Page 1

e Fre py Co

ด้วยรักและสตรอเบอรี่ ดาราดาเล ฟาร์มสเตย์

นอนบ้านดิน ปลูกผักกินที่เชียงดาว ซากุระบานที่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ล�ำพูน Tram Tour แอ่วหละปูนในสองชั่วโมง

www.edtwithkids.com facebook:edtwithkids

FEBRUARY 2014

ISSUE 04


กุมภาพันธ์ 2557/ฉบับที่ 04 สารบัญการเดินทาง

03

16

03 COVER STORY ดาราดาเล ฟาร์มสเตย์ นอนบ้านดิน ปลูกผักกินที่เชียงดาว กระแสตื่นตัวเรื่องภาวะโลกร้อนหรือ Global Warming เกิดขึ้นมากว่า 20 ปีแล้ว จ�ำได้ว่าตอนที่น้าเบียร์ ก�ำลังจะสอบเอนทรานส์เข้ามหาวิทยาลัย อาจารย์ผตู้ วิ สอบเน้นเรือ่ งนีว้ า่ จะเป็นหัวข้อทีม่ าแรงแน่นอน เวลา ผ่านไป หลายภาคส่วนยังคงรณรงค์เรื่องนี้อยู่ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ กลุ่มกิจกรรม โรงเรียน หรือ แม้แต่ภายในครอบครัว เราก็ยังคงสอนลูกของเราให้มีจิตส�ำนึกของการลด ละ เลิก ใช้พลังงานอย่าง ประหยัด หรือน�ำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดผลกระทบของบรรยากาศ ปีนที้ วีปอเมริกาเหนือเผชิญภัยจากฤดูหนาวรุนแรงทีส่ ดุ ในรอบ 20 ปี บางรัฐในสหรัฐอเมริกาอุณหภูมติ ดิ ลบถึง 30 องศาเซลเซียส ซึ่งต�่ำกว่าขั้วโลกเหนือเสียอีก เมืองไทยก็ไม่น้อยหน้า ที่ดอยอ่างขางอุณหภูมิยอดหญ้า ติดลบไปถึง 3 องศา เรากลับลงมาจากดอยก่อนหน้าเพียงสัปดาห์เดียว ถึงอย่างนัน้ ก็รซู้ งึ้ ถึงความเย็นเข้ากระดูก เป็นเรือ่ งน่าคิดว่า สิง่ ทีเ่ ราพยายามกันมาตลอด 20 ปี เพียงพอทีจ่ ะช่วยเหลือโลกอย่างทีเ่ ราคิดหรือเปล่า น้าเบียร์ ลินดา โกมลารชุน editor.edtwithkids@edtguide.com

www.edtwithkids.com

อ่านผ่าน App ทัง้ ระบบ iOS และ Android

facebook.com/edtwithkids twitter.com/edtwithkids edtwithkids ผูพ ้ มิ พ์ ผูโ้ ฆษณา นพดล ทองลิม่ บรรณาธิการอ�ำนวยการ สุภสิทธิ์ รักกสิกร บรรณาธิการบริหาร ดารารัตต์ พืชมงคล บรรณาธิ ก าร ลิ น ดา โกมลารชุ น บรรณาธิ ก ารอ� ำ นวยการภาพและศิ ล ปกรรม ศุ ภ ณั ฐ โกมลารชุ น กองบรรณาธิการ ศิรินภา พวกแก้ว, พรเพ็ชร เรียงสมบูรณ์ ศิลปกรรม สุลัดดา เนระแก, อาภานวล ทุมแสน เลขมาตรฐานสากลประจ�ำ วารสาร ISSN 2350-9309 แยกสีและพิมพ์ ส.พิจิตรการพิมพ์ 02-910-2900 เจ้าของลิขสิทธิ์ บริษทั สามารถ มัลติมเี ดีย จ�ำกัด เลขที่ 99/12 หมูท่ ี่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชัน้ 24 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลคลองเกลือ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 โทรศัพท์ 0-2502-6330 กองบรรณาธิการและฝ่ายสมาชิก โทรศัพท์ 0-2953-8057-8, 08-0270-6784 editor.edtwithkids@edtguide.com ฝ่ายการตลาดและโฆษณา โทรศัพท์ 0-2502-6330, 08-6998-9989 ติดต่อคุณพรเพ็ชร เรียงสมบูรณ์

Where to find EDTK

12 EDTK Advertorial น�้ำตาลโตนดกับค้างคาวแม่ไก่ ฉะเชิงเทรา 16 MAKE THE SCENE บทเพลงแห่งดอกไม้ที่ “ดาษดา” 22 JAPAN WITH KIDS Kids friendly Osaka : Osaka Aquarium & Universal Studio Japan 24 WEEKEND GETAWAY ล�ำพูน Tram Tour แอ่วเมืองหละปูนในสองชั่วโมง Contributor

อันนาบี

นัก(อยาก)เขียนคนหนึ่ง เข้าสู่วงการน�้ำหมึกจากต้นฉบับนิยาย ‘ลิขิตรัก สีคราม’ ที่ตีพิมพ์หลังผ่านการประกวดของส�ำนักพิมพ์อรุณ นอกจากเขียน นิยายอีกหลายเล่มต่อมาแล้ว ยังใช้เวลาเดินทางอยูเ่ ป็นนิจ โชคดีทสี่ ามีชอบ ท่องเที่ยวเหมือนกัน จึงถ่ายทอดดีเอ็นเอนี้ไปสู่ลูกชายวัย 11 และเมื่อ คอนเซ็ปต์ ‘ใกล้ไกลไม่เกี่ยว ขอให้ได้เที่ยวก็พอ’ รวมกับการเดินทางแบบ ‘ลุยเอาดาบหน้า’ ความฮาปนงงจึงบังเกิดขึ้นตามทาง แม่นก

อดีตพนักงานบริษัทที่เดินไปลาออกโดยบอกเจ้านายสุดที่รักว่าจะออกไป เปิดร้านเซเว่น (ที่จริงอยากมีเวลาไปเดินทางท่องเที่ยว) ต่อมาได้สมรสกับ ชายหนุม่ ทีเ่ ต็มใจเดินจูงมือกันมั่งทะเลาะกันมั่ง ไปเที่ยวทัว่ ทุกภูมิภาคของ ประเทศด้วยกัน ปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูกดก และมีความยินดีจนออกนอก หน้าทุกครั้งที่ได้พาลูกๆ ไปเที่ยว แม่นกกระจิบ

อดีตนักศึกษาแลกเปลีย่ นโครงการมิตรภาพไทย-ญีป่ นุ่ ปัจจุบนั เป็นแม่ของ สองลูกชายวัยโจ๋ ผู้รักการใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะ การท่องเที่ยวก็ถือเป็น หนึ่งในนั้น

อุทยานการเรียนรู้ ทีเคพาร์ค, Play Station Kidz Club, Juno Park Ville, KIDO Education Center, Shichida, Kid in SYNC, Babies Genius, นีโอ คิดส์, สโมสรบัณฑิตน้อย สถาบันดนตรี สถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ), สิริวิภาการดนตรี, Viemus Music School, KPN Music Academy, จินตการดนตรี, New Frontier, Music Moment, Royal Music Academy, USA Music, ประสานศิลป์ดนตรี สถาบันศิลปะและสอนท�ำอาหาร Clay Works, Global Arts, Kolor Me, ทอศิลป์, Artino, สมุดไท, Monkey Art, โรงเรียนสอนศิลปะต้นศิลป์, Create for kids, Kidsmatter, Playchef, A Little Something สถาบันวิทยาศาสตร์และประกอบหุ่นยนต์ Edukids Planet, Robot 4 kids, 1st Science, Brain School สถาบันภาษา EduFirst, Smart English, Inlingua, British Council, I Can Read, Pingu’s English, KAS Education Center, Helen Doron Early English, Boston Bright, Whiz Kids, Phonics 1st, Fun English, Zoo Phonics, Thai for kids, Learn with us, Fun language สถาบันคณิตศาสตร์ KingMath, Sense Math, Mathnasium, Smart Brain, Kidztory Club, Math Fighter สถาบันทักษะทางกีฬา The Little Gym, PV Tennis, Bangkok Kids, Fight Me Up, Dance Me Up โรงเรียน รร.สาธิตจุฬาฯ, รร.สาธิตพัฒนา, รร.สาธิตประสานมิตร, รร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย, รร.ศรีวิกรม์, รร.ณ ดรุณ, รร.อนุบาลปรางทิพย์, รร.จิตตเมตต์, รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม, รร.สยามสามไตร, รร.สารสาสน์พิทยา, รร.รุ่งอรุณ, รร.เซนต์คาเบรียล, รร.ดรุณพัฒน์, รร.บางกอกแอ๊ดเวนต์, รร.อรรถมิตร, รร.ทอสี แผนกกุมารเวช รพ.วิภาวดี, รพ.สมิติเวช, รพ.วิชัยยุทธ, รพ.กรุงเทพ, รพ.ปิยะเวท, รพ.เจ้าพระยา, รพ.พญาไท, รพ.เปาโล เมโมเรียล, รพ.ลาดพร้าว, รพ.กล้วยน�้ำไท, รพ.เกษมราษฏร์, รพ.กรุงเทพคริสเตียน, รพ.เวชธานี ร้านอาหาร Neil’s Tavern, Harbour Market ร้านกาแฟ Starbucks ร้านเสื้อผ้า Kiddy Studio สถาบันพัฒนาทักษะ

®


ดาราดาเล ฟาร์มสเตย์ นอนบ้านดิน ปลูกผักกินที่เชียงดาว

พักจากหน้าจอเกมและทีวี หนีจากวันหยุดในห้างสรรพสินค้า พาลูกถอดรองเท้าก้าวย�่ำดิน แล้วเอื้อมมือเด็ดกินผลไม้ป่า ล้อมวงร้องเพลงรอบกองไฟ หลับตาใต้แผ่นฟ้าทะเลดาว อ่านแล้วอาจจะคิดว่าเป็นค�ำบรรยายภาพจากบทกวีที่ไม่มีอยู่จริง แต่พวกเราเพิ่งกลับลงมาจากดอยที่เชียงใหม่ในวันที่อุณหภูมิไม่ถึง 10 องศา มีภาพถ่ายแห่งความประทับใจมายืนยัน พร้อมจะเล่าประสบการณ์การเดินทางเทีย่ วนีใ้ ห้ครอบครัวอืน ่ ๆ ทีส่ นใจติดตามด้วยค่ะ

03


‘ดาราดาเล’ มีความหมายว่าทะเลดาว เป็นบ้านไร่ของครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวหนึง่ ในอ�ำเภอเชียงดาว มีอาชีพท�ำเกษตรอินทรียไ์ ม่ใช้สารเคมีและ ยาฆ่าแมลง พ่ออุ้ยแม่อุ้ย (เป็นค�ำเมือง หมายถึงตายายหรือพ่อเฒ่าแม่เฒ่า) สร้างบ้านดินไว้ 3-4 หลัง มีหลังหนึง่ เป็นเรือนยาวมี 4 ห้องนอน เอาไว้รบ ั รอง แขกทีม่ าเยือนเสมือนญาติมต ิ ร ทัง้ ทีไ่ ม่เคยรูจ้ ก ั มักจีก ่ น ั มาก่อน จึงเป็นทีม่ าของฟาร์มสเตย์ กินนอนและเรียนรู้ชีวิตในไร่จากเจ้าของบ้าน

