzie wyłączności nawiązała współpracę z firmami Orchestra i Replay – zajmującymi kluczowe pozycje we Włoszech pod względem dizajnu i implementacji rozwiązań opartych na nowych kanałach komunikacyjnych oraz mediach cyfrowych. Colutto tworzyła tożsamości korporacyjne, a jako dyrektor artystyczna była odpowiedzialna za kształt najważniejszych projektów z zakresu komunikacji Nowych Technologii. W latach 2000—2001 brała udział, w charakterze eksperta, w kursie Wzornictwa Przemysłowego na Politechnice Mediolańskiej, pod nadzorem Alberta Veci. W roku 2005 wspólnie z Silvią Sfligiotti powołała do życia firmę projektową Alizarina. Studiowała dizajn na CFP Bauer w Mediolanie, natomiast razem z Alizarną oraz Atelier 14 organizowała laboratoria badawcze związane z tradycyjnymi technikami projektowymi.


Silvia Sfligiotti Projektantka graficzna, nauczycielka oraz autorka książek o komunikacji wizualnej. Urodziła się w Mediolanie w roku 1967, studiowała na Scuola Politecnica di Design, gdzie poznała Raffaellę Colutto; w roku 1990 rozpoczęła długoletnią współpracę z Giorgio Fioravantim, który w dużym stopniu przyczynił się do jej rozwoju zawodowego; działalność niezależną rozpoczęła w roku 1996. W roku 2005, razem z Raffaellą Colutto tworzy studio Alizarina. Od roku 1994 wykłada, w szczególności na Scuola Politecnica di Design of Milan (od 1994), na ISIA Urbino (Instytut Wyższy Przemysłów Artystycznych, od 2012), na Wolnym Uniwersytecie w Bolzano (2009—2011) oraz na SUPSI w Lugano (Uniwersytecie Nauk oraz Sztuk Stosowanych w Szwajcarii Południowej, 2011—2012). Od roku 1997 pisze na temat komunikacji wizualnej, publikując książki oraz artykuły, pracuje również w charakterze kuratorki wystaw, w tym Italic 2.0. Contemporary type design in Italy. W roku 2008, wspólnie z Cristiną Chiappini była koordynatorką naukową na konferencjach międzynarodowych oraz na wystawie Multiverso w trakcie Icograda Design Week w Turynie. W roku 2012 razem z Chiappini była kuratorką książki Open Projects oraz wystawy o tej samej nazwie zaprezentowanej na XXI edycji festiwalu Chaumont. Od roku 2012, wspólnie z Riccardo Falcinellim jest redaktorką magazynu Progetto grafico; jej artykuły publikowane były w Abitare, Étapes, Typo.

Alizarina Alizarina is a visual communication studio founded in 2005 when the professional paths of Raffaella Colutto and Silvia Sfligiotti crossed. It designs identity systems, editorial products, signposting, multimedia exhibitions, websites, cultural campaigns and events. Raffaella Colutto Born in 1967, she studies in Paris and attends the Scuola Politecnica di Design in Milan. In 1990 she becomes a professional journalist for Arnoldo Mondadori Editore in the area Nuovi Progetti and in 1993 she signs her first editorial projects as a freelance designer. Together with a team of computer technicians and video-makers she develops first interactive multimedia products. She establishes consulting relationships with companies, on an exclusive basis, Orchestra and Reply – leaders in Italy in the design and implementation of solutions based on new communication channels and digital media. She creates their corporate Ids, and as the Art Director she takes care of the image of the most important hi-tech communication projects.

