Page 1

e Fre Chocolate Factory ร้านขนมไทยในวรรณคดี

www.edtwithkids.com facebook:edtwithkids

Switzerland with kids

py Co

เมืองขนม นม เนย

MAY 2014

ISSUE 07


พฤษภาคม 2557/ฉบับที่ 07 สารบัญการเดินทาง

03

20

03 COVER STORY

Switzerland เมืองขนม นม เนย ปิดเทอมใหญ่เป็นช่วงเวลาทีห่ ลายครอบครัววางแผนไว้สำ� หรับการเดินทางไกล หากพอจะมีงบสักหน่อย ก็ขา้ มประเทศ ข้ามทวีป พาลูกๆ ไปดูวถิ คี วามเป็นอยูท่ แี่ ตกต่างจากเรา บางครอบครัวยังต้องพึง่ พาบริษทั ทัวร์ เพราะไม่แน่ใจว่าไปถึงแล้วจะเก้ๆ กังๆ หลงทางหรือเปล่า ไปกับคณะทัวร์ค่าใช้จ่ายถูกกว่า เพราะต้นทุนแบบราคาเหมา แต่โปรแกรมเที่ยวก็คล้ายๆ กันไปหมด คือแวะถ่ายรูปตามจุดท่องเที่ยวยอดนิยม ไม่ว่าจะขาสั้นขายาวเดินเร็วหรือเดินช้า ก็ให้เวลาเดินเที่ยว แบบรีบๆ เท่ากัน การเดินทางเองจึงมีอสิ ระกว่า เพียงแต่ตอ้ งขยันหาข้อมูลว่า ถ้าไปเทีย่ วเองจะไปทีไ่ หน ไปอย่างไร พันธกิจของ EDT with kids ก็คือการท�ำหน้าที่สรรหาข้อมูลเหล่านั้นมาน�ำเสนอ เราพาลูกไปต่างประเทศ ดูความเป็นระบบระเบียบและความทันสมัยต่างๆ หรือปลูกฝังให้เขาชอบ เข้าพิพิธภัณฑ์ ไม่ใช่เพื่อจะยัดเยียดทัศนคติให้ลูกว่า “ท�ำไมเมืองไทยไม่มีแบบนี้บ้าง” หากแต่เป็นการสอน พวกเขาให้เริ่มต้นคิดอย่างมีระบบจากการได้เห็น ถ้าเขาท�ำอย่างนี้...ผลที่ได้จะออกมาอย่างนี้นะ เมื่อถึงวัยท�ำงาน พวกเขาจะเป็นกลุ่มคนที่ปฏิรูปเมืองไทยให้ดีขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย โดยไม่ต้องอาศัย งบประมาณแผ่นดินท�ำป้ายประชาสัมพันธ์ติดไว้ตามถนน คอยบอกให้รักการอ่านหรือโตไปไม่โกง น้าเบียร์ ลินดา โกมลารชุน editor.edtwithkids@edtguide.com

14 SWITZERLAND WITH KIDS

Interlaken & Jungfraujoch

20 WEEKEND GETAWAYS

ร้านขนมไทยในวรรณคดี

24 ECOTOURISM

หนีร้อน..ไปนอนภู

28 ONCE UPON A TRIP

เที่ยวไปตามลายแทง Contributor

อันนาบี

นัก(อยาก)เขียนคนหนึ่ง เข้าสู่วงการน�้ำหมึกจากต้นฉบับนิยาย ‘ลิขิตรัก สีคราม’ ที่ตีพิมพ์หลังผ่านการประกวดของส�ำนักพิมพ์อรุณ นอกจากเขียน นิยายอีกหลายเล่มต่อมาแล้ว ยังใช้เวลาเดินทางอยูเ่ ป็นนิจ โชคดีทสี่ ามีชอบ ท่องเที่ยวเหมือนกัน จึงถ่ายทอดดีเอ็นเอนี้ไปสู่ลูกชายวัย 11 และเมื่อ คอนเซ็ปต์ ‘ใกล้ไกลไม่เกี่ยว ขอให้ได้เที่ยวก็พอ’ รวมกับการเดินทางแบบ ‘ลุยเอาดาบหน้า’ ความฮาปนงงจึงบังเกิดขึ้นตามทาง แม่นก

www.edtwithkids.com

อ่านผ่าน App ทัง้ ระบบ iOS และ Android

facebook.com/edtwithkids twitter.com/edtwithkids edtwithkids ผูพ ้ มิ พ์ ผูโ้ ฆษณา นพดล ทองลิม่ บรรณาธิการอ�ำนวยการ สุภสิทธิ์ รักกสิกร บรรณาธิการบริหาร ดารารัตต์ พืชมงคล บรรณาธิ ก าร ลิ น ดา โกมลารชุ น บรรณาธิ ก ารอ� ำ นวยการภาพและศิ ล ปกรรม ศุ ภ ณั ฐ โกมลารชุ น กองบรรณาธิการ ศิรินภา พวกแก้ว, พรเพ็ชร เรียงสมบูรณ์ ศิลปกรรม สุลัดดา เนระแก, อาภานวล ทุมแสน เลขมาตรฐานสากลประจ� ำ วารสาร ISSN 2350-9309 แยกสี แ ละพิ ม พ์ TS Interprint 0-2174-6060 เจ้าของลิขสิทธิ์ บริษทั สามารถ มัลติมเี ดีย จ�ำกัด เลขที่ 99/12 หมูท่ ี่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชัน้ 24 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลคลองเกลือ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 โทรศัพท์ 0-2502-6330 กองบรรณาธิการและฝ่ายสมาชิก โทรศัพท์ 0-2953-8057-8, 08-0270-6784 editor.edtwithkids@edtguide.com ฝ่ายการตลาดและโฆษณา โทรศัพท์ 0-2502-6330, 08-6998-9989 ติดต่อคุณพรเพ็ชร เรียงสมบูรณ์

Where to find EDTK

อดีตพนักงานบริษัทที่เดินไปลาออกโดยบอกเจ้านายสุดที่รักว่าจะออกไป เปิดร้านเซเว่น (ที่จริงอยากมีเวลาไปเดินทางท่องเที่ยว) ต่อมาได้สมรสกับ ชายหนุม่ ทีเ่ ต็มใจเดินจูงมือกันมั่งทะเลาะกันมั่ง ไปเที่ยวทัว่ ทุกภูมิภาคของ ประเทศด้วยกัน ปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูกดก และมีความยินดีจนออกนอก หน้าทุกครั้งที่ได้พาลูกๆ ไปเที่ยว แม่นกกระจิบ

อดีตนักศึกษาแลกเปลีย่ นโครงการมิตรภาพไทย-ญีป่ นุ่ ปัจจุบนั เป็นแม่ของ สองลูกชายวัยโจ๋ ผู้รักการใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะ การท่องเที่ยวก็ถือเป็น หนึ่งในนั้น แม่เอ๋ย

บรรณาธิการแห่งส�ำนักพิมพ์ก้อนเมฆ ส�ำนักพิมพ์เล็กๆ ที่เกิดมาจาก แรงบันดาลใจที่จะท�ำนิทานเป็นของขวัญให้กับลูก ปัจจุบันเป็นคุณแม่ของ เจ้าลูกลิงวัยซนที่เติบโตมากับการอ่าน จึงนึกสนุกชวนกันตะลุยเที่ยว ตามรอยสิ่งที่เห็นในหนังสือจนเป็นเรื่องเป็นราวมาเล่าสู่กันฟัง

สถาบันพัฒนาทักษะ อุทยานการเรียนรู้ ทีเคพาร์ค, Play Station Kidz Club, Juno Park Ville, KIDO Education Center, Shichida, Kid in SYNC, Babies Genius, นีโอ คิดส์, สโมสรเซ็นทรัลบัณฑิตน้อย สถาบันดนตรี สถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ), สิริวิภาการดนตรี, Viemus Music School, KPN Music Academy, จินตการดนตรี, New Frontier, Music Moment, Royal Music Academy, USA Music, ประสานศิลป์ดนตรี สถาบันศิลปะและสอนท�ำอาหาร Clay Works, Global Arts, Kolor Me, ทอศิลป์, Artino, สมุดไท, Monkey Art, โรงเรียนสอนศิลปะต้นศิลป์, Create for kids, Kidsmatter, Playchef, A Little Something สถาบันวิทยาศาสตร์และประกอบหุ่นยนต์ Edukids Planet, Robot 4 kids, 1st Science, Brain School, Click Robot สถาบันภาษา EduFirst, Smart English, Inlingua, British Council, I Can Read, Pingu’s English, KAS Education Center, Helen Doron Early English, Boston Bright, Whiz Kids, Phonics 1st, Zoo Phonics, Thai for kids, Learn with us, Fun language สถาบันคณิตศาสตร์ KingMath, Sense Math, Mathnasium, Smart Brain, Kidztory Club, Math Fighter สถาบันทักษะทางกีฬา The Little Gym, PV Tennis, Bangkok Kids, Fight Me Up, Dance Me Up โรงเรียน รร.สาธิตจุฬาฯ, รร.สาธิตพัฒนา, รร.สาธิตประสานมิตร, รร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย, รร.ศรีวิกรม์, รร.ณ ดรุณ, รร.อนุบาลปรางทิพย์, รร.จิตตเมตต์, รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม, รร.สารสาสน์พิทยา, รร.รุ่งอรุณ, รร.เซนต์คาเบรียล, รร.ดรุณพัฒน์, รร.บางกอกแอ๊ดเวนต์, รร.อรรถมิตร, รร.ทอสี, รร.ธนินทรวิทยา, รร.เพ็ญสมิทธิ์, รร.จีเนียสคิดส์, รร.ยุวทูตศึกษา, KIS International School, อนุบาลกุ๊กไก่, อนุบาลแสงโสม แผนกกุมารเวช รพ.วิภาวดี, รพ.สมิติเวช, รพ.วิชัยยุทธ, รพ.กรุงเทพ, รพ.ปิยะเวท, รพ.เจ้าพระยา, รพ.พญาไท, รพ.เปาโล เมโมเรียล, รพ.ลาดพร้าว, รพ.กล้วยน�้ำไท, รพ.เกษมราษฏร์, รพ.กรุงเทพคริสเตียน, รพ.เวชธานี ร้านอาหาร Neil’s Tavern, Harbour Market, iberry, กับข้าวกับปลา, Be 3 cafe ร้านกาแฟ Starbucks, Cafe de Golfio ร้านเสื้อผ้า Kiddy Studio

®


ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประกอบไปด้วย 26 รัฐ มีชื่อทางการว่า สมาพันธรัฐสวิส (Swiss Confederation) เป็นประเทศใน ทวีปยุโรปที่ไม่มีทางออกทะเล แต่มีชายแดนติดฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ออสเตรีย และลิกเตนสไตน์ เมืองหลวงคือเบิร์น แต่คนทั่วไป นึกว่าเป็นซูริค เพราะเป็นเมืองใหญ่ที่สุด สายการบินนานาชาติ ส่วนใหญ่ก็จะบินมาลงที่นี่

หลายคนเข้าใจผิดว่าสวิตเซอร์แลนด์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส�ำหรับคู่รักและ ผูส้ งู วัยเท่านัน้ เพราะมีทวิ ทัศน์ทะเลสาบ และภูเขาสวยงามไว้ให้ถา่ ยรูปจูงมือเดิน เล่น เราค้นพบความจริงว่า ทีน่ คี่ อื ขุมทรัพย์มหาสมบัติ ของเด็กๆ เลยทีเดียว ทุกเมืองเต็มไปด้วยคลังความรู้ ในรูปแบบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นพิพธิ ภัณฑ์ในร่ม พิพธิ ภัณฑ์ กลางแจ้ง ศูนย์เรียนรู้ หรือการอนุรักษ์วัฒนธรรม ผสานเข้ า มาอยู ่ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น สวิตเซอร์แลนด์คอื เมืองแห่งขนม นม เนยทีด ่ ท ี สี่ ด ุ แห่ง หนึ่งในโลก ของโปรดเด็กเลยใช่ไหมล่ะคะ

สายการบินสวิสใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่ โมง จากกรุงเทพมายังซูรคิ โดยไม่ตอ้ งแวะเปลีย่ นเครือ่ ง นอน เต็มอิม่ ตืน่ มาเป็นเช้าวันใหม่ เก็บกระเป๋าเข้าโรงแรมแล้ว เดินเทีย่ วต่อได้พอดี ทะเลสาบซูรคิ เชือ่ มต่อกับแม่นำ�้ สาย เล็กๆ ชื่อลิมมัต (Limmat) ไหลผ่านกลางเมือง สองฝั่ง แม่น�้ำใกล้กับสถานีรถไฟคือย่านเมืองเก่า หมายถึงเขต ที่ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนให้คงอยู่ในสภาพ เดิมมาตั้งแต่ค.ศ.1357 หากจะทาสีหรือปรับปรุงอาคาร ต้องยื่นเรื่องขออนุญาตเสียก่อน พื้นถนนบางช่วงยังปู ด้วยหิน เด็กช่างสงสัยตั้งค�ำถามว่าเสาหินแท่งเล็กๆ ที่ เห็นเรียงเป็นแนวตามขอบถนนคืออะไร ไกด์โมนิกา้ บอก ว่าสมัยก่อนผู้คนสัญจรด้วยรถเทียมม้า เสาหินจะช่วย กัน้ ไม่ให้รถม้าไหลไปกระแทกเข้ากับประตูหรือก�ำแพงบ้าน มองหาลานกว้างสีเขียวในแผนทีเ่ รียกว่าลินเดนฮอฟ (Lindenhof) ลานที่เต็มไปด้วยต้นลินเดนแห่งนี้เป็นจุด ชมวิวบนยอดเนินสูง ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของปราสาท ยุคโรมัน ปัจจุบันก็ยังเป็นลานพักผ่อนหย่อนใจของ คนในเมือง มีกจิ กรรมกีฬาหรือแสดงดนตรีอยูเ่ สมอ มอง ไปด้านข้างเห็นหอนาฬิกาหน้าปัดใหญ่ทสี่ ดุ ในยุโรปอยูท่ ี่ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ เมื่อร้อยปีก่อนหอนาฬิกาแห่งนี้ ใช้เป็นหอสังเกตการณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทุกวันนี้เราจะ ได้ยนิ ระฆังจากโบสถ์ดงั วันละ 2 เวลาคือ 11.00 น. และ 19.00 น.