พ่อประพันธ์ ธรรมธิ เคยเป็นครูจึงไม่เบื่อที่จะสอน พอไล่เด็กๆ ให้ไปเปลี่ยนกางเกงเป็น ขาสัน้ แล้วก็พากันมาย�ำ่ ในบ่อดินเพือ่ ผสมแกลบให้กลายเป็นเนือ้ เดียว จากนัน้ เทดินลงในช่องไม้ที่ ทีแรกพวกเรานึกว่าเป็นบันได ยกไม้พมิ พ์ออกก็ได้กอ้ นดินสี่เหลีย่ มตากแดดไว้เพือ่ ใช้กอ่ ก�ำแพง สร้างบ้านต่อไป ไหนๆ เนื้อตัวมอมแมมแล้ว ลุยเข้าไปดูแปลงสตรอเบอรี่เสียหน่อย มันเพิ่งจะติดลูกเล็กๆ สีขาว พวกเราก็เลยเปลีย่ นเส้นทางมุดเข้าไปในดงต้นมัลเบอรีห่ รือต้นหม่อน มือหนึง่ ถือกรวยใบไม้ อีกมือหนึง่ คอยเก็บลูกไม้สแี ดงก�ำ่ เดินเก็บอยูต่ งั้ นานแต่ไหงไม่มลี กู ไม้ในกรวย “หนูเด็ดเข้าปาก ทุกครั้งเลยคะแม่” ค�่ำนั้นแม่อุทิศท�ำกับข้าวให้พวกเราทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 20 ชีวิตที่ หิวโซ ปูเสื่อในห้องรับแขกส่วนกลางแล้วนั่งล้อมขันโตก 4-5 วง ข้าวสวยกับน�้ำพริกอ่องแคบหมู ผักสด แกงฮังเล ไข่เจียว แกงจืด กับข้าวง่ายๆ แต่ทำ� ไมอร่อยเหลือหลาย ยิง่ มืดยิง่ หนาว หน้าบ้านพัก มีลานกว้างส�ำหรับก่อกองไฟโดยเฉพาะ ไม้เชื้อก็มี ฟืนก็มี แต่กว่า คนเมืองอย่างเราจะก่อไฟกันติดก็เป่าลมกันหน้ามืด พอไฟเริ่มคุดี เราก็เอามันเทศซุกลงไปใต้ขี้เถ้า ไม่นานก็สุกผ่าออกมาเห็น เนื้อสีเหลืองหวานอร่อย ขายดีเป็นเทน�้ำเทท่า ธาตุหลักในร่างกายของคนเราคือดิน น�้ำ ลม ไฟ เมื่อได้อยู่ใน บ้านดินร่างกายก็ปรับสมดุลระหว่างทีน่ อนหลับ ตืน่ ขึน้ มาตอนเช้าจึง รู้สึกเหมือนได้รับพลังงานสะสม สดชื่นและกระปรี้กระเปร่ากว่า

นอนในบ้านปูน หลังอาหารเช้าพ่ออุ้ยเรียกนักเรียนทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เข้าห้องเรียนริมไร่ ฟังทฤษฎีการท�ำน�้ำหมักและ ปุย๋ ชีวภาพ ก่อนจะให้ลงมือเพาะเมล็ดผักลงในถาดหลุม ภาพต่อมาทีเ่ ราเห็นเหมือนนิทานเรือ่ งผักกาดยักษ์ คือเด็กๆ พยายามจับก้านบร็อกโคลี่ต้นอวบด้วยมือข้างหนึ่ง แล้วตัดโคนด้วยมืออีกข้าง ท�ำอย่างไรก็ไม่หลุดสักทีเพราะ บร็อกโคลี่ต้นใหญ่มาก กว่าจะเก็บหมดแปลงสงสัยต้องใช้เวลาครึ่งค่อนวัน

04

เห็นทีคราวหน้าต้องวางแผนชวนกันมานอนค้างให้นานกว่านี้แล้ว

ดาราดาเล บ้านดินฟาร์มสเตย์ ทางหลวงหมายเลข 107 กม. 97 บ้านห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว เชียงใหม่ พิกดั N19.54210 E099.05534 โทรศัพท์ 08-9499-2878, 08-6378-3837


สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวจิ ยั แห่งแรกของโครงการหลวง ก่อตัง้ เมือ่ พ.ศ. 2512 ภายหลังจากทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สละพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์จำ� นวน 1,500 บาท เพื่อซื้อที่ดินจากชาวเขาในบริเวณดอยอ่างขาง ให้พัฒนาเป็นสถานีวิจัยปลูกพืชผักและ ผลไม้เมืองหนาว เช่น พีช สตรอเบอรี่ สาลี่ พลัม บ๊วย นอกจากนี้ยังด�ำเนินงานฝึกอบรม เจ้าหน้าที่เกษตร รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรชาวเขาเผ่าต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ปะหล่อง มูเซอ ไทยใหญ่ และจีนฮ่อ สตรอเบอรี่ที่วางจ�ำหน่ายอยู่ในโครงการก็เป็น ผลผลิตจากชาวเขาเหล่านี้ ส่วนใหญ่มาจากบ้านขอบด้ง เราจึงมั่นใจว่าเป็นสตรอเบอรี่ที่มี การควบคุมวิธกี ารปลูก การใช้ปยุ๋ และก�ำจัดศัตรูพชื โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค เป็นหลัก เจ้าหน้าที่ในร้านจ�ำหน่ายคนหนึ่งบอกเราว่า สตรอเบอรี่ของโครงการไม่ต้อง ล้างน�้ำก็รับประทานได้เลย พื้นที่ภายในสถานีกว้างขวาง มีถนนวิ่งวนเป็นทางเดียว น�ำรถยนต์เข้าไปแล้วจอดชม แต่ละจุดน่าจะสะดวกส�ำหรับครอบครัวทีม่ เี ด็กมากกว่าขีจ่ กั รยาน ไม่วา่ จะแวะทีแ่ ปลงผักผลไม้ โรงเรือนดอกไม้ สวนกระบองเพชร สวนกุหลาบอังกฤษ สวนสองพันหรือสวนค�ำดอย

สถานีเกษตรหลวง

อ่างขาง

ด้ ว ยรั ก และสตรอเบอรี่ จากบ้านดินฟาร์มสเตย์กิโลเมตรที่ 97 เรามุ่งหน้าต่อไป ยังกิโลเมตรที่ 137 จุดหมายอยู่ที่สถานีเกษตรหลวง อ่างขาง ถนนขึน้ เขาค่อนข้างคดเคีย้ วบางครัง้ ก็เลีย้ วหักศอก ต้องมองออกไปนอกรถไกลๆ เห็นภูเขาหลากสีช่วยไม่ให้ เวียนหัว ยิ่งเข้าใกล้จุดหมายถนนยิ่งสวย สองข้างทางเห็นเป็นสีชมพูจาก ดอกนางพญาเสือโคร่ง บางช่วงเราถึงกับขอจอดรถลงไปถ่ายรูป และซื้อ สตรอเบอรี่ผลโตจากเพิงชาวบ้านริมทาง

ผลสตรอเบอรี่สีขาวมากกว่าแดง ชวนให้สงสัยว่าจะอร่อยไหม พอกัดเข้าไปถึงกับอุทานกันทุกคน เนื้อกรอบสดหวานฉ�่ำ ส่งต่อกันไป ในรถเพียงสองรอบก็เกลี้ยงกล่อง ความลับของสตรอเบอรี่ดอยคือยิ่ง เก็บไว้นานจะยิ่งกลายเป็นสีแดง แต่ไม่หวานเท่าตอนยังมีสีขาว ถ้า หอบหิ้วกลับไปเจออากาศร้อนของกรุงเทพฯ สตรอเบอรี่ก็อร่อยน้อย ลงไปอีก ดังนัน้ จงรับประทานสตรอเบอรีใ่ ห้มากทีส่ ดุ ขณะทีย่ งั อยูบ่ นดอย

ก็ถ่ายรูปได้สวยทุกมุม ที่เป็นไฮไลท์ส�ำหรับเด็กๆ คือบริการขี่ฬ่อชมสวน ราคารอบละ 60 บาท เนื่องจากมันเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาจึงตัวไม่ใหญ่นัก เด็กเล็กๆ ก็ขี่คนเดียวได้โดยมี คนเลี้ยงจูงเดิน ระหว่างคุณลูกขี่ฬ่อ คุณแม่ก็เพลินกับการชมพีช (ลูกท้อ) ที่เพิ่งติดผลเล็กๆ ดกเต็มต้นที่บริเวณแปลงพีชใกล้ๆ กัน ที่สวนแปดสิบ ตรงข้ามสโมสรมีต้นซากุระยืนเด่นเป็นดารา คนรอเข้าคิวถ่ายรูปด้วยเป็นแถว สถานีเกษตรได้น�ำต้นพันธุ์ซากุระมาจากญี่ปุ่นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 ส่วนซากุระจากไต้หวันน�ำมาเมื่อ ปีพ.ศ. 2551 จะต่างจากดอกนางพญาเสือโคร่งมากน้อยอย่างไร เห็นทีต้องหาโอกาสพาลูกๆ ไปดูใกล้ๆ เองนะคะ

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง เชียงใหม่ พิกดั N19.90144 E99.03991 ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว โทรศัพท์ 0-5345-0077 ส�ำรองบ้านพัก โทรศัพท์ 0-5345-0107-9 05


บ้านขอบด้ง...แบ่งน�้ำใจไว้ให้กัน เช้าวันต่อมา เราเดินทางไปยังหมู่บ้านขอบด้งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานี เกษตรหลวง พร้อมหอบหิ้วขนมถุงใหญ่มาฝากเด็กๆ ที่หมู่บ้าน อาชีพหลักของคนที่นี่คือท�ำไร่ ปลูกผักและสตรอเบอรี่ นอกจากนี้ยัง ถักก�ำไล ‘หญ้าอิบูแค’ ซึ่งถือกันว่าเป็นหญ้าน�ำโชค จ�ำหน่ายนักท่องเที่ยวเป็น รายได้เสริม

เผอิญวันนัน้ เป็นวันเสาร์ เด็กๆ ส่วนมากออกไปช่วย พ่อแม่ขายของหรือท�ำงาน เราจึงแวะไปที่โรงเรียนบ้าน ขอบด้งเผื่อว่าจะฝากขนมไว้ โชคดีที่ครูเรียมนัดนักเรียน ชั้นประถม 6 มาติวสอบ O-Net พอดี พวกเราก็เลยขอ เข้าไปสัมผัสบรรยากาศในห้องเรียนของพีๆ่ ชาวเขา บางคน เป็นเผ่ามูเซอ บางคนเป็นเผ่าปะหล่อง บางคนเดินมาจาก หมู่บ้านนอแลซึ่งอยู่ห่างออกไปราว 4 กิโลเมตร เพราะนี่ เป็นโรงเรียนที่ใกล้ที่สุด มีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถม 6 รวม 237 คนและครู 11 คน บรรยากาศเช้านั้นเต็มไปด้วย รอยยิ้มของเด็กเมืองและเด็กชาวเขา ถึงจะเติบโตใน สภาพแวดล้อมต่างกัน แต่เราก็ใช้แบบเรียนเล่มเดียวกัน

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) พิพิธภัณฑ์พื้นที่ที่มีชีวิต

หมู่บ้านถัดไปที่เราหยุดแวะคือ ‘บ้านยาง’ ชุมชนแห่งนี้มีประวัติย้อนไป ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองประมาณพ.ศ. 2496 เมื่อกองทัพและ ชาวจีนยูนนานจ�ำนวนหนึ่งอพยพเข้าสู่ประเทศไทยโดยใช้เส้นทางอ่างขาง แล้ ว ตั้ ง รกรากอยู ่ ที่ บ ้ า นยาง อ.ฝาง ต่ อ มาพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มี พระมหากรุณาธิคุณเปลี่ยนพื้นที่ปลูกฝิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเกษตรกรรม โดยการส่งเสริมของโครงการหลวง ทั้งยังโปรดให้ก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ขึ้นเป็นแห่งแรก เพื่อรับซื้อผลผลิตโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ผลิตและบรรจุ ผลไม้แห้ง เช่น บ๊วย สตรอเบอรี่ และผลไม้กระป๋อง เช่น ลิ้นจี่ ล�ำไย ภายใต้ เครื่องหมายการค้า ‘ดอยค�ำ’