51


KONFERENCJA: RAZEM CZY OSOBNO? CONFERENCE: TOGETHER OR APART? In 2000 and 2001 she takes part, as an expert, in the graduation course in Industrial Design of Politecnico di Milano, coordinated by Alberto Veca. In 2005 she founds Alizarina with Silvia Sfligiotti. She studies the design of characters at Bauer in Milan and together with Alizarina and Atelier 14 she organizes research laboratories with traditional techniques for multiple original art print and publishing a limited edition. Silvia Sfligiotti A graphic designer, educator and author of books on visual communication. Born in Milan in 1967, she studies at Scuola Politecnica di Design where she meets Raffaella Colutto; in 1990 she initiates a long collaboration with Giorgio Fioravanti who contributes a lot to her training as a professional; she starts her independent activity in 1996. In 2005 she founds Alizarina with Raffaella Colutto. Since 1994 she teaches, in particular at Scuola Politecnica di Design of Milan (since 1994), at ISIA Urbino (Higher Institute for Artistic Industries, since 2012), at Free University of Bozen-Bolzano (2009—2011) and at SUPSI of Lugano (University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland, 2011—2012). Since 1997 she writes on visual communication, publishing books and articles, she also works as a curator of exhibitions, including Italic 2.0. Contemporary type design in Italy (2008). In 2008, together with Cristina Chiappini, she was the scientific coordinator of the international conferences and the Multiverso exhibition at the Icograda Design Week Torino. In 2010 she curated with Chiappini the book entitled Open Projects and an exhibition under the same title presented at 21th Festival of Chaumont. Since 2012, together with Riccardo Falcinelli, she is the editor of Progetto grafico magazine; her articles have been published in Abitare, Étapes, Typo.


53


KONFERENCJA: RAZEM CZY OSOBNO? CONFERENCE: TOGETHER OR APART?

Fontarte FONTARTE to studio założone w 2004 roku w Warszawie przez Artura Frankowskiego i Magdalenę Frankowską. Ich działalność polega na łączeniu projektowania graficznego i typografii z zainteresowaniami z zakresu sztuki współczesnej. FONTARTE tworzy projekty z zakresu grafiki wydawniczej, projektowania krojów pism i systemów identyfikacji wizualnych dla klientów z pola sztuki i kultury. Na swoim koncie studio ma realizacje m.in. dla: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, „Zachęty” Narodowej Galerii Sztuki, Moderna Museet Malmö, Instytutu Polskiego w Brukseli, CSW „Znaki Czasu” w Toruniu, Instytutu Polskiego w Wiedniu, BWA Design Wrocław. FONTARTE poza projektowaniem publikuje teksty dotyczące historii typografii i designu, kuratoruje wydarzenia poświęcone grafice i projektowaniu, prowadzi wykłady i warsztaty. Magdalena i Artur są także autorami publikacji Henryk Berlewi (2009) poświęconej prekursorowi nowoczesnej typografii i projektowania graficznego. http://www.fontarte.com FONTARTE is a studio founded in Warsaw by Artur Frankowski and Magdalena Frankowska. Their activity involves linking graphic design and typography with interests from the realm of contemporary art. FONTARTE creates projects in publishing graphics, designing fonts and visual identification systems for clients in the field of art and culture. The studio has developed realizations for the Museum of Modern Art in Warsaw, the National Gallery of Art ‘Zachęta’, Moderna Museet Malmö, the Polish Institute in Brussels, CoCA in Toruń, the Polish Institute in Vienna and BWA Design Wrocław among others.


FONTARTE, apart from designing, publishes texts on the history of typography and design, curates events dedicated to graphics and design, gives lectures and workshops. Magdalena and Artur are also authors of a publication Henryk Berlewi (2009) dedicated to the pioneer of modern typography and graphic design. http://www.fontarte.com

55


KONFERENCJA: RAZEM CZY OSOBNO? CONFERENCE: TOGETHER OR APART?

