Page 1


Werken in een buurthuis

Naam:

.........................................................................................................

Klas: .................................................

e4a_PB7_PiT_versiedef2.indd 1

02-07-10 16:08


Colofon Uitgeverij: Auteur: Redactie: Inhoudelijke redactie: Stramienontwerp: Vormgeving: Tekeningen: Illustraties: Drukwerk:

Uitgeverij Edu’Actief b.v. Meppel Marjel Lecluse-Dielen Uitgeverij Edu’Actief b.v. Meppel Ingrid Koops en Nicolette Di Giulio Herman ten Kate en Anniek Olsder Tekst in Beeld, Zorgvlied Menno Kooistra, Hubi de Gast Uitgeverij Edu’Actief b.v. Meppel ORO, Grafisch Project Management, De Wijk

Met dank aan: Stichting Wijkcentrum de Poele, Buurthuis Centrum, Buurtcentra De Brink, De Roef en De Krakeling te Lelystad, Lin’s Nagelsalon Lelystad. PiT edu4all Werken in een buurthuis ISBN: 978 90 3720 144 4 NUR: 181 Trefwoord: leermiddelen, vmbo Zorg & Welzijn, WPS Copyright © 2010

Uitgeverij Edu’Actief b.v. Postbus 1056 7940 KB Meppel Tel.: 0522-235235 Fax: 0522-235222 E-mail: info@edu-actief.nl Internet: www.edu-actief.nl

Eerste druk/eerste oplage Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photo print, microfilm or any other means, without written permission from the publisher. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

e4a_PB7_PiT_versiedef2.indd 2

02-07-10 16:08


Inhoud Pictogrammen Start 1 Start 2 Start 3

Vragen over de clip Eigen omgeving Vind ik belangrijk, kan ik, moet ik aan werken

Casus A Het Vrouwentrefpunt van de Oranjetuin Actie A1 Het Vrouwentrefpunt van De Oranjetuin Actie A2 Eigen ervaringen Actie A3 Bijeenkomst ‘Pimp je handen’ Actie A4 Turkse koekjes bakken Actie A5 Kleurplaten zoeken Actie A6 Nagelkennis, materialenkennis en productkennis Actie A7 Thee met hapjes Actie A8 Workshop Nagels lakken Actie A9 Workshop Handen versieren Actie A10 Camoufleren Actie A11 Hulp bij verstuiken Actie A12 Helpen bij voortbewegen Actie A13 Evaluatie van de bijeenkomst Actie A14 Even terugkijken Casus B Steunpunt Opvoeden Actie B1 Steunpunt Opvoeden Actie B2 Eigen ervaringen Actie B3 Informatie verzamelen over alcohol en drugs Actie B4 Een flyer maken Actie B5 Sociale kaart maken Actie B6 Persbericht maken Actie B7 Openen en sluiten van de informatieavond Actie B8 Koffie voor een grote groep Actie B9 Discussie over de jeugd van tegenwoordig Actie B10 Aanleggen van een snelverband Actie B11 Differentiatieopdracht: Controleren van de inhoud van de verbandtrommel Actie B12 Even terugkijken Casus C De Tienersoos Actie C1 De Tienersoos Actie C2 Eigen ervaringen Actie C3 EHBO bij verslikken Actie C4 Woorden voor een spel Actie C5 Informatie over seksualiteit Actie C6 Een spel in 30 seconden Actie C7 Folders voor het folderrek Actie C8 Poster maken Actie C9 Memory-spel

e4a_PB7_PiT_versiedef2.indd 3

02-07-10 16:08


Actie C10 De wekelijkse schoonmaakbeurt Actie C11 Een traktatie voor de vrijwilligers Actie C12 Differentiatieopdracht: Kruiswoordpuzzel Actie C13 Even terugkijken Reactie 1 Beroepen en opleidingen Reactie 2 Competenties Reactie 3 Afsluiting van het projectboek Begrippenlijst

Gebruikersnaam en wachtwoord Bij dit projectboek hoort lesmateriaal dat je op de methodesite www.edu4all.nl kunt vinden. Om toegang tot deze site te krijgen, heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Vraag aan je docent welke dat zijn.

e4a_PB7_PiT_versiedef2.indd 4

02-07-10 16:08


Pictogrammen In dit projectboek komen de volgende pictogrammen voor:

Doe deze opdracht alleen.

Doe het rollenspel.

Overleg met je docent.

Laat het door je docent controleren.

Haal de opdrachten of de teksten op.

Kijk naar de clip.

Lees de tip.

Gebruik het stappenplan.

Gebruik de minicursus.

Gebruik het stappenplan van een ander vak.

Gebruik de minicursus van een ander vak.