วันที่ 8-9 ตุลาคม 2549 น�้ำป่าพัดเอาดินโคลนไหลถล่ม ท่วมบ้านเรือนและโรงงานจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรความเสียหาย จึงโปรดให้สำ� นักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ด�ำเนินโครงการฟื้นฟูโรงงานให้กลับมา เหมือนเดิม และยังเพิ่มเติมการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์โรงงาน หลวงที่ ๑ (ฝาง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านอุตสาหรรมการเกษตรแปรรูป ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชนโดยรอบ รวมถึงจัดแสดง แนวพระราชด�ำริในการพัฒนา พิพธิ ภัณฑ์แห่งนีเ้ ริม่ เปิดบริการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 เป็นต้นมา ค�ำว่า ‘พิพธิ ภัณฑ์พนื้ ทีท่ มี่ ชี วี ติ ’ ไม่ได้หมายถึงการแสดง นิทรรศการในอาคารเพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลุมถึงชีวิต ความเป็นอยู่ทั้งหมดในพื้นที่บริเวณนั้น ตั้งแต่มัสยิด โบสถ์ ศาลเจ้า ตลาด ไปจนถึงบ้านเรือนของชาวบ้าน เราเริ่มต้นกัน ทีอ่ าคารนิทรรศการก่อน ด้านหน้ามีเจ้าหน้าทีแ่ ละยุวมัคคุเทศก์ ซึ่งได้รับการอบรมอย่างดียืนต้อนรับ ให้บริการน�ำชมพร้อม บรรยายตัง้ แต่ทมี่ าของสัญลักษณ์เลข ๑ ก่อนจะเข้าไปสูภ่ ายใน อาคาร ห้องแรกเป็นห้องเกริ่นน�ำ แสดงข้าวของเครื่องใช้ใน ชีวิตประจ�ำวันของชาวบ้านยางที่ได้รับบริจาคมาเช่น หม้อ กระทะ ตะเกียง อานม้า ห้องทีส่ องคือลานอเนกประสงค์ ส�ำหรับจัด นิทรรศการหมุนเวียน ห้องที่สามแสดงพระราชวิสัยทัศน์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาภาคเหนือและ ประวัติของโครงการหลวง ห้องที่สี่แสดงก�ำเนิดของโรงงาน หลวงอาหารส�ำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) และภาพเหตุการณ์น�้ำป่า ซึ่งสร้างความเสียหายรุนแรงต่อโรงงาน และห้องสุดท้ายคือ ประวัตแิ ละบทบาทของบริษทั ดอยค�ำผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด

ฝั่งตรงข้ามอาคารนิทรรศการคือโรงงานหลวง น่าจะยกให้เป็นโรงงานที่ สวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งออกแบบด้วยแนวคิดเรียบง่าย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้กระเบื้องดินเผาและอิฐมวลเบาเป็นวัสดุ มุงหลังคาและก่อผนัง รูปทรงอาคารคล้ายบ้านของชาวจีนที่บ้านยาง ส่วนภายนอกอาคารล้อมรอบด้วยสวนไม้ดอกไม้ประดับงดงามร่มรื่น ถึงแม้พวกเราจะเข้าไปดูภายในโรงงานไม่ได้เพราะเหตุผลด้านความสะอาด ของกระบวนการผลิต แต่เราก็ได้เดินเลาะเลียบริมก�ำแพง แอบมองเมียง ตามช่องหน้าต่าง เห็นสตรอเบอรี่แช่น�้ำอยู่ในถังใบโต และเครื่องจักร ใหญ่ๆ หลายเครื่องท�ำก�ำลังท�ำงาน ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง เด็กๆ ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จากของจริง มิใช่จากภาพประกอบ ในแบบเรียน แนะน�ำให้หยิบเอกสารแจกฟรี ‘เรือ่ งเล่าจากยุวมัคคุเทศก์’ ที่วางอยู่ด้านหน้า ซึ่งเล่าก�ำเนิดและพัฒนาการของโรงงานหลวง จากค�ำบอกเล่าของลูกหลานชาวบ้านยางทีโ่ ตขึน้ มาพร้อมๆ กับโรงงาน และร่วมกิจกรรมอาสาสมัครในฐานะภาคีเชื่อมระหว่างพิพิธภัณฑ์ โรงงาน และชุมชนบ้านยางเจ้าของพื้นที่ นับว่าเป็นการเดินทางที่ คุ้มค่าจริงๆ ค่ะ

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) 72 หมู่ 12 ต.แม่งอน อ.ฝาง เชียงใหม่ พิกัด N19.80790 E099.10078 เวลาท�ำการ 8.30-16.30 น. ปิดวันจันทร์ ปิดประจ�ำปี 15-30 กันยายน โทรศัพท์ 0-5305-1021 www.firstroyalfactory.org

07


ชั้นที่

ชั้นที่

7

ส่วนประกอบ

9

9 ชั้น

ของสุกี้ยูนนาน

ไข่ม้วน

ชั้นที่

8

ลูกชิ้นฮ่อ

หมูชุบแป้ง ชั้นที่

ชั้นที่

5

แฮมยูนาน

หนังหมู ฟองเต้าหู้

ชั้นที่

6

ชั้นที่

3

เผือก

4

หน่อไม้แห้ง ชั้นที่

1

ผักกาดเขียว

ชั้นที่

2

ไก่ด�ำ

นิทรรศการ

สุกี้แห่งความสุข ที่พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) มีบ้านดิน จ�ำลองจากบ้านของชาวจีนยูนนาน จัดแสดงให้ เราได้เดินเข้าไปสัมผัสความเป็นอยู่ของชาวจีน ในสมัยก่อน ช่วงเวลาที่เราไปเยือนนั้น ทาง พิพธิ ภัณฑ์จดั แสดงนิทรรศการ ‘สุกแี้ ห่งความสุข’ เพือ่ สะท้อน วิถีของชุมชนบ้านยาง ซึ่งเป็นผลส�ำเร็จจากการแก้ไขปัญหา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องเศรษฐกิจ โดยใช้ อาหารซึง่ เป็นเอกลักษณ์ของชาวยูนนานเป็นตัวชีว้ ดั ว่า เศรษฐกิจ ดีขึ้นอย่างไร

บ้านดินเล่าจาง สุกี้ยูนนาน “จะกินสุกี้ยูนนานต้องสั่งล่วงหน้า 1 ชั่วโมง จริงหรือเปล่า อะไรจะนานขนาดนั้น” “ถ้าไม่อยากรอนาน ไปกินสุกยี้ น ู เร็วก็แล้วกัน”

บทสนทนาหยอกล้อของพวกเราเกิดขึน้ ระหว่างเดินชมนิทรรศการ สุกี้แห่งความสุข ที่พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) เมื่อได้ความรู้ เรือ่ งสุกยี้ นู นานแล้วก็อยากลองชิมจริงๆ จึงโทรศัพท์ไปที่ ‘บ้านดินเล่าจาง’ ที่ขับรถผ่านก่อนเข้ามาถึงพิพิธภัณฑ์ เสียงปลายสายถามว่าต้องการ ขนาดไหน หม้อกลางหรือหม้อใหญ่ หันมาปรีกษากันว่าจะสัง่ หม้อใหญ่ สัก 2 หม้อ เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ก็แอบสะกิดเบาๆ “แค่หม้อกลางก็ รับประทานได้ 10-15 คนแล้วครับ” ยกขบวนไปถึงหน้าร้านยังไม่ยอมนั่งโต๊ะ ชวนกันวิ่งเล่นและ ขี่จักรยานอีกพักใหญ่ ร้านอาหารสร้างตามแบบบ้านดินชั้นเดียว รักษา บรรยากาศดั้งเดิมไว้อย่างดี พื้นที่ด้านหลังมีรีสอร์ทบ้านดินอีกหลาย หลังส�ำหรับมาพักผ่อนเรียนรู้วิถีชีวิตคนบ้านยาง ตามหลักการคือควรจะค่อยๆ ชิมอาหารจากชัน้ บนสุดลงไปล่างสุด แต่เห็นทีหลักการจะไม่ได้ผลเมื่อความเร็วตะเกียบแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนเพิ่งลองชั้นที่ 2 ขณะที่คนข้างๆ คีบไปถึงชั้นที่ 5 แล้ว หม้อสุกี้ อะไรไม่รู้ คีบอาหารออกมาได้เรื่อยๆ ไม่หมดเสียที ไม่ได้ลองสุกี้ยูนนานเขาว่ามาไม่ถึงบ้านยางนะคะ

บ้านดินเล่าจาง 106 บ้านยาง หมู่ 125 ต.แม่งอน อ.ฝาง เชียงใหม่ พิกดั N19.80790 E.099.10078 โทรศัพท์ 08-9852-0576


เสน่ห์ดอยหลวง หากครอบครัวไหนขับรถขึ้นไปทางอ�ำเภอเชียงดาว ไม่ว่าจะเที่ยวถ�้ำหรือขึ้น ไปนอนค้างที่ดาราดาเล บ้านดินฟาร์ม แนะน�ำให้แวะฝากท้องกันที่ร้านอาหาร เสน่ ห ์ ด อยหลวงสั ก หน่ อ ย ร้ า นนี้ เ พิ่ ง เปิ ด ให้ บ ริ ก ารได้ ป ระมาณ 2 ปี บรรยากาศรอบๆ เป็นทุ่งนากว้าง มีฉากหลังเป็นเขาสูงคือดอยหลวงซึ่งเป็น ที่ตั้งของถ�้ำเชียงดาว หน้าหนาวหลังฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว แปลงซังข้าวกลายมา เป็ น สนามวิ่ ง เล่ น หลั ง อาหารส� ำ หรั บ เด็ ก ๆ ถ้ า เป็ น หน้ า ฝนต้ น ข้ า วผลิ ใ บ เขียวขจีก็จะสวยไปอีกแบบ

เสน่หด์ อยหลวง 107 ถนนเลีย่ งเมือง (บายพาส) ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงใหม่ พิกดั N19.37244 E098.94804 เวลาบริการ 8.00-21.00 น. ทุกวัน โทรศัพท์ 08-1783-1484

รายการอาหารดูแล้วไม่หวือหวา แต่พอยกมาเสิรฟ์ ท�ำให้รวู้ า่ รสชาติอร่อยแบบพืน้ บ้านนัน้ ส�ำคัญกว่า โดยเฉพาะเมื่อเราอยากจะหนีจากอาหารเมืองที่ปรุงแต่งด้วยเครื่องชูรสและสีสัน เมนูแนะน�ำส�ำหรับ เด็กๆ มีทั้งไข่ตุ๋นหมูสับทรงเครื่อง ปลาหมึกผัดไข่เค็ม หรือจะลองสั่งลาบแบบไม่เผ็ดก็ได้ อาหาร ประเภทปลาส่วนมากเป็นปลาทับทิม สั่งทอดกระเทียมหรือนึ่งก็แล้วแต่ชอบ บางวันถ้ามีปลาช่อน พนักงานก็จะแนะน�ำเมนูปลาหลงห้วยดอยหลวง คือปลาช่อนทอดใส่ในแกงรสชาติคล้ายแกงส้ม ส่วน ผูใ้ หญ่รบั ประทานรสจัดขึน้ มา มีแกงส้มชะอมกุง้ เข้มข้น น�ำ้ พริกหนุม่ และย�ำต่างๆ เช่นย�ำเห็ดเข็มทอง จะอร่อยมื้อกลางวันหรือมื้อค�่ำก็ได้บรรยากาศดีทั้งนั้น ยกเว้นช่วงเทศกาลวันหยุดยาวที่มักต้อง รอนานและวัตถุดิบหมด บรรยากาศรอบโต๊ะของคนรอก็จะเริ่มไม่ดีเพราะโมโหหิว 09


ตื่นในทิวหมอกและดอกซากุระ

Angkhang Nature Resort ต้นเดือนมกราคมเป็นช่วงที่ดอกนางพญาเสือโคร่งพากันเบ่งบานเป็น สีชมพู ตลอดสองข้างทางมุง่ หน้าขึน้ สูส่ ถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ทัศนียภาพ งดงามราวกับภาพวาด จะดีแค่ไหนหากได้พักแรมบนดอย เพื่อจะตื่นมา ชื่นชมบรรยากาศของซากุระเมืองไทย

