Page 6

Cheese Train นั่งรถไฟไปชิมชีส

สวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองที่ผลิตชีสเป็นล�่ำเป็นสันถึงปีละ 180,000 ตัน ว่ากันว่าคน สวิสรู้จักวิธีท�ำชีสมากว่า 3,500 ปีแล้ว ปัจจุบันชาวไร่บางท้องถิ่นก็ยังอนุรักษ์การ ผลิตชีสแบบโบราณโดยไม่ใช้เครื่องจักร

มองเทรอซ์ ริเวียร่า ทางตอนใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากจะมีทะเลสาบเจนีวาอยู่ด้านหน้า และเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลังแล้ว ยังเป็นภูมิภาคที่อุณหภูมิอบอุ่นตลอดปี เหมาะกับการท�ำไร่องุ่น แบบขั้นบันได เราเดินทางมาที่มองเทรอซ์เพื่อจะนั่งรถไฟ GoldenPass Line ขบวนพิเศษไปเที่ยว ‘ชาโต้เด’ (Chateau d’Oex) ดูเขาท�ำชีสกัน

ทัวร์พิเศษนี้อยู่ในโบกี้สุดท้ายของขบวนรถไฟสายชมทิวทัศน์ที่หน้าต่างกว้างเป็นพิเศษ ก่อนรถไฟ ออกเจ้าหน้าที่จะแจกชีสคนละชิ้นพร้อมไวน์ขาวคนละแก้ว ส่วนเด็กๆ ก็ได้รับน�้ำเปล่าคนละขวด รถไฟ แวะจอดทีส่ ถานีตา่ งๆ ก่อนจะมาถึงชาโต้เดในเวลาเพียงชัว่ โมงเดียว แม้จะไม่มไี กด์นำ� เทีย่ ว แต่ลกู ทัวร์ ต่างก็เข้าใจตรงกันว่าให้เดินตามป้ายไปเรื่อยๆ จนถึงร้านอาหาร เลอ ชาเล่ต์ (Le Chalet) เมื่อหาโต๊ะ เก้าอี้นั่งได้เรียบร้อยก็ดูสาวน้อยยืนกวนชีสในหม้อทองแดงไปเรื่อยๆ ที่นี่เขาจะเริ่มต้นท�ำชีสกันตั้งแต่ เช้า เพราะต้องใช้เวลาเคี่ยวนมบนเตาฟืนเป็นชั่วโมง ตอนที่เรามาถึงนั้น น�้ำนมผสมเอนไซม์เรนเน็ตจับ ตัวเป็นก้อนนิ่มๆ สีขาว ต้องคนไปเรื่อยๆ เพื่อแยกหางนมออกมา ระหว่างนั้น พนักงานเสิร์ฟก็น�ำเครื่องดื่มพร้อมฟองดูว์ชีสมาบริการโต๊ะละ 1 หม้อ ซึ่งค่าฟองดูว์นี้ รวมอยูใ่ นค่าตัว๋ รถไฟแล้ว ส่วนเครือ่ งดืม่ และอาหารอย่างอืน่ หากสัง่ เพิม่ ต้องจ่ายเอง ขณะก�ำลังเอร็ดอร่อย กับฟองดูว์ชีสยืดเยิ้มบนขนมปัง ก็ได้เวลาใช้ผ้าขาวบางช้อนก้อนชีสเล็กๆ ขึ้นมาจากหม้อ ในสวิตเซอร์แลนด์นนั้ ผูค้ นดืม่ ไวน์กบั อาหาร ทุกมือ้ เป็นเรือ่ งปกติ น�ำ้ เปล่าบรรจุขวดมีสองแบบ คือแบบอัดแก๊สและไม่อัดแก๊ส ราคาแพงกว่าไวน์ หนึ่งแก้วเสียอีก ที่จริงน�้ำประปาของเขาสะอาด มาก เราดืม่ น�ำ้ จากน�ำ้ พุสาธารณะหรือก๊อกน�ำ้ ได้เลย ถ้าเข้าร้านอาหารก็สั่งน�้ำก๊อก tap water นี่ล่ะ ไม่ต้องเสียสตางค์เพิ่ม ขณะที่ผู้ใหญ่ดื่มไวน์พร้อมรับประทาน ฟองดูว์ชีส เด็กๆ อาจจะลองชิมน�้ำอัดลมของ สวิตเซอร์แลนด์ให้รจู้ ก ั ไว้สก ั หน่อย Rivella เป็นเครื่องดื่มสีคล้ายน�้ำชาอ่อน ท�ำมาจาก หางนมทีเ่ หลือจากการ ผลิตชีส ดังนั้นจึงมี แลคโตสอยูด ่ ว้ ย เท่า ที่เห็นมีอยู่ 2 แบบ คื อ ฉลากแดงรส ต้นต�ำรับ ฉลากฟ้า ปราศจากน�้ ำ ตาล ส่ ว นฉลากเขี ย ว รสชาเขียวและฉลาก เหลืองทีส่ กัดจากถัว่ เหลือง นั้นไม่ค่อยเห็นสักเท่าไร

น�ำไปใส่แม่พิมพ์แล้วกดอัดให้แน่นเป็นก้อน ถึงตอนนี้ก็ต้อง ปล่อยชีสทิ้งไว้อย่างนั้นเป็นวันเพื่อให้น�้ำสะเด็ดออกจนหมด ก่อนจะน�ำไปบ่มอย่างน้อยอีก 6 เดือน รับประทานอาหารเสร็จแล้ว ยังเหลือเวลาอีกเป็นชั่วโมง ให้เราเดินไปชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้าน (Musee du Vieux Pays-d’Enhaut) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟ บ้านหลังเล็ก ขนาด 4 ชั้นนี้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในอดีต เฟอร์นิเจอร์ ในครัวเรือน เครื่องมือช่างเหล็กช่างไม้ ที่ส�ำคัญคือรวบรวม ผลงานศิลปะภาพตัดกระดาษแบบพืน้ บ้านของศิลปินในศตวรรษ ที่ 19 จนถึงปัจจุบนั ไว้กว่า 60 ภาพ อย่าเพลินจนลืมเวลารถไฟ ขากลับเสียล่ะ Train du Fromage Rail Center GoldenPass Rue de la Gare 22 CH-1820 Montreux Tel. +41 (0)21 989 81 90 www.goldenpass.ch อัตราบริการ: ผูใ้ หญ่ 39 ฟรังก์ เด็ก 29 ฟรังก์ จ�ำกัดวันละ 36 ทีน่ งั่ ต้องส�ำรองทีน่ งั่ ล่วงหน้า เวลาบริการ: ทุกวันศุกร์-อาทิตย์ เดือนธันวาคม-เมษายน (จะเปลีย่ นเส้นทางเป็นรถไฟชมช็อกโกแลต ทุกวันจันทร์, พุธ, พฤหัสฯ เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และทุกวันใน เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม)

EDT with kids may 2014  
EDT with kids may 2014  

EDT with kids may 2014

Advertisement