Switzerland เมืองขนม นม เนย

แล้วจู่ๆ ไกด์โมนิก้าก็ท�ำให้เราตื่นเต้นประหลาดใจ เมื่อชูกุญแจดอกเล็กๆ ในมือให้ดูก่อนจะไขประตูริมถนน บานหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนสังเกตเห็น พอเปิดสวิตช์ไฟขึ้นก็เห็นทางแคบขนาดต้องเดินเรียงเดี่ยวลึกเข้าไปไม่เห็นปลาย ทาง เอาละสิ... เส้นทางลึกลับจะพาเราไปไหน ท�ำไมต้องล็อกกุญแจไว้ ฝรั่งนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านมาต่างงุนงงสงสัย ว่าครอบครัวเอเชียกลุ่มนี้ท�ำอะไร อยากจะตามเข้ามากันใหญ่ แต่เราจ�ำเป็นต้องปิดประตูตามหลังไม่ให้พวกเขาเข้า มาตามที่ไกด์โมนิก้าสั่ง ทีแ่ ท้ ‘เอห์กราเบน’ (Ehgraben) เป็นซอกเล็กๆ ระหว่างอาคารสองหลัง ในยุคกลางราวศตวรรษที่ 13-14 ชาวบ้านจะ ทิง้ ของเสียจากครัวและส้วมลงมาทีพ่ นื้ ก่อนจะรูจ้ กั ท�ำระบบท่อน�ำ้ ทิง้ และถังเก็บสิง่ ปฏิกลู ในค.ศ.1867 ปัจจุบนั นอกจาก เทศบาลเมืองจะเก็บกวาดจนสะอาดและติดไฟทางเดินให้แล้ว ยังท�ำบอร์ดนิทรรศการแสดงภาพในอดีตให้ชมอีกด้วย ประตูบานนี้อยู่ที่ไหน แวะไปถามและขอยืมกุญแจได้ที่ส�ำนักงานการท่องเที่ยวซูริคในสถานีรถไฟ เรื่องนี้มีน้อยคนที่รู้นะ...จะบอกให้


โตขึ้นฉันอยากเป็นช็อกโกแลต

Chocolat Frey Visitor Centre

คนที่หลงรักช็อกโกแลตหลายคนยกมือเห็นด้วยว่า ช็อกโกแลตอร่อย ที่สุดต้องมาจากสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ใช่แค่เพราะเป็นแหล่งนมโคชั้นดี แต่ สูตรลับเฉพาะทีส่ บ ื ต่อมาเป็นร้อยปีนสี่ ิ มันช่างหอมหวานกลมกล่อมนุม่ ละมุนลิ้นเสียเหลือเกิน

เมื่อมีโอกาสพาเด็กๆ มาเยือนสวิตเซอร์แลนด์ จะพลาดการเยี่ยมชมโรงงานช็อกโกแลตยอดขายอันดับ หนึ่งในสวิสได้อย่างไร โรงงานช็อกโกแลตเฟรย์ตั้งอยู่ในเมืองบุคส์ (Buchs) เขตปกครองอาเรา (Aarau) ห่างจากซูริคไปเพียง 25 นาทีโดยรถไฟ ช่วงเทศกาลอีสเตอร์เดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัทเขาเพิ่งเปิดศูนย์ เยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟให้เด็กๆ เข้าไปท่องโลกมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตโดยเฉพาะ ขอโม้เสียหน่อย EDT with kids เป็นสื่อรายแรกที่ได้เข้าไปถ่ายภาพและสนุกกับสถานีต่างๆ ในศูนย์แห่งนี้เชียวนะคะ

ก้าวแรกที่เข้าไปเราจะได้เห็น ลองใช้มือสัมผัส และลองดมกลิ่นเมล็ดโกโก้จากทั่วโลก รู้จักกับ ส่วนผสมส�ำคัญที่ใช้ท�ำช็อกโกแลต ชมตัวอย่างเครื่องผสมช็อกโกแลตที่ท�ำให้ส่วนผสมเหลวข้นก่อนจะเท ลงพิมพ์ มี Audio Guide ให้ฟงั ค�ำบรรยายประกอบด้วย (เลือกได้หลายภาษาแต่เสียดายยังไม่มภี าษาไทย) ลงมาชั้นล่างเป็นมุมสนุกของเด็กๆ เรียกว่าสถานี ‘มาลองเป็นช็อกโกแลตสอดไส้กันเถอะ’ (Become a Praline) นึกถึงภาพเวลาเราเปิดกล่องออกมา แล้วมีช็อกโกแลตรูปร่างต่างๆ เรียงอยู่ในช่อง เราไม่เคย รู้ว่าชิ้นไหนไส้อะไร แต่ตอนนี้เด็กๆ เขาจะได้แปลงร่างเป็นพราลีน สอดแขนขาเข้าไปแล้วกระโดดไปทั่ว กล่องแล้วนะ สถานีต้นโกโก้มีชิงช้าห้อยลงมาน่าเข้าไปนั่งเล่น ไกวชิงช้าไปก็หยิบเอาเมล็ดโกโก้มาแนบหูฟังมันคุย ว่า โตขึน้ มันอยากจะเป็นช็อกโกแลตรสอะไร ใส่อลั มอนด์หรือใส่นม ข้างๆ กันมีสถานีทดสอบความสามารถ ด้านนาสิกสัมผัส คือให้ดมแล้วทายว่ากลิ่นนั้นเป็นกลิ่นของอะไร ส้ม มะนาว หรือเฮเซลนัท เหนื่อยจาก ตรงนี้ไปนั่งดูภาพยนตร์ฉายบนก�ำแพง เขารวบรวมภาพยนตร์ที่พูดถึงช็อกโกแลตมาให้ดู อย่างเช่น Forrest Gump (1994) หรือ Charlie & the Chocolate Factory (2005) นอกจากขบวนรถไฟช็อกโกแลตทีว่ งิ่ ไปทัว่ ห้องแล้ว ตรงกลางยังเป็นโต๊ะขนาดใหญ่ วางช็อกโกแลตเฟรย์ ทุกรสชาติที่มีการผลิตออกมาให้ได้ชิมกันอย่างไม่อั้น แค่โต๊ะนี้โต๊ะเดียวก็แทบไม่ต้องไปไหนแล้วค่ะ ก่อน กลับถึงต้องแวะที่ร้านช็อกโกแลตด้านหน้า หอบช็อกโกแลตเฟรย์เป็นถุงๆ ไปฝากใครต่อใครที่บ้าน

Chocolat Frey AG Visitor Centre Bresteneggstrasse 4 CH-5033 Buchs Tel. +41 (0)62 836 23 66 www.chocolatfrey.com เวลาเปิดบริการ: 10.00-17.00 น. หยุดวันจันทร์ ค่าเข้าชม: บัตรครอบครัว 18 CHF (ผู้ใหญ่ 1 + เด็กไม่เกิน 5 คน) บัตรครอบครัว 30 CHF (ผู้ใหญ่ 2 + เด็กไม่เกิน 5 คน) ผู้ใหญ่ 12 ฟรังก์ / เด็ก 6 ฟรังก์ / ต�่ำกว่า 5 ปี ฟรี การเดินทาง: จากสถานีรถไฟ Aarau นั่งรถประจ�ำทางหมายเลข 1 ลงที่ป้าย Industrie


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Chocolat Frey

ช็อกโกแลตเฟรย์ ก่อตัง้ ขึน้ ในเขตอาเราเมือ่ ค.ศ. 1887 หรือราว 127 ปีกอ่ น โดยสองพี่น้อง โรเบิร์ตและแมกซ์ เฟรย์ จวบจนวันนี้ ช็อกโกแลตเฟรย์ มีผลิตภัณฑ์กว่า 2,400 ชนิด และมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่ง ในสวิตเซอร์แลนด์ด้วยยอดผลิตกว่า 42,000 ตันต่อปี นอกจากนี้ ยังส่งออกไปจ�ำหน่ายใน 60 ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย

การเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตช็อกโกแลตในโรงงาน ท�ำให้เรายืนยันได้เต็มปากถึงความเอาใจใส่ ทุกขั้นตอนการผลิต แม้จะเดินชมเครื่องจักรจากโถงทางเดินด้านนอกที่มีกระจกกั้น เราก็ยังต้องปฏิบัติ ตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด ถอดเครือ่ งประดับทุกชิน้ ไม่วา่ จะเป็นนาฬิกา แหวน ต่างหู สวมชุดคลุมตัง้ แต่ ศีรษะจนถึงรองเท้า ส่วนผู้ชายต้องมีหน้ากากส�ำหรับคลุมหนวดเคราโดยเฉพาะ

ทราบไหมคะว่าการผลิตช็อกโกแลตมีกระบวนการอย่างไร เมล็ดโกโก้ดิบจากทวีปแอฟริกาเมื่อส่งมาถึง โรงงานในสวิสแล้วก็ต้องผ่านการฆ่าเชื้อ แยกเอาเปลือกออก คั่ว แล้วน�ำไปบดละเอียดจนได้ Cocao Mass มีลกั ษณะข้นหนืดเป็นก้อน จากนัน้ ส่งต่อไปยังเครือ่ งบีบอัดด้วยความร้อน จนกระทัง่ กลายเป็นช็อกโกแลตเหลว ผสมนมผง โกโก้บัตเตอร์และน�้ำตาล เคี่ยวด้วยกันก่อนจะปล่อยเข้าสู่ท่อแยกไปแผนกต่างๆ เช่น แผนก แม่พิมพ์ช็อกโกแลตแท่ง แผนกช็อกโกแลตผสมวอลนัต แผนกช็อกโกแลตสอดไส้ คุณ Raymond Wiget ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สากลพร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกสองท่าน พาเราเดินชมและ ชิมไปทั่วโรงงาน เด็กๆ ได้เห็นขั้นตอนตั้งแต่ช็อกโกแลตหนืด กลายเป็นช็อกโกแลตเหลว หยอดใส่แม่พิมพ์ จนกระทั่งการบรรจุหีบห่อ แม้จะใช้เครื่องเรียงช็อกโกแลตลงในกล่อง แต่ก็ยังต้องมีพนักงานตรวจสอบ ขัน้ สุดท้าย จัดชิน้ ทีพ่ ลิกให้ตรง หรือหย่อนชิ้นทีโ่ รยด้วยผงโกโก้ลงช่องสุดท้าย นอกจากค�ำถามประเภท “แล้ว พนักงานเขาจะแอบกินช็อกโกแลตไหม” หรือ “วันนึงบรรจุได้กกี่ ล่อง” เราก็ยงั ซักถามคุณเรย์มอนด์อกี หลายข้อ

ส่วนประกอบของช็อกโกแลตเฟรย์มาจากที่ไหนคะ

เราน�ำเข้าเมล็ดโกโก้ที่ได้รับการรับรอง UTZ จากแอฟริกา ตะวันตก ซึง่ หมายถึงเป็นเมล็ดโกโก้จากไร่ในโครงการส่งเสริม การเกษตรแบบยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ทีจ่ ริงเมล็ด โกโก้จากแต่ละภูมิภาค รวมถึงสัดส่วนที่น�ำมาผสมต่างกันก็ จะให้รสชาติชอ็ กโกแลตต่างกัน ทุกโรงงานจึงเก็บเป็นความลับ นมเป็นนมวัวสวิสแท้ๆ น�ำ้ ตาลก็ผลิตในสวิส ส่วนลูกนัตต่างๆ น�ำเข้ามาจากประเทศตุรกี

ช็อกโกแลตเฟรย์มก ี แี่ บบ และคนสวิสชอบรับประทาน ช็อกโกแลตแบบไหนมากที่สุดคะ

เรามีผลิตภัณฑ์ประมาณ 2,400 ชนิด แต่ทสี่ ง่ ออกไปจ�ำหน่าย ให้ผู้บริโภคทั่วโลกจะมีอยู่ราว 40 ชนิด เราแบ่งช็อกโกแลต ออกเป็น 3 กลุม่ คือ Swiss Prestige ได้แก่ชอ็ กโกแลตสอดไส้, Swiss Premium คือช็อกโกแลตรสต่างๆ เช่นดาร์กช็อกโกแลต รสมะนาว รสส้ม พีแคน คาราเมล และรสพริก (รสพริกป่น... เผ็ดจริงๆ เด็กๆ ได้ลองชิมด้วย) พวกที่มีนัตเยอะๆ รวมถึง ช็อกโกแลตบล็อก ส่วน Swiss Classic ก็จะเป็นช็อกโกแลต แท่งรสนม หรือลูกเกดกับนัต คนทีน ่ ชี่ อบรับประทานแบบแท่ง ขนาด 100 กรัม รสนม รสนมใส่ลูกนัต และ Giondor

ช็ อ กโกแลตมี ป ระโยชน์ ไ หมคะ ที่ เ มื อ งไทยจะซื้ อ ช็อกโกแลตเฟรย์จากสวิสได้อย่างไร

‘เฟลเวอร์นอยด์’ ในโกโก้สง่ ผลดีตอ่ หลอดเลือดทีไ่ ปเลีย้ งหัวใจ ถึงจะยังไม่มีผลทางวิทยาศาสตร์มารับรอง แต่ช็อกโกแลตมี น�ำ้ ตาลซึง่ จะท�ำให้อารมณ์ดี ถ้ารับประทานในปริมาณพอเหมาะ และแปรงฟั น ทุ ก ครั้ ง ช็ อ กโกแลตเฟรย์ มี จ� ำ หน่ า ยที่ ซูเปอร์มาร์เก็ตทัว่ ไปเช่น ท็อปส์, เทสโก้โลตัส, บิก๊ ซี, ฟูด ้ แลนด์, วิลล่า, เดอะมอลล์, พารากอน, เอ็มโพเรียม และ 7-11 เป็นต้น

05


Cheese Train นั่งรถไฟไปชิมชีส

สวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองที่ผลิตชีสเป็นล�่ำเป็นสันถึงปีละ 180,000 ตัน ว่ากันว่าคน สวิสรู้จักวิธีท�ำชีสมากว่า 3,500 ปีแล้ว ปัจจุบันชาวไร่บางท้องถิ่นก็ยังอนุรักษ์การ ผลิตชีสแบบโบราณโดยไม่ใช้เครื่องจักร

มองเทรอซ์ ริเวียร่า ทางตอนใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากจะมีทะเลสาบเจนีวาอยู่ด้านหน้า และเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลังแล้ว ยังเป็นภูมิภาคที่อุณหภูมิอบอุ่นตลอดปี เหมาะกับการท�ำไร่องุ่น แบบขั้นบันได เราเดินทางมาที่มองเทรอซ์เพื่อจะนั่งรถไฟ GoldenPass Line ขบวนพิเศษไปเที่ยว ‘ชาโต้เด’ (Chateau d’Oex) ดูเขาท�ำชีสกัน

ทัวร์พิเศษนี้อยู่ในโบกี้สุดท้ายของขบวนรถไฟสายชมทิวทัศน์ที่หน้าต่างกว้างเป็นพิเศษ ก่อนรถไฟ ออกเจ้าหน้าที่จะแจกชีสคนละชิ้นพร้อมไวน์ขาวคนละแก้ว ส่วนเด็กๆ ก็ได้รับน�้ำเปล่าคนละขวด รถไฟ แวะจอดทีส่ ถานีตา่ งๆ ก่อนจะมาถึงชาโต้เดในเวลาเพียงชัว่ โมงเดียว แม้จะไม่มไี กด์นำ� เทีย่ ว แต่ลกู ทัวร์ ต่างก็เข้าใจตรงกันว่าให้เดินตามป้ายไปเรื่อยๆ จนถึงร้านอาหาร เลอ ชาเล่ต์ (Le Chalet) เมื่อหาโต๊ะ เก้าอี้นั่งได้เรียบร้อยก็ดูสาวน้อยยืนกวนชีสในหม้อทองแดงไปเรื่อยๆ ที่นี่เขาจะเริ่มต้นท�ำชีสกันตั้งแต่ เช้า เพราะต้องใช้เวลาเคี่ยวนมบนเตาฟืนเป็นชั่วโมง ตอนที่เรามาถึงนั้น น�้ำนมผสมเอนไซม์เรนเน็ตจับ ตัวเป็นก้อนนิ่มๆ สีขาว ต้องคนไปเรื่อยๆ เพื่อแยกหางนมออกมา ระหว่างนั้น พนักงานเสิร์ฟก็น�ำเครื่องดื่มพร้อมฟองดูว์ชีสมาบริการโต๊ะละ 1 หม้อ ซึ่งค่าฟองดูว์นี้ รวมอยูใ่ นค่าตัว๋ รถไฟแล้ว ส่วนเครือ่ งดืม่ และอาหารอย่างอืน่ หากสัง่ เพิม่ ต้องจ่ายเอง ขณะก�ำลังเอร็ดอร่อย กับฟองดูว์ชีสยืดเยิ้มบนขนมปัง ก็ได้เวลาใช้ผ้าขาวบางช้อนก้อนชีสเล็กๆ ขึ้นมาจากหม้อ ในสวิตเซอร์แลนด์นนั้ ผูค้ นดืม่ ไวน์กบั อาหาร ทุกมือ้ เป็นเรือ่ งปกติ น�ำ้ เปล่าบรรจุขวดมีสองแบบ คือแบบอัดแก๊สและไม่อัดแก๊ส ราคาแพงกว่าไวน์ หนึ่งแก้วเสียอีก ที่จริงน�้ำประปาของเขาสะอาด มาก เราดืม่ น�ำ้ จากน�ำ้ พุสาธารณะหรือก๊อกน�ำ้ ได้เลย ถ้าเข้าร้านอาหารก็สั่งน�้ำก๊อก tap water นี่ล่ะ ไม่ต้องเสียสตางค์เพิ่ม ขณะที่ผู้ใหญ่ดื่มไวน์พร้อมรับประทาน ฟองดูว์ชีส เด็กๆ อาจจะลองชิมน�้ำอัดลมของ สวิตเซอร์แลนด์ให้รจู้ ก ั ไว้สก ั หน่อย Rivella เป็นเครื่องดื่มสีคล้ายน�้ำชาอ่อน ท�ำมาจาก หางนมทีเ่ หลือจากการ ผลิตชีส ดังนั้นจึงมี แลคโตสอยูด ่ ว้ ย เท่า ที่เห็นมีอยู่ 2 แบบ คื อ ฉลากแดงรส ต้นต�ำรับ ฉลากฟ้า ปราศจากน�้ ำ ตาล ส่ ว นฉลากเขี ย ว รสชาเขียวและฉลาก เหลืองทีส่ กัดจากถัว่ เหลือง นั้นไม่ค่อยเห็นสักเท่าไร

