Page 1

Babel

Babel esunapel í c ul ade2006, di r i gi daporel c i neas t amex i c anoAl ej andr oGonz ál ezI ñár r i t u, c onungui onor i gi nal del es c r i t orGui l l er moAr r i aga, ypr ot agoni z adaporBr adPi t t , Cat eBl anc het t , Gael Gar c í a Ber nal , Adr i anaBar r az ayKoj i Yak us ho. Babel s ec ent r aent r esc onj unt osi nt er r el ac i onadosdes i t uac i onesyper s onaj es , ymuc hosac ont ec i mi ent oss er ev el anf uer ades ec uenc i a.

Babel  
Advertisement