Page 33

โรงงานช็อคโกแลตมหัศจรรย์ ครบรอบ 50 ปีของวรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้ แต่โรอัลด์ ดาห์ล ท�ำให้เราทึ่งในจินตนาการเหลือเชื่อที่ยังล�้ำสมัย แม่น�้ำช็อคโกแลต ไหลลงมาเป็นน�้ำตก หมากฝรั่งแทนอาหารที่ให้รสชาติของซุป มันฝรั่งอบและพายบลูเบอรี่ในชิ้นเดียว ลูกอมหวานชั่วนิรันดร์ ใครยังไม่รู้จัก คุณวิลลี่ วองก้ารีบเร่เข้ามาทางนี้ คุณวิลลี่ วองก้า เป็นเจ้าของโรงงานช็อคโกแลต ที่ผลิตขนมหวานได้อร่อยไม่เหมือนใคร แล้วจู่ๆ วันหนึง่ คุณวองก้าก็ประกาศว่า จะพาเด็กผูโ้ ชคดี 5 คนเข้าชมโรงงานหากว่าพวกเขาพบตั๋วทอง ในห่อช็อคโกแลต เด็กทัง้ 5 คนมีบค ุ ลิกและพืน ้ เพ ต่างกัน ออกั๊สตั๊ส กลู๊ป เด็กอ้วนจอมตะกละ, เวรูก้า ซ้อลท์ เด็กหญิงจากครอบครัวมีฐานะที่ ถูกตามใจจนเคยตัว, ไวโอเล็ต โบรีการ์ด เด็กหญิง ผู้เคี้ยวหมากฝรั่งตลอดเวลา, ไม้ค์ ทีวี ผู้ติดการ ดูโทรทัศน์เป็นชีวติ จิตใจ และชาร์ลี บัค๊ เก็ต เด็กชาย ผู้แสนยากจน

เมื่ อ เดื อ นเมษายนที่ ผ ่ า นมา ส�ำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและ ประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดพิมพ์ รายชือ่ หนังสือในโครงการ ‘วรรณกรรม 50 เรื่องที่ต้องอ่านก่อนโต’ เพื่อ ส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตงอกงาม ทางสติปญั ญาและอารมณ์ ผ่านการอ่านภาษาทีง่ ดงาม และการ มองเห็นภาพประกอบที่มีความประณีต 1 ใน 50 เรื่องนั้นก็คือ โรงงานช็อคโกแลตมหัศจรรย์นี่เอง **หมายเหตุ ค�ำว่าช็อคโกแลตในคอลัมน์นี้สะกดตามชื่อบนปกหนังสือ ส่วนค�ำ ว่าช็อกโกแลตทีป่ รากฏในคอลัมน์อนื่ ๆ สะกดตามทีก่ ำ� หนดในพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ส�ำนักพิมพ์ผีเสื้อฝากหนังสือมาแจกเด็กๆ EDTK จึงตั้งค�ำถามง่ายๆ ให้ทายดูว่า “คุณวองก้าใช้สัตว์ ชนิดใดช่วยแกะเปลือกวอลนัตในโรงงาน” ส่งค�ำตอบพร้อม ชือ่ และทีอ่ ยูม่ าที่ editor.edtwithkids@edtguide.com สุม่ เลือกชือ่ ผูต้ อบถูก 5 ท่านภายในวันที่ 15 มิถนุ ายน 2557 แล้วรอรับรางวัลที่บ้านได้เลยครับ

โรอัลด์ ดาห์ล แสดงทัศนคติของเขาในทางชืน่ ชมเด็กทีม่ สี มั มาคารวะและกตัญญู ไม่วา่ จะยุคไหนสมัยไหน เราก็ยังเห็นเด็กตะกละ เอาแต่ใจ ดื้อดึงอวดดี ติดทีวีและเกม การยื่นหนังสือเล่มนี้ให้เด็กอ่าน ก็เหมือนสอน เขาทางอ้อมให้เห็นผลเสียของการกระท�ำเหล่านั้น ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นจินตนาการให้บรรเจิดเช่น ต้นหญ้า ที่ท�ำด้วยน�้ำตาลชนิดอ่อนนุ่มกลิ่นสะระแหน่ กระดาษปิดผนังรูปผลไม้ที่เลียกินได้ หรือน�้ำอัดลมที่กินแล้ว ลอยได้ ความสนุกของหนังสือเรือ่ งนีไ้ ด้กลายเป็นภาพยนตร์เมือ่ พ.ศ. 2548 ฝีมอื ก�ำกับโดยทิม เบอร์ตนั และน�ำแสดงโดย จอห์นนี่ เด็ปป์ หากได้อา่ นหนังสือแล้วไปชมภาพยนตร์จะต้องบอกว่า ถ่ายทอดออกมาได้เหมือนทีเ่ ขียนไว้จริงๆ

เรื่อง: โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์ เขียน: โรอัลด์ ดาห์ล ภาพประกอบ: เควนติน เบลค แปล: สาลินี ค�ำฉันท์ ส�ำนักพิมพ์: ผีเสื้อ

EDT with kids may 2014  

EDT with kids may 2014

Advertisement