Page 7

Chillon Castle

ปราสาทชิญงแห่งมองเทรอซ์

ปราสาทเก่าแก่แห่งนี้สร้างอยู่บนโขดหินที่ มี น�้ ำ ล้ อ มรอบริ ม ทะเลสาบเจนี ว ากว่ า 1,000 ปีมาแล้ว มีหลักฐานว่าเคยเป็นที่ อยู่ของท่านลอร์ดแห่งซาวอยในยุคกลาง ราวศตวรรษที่ 12 เจ้ามังกรดราโก้จะพา เด็กๆ ไปส�ำรวจตั้งแต่คุกชั้นใต้ดิน ป้อมปราการส�ำหรับยิง ข้าศึก ไปจนถึงยอดหอคอยที่สูงที่สุดในปราสาท

นับเป็นเรื่องตื่นเต้นที่จะได้จินตนาการเห็นภาพการใช้ ชีวติ ในปราสาทของเหล่าขุนนางและอัศวิน ขณะทีค่ ณุ พ่อคุณแม่ใช้ ไอพอดและหูฟังค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ เด็กๆ ก็ถือแผนที่ ส�ำหรับเด็กโดยเฉพาะ เริม่ จากชัน้ ใต้ดนิ เรามองหาเสาต้นที่ 5 ซึง่ ลอร์ดไบรอน กวีชาวอังกฤษถูกล่ามโซ่จองจ�ำ ถ้าเห็นชือ่ ของ นักโทษทีส่ ลักไว้ทเี่ สา ลองดูนะคะว่าเห็นรอยเท้าด้วยหรือเปล่า ห้องอืน่ ๆ ในปราสาทก็นา่ สนใจไม่นอ้ ย อาทิ ห้องอาหาร ขนาดใหญ่ส�ำหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับเมื่อลอร์ดแห่งซาวอย เดินทางมาถึง ว่ากันว่าต้องย่างหมูป่าถึง 100 ตัวและแกะอีก 100 ตัว ชัน้ บนประกอบไปด้วยห้องนอนทีย่ งั มีเตียงโบราณตัง้ อยู่ ถ้าสังเกตให้ดีขนาดเตียงจะสั้นกว่าปกติ ทายสิว่าท�ำไม ไม่ใช่เพราะคนโบราณตัวเตี้ยหรอกนะคะ แต่ เวลานอนเขาจะเอนตัวแบบกึ่งนั่งกึ่งนอน เดินขึ้นบันไดเลียบไปตามก�ำแพงปราสาท เห็นช่องเล็กๆ ในก�ำแพงไหม นั่นคือช่องที่ทหารจะยิงธนูออกไปใส่ผู้บุกรุก ห้องที่เด็กๆ หัวเราะกันคิกคักคือห้องสุขาของท่านลอร์ด ประการแรกคือม้านั่งไม้ที่เจาะรูกลม ตรงกลางให้ปล่อยทุกข์ลงไปนัน้ ถ้าก้มลงมองจะเห็นว่าเบือ้ งล่างคือทะเลสาบ ประการทีส่ องคือม้านัง่ ยาวนัน้ เจาะรูไว้ 2 ช่อง หมายความว่าบางครัง้ ท่านลอร์ดก็อาจจะเชิญคนมาใช้บริการข้างๆ จะได้มเี พือ่ นนัง่ คุยไปด้วย เราใช้เวลาส�ำรวจปราสาทราว 2 ชั่วโมงกว่าจะขึ้นไปถึง ‘The Keep’ ซึ่งอยู่ใจกลางปราสาท เป็น ห้องที่ปลอดภัยแน่นหนาและแข็งแรงที่สุด นึกว่าจะเจอสมบัติซ่อนไว้ในห้องนี้เสียอีก อย่างไรก็ตาม ตอนกลับลงมาข้างล่างมีร้านของที่ระลึกอยู่ตรงทางออก เราก็ได้หนังสือภาพเกี่ยวกับปราสาทชิญง ส�ำหรับเด็กกลับไปเป็นสมบัติเล่มหนึ่ง

Chateau de Chillon Avenue de Chillon 21 CH-1820 Veytaux-Montreux Tel. +41 (0)21 966 89 10 www.chillon.ch ค่าเข้าชม: ผูถ้ อื บัตร Riviera (โรงแรมแจกฟรีให้ผเู้ ข้าพัก) ผูใ้ หญ่ 6.25 ฟรังก์ เด็ก 3 ฟรังก์ ฟรีสำ� หรับผูถ้ อื บัตร Swiss Pass เวลาเปิดท�ำการ: 9.00-19.00 น. (เวลาเปลีย่ นแปลงตามเดือนทีก่ ำ� หนด ตรวจสอบทีเ่ ว็บไซต์อกี ครัง้ ) EDTK ได้รับความสะดวกระหว่างการเดินทางครั้งนี้เป็นอย่างมาก จึงขอขอบคุณการท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์และสายการบินสวิสมา ณ ที่นี้

Special Thanks to www.myswitzerland.com www.swiss.com www.SwissTravelSystem.com

07

EDT with kids may 2014  

EDT with kids may 2014

Advertisement