Page 1


2 Werken in de grafimedia

Naam: ......................................................................................................... Klas: .................................................

PB2_Flexx_werken_in_de_grafimedia_def.indd 1

11-01-13 14:53


Colofon Uitgeverij: Edu’Actief b.v. Meppel Auteur: Jacqueline Hoogstrate en Ingrid Koops Redactie: Edu’Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: Ingrid Koops en Arie Reijn Stramienontwerp: Herman ten Kate en Anniek Olsder Vormgeving: Anniek Olsder Drukwerk: ORO, Grafisch Projectmanagement, De Wijk Met dank aan: Ontwerpbureau Designagain, Allévo, GRAFIMEDIApartners en Stichting KunstKlank Flexx Edu4all Werken in de grafimedia ISBN: 978 90 3720 745 3 NUR: 100 Trefwoord: leermiddelen; vmbo Intersectoraal, WPS Copyright © 2013

Edu'Actief b.v. Postbus 1056 7940 KB Meppel Tel.: 0522 23 52 35 Fax: 0522 23 52 22 E-mail: info@edu-actief.nl Internet: www.edu-actief.nl

Eerste druk/eerste oplage Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means, without written permission from the publisher. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

PB2_Flexx_werken_in_de_grafimedia_def.indd 2

15-01-13 10:48


Inhoud Pictogrammen Start 1 Start 2 Start 3

Vragen over de clip Eigen omgeving Vind ik belangrijk, kan ik, moet ik aan werken

Casus A Actie A1 Actie A2 Actie A3 Actie A4 Actie A5 Actie A6 Actie A7 Actie A8 Actie A9 Actie A10 Actie A11

Ontwerpbureau Designagain Ontwerpbureau Designagain Eigen ervaringen Briefing opstellen Briefpapier en website bekijken Inspiratie opdoen Kleuren kiezen Logo’s onderzoeken Lettertype en lettergrootte kiezen Briefpapier ontwerpen Intern presenteren Even terugkijken

Casus B Actie B1 Actie B2 Actie B3 Actie B4 Actie B5 Actie B6 Actie B7 Actie B8 Actie B9 Actie B10 Actie B11 Actie B12 Casus C Actie C1 Actie C2 Actie C3 Actie C4 Actie C5 Actie C6 Actie C7 Actie C8 Actie C9 Actie C10 Actie C11

GRAFIMEDIApartners GRAFIMEDIApartners Eigen ervaringen Een nieuwe klant helpen Differentiatieopdracht: Duurzaam communiceren en inkopen Druktechniek bepalen Letten op geluidsschade Drukken in kleur Papier kiezen Nabewerking kiezen De nieuwe klant adviseren Differentiatieopdracht (KBL/TGL): Offerte voorbereiden Even terugkijken Stichting KunstKlank Stichting KunstKlank Eigen ervaringen Theater voor en door jongeren Theaterlocaties zoeken Differentiatieopdracht: Licht en geluid Differentiatieopdracht: Draaiboek invullen Film maken Fotoreportage maken Differentiatieopdracht: AV-producten presenteren Differentiatieopdracht: Informatie op de website plaatsen Even terugkijken

Reactie 1 Beroepen en opleidingen Reactie 2 Competenties Reactie 3 Afsluiting van het projectboek Begrippenlijst

PB2_Flexx_werken_in_de_grafimedia_def.indd 3

11-01-13 14:53


Gebruikersnaam en wachtwoord Bij dit projectboek hoort lesmateriaal dat je op de methodesite www.edu4all.nl kunt vinden. Om toegang tot deze site te krijgen, heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Vraag aan je docent welke dat zijn.

PB2_Flexx_werken_in_de_grafimedia_def.indd 4

11-01-13 14:53


Pictogrammen In dit projectboek komen de volgende pictogrammen voor:

Doe deze opdracht alleen.

Doe het rollenspel.

Overleg met je docent.

Laat het door je docent controleren.

Haal de opdrachten of de teksten op.

Kijk naar de clip.

Lees de tip.

Gebruik het stappenplan.

Gebruik de minicursus.

Gebruik het stappenplan van een ander vak.

Gebruik de minicursus van een ander vak.

Zoek de betekenis op van de woorden die je niet kent. Ga daarvoor naar de Theek-iT.

PB2_Flexx_werken_in_de_grafimedia_def.indd 5

11-01-13 14:53


Start >> Werken in de grafimedia > Start 1 Vragen over de clip Als je in de grafimedia werkt, kun je bijvoorbeeld als vormgever bij een uitgeverij, een reclamebureau of een grafisch bedrijf werken. Of je kunt als dtp’er of als drukker werken.

