Page 2

พฤษภาคม 2557/ฉบับที่ 07 สารบัญการเดินทาง

03

20

03 COVER STORY

Switzerland เมืองขนม นม เนย ปิดเทอมใหญ่เป็นช่วงเวลาทีห่ ลายครอบครัววางแผนไว้สำ� หรับการเดินทางไกล หากพอจะมีงบสักหน่อย ก็ขา้ มประเทศ ข้ามทวีป พาลูกๆ ไปดูวถิ คี วามเป็นอยูท่ แี่ ตกต่างจากเรา บางครอบครัวยังต้องพึง่ พาบริษทั ทัวร์ เพราะไม่แน่ใจว่าไปถึงแล้วจะเก้ๆ กังๆ หลงทางหรือเปล่า ไปกับคณะทัวร์ค่าใช้จ่ายถูกกว่า เพราะต้นทุนแบบราคาเหมา แต่โปรแกรมเที่ยวก็คล้ายๆ กันไปหมด คือแวะถ่ายรูปตามจุดท่องเที่ยวยอดนิยม ไม่ว่าจะขาสั้นขายาวเดินเร็วหรือเดินช้า ก็ให้เวลาเดินเที่ยว แบบรีบๆ เท่ากัน การเดินทางเองจึงมีอสิ ระกว่า เพียงแต่ตอ้ งขยันหาข้อมูลว่า ถ้าไปเทีย่ วเองจะไปทีไ่ หน ไปอย่างไร พันธกิจของ EDT with kids ก็คือการท�ำหน้าที่สรรหาข้อมูลเหล่านั้นมาน�ำเสนอ เราพาลูกไปต่างประเทศ ดูความเป็นระบบระเบียบและความทันสมัยต่างๆ หรือปลูกฝังให้เขาชอบ เข้าพิพิธภัณฑ์ ไม่ใช่เพื่อจะยัดเยียดทัศนคติให้ลูกว่า “ท�ำไมเมืองไทยไม่มีแบบนี้บ้าง” หากแต่เป็นการสอน พวกเขาให้เริ่มต้นคิดอย่างมีระบบจากการได้เห็น ถ้าเขาท�ำอย่างนี้...ผลที่ได้จะออกมาอย่างนี้นะ เมื่อถึงวัยท�ำงาน พวกเขาจะเป็นกลุ่มคนที่ปฏิรูปเมืองไทยให้ดีขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย โดยไม่ต้องอาศัย งบประมาณแผ่นดินท�ำป้ายประชาสัมพันธ์ติดไว้ตามถนน คอยบอกให้รักการอ่านหรือโตไปไม่โกง น้าเบียร์ ลินดา โกมลารชุน editor.edtwithkids@edtguide.com

14 SWITZERLAND WITH KIDS

Interlaken & Jungfraujoch

20 WEEKEND GETAWAYS

ร้านขนมไทยในวรรณคดี

24 ECOTOURISM

หนีร้อน..ไปนอนภู

28 ONCE UPON A TRIP

เที่ยวไปตามลายแทง Contributor

อันนาบี

นัก(อยาก)เขียนคนหนึ่ง เข้าสู่วงการน�้ำหมึกจากต้นฉบับนิยาย ‘ลิขิตรัก สีคราม’ ที่ตีพิมพ์หลังผ่านการประกวดของส�ำนักพิมพ์อรุณ นอกจากเขียน นิยายอีกหลายเล่มต่อมาแล้ว ยังใช้เวลาเดินทางอยูเ่ ป็นนิจ โชคดีทสี่ ามีชอบ ท่องเที่ยวเหมือนกัน จึงถ่ายทอดดีเอ็นเอนี้ไปสู่ลูกชายวัย 11 และเมื่อ คอนเซ็ปต์ ‘ใกล้ไกลไม่เกี่ยว ขอให้ได้เที่ยวก็พอ’ รวมกับการเดินทางแบบ ‘ลุยเอาดาบหน้า’ ความฮาปนงงจึงบังเกิดขึ้นตามทาง แม่นก

www.edtwithkids.com

อ่านผ่าน App ทัง้ ระบบ iOS และ Android

facebook.com/edtwithkids twitter.com/edtwithkids edtwithkids ผูพ ้ มิ พ์ ผูโ้ ฆษณา นพดล ทองลิม่ บรรณาธิการอ�ำนวยการ สุภสิทธิ์ รักกสิกร บรรณาธิการบริหาร ดารารัตต์ พืชมงคล บรรณาธิ ก าร ลิ น ดา โกมลารชุ น บรรณาธิ ก ารอ� ำ นวยการภาพและศิ ล ปกรรม ศุ ภ ณั ฐ โกมลารชุ น กองบรรณาธิการ ศิรินภา พวกแก้ว, พรเพ็ชร เรียงสมบูรณ์ ศิลปกรรม สุลัดดา เนระแก, อาภานวล ทุมแสน เลขมาตรฐานสากลประจ� ำ วารสาร ISSN 2350-9309 แยกสี แ ละพิ ม พ์ TS Interprint 0-2174-6060 เจ้าของลิขสิทธิ์ บริษทั สามารถ มัลติมเี ดีย จ�ำกัด เลขที่ 99/12 หมูท่ ี่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชัน้ 24 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลคลองเกลือ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 โทรศัพท์ 0-2502-6330 กองบรรณาธิการและฝ่ายสมาชิก โทรศัพท์ 0-2953-8057-8, 08-0270-6784 editor.edtwithkids@edtguide.com ฝ่ายการตลาดและโฆษณา โทรศัพท์ 0-2502-6330, 08-6998-9989 ติดต่อคุณพรเพ็ชร เรียงสมบูรณ์

