Page 15

Hotel Goldey อินเทอร์ลาเคนเป็นเมืองที่คลาคล�่ำไปด้วยนักท่องเที่ยว ตลอดปี สถานีรถไฟหลักมีถงึ 2 แห่งคือสถานีเวสต์ (West) ทางตะวันตกและสถานีโอสต์ (Ost) ทางตะวันออก ถ้าเดิน ทางมาจากเมืองอื่นส่วนใหญ่จะถึงสถานีเวสต์ก่อน ส่วนสถานีโอสต์เป็น สถานีที่จะขึ้นรถไฟไปเที่ยวยอดเขายุงเฟราห์ โรงแรมส่วนมากตั้งอยู่ใกล้ สองสถานีนี้ ผู้คนลากกระเป๋าเข้าๆ ออกๆ กันทุกวัน ระหว่างสถานีทงั้ สองมีถนนเล็กๆ สายหนึง่ ชือ่ โกลดีท้ อดยาวเลียบแม่นำ�้ อาเร่ เป็นทีต่ งั้ ของโรงแรม Goldey ซึง่ สูงเพียง 6 ชัน้ หันหน้าเข้าหาเขายุงห์เฟรา เรียกว่าเปิดม่านออกก็เห็นภูเขาทั้งเช้าเย็น บรรยากาศแสนสงบ มีเพียง ชาวเมืองวิง่ ออกก�ำลังกาย ขีจ่ กั รยาน และจูงสุนขั ออกมาเดินเล่นทักทายกัน ส�ำหรับนักเดินทางแบบครอบครัวจะมีอะไรดีไปกว่า Family Room 2 ห้องนอน 2 ห้องน�ำ้ เปิดประตูถงึ กันด้วย connecting door ห้องอาหาร กว้างโอ่อ่าและสว่างไสว รอบด้านเป็นกระจกบานใหญ่ให้ชมทัศนียภาพ นอกจากอาหารเช้าแล้ว ช่วงบ่ายยังบริการชา กาแฟและเค้กฟรีอีกด้วย จะไปนอนใกล้ความวุ่นวายที่สถานีรถไฟท�ำไมกัน

Hotel Goldey Obere Goldey 85 CH-3800 Interlaken Tel. +41 (0)33 826 44 45 www.goldey.ch

Top O’Met ย่านกลางเมืองของอินเทอร์ลาเคนคือถนน Hoheweg เรียงรายไปด้วย ร้านอาหาร ร้านนาฬิกา และร้านขายของที่ระลึก มีทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ เกือบครึ่งของสนามหลวงที่ชาวเมืองเรียกกันว่า The Meadows ไว้ให้ เดินเล่น นั่งชมวิวเขายุงห์เฟรา เล่นกีฬาเหินเวหา (Paragliding) และในฤดูร้อนชาวไร่ ก็เอาวัวออกมาเล็มหญ้ากันที่นี่ Top O’Met เป็นร้านอาหารชัน้ ดาดฟ้าของโรงแรมทีส่ งู ทีส่ ดุ ในเมืองใกล้ The Meadows เดินเข้าโรงแรม Metropole ทีแรกอาจจะรู้สึกว่าหรูหราเกินความตั้งใจ แต่กดลิฟท์ไป ชั้น 13 ร้าน Top O’Met กลับตกแต่งบรรยากาศสบายๆ เหมือนร้านอาหารทั่วไปที่เรา กล้าพาลูกๆ เข้าไปนั่ง ยอดเขายุงเฟราห์สขี าวปรากฏเป็นฉากหลังของเมือง ควรจะขึน้ ไปให้ทนั ชมวิวอาทิตย์ตก หากอากาศดีกอ็ อกมานัง่ ทีร่ ะเบียงด้านนอก เขามีกล้องส่องทางไกลไว้ให้ทโี่ ต๊ะด้วย เมนู หลักมีทั้งหมู เนื้อลูกวัว ไส้กรอก แฮมเบอร์เกอร์ แต่จะให้ดีต้องลองปลาท้องถิ่นที่ตก จากทะเลสาบ ราคาอาหารอยู่ที่ 22-31 ฟรังก์ เรื่องที่คนไม่ค่อยรู้ คือที่นี่เหมาะส�ำหรับขึ้นไปนั่งชมวิวสวยๆ สั่งแค่ไอศกรีม เค้ก และกาแฟยามบ่ายก็ได้ พนักงานเขาก็เต็มใจบริการเหมือนกัน

Top O’Met Hotel Metropole Hoheweg 37, Interlaken Tel. +41 (0)33 828 66 66 www.metropole-interlaken.ch

15

EDT with kids may 2014  

EDT with kids may 2014

Advertisement