Page 26

แม่นกและพ่อนกกระจิบ ผูกพันกับญีป ่ น ุ่ ตัง้ แต่ครัง้ ที่ ทัง้ คูเ่ ป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน พอมีลูกนกเพิ่มมาเป็นสมาชิก ในครอบครัว ก็พาลุกหัดบิน ท่องโลกกว้างและกลับไปเยือน ญี่ปุ่นอยู่บ่อยๆ ติดตามเส้นทาง ท่องเที่ยวญี่ปุ่นส�ำหรับเด็ก ของครอบครัวนกกระจิบได้ที่นี่

ตอนที่ 5

แม่นกกระจิบ

1st TIME SHINKANSEN เจ้าตัวเล็กชื่นชอบของเล่นรถไฟมากกว่าสิ่งใดออกอาการตื่นเต้นสุดๆ ตั้งแต่ รู้ว่ามาญี่ปุ่นทริปนี้จะได้ขึ้นรถไฟชินกังเซนของจริง แม่นกกระจิบหยิบตั๋ว ขึ้นมาอ่านเวลาออกเดินทางครั้งแล้วครั้งเล่า เพราะอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่า คนญี่ปุ่นนั้นตรงต่อเวลาเป็นที่สุด ฉะนั้นรถไฟแต่ละขบวนหากเขียนเวลา ออกเดินทางเท่าใด ก็จงขึ้นตามนั้นเป๊ะ! ห้ามขึ้นก่อนเวลาเด็ดขาดนะคะ แม้จะเป็นชานชาลาเดียวกับที่ระบุไว้บนตั๋ว มิฉะนั้นจุดหมายปลายทาง ของคุณจะเปลี่ยน ชีวิตจะล�ำบากขึ้นโดยไม่ตั้งใจทันที

26

เนื่องจากเป็นรถไฟที่วิ่งข้ามเมืองจากเกียวโตไปยังโตเกียว เราจึงเผือ่ เวลาให้ถงึ สถานีกอ่ นขึน้ รถไฟสัก 1 ชัว่ โมง เพราะหาก สถานีใหญ่ ชานชาลาเยอะ จะได้มเี วลาเพียงพอให้เราและเด็กๆ เดินไปยังชานชาลาได้สบายๆ ไม่เพิม่ ความเครียดในการท่องเทีย่ ว โดยไม่จำ� เป็น อีกสิง่ หนึง่ ทีข่ อแนะน�ำอย่างยิง่ คือบริการ “ทาคิวบิน” (TA-Q- BIN) หรือบริการส่งสิง่ ของไปยังจุดหมายปลายทาง เช่น จากโอซาก้า พวกเราแวะเทีย่ วทีเ่ กียวโตสองคืน จากนัน้ เราจึงนัง่ รถไฟชินกังเซนเพื่อเข้าโตเกียว สองคืนในเกียวโตนั้นเราจึงแยก กระเป๋าเดินทางใบเล็กเพื่อสะดวกส�ำหรับขนย้ายและขึ้นรถไฟ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่เราใช้บริการ ทาคิวบิน ของบ.ยามาโตะ (YAMATO TRANSPORT CO.,LTD ) หรือที่คนไทยคุ้นเคยในนาม บ.แมวด�ำ ส่งกระเป๋าของพวกเราไปนอนรออยูท่ โี่ รงแรมในโตเกียว เรียบร้อยแล้ว เป็นบริการที่สะดวก ราคาไม่แพงและเชื่อถือได้ ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามจากพนักงานโรงแรมทั่วไปในญี่ปุ่น แต่ขอให้ตดิ ต่อไว้ลว่ งหน้าหนึง่ วันก่อนวันเดินทางนะคะ เพราะบริการ ทีว่ า่ เป็นการส่งของในวันรุง่ ขึน้ หรือ next day delivery service ค่ะ

EDT with kids may 2014  

EDT with kids may 2014

Advertisement