1 Bekijk de 2 clips ‘Werken als vormgever’ en ‘Werken als drukker’. 2 In de clips heb je allerlei verschillende werkzaamheden gezien van een vormgever en een offset drukker. a Zet een kruisje in kolom 2 bij de werkzaamheden die bij een vormgever horen. b Zet een kruisje in kolom 3 bij de werkzaamheden die bij een offset drukker horen. 1 Werkzaamheden

2 Vormgever

3 Offset drukker

Drukpers afstellen Creatieve concepten ontwikkelen Registratie en samenstelling van kleuren Presenteren Dtp’en Onderhoud van de drukpers Visualisaties maken Kleine reparaties verrichten Werktekeningen maken Werkplek opruimen Administratie bijhouden

S 1 van 8 PB2_Flexx_werken_in_de_grafimedia_def.indd 6

11-01-13 14:53


> Start

> Casus A

> Casus B

> Casus C

> Reactie

> Begrippenlijst

3 a Lees de zinnen en bespreek met je groepje of de zin van toepassing is op een vormgever of een drukker. Allebei kan ook. b Omcirkel bij elke zin het juiste antwoord.

• Een ontwerp moet er artistiek uitzien en moet technisch goed in elkaar zitten. • • • • • • • • • •

Je voert veel werkzaamheden zelfstandig uit.

vormgever / drukker vormgever / drukker

Creativiteit en inlevingsvermogen zijn belangrijk in dit beroep. vormgever / drukker Je moet goed op de hoogte zijn van eigenschappen van stoffen en materialen.

vormgever / drukker

Je moet rekening houden met de wensen van de klant.

vormgever / drukker

Je moet geconcentreerd, oplettend en nauwkeurig werken.

vormgever / drukker

Goed kunnen samenwerken is in dit beroep belangrijk.

vormgever / drukker

Je werkt met tekst- en opmaakprogramma’s.

vormgever / drukker

Je hebt goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden nodig.

vormgever / drukker

Je voert het werk vooral zittend uit.

vormgever / drukker

Je moet een stressbestendig karakter hebben.

vormgever / drukker

Naast het beroep van vormgever of drukker zijn er nog veel meer mogelijkheden in de grafimedia. Daarbij krijg je vooral met de nieuwe media te maken. 4 a Ga naar www.edu4all.nl/beroepinbeeld. b Over welke andere beroepen kun je ook een filmpje bekijken?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

S 2 van 8 PB2_Flexx_werken_in_de_grafimedia_def.indd 7

11-01-13 14:53


Start >> Werken in de grafimedia

c Kies 1 van die beroepen uit en bekijk de clip. Welk beroep is dat?

d Schrijf op over welke vaardigheden je voor dit beroep moet beschikken.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

5 Zoek de betekenis op van de woorden die je niet kent. Schrijf deze woorden en hun betekenis op in de begrippenlijst. De begrippenlijst vind je achter in dit projectboek.

> Start 2 Eigen omgeving

1 Ken jij iemand die in de grafimedia werkt? Ja/nee Zo ja, wat doet die persoon? Als je niemand kent, bedenk dan zelf taken die bij dit werk horen.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

S 3 van 8 PB2_Flexx_werken_in_de_grafimedia_def.indd 8

11-01-13 14:53


Start >> Werken in de grafimedia

2 a Zoek met je groep 4 voorbeelden van grafimediabedrijven in de plaats of regio waar je school staat. b Vul in kolom 1 van het schema de naam van het bedrijf in. c Schrijf in kolom 2 de overige naw-gegevens op. d Zoek op de websites van de bedrijven op welke diensten zij leveren. Schrijf in kolom 3 bij elk bedrijf 4 voorbeelden op. 1 Naam van het bedrijf

2 Straatnaam en plaats

3 Voorbeelden van diensten

S 4 van 8 PB2_Flexx_werken_in_de_grafimedia_def.indd 9

11-01-13 14:53


Start >> Werken in de grafimedia

3 a Kijk op de pagina met het colofon in je projectboek. Op welke bladzijde kun je het colofon vinden? Bladzijde: .................................

b Welke namen staan bij stramienontwerp?

c Welke naam staat er bij vormgeving?

d Wat is het verschil tussen een stramienontwerp maken en de vormgeving van bijvoorbeeld een schoolboek?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

e Welke diensten biedt het vormgevingsbedrijf aan van antwoord 3c? Noteer 2 voorbeelden.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

f

Wat is een kenmerk van dit vormgevingsbureau?

Het is een groot bedrijf.