รีสอร์ทธรรมชาติ อ่างขาง ตั้งอยู่เยื้องทางเข้าสถานีเกษตรหลวงไปเพียงนิดเดียว บ้านพักแต่ละหลังปลูก ลดหลัน่ ไปตามความสูงของเขา แต่ไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งการขนข้าวของเข้าทีพ่ กั เพราะมีรถบริการรับส่งตลอดเวลา บ้านพักหนึ่งหลังแบ่งออกเป็น 4 ห้อง มีบันไดขึ้นลงแยกจากกันสองฝั่ง หากมาเป็นครอบครัวใหญ่ก็เลือกจอง ห้องคู่ที่เปิดประตูถึงกันได้ ภายในห้องตกแต่งหรูหราระดับ 4 ดาวจนลืมไปเลยว่ามาเที่ยวบนเขาบนดอย พื้นที่กว้างขวางแม้จะวาง เตียงเสริมแล้วก็ยังมีที่เหลือเฟือ นอกจากน�้ำอุ่นจากฝักบัวแรงสม�่ำเสมอ อุปกรณ์ของใช้ในห้องน�้ำครบครัน แล้ว ยังหลับอุ่นสบายด้วยแผ่นท�ำความร้อนปรับอุณหภูมิได้ซึ่งปูไว้ใต้ที่นอน ตื่นเช้ามาอุณหภูมินอกห้องเหลือ 4 องศา จึงอยากกลับไปขดตัวอยู่ในเตียงต่ออีกสักชั่วโมง ยามเช้าที่สายหมอกยังไม่จางหาย เรานั่งรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโดยมีธรรมชาติ โอบล้อม บอกกับตัวเองว่า ต้องกลับมาที่รีสอร์ทธรรมชาติแห่งนี้อีกให้ได้

รีสอร์ทธรรมชาติ อ่างขาง 1/1 หมู่ 5 บ้านคุ้ม ดอยอ่างขาง ต.แม่งอน อ.ฝาง เชียงใหม่ พิกัด N19.90094 E099.04263 โทรศัพท์ 0-5345-0110-8 www.mosaic-collection.com/angkhang


น�้ำตาลโตนดกับค้างคาวแม่ไก่ ขับไปบางคล้ากับ

ISUZU MU-X

เดือนนี้พวกเรานึกอยากขับรถเที่ยวใกล้ๆ ไปเช้าเย็นกลับ เลยนึก ถึงจังหวัด ฉะเชิงเทราค่ ะ แทนที่จะเที่ย วอยู่ แต่ ใน อ�ำเภอเมืองแปดริ้ว ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปอ�ำเภอบางคล้า บ้าง ที่นี่มีชุมชนเล็กๆ ที่ยังท�ำอาชีพเก็บน�้ำตาลโตนดขาย และเปิดบ้าน สาธิตขั้นตอนการท�ำน�้ำตาลสดให้เด็กนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้

ต้นตาลจะออกดอกและให้น�้ำมากช่วงเดือนตุลาคมถึงเมษายน เท่านัน้ หน้าฝนถือเป็นช่วงพักต้น ลุงหม่องก็ถอื โอกาสพักด้วยเหมือนกัน ต้นตาลสูงไม่ใช่เล่น ปีนขึน้ ลงวันละ 30 ต้นทุกวันเช้าเย็นแบบไม่มเี ข็มขัด นิรภัยแสดงว่าแขนขาต้องมีกำ� ลังมากจึงจะเหนีย่ วต้นไว้ได้มนั่ คง ป้าสมนึก บอกว่าลุงหม่องเคยตกต้นตาลจนซี่โครงหักมาแล้ว เป็นเพราะตกใจงูที่ โผล่มากะทันหันไม่ทันตั้งตัว โจ้โล้เพี้ยนมาจากค�ำจีนแต้จิ๋ว ‘จ่อโล้’ แปลว่า ปลากะพงขาว ปากน�้ำบริเวณนี้เคยมีปลากะพง ชุกชุม แถมความรู้เพิ่มอีกว่า ฉะเชิงเทรา มาจาก ‘สทึ ง เทรา’ เป็ น ค� ำ เขมร แปลว่ า คลองลึ ก หมายถึงแม่น�้ำบางปะกงนั่นเอง

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปีนขึ้นต้นตาลคือยามเช้าตรู่ประมาณ 6 โมง เพราะแดดไม่ร้อน หากมีต้นตาลสัก 30 ต้นกว่าจะเก็บน�้ำตาลหมดก็ปาเข้าไปเกือบ 10 โมง เราจึงขับ ISUZU MU-X ออกจากบ้านสบายๆ ตอน 8 โมง เพียงชั่วโมงเดียวก็ถึง ‘บ้านน�้ำตาลสดป้าสมนึก’ ที่บางคล้า จอดรถเข้าใต้ต้นตาลเงยหน้าไปก็เห็นลุงสมชายหรือลุงหม่องอยู่บนยอดตาลไหวๆ ระหว่างรอลุงเปลี่ยนกระบอกตาล ป้าสมนึกชี้ให้เด็กๆ ดูว่าต้นตาลมี 2 เพศ ต้นไหนเป็น ตัวเมียก็จะออกลูกตาลเป็นทะลาย ต้นตาลตัวผู้จะออกงวงสีน�้ำตาลเป็นช่อเท่านั้น ส่วนงวงที่ให้ น�ำ้ ตาลเป็นสีเขียวๆ มีทงั้ ต้นตัวเมียและตัวผู้ พอใช้มดี ปาดเป็นแว่นบางๆ แล้วก็ตอ้ งเอากระบอก ไปรอง รอน�ำ้ ตาลค่อยๆ หยดตัง้ แต่เช้าจนเย็นก็คอ่ ยปีนขึน้ ไปเก็บกระบอก เอาลงมาเทใส่กระทะ ใหญ่ตงั้ ไฟให้เดือด ไม่อย่างนัน้ ทิง้ ไว้ขา้ มวันน�ำ้ ตาลจะบูดได้ กระบอกไผ่ทเี่ อาขึน้ ไปรองต้องผ่าน การล้างและรมไฟให้แห้งสนิท ถือเป็นการฆ่าเชื้อไปในตัว เวลาเราดื่มน�้ำตาลสดจึงได้กลิ่น รมควันไม้ ถ้าดื่มน�้ำตาลสดแล้วไม่ได้กลิ่นนี้แสดงว่ารองด้วยกระบอกพลาสติก

หลังจากอร่อยกับน�้ำตาลสดใส่น�้ำแข็ง (สดจริงๆ เพราะเพิ่งยก ลงจากเตา) เราขับรถต่อมาไม่ไกลเห็นวัดสีทองอร่ามจึงเลีย้ วเข้าไปจอด วัดนี้ชื่อวัดปากน�้ำ วงเล็บไว้ด้วยว่า โจ้โล้ เก็บความสงสัยไว้ก่อนว่า โจ้โล้แปลว่าอะไร เข้าไปนมัสการพระประธานข้างในอุโบสถ เห็นผนัง ซุ้มประตู หน้าต่าง ทุกอย่างเป็นสีทองสีเดียว แม้แต่พัดลมฮิตาชิตัว เล็กๆ ที่ตั้งพื้น ทางวัดยังเอาไปพ่นเป็นสีทองเลย กราบพระแล้วให้ เดินลอดใต้องค์พระ 3 รอบเพื่อเป็นสิริมงคล ทีนมี้ าหาค�ำตอบเรือ่ งโจ้โล้ให้เด็กๆ ฟัง ได้ความว่าโจ้โล้เพีย้ นมา จากค�ำจีนแต้จิ๋ว ‘จ่อโล้’ แปลว่าปลากะพงขาว ปากน�้ำบริเวณนี้ เคยมีปลากะพงชุกชุม แถมความรูเ้ พิม่ อีกว่า ฉะเชิงเทรา มาจาก ‘สทึงเทรา’ เป็นค�ำเขมร แปลว่า คลองลึก หมายถึงแม่น�้ำบางปะกงนั่นเอง


มื้อกลางวันขับไปหาของอร่อยที่ ‘ตลาดน�้ำบางคล้า’ กันค่ะ มีที่จอดรถด้านหน้ามากพอควร ตัวตลาดอยู่บนแพ ทีผ่ กู เรียงกันเป็นแถว ร้านส่วนใหญ่ขายอาหาร ตรงกลางแพจึงจัดเป็นโต๊ะเหมือนโรงอาหารให้เลือกซือ้ มานัง่ รับประทาน ตามชอบ กุ้งแม่น�้ำเผาจานละ 300 บาท หมูสะเต๊ะ ก๋วยเตี๋ยว ส้มต�ำอะไรก็มีให้เลือก มีขนมโบราณอย่างทองม้วนสด ใส่มะพร้าวอ่อนท�ำร้อนๆ หอมฉุย มองออกไปฝั่งตรงข้ามเรียกเกาะลัด อากาศดีๆ ลงเรือที่ตลาดคนละ 50 บาท ให้พาวนรอบเกาะสักรอบก็น่าสนุก จากตลาดน�ำ้ ขับรถมุง่ หน้าไปวัดโพธิบ์ างคล้า ว่ากันว่ามีคา้ งคาวอยูม่ ากมาย แค่เลีย้ วรถเข้าไปยังไม่ทนั จอดก็เห็น ต้นไม้ในวัดออกลูกดกด�ำห้อยอยู่เต็มต้น อ้าว...ไม่ใช่ผลไม้นี่นา ค้างคาวแม่ไก่นับร้อยตัวเอาขาเกี่ยวกิ่งแล้วห้อยหัว หลับตาอยู่บนต้นไม้ 3-4 ต้นรอบวัด ค้างคาวพวกนี้อาศัยอยู่บริเวณนี้กว่า 80 ปีแล้วตั้งแต่สมัยพระครูสุตาลงกต เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งท่านเป็นพระครูที่มีเมตตาธรรมต่อสัตว์มาก มีเรื่องเล่าว่าตอนที่ท่านมรณภาพค้างคาวก็ตกลง มาตายเป็นจ�ำนวนมาก เด็กๆ สงสัยว่าค้างคาวพวกนี้เป็นชนิดเดียวกับที่แปลงร่างเป็นแวมไพร์ดูดเลือดหรือเปล่า

ต้องอธิบายว่ามันเป็นค้างคาวที่กินแมลงและผลไม้ ที่สุกงอมเป็นอาหาร (ฉะนั้นมันจึงไม่ได้ไปกัดกินผลไม้ ในสวนของชาวบ้านอย่างที่หลายคนเข้าใจ) ที่ส�ำคัญ ค้างคาวแม่ไก่พวกนี้อยู่ในบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง เสียด้วย คนล่าหรือขายถือว่ามีความผิด การทีจ่ ะติดเชือ้ โรคจากค้างคาวได้ตอ้ งสัมผัสอย่างใกล้ชดิ แต่ถงึ กระนัน้ แม่ก็ห้ามไม่ให้เด็กๆ เดินเข้าไปใต้ต้นไม้ ยืนดูอยู่ห่างๆ น่าจะดีกว่า ปลอดภัยจากมูลค้างคาวที่ไม่รู้จะตกลงมา เมื่อไรด้วย

เด็กๆ พยักหน้าเข้าใจทันที ช่วยสรุปกันว่าตัวเลข น้อยๆ ก็แปลว่าสิ้นเปลืองพลังงานเพราะวิ่งได้ระยะทาง น้อยกว่า คุณแม่แอบนึกในใจ เรื่องแบบนี้กว่าคุณแม่จะ เข้าใจก็หลังจากขับรถเป็นตั้งหลายปี รถที่มีเทคโนโลยี ทันสมัย หากมีวิธีสื่อสารกับผู้ใช้งานให้เข้าใจง่ายก็มี ประโยชน์อย่างนี้เอง

สมนึกน�้ำตาลสด 30/3 หมู่ 11 ต.ปากน�้ำ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา พิกัด N13.74489 E101.19994 โทรศัพท์ 08-9539-5880

เที่ยวพอเหนื่อยก็ชวนกันขับรถกลับบ้าน ระหว่าง ทางเจ้าตัวเล็กละสายตาจากการ์ตูนบนจอเพดาน มอง ไปมองมาเห็นจอ LCD ด้านหน้าถามว่า “ที่เป็นวงโดนัท สีเขียวคืออะไรคะ” ISUZU MU-X คันนีแ้ สดงอัตราสิน้ เปลืองของเชือ้ เพลิง ขณะขับขี่ หรือ Ecology Info ในรูปแบบกราฟฟิคง่ายๆ คุณแม่ถือโอกาสอธิบายว่า ถ้าคุณพ่อเหยียบคันเร่งแล้ว ไฟสีเขียววิ่งไปที่เลข 40 หมายความว่าใช้น�้ำมัน 1 ลิตร วิ่งได้ระยะทางตั้ง 40 กิโลเมตร