น�ำไปใส่แม่พิมพ์แล้วกดอัดให้แน่นเป็นก้อน ถึงตอนนี้ก็ต้อง ปล่อยชีสทิ้งไว้อย่างนั้นเป็นวันเพื่อให้น�้ำสะเด็ดออกจนหมด ก่อนจะน�ำไปบ่มอย่างน้อยอีก 6 เดือน รับประทานอาหารเสร็จแล้ว ยังเหลือเวลาอีกเป็นชั่วโมง ให้เราเดินไปชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้าน (Musee du Vieux Pays-d’Enhaut) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟ บ้านหลังเล็ก ขนาด 4 ชั้นนี้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในอดีต เฟอร์นิเจอร์ ในครัวเรือน เครื่องมือช่างเหล็กช่างไม้ ที่ส�ำคัญคือรวบรวม ผลงานศิลปะภาพตัดกระดาษแบบพืน้ บ้านของศิลปินในศตวรรษ ที่ 19 จนถึงปัจจุบนั ไว้กว่า 60 ภาพ อย่าเพลินจนลืมเวลารถไฟ ขากลับเสียล่ะ Train du Fromage Rail Center GoldenPass Rue de la Gare 22 CH-1820 Montreux Tel. +41 (0)21 989 81 90 www.goldenpass.ch อัตราบริการ: ผูใ้ หญ่ 39 ฟรังก์ เด็ก 29 ฟรังก์ จ�ำกัดวันละ 36 ทีน่ งั่ ต้องส�ำรองทีน่ งั่ ล่วงหน้า เวลาบริการ: ทุกวันศุกร์-อาทิตย์ เดือนธันวาคม-เมษายน (จะเปลีย่ นเส้นทางเป็นรถไฟชมช็อกโกแลต ทุกวันจันทร์, พุธ, พฤหัสฯ เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และทุกวันใน เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม)


Chillon Castle

ปราสาทชิญงแห่งมองเทรอซ์

ปราสาทเก่าแก่แห่งนี้สร้างอยู่บนโขดหินที่ มี น�้ ำ ล้ อ มรอบริ ม ทะเลสาบเจนี ว ากว่ า 1,000 ปีมาแล้ว มีหลักฐานว่าเคยเป็นที่ อยู่ของท่านลอร์ดแห่งซาวอยในยุคกลาง ราวศตวรรษที่ 12 เจ้ามังกรดราโก้จะพา เด็กๆ ไปส�ำรวจตั้งแต่คุกชั้นใต้ดิน ป้อมปราการส�ำหรับยิง ข้าศึก ไปจนถึงยอดหอคอยที่สูงที่สุดในปราสาท

นับเป็นเรื่องตื่นเต้นที่จะได้จินตนาการเห็นภาพการใช้ ชีวติ ในปราสาทของเหล่าขุนนางและอัศวิน ขณะทีค่ ณุ พ่อคุณแม่ใช้ ไอพอดและหูฟังค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ เด็กๆ ก็ถือแผนที่ ส�ำหรับเด็กโดยเฉพาะ เริม่ จากชัน้ ใต้ดนิ เรามองหาเสาต้นที่ 5 ซึง่ ลอร์ดไบรอน กวีชาวอังกฤษถูกล่ามโซ่จองจ�ำ ถ้าเห็นชือ่ ของ นักโทษทีส่ ลักไว้ทเี่ สา ลองดูนะคะว่าเห็นรอยเท้าด้วยหรือเปล่า ห้องอืน่ ๆ ในปราสาทก็นา่ สนใจไม่นอ้ ย อาทิ ห้องอาหาร ขนาดใหญ่ส�ำหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับเมื่อลอร์ดแห่งซาวอย เดินทางมาถึง ว่ากันว่าต้องย่างหมูป่าถึง 100 ตัวและแกะอีก 100 ตัว ชัน้ บนประกอบไปด้วยห้องนอนทีย่ งั มีเตียงโบราณตัง้ อยู่ ถ้าสังเกตให้ดีขนาดเตียงจะสั้นกว่าปกติ ทายสิว่าท�ำไม ไม่ใช่เพราะคนโบราณตัวเตี้ยหรอกนะคะ แต่ เวลานอนเขาจะเอนตัวแบบกึ่งนั่งกึ่งนอน เดินขึ้นบันไดเลียบไปตามก�ำแพงปราสาท เห็นช่องเล็กๆ ในก�ำแพงไหม นั่นคือช่องที่ทหารจะยิงธนูออกไปใส่ผู้บุกรุก ห้องที่เด็กๆ หัวเราะกันคิกคักคือห้องสุขาของท่านลอร์ด ประการแรกคือม้านั่งไม้ที่เจาะรูกลม ตรงกลางให้ปล่อยทุกข์ลงไปนัน้ ถ้าก้มลงมองจะเห็นว่าเบือ้ งล่างคือทะเลสาบ ประการทีส่ องคือม้านัง่ ยาวนัน้ เจาะรูไว้ 2 ช่อง หมายความว่าบางครัง้ ท่านลอร์ดก็อาจจะเชิญคนมาใช้บริการข้างๆ จะได้มเี พือ่ นนัง่ คุยไปด้วย เราใช้เวลาส�ำรวจปราสาทราว 2 ชั่วโมงกว่าจะขึ้นไปถึง ‘The Keep’ ซึ่งอยู่ใจกลางปราสาท เป็น ห้องที่ปลอดภัยแน่นหนาและแข็งแรงที่สุด นึกว่าจะเจอสมบัติซ่อนไว้ในห้องนี้เสียอีก อย่างไรก็ตาม ตอนกลับลงมาข้างล่างมีร้านของที่ระลึกอยู่ตรงทางออก เราก็ได้หนังสือภาพเกี่ยวกับปราสาทชิญง ส�ำหรับเด็กกลับไปเป็นสมบัติเล่มหนึ่ง

Chateau de Chillon Avenue de Chillon 21 CH-1820 Veytaux-Montreux Tel. +41 (0)21 966 89 10 www.chillon.ch ค่าเข้าชม: ผูถ้ อื บัตร Riviera (โรงแรมแจกฟรีให้ผเู้ ข้าพัก) ผูใ้ หญ่ 6.25 ฟรังก์ เด็ก 3 ฟรังก์ ฟรีสำ� หรับผูถ้ อื บัตร Swiss Pass เวลาเปิดท�ำการ: 9.00-19.00 น. (เวลาเปลีย่ นแปลงตามเดือนทีก่ ำ� หนด ตรวจสอบทีเ่ ว็บไซต์อกี ครัง้ ) EDTK ได้รับความสะดวกระหว่างการเดินทางครั้งนี้เป็นอย่างมาก จึงขอขอบคุณการท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์และสายการบินสวิสมา ณ ที่นี้

Special Thanks to www.myswitzerland.com www.swiss.com www.SwissTravelSystem.com

07


Hotel St Gotthard ‘ซูริค’ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ดึงดูด นักท่องเทีย่ วด้วยเสน่หท์ างวัฒนธรรม ที่ผสมผสานการใช้ชีวิตเรียบง่าย กันอย่างลงตัว จนติดอันดับเมืองที่ มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก

โรงแรมเซนต์กอ็ ทธาร์ด เป็นตัวเลือกทีถ่ กู ใจ ของทุกคนในครอบครัว ด้วยท�ำเลที่ตั้งใกล้ ถนนบาห์นฮอฟชตราสเซ (Bahnhofstrasse) ถนนสายชอปปิ้งใกล้สถานีรถไฟที่มีชื่อเสียง รวมร้านค้าแบรนด์เนม ร้านนาฬิกายี่ห้อดัง ร้านขนมต่างๆ ตลอดสองฝั่งยาว 1.4 กิโลเมตร เดินกันจนเพลิน ช่วงเย็นกลับมาเอนกายพักผ่อนในโรงแรม ระดับ 4 ดาวของครอบครัว Manz ที่สร้าง มายาวนานกว่า 120 ปี ปัจจุบนั ได้ทำ� การปรับปรุง ใหม่ทั้งหมด พร้อมทั้งขยายพื้นที่ห้องสวีทให้ กว้างขวางและทันสมัยยิง่ ขึน้ ให้บริการสัญญาณ อินเทอร์เน็ต (WI-Fi) ฟรีตลอดเวลาที่เราพัก แม้จะปูพรมทับบนพื้นไม้แล้ว แต่เวลาเดินยัง มีเสียงไม้ลั่นเอี๊ยดอ๊าดเบาๆ ชวนให้นึกถึง บรรยากาศของโรงแรมเก่าที่มีประวัติยาวนาน

แม้โรงแรมจะอยูใ่ นเขตเมืองทีม่ ผ ี คู้ นพลุกพล่านตลอด ทั้งวัน แต่เมื่อก้าวเข้ามาในห้องกลับสงบและเป็นส่วนตัว มาก เดินออกไปเพียง 5 นาทีก็ถึงย่านเมืองเก่า สะดวก สบายส�ำหรับครอบครัวที่มีเด็กอย่างเราจริงๆ

Hotel St Gotthard Bahnhofstrasse 87, CH-8001 Zurich Tel. +41 (0)44 227 77 00 www.hotelstgotthard.ch

Grand Hotel Suisse Majestic แกรนด์โฮเทล สวิสมาเจสติก ตั้งอยู่หลังสถานีรถไฟใจกลางเมืองมองเทรอซ์ ริมทะเลสาบเจนีวา สร้างขึ้นใน ค.ศ.1870 สไตล์ Belle Epoque โดย Eugene Jost สถาปนิกผู้ออกแบบโรงแรม Fairmont Le Montreux Palace และปรับปรุงใหม่หมดเมื่อปี 2010

ห้องพักทั้ง 155 ห้องปูพื้นไม้ปาร์เก้ ใช้สีเอิร์ธโทนอบอุ่น ห้องแบบ Comfort และ Deluxe กว้างขวาง เพิ่มเตียงนอน เสริมส�ำหรับเด็กได้ ส่วนห้อง Junior Suite นั้น นอกจากเตียง คิงส์ไซส์และโซฟาเบดแล้ว ยังมีชุดเก้าอี้นั่งเล่นริมระเบียงที่ หันสู่ทะเลสาบ สบู่ แชมพู และโลชั่นในห้องน�้ำนั้นแสนหอม จรุ ง ใจ ติ ด ฉลากบอกไว้ ว ่ า เป็ น เครื่ อ งส� ำ อางมี ร ะดั บ จากฝรั่งเศส L’Occitane en Provence ส�ำหรับมื้ออร่อยของครอบครัวไม่ต้องไปไหนไกล The Restaurant 45 เป็นร้านอาหาร 1 ใน 20 ร้านแนะน�ำของ Gault & Millau Guide ไกด์บุ๊คชั้นน�ำของยุโรป ห้องอาหาร ใช้กระจกเป็นผนังกั้นมองเห็นทิวทัศน์ทะเลสาบเจนีวาแบบ พาโนรามา ซึง่ มีเทือกเขาแอลป์สขี าวเป็นฉากหลัง หากมาช่วง แดดร่มลมตกแนะน�ำเฉลียงด้านนอก นัง่ รับลมเย็นๆ ฟังดนตรีสด เคล้าคลอเบาๆ พร้อมมื้อพิเศษของครอบครัว 08

Grand Hotel Suisse Majestic Avenue des Alpaes 45 CH-1820 Montreux Tel. +41 (0)21 966 33 33 www.suisse-majestic.com


09


Fairmont Le Montreux Palace กาลครั้งหนึ่ง ณ วังแห่งมองเทรอซ์ เรือ่ งราวในหมูบ ่ า้ นเล็กๆ ริมทะเลสาบเจนีวาเริม่ ต้นกว่า 200 ปีมาแล้ว ฌอง ฌาคส์ รุสโซ นักปรัชญาสังคมชาวสวิสได้บรรยายบรรยากาศอันสวยงามของป่าและเทือกเขา ของหมู่บ้านแห่งนี้ไว้ในนิยายเรื่องแรก ‘La nouvelle Heloise’ รวมถึงบทกวีของ ลอร์ดไบรอนชื่อ ‘นักโทษแห่งชิญง’ ได้เผยแพร่ออกไป ท�ำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาสู่ มองเทรอซ์ กลายเป็นยุคทองของการชุมนุมผู้คนในแวดวงสังคมชั้นสูงทั่วโลก เจ้าชายจากรัสเซีย นายธนาคารจากนิวยอร์ก มหาราชาจากอินเดีย ห้องบอลรูมที่ประดับตกแต่งสไตล์อาร์ตนูโวและ นีโอบาร็อกใช้สำ� หรับจัดงานเลีย้ งน�ำ้ ชา ลานสเก็ต งานสังสรรค์เลิศหรูในชุดแฟนซี และคอนเสิรต ์ มากมาย

Fairmont Le Montreux Palace เปิดตัวอย่างเป็น ทางการในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1906 หลังใช้เวลาก่อสร้าง เพีอัยนง นาบี 18 เดือน นับว่าเป็นโรงแรมทีห่ รูหราทีส่ ดุ ในยุคนัน้ ด้วย เครื่องท�ำความร้อน ระบบไฟฟ้า ห้องอาบน�้ำส่วนตัวที่มี น�้ำร้อนและน�้ำเย็นไหลจากก๊อกน�้ำ ปัจจุบันโรงแรมระดับห้าดาวแห่งนี้ได้รับการปรับปรุง ใหม่หมดจด แต่คงไว้ซงึ่ บรรยากาศความหรูหราแบบดัง้ เดิม มีห้องพักแบบดีลักซ์และสวีท 236 ห้องเปิดระเบียงสู่วิว ทะเลสาบหรือภูเขา ใช้เวลาเดินจากสถานีรถไฟเพียง 2 นาที การันตีดว้ ยรางวัลโรงแรมยอดเยีย่ มนับไม่ถว้ น ตลอดหลายปี ที่ผ่านมา มีนักร้องนักดนตรีระดับโลกอย่าง Miles David, Georges Benson, B.B. King, Eric Clapton, Freddie Mercury, Quincy Jones, Michael Jackson, The Corrs, Seal, Van Morrisson, Prince, Norah Jone เข้าพักที่นี่เพื่อ ร่วมงาน Montreux Jazz Festival

Brasserie du Palace เป็นร้านอาหารตัง้ อยูบ่ ริเวณชัน้ ล่างของโรงแรม นักธุรกิจนิยมนัดพบปะพูดคุยระหว่างมือ้ กลางวัน ส่วนยามค�ำ่ เป็นโอกาสพิเศษของครอบครัวและคูร่ กั ทีต่ อ้ งการความเป็นส่วนตัว เมนูอร่อยทีเ่ ราได้ลมิ้ ลองคือฟิลเลต์ปลา Char จากทะเลสาบ ราดด้วยซอส Dezaley ซึ่งเป็นซอสครีมต้นต�ำรับของสวิสแท้ๆ เสิร์ฟมาพร้อมเห็ดmorel และหน่อไม้ฝรั่ง ส่วนอีกจานคือฟิลเลต์เนื้อลูกวัวเสิร์ฟพร้อมหน่อไม้ฝรั่งและมันบด เห็นบรรยากาศหรูอย่างนี้ ครอบครัวที่มีเด็กวางตัวตามสบายไม่ต้องเกร็ง เขามีเมนูส�ำหรับเด็กโดยเฉพาะพร้อมภาพ วาดและสีเทียนให้ระบายเล่นเพลินๆ ด้วย

10

ลองใช้ชวี ต ิ แบบเจ้าชายเจ้าหญิงในวังสักคืน แล้วอย่าลืมหยิกแก้มให้รวู้ า่ ตืน ่ ไม่ใช่เรือ่ งมีอยูแ่ ค่ในเทพนิยาย

Fairmont Le Montreux Palace Avenue Claude Nobs 2 CH - 1820 Montreux, Switzerland Tel. +41 (0)21 962 1212 www.montreux-palace.ch


Swiss Chuchi สวิสฟองดูว์ที่ซูริค

ฟองดูว์ (Fondue) อาหารประจ�ำชาติของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นอาหารที่ต้องใช้ส้อมยาวจิ้มขนมปังแล้วจุ่มลงไปใน หม้อชีสเหลวที่ก�ำลังเดือดปุด อาหารจานนี้คนท้องถิ่นนิยม รับประทานช่วงฤดูหนาว แต่นักท่องเที่ยวอย่างเรารับประทานได้ตลอดปี สูตรของใครจะอร่อยมากอร่อยน้อย อยู่ที่การเลือกใช้ชีส บางสูตรก็ผสม ชีสหลายชนิดเข้าด้วยกัน ทีข่ าดไม่ได้คอื ต้องเหยาะเหล้าเชอรีบ่ รัน่ ดีทเี่ รียก ว่าเคียช (Kirsch) ลงไปด้วยจึงจะเป็นฟองดูว์แท้ ถ้าสั่งให้เด็กๆ อย่าลืม บอกเขาว่าไม่ต้องใส่เหล้า ประเดี๋ยวจะฟุบคาโต๊ะไปก่อนชีสหมดหม้อ