Galeria Rusz Galeria Rusz to grupa artystyczna w składzie Joanna Górska i Rafał Góralski. Artyści GR specjalizują się przede wszystkim w kreowaniu i prezentacji sztuki w przestrzeni miejskiej i mają na koncie ponad 200 realizacji bilbordowych. W swoich działaniach wykorzystują zarówno formę tradycyjnego plakatu czy bilbordu, jak i korzystają z elektronicznych ekranów ulicznych czy też ruchomych bilbordów (mobili). Ich największe prace (tzw. megabilbordy) osiągają bardzo duże rozmiary, nawet do 250 m2. Swoją twórczość traktują jako misję – misję wytwarzania i dostarczania społeczeństwu „narzędzi do myślenia”. Od 1999 roku artyści prowadzą własną galerię bilbordową przy Szosie Chełmińskiej 37 w Toruniu. Jest to najdłużej działający projekt tego typu na świecie, prezentujący non stop sztukę na jednym bilbordzie. Artyści prezentują tu co miesiąc nową pracę. Ten systematyczny proces ingerencji w przestrzeń codzienności traktują jako bardzo ważny eksperyment artystyczny, który przekracza ścisłe ramy sztuki współczesnej i poszerza swoje społeczne oddziaływanie. Artyści transferują sztukę w przestrzeń miejską i codzienność, by mogła ona zaistnieć także dla tych, którzy nie odwiedzają tradycyjnych galerii i muzeów. Artyści GR są też twórcami i kuratorami Międzynarodowego Festiwalu Sztuki na Bilbordach Art Moves, który jest jedynym festiwalem na świecie w całości poświęconym sztuce bilbordowej. Galeria Rusz is an artistic group consisting of Joanna Górska and Rafał Góralski. GR’s artists specialize mainly in creating and presenting art in urban space and they have developed over 200 billboard works. In their activity they apply the traditional form of a poster or billboard, but they also take advantage of electronic street displays or moving billboards (mobils). Their biggest works (the so called mega-billboards) reach the magnitude of 250 m2 in size. They consider their activity a mission – a mission of developing and delivering to society ‘tools for thinking’.


Since 1999 the artists have been running a billboard gallery at Szosa Chełmińska in Toruń. Among this kind of projects worldwide, it’s been the one to last the longest ever, presenting art continuously on the same billboard. The artists display here a new piece each month. They consider this systematic process of interfering into the everyday space as an artistic experiment of great significance, trespassing strict boundaries of contemporary art and broadening its social impact. The artists transfer art to urban space and daily routines so it could come into being also for those who do not frequent traditional galleries and museums. GR’s artists are also the founders and curators of the ART MOVES International Art Festival on Billboards which is the only festival in the world dedicated entirely to billboard art.

57


KONFERENCJA: RAZEM CZY OSOBNO? CONFERENCE: TOGETHER OR APART?

Hipopotam studio Aleksandra i Daniel Mizielińscy – absolwenci Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskali w 2007 roku w Pracowni Projektowania Książki prof. Macieja Buszewicza i Grażki Lange, w której Daniel od 2008 roku jest asystentem. Aleksandra and Daniel Mizielińscy – graduated from Graphic Design Department at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Since 2008 Daniel has been assistant to prof. Maciej Buszewicz at the Book Design Studio of Academy of Fine Arts in Warsaw.


59


LIVE ACT

Steve Nash & Vj Pillow feat. Dj Funktion Kacper Nowak – „Steve Nash” student Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie fortepianu prof. Cezarego Saneckiego.

22.05 / środa 21.00 CSW, LabSen

Mistrz świata Dj-ów International Dj Association 2012. Instrument, na którym gra stał się jednak szybko inspiracją i punktem wyjścia do dalszych poszukiwań muzycznych: kompozycji, produkcji muzycznej oraz Dj-ingu. Od 2011 roku współtworzy duet audiowizualny „Steve Nash & Vj Pillow”. Projekt łączy muzykę elektroniczną prezentowaną w formie live actu, ze specjalnie przygotowaną oprawą wizualną. Duet koncertuje na wielu scenach klubowych i nie tylko. Jako producent tworzy również muzykę do filmów oraz spektakli teatralnych.

