Page 29

หลังจากผ่านเข้าประตูทมี่ ยี กั ษ์ยนื ต้อนรับอยูห่ น้าเมือง เราก็จะได้รบั แผนทีล่ ายแทง ของเมืองจ�ำลองมาเพิม่ อีกหนึง่ แผ่น กางออกมาดูเส้นทางกันดีกว่า เริม่ ต้นกันทีพ่ ระบรม บรรพต วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นเจดีย์แบบกลมบนยอดเขาบุด้วยกระเบื้อง โมเสกสีทอง เราก็เลยเรียกกันว่า ‘ภูเขาทอง’ จนติดปาก แต่ในช่วงที่มีงานวัดสระเกศ จะมีการน�ำผ้าสีแดงมาคลุมไว้จนแปลงร่างไปเป็น ‘ภูเขาแดง’ แทน สถานทีต่ อ่ ไปก็คอื อนุสาวรียป์ ระชาธิปไตย สร้างขึน้ เพือ่ เป็นทีร่ ะลึกในการเปลีย่ นแปลง การปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย มีพานรัฐธรรมนูญตั้งอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบ ด้วยปีกสูงสง่าทั้งสี่ด้าน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของบุคคล 4 เหล่า ได้แก่ ทหาร ต�ำรวจ พ่อค้า และประชาชน “แม่ๆ ดูภาพบนเหรียญนี่สิครับ มีแต่รูปสถานที่ที่เราไปเที่ยว มาทั้งนั้นเลย ทั้งเหรียญบาท เหรียญสองบาท และเหรียญสิบ เป็นรูปวัดพระแก้ว ภูเขาทอง แล้วก็พระปรางค์วด ั อรุณฯ เลยฮะ” “จริงด้วยสิ ทโมนช่างสังเกตจัง คุณแม่หยิบสตางค์ใช้อยู่ทุกวัน ไม่ยักรู้นะนี่” แม่ตอบอย่างชื่นชม “ถ้างั้น...ผมขอเก็บเหรียญนี่ไว้เป็นที่ระลึกการเดินทางทริปนี้ นะครับ” เจ้าลูกลิงยิ้มอ้อน “โอ๊ะ..นีค่ ณ ุ แม่โดนโจรสลัดปล้นกันต่อหน้าต่อตาเลย ลายแทงใน นิทานนี่ พามาหาสมบัติให้ทโมนจริงๆ ด้วย” แล้วแม่ลิงก็ต้อง แพ้ทางเจ้าลูกลิงจอมเจ้าเล่ห์อีกจนได้

ลองเดินเลยมาอีกนิดก็จะได้เห็นพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ ‘วัดพระแก้ว’ เป็น พระอารามหลวงชัน้ พิเศษ ภายในวัดมีพระศรีรตั นเจดีย์ ทรงลังกาสีทองเหมือนอย่างทีเ่ ห็นในหน้าปกนิทานนัน่ เอง ที่พลาดไม่ได้คือรายละเอียดจิ๋วๆ ของพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม หรือที่เรียกกันว่า ‘วัดแจ้ง’ เป็นวัด โบราณสร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยอยุธยา ส่วนขององค์พระปรางค์ นัน้ สร้างขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 2 แทนพระปรางค์ทมี่ อี ยูเ่ ดิม จนมาแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 3 วัดอารามหลวงนี้มี ความส�ำคัญมากเพราะเป็นสถานที่ส�ำหรับประกอบ พระราชพิธีเสด็จพระราชด�ำเนินถวายผ้าพระกฐินโดย กระบวนพยุหยาตราชลมารค เขาจึงจ�ำลองสถานทีม่ าพร้อม เรือพระราชพิธใี ห้เราได้เห็น ลองก้มไปดูใกล้ๆ สิ คนท�ำเขา ช่างขยันเสียจริงๆ เลย

“ว้าว... เหรียญประวัตศิ าสตร์ ขอนะครับแม่”

ทโมนเพลิดเพลินกับเมืองจ�ำลองทีท่ กุ อย่างย่อขนาด เล็กลง แต่พุงใหญ่ๆ ของแม่ลิงร้องจ๊อกๆ เลยต้องชวน กันไปกินร้านอาหารทะเลตบท้ายเสียหน่อย เรายกขบวน ก๊วนลิงหิวไปที่ร้าน ‘เอ๋ อร่อย’ ฟังชื่อแล้วทโมนสงสัยว่า ตกลงอร่อยใช่ไหมครับนี่ งัน้ ต้องให้ลองเมนูสำ� หรับเด็กเลย ข้าวผัดปูภเู ขาทอง (อันนีแ้ ม่ลงิ ช่วยแต่งชือ่ เพิม่ ให้เข้ากับ ทริปของเรา) เพราะข้าวผัดอัดแน่นโปะเนือ้ ปูบนยอดเขา จานนี้ มีไข่แซมอยู่ทุกอณู ลองแผ่ออกมานี่ เต็มจานพอ ให้อิ่มแปล้กันไป ส่วนจานเด่นของร้านคือ หมึกน�้ำด�ำ กินกับข้าวสวยร้อนๆ หอมอร่อย พอถึงตอนเรียก พี่พนักงานมาเก็บเงิน ทโมนนั่งจ้องเงินทอนอยู่พักใหญ่ แล้วเรียกแม่ลิงมาดูว่า

เมืองจ�ำลอง กม.ที่ 143 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี พิกัด N12.95555 E100.9078 โทรศัพท์ 0-3872-7333, 0-3872-7666 เวลาบริการ ทุกวัน 7.00-21.00 น. อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 120 บาท เด็ก 60 บาท เด็กความสูงไม่เกิน 120 ซม. ไม่คิดเงิน www.minisiam.com

ร้านเอ๋ อร่อย 3240 ถ.เลี่ยงเมือง เลียบทางรถไฟพัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี โทรศัพท์ 0-3822-1898, 08-3116-9444 เวลาบริการ ทุกวัน เว้นวันจันทร์ 11.00-21.00 น.

29

EDT with kids may 2014  

EDT with kids may 2014

Advertisement