Swiss Chuchi Rosengasse 10, am Hirschenplatz CH-8001 Zurich Tel. +41 (0)44 266 96 96 www.swiss-chuchi.ch

เลียบแม่น�้ำย่านเมืองเก่าในซูริคมีร้านฟองดูว์ชื่อดัง อยู่ชั้นล่างของโรงแรม Adler ให้บรรยากาศ ท้องถิ่นด้วยพื้น ผนังและเฟอร์นิเจอร์ไม้สีอบอุ่น เมนูชีสฟองดูว์มีถึง 9 ชนิด สนนราคาเริ่มที่ชุดละ 25.50 ฟรังก์ขึ้นไป ขนาดพอรับประทานได้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้ยังมีฟองดูว์แบบเนื้อวัวเนื้อไก่จุ่มใน น�้ำมันร้อน เสิร์ฟพร้อมซอส 5 ชนิด ราคา 42.50 ฟรังก์ ถ้าไม่ได้จองโต๊ะล่วงหน้าควรจะไปเร็ว หลังหกโมงครึ่งที่นั่งเต็มหมดทุกวัน Chuchi หมายถึงครัว เรียกยากสักหน่อย ไม่ใช่ชูชิ แต่ส�ำเนียงสวิสเยอรมันออกเสียงว่า “คูคิ” ต้องท�ำเสียงคร่อกๆ ในล�ำคอด้วยถึงจะเหมือนคนสวิส

Les 3 Sifflets ลงมาชิมฟองดูว์ของสวิสใต้ที่ใช้ภาษา ฝรัง่ เศสกันบ้าง ทีเ่ ลอ ทรัว ซิฟเฟล่ส์ หรือ ร้านนกหวีด 3 อันในเมืองเวเว่ย์ (Vevey) ติดกับมองเทรอซ์นั้น เป็นฟองดูว์ชีสแบบเดียวรสชาติ เดียวเท่านั้น แต่ตอนจะเสิร์ฟนี่สิ น�ำมาด้วยเสียงแตร มาร์ชชิง่ แบบทหารเปิดผ่านล�ำโพงลัน่ ร้าน พนักงานหญิง ใส่หมวกถือธงชาติสวิสและหม้อชีสมาวางที่โต๊ะอาหาร เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้ทุกครั้ง อย่าแปลกใจ ถ้าสักพักจะได้ยนิ เสียงคนร้องเพลงเสียงดังลัน่ ร้าน แสดงว่า มีลูกค้าสั่งไวน์แล้วพนักงานน�ำมาเสิร์ฟพร้อมร้องเพลง ประกอบไปด้วย จากมองเทรอซ์นั่งรถไฟมาเที่ยวเวเว่ย์เพียง 3 สถานี หรือจะนั่งรถเมล์ก็ได้ใช้เวลาประมาณ 15 นาที เดินไปชมพิพธิ ภัณฑ์อาหาร Alimentarium แล้วตอนเย็น ค่อยมารับประทานอาหารที่นี่ สนุกสนานกันเองแบบนี้ รับรองว่าถูกใจเด็กๆ ที่สุด 12

Les 3 Sifflets Rue de Simplon1 CH-1800 Vevey Tel. +41 (0)21 921 14 13


Interlaken & Jungfraujoch แม้พื้นที่ราวครึ่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะเป็น เทือกเขา แต่กม็ ยี อดเขาไม่กลี่ กู หรอกทีจ่ ะดึงดูดให้นกั ท่องเทีย่ ว นั่งรถไฟไต่เขาขึ้นไปเป็นชั่วโมงปีละกว่า 8 แสนคน ข้างบนนั้น มีอะไรน่าสนใจบ้างนะ

ยอดเขายุงห์เฟราสูง 3,454 เมตรจากระดับน�ำ้ ทะเล ได้รับการขนานนามว่า Top of Europe ถึงจะไม่ได้ หมายความว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป แต่ก็สูง เสียจนหายใจแทบไม่ออกอยู่แล้ว (ยิ่งสูงมากความ กดอากาศก็ยงิ่ ต�ำ่ มีออกซิเจนเบาบาง) จะนัง่ รถไฟขึน้ ไป บนนั้นต้องเปลี่ยนรถ 2 ต่อ จุดแรกที่เมืองกรินเดนวัลด์ (Grindenwald) และจุดที่สองคือไคลเน่อไชเด็กก์ (Kleine Scheidegg) การก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ ถือเป็นงานหินที่สุดสายหนึ่ง เปิดใช้งานครั้งแรกใน ค.ศ.1912 หลังจากใช้เวลาถึง 16 ปีกบั เงิน 16 ล้านฟรังก์ กว่าจะฝ่าความหนาวเหน็บเจาะภูเขาทะลุทะลวงขึ้นมา บนยอดได้ เมือ่ ขึน้ ไปถึงยุงห์เฟราห์ยอ็ คแล้ว หากเข้าชม บริเวณห้อง Alpine Sensation นอกจากจะได้เห็นรูปปัน้ ของ Adolf Guyer-Zeller ผู้ริเริ่มโครงการก่อสร้างทางรถไฟ นี้ ยังมีค�ำไว้อาลัยแด่คนงานผู้เสียชีวิตระหว่างก่อสร้าง

14

บนสถานียุงเฟราห์ย็อค เราเดินตามป้าย Tour ไปช้าๆ (เพื่อไม่ให้เหนื่อยง่ายหรือเวียนหัว) ชมวิดิทัศน์ 360 องศา ห้องประวัติการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ ขึ้นลิฟท์ไปถึงสฟิงซ์ ระเบียงชมวิวที่ออกไปสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ได้ รวมถึง วังน�้ำแข็ง Ice Palace ที่สร้างจากน�้ำแข็งจริงๆ ตั้งแต่พื้น ผนังจรดเพดาน มีรูปสลักน�้ำแข็งเป็นสัตว์ต่างๆ ตั้งโชว์ ทั่วห้อง สังเกตดีๆ จะเจอเจ้ากระรอกที่คลั่งลูกสนในอนิเมชั่นเรื่อง Ice Age ฝังอยู่ในผนังด้วย สถานีต้นทางอยู่ที่เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) อันมีความหมายว่าระหว่างทะเลสาบ พวกเรานอนค้างที่ โรงแรมริมแม่น�้ำ มองดูน�้ำสีฟ้าอย่างไม่แน่ใจว่าเป็นสีของน�้ำจริงๆ หรือสะท้อนมาจากท้องฟ้า แล้วก็จินตนาการกัน ไปไกลว่าน่าจะย้ายถิ่นฐานมาใช้ชีวิตแบบ slow life อยู่ที่นี่ ให้พ่อกับแม่ท�ำงานด้านการท่องเที่ยวหรือโรงแรมซึ่งเป็น อาชีพหลักของคนในเมืองนี้ ส่วนเด็กๆ เดินไปโรงเรียนเองได้ ตอนกลางวันก็เดินกลับมากินข้าวที่บ้าน หน้าร้อนเราจะ ล่องเรือออกไปในทะเลสาบธูนและทะเลสาบเบรียนซ์ ส่วนหน้าหนาวเราจะเล่นสกีให้ครบทุกยอดเขา ว่าแล้วก็เลยไป ลองหัดเล่นสกีดูตอนรถไฟจอดที่สถานีไคลเน่อไชเด็กก์ เขามีร้านให้เช่าชุดและอุปกรณ์พร้อมครูสอนเสร็จสรรพ ปรากฏว่ าหัดได้ชั่วโมงเดียวก็ถอดสกีออกจากเท้า แล้วลงไปนอนแกว่งมือแกว่งขาเป็นนางฟ้าบนหิมะง่ายกว่าเยอะ พอรู้ว่าราคาบ้านในเมืองนี้หลังละ ล้านฟรังก์ก็เลยเลิกฝันเฟื่อง แต่รับรองได้ Tip: ชวนเด็กๆ สนุกกับการทดลองทาง เลยว่า ถ้าได้กลับมาสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้ง วิทยาศาสตร์เรือ่ งความกดอากาศกันเถอะ จะต้องแวะที่อินเทอร์ลาเคนอีกแน่ๆ เมือง ขณะยังอยู่บนยอดเขายุงห์เฟรา ปิดฝา อะไรไม่รู้ สวยและสงบสุขชะมัด ขวดน�้ำที่ดื่มหมดแล้วให้สนิท น�ำติดตัว www.jungfrau.ch www.interlaken.ch www.snowsportsscheidegg.ch

กลับลงมาที่สถานีอินเทอร์ลาเคนข้างล่าง อีกครั้งแล้วสังเกตดูว่าความกดอากาศที่ สูงกว่าข้างล่าง ท�ำให้เกิดผลอย่างไร


Hotel Goldey อินเทอร์ลาเคนเป็นเมืองที่คลาคล�่ำไปด้วยนักท่องเที่ยว ตลอดปี สถานีรถไฟหลักมีถงึ 2 แห่งคือสถานีเวสต์ (West) ทางตะวันตกและสถานีโอสต์ (Ost) ทางตะวันออก ถ้าเดิน ทางมาจากเมืองอื่นส่วนใหญ่จะถึงสถานีเวสต์ก่อน ส่วนสถานีโอสต์เป็น สถานีที่จะขึ้นรถไฟไปเที่ยวยอดเขายุงเฟราห์ โรงแรมส่วนมากตั้งอยู่ใกล้ สองสถานีนี้ ผู้คนลากกระเป๋าเข้าๆ ออกๆ กันทุกวัน ระหว่างสถานีทงั้ สองมีถนนเล็กๆ สายหนึง่ ชือ่ โกลดีท้ อดยาวเลียบแม่นำ�้ อาเร่ เป็นทีต่ งั้ ของโรงแรม Goldey ซึง่ สูงเพียง 6 ชัน้ หันหน้าเข้าหาเขายุงห์เฟรา เรียกว่าเปิดม่านออกก็เห็นภูเขาทั้งเช้าเย็น บรรยากาศแสนสงบ มีเพียง ชาวเมืองวิง่ ออกก�ำลังกาย ขีจ่ กั รยาน และจูงสุนขั ออกมาเดินเล่นทักทายกัน ส�ำหรับนักเดินทางแบบครอบครัวจะมีอะไรดีไปกว่า Family Room 2 ห้องนอน 2 ห้องน�ำ้ เปิดประตูถงึ กันด้วย connecting door ห้องอาหาร กว้างโอ่อ่าและสว่างไสว รอบด้านเป็นกระจกบานใหญ่ให้ชมทัศนียภาพ นอกจากอาหารเช้าแล้ว ช่วงบ่ายยังบริการชา กาแฟและเค้กฟรีอีกด้วย จะไปนอนใกล้ความวุ่นวายที่สถานีรถไฟท�ำไมกัน

Hotel Goldey Obere Goldey 85 CH-3800 Interlaken Tel. +41 (0)33 826 44 45 www.goldey.ch

Top O’Met ย่านกลางเมืองของอินเทอร์ลาเคนคือถนน Hoheweg เรียงรายไปด้วย ร้านอาหาร ร้านนาฬิกา และร้านขายของที่ระลึก มีทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ เกือบครึ่งของสนามหลวงที่ชาวเมืองเรียกกันว่า The Meadows ไว้ให้ เดินเล่น นั่งชมวิวเขายุงห์เฟรา เล่นกีฬาเหินเวหา (Paragliding) และในฤดูร้อนชาวไร่ ก็เอาวัวออกมาเล็มหญ้ากันที่นี่ Top O’Met เป็นร้านอาหารชัน้ ดาดฟ้าของโรงแรมทีส่ งู ทีส่ ดุ ในเมืองใกล้ The Meadows เดินเข้าโรงแรม Metropole ทีแรกอาจจะรู้สึกว่าหรูหราเกินความตั้งใจ แต่กดลิฟท์ไป ชั้น 13 ร้าน Top O’Met กลับตกแต่งบรรยากาศสบายๆ เหมือนร้านอาหารทั่วไปที่เรา กล้าพาลูกๆ เข้าไปนั่ง ยอดเขายุงเฟราห์สขี าวปรากฏเป็นฉากหลังของเมือง ควรจะขึน้ ไปให้ทนั ชมวิวอาทิตย์ตก หากอากาศดีกอ็ อกมานัง่ ทีร่ ะเบียงด้านนอก เขามีกล้องส่องทางไกลไว้ให้ทโี่ ต๊ะด้วย เมนู หลักมีทั้งหมู เนื้อลูกวัว ไส้กรอก แฮมเบอร์เกอร์ แต่จะให้ดีต้องลองปลาท้องถิ่นที่ตก จากทะเลสาบ ราคาอาหารอยู่ที่ 22-31 ฟรังก์ เรื่องที่คนไม่ค่อยรู้ คือที่นี่เหมาะส�ำหรับขึ้นไปนั่งชมวิวสวยๆ สั่งแค่ไอศกรีม เค้ก และกาแฟยามบ่ายก็ได้ พนักงานเขาก็เต็มใจบริการเหมือนกัน

Top O’Met Hotel Metropole Hoheweg 37, Interlaken Tel. +41 (0)33 828 66 66 www.metropole-interlaken.ch

15


Chocolate Ville

ชื่อ ‘ช็อกโกแลตวิลล์’ ชวนให้นึกถึงหมู่บ้านในนิทาน ท�ำจากช็อกโกแลต ร้านนีเ้ กิดจากความฝันของเจ้าของร้าน ที่อยากสร้างสวนสนุก แต่ด้วยพื้นที่มีจ�ำกัดจึงเปลี่ยน มาเป็ น หมู ่ บ ้ า นยุ โ รปแนวสวนสนุ ก สุ ด น่ า รั ก และขาย อาหารอร่อยๆ แทน

Chocolate Ville ถ.เกษตร-นวมินทร์ กม.11 กทม. พิกัด N13.811056 E100.663412 เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 16.00-24.00 น. โทรศัพท์ 08-3077-3738, 08-1921-2016

แค่บริเวณด้านหน้าก็ทำ� ให้เราต้องหยุดเก็บภาพกัน เสียแล้ว ปัม๊ น�ำ้ มันเก่าสีแดงสะดุดตา สวนดอกไม้สสี นั สดใส แกะตัวเล็กตัวน้อย แต่ทถี่ กู ใจเด็กๆ ทีส่ ดุ น่าจะเป็นรถดับเพลิง คันยักษ์ เห็นต่อแถวรอขึ้นประจ�ำการบังคับพวงมาลัย แล้วขอร้องคุณพ่อคุณแม่ช่วยถ่ายรูปให้หน่อย ถัดเข้ามาด้านในเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีเสน่ห์ด้วย รูปทรงอาคารบ้านเรือนแปลกตา ชวนให้แวะถ่ายรูป ตลอดทางเดิน ตรงนู้นก็สวย ตรงนี้ก็สวย กดชัตเตอร์ กันรัวเลยล่ะคะ เอาไว้โพสต์ลงเฟซบุก๊ ให้เพือ่ นๆ อิจฉาเล่น แนะน�ำว่าควรมาก่อนเวลาอาหารสัก 1 ชั่วโมง เผื่อเวลา เดินชมบรรยากาศกัน มุมรับประทานอาหารมีให้เลือกถึง 7 โซน ชอบมุม ไหนเลือกมุมนัน้ ทัง้ แบบภายนอกอาคารติดริมน�ำ้ นัง่ ชม น�้ำพุดูฝูงเป็ดว่ายน�้ำเล่น ฟังเสียงเพลงเบาๆ เคล้าคลอ 16

ขณะรับประทานอาหาร หรือถ้าอยากเป็นส่วนตัวหน่อย ก็เลือกนั่งในอาคาร ภายในบ้านสีพาสเทลหวานหลาย หลังที่ตั้งเรียงรายนั้นล่ะ เดินเล่นกันจนเหนือ่ ยต้องขอสัง่ เครือ่ งดืม่ เย็นๆ มาดับ กระหายเสียหน่อย รอไม่กี่อึดใจ ‘น�้ำสตรอเบอรี่โซดา’ หวานเย็นชืน่ ใจก็มาเสิรฟ์ ตรงหน้า เห็นพืน้ ทีใ่ หญ่ขนาดนี้ ไม่ต้องห่วงว่าจะเสิร์ฟอาหารช้าเลย เพราะที่นี่เขา ใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าแทนการเดิน เราเริ่มด้วยเมนูเบาๆ อย่าง ‘แซลมอนแซ่บ’ แค่ชื่อก็ชวนให้น�้ำลายสอแล้ว เนื้อแซลมอนแล่บางราดน�้ำจิ้มซีฟู้ดรสเปรี้ยวจี๊ดจ๊าด เผ็ดก�ำลังดี รับประทานคู่กับผักสดๆ ตามมาด้วย ‘ขาหมูเยอรมัน’ ชิ้นโตกรอบนอกนุ่มใน เสิร์ฟพร้อม ข้าวเหนียวห่อใบตองแบบฉบับช็อกโกแลตวิลล์ (หากเป็น ร้านอืน่ จะนิยมเสิรฟ์ พร้อมมันบด) เคียงด้วยกระหล�ำ่ ดอง