Koncert live act Steve Nash & Vj Pillow ft. Dj Funktion

Steve Nash od 2012 jest członkiem elitarnej grup ELADE CREW zrzeszającej muzyków, tancerzy, malarzy oraz freestyle motocrossowców, jak również JVC X Headphones Team, z którymi ściśle współpracuje. VJ Pillow (Paweł Wypych) – swoje pierwsze kroki jako VJ zaczął stawiać w 2010 roku podczas „We Want You”, cyklu imprez z muzyką elektroniczną, którego był współorganizatorem. Kolejnym krokiem było powstanie w 2011 roku duetu audiowizualnego „Steve Nash & Vj Pillow”, w ramach którego wystąpił z autorskimi wizualizacjami podczas dwóch edycji Nocy Kulturalnej w Częstochowie. Jako miłośnik muzyki elektronicznej swoimi wizualiza-


cjami dopełniał wiele imprez z tego nurtu, mając okazję świecić u boku takich artystów jak Einmusik czy Oliver Koletzki. W 2011 również rozpoczął współpracę z wytwórnią We Are Your Music Mate, w której pełni funkcję grafika odpowiedzialnego za wizerunek wytwórni oraz jest naczelnym VJ-em. Jedna z zaprojektowanych przez niego okładek trafiła do podsumowania TOP10 – 2012 polskich okładek wydawnictw muzycznych. Podczas „We Are Your Music Mate Showcase Tour 2012” miał okazję występować z artystami zrzeszonymi w wytwórni, w najważniejszych klubach w Polsce. Dj Funktion (Juliusz Pacek) – muzyk, DJ, turntablista, związany z toruńską sceną muzyczną od 2004 roku. Rezydent klubu NRD, współpracował z wieloma klubami. Karierę rozpoczął jako DJ w klubie Art Cafe, samodzielnie rozwijając własne umiejętności. W 2005 r. przeniósł się do Poznania, gdzie pracował pod okiem DJ-ów takich jak: Top Cut, Piotruś Pan czy DJ Czarny. Po powrocie do Torunia działał jako DJ w wielu toruńskich klubach, spośród których można wymienić: KontraPunkt, Underground, Pod Aniołem, Pod Arsenałem, OdNowa czy Bunkier. Współtworzył toruńską grupę Dj-ów „JoTam HEHE” Ma już za sobą występy z największymi gwiazdami świata muzyki, takimi jak: Masta Ace, Ill BILL, Dj Shadow, O.S.T.R., Fokus, Grubson, Łona, L.U.C, Rahim, Jarecki czy Wena. Dodatkowo współdziałał w tworzeniu płyt z polskimi raperami – „Kilka Numerów o Czymś” wydaną przez Małpę, BOK’a „Ballady, hymny, hity” czy Medium „Teoria Równoległych Wszechświatów” i „Grall” wydane przez Asfalt Records.

61

Jego umiejętności techniczne i wyobraźnia zostały docenione na licznych zawodach dla Dj-ów, gdzie został wyróżniony wiele razy, m.in.: I Miejsce na Mistrzostwach Świata IDA 2012 kategoria „show” w duecie z Steve Nashem, czy I Miejsce na Mistrzostwach Polski IDA 2012 kategoria „show”. W toruńskim CSW artyści wystąpią w trójkę po raz pierwszy, prezentując nowy materiał, który już niebawem zostanie wydany w formie debiutanckiego albumu.

Steve Nash & Pillow feat. Dj Funktion Kacper Nowak – ‘Steve Nash’ a student at the Academy of Music in Łódź, in professor Cezary Sanecki’s piano class.

22.05 / Wednesday 21.00 LabSen, CoCA

The world champion DJ at the International Dj Association 2012. The instrument he plays has quickly become an inspiration and a starting point for further musical investigations: compositions, musical production and DJing. Since 2011 he’s been one half of an audio-visual duo ‘Steve Nash & Vj Pillow’. Taking the form of a live-act, the project combines electronic music with dedicated visuals. The duo tours around various club stages and beyond. As a producer he also creates film and play scores.