Het is een fabriek.

Het is een eenmanszaak.

Het is een webonderneming.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Kijk voor informatie op de website www.edu4all.nl/anniekolsder.

S 5 van 8 PB2_Flexx_werken_in_de_grafimedia_def.indd 10

11-01-13 14:53


Start >> Werken in de grafimedia

4 a Kijk op de colofonpagina in je projectboek bij drukwerk. Welke naam staat er bij drukwerk?

..........................................................................................................................

b Welke diensten biedt dit bedrijf aan?

..........................................................................................................................

Kijk voor informatie op de website www.edu4all.nl/drukker.

> Start 3 Vind ik belangrijk, kan ik, moet ik aan werken Als je in de grafimedia wilt werken, moet je allerlei dingen leren over vormgeving, drukwerk en multimedia. Je maakt bijvoorbeeld ontwerpen en je moet de productie kunnen verzorgen van: • tekst • beeld • geluid. Je moet hiervoor creatief en initiatiefrijk zijn en je moet zelfstandig kunnen werken. Daarnaast moet je goede sociale vaardigheden hebben om in een gesprek met een opdrachtgever duidelijk te krijgen wat hij precies wil. Je hebt dus kennis nodig, je moet dingen kunnen en je moet een goede beroepshouding hebben. In het schema op bladzijde S8 staan punten die te maken hebben met de kennis, vaardigheden en beroepshouding die je nodig hebt om goed te kunnen werken in 1 van de beroepen binnen de grafimedia.

Competenties Veel mbo-scholen geven competentiegericht onderwijs. Dat betekent dat de leerlingen werken aan de kennis, vaardigheden en beroepshouding die ze nodig hebben om een beroep uit te kunnen oefenen.

S 6 van 8 PB2_Flexx_werken_in_de_grafimedia_def.indd 11

11-01-13 14:53


Start >> Werken in de grafimedia

1 Welke punten vind jij belangrijk voor iemand die in de grafimedia werkt? Zet een kruisje in kolom 2. 2 Hebben jullie in je groep dezelfde antwoorden? Bespreek in je groep welke punten belangrijk zijn voor iemand die in de grafimedia werkt. 3 Welke punten kun jij zelf die belangrijk zijn voor dit werk? Zet een kruisje in kolom 3. 4 Aan welke punten zou jij nog moeten werken als jij dit werk wilt doen? Zet een kruisje in kolom 4. 5 Mijn persoonlijke doel is om tijdens dit projectboek de volgende 3 punten te verbeteren:

1 .............................................................................................................................

2 .............................................................................................................................

3 .............................................................................................................................

6 Bekijk de opdrachten van Start. Heb je alle opdrachten gemaakt? Haal dan de antwoordbladen op en kijk je antwoorden na.

S 7 van 8 PB2_Flexx_werken_in_de_grafimedia_def.indd 12

11-01-13 14:53


Start >> Werken in de grafimedia

1 Competenties

2 Vind ik belangrijk

3 Kan ik

4 Moet ik aan werken

Professionele vaardigheden Ik overleg met anderen hoe we het gaan doen. Ik zorg dat het materiaal er is voordat ik aan een actie begin. Ik controleer of het materiaal dat ik gebruik schoon is. Ik zorg dat ik altijd veilig werk. Ik ga zuinig om met grondstoffen. Ik gebruik de juiste materialen. Ik kan in correct Nederlands een brief typen. Ik kan rekenen met verhoudingen. Ik accepteer dat iedereen andere taken heeft. Sociale en communicatieve vaardigheden Ik luister met aandacht als de ander me iets vertelt. Ik kan iets rustig en duidelijk vertellen. Ik laat het merken als ik iets leuk of vervelend voor iemand vind. Grondhouding Ik lever mijn werk op tijd af. Ik zorg ervoor dat mijn deel van het werk gedaan is. Ik zeg het als ik het niet leuk vind. Ik volg de instructies op die ik krijg. Ik geef de klant het advies dat bij hem past. Ik bedenk hoe ik het een volgende keer beter kan doen. ICT Ik weet welk computerprogramma ik bij opdrachten moet gebruiken. Ik bepaal of de informatie die ik krijg belangrijk genoeg is.

S 8 van 8 PB2_Flexx_werken_in_de_grafimedia_def.indd 13

Casus A >> 11-01-13 14:53


PB2_Flexx_werken_in_de_grafimedia_def.indd 14

11-01-13 14:53

Flexx Edu4all Werken in de grafimedia - proefmateriaal  
Flexx Edu4all Werken in de grafimedia - proefmateriaal  
Advertisement