หั่นฝอยและน�้ำจิ้ม 2 รสชาติ จิ้มแจ่วและซีฟู๊ด ปิดท้าย ด้วย ’ซี่โครงหมูสูตรดั้งเดิม’ คลุกเคล้าซอสบาร์บีคิวจน เข้าเนือ้ ออกหวานนิดๆ หอมกลิน่ เครือ่ งเทศอ่อนๆ เสิรฟ์ จุใจถึง 7 ชิ้น ถูกใจทุกคนในครอบครัวเป็นที่สุด หาก คุณพ่อคุณแม่ท่านใดชอบดื่มไวน์คู่อาหารยุโรป ที่นี่ก็มี ไวน์ให้เลือกกว่าร้อยชนิด แถมมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค�ำ แนะน�ำด้วย สถานที่และบริการพร้อมอย่างนี้ เหมาะกับ การจัดงานเลี้ยงส่วนตัวในโอกาสพิเศษเป็นอย่างยิ่ง ก่อนกลับแนะน�ำให้เดินชมวิวในช่วงค�่ำดื่มด�่ำ บรรยากาศอีกสักรอบ รับรองว่าสวยไม่แพ้ช่วงกลางวัน แน่นอน หรือจะขึ้นไปชมวิวกรุงเทพบนยอดประภาคาร ก็สวยไปอีกแบบ นับว่าเป็นร้านอาหารทีท่ ำ� ให้สมาชิกใน ครอบครัวของเราหอบรอยยิ้มกลับไปนอนฝันดีเหมือน ได้มาเที่ยวสวนสนุกเลย


17


ชิม แชะ ชิล ที่

อันนาบี

The Chocolate Factory

ค�ำถามยอดฮิตที่มักได้ยินประจ�ำ คือ ชอบเที่ยว ‘ทะเล’ หรือ ‘ภูเขา’ มากกว่ากัน ส�ำหรับครอบครัวเราที่ไหนก็ได้ขอให้ได้เที่ยวก็พอ เพราะ เชื่อว่าความสนุกรอเราอยู่ที่ปลายทาง แต่ครั้งนี้ขอไปอัพเดทเทรนด์แถว เขาใหญ่ ได้ยินว่ามีร้านที่คนรักช็อกโกแลตไม่ควรพลาด

ร้านอาหารสุดชิคแห่งใหม่ตกแต่งในสไตล์โรงงาน บนเนิน ทุ่งหญ้าเขียวขจี จุดเด่นอยู่ที่ช็อกโกแลตระดับพรีเมียม ผลิตสดใหม่ทก ุ วันกว่า 30 รายการ เสิรฟ ์ อาหารทัง้ ไทยและ อิตาเลี่ยนแนวฟิวชั่น ร้านนี้เข้าคอนเซ็ปต์ของบ้านเราที่ไป ทั้งทีขอให้ได้ทั้ง ‘ชิม แชะ ชิล’ ในคราวเดียวกัน

ชิม เริ่มจากซีซาร์สลัดที่มาพร้อมกับพาร์เมซานชีสและ

เบคอนกรอบชิ้นโตสะใจ แซลมอนรมควันสอดไส้เนื้อปู ซอสซัลซ่า จานนีล้ กู ชายซัดเรียบด้วยใบหน้าฟินสุดๆ ปลาหมึก ชุบแป้งทอดซอสทาร์ทาร์ ได้รสเค็มกับเปรีย้ วตัดกันอย่างลงตัว สปาเก็ตตี้ขาวด�ำมาพร้อมหอยเชลล์และกุ้งคลุกเคล้าด้วย ซอสครีมล็อบสเตอร์ สปาเก็ตตี้แซลมอนซอสทาร์ทาร์เสิร์ฟ มาบนจานสองชัน้ ด้านล่างใส่นำ�้ แข็ง ประยุกต์จากหมีเ่ ย็นของ ญี่ปุ่น โรยไข่ปลาแซลมอนและไข่กุ้ง โอ้! อร่อยเกินบรรยาย ส่วนเมนูที่คุณพ่อยกนิ้วให้คือซี่โครงแกะย่างซอสโรสแมรี่

แม้จะสั่งแบบสุกเต็มที่ แต่เนื้อยังอร่อยนุ่มลิ้นและ ไม่มีกลิ่นคาวมากวนใจ ส่วนเครื่องดื่มต้องลอง ไอซ์คลาสสิกช็อกโกแลต ใช้ช็อกโกแลตล้วนๆ ปั่น รสชาติเข้มข้นเหมาะกับคนที่ไม่ชอบหวานเลี่ยน ตบท้ายด้วยก๊วนช็อกโกแลตโฮมเมดแบบพอดีคำ� หรือ ที่เรียกว่า bon bon คิดค้นจนเป็นสูตรเฉพาะของ ทางร้าน อย่างเมนูซกิ เนเจอร์ ซอฟท์ดาร์ก และ ซอฟท์ มิลค์ช็อกโกแลต เนื้อในนุ่ม ด้านนอกเคลือบด้วย ผงช็อกโกแลตได้รสเข้มข้นหอมมัน แครนเบอร์รคี่ รีมชีส ราสเบอร์รดี่ าร์ก และเอสเพรสโซ่ รสชาติกเ็ ก๋กดู๊ ไม่เบา หรือแนว East meets West ที่น�ำเสาวรส ผลไม้ของ ไทยมาผสมให้เกิดรสหวานซ่อนเปรี้ยว นอกจากนี้ ยังมีเค้กนานาชนิดให้เลือกอีกมากมาย รังสรรค์โดย เชฟเอริก เปเรซ (Eric Perez) ดีกรีเชฟขนมหวาน มือวางอันดับสองของโลก ผู้เคยปรุงอาหารให้อดีต ประธานาธิบดีบิล คลินตันมาแล้ว


แชะ เชฟใส่ไอเดียสร้างสรรค์ในแต่ละเมนู เหมือนก�ำลังดูงานศิลป์บนจานอาหารเลย ถ่ายภาพขึ้น

อินสตาแกรมและเฟซบุ๊กจนเพื่อนๆ ตามมาเม้นต์ว่าน่ากินมาก ป้ายชื่อร้านก็เป็นจุดแลนด์มาร์กที่น่าสนใจโดยมี ฉากหลังเป็นโรงงานสไตล์โมเดิรน์ บนเนินเขาโอบล้อมด้วยธรรมชาติทงี่ ดงาม ด้านในตกแต่งได้สวยเก๋มโี ต๊ะดิสเพลย์ ที่น�ำช็อกโกแลตมาท�ำเป็นรูปร่างต่างๆ เปลี่ยนไปตามเทศกาล ตั้งเป็นจุดเด่นอยู่กลางร้าน แต่ที่เป็นไฮไลต์คือมี ห้องโชว์การท�ำช็อกโกแลตโฮมเมด นับเป็นร้านแรกๆ ของไทยที่ให้ลูกค้าได้เห็นกรรมวิธีการผลิตผ่านกระจกใส กว่าจะเป็นช็อกโกแลตรสเยีย่ มไม่ใช่เรือ่ งง่ายๆ หนึง่ ในขัน้ ตอนส�ำคัญคือการน�ำช็อกโกแลตมากวนบนโต๊ะเพือ่ ปรับ อุณหภูมิให้พอเหมาะ เมื่อน�ำไปขึ้นเป็นรูปทรงต่างๆ จะท�ำให้ได้เปลือกผิวที่มันเงา วันนั้นโชคดีที่คุณแพร์ Sales and Marketing Manager พาพวกเราเข้าไปลองท�ำซอฟท์มัชชะ โดยร่อนผงชาเขียวเพื่อน�ำมาเคลือบบน ขนมสีสวยอีกชั้น (แอบเห็นลูกชายมือไม้สั่นไม่รู้ตื่นเต้นคุณแพร์หรือกลัวท�ำของเขาพัง) เร็วๆ นี้ทางร้านจะเปิด เวิร์กชอปให้สมาชิกได้ประสบการณ์ท�ำช็อกโกแลตด้วยตัวเอง ติดตามได้จากเฟซบุ๊กของร้านนะคะ ลูกชายยัง โชคดีได้ถ่ายภาพกับเชฟหนุ่ม เชฟกิตติมศักดิ์ซึ่งทางร้านเชิญมาโชว์การท�ำเมนูสุดพิเศษอีกด้วย

ชิล The Chocolate Factory เป็นร้านชั้นเดียว

โปร่งโล่งสบาย ภายใต้บรรยากาศอบอุ่น มีทั้งโซนด้านในและ โซนเทอร์เรซ ด้านนอกให้เลือกนั่ง วันนั้นอากาศร้อนไปนิด เลยหลบมาพึง่ แอร์มองวิวธรรมชาติจากด้านในแทน ช่วงนัง่ ชิล ลูกชายอยากรู้เรื่องราวของช็อกโกแลต เลยเปิดกูเกิ้ลหาข้อมูล ได้ความว่าช็อกโกแลตท�ำจากการหมัก คัว่ และบดอย่างละเอียด ของเมล็ดโกโก้ซึ่งได้มาจากต้นโกโก้เขตร้อน มีต้นก�ำเนิดจาก อเมริกากลางและเม็กซิโก อีกเว็บบอกว่าขนมหวานสีเข้มนี้ ค้นพบเมื่อสองพันปีที่แล้วหลังสมัยพระนางคลีโอพัตราแห่ง อียิปต์ (โห...นานมาก) และยังเจอการทายนิสัยจากการกิน ช็อกโกแลต ถ้าชอบแบบดาร์กแสดงว่าเป็นคนช่างคิด ตกหลุม รักง่าย และใจร้อน ขาดความอดทน ส่วนช็อกโกแลตนม เป็นคนอบอุ่น โรแมนติก คุยสนุก ตัดสินใจเร็ว และมีน�้ำใจ (ตรงเหมือนกันนะนี่ เพราะคนเขียนชอบแบบนม) มุมชิลส�ำหรับ หนูน้อยทั้งหลายก็มีนะคะ สนามเด็กเล่นที่นี่มีเครื่องเล่น เป็นเรื่องเป็นราว ทั้งชิงช้า ไม้ลื่น ที่ปีนป่าย ไม้กระดกท�ำจาก วัสดุอย่างดี ปูพื้นกันกระแทกเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ ทราบมาว่าเป็นความตั้งใจของคุณสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง เจ้าของร้าน ซึ่งท�ำธุรกิจผลิตและส่งออกของเล่นไม้ในชื่อ บริษัทวันเดอร์เวิลด์ โปรดัคส์ จ�ำกัด

คุณแพร์ยงั เล่าให้ฟงั ถึงจุดเริม่ ต้นของร้านว่ามาจาก คุณน�ำ้ หนึง่ ลูกสาวคุณสุทธิชยั ทีช่ นื่ ชอบการท�ำขนมและ อาหาร ลงทุนไปเรียนกับเชฟญี่ปุ่นและฝรั่งเศส รวมทั้ง เป็นลูกศิษย์ของเชฟเอริก จนได้เดินทางไปชมการท�ำ ช็อกโกแลตที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งตกแต่งเป็นร้าน อาหารและสถานที่ผลิตช็อกโกแลตสไตล์โรงงานเก่า มี โกดังจัดวางสินค้าเพื่อให้ลูกค้าซื้อกลับบ้านได้ จึงได้ ไอเดียมาเปิดร้าน และยังพิถีพิถันตั้งแต่คัดสรรวัตถุดิบ คิดค้นสูตร ปรุงและชิมจนกว่าจะได้รสชาติถกู ปาก เรียก ว่าใส่ใจทุกขั้นตอนก่อนเสิร์ฟ จนท�ำให้ร้านได้รับความ นิยมจากลูกค้าแม้เพิ่งเปิดให้บริการไม่กี่เดือน ท�ำให้เรา นึกถึงค�ำพูดที่ว่า ‘ท�ำอะไรด้วยใจรัก ความส�ำเร็จก็อยู่ ไม่ไกลเกินเอื้อม’

The Chocolate Factory กม. 11.8 ตรงข้ามครัวเขาใหญ่ ถ.ธนรัชต์ นครราชสีมา พิกัด N14.562503 E101.404700 โทรศัพท์ 09-2443-8881 เวลาบริการ ทุกวัน 10.30-21.30 น. วันหยุดปิด 22.00 น. www.facebook.com/thechocolatefactorythailand คูปองส่วนลด

10%

พิเศษเฉพาะผู้อ่านนิตยสาร EDT with kids

ใช้เป็นส่วนลดเฉพาะอาหาร (หมดเขต 30 มิ.ย. 2557)

The Chocolate Factory

เงื่อนไขการใช้คูปอง

การใช้สิทธิ์รับส่วนลดต้องแนบคูปองที่ตัดจากนิตยสาร EDT with kids เท่านั้น งดใช้ร่วมกับการส่งเสริมการขายอื่นๆ ใช้คูปองได้ไม่เกิน 1 ใบ


รังไรโรยด้วยแป้ง เหมือนนกแกล้งท�ำรังรวง โอ้อกนกทั้งปวง ยังยินดีด้วยมีรัง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน บทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ร้านขนมไทย ในวรรณคดี เคยรูส้ กึ ไหมคะว่า เด็กยุคนีโ้ ตมาด้วยขนมราวกับ เป็นอาหารหมูท่ ี่ 5 ทัง้ นีข้ น ึ้ อยูก่ บั การเลีย้ งดูของ ผู้ปกครองด้วย จะห้ามรับประทานเลยก็ตึงเกิน ไปปล่อยให้รับประทานทุกอย่างไม่จ�ำกัดก็หย่อนเกินไป ทาง สายกลางก็คอื ปล่อยบ้างบางโอกาส ควบคุมปริมาณให้พอเหมาะ และเลือกชนิดของขนมให้มีคุณภาพ

ขนมส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นขนมไทยหรือขนมฝรั่ง นิยมท�ำจาก แป้ง ไข่ และน�้ำตาล แต่ขนมไทยรู้จักน�ำกะทิมาเป็นส่วนผสมอีก ชนิดก็เลยได้รสหอมมันเพิ่มขึ้นต่างจากขนมฝรั่ง วันหยุดนี้เราพา เด็กๆ ไปนอนค้างอัมพวาเพื่อจะชมการท�ำขนมไทยโบราณบ้าง หลังจากปล่อยให้ช็อกโกแลตครองตู้เย็นที่บ้านมานาน เดินดูโน่นนีเ่ ลียบตลาดน�ำ้ อัมพวา ไปเรื่อย ก็ไปถึงร้านขนมไทยใกล้ๆ สะพานไม้เวลาบ่ายโมงตรง คุณป้า อรุณี ศรีราษฎร์ หัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์ ขนมไทยในวรรณคดี ก�ำลังง่วนอยูก่ บั การเรียงขนมทีท่ ำ� เสร็จใหม่ๆ เช้านัน้ ขึน้ หน้าร้าน คุณโอห์มลูกชายป้าอรุณี มาเป็นครูชว่ ยสอนเด็กๆ เริม่ จากงาน หมูๆ แค่ใช้แม่พมิ พ์กดแป้งขึน้ มาเป็น เส้นเล็กๆ คล้ายขนมจีน พอกองรวมกันดู เหมือนรังนกแล้วก็ชอ้ นไปวางเรียงใน ถาดรอน�ำไปนึ่งอีกที แต่กว่าจะเป็น ก้อนแป้งสีฟ้าสีชมพูนี่สิไม่ง่ายเลย “ขนมรังไรหรือเรียกอีกชือ่ ว่าเรไร นี้เป็นขนมโบราณ รัชกาลที่ 2 ทรง พระราชนิพนธ์กาพย์เห่ชมเครื่องคาว หวานไว้ เพือ่ ชมสมเด็จพระศรีสรุ เิ ยนทราบรมราชินี พระอัครมเหสีของ พระองค์ที่มีฝีมือในกระบวนแต่ง เครื่องเสวยและขนมหวานที่ไม่มีผู้ใดเสมอ” คุณป้าอรุณีท่องกาพย์ บางท่อนให้เราฟังพร้อมประวัตคิ วามเป็นมา “สูตรของทางร้าน คือใช้ แป้งข้าวเจ้า แป้งมันส�ำปะหลังและแป้งท้าวยายม่อมเป็นส่วนผสม สีทใี่ ช้ ก็คั้นมาจากดอกอัญชัน กุหลาบ ใบเตย” 20