Live act concert Steve Nash & Vj Pillow ft. Dj Funktion

Since 2012, Steve Nash has been a member of an elitist group ELADE CREW gathering musicians, dancers, painters as well as freestyle motocross bikers, in addition, he’s been a part of JVC X Headphones Team with whom he cooperates regularly.


LIVE ACT VJ Pillow (Paweł Wypych) – he took his first steps as a VJ in 2010 during ‘We Want You’, a cycle of electronic music events which he co-organized. His next step, in 2011, was the creation of an audio-visual duo Steve Nash & Pillow with which he performed presenting original visualizations at the two editions of the Culture Night in Częstochowa. As a fan of electronic music, he’s been supplementing numerous events in the field with his visuals, getting the opportunity to illuminate alongside such artists as Einmusik or Oliver Koletzki. Also in 2011, he initiated cooperation with the label We Are Your Music Mate where he holds post as the graphic designer responsible for the label’s image and as the head VJ. One of the music covers designed by him made its way to the TOP10 – 2012 of Polish covers of musical releases. During the ‘We Are Your Music Mate Showcase Tour 2012’ he had the chance to perform with the label’s artists at the key Polish clubs. Dj Funktion (Juliusz Pacek) – a musician, DJ, turntablist, affiliated with Toruń’s musical stage since 2004. Resident at the NRD club, he’s been cooperating with numerous clubs. The launch of his career was at Art Cafe and he has been developing his skills ever since. In 2005 he moved to Poznań where he worked under the supervision of such names as: Top Cut, Piotruś Pan or DJ Czarny. After returning to Toruń he DJed at various clubs in the city, among others: KontraPunkt, Underground, Pod Aniołem, Pod Arsenałem, OdNowa or Bunkier. He’s part of a Toruń-based DJ group ‘JoTam HEHE’. He’s already performed alongside top stars in the music industry: Masta Ace, Ill BILL, Dj Shadow, O.S.T.R., Fokus, Grubson, Łona, L.U.C, Rahim, Jarecki or Wena. In addition, he had his part in creating albums with Polish rapers – ‘Kilka Numerów o Czymś’ by Małpa, BOK’s ‘Ballady, hymny, hity’ or Medium’s ‘Teoria Równoległych Wszechświatów’ and ‘Grall’ released by Asfalt Records. His technical skills and imagination were acknowledged at numerous DJ contests where he was frequently honored: 1st place at IDA World Championship 2012 in the ‘show’ category as a duo with Steve Nash and 1st place in the same category at IDA Polish Championship 2012. In Toruń’s COCA the three artist will perform together for the first time ever, showcasing their new material which will soon be released as a debut album.


63


Kurator festiwalu, Festival curator: Krzysztof Białowicz

Muzyka, Music: HATI vs. LAL

Koordynator festiwalu, Festival coordinator: Matylda Hinc

Korekta, Proofreading: Katarzyna Radomska, Paweł Falkowski, Katarzyna Drewnowska-Toczko

Kontakt z artystami włoskimi, Contact with italian designers: Alessandra Benacchio Identyfikacja wizualna, Visual identity: Krzysztof Białowicz Projekt katalogu, Catalogue design: Nikodem Pręgowski Tłumaczenie, Translation: Maciej Pokornowski Animacja, Animation: Radosław Skonieczny

Specjalne podziękowania, Special thanks: Alessandra Benacchio, Matylda Hinc, Rafał Iwański, Anna Jackowska, Jacek Mrowczyk, Nikodem Pręgowski, Silvia Sfligiotti Wydawca, Publisher: Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu ul. Wały gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń Druk, Print: Artis Poligrafia SC ISBN 978-83-62881-49-9

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu ul. Wały gen. Sikorskiego 13 87-100 Toruń www.csw.torun.pl ISBN 978-83-62881-49-9