วัดปากน�้ำ (โจ้โล้) ต.ปากน�้ำ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา พิกัด N13.74222 E101.20925

ตลาดน�้ำบางคล้า ต.ปากน�้ำ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา พิกัด N13.72775 E101.20769 13


ร่มไม้สายธาร ผ่านมาทางอ�ำเภอบางคล้า ฉะเชิงเทรา แนะน�ำให้แวะรับประทานอาหารทีน ่ ใี่ ห้ได้ นอกจากจะติดแม่นำ�้ บางปะกงและมีบรรยากาศร่มรืน ่ สมชือ่ แล้ว ยังมีเมนูเด่น คือปลาโจ้โล้

ปลาโจ้โล้ก็คือปลากะพงขาว มีชุกชุมบริเวณปากน�้ำซึ่งเป็นจุดบรรจบระหว่างคลองท่าลาดและแม่น�้ำ บางปะกง จะสั่งปลาโจ้โล้ทอดกระเทียมพริกไทย ราดน�้ำปลา หรือนึ่งมะนาวก็ราคาเดียวกันคือ 290 บาท ถ้าตัดสินใจไม่ถูกอยากชิมไปหมดให้สั่ง ‘โจ้โล้สองสายน�้ำ’ ฝั่งหนึ่งทอดกระเทียม ส่วนอีกฝั่งราด พริก แหม...เข้าใจคิดจริงๆ เมนูกงุ้ ก้ามกรามก็หลากหลาย จะสัง่ ท�ำฉูฉ่ ี่ ต้มย�ำ อบวุน้ เส้น เจีย๋ นคะน้า ได้ทงั้ นัน้ ราคาเดียว 360 บาท ยกนิ้วให้ปูหลนทรงเครื่องอีกเมนูหนึ่ง แกะเอาแต่เนื้อก้ามปูล้วนๆ ตักคลุกข้าวแนมผักสดหน่อยเดียว ข้าวหมดไป 2 จาน ร้านร่มไม้สายธารหาไม่ยาก อยู่ตรงทางเข้าสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน มีพื้นที่ให้เด็กๆ วิ่งเล่น หลังอาหารกว้างขวาง หรือจะเดินชมวิวปากน�้ำและเกาะลัดก็ได้สบายอารมณ์

ร้านร่มไม้สายธาร 2 ถ.พระสถูปเจดีย์ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา พิกัด N13.73902 E101.21119 โทรศัพท์ 0-3854-2794, 08-6155-7111 www.rommaisaitarn.com

14


บทเพลงแห่งดอกไม้ที่

‘ดาษดา’

ภายในเวลาไม่ถึงสองปี ชื่อของ ‘ดาษดา แกลเลอรี่’ โด่งดังเป็นที่รู้จักในแวดวง นักท่องเที่ยวอย่างดี ภาพถ่ายสวยๆ นับพันรูปที่ผู้มาเยือนต่างโพสต์อวดลงใน เฟซบุ้คและอินสตาแกรม ท�ำหน้าที่แทนค�ำบรรยายและขจรขจายไปไกลราวกับ ความหอมของดอกไม้ ที่ดึงให้หมู่แมลงอยากบินเข้ามาชื่นชม

ต้นเดือนธันวาคมของทุกปี ดาษดา แกลเลอรี่ จะจัดมหกรรมแสดงดอกไม้อย่างยิ่งใหญ่ ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน สร้างสรรค์แนวคิดในการน�ำเสนอไม่ซ�้ำกัน งานปีนี้ใช้ชื่อว่า Nature Lyrics เมื่อประติมากรรมดอกไม้อวดกลีบบานด้วยแรงบันดาลใจจากบทเพลงบรรเลง

‘Secret Garden’ เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของนิทรรศการครั้งนี้ ที่ผสมผสานศิลปะของชุดราตรีจากห้องเสื้อ Kai Boutique กับไม้แขวนในเรือนกระจก (Hanging Flowers Glasshouse) ไม่ว่าจะเป็นพิทูเนียสีชมพู บีโกเนียสีแสด หรือนิวกีนี นับเป็อนนฉากงานเลี อีกหนึ่งพิพ้ยิธงในภาพยนตร์ ภัณฑ์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบยั่งยืนที่สร้าง อิมเพเชี่ยนช่อกลมใหญ่ ต่างทิ้งดอกระย้าจากข้างบนลงมาให้ความงดงามแปลกตาเหมื แรงบันดาลใจ น่าจะมีใครเอาไปใช้เป็นต้นแบบนะคะ แฟนตาซี แม้ว่าความสนุกสนานของเทศกาลออกร้านจ�ำหน่ายสินค้า Carnival Market และ Walking Street จะหมดไปเมื่อ ข้อมูFountain ลและภาพประกอบจาก www.strawberybanke.org เดือนมกราคม แต่ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ของเดือนกุมภาพันธ์ ก็ยังมีน�้ำพุเริงระบ�ำ Dancing ให้ชมตอนค�่ำ รวมถึ ง ยังจะมีมินิคอนเสิร์ตของลุลา - สิงโตน�ำโชคในวันที่ 2 มีนาคมนี้ด้วย กิจกรรมส�ำหรับเด็กที่ดาษดา แกลเลอรี่ไม่หมดเพียงแค่นี้ ด้านนอกยังมี Tiny Park หรือสวนนกแบบเปิดที่ให้เราเดินเข้าไปชมนกยูง ไก่ฟ้า นกเป็ดน�้ำ นกแก้วมาคอว์และ เลิฟเบิร์ดสีสดใส ใกล้ชิดชนิดที่บินลงมาเกาะแขนแล้วจิกอาหารจากมือเลย สวนกวาง ก็อยู่ใกล้ๆ กัน ดูเพลินไปหลายชั่วโมง เด็กๆ อย่าพลาดไอศกรีมดอกไม้ที่ร้านลาลัลลาเชียวนะคะ ตอนนี้ขยับขยายร้าน ดาษดา แกลเลอรี่ 179 หมู่ 12 ถ.ปราจีน-เขาใหญ่ ต.เนินหอม อ.เมือง ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม และย้ายมาอยู่ติดริมสระน�้ำ เมื่อรู้ว่าแขกที่มาเยี่ยมดาษดามักชวนกัน ปราจีนบุรี มาแบบครอบครัว ทางร้านจึงเพิ่มโซฟาตัวยาว ให้เด็กๆ ได้นั่งๆ นอนๆ มีโต๊ะขนาด พิกัด N14.9338 E101.38200 8 ที่ส�ำหรับครอบครัวใหญ่ ไปจนถึงโต๊ะเล็กมุมสงบส�ำหรับนั่งป้อนไอศกรีมกัน 2 คน เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น. อร่อยไปกับ Phalaenopsis ไอศกรีมรสไวท์ชอ็ กโกแลตผสมราสเบอรี่ หรือ Pink Calandiva เสาร์-อาทิตย์ 9.00-18.00 น. รสเชอร์เบ็ตกุหลาบผสมลิ้นจี่ ขนมหวานและเครื่องดื่มได้ตลอดวัน คิดแล้วก็อยากเป็นผีเสื้อเสียจริง จะได้บินกลับมาเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

ค่าเข้าชมช่วงนิทรรศการ ผูใ้ หญ่ 200 บ. เด็ก 100 บ. โทรศัพท์ 0-3723-9800 www.dasada-happiness.com/ facebook.com/dasadaflowers


Bloom @ ดาษดา ร้านอาหาร Bloom ภายในดาษดา แกลเลอรี่ โดดเด่นด้วยเมนู สร้างสรรค์ทน ี่ ำ� ดอกไม้มาปรุงแต่งเป็นอาหารเลิศรสแสนอร่อย เรียกว่า ‘เมนูดอกไม้’ มาชมนิทรรศการดอกไม้แล้ว ต้องถือ โอกาสฝากท้องไว้ที่นี่ด้วยเลย

ห้องอาหารรูปทรงเรขาคณิตสไตล์โมเดิร์นตั้งอยู่บนเนินเล็กๆ ภายในตกแต่งเรียบง่าย พื้นทางเดินเน้น โทนสีน�้ำตาลตัดกับสีขาวของเก้าอี้ บรรยากาศโปร่งสบายเพราะใช้กระจกใสเป็นผนัง ไม่ว่าจะเลือกนั่งมุม ไหนก็มองเห็นวิวแมกไม้ด้านนอก แถมยังจัดมุมนั่งเล่นส�ำหรับเด็กเล็ก มีตุ๊กตา ลูกบอล กระดานวาดรูป เอาไว้ให้เล่นเพลินไม่กวนใจคุณพ่อคุณแม่ด้วย ส่วนครอบครัวไหนอยากใกล้ชิดธรรมชาติ แนะน�ำโซน Open Air ด้านนอก มีโซฟานุ่มๆ ให้นั่งรับลมเย็นๆ รับประทานอาหารพลางชมวิวเขาใหญ่ไปพลาง เราเริ่มด้วยเมนูเรียกน�้ำย่อยอย่าง ‘ปอเปี๊ยะดาษดา’ เป็นปอเปี๊ยะแบบไม่ทอด ใช้แป้งบางพันพร้อมไข่ และกลีบดอกกุหลาบ ดอกอัญชัญ ไส้ในเป็นกุ้ง หมูยอ เผือก แตงกวา หั่นพอดีค�ำ เสิร์ฟพร้อมซอสพริก น�้ำมันเผ็ดน้อย คนละชิ้นสองชิ้น เผลอนิดเดียวเกลี้ยงจาน เห็นทีคุณแม่ต้องสั่งเมนูหลักมารับประทานอย่าง จริงจังเสียแล้ว ผู้จัดการร้านขมีขมันเข้ามาแนะน�ำ ‘ย�ำโต่ง’ ซึ่งเป็นรายการพิเศษไม่มีอยู่ในเมนู ชื่อสะดุดหูนี้ที่แท้คือ ย�ำเนื้อมะเขือเปาะโรยหน้าด้วยปลาดุกฟู นึกไม่ถึงว่าเป็นการจับคู่ที่รสชาติลงตัวกันเยี่ยมยอด เมนูต่อมาคือ ‘กุ้งแม่น�้ำซอสมะขาม’ เป็นกุ้งตัวโตทอดราดซอสมะขามรสชาติเปรี้ยวหวานก�ำลังดี คุณพ่อเลือกอาหารไทย อย่าง ‘แกงเขียวหวานปลากราย’ รสชาติเข้ม ส่วนเด็กๆ ยกนิ้วให้ ‘ไก่เทริยากิกระทะร้อน’ เนื้อนุ่มเสิร์ฟมา พร้อมข้าวผัดกระเทียม

Bloom ดาษดา แกลเลอรี่ 179 หมู่ 12 ถ.ปราจีน-เขาใหญ่ ต.เนินหอม อ.เมือง ปราจีนบุรี เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 11.00-14.30 และ 18.00-21.30 เสาร์-อาทิตย์-นักขัตฤกษ์ 11.00-21.30 น. โทรศัพท์ 0-3723-9800, 09-0198-7584

ปิดท้ายกับ Sweet Medley ขนมหวาน 4 ชนิดเสิรฟ์ ในถาดเดียวกัน มีทั้งพันนาคอตต้า เค้กช็อกโกแลต ช็อกโกแลตมูส และเบรดพุดดิ้ง แถมเพิ่มลูกเล่นน่ารักๆ ด้วยกรงน้องเป็ดน้อยถูกใจเด็กๆ ที่สุด นอกจากนี้ยังมี เมนู แ นะน� ำ อื่ น ๆ ให้ ลิ้ ม ลองกั น อี ก ไม่ ว ่ า จะเป็ น สลัดกระดาษ ลิน้ จีส่ อดไส้ชสี กับฟาแลนด์ แกงส้มบุษบา กับปลาสลิดทอด พล่าปลาแซลมอนกับดอกไม้ ด้านหน้าร้านดอกไม้ก�ำลังบานสะพรั่ง อิ่มแล้วยัง ต้องเผื่อเวลาถ่ายรูปมุมนั้นมุมนี้ ส่วนเด็กๆ หรือคะ โน่น...ปีนป่ายอยูท่ ลี่ านเครือ่ งเล่นสนามแล้ว ต้องติดป้าย ยกให้เป็นหนึ่งใน Family Friendly Restaurant ที่ดีที่สุด จริงๆ ค่ะ 17