Zoek de betekenis op van de woorden die je niet kent. Ga daarvoor naar de Theek-iT.

e4a_PB7_PiT_versiedef2.indd 5

02-07-10 16:08


Start >> Werken in een buurthuis

> Start 1 Vragen over de clip Kijk naar de clip over welzijnswerk. In de clip zie je een sociaal-cultureel werker. 1 Omcirkel welke activiteiten een sociaal-cultureel werker volgens de clip doet. hulp verlenen / straffen / schrijven / plakken en knippen / zorgen voor / beleefd zijn / schoonmaken / ondersteunen bij opvoeding / muziek maken / activiteiten aanbieden / koffie en thee schenken / uitnodigen / praten met deskundigen / lesgeven / overlast bestrijden / regelen. 2 Voor welke 4 activiteiten komen de mensen in de clip naar het buurthuis toe? 1 2 3 4

S 1 van 6 e4a_PB7_PiT_versiedef2.indd 6

02-07-10 16:08


> Start

> Casus A

> Casus B

> Casus C

> Reactie

> Begrippenlijst

3 Bedenk 3 woorden die helemaal of bijna hetzelfde betekenen als buurthuis.

4 Noteer 4 groepen mensen die gebruikmaken van een buurthuis. 1 2 3 4 5 Waar moet je goed in zijn als je in een buurthuis als beroepskracht wilt werken?

6 Zoek de betekenis op van de woorden die je niet kent. Schrijf de woorden en de betekenis op de lijst achter in dit projectboek.

> Start 2 Eigen omgeving Buurthuiswerk is een voorbeeld van welzijnswerk. 1 Ken jij iemand die in een buurthuis werkt? Ja/nee Zo ja, wat doet die persoon?

S 2 van 6 e4a_PB7_PiT_versiedef2.indd 7

02-07-10 16:08


Start >> Werken in een buurthuis

2 Zoek met je groep 2 voorbeelden van buurthuizen in de plaats of regio waar je school staat. Zoek bijvoorbeeld in de gemeentegids, het telefoonboek, de Gouden Gids en/of op internet.

a Vul in kolom 1 van het schema de gegevens in: • naam • adres • telefoonnummer.

b Welke verschillende activiteiten bieden de buurthuizen aan? Vul kolom 2 in. c Voor welke doelgroepen werken deze buurthuizen? Vul kolom 3 in.

1 Buurthuizen

2 Activiteiten

3 Doelgroep

Buurthuis Centrum in Den Helder.

S 3 van 6 e4a_PB7_PiT_versiedef2.indd 8

02-07-10 16:08


Start >> Werken in een buurthuis

> Start 3 Vind ik belangrijk, kan ik, moet ik aan werken Als je in een buurthuis wilt werken, moet je allerlei dingen leren over het begeleiden van activiteiten. Bijvoorbeeld over wat jongeren en ouderen leuk vinden om te doen. Om met mensen in een buurthuis te kunnen werken moet je gastvrij zijn en goed kunnen organiseren. Ook moet je creatief en vindingrijk zijn. Je hebt dus kennis nodig, je moet dingen kunnen en je moet een goede beroepshouding hebben. In het schema staan punten die te maken hebben met de kennis, vaardigheden en beroepshouding die je nodig hebt om goed te kunnen werken in een buurthuis.

Competenties Veel mbo-scholen geven competentiegericht onderwijs. Dat betekent dat de leerlingen werken aan de kennis, vaardigheden en beroepshouding die ze nodig hebben om een beroep uit te kunnen oefenen.

S 4 van 6 e4a_PB7_PiT_versiedef2.indd 9

02-07-10 16:08


Start >> Werken in een buurthuis

1 Welke punten vind jij belangrijk voor een buurthuiswerker? Zet een kruisje in kolom 2. 2 Hebben jullie in je groep dezelfde antwoorden? Bespreek in je groep welke punten belangrijk zijn voor een buurthuiswerker. 3 Welke punten kun jij zelf? Zet een kruisje in kolom 3. 4 Aan welke punten zou jij nog moeten werken als jij dit werk wilt doen? Zet een kruisje in kolom 4. 5 Mijn persoonlijk doel is om tijdens dit projectboek de volgende 3 punten te verbeteren: 1 2 3 6 Bekijk de opdrachten van Start. Heb je alle opdrachten gemaakt? Haal dan de antwoordbladen op en kijk je antwoorden na.

