Page 25

ก่อนถึงทีพ่ กั เด็กๆ แวะเก็บสตรอเบอรีท่ ไี่ ร่ขา้ งทาง กัน ปลูกแบบไม่ใช้ยาฆ่าแมลง แต่จะใช้ฟิวเจอร์บอร์ด ทากาวดักแมลงไว้ตามแปลง ช่วยกันเก็บได้ตั้งเยอะ แต่ขนึ้ รถได้ประเดีย๋ วเดียวก็หมด...ของจะอร่อยต้องแบ่ง กันไปพร้อมๆ กับแย่งกันกินค่ะ ค�ำ่ นีพ้ วกเราล้อมวงกินข้าวกันกลางป่าพร้อมๆ กับ ดูพระจันทร์ค่อยๆ ขึ้นมาทักทายจากหลังเขา เมนูมื้อ นีก้ ธ็ รรมดาๆ แต่การได้กนิ ข้าวท่ามกลางคนทีเ่ รารักนี...่ มันอร่อยอิ่มไปถึงข้างในหัวใจเลย

Bird of the Trip นกปีกแพรสีเขียว

(Green Cochoa) เป็นนกที่ พบเห็นได้ยาก มักอยูบ ่ นดอย ที่ความสูงระดับ 1,000 เมตร จากน�้ำทะเลขึ้นไป ตัวผู้และ ตัวเมียมีสสี นั คล้ายคลึงกัน แต่ แตกต่างกันตรงทีต่ วั เมียมีแถบ สีนำ�้ ตาลอมส้มพาดลงบนแถบปีก จัดอยูใ่ นบัญชีสตั ว์ปา่ คุม้ ครอง จ�ำพวกนกด้วย

ระหว่างทางเดินเข้าน�้ำตก เด็กๆ ถามลุงจมว่าท�ำไมถึงชื่อจม ลุงบอกไม่ใช่ ชื่อซมต่างหาก (อ้าวเรียกผิดมาตั้ง นาน) เด็กน้อยขี้สงสัยก็ถามกันไปอีกว่าซมแปลว่าอะไรคะ ลุงนึกสักครู่แล้วตอบว่า ก็แบบ...ซมนกซมไม้ไง...อ้าว! ชื่อลุงชมนี่เอง เด็กๆ ข�ำตัวเองกันใหญ่ที่ไม่เข้าใจส�ำเนียงของลุง ถึงแล้วน�้ำตกสะปัน ที่นี่เป็นน�้ำตกเล็กๆ 3 ชั้น ลุงชมพาเราเดินไปถึงชั้นบนสุดราวกิโลกว่าๆ มาเที่ยวหน้าแล้ง น�้ำไม่แรงและไม่ลึกมากเหมาะกับเด็กๆ ค่ะ ตอนเดินกลับจากน�้ำตกลุงชมก็ชี้ให้ชมนกชมไม้สมชื่อลุง แล้วเราก็ได้ เจอกับนกปีกแพรสีเขียว ก�ำลังกินลูกไม้สุกอยู่บนต้นไม้ใหญ่ข้างทาง เขาเป็นนกประจ�ำถิ่นหายากพอสมควร เจอได้ ตามป่าดิบเขาบนภูเขาภาคเหนือของเมืองไทย เด็กๆ เฝ้าดูด้วยความเงียบสักครู่เขาก็บินจากไป

25

EDT with kids may 2014  
EDT with kids may 2014  

EDT with kids may 2014

Advertisement