จั บ ปู ใ ส่ ก ระด้ ง

อันนาบี

ไหว้พระใหญ่ที่ฮ่องกง การเดินทางครัง้ นีพ ้ เิ ศษกว่าทีผ ่ า่ นๆ มา เพราะพวกเราช่วยกันท�ำเซอร์ไพรส์ พาคุณตากับคุณยายไปฉลองครบรอบแต่งงาน 45 ปี และยังเป็น ครั้งแรกที่แต่ละคนหนีบครอบครัวร่วมทริปไปด้วย รวมกันได้ 15 ชีวิต พอดิบพอดี คณะใหญ่ขนาดนี้และยังมีเด็กวัยก�ำลังซนหลายคน ไปเที่ยวไกลๆ และ ใช้เวลานานคงไม่เหมาะ ‘ฮ่องกง’ จึงเป็นทางเลือกที่ลงตัวที่สุดค่ะ

คณะเราเดินทางด้วยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก ไฟลท์เช้ามาก เพราะได้ตวั๋ ไปกลับในราคาโปรโมชัน่ ผูใ้ หญ่ 7,500 บาท ส่วนเด็กแค่ 5,930 บาท แต่เป็นตั๋วที่ไม่มี สิทธิเ์ ปลีย่ นแปลงใดๆ ทัง้ สิน้ เครือ่ งบินออกจากสุวรรณภูมิ 6.30 น. พวกเราต้องไปถึงตัง้ แต่ตี 4 แต่ละบ้านจึงบอก เด็กๆ ให้รีบเข้านอน ใครไม่ท�ำตามอดไป (แอบขูเ่ ล็กๆ) กลัวว่านอนกันไม่พอแล้วไปงอแงบนเครือ่ งหรือทีฮ่ อ่ งกง คงหมดสนุกแน่ๆ

หนนี้บ้านเราไปอย่างสบายๆ ไม่เตรียมข้อมูลอะไร ล่วงหน้า เพราะน้องชายผู้สันทัดฮ่องกงจัดแจงหาที่เที่ยว ทีก่ นิ ท�ำเป็นโปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืนส่งให้ดกู อ่ นเดินทาง (เวิร์คมากๆ ส�ำหรับกรุ๊ปใหญ่ จะได้ไม่ต้องไปตีกันที่นั่น) บินลัดฟ้าประมาณ 3 ชั่วโมง เครื่องบินพาเราร่อนลง สนามบิน เช็ค แลป ก๊ก บนเกาะลันเตาเวลา 10.30 น. (เวลาของฮ่องกงเร็วกว่าไทย 1 ชัว่ โมง) ผ่านขัน้ ตอนตรวจ คนเข้าเมืองเรียบร้อยก็มีรถตู้ 2 คันมารับ (อภินันทนาการ จากลูกค้าของน้อง) พาไปส่งที่สถานี MTR ตงชง (Tung Chung) เพือ่ ไปสักการะพระใหญ่ หรือ Giant Buddha ใช้เวลาเดินทางไม่ถึงยี่สิบนาที เหมาะเป็นจุดท่องเที่ยว แห่งแรก หากไม่มีรถส่วนตัวก็นั่ง MTR มาที่สถานีตงชง ออกตรง Exit B ได้เช่นกัน ส�ำหรับสัมภาระนั้นอ่านเจอใน เว็บว่าไปฝากกระเป๋าไว้ที่ Citygate Outlets ซึ่งอยู่ติดกับ สถานีได้ (แต่ไม่ได้ระบุว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่)

พระใหญ่เทียนถาน (Tian Tan หรือเรียกได้ทั้ง Giant Buddha และ The Big Buddha) แห่งวัดโป๋หล�่ำ ตั้ง อยูบ่ นยอดเขา ต้องข้ามภูเขาหลายลูก เราจึงเลือกขึน้ กระเช้า ลอยฟ้านองปิง (Ngong Ping 360) เพียงแค่ 25 นาที ก็ถึง ยอดเขา ระยะทาง 5.7 กิโลเมตร ดีกว่าพาเด็กๆ และ ผู้สูงวัยปุเลงๆ ขึ้นรถเมล์สาย 23 ซึ่งต้องใช้เวลาวิ่งขึ้นเขา ลงห้วยตัง้ 45 นาที กระเช้ามีทงั้ แบบธรรมดา (Standard Cabin) และแบบมองเห็นพื้นด้านล่าง (Crystal Cabin) น้องชายจัด ให้ได้รับประสบการณ์ทั้ง 2 แบบ ซึ่งแพคเกจนี้ ผู้ใหญ่ 210 เหรียญฮ่องกง เด็ก 135 เหรียญ คุณตาคุณยายได้ราคา ผู้สูงวัย 165 เหรียญ


ขาไปเอาแบบธรรมดาก่อน เด็กๆ เริ่มวุ่นวายจะนั่งกับคนนั้นคนนี้ เจ้าหน้าที่ถามว่าคณะเรามีกี่คน พอตอบ 15 เขาเห็นเรามีเด็กๆ ด้วย จึงบอกไปคันเดียวกันได้ ดันเชื่อตามเขาแล้วจึงได้รู้ซึ้งว่าการอัดเป็น ปลากระป๋องนั้นเป็นอย่างไร อดชื่นชมกับวิวทิวทัศน์แบบ 360 องศา ระหว่างทางกระเช้าหยุดลอยต่องแต่ง อยู่กับที่อีกต่างหาก ใครบางคนแซวขึ้นว่าหล่นไปทีก็หมดทั้งตระกูล ฟังแล้วทั้งข�ำทั้งกลัว แต่พอกระเช้าไป ต่อได้ ความสนุกก็เข้ามาแทนที่ สลับที่กันไปมาเพื่อเก็บภาพเป็นที่ระลึก บ้างนั่ง บ้างยืนดูรูปแล้วเหมือนก�ำลัง โหนรถเมล์อย่างไรไม่รู้ เมือ่ ถึงสถานีปลายทางในเวลาใกล้เทีย่ ง ท้องแต่ละคนเริม่ ร้องประท้วง น้องชายจึงพาไปแวะ Ngong Ping Garden Restaurant เห็นป้าย ‘หมึกแดง’ และมีกลุ่มคนไทยมารับประทานก็คงเป็นการการันตีความอร่อย ได้ ทีน่ เี่ สิรฟ์ อาหารสไตล์กวางตุง้ และแต้จวิ๋ แต่เมนูทพี่ วกเราลงความเห็นว่าเด็ดดวงทีส่ ดุ ก็คอื เป็ดย่าง เนือ้ นุม่ หนังกรอบ อร่อยสุดๆ ค่ะ การมาสักการะพระใหญ่ถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการ เดิ น ทางครั้ ง นี้ พระใหญ่ เ ที ย นถานเป็ น พระพุ ท ธรู ป ทองสัมฤทธิก์ ลางแจ้งทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก สร้างขึน้ ในปีค.ศ.1993 โดยคณะสงฆ์แห่งวัดโป๋หล�่ำ องค์พระโดดเด่นด้วยความสูง ถึง 34 เมตร หนัก 250 ตัน ปางนั่งประทานพรยกหัตถ์ขวา บนฐานดอกบัว หากอยากชมความงดงามอย่างใกล้ชิด ต้อง ไต่บันไดขึ้นไปถึง 268 ขั้น คณะของเรายอมแพ้ คุณตา คุณยายก็เดินขึ้นไม่ไหว และกว่าจะต้อนเด็กๆ ขึ้นไปได้คง ใช้เวลาเป็นวัน จึงเดินไปตรงจุดรับพรที่เขาเตรียมไว้แทน สังเกตง่ายๆ เป็นลานวงกลมวงใหญ่ ล้อมรอบด้วยธงหลากสี ผู้ที่ขอพรจะยืนตรงจุดศูนย์กลางของวงกลมหันหน้าไปทาง องค์พระ แล้วพนมมืออธิษฐานได้เลยไม่ตอ้ งจุดธูปเทียน มีคน เข้าคิวพอสมควร คณะเราจึงให้คุณตาผู้อาวุโสสุดยืน ตรงจุดศูนย์กลาง ส่วนลูกๆ และหลานๆ ยืนอธิษฐาน ล้อมรอบแทน ถามไถ่ในกลุ่มสรุปได้ว่าทุกคนขอพรตามวัย รุ่นเล็กสุดขอพรเรื่องเรียน รุ่นกลางขอเรื่องงาน ส่วนรุ่นใหญ่ ขอเรื่องสุขภาพ มีแต่คุณยายที่แอบพ่วงขอเรื่องหวยมาด้วย

ทีเ่ ทีย่ วบนนัน้ ยังมีหมูบ่ า้ นวัฒนธรรมนองปิง ซึง่ เป็นหมูบ่ า้ นทีจ่ ำ� ลองวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องชาวจีน มีอาณาบริเวณถึง 1.5 เฮกตาร์ (ประมาณ 15,000 ตารางเมตร) พวกเราได้แต่เดินผ่านๆ เพราะได้เวลานัดหมายกับรถที่จะมารับ อีกทั้งกว่าจะเคลื่อนขบวนกัน แต่ละแห่งก็เหมือนจับปูใส่กระด้งดีๆ นี่เอง ขากลับอย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นว่าลองสัมผัสประสบการณ์นั่งกระเช้าแบบ Crystal Cabin คราวนี้แยกกันไป 2 กระเช้าเลยค่ะ เด็กๆ ขอมากับครอบครัวเรา แรกๆ ก็ปิดตาไม่กล้ามอง แต่สักพักชักสนุก สลับกันลงไปนั่ง โพสท่าบนพื้นซึ่งเป็นกระจกใสแจ๋วเห็นวิวเบื้องล่างสุดลูกหูลูกตา ให้ความรู้สึกเหมือนก�ำลังลอยได้ และยังได้ชื่นชมกับทัศนียภาพ อันงดงามเหนือท้องทะเลจีนใต้ ทิวทัศน์เนินเขาอันเขียวขจี ล�ำธาร น�้ำตก ป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ รวมทั้งได้เห็น สนามบินนานาชาติฮ่องกงอีกด้วยค่ะ กลับมาถึงสถานีต้นทางยังพอเหลือเวลา พวกเราจึงเข้าไปเดินเล่นที่ Citygate Outlets แหล่ง รวมสินค้าแบรนด์เนมนานาชาติทนี่ ำ� มาจัดโปรโมชัน่ ลดราคาตลอดทัง้ ปี แค่ครึง่ วันก็เทีย่ วได้หลากหลายสไตล์แล้วค่ะ ฉบับหน้าคณะ ของเราจะพาคุณผู้อ่านไปเที่ยวต่อที่มาเก๊า โปรดติดตามนะคะ กระเช้าลอยฟ้า Ngong Ping 360 www.np360.com.hk

Citygate Outlets www.citygateoutlets.com.hk

ร้านอาหาร Ngong Ping Garden Restaurant Shop www.np360.com.hk/en/np360-exp/garden-restaurant.html

Giant Buddha หรือ The Big Buddha www.discoverhongkong.com/eng/see-do/cultureheritage/chinese-temples/big-buddha-and-po-linmonastery.jsp