เรไรเป็นแมลงชนิดหนึ่งในตระกูลจักจั่น ส่งเสียงกริ๊ดกริ๊ดช่วงหัวค�่ำ ที่ได้ชื่อว่าขนมรังไรก็คง เพราะตอนบีบแป้งออกจากพิมพ์จะได้ยินเสียงกริ๊ดๆ หรือไม่ก็หน้าตาขนมเหมือนรังของตัวเรไร เด็กๆ เงี่ยหูฟังกันใหญ่ ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้าง แต่ที่แน่ๆ พอขนมนึ่งสุก ตักมาโรยน�้ำตาล งาด�ำ แล้วราดน�้ำกะทิท่วมเส้น หอมมันอร่อยจริงๆ นอกจากขนมชัน้ กลีบกุหลาบ ข้าวเหนียวหน้านวล ขนมหม้อแกงทีร่ สนุม่ นวลไม่หวานแสบไส้แล้ว ร้านขนมไทยในวรรณคดียังท�ำขนม 16 ชนิดจากวรรณคดีหมุนเวียนกันไป อาทิ เกสรล�ำเจียก เทียน สลัดงา ช่อม่วง ซ่าหริ่ม ลุดตี่ (โรตีรับประทานคู่แกงไก่) ที่ส�ำคัญคือจ่ามงกุฎดั้งเดิมแบบที่ 1 ต่าง จากจ่ามงกุฎสีเหลืองที่เราเคยเห็นทั่วไป จ่ามงกุฎแบบที่ 1 นี้ไม่ผสมไข่ ใช้แป้งข้าวเหนียวกวนกับ กะทิ ใส่เมล็ดแตงแล้วห่อใบเตยก่อนน�ำไปย่าง เด็กๆ ช่วยท�ำขนมไปชิมไป เสียงหัวเราะสนุกสนานเรียกลูกค้าที่ผ่านไปมาให้หยุด ถ่ายรูปและซื้อขนมไทยติดมือกลับบ้านไปหลายอย่าง ร้านขนมไทยในวรรณคดีอยู่คู่ ตลาดน�ำ้ อัมพวามาตัง้ แต่พ.ศ. 2547 ป้าอรุณบี อกว่า ถ้าใครสนใจหัดท�ำขนมไทยก็ตด ิ ต่อ เข้ามาเป็นกลุม่ เพือ่ จะนัดใช้สถานทีข่ องพิพธิ ภัณฑ์อท ุ ยานร. 2 ป้าจะสอนตัง้ แต่นวดแป้ง ไปจนออกมาส�ำเร็จ ถ้าเป็นเด็กโตหน่อยก็จะสอนท�ำฝอยทองให้ด้วย

ร้านขนมไทยในวรรณคดี ตลาดน�้ำอัมพวา ถ.เลียบนที อ.อัมพวา สมุทรสงคราม พิกัด N13.425647 E99.955345 โทรศัพท์ 08-1572-4593 เวลาบริการ ศุกร์-อาทิตย์ 10.00-21.00 น.


อัมพวาน่านอน Hotel & Spa

อัมพวา เมืองแห่งสายน�้ำที่เต็มไปด้วยความงามทางศิลปวัฒนธรรม ที่ร้อยเรียง มนต์เสน่หว์ ถิ ชี มุ ชนโบราณผ่านเรือ่ งราวการด�ำเนินชีวต ิ ทีแ่ สนเรียบง่าย กลายเป็น แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ในวันหยุดของครอบครัว

มาอัมพวาครั้งนี้เราเลือกพักโรงแรมอัมพวาน่านอน อยู่ใกล้ตลาดน�้ำเพียง 50 เมตร เป็นโรงแรมสไตล์ Modern Tropical ภายใต้แนวความคิด ‘สว่าง สะอาด สงบ’ ผสมกลิ่นอายความเป็นพื้นบ้านไว้อย่าลงตัว ล็อบบี้ ด้านหน้าจัดไว้อย่างน่ารัก มีมุมอ่านหนังสือ เก้าอี้รูปร่างแปลกตาสีสันสดใสเชิญชวนให้นั่งพักผ่อน ระหว่างขึ้นไปห้องพัก เราถือโอกาสส�ำรวจไปด้วย ทุกชั้นจะมีโถงกว้างบริเวณกลางอาคาร จัดเป็นมุมนั่งเล่น หรือจะนอนเล่นก็ได้ ลมโกรกตลอดเวลาพร้อมชิงช้า หมอนอิงนุม่ ๆ และเบาะสีสนั สดใส ดึงดูดให้เราขอหย่อนตัวลง สักประเดี๋ยวก็ยังดี ความโดดเด่นอยู่ที่แต่ละชั้นดีไซน์ไม่ซ�้ำแบบกัน ครั้นเดินไปตามทางเดินหน้าห้องก็สังเกตเห็น รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ทีอ่ อกแบบอย่างใส่ใจ แค่เลขห้องทีย่ งิ ผ่านไฟไปปรากฏบนเพดานก็เก๋ไม่เหมือนใครแล้ว

โรงแรมขนาดอบอุน่ นีม้ หี อ้ งพักให้บริการ 36 ห้อง 3 เรือ่ งราว Sleepy Deluxe ผ่อนคลายสบายอารมณ์ ในห้องสีโทนเย็นแบบสมัยนิยม ประดับภาพวาด วิถีชีวิตและชุมชนอัมพวา Dreamy Deluxe ห้องส�ำหรับคนช่างฝัน ปล่อยจินตนาการไปกับสายลม สายน�้ำริมระเบียงกว้าง ส่วนครอบครัวที่มากับเด็ก อย่างเราเลือก Moonlight Serenade ห้องพักแบบ 2 ห้องนอน เชื่อมด้วยห้องรับแขกขนาดพอเหมาะ ระเบียงของทุกห้องเปิดออกไปนั่งชมวิวได้ทุกเวลา เพราะมีระแนงไม้กนั แดดทีเ่ ลือ่ นซ้ายขวาตามแต่วา่ แดดจะส่องมาทางทิศไหน

คูปองส่วนลด

10% 22

พิเศษเฉพาะผู้อ่านนิตยสาร EDT with kids

เมื่อสั่งอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่ม) ที่ห้องอาหารหรือ Roof Top Bar ของ

โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์ สปา เงื่อนไขการใช้คูปอง จ�ำกัดการใช้คูปองต่อ 1 ครั้ง และใช้คูปองได้ไม่เกิน 1 ใบ งดใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ก.ค.57

ขึน้ ข้างบน Roof Top จัดเป็นมินบิ าร์ขนาดย่อม ให้บริการ เครื่องดื่มและอาหารฝีมือคนอัมพวาแท้ๆ แนะน�ำให้ขึ้นมา ช่วงค�ำ่ หลังจากไปเดินเทีย่ วตลาดน�ำ้ มาแล้ว จะได้รบั ประทาน อาหารอร่อยโดยไม่ต้องเบียดเสียดนักท่องเที่ยวในตลาด ส่วนบุปเฟ่ตม์ อื้ เช้า นอกจากปาท่องโก๋และข้าวต้มแล้ว ยังมี ปลาทูทอดกรอบของดีจากแม่กลอง เสิรฟ์ พร้อมชุดน�ำ้ พริก ผักต้ม รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ รับรองต้องขอตักข้าว เพิ่มแน่นอน อัมพวาน่านอน มีสปาชัน้ ล่างและห้องประชุมสัมมนา ขนาดใหญ่อยูช่ น้ั บนไว้รองรับกิจกรรมแบบหมูค่ ณะ เรียกได้วา่ จะกลุ่มครอบครัว กลุ่มหนุ่มสาว หรือกลุ่มบริษัทก็น่านอน ไปเสียทั้งนั้น โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์ สปา 96 ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา สมุทรสงคราม พิกัด N13.425722 E99.956938 โทรศัพท์ 0-3475-2111, 08-2444-2111 www.amphawananon.com


23


หนีร้อน...ไปนอนภู

เรื่อง: แม่นก / ภาพ: พ่อก๊อป

“ปีนี้แล้งเร็ว ชมพูภูคาก็เลยร่วงหมดแล้ว” ลุงจมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง พันธุ์ไม้ยิ้มพลางบอกกับเด็กๆ ด้วยส�ำเนียงค�ำเมือง ตอนนี้พวกเราเดินทางมาถึง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่านแล้วค่ะ ดอกชมพูภูคาที่เป็นนางเอกของที่นี่ โรยไป เปิดโอกาสให้ดอกไม้ชนิดอื่นๆ ได้โชว์ตัวกันบ้าง ลุงจมพาเด็กๆ ไปท�ำความรู้จักกับดอกไม้ ฤดูร้อนตั้งหลายชนิด

คืนนี้คงจะมีแต่พวกเรานอนพักที่นี่กัน บ้านพักอยู่กลางป่า ในห้องพักไม่มีเครื่องปรับอากาศนั้น ไม่แปลก แต่ไม่มีพัดลมด้วยนี่สิชักกังวลว่าเด็กๆ จะนอนสบายไหม (ท�ำเป็นอ้างเด็ก จริงๆ แล้วตัวแม่นั่น แหละกังวลสุดแล้ว) แต่ปรากฏว่าหลับสบายเลยค่ะ เพราะถึงจะเป็นหน้าร้อน แต่ส�ำหรับที่นี่กลางวันก็ สบายๆ ส่วนตอนกลางคืนอุณหภูมิ 15-16 องศาเท่านั้นเอง เช้านี้ลุงจมเจ้าของรอยยิ้มบ้านๆ ที่ดูกันเองพาเด็กๆ ไปเที่ยวบ่อเกลือกัน ลุงบอกว่าเป็นเกลือ ภูเขาที่เดียวในเมืองไทยเชียวนะ นั่งรถคดเคี้ยวไปมาพอให้แม่ได้มึนๆ คล้ายสตรีรุ่นแพ้ท้อง ไม่นานนัก เราก็มาถึง ทีน่ เี่ ป็นหมูบ่ า้ นเล็กๆ อยูร่ มิ น�ำ้ มาง เชือ่ กันว่าหลายล้านปีกอ่ นบริเวณนีเ้ คยเป็นทะเล รอบๆ บ่อ มีโอ่งขนาดย่อมๆ เรียงรายอยู่ ชาวบ้านจะตักน�้ำจากบ่อมาพักไว้ และมีท่อต่อจากโอ่งเพื่อส่งน�้ำเกลือไป

แบบบ้านใครบ้านมัน เขายังท�ำเกลือแบบโบราณกันอยู่ โดยน�ำ น�ำ้ เกลือมาต้มบนกระทะด้วยเตาฟืนราว 5 ชัว่ โมงจนน�ำ้ ระเหยแห้ง เหลือเป็นเกลือสินเธาว์สีขาวสวยแบบไม่ต้องฟอกสีอยู่ที่ก้น กระทะ ตากแดดรอให้แห้งแล้วก็เติมไอโอดีนเป็นอันเสร็จ แพ็ก ใส่ถุงขาย ถุงใหญ่มากกินจนลูกเรียนจบก็น่าจะยังไม่หมด ราคาแค่ 20 บาทเท่านั้นเอง ส่วนเกลือที่ไม่ได้เติมไอโอดีน ก็ใช้ส�ำหรับดองผักผลไม้ค่ะ ลุงจมท�ำให้เด็กๆ มีเฮ ด้วยการบอกว่าจะพาไปเล่นน�ำ้ ตก เด็กๆ ไม่ได้เตรียมชุดมาเปลีย่ นเราก็เลยแวะซือ้ ผ้าขาวม้าและ ผ้าถุงมาดัดแปลงเป็นชุดว่ายน�้ำกัน เจ้าของร้านใจดีให้ ลูกน้อยโหน่งติดไม้ตดิ มือมากิน พอแวะกินข้าวเติมพลัง แม่ครัว ได้ยนิ ว่าเราจะไปเล่นน�ำ้ ตกก็ให้ยมื เสือ่ มาอีกผืน...เรามักจะได้ ของแถมเป็นความรู้สึกดีๆ เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดเสมอ


ก่อนถึงทีพ่ กั เด็กๆ แวะเก็บสตรอเบอรีท่ ไี่ ร่ขา้ งทาง กัน ปลูกแบบไม่ใช้ยาฆ่าแมลง แต่จะใช้ฟิวเจอร์บอร์ด ทากาวดักแมลงไว้ตามแปลง ช่วยกันเก็บได้ตั้งเยอะ แต่ขนึ้ รถได้ประเดีย๋ วเดียวก็หมด...ของจะอร่อยต้องแบ่ง กันไปพร้อมๆ กับแย่งกันกินค่ะ ค�ำ่ นีพ้ วกเราล้อมวงกินข้าวกันกลางป่าพร้อมๆ กับ ดูพระจันทร์ค่อยๆ ขึ้นมาทักทายจากหลังเขา เมนูมื้อ นีก้ ธ็ รรมดาๆ แต่การได้กนิ ข้าวท่ามกลางคนทีเ่ รารักนี...่ มันอร่อยอิ่มไปถึงข้างในหัวใจเลย

Bird of the Trip นกปีกแพรสีเขียว

(Green Cochoa) เป็นนกที่ พบเห็นได้ยาก มักอยูบ ่ นดอย ที่ความสูงระดับ 1,000 เมตร จากน�้ำทะเลขึ้นไป ตัวผู้และ ตัวเมียมีสสี นั คล้ายคลึงกัน แต่ แตกต่างกันตรงทีต่ วั เมียมีแถบ สีนำ�้ ตาลอมส้มพาดลงบนแถบปีก จัดอยูใ่ นบัญชีสตั ว์ปา่ คุม้ ครอง จ�ำพวกนกด้วย

ระหว่างทางเดินเข้าน�้ำตก เด็กๆ ถามลุงจมว่าท�ำไมถึงชื่อจม ลุงบอกไม่ใช่ ชื่อซมต่างหาก (อ้าวเรียกผิดมาตั้ง นาน) เด็กน้อยขี้สงสัยก็ถามกันไปอีกว่าซมแปลว่าอะไรคะ ลุงนึกสักครู่แล้วตอบว่า ก็แบบ...ซมนกซมไม้ไง...อ้าว! ชื่อลุงชมนี่เอง เด็กๆ ข�ำตัวเองกันใหญ่ที่ไม่เข้าใจส�ำเนียงของลุง ถึงแล้วน�้ำตกสะปัน ที่นี่เป็นน�้ำตกเล็กๆ 3 ชั้น ลุงชมพาเราเดินไปถึงชั้นบนสุดราวกิโลกว่าๆ มาเที่ยวหน้าแล้ง น�้ำไม่แรงและไม่ลึกมากเหมาะกับเด็กๆ ค่ะ ตอนเดินกลับจากน�้ำตกลุงชมก็ชี้ให้ชมนกชมไม้สมชื่อลุง แล้วเราก็ได้ เจอกับนกปีกแพรสีเขียว ก�ำลังกินลูกไม้สุกอยู่บนต้นไม้ใหญ่ข้างทาง เขาเป็นนกประจ�ำถิ่นหายากพอสมควร เจอได้ ตามป่าดิบเขาบนภูเขาภาคเหนือของเมืองไทย เด็กๆ เฝ้าดูด้วยความเงียบสักครู่เขาก็บินจากไป

25


แม่นกและพ่อนกกระจิบ ผูกพันกับญีป ่ น ุ่ ตัง้ แต่ครัง้ ที่ ทัง้ คูเ่ ป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน พอมีลูกนกเพิ่มมาเป็นสมาชิก ในครอบครัว ก็พาลุกหัดบิน ท่องโลกกว้างและกลับไปเยือน ญี่ปุ่นอยู่บ่อยๆ ติดตามเส้นทาง ท่องเที่ยวญี่ปุ่นส�ำหรับเด็ก ของครอบครัวนกกระจิบได้ที่นี่