Where to find EDTK

อดีตพนักงานบริษัทที่เดินไปลาออกโดยบอกเจ้านายสุดที่รักว่าจะออกไป เปิดร้านเซเว่น (ที่จริงอยากมีเวลาไปเดินทางท่องเที่ยว) ต่อมาได้สมรสกับ ชายหนุม่ ทีเ่ ต็มใจเดินจูงมือกันมั่งทะเลาะกันมั่ง ไปเที่ยวทัว่ ทุกภูมิภาคของ ประเทศด้วยกัน ปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูกดก และมีความยินดีจนออกนอก หน้าทุกครั้งที่ได้พาลูกๆ ไปเที่ยว แม่นกกระจิบ

อดีตนักศึกษาแลกเปลีย่ นโครงการมิตรภาพไทย-ญีป่ นุ่ ปัจจุบนั เป็นแม่ของ สองลูกชายวัยโจ๋ ผู้รักการใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะ การท่องเที่ยวก็ถือเป็น หนึ่งในนั้น แม่เอ๋ย

บรรณาธิการแห่งส�ำนักพิมพ์ก้อนเมฆ ส�ำนักพิมพ์เล็กๆ ที่เกิดมาจาก แรงบันดาลใจที่จะท�ำนิทานเป็นของขวัญให้กับลูก ปัจจุบันเป็นคุณแม่ของ เจ้าลูกลิงวัยซนที่เติบโตมากับการอ่าน จึงนึกสนุกชวนกันตะลุยเที่ยว ตามรอยสิ่งที่เห็นในหนังสือจนเป็นเรื่องเป็นราวมาเล่าสู่กันฟัง

สถาบันพัฒนาทักษะ อุทยานการเรียนรู้ ทีเคพาร์ค, Play Station Kidz Club, Juno Park Ville, KIDO Education Center, Shichida, Kid in SYNC, Babies Genius, นีโอ คิดส์, สโมสรเซ็นทรัลบัณฑิตน้อย สถาบันดนตรี สถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ), สิริวิภาการดนตรี, Viemus Music School, KPN Music Academy, จินตการดนตรี, New Frontier, Music Moment, Royal Music Academy, USA Music, ประสานศิลป์ดนตรี สถาบันศิลปะและสอนท�ำอาหาร Clay Works, Global Arts, Kolor Me, ทอศิลป์, Artino, สมุดไท, Monkey Art, โรงเรียนสอนศิลปะต้นศิลป์, Create for kids, Kidsmatter, Playchef, A Little Something สถาบันวิทยาศาสตร์และประกอบหุ่นยนต์ Edukids Planet, Robot 4 kids, 1st Science, Brain School, Click Robot สถาบันภาษา EduFirst, Smart English, Inlingua, British Council, I Can Read, Pingu’s English, KAS Education Center, Helen Doron Early English, Boston Bright, Whiz Kids, Phonics 1st, Zoo Phonics, Thai for kids, Learn with us, Fun language สถาบันคณิตศาสตร์ KingMath, Sense Math, Mathnasium, Smart Brain, Kidztory Club, Math Fighter สถาบันทักษะทางกีฬา The Little Gym, PV Tennis, Bangkok Kids, Fight Me Up, Dance Me Up โรงเรียน รร.สาธิตจุฬาฯ, รร.สาธิตพัฒนา, รร.สาธิตประสานมิตร, รร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย, รร.ศรีวิกรม์, รร.ณ ดรุณ, รร.อนุบาลปรางทิพย์, รร.จิตตเมตต์, รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม, รร.สารสาสน์พิทยา, รร.รุ่งอรุณ, รร.เซนต์คาเบรียล, รร.ดรุณพัฒน์, รร.บางกอกแอ๊ดเวนต์, รร.อรรถมิตร, รร.ทอสี, รร.ธนินทรวิทยา, รร.เพ็ญสมิทธิ์, รร.จีเนียสคิดส์, รร.ยุวทูตศึกษา, KIS International School, อนุบาลกุ๊กไก่, อนุบาลแสงโสม แผนกกุมารเวช รพ.วิภาวดี, รพ.สมิติเวช, รพ.วิชัยยุทธ, รพ.กรุงเทพ, รพ.ปิยะเวท, รพ.เจ้าพระยา, รพ.พญาไท, รพ.เปาโล เมโมเรียล, รพ.ลาดพร้าว, รพ.กล้วยน�้ำไท, รพ.เกษมราษฏร์, รพ.กรุงเทพคริสเตียน, รพ.เวชธานี ร้านอาหาร Neil’s Tavern, Harbour Market, iberry, กับข้าวกับปลา, Be 3 cafe ร้านกาแฟ Starbucks, Cafe de Golfio ร้านเสื้อผ้า Kiddy Studio

®

EDT with kids may 2014  

EDT with kids may 2014

Advertisement