เรื่อง: แม่นก / ภาพ: พ่อก๊อป

อาบน�้ำแร่ แช่น�้ำร้อน... บ่อน�้ำพุร้อนฝาง

หลายครั้งการเดินทางท่องเที่ยวก็ท�ำให้เราเหนื่อยได้เหมือนกันนะคะ นั่งรถนานๆ ขึ้นเขาคดเคี้ยวเลี้ยวไปมาก็เวียนหัวไปพร้อมๆ กับพยายามเก็บอาหารที่เพิ่งรับประทาน เข้าไปไว้ให้ได้ (เพราะเสียดาย) หรือตอนนั่งรถขาลงเขาก็ได้ยินเสียงหัวใจเต้นตึกตักๆ ราวกับก�ำลังนั่งรถไฟเหาะอยู่ แต่ละวันตื่นแต่เช้าไปอรุณสวัสดิ์กับแสงแรกของวัน กลางคืนก็นอนดึกเพราะเพลินกับการนอนดูดาวมากมายที่กระจายอยู่เต็มฟ้า มาเที่ยวคราวนี้ เราใช้เวลาหลายวันในการท�ำเช่นนั้น แล้วความเมื่อย ความเหนื่อยก็เริ่มมาทักทาย เราเลยจะ ไปพักผ่อนสบายๆ ที่น�้ำพุร้อนฝางกันค่ะ

ว่าแล้วเราก็ออกเดินทางไปอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ผ่านทางดอนสันจุ๊ เชียงใหม่กันตั้งแต่เช้าค่ะ เวลาเดิน ทางบ้านเราไม่ค่อยเปิดทีวีในรถให้เด็กๆ ดูกันบ่อยนัก แต่จะให้เขาดูนู่น นั่น นี่ สองข้างทางไปเรื่อยๆ แล้วเราก็พร้อม จะแวะเสมอถ้ามีอะไรน่าสนใจ เช้าๆ อย่างนี้คุณพ่อเลยพาเด็กๆ แวะส่องนกซะหน่อย ส่องไปส่องมาเจอไก่ฟ้าเดิน เตาะแตะๆ อยูข่ า้ งทาง เป็นไก่ฟา้ หางลายขวางตัวผูค้ ะ่ ถือได้วา่ เป็นไก่ฟา้ ทีม่ สี สี นั สวยงามทีส่ ดุ ของเมืองไทยเชียวนะคะ ตัวผู้จะมีหางยาวแล้วก็สีสวยกว่าตัวเมีย ช่วงหาคู่ตัวผู้เขาชอบตีปีกโชว์ความหล่อกับไก่ฟ้าสาวๆ กันค่ะ ระหว่างทางเราจอดรถลงไปดูเขาลงแขกตีข้าวกัน เป็นภาพที่หาดูได้ยากแล้วล่ะค่ะเพราะส่วนใหญ่เครื่องจักรกล จะเข้ามาท�ำหน้าทีน่ แี้ ทน นอกจากเด็กๆ จะได้เห็นวิถชี วี ติ ทีง่ ดงามแล้วยังช่วยย�ำ้ เตือนอีกด้วยว่า...ข้าวทุกจาน อาหาร ทุกอย่าง อย่ากินทิ้งขว้าง เป็นของมีค่า จากนั้นเราก็แวะกันไปเรื่อย ดูต้นไม้ มองดอกไม้ หยุดตะลึงกับแสงสวยๆ ที่ เด็กๆ บอกว่าเป็นแสงจากสวรรค์ แวะไปแวะมา...ในที่สุดเราก็มาถึงที่หมายกันตอนใกล้ค�่ำ วันนี้เราพักที่บ้านพักของ อุทยานค่ะ ห้องพักที่นี่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกพร้อม ถึงแม้จะไม่ได้ตกแต่งให้สวยงามเก๋ไก๋เหมือนรีสอร์ตทั่วไป แต่ สิ่งที่ชนะขาดลอยก็คือบรรยากาศพร้อมอากาศสะอาดๆ จากต้นไม้มากมายเป็นสิบไร่รอบๆ ตัวเราค่ะ


ตืน่ เช้าเด็กๆ วิง่ เล่นฝ่าไออุน่ ของน�ำ้ พุรอ้ นกันได้แบบ ไม่จำ� กัดอาณาเขต ทีน่ จี่ ะมีบอ่ น�ำ้ พุรอ้ นทีเ่ กิดจากความร้อน ใต้พิภพกระจายกันอยู่มากกว่า 50 บ่อ อุณหภูมิน�้ำ ประมาณ 50-86 องศาเซลเซียส มีต้นไม้เล็กๆ ดอกไม้ น้อยๆ ทีป่ รับตัวให้ทนกับความร้อนขึน้ อยูท่ วั่ ๆ ไป กิจกรรม ที่ใครมาก็ต้องท�ำกันนั่นคือการต้มไข่ ได้หย่อนไข่ใน บ่อน�้ำร้อนเอง กะเวลาเอง แกะกินเอง...ท�ำให้ไข่ต้มมื้อนี้ ของเด็กๆ อร่อยกว่ามือ้ ไหนๆ เลยค่ะ กินไข่ใต้รม่ ไม้ไปได้ สักพักก็มีเด็กชาวเขาชื่อนาสอง วัย 6 ขวบสะพายย่ามใส่ กระบอกไม้ไผ่ท่อนเล็กๆ มาขายท่อนละ 2 บาท บอกว่า เอาไว้เผาข้าวหลามกิน เด็กๆ เป็นห่วงกันใหญ่วา่ น้องเดิน มาจากบ้านไกลตั้ง 3 กิโล แล้วจะขายได้มั๊ย แล้วใครกัน ที่จะซื้อไม้ไผ่ขนาดเล็กๆ อย่างนี้ไปเผาข้าวหลามกิน ว่า แล้วก็ชวนน้องมากินไข่ต้มกินขนมแล้วก็ไปเดินเล่นด้วย กันดีกว่า ระหว่างทางก็ช่วยน้องขายของไปด้วยแต่ไม่มี ใครช่วยอุดหนุนเลยค่ะ ช่วงบ่ายๆ เราก็เดินไปห้วยแม่ใจ ที่นี่เป็นห้วยขนาด กะทัดรัด เด็กๆ พากันไปหอบเสื่อหิ้วข้าวเหนียว ไก่ย่าง ส้มต�ำ มานัง่ เปิบกันริมห้วย น้องไดอารีบ่ อกว่ามือ้ นีเ้ ป็นการ

กินส้มต�ำที่ได้ฟิลลิ่งสุดๆ พอหนังท้องตึงเด็กๆ ก็ขอลงไปเล่นน�้ำกัน ทีแรกบอกว่าจะเดินเล่นนิดๆ หน่อยๆ พอให้ เท้าเปียก แล้วก็วิ่งมาขอแม่ว่าอยากนั่งแช่น�้ำ สักพักก็บอกว่าขอลองนอนดูเลยแล้วกันค่ะแม่ แดดร่มลมตกพวกเราก็พากันไปเอาอกเอาใจร่างกายของเราด้วยการไปนวดน�้ำมัน ต่อด้วยไปแช่น�้ำแร่กันค่ะ น�้ำแร่ที่นี่ปลอดภัยใช้อาบได้ แล้วแร่ธาตุต่างๆ ในน�ำ้ ยังช่วยรักษาโรคผิวหนัง ไขข้ออักเสบ แล้วก็ยังท�ำให้เลือด หมุนเวียนดีขึ้นด้วย ที่นมี่ ีบ่อน�้ำแร่กลางแจ้งแบบบ่อรวมแต่แยกชายหญิง เห็นสาวๆ กระโจมอกด้วยผ้าถุงลายสวยๆ (มีให้เช่าผืนละ 10 บาท) แช่น�้ำกันอยู่ พวกเราใช้บริการห้องแช่น�้ำแร่ส่วนตัวกันค่ะ ค่าบริการผู้ใหญ่ 50 เด็ก 20 บาท ในห้องจะมีอา่ งขนาดก�ำลังดีผสมน�ำ้ ให้รอ้ นพอสะดุง้ หลังจากแช่นำ�้ แร่ได้ราว 20 นาที ซึง่ เป็นเวลาทีเ่ ขาค�ำนวณแล้วว่า พอเหมาะพอควรแก่สุขภาพของเรา พวกเราก็รู้สึกสดชื่น ผิวพรรณดูผ่องผิดหูผิดตา ตัวเบาโหวง (เริ่มหิวนั่นเอง) จากนั้นเราก็เริ่มวางแผนกันว่า... ครั้งต่อไปจะไปเที่ยวที่ไหนกันดี

Bird of the Trip ไก่ฟ้าหางลายขวาง

เป็นไก่ฟา้ ทีม่ สี สี นั สวยงามทีส่ ดุ ตัวผู้ จะมีหางยาวและสีสวยกว่าตัวเมีย มักตีปีกโชว์ตัวเมียในช่วงหาคู่

ตรงนนู้¤ะ่ แม่


Osaka

Yamanashi

Kyoto

Tokyo

Nagoya

แม่นกและพ่อนกกระจิบผูกพันกับ ญีป่ นุ่ ตัง้ แต่ครัง้ ทีท่ งั้ คูเ่ ป็นนักศึกษา แลกเปลีย่ น พอมีลกู นกเพิม่ มาเป็น สมาชิกในครอบครัว ก็พาลุก หัดบินท่องโลกกว้างและกลับไป เยือนญี่ปุ่นอยู่บ่อยๆ ติดตาม เส้นทางท่องเทีย่ วญีป่ นุ่ ส�ำหรับเด็ก ของครอบครัวนกกระจิบได้ที่นี่

ตอนที่ 2

แม่นกกระจิบ

KIDS FRIENDLY OSAKA OSAKA AQUARIUM & UNIVERSAL STUDIO JAPAN

มาเยือนโอซาก้ากับเด็กๆ ทั้งที โปรแกรมที่พลาดไม่ได้ต้องมี Osaka Kaiyukan พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำที่น่าสนใจที่สุดอีกแห่งในโลกนี้รวมอยู่ด้วยนะคะ ส�ำหรับเด็กแล้ว การได้พบกับฉลามวาฬยักษ์ ขนาด 13 เมตรถึงสองตัว ซึ่งเป็นพระเอกของพิพิธภัณฑ์ ไคยูคังแห่งนี้ นอกจากจะท�ำให้เข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ สง่างามแห่งท้องทะเล โลกใต้น�้ำที่มษุษย์ตัวเล็กๆ อย่างเรากลับตัวเล็กจิ๋วลงไปอีกแล้ว ยังท�ำให้เห็นถึงภาพรวมของสัตว์น�้ำชนิดต่างๆ บนโลกใบนี้ ว่าต่างต้องพึ่งพาอาศัยกัน และมีความส�ำคัญไม่แพ้มนุษย์เราอีกด้วยนะ เจ้าตัวเล็กบอกว่า “เราสี่คน รวมกันยังใหญ่ไม่ได้ครึ่งของ ยูจัง ฉลามวาฬยักษ์ตัวเดียวเลย”

22

การเดินทางมาที่นี่ไม่ยากเลยค่ะ ใช้เวลาเพียง 5 นาทีจาก Osakako Station, Chuo Line เมือ่ ขึน้ มา จากสถานี จะเห็นชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ Daikanransha ที่เหมือนมีพลังดึงดูดให้เราเดินเข้าไปหา สักพักก็จะพบตึกสีนำ�้ เงินแดงบนลานโล่งกว้าง เด็กๆ วิง่ ถลาเข้าไปเหมือนพบเส้นชัยตรงหน้า รอไม่ได้แล้ว เข้าไปชมกันเลยค่ะ


เราเดินผ่านส่วนทีเ่ ป็นอุโมงค์แก้วเข้ามาเรือ่ ยๆ จน พบกับแท็งก์มหาสมุทรแปซิฟกิ ทัง้ ปลาโลมาขาวแปซิฟกิ เจ้าเสน่ห์ แมวน�ำ้ แคลิฟอร์เนียจอมลวดลาย และพระเอก ในใจของลูกชายทั้งสอง พี่ปลากระเบนสุดเท่ห์ที่เด็กๆ บอกว่าเหมือนสายลับมีอาวุธพกประจ�ำตัว โซนยอดนิยม นี้ล่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กไทยหรือญี่ปุ่น ตอนนี้เหลือเพียง ภาษาเดียวทีป่ ระสานเสียงกันจนดังลัน่ ว่า...“อูว้ วว...อ้า” ท�ำเอาบรรดาแม่ๆ ต่างแอบอมยิม้ และสบตาให้กนั เด็กๆ เกาะกระจกเฝ้ารอฉลามวาฬยักษ์ ให้ว่ายผ่านมาใกล้ๆ ครัง้ แล้วครัง้ เล่า เมือ่ ชืน่ ชมจนพอใจแล้วก็ออกเดินต่อไป ถึงส่วนทีเ่ ป็นแท็งก์ขวั้ โลกใต้ มีเจ้าเพนกวินคิว้ ฟูยนื นิง่ ๆ หน้าตาดูกวนๆ จนอดข�ำไม่ได้ ปลาหมึก ปูยักษ์ หรือ แม้แต่นางฟ้าแห่งท้องทะเลหรือเจ้าคลิโอเน่ตัวจิ๋วก็มีให้ ชมกันทีน่ ี่ โซนทีแ่ ม่นกกระจิบประทับใจและยังจ�ำได้ไม่ลมื คือแมงกระพรุนนานาชนิด นอกจากจะสวยแปลกตาแล้ว ยังเป็นเป็นโซนเดียวในพิพิธภัณฑ์ที่เปิดเพลงคลาสสิก คลอเบาๆ เข้ากับจังหวะการเคลือ่ นไหวของแมงกะพรุน ท่ามกลางความมืดรอบตัว หากเป็นคู่รักมาด้วยกัน สองต่อสองละก็อื้ม...คงโรแมนติกน่าดู