S 5 van 6 e4a_PB7_PiT_versiedef2.indd 10

02-07-10 16:08


Start >> Werken in een buurthuis

1 Competenties

2 Vind ik belangrijk

3 Kan ik

4 Moet ik aan werken

Professionele vaardigheden Ik overleg met anderen hoe we het gaan doen. Ik zorg dat het materiaal er is voordat ik aan een actie begin. Ik zorg altijd voor een opgeruimde en schone omgeving. Ik houd in mijn werk rekening met de veiligheid van anderen. Ik ben zuinig met materialen. Ik gebruik de juiste materialen. Ik kan in correct Nederlands iets vertellen. Ik kan met inhoudsmaten werken. Ik respecteer mijn groepsleden/collega’s. Sociale en communicatieve vaardigheden Ik kan een gesprek beginnen, voeren en afsluiten. Ik kan iets rustig en duidelijk vertellen. Ik zeg of doe dingen zo dat niemand er last van heeft. Grondhouding Ik ruim op als het werk klaar is. Ik zorg ervoor dat mijn deel van het werk gedaan is. Ik zeg het als ik het niet leuk vind. Ik kom op tijd. Ik denk met anderen mee. Ik bedenk hoe ik het een volgende keer beter kan doen. ICT Ik weet welk computerprogramma ik bij opdrachten moet gebruiken. Ik bepaal of de informatie die ik gevonden heb, bruikbaar is.

S 6 van 6 e4a_PB7_PiT_versiedef2.indd 11

Casus A >> 02-07-10 16:08


Casus A >> Werken in een buurthuis Mijn lesplanning bij Casus A 1 Bekijk Actie A1 tot en met Actie A14. Plan met je groep de acties in kolom 4. 1 Actie

2 Onderwerp

3 Richttijd in minuten

A1

Het Vrouwentrefpunt van De Oranjetuin

10

A2

Eigen ervaringen

15

A3

Bijeenkomst ‘Pimp je handen’

10

A4

Turkse koekjes bakken

100

A5

Kleurplaten zoeken

25

A6

Nagelkennis, materialenkennis en productkennis

50

Materialen- en productkennis

50

A7

Thee met hapjes

50

A8

Workshop Nagels lakken

50

A9

Workshop Handen versieren

50

A10

Camoufleren

20

A11

Hulp bij verstuiken

50

A12

Helpen bij voortbewegen

30

A13

Evaluatie van de bijeenkomst

10

A14

Even terugkijken

50

2 Als je een actie af hebt, teken dan een vinkje Of teken een streepje

5 Af

6 Paraaf docent

-

Nagelkennis

4 Datum en lesuur

in kolom 5.

als je de actie niet kon doen.

Je kunt een actie die je af hebt ook een kleur geven.

A 1 van 28

e4a_PB7_PiT_versiedef2.indd 12

02-07-10 16:08


> Start

> Casus A

> Casus B

> Casus C

> Reactie

> Begrippenlijst

> Actie A1 Het Vrouwentrefpunt van De Oranjetuin De Oranjetuin is een buurthuis met 2 gebouwen. In het hoofdgebouw zit het Vrouwentrefpunt. In het andere gebouw zitten het Steunpunt Opvoeden en de Tienersoos. In De Oranjetuin werken 3 beroepskrachten. Jan van Campen is de beheerder. Nicolien en Maria zijn sociaal-cultureel werkers. In De Oranjetuin werken ook veel vrijwilligers. Zij helpen de beroepskrachten. Saran Gul端k en Hay Langen lopen stage bij het buurthuis. Saran doet de mboopleiding Sociaal-cultureel werk en Hay volgt de opleiding Helpende Zorg & Welzijn. Je gaat Nicolien helpen bij het Vrouwentrefpunt.

1 Zoek de betekenis op van de woorden die je niet kent. Schrijf de woorden en de betekenis op de lijst achter in dit projectboek. 2 Teken op de illustratie van De Oranjetuin de 3 beroepskrachten en stagiairs uit de casus. Zet hun naam en beroep of functie erbij.

A 2 van 28

e4a_PB7_PiT_versiedef2.indd 13

02-07-10 16:08


Casus A >> Werken in een buurthuis

> Actie A2 Eigen ervaringen

1 Heb jij ervaring met het begeleiden van activiteiten? Zo ja, wat heb jij gedaan aan activiteiten? Wat vond je leuk? Wat vond je minder leuk? Vul het schema in. Begeleiden van activiteiten Werkzaamheden

Leuk

Minder leuk

A 3 van 28

e4a_PB7_PiT_versiedef2.indd 14

02-07-10 16:08


Casus A >> Werken in een buurthuis

2 Heb je nog geen ervaring met het begeleiden van activiteiten? Vul in het woordweb woorden in die met het begeleiden van activiteiten te maken hebben.

Schrijf alles op wat in je opkomt.

Begeleiden van activiteiten

A 4 van 28

e4a_PB7_PiT_versiedef2.indd 15

02-07-10 16:08

Pit Edu4all Werken in een buurthuis - proefmateriaal  
Pit Edu4all Werken in een buurthuis - proefmateriaal  
Advertisement