ตอนที่ 5

แม่นกกระจิบ

1st TIME SHINKANSEN เจ้าตัวเล็กชื่นชอบของเล่นรถไฟมากกว่าสิ่งใดออกอาการตื่นเต้นสุดๆ ตั้งแต่ รู้ว่ามาญี่ปุ่นทริปนี้จะได้ขึ้นรถไฟชินกังเซนของจริง แม่นกกระจิบหยิบตั๋ว ขึ้นมาอ่านเวลาออกเดินทางครั้งแล้วครั้งเล่า เพราะอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่า คนญี่ปุ่นนั้นตรงต่อเวลาเป็นที่สุด ฉะนั้นรถไฟแต่ละขบวนหากเขียนเวลา ออกเดินทางเท่าใด ก็จงขึ้นตามนั้นเป๊ะ! ห้ามขึ้นก่อนเวลาเด็ดขาดนะคะ แม้จะเป็นชานชาลาเดียวกับที่ระบุไว้บนตั๋ว มิฉะนั้นจุดหมายปลายทาง ของคุณจะเปลี่ยน ชีวิตจะล�ำบากขึ้นโดยไม่ตั้งใจทันที

26

เนื่องจากเป็นรถไฟที่วิ่งข้ามเมืองจากเกียวโตไปยังโตเกียว เราจึงเผือ่ เวลาให้ถงึ สถานีกอ่ นขึน้ รถไฟสัก 1 ชัว่ โมง เพราะหาก สถานีใหญ่ ชานชาลาเยอะ จะได้มเี วลาเพียงพอให้เราและเด็กๆ เดินไปยังชานชาลาได้สบายๆ ไม่เพิม่ ความเครียดในการท่องเทีย่ ว โดยไม่จำ� เป็น อีกสิง่ หนึง่ ทีข่ อแนะน�ำอย่างยิง่ คือบริการ “ทาคิวบิน” (TA-Q- BIN) หรือบริการส่งสิง่ ของไปยังจุดหมายปลายทาง เช่น จากโอซาก้า พวกเราแวะเทีย่ วทีเ่ กียวโตสองคืน จากนัน้ เราจึงนัง่ รถไฟชินกังเซนเพื่อเข้าโตเกียว สองคืนในเกียวโตนั้นเราจึงแยก กระเป๋าเดินทางใบเล็กเพื่อสะดวกส�ำหรับขนย้ายและขึ้นรถไฟ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่เราใช้บริการ ทาคิวบิน ของบ.ยามาโตะ (YAMATO TRANSPORT CO.,LTD ) หรือที่คนไทยคุ้นเคยในนาม บ.แมวด�ำ ส่งกระเป๋าของพวกเราไปนอนรออยูท่ โี่ รงแรมในโตเกียว เรียบร้อยแล้ว เป็นบริการที่สะดวก ราคาไม่แพงและเชื่อถือได้ ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามจากพนักงานโรงแรมทั่วไปในญี่ปุ่น แต่ขอให้ตดิ ต่อไว้ลว่ งหน้าหนึง่ วันก่อนวันเดินทางนะคะ เพราะบริการ ทีว่ า่ เป็นการส่งของในวันรุง่ ขึน้ หรือ next day delivery service ค่ะ


ในที่สุดก็ถึงเวลาที่รอคอย เจ้า NOZOMI700 หรือ N700 มุ่งหน้าสู่โตเกียว มาถึงสถานีตรงเผง ตามเวลาทีบ่ อกไว้จริงๆ ค�ำว่า NOZOMI ในภาษาญีป่ นุ่ นัน้ มีความหมายว่า ความหวัง, ความปรารถนา เด็กๆ เสียงดัง เก็บอาการไม่อยู่ เมื่อรถไฟแห่งความหวังวิ่งเข้ามาใกล้ๆ ต่อหน้า ราวกับว่ามันเป็น สิ่งมหัศจรรย์เลยทีเดียว ท�ำเอาแม่นกกระจิบพลอยตื่นเต้นไปด้วย ป้ายไฟวิ่งบอกชื่อขบวนและ จุดหมายปลายทางทีเ่ ห็นเป็นภาษาญีป่ นุ่ ล้วนๆ เราเลยรีบหันไปถามคนญีป่ นุ่ ให้แน่ใจอีกทีกอ่ นขึน้ รถไฟ ว่าถูกขบวนแน่ๆ นะคะ แค่ลุ้นรถไฟนี่แม่กับลูกก็ตื่นเต้นมากพอแล้ว อย่าให้คุณพ่อต้องตื่นเต้นไปกับ เราด้วยเลยหากขึ้นรถไฟผิดขบวน... คนญี่ปุ่นนั้นแม้จะพูดภาษาอังกฤษได้ไม่มากนัก แต่ส่วนใหญ่ ยินดีช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างสุภาพและเต็มใจค่ะ เด็กๆ ก้าวขึ้นรถไฟชินกังเซนครั้งแรกในชีวิตของพวกเขาอย่างมีความสุข ส�ำรวจทุกซอกทุกมุม แล้วนัง่ ประจ�ำทีพ่ ร้อมพิสจู น์พลังความเร็วทีเ่ ฝ้ารอมานาน ขบวนเคลือ่ นไปอย่างช้าๆ ในช่วงแรก พักเดียว ความเร็วของเจ้ารถไฟหัวกระสุน N700 ก็เร่งขึ้นจนสุดตัวที่ 300 กม./ชม. “ขอหมากฝรั่ง ด้วยฮะแม่” เด็กๆ เริ่มรู้สึกหูอื้อ หันมาขอลูกอมและหมากฝรั่งที่เราตุนไว้ ช่วยบรรเทาอาการไปได้ มากทีเดียว

เมือ่ มาถึงสถานีเกียวโตเราจึงเดินตัวเบาไม่มภี าระแบกกระเป๋า เดินทางใบใหญ่ติดตัวมาด้วย แถมยังมีเวลาเหลือเฟือที่จะนั่งจิบ กาแฟ และเติมพลังให้ตัวเองและเด็กๆ ด้วยขนมเค้กแสนอร่อย จากร้านหน้าสถานี แวะร้านขายยาของญี่ปุ่น ซึ่งแม่นกกระจิบขอ สารภาพว่าชอบมากๆ เลยล่ะค่ะ เพราะนอกจากยาแล้วยังมี เครื่องส�ำอาง และสินค้ากระจุกกระจิกอื่นๆ ให้เลือกซื้อฆ่าเวลา รอรถไฟได้เพลินเลยทีเดียว อีกสิง่ หนึง่ ทีค่ นญีป่ นุ่ นิยมซือ้ ขึน้ รถไฟ ไปด้วยคือข้าวกล่องหรือเบนโตะ หน้าตาน่ารับประทาน มีให้เลือก หลากหลายทัง้ ขนาดและราคา แบบรับประทานได้เลยหรือแบบมีทอี่ นุ่ ร้อนในตัวให้ด้วย ลูกอม ขนม หมากฝรั่ง เป็นของที่เด็กๆ ชอบ เข้าไปส�ำรวจ มาญีป่ นุ่ ทีไรอดซือ้ ไม่ได้สกั ครัง้ เดียว หนักเข้าถึงกับ เอ่ยปาก “โตขึ้นขอเปิดร้านขายลูกอมได้มั๊ยฮะ” อ้าว! เมื่อครู่เพิ่ง บอกว่า “โตขึ้น...อยากเป็นคนขับรถไฟแล้วมีขบวนรถไฟเป็นของ ตัวเอง” อยู่เลย เปลี่ยนใจเร็วจริงๆ

ระยะทางจากเกียวโตสูโ่ ตเกียวนัน้ แม้จะใช้เวลาเดินทางเพียงสองชัว่ โมงเศษ แต่ภายในตูข้ บวน ก็มพี นักงานเข็นรถขายเครือ่ งดืม่ เช่น ชา กาแฟ และขนมขบเคีย้ วเล็กๆ น้อยๆ รวมไปถึงหนังสือพิมพ์ ให้บริการตลอดทาง หากไม่มีเวลาเตรียมเสบียงหรือเกิดหิวขึ้นมาบนรถไฟก็สามารถพึ่งพาได้ค่ะ วิวสองข้างทางท�ำให้เราได้เห็นประเทศญีป่ นุ่ อีกมุมมองหนึง่ ทีแ่ ตกต่างออกไป ผ่านเมือง เข้าสูท่ งุ่ นา สลับกันไปในวันที่อากาศดีอย่างนี้ เรามองเห็นภูเขาไฟฟูจิชัดเจนและสวยงาม แม่นกกระจิบรีบหัน ไปเรียกเจ้าตัวเล็ก แต่...อ้าว! หลับไปซะแล้ว...หลับสนิทอย่างสบายใจเสียด้วยสิ ปลุกยังไงก็ไม่ ยอมตื่น...สรุปว่าความหวัง ความปรารถนา ที่รอคอยมานานนี้เป็นจริงแล้วสินะ ถึงท�ำให้หลับสนิท สบายใจ อย่างนี้นี่เอง 27


ทโมนเติบ โตมากับ นิท าน อ่ า นแล้ ว ช่ า งคิ ด ช่ า งสงสั ย พ่อเมฆและแม่เอ๋ยเลยอาสา น�ำเที่ย วเพื่อไปหาค�ำตอบ ด้วยกัน

เรื่องและภาพ: แม่เอ๋ยและพ่อเมฆ

เที่ยวไปตามลายแทง กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...

เด็กน้อยสองคนออกเดินทางไปเล่นว่าว พวกเขาเริ่มต้นการผจญภัยไปกับรถตุ๊กตุ๊กสีสดใส ขับโดยคุณลุงใจดีที่มีเส้นผมบางเบาปลิวไสว ไปตามแรงลม ระหว่างทางผ่านสถานทีท่ นี่ า่ ตืน่ ตาตืน่ ใจอยูห่ ลายแห่ง โน่นไง..ภูเขาทองสีเหลืองทองอร่ามวาววับ แล้วทางนัน้ ก็...อนุสาวรีย์ ประชาธิปไตยที่มีพานทองวางตั้งตระหง่านอยู่กลางวงเวียน จนรถมาจอดขนาบข้างสนามหลวงสีเขียวกว้างใหญ่ บริเวณรอบๆ ปกคลุม ไปด้วยร่มเงาของต้นมะขาม ที่นั่นมีว่าวแบบต่างๆ เรียงรายอยู่มากมาย เด็กน้อยทั้งสองเลือกว่าวจุฬาที่มีรูปร่างเหมือนดาวห้าแฉก ค่อยๆ ลองผ่อนสายป่านออกไปยาวๆ เพือ่ ส่งว่าวขึ้นจากพื้นดิน ทันทีที่เริ่มออก วิ่ง ว่าวก็ลอยสูงขึ้น...สูงขึ้นจนติดลมบน มองเห็นพระบรมมหาราชวัง และวัดพระแก้วเป็นฉากหลังอยู่ลิบๆ แต่ทันใดนั้นเอง สายป่านก็ขาดผึง ว่าวหลุดลอยไปติดอยู่กับรูปปั้นยักษ์ใหญ่ที่วัดโพธิ์ เด็กน้อยทั้งสองวิ่งไป ตามทิศทางที่ลมพัดพาว่าวลอยละลิ่วไปจนถึงหน้าวัดอรุณฯ เลยได้เห็น พระปรางค์ขนาดใหญ่ที่สวยงามตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยา

“โอ้โห! ท้ายเล่มของนิทานเรื่องนี้มีลายแทงด้วยครับแม่ ผมอยากลองไป ดูสถานที่สวยๆ เหมือนที่เห็นในเรื่องนี้จังเลย” ทโมนท�ำเสียงตื่นเต้นเมื่ออ่านจบ “อาจจะเป็นลายแทงมหาสมบัติก็ได้นะ” แม่ลิงหยอกเย้าลูกชายผู้ชื่นชอบ การผจญภัยเป็นชีวิตจิตใจ เจ้าทโมนนึกภาพไปถึงโจรสลัดและหีบเหรียญทอง เหมือนในหนังการ์ตูนเรื่องโปรด “งั้นเราออกเดินทางไปหาสมบัติกันเถอะ!”

แล้วครอบครัวลิงก็กระโดดขึ้นรถมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายตามที่เห็นในลายแทง แต่แม่ลิงแอบ วางแผนไปเทีย่ วให้ได้ลงทะเลกันด้วย (ก็อากาศมันร้อนนีน่ า) แล้วทีท่ ะเลจะมีวดั วัง และอนุสาวรีย์ เหมือนในนิทานได้ยังไงกันนะ ทริปเทีย่ วตามนิทานคราวนีเ้ ลยพาไปตะลุยทีเ่ มืองจ�ำลอง จ.ชลบุรี แม่ลงิ เองก็ไม่ได้มาทีน่ นี่ านแล้ว แต่พอจ�ำความได้ว่าคุณตาลิงเคยพามาเมื่อสมัยแม่ลิงยังซนเท่าเจ้าทโมนนี่แหละ มาที่เดียว เที่ยวได้ครบทุกสถานที่น่าสนใจในเมืองไทย เหมารวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลกเลยเชียวล่ะ

28


หลังจากผ่านเข้าประตูทมี่ ยี กั ษ์ยนื ต้อนรับอยูห่ น้าเมือง เราก็จะได้รบั แผนทีล่ ายแทง ของเมืองจ�ำลองมาเพิม่ อีกหนึง่ แผ่น กางออกมาดูเส้นทางกันดีกว่า เริม่ ต้นกันทีพ่ ระบรม บรรพต วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นเจดีย์แบบกลมบนยอดเขาบุด้วยกระเบื้อง โมเสกสีทอง เราก็เลยเรียกกันว่า ‘ภูเขาทอง’ จนติดปาก แต่ในช่วงที่มีงานวัดสระเกศ จะมีการน�ำผ้าสีแดงมาคลุมไว้จนแปลงร่างไปเป็น ‘ภูเขาแดง’ แทน สถานทีต่ อ่ ไปก็คอื อนุสาวรียป์ ระชาธิปไตย สร้างขึน้ เพือ่ เป็นทีร่ ะลึกในการเปลีย่ นแปลง การปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย มีพานรัฐธรรมนูญตั้งอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบ ด้วยปีกสูงสง่าทั้งสี่ด้าน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของบุคคล 4 เหล่า ได้แก่ ทหาร ต�ำรวจ พ่อค้า และประชาชน “แม่ๆ ดูภาพบนเหรียญนี่สิครับ มีแต่รูปสถานที่ที่เราไปเที่ยว มาทั้งนั้นเลย ทั้งเหรียญบาท เหรียญสองบาท และเหรียญสิบ เป็นรูปวัดพระแก้ว ภูเขาทอง แล้วก็พระปรางค์วด ั อรุณฯ เลยฮะ” “จริงด้วยสิ ทโมนช่างสังเกตจัง คุณแม่หยิบสตางค์ใช้อยู่ทุกวัน ไม่ยักรู้นะนี่” แม่ตอบอย่างชื่นชม “ถ้างั้น...ผมขอเก็บเหรียญนี่ไว้เป็นที่ระลึกการเดินทางทริปนี้ นะครับ” เจ้าลูกลิงยิ้มอ้อน “โอ๊ะ..นีค่ ณ ุ แม่โดนโจรสลัดปล้นกันต่อหน้าต่อตาเลย ลายแทงใน นิทานนี่ พามาหาสมบัติให้ทโมนจริงๆ ด้วย” แล้วแม่ลิงก็ต้อง แพ้ทางเจ้าลูกลิงจอมเจ้าเล่ห์อีกจนได้

ลองเดินเลยมาอีกนิดก็จะได้เห็นพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ ‘วัดพระแก้ว’ เป็น พระอารามหลวงชัน้ พิเศษ ภายในวัดมีพระศรีรตั นเจดีย์ ทรงลังกาสีทองเหมือนอย่างทีเ่ ห็นในหน้าปกนิทานนัน่ เอง ที่พลาดไม่ได้คือรายละเอียดจิ๋วๆ ของพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม หรือที่เรียกกันว่า ‘วัดแจ้ง’ เป็นวัด โบราณสร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยอยุธยา ส่วนขององค์พระปรางค์ นัน้ สร้างขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 2 แทนพระปรางค์ทมี่ อี ยูเ่ ดิม จนมาแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 3 วัดอารามหลวงนี้มี ความส�ำคัญมากเพราะเป็นสถานที่ส�ำหรับประกอบ พระราชพิธีเสด็จพระราชด�ำเนินถวายผ้าพระกฐินโดย กระบวนพยุหยาตราชลมารค เขาจึงจ�ำลองสถานทีม่ าพร้อม เรือพระราชพิธใี ห้เราได้เห็น ลองก้มไปดูใกล้ๆ สิ คนท�ำเขา ช่างขยันเสียจริงๆ เลย

“ว้าว... เหรียญประวัตศิ าสตร์ ขอนะครับแม่”

ทโมนเพลิดเพลินกับเมืองจ�ำลองทีท่ กุ อย่างย่อขนาด เล็กลง แต่พุงใหญ่ๆ ของแม่ลิงร้องจ๊อกๆ เลยต้องชวน กันไปกินร้านอาหารทะเลตบท้ายเสียหน่อย เรายกขบวน ก๊วนลิงหิวไปที่ร้าน ‘เอ๋ อร่อย’ ฟังชื่อแล้วทโมนสงสัยว่า ตกลงอร่อยใช่ไหมครับนี่ งัน้ ต้องให้ลองเมนูสำ� หรับเด็กเลย ข้าวผัดปูภเู ขาทอง (อันนีแ้ ม่ลงิ ช่วยแต่งชือ่ เพิม่ ให้เข้ากับ ทริปของเรา) เพราะข้าวผัดอัดแน่นโปะเนือ้ ปูบนยอดเขา จานนี้ มีไข่แซมอยู่ทุกอณู ลองแผ่ออกมานี่ เต็มจานพอ ให้อิ่มแปล้กันไป ส่วนจานเด่นของร้านคือ หมึกน�้ำด�ำ กินกับข้าวสวยร้อนๆ หอมอร่อย พอถึงตอนเรียก พี่พนักงานมาเก็บเงิน ทโมนนั่งจ้องเงินทอนอยู่พักใหญ่ แล้วเรียกแม่ลิงมาดูว่า

เมืองจ�ำลอง กม.ที่ 143 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี พิกัด N12.95555 E100.9078 โทรศัพท์ 0-3872-7333, 0-3872-7666 เวลาบริการ ทุกวัน 7.00-21.00 น. อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 120 บาท เด็ก 60 บาท เด็กความสูงไม่เกิน 120 ซม. ไม่คิดเงิน www.minisiam.com

ร้านเอ๋ อร่อย 3240 ถ.เลี่ยงเมือง เลียบทางรถไฟพัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี โทรศัพท์ 0-3822-1898, 08-3116-9444 เวลาบริการ ทุกวัน เว้นวันจันทร์ 11.00-21.00 น.