กว่าจะครบทุกโซนก็บ่ายคล้อยจนหิวข้าวกันแล้ว ไป เติมพลังกันดีกว่า เรามองหาร้านใกล้ๆ บริเวณนี้ เลือกร้าน ที่คนญี่ปุ่นนั่งกันเยอะๆ ดูเป็นร้านส�ำหรับครอบครัว ร้านนี้ อยูใ่ นบริเวณพิพธิ ภัณฑ์ ใกล้กบั ทางออกเลยค่ะ เมนูอาหาร ญี่ปุ่นจัดเป็นเซ็ตกลางวันดูหน้าตาดี อร่อยและไม่แพงเลย แนะน�ำเซ็ตข้าวกับเนื้อผัดซีอิ๊ว อร่อยจนคุณลูกแย่งคุณพ่อ รับประทานจนหมด ต้องสั่งมาเพิ่มอีกชุดให้หน�ำใจ หากใครอยากกลับเข้าไปชมต่อก็ใช้บัตรเดิมได้นะคะ แต่พวกเราเลือกทีจ่ ะนัง่ เรือข้ามฟากไปที่ Universal Studio สวนสนุกชัน้ น�ำระดับโลกทีอ่ ยูไ่ ม่ไกลกันนี้ ให้อารมณ์เหมือน นั่งเรือข้ามฟากเจ้าพระยาที่บ้านเรานี่ล่ะ วิธีนี้สะดวกและ ไม่ยงุ่ ยากเลย ซือ้ ตัว๋ ได้ ณ จุดขายตัว๋ ตรงท่าเรือ รอคิวสักพัก ก็ได้ขนึ้ เรือ แถมชมวิวเมืองบริเวณอ่าวไปด้วยพร้อมกัน เมือ่ เรือแล่นเข้าใกล้ฝั่ง เจ้าตัวเล็กแอบบ่นว่า “ยังไม่หายเมื่อย ขาเลยครับแม่” แต่ทนั ทีทเี่ รือจอดก็ลกุ เดินปร๋อออกไปเหมือน ไม่มีอะไรเกิดขึ้นซะงั้น

สองหนุ่มน้อยสนใจเครื่องเล่นแนวเดียวกันอยู่แล้วจึงง่ายส�ำหรับแม่นกกระจิบ เพราะเล่นพร้อมกันได้เลย ถึงแม้คิวจะยาวแสนยาวก็ต้องอดทนรอ แถมรออย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเสียด้วยสิ ถือว่าเป็นการฝึกความ อดทนสไตล์คนญี่ปุ่นก็แล้วกัน แม้เวลาเล่นสนุกจะเพียงแค่ชั่วอึดใจเดียวจริงๆ ก็ตาม ไฮไลท์ของการมา Universal Studio ครั้งนี้อยู่ที่การได้มาเจอกับเจ้าทีเร็กซ์ตัวเป็นๆ (แน่ล่ะ มันคือหุ่นไดโนเสาร์สุดเนี้ยบ) ช่วง เย็นวันนัน้ มีเจ้าหน้าทีเ่ ดินถือไข่ไดโนเสาร์มาบอกเด็กๆ ไว้กอ่ นหน้าว่าให้รออยูต่ รงนีอ้ ย่าเพิง่ ไปใหน เพราะอีกสักพัก ทีเร็กซ์จะเดินผ่านมา ทันทีที่เจ้าหน้าที่คล้อยหลังไป สองหนุ่มก็ไม่กล้าเดินไปไหนไกล แถมยังคอยถามเวลา อยู่บ่อยๆ ว่า “กี่นาทีแล้วฮะแม่ๆๆๆ” ไม่ทันตอบค�ำถามครั้งที่สิบ เสียงค�ำรามของไดโนเสาร์ก็ดังขึ้นพร้อมๆ กับร่างใหญ่ยักษ์เท่าขนาดจริง มันค�ำรามใส่เด็กๆ ให้ร้องลั่นแล้วเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้า พวกเราล้อมวงดูมัน โชว์ความดุดัน แววตาของเด็กๆ ที่มองดูเจ้าทีเร็กซ์นั้นเต็มไปด้วยจินตนาการมากมาย เสียงร้องและท่าทาง ของมัน ดูราวกับว่ายังมีไดโนเสาร์หลงเหลืออยูจ่ ริงบนโลกใบนี้ อย่างน้อยก็ทนี่ ี่ Universal Studio Osaka 23


ล�ำพูน Tram Tour แอ่วหละปูนในสองชั่วโมง ช่วงวันหยุดยาวมีโอกาสเที่ยวเมืองเหนือทั้งที อยากไปเที่ยวหลายๆ ที่แต่เวลา จ�ำกัดท�ำอย่างไรดี เทศบาลเมืองล�ำพูนตอบโจทย์นด ี้ ว้ ยบริการรถรางล้อยาง หอบ ลูกทัศนาจรจุดส�ำคัญในตัวเมืองล�ำพูน ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงอย่างสนุกสนาน

คนท้องถิ่นเรียกจังหวัดล�ำพูนว่า ‘หละปูน’ เมืองโบราณแห่งนี้มีประวัติย้อนไปกว่า 1,300 ปี ชื่อเดิมคือ นครหริภุญชัย เมื่อฤาษีวาสุเทพสร้างนครเสร็จก็ได้อัญเชิญพระธิดาแห่งกรุงละโว้นามว่า ‘พระนางจามเทวี’ มาปกครอง ในยุคนัน้ ศิลปวัฒนธรรมและพุทธศาสนาเจริญรุง่ เรืองมาก กระทัง่ พ.ศ. 1824 พระยายีบาเสียเอกราช แก่พระยามังราย (พ่อขุนเม็งรายมหาราช) นครหริภุญชัยจึงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนา และ เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ัยวรมหาวิ หาร

ุญช วัดพระธาตุหริภ

สร้ า งในศตวรรษที่ 17 สมั ย พระเจ้ า อาทิ ต ยราช เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งปรากฏต่อ พระองค์ ถือเป็นวัดพระธาตุที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ และเป็นพระธาตุประจ�ำของคนที่เกิดปีระกา

รถน�ำเที่ยวสีเหลืองเด่นมีที่นั่ง 5 แถว แต่ละแถวนั่ง ได้ 4 คนสบายๆ เปิดโล่งรอบคันรับลมและชมวิวได้เต็มตา โดยไม่มกี ระจกกัน้ วันนีเ้ ราได้พอี่ าคม แสนต๊ะ เป็นเจ้าหน้าที่ ขับรถพร้อมบรรยายให้ความรูส้ ถานทีต่ า่ งๆ ไปด้วย รถคันนี้ จอดรอนักท่องเทีย่ วอยูใ่ นวัดพระธาตุหริภญุ ชัยวรมหาวิหาร ถ้ามาก่อนเวลารถออกคือ 9.30 น. จะได้ไปสักการะพระธาตุ ก่อนขึ้นรถ ใครมาพอดีเวลาล้อหมุนก็ต้องรอจบทัวร์แล้ว ค่อยมาไหว้พระธาตุ

พระเจดี ย ์ ท รงสี่ เ หลี่ ย มแบบพุ ท คยาในประเทศอิ น เดี ย มีพระพุทธรูปปางประทานอภัยเรียงอยูท่ ก ุ ด้านรวม 60 องค์ ภายในบรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ยอดเจดีย์หุ้มด้วย ทองค�ำแต่หักไป ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า วัดกู่กุด

24

วัดจามเทวี


มีวิหารที่สวยงามคือวิหารพระโขงเขียว หลังคา ลดหลัน ่ 5 ชัน ้ 5 ช่อฟ้า ด้านหน้ามีพญานาคสีเงิน 7 เศียรสลักลวดลายวิจิตร เป็นที่ประดิษฐาน พระหยกเขียวจากแม่น�้ำโขง

วัดสันป่าย างหลวง กู่ช้าง-กู่ม้า เจดียอ์ น ั เป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ บ ู่ า้ นคูเ่ มือง เชือ่ กัน ว่ า กู ่ ช ้ า งเป็ น เจดี ย ์ บ รรจุ ซ ากช้ า งพลาย คู่บารมีของพระนางจามเทวีที่มีฤทธิ์ในการ ท�ำศึก เพียงหันหน้าไปหา ศัตรูกจ็ ะอ่อนก�ำลังลง ต่อมาเมือ่ ช้างเชือกนีล้ ม ้ จีงได้สร้างสถูปบรรจุ ซากโดยให้เงยหน้าสู่ฟ้า ชาวล�ำพูนจะเคารพ สักการะขอพรให้เจ้าพ่อกูช่ า้ งปกป้องคุม้ ครอง ให้พ้นภยันตราย

รถรางจบทัวร์แล้วส่งพวกเราลงบริเวณด้านหลัง ของกาดขัวมุง แวะชิมก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นล�ำไยอาหาร ขึ้นชื่อ ก่อนชอปปิงผลิตภัณฑ์พื้นเมือง OTOP อย่าง ฝ้ายทอมือหรือล�ำไยอบแห้ง แล้วเดินทะลุไปออกหน้า วัดพระธาตุพอดี

โปรแกรมเที่ยวของรถรางน�ำชมถึง 7 วัด 2 โบราณสถาน และ 1 พิพิธภัณฑ์ได้แก่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดจามเทวี วัดมหาวัน วัดพระคงฤาษี วัดสันป่ายางหลวง วัดพระยืน วัดต้นแก้ว อนุสาวรีย์ พระนางจามเทวี กู่ช้าง-กู่ม้า และ พิพิธภัณฑ์ชุมชน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรักษาเวลาของนักท่องเที่ยวใน รอบนัน้ ด้วย หากแต่ละจุดทีแ่ วะลงไปโอ้เอ้ถา่ ยรูปนาน ตอนท้ายๆ ก็จ�ำเป็นต้องตัดสถานที่บางรายการออก เพื่อให้ทันเวลาส�ำหรับรอบต่อไป ระหว่างทางพีอ่ าคมแวะจอดให้เราซือ้ กล้วยทอด มันทอดร้านดังประจ�ำเมืองตรงโค้งครูบา ต้องบอกว่า ห้ามพลาด นอกจากกล้วยทอด เผือกทอดแล้ว ขนม ไข่นกกระทาปั้นเป็นลูกกลมๆ หวานจากมันเทศ อร่อยอย่าบอกใคร ถูกใจทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่จริง

วัดต้นแก้ว ภายในบริเวณวัดมีพพ ิ ธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านชาวยอง สะสมของโบราณทีเ่ ป็นข้าวของเครือ่ งใช้ในอดีต และสาธิตการทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง

รถรางเมืองล�ำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พิกัด N18.57698 E99.00895 เวลาบริการ ทุกวัน วันละ 2 รอบ 9.30 น. และ 13.30 น. บัตรโดยสาร ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท เหมาคัน 1,000 บาท โทรศัพท์ 0-5353-0757, 0-5351-1013 25


Mr.Peabody & Sherman ผจญภัยท่องเวลากับนายพีบอดี้และเชอร์แมน

เด็กชายรับเลี้ยงสุนัขได้ ท�ำไมสุนัขจะรับเลี