29


30


31


How to Train Your Dragon

อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร

2

เมื่อ 5 ปีก่อน มังกรเคยเป็นปัญหาใหญ่ของชาวเมืองเบิร์ก แต่ตอนนี้พวกมันย้าย เข้ามาอยู่กับชาวเมืองอย่างสบายใจเฉิบ เพราะมีทั้งที่พักแสนสบาย อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ และห้องอาบน�้ำสุดหรู ชาวเมืองเองก็สนุกกับกีฬา ‘แข่งมังกร’ กันเสียเหลือเกิน

ภาพยนตร์ How to Train Your Dragon สร้างจาก หนังสือชื่อเดียวกันของ Cressida Cowell หลังจาก ภาคแรกได้สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมแล้ว ในภาคสอง ชื่อตอนว่า Rider of Berk นี้ Dean DeBlois ผู้ก�ำกับ รวมถึงทีมงานจากดรีมเวิร์คอนิเมชั่น และนักพากษ์ชุดเดิม ได้สานต่อการผจญภัย โดยเพิม่ มังกรขึน ้ มาอีกนับร้อยตัว

ในภาคนี้ฮิคคัพ ผู้คุมบังเหียนทูธเลสหรือ ‘เจ้าเขี้ยวกุด’ บัดนี้ได้เติบโตเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้ว แถมหล่อไม่เบาเสียด้วย ขณะก๊วนเพื่อนๆ สนุกกับการแข่งขันกีฬาสุดฮิต ‘มังกรบิน พิชิตแกะด�ำ’ อยู่นั้น ฮิคคัพกลับลุ่มหลงความสันโดษ เขาบิน ไปทั่วท้องฟ้าเพื่อบันทึกท�ำแผนที่ภูมิศาสตร์ กระทั่งบังเอิญไป พบถ�้ำลึกลับและนักรบมังกรปริศนา ผู้รู้จักและควบคุมมังกร ได้อย่างที่ไม่มีใครเคยท�ำ หัวใจของฮิคคัพยิ่งเต้นรัวเมื่อได้รู้ ความจริงว่านักรบผู้นี้คือแม่ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อน ความสัมพันธ์ของแม่ลกู จึงเริม่ ด้วยการร่วมมือกันปกป้อง เหล่ามังกรและอาณาจักรไวกิ้ง ให้พ้นจากนักล่ามังกรใจทมิฬ “ชะตาชีวิตของเจ้าถูกก�ำหนดไว้เช่นนั้น” พ่อของฮิคคัพฝาก ความหวังไว้ 32

หากอยากกระตุ้นให้เด็กโตขึ้นเป็นคนช่างสงสัย และ ขยันค้นคว้าหาข้อมูลเพิม่ เติม พาไปชมอนิเมชัน่ เรือ่ งนีแ้ ล้ว ลองให้ทำ� การบ้านต่อไปว่า มังกรในเรือ่ งมีกสี่ ายพันธุ์ แต่ละ พันธุ์มีนิสัยหรือลักษณะพิเศษอย่างไร นับว่าเป็นหัวข้อ ที่ส่งเสริมจินตนาการและทักษะการค้นคว้าส�ำหรับเด็ก ได้เป็นอย่างดี ชื่อภาพยนตร์: How to train your dragon 2 สร้าง: 20th Century Fox ก�ำหนดฉาย: 12 มิถุนายน 2557


โรงงานช็อคโกแลตมหัศจรรย์ ครบรอบ 50 ปีของวรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้ แต่โรอัลด์ ดาห์ล ท�ำให้เราทึ่งในจินตนาการเหลือเชื่อที่ยังล�้ำสมัย แม่น�้ำช็อคโกแลต ไหลลงมาเป็นน�้ำตก หมากฝรั่งแทนอาหารที่ให้รสชาติของซุป มันฝรั่งอบและพายบลูเบอรี่ในชิ้นเดียว ลูกอมหวานชั่วนิรันดร์ ใครยังไม่รู้จัก คุณวิลลี่ วองก้ารีบเร่เข้ามาทางนี้ คุณวิลลี่ วองก้า เป็นเจ้าของโรงงานช็อคโกแลต ที่ผลิตขนมหวานได้อร่อยไม่เหมือนใคร แล้วจู่ๆ วันหนึง่ คุณวองก้าก็ประกาศว่า จะพาเด็กผูโ้ ชคดี 5 คนเข้าชมโรงงานหากว่าพวกเขาพบตั๋วทอง ในห่อช็อคโกแลต เด็กทัง้ 5 คนมีบค ุ ลิกและพืน ้ เพ ต่างกัน ออกั๊สตั๊ส กลู๊ป เด็กอ้วนจอมตะกละ, เวรูก้า ซ้อลท์ เด็กหญิงจากครอบครัวมีฐานะที่ ถูกตามใจจนเคยตัว, ไวโอเล็ต โบรีการ์ด เด็กหญิง ผู้เคี้ยวหมากฝรั่งตลอดเวลา, ไม้ค์ ทีวี ผู้ติดการ ดูโทรทัศน์เป็นชีวติ จิตใจ และชาร์ลี บัค๊ เก็ต เด็กชาย ผู้แสนยากจน

เมื่ อ เดื อ นเมษายนที่ ผ ่ า นมา ส�ำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและ ประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดพิมพ์ รายชือ่ หนังสือในโครงการ ‘วรรณกรรม 50 เรื่องที่ต้องอ่านก่อนโต’ เพื่อ ส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตงอกงาม ทางสติปญั ญาและอารมณ์ ผ่านการอ่านภาษาทีง่ ดงาม และการ มองเห็นภาพประกอบที่มีความประณีต 1 ใน 50 เรื่องนั้นก็คือ โรงงานช็อคโกแลตมหัศจรรย์นี่เอง **หมายเหตุ ค�ำว่าช็อคโกแลตในคอลัมน์นี้สะกดตามชื่อบนปกหนังสือ ส่วนค�ำ ว่าช็อกโกแลตทีป่ รากฏในคอลัมน์อนื่ ๆ สะกดตามทีก่ ำ� หนดในพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ส�ำนักพิมพ์ผีเสื้อฝากหนังสือมาแจกเด็กๆ EDTK จึงตั้งค�ำถามง่ายๆ ให้ทายดูว่า “คุณวองก้าใช้สัตว์ ชนิดใดช่วยแกะเปลือกวอลนัตในโรงงาน” ส่งค�ำตอบพร้อม ชือ่ และทีอ่ ยูม่ าที่ editor.edtwithkids@edtguide.com สุม่ เลือกชือ่ ผูต้ อบถูก 5 ท่านภายในวันที่ 15 มิถนุ ายน 2557 แล้วรอรับรางวัลที่บ้านได้เลยครับ

โรอัลด์ ดาห์ล แสดงทัศนคติของเขาในทางชืน่ ชมเด็กทีม่ สี มั มาคารวะและกตัญญู ไม่วา่ จะยุคไหนสมัยไหน เราก็ยังเห็นเด็กตะกละ เอาแต่ใจ ดื้อดึงอวดดี ติดทีวีและเกม การยื่นหนังสือเล่มนี้ให้เด็กอ่าน ก็เหมือนสอน เขาทางอ้อมให้เห็นผลเสียของการกระท�ำเหล่านั้น ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นจินตนาการให้บรรเจิดเช่น ต้นหญ้า ที่ท�ำด้วยน�้ำตาลชนิดอ่อนนุ่มกลิ่นสะระแหน่ กระดาษปิดผนังรูปผลไม้ที่เลียกินได้ หรือน�้ำอัดลมที่กินแล้ว ลอยได้ ความสนุกของหนังสือเรือ่ งนีไ้ ด้กลายเป็นภาพยนตร์เมือ่ พ.ศ. 2548 ฝีมอื ก�ำกับโดยทิม เบอร์ตนั และน�ำแสดงโดย จอห์นนี่ เด็ปป์ หากได้อา่ นหนังสือแล้วไปชมภาพยนตร์จะต้องบอกว่า ถ่ายทอดออกมาได้เหมือนทีเ่ ขียนไว้จริงๆ

เรื่อง: โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์ เขียน: โรอัลด์ ดาห์ล ภาพประกอบ: เควนติน เบลค แปล: สาลินี ค�ำฉันท์ ส�ำนักพิมพ์: ผีเสื้อ


ประกวดตั้งชื่อลูกสิงโตขาว

Pet Expo Thailand 2014

ปีกจิ๋ว จ�ำอวด

เทศกาลดูผีเสื้อ

Event: ประกวดตั้งชื่อลูกสิงโตขาว Venue: สวนสัตว์อุบลราชธานี Date: วันนี้ถึง 25 มิ.ย.57 More info: www.ubon-zoo.com โทร: 0-4525-2761

Event: Pet Expo Thailand 2014 Venue: ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Date: 29 พ.ค.-1 มิ.ย.57 เวลา 10.00-20.00 น. More info: www.facebook.com/ PetExpoClub

Event: ปีกจิ๋ว จ�ำอวด Venue: ลานรุ้ง มิวเซียมสยาม Date: 1-31 พ.ค.57 More info: www.museumsiam.com โทร: 0-2225-2777

Event: เทศกาลดูผีเสื้อ Venue: แคมป์บ้านกร่าง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพชรบุรี Date: เม.ย.-มิ.ย.57 (ช่วงเวลาดีที่สุด 10.00-14.00 น.) More info: www.dnp.go.th โทร: 0-3245-9293 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

สวนสัตว์อบุ ลราชธานีจดั งาน Amazing Ubon Zoo ร่วมฉลองครบรอบ 222 ปีอุบลราชธานี พร้อมเปิดตัวสมาชิกใหม่ลา่ สุด ‘ลูกสิงโตขาว’ เพศเมียแสนน่ารัก 2 ตัวแรกขององค์การ สวนสัตว์ จึงเชิญชวนเด็กๆ และสมาชิกใน ครอบครัวมาร่วมสนุกตั้งชื่อให้กับเจ้าสิงโต น้อย แถมยังลุ้นรับรางวัลกว่า 70,000 บาท อีกด้วย ส่งค�ำตอบได้ทางไปรษณียบัตรที่ 112 หมู่ 17 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

คนรักสัตว์เตรียมพบกับมหกรรมงาน Pet Expo Thailand 2104 ในธีม “เพื่อนเก่า... แต่ปางก่อน” ท่ามกลางบรรยากาศสุดคลาสสิก ภายในงานจัดบูธจ�ำหน่ายสินค้าให้เลือกสรร กว่า 200 ร้าน พร้อมชมการแสดงสัตว์เลี้ยง สุดน่ารักทีจ่ ะมาโชว์ความสามารถพิเศษ รวมถึง การแสดงสัตว์แปลกหายากที่เด็กๆ อาจจะ ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน แถมงานนี้ยังพา เจ้าสัตว์เลี้ยงคู่ใจมาเที่ยวได้ด้วย

“The Seeker”

ชวนเด็กๆ มาร่วมผจญภัยท่ามกลางโดม แมลงขนาดยักษ์ใจกลางกรุงเทพฯ ใน นิทรรศการมีชีวิต “ปีกจิ๋วจ�ำอวด” ตาม แนวความคิด Museum and Live insect พบกับผีเสือ้ แสนสวยและแมลงปีกนานา ชนิดใน Butterfly Garden และ Live Insect Breeding (สวนผีเสื้อและด้วง) พร้อมทัง้ เรียนรูว้ งจรชีวติ และการจ�ำแนก พันธุ์สัตว์ปีก...งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในวันหยุดสุดสัปดาห์ลองไปเป็นนักส�ำรวจ น้อยตามหา ‘ผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียว’ ผีเสื้อที่หายากชนิดหนึ่ง แล้วไปช่วยกัน หาค�ำตอบว่าท�ำไมช่วงฤดูร้อนเจ้าผีเสื้อ นับพันตัวถึงได้ชวนกันบินมาเกาะตาม โป่งดิน และมีสายพันธุ์อะไรบ้างที่พบ ตามเส้นทางส�ำรวจ

แจก i-Pad Mini และ Gadget สุด ไฮเทคให้น้องๆ

สายการบินเอทิฮด ั สายการบินแห่งชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

The Seeker by BUG2MOBILE เกมแอพพลิเคชั่นที่แจกของรางวัล gadget สุดเก๋ทกุ วัน ทุกสัปดาห์ ดาวน์โหลด “The Seeker” ได้แล้ววันนี้ ทั้ง App Store และ Play Store รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวของ เหล่าสมาชิกแมลงตัวป่วนได้ที่ www.facebook.com/theseekerapp และ Instagram: theseekerapp

แคมเปญระดับโลกนี้ เชิญชวนให้บคุ คลทัว่ ไปถามข้อสงสัยเกีย่ วกับ การเดินทางท่องเทีย่ ว ในวันหยุด ผ่านทาง Facebook หรือ Twitter โดยใช้ แฮชแท็ก #EtihadSuggests ทางทีมงาน โซเชียลมีเดียของเอทิฮัด จะช่วยให้ค�ำตอบภายใน 10 นาที น�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ ที่น่าไปเยือน รวมทั้งแนะน�ำโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุด แคมเปญ #EtihadSuggests จะให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเป็นประจ�ำทุกวัน ในภาษาอังกฤษและ ภาษาอารบิก ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินเอทิฮัดได้ที่ www.etihad.com

น�ำเสนอเคล็ดลับจัดการเดินทางส่วนบุคคลส�ำหรับผู้ใช้โซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการออนไลน์รูปแบบใหม่ #EtihadSuggests

สมัครสมาชิก นิตยสาร EDT with kids เป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน หากต้องการให้จัดส่งถึงบ้านทางไปรษณีย์ กรุณาช�ำระค่าบริการจัดส่งในราคา เล่มละ 15 บาท หรือสมัครสมาชิกรายปีในราคา 180 บาท (12 ฉบับ) โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล นิตยสารฉบับที่ต้องการ และหลักฐานการ ช�ำระเงินมาที่หมายเลขแฟกซ์ 0-2953-8059 หรือ email: editor.edtwithkids@edtguide.com ช่องทางการช�ำระเงิน ชือ่ บัญชี บริษทั เรนเมคเกอร์ อินเตอร์แอคทีฟ จ�ำกัด ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาประชานิเวศน์1 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 085-2-36631-9 ธ.กสิกรไทย สาขาประชานิเวศน์1 บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 737-1-02272-9 ติดต่อฝ่ายสมาชิก โทรศัพท์ 0-2953-8057, 08-0270-6784


EDT with kids may 2014  

EDT with kids may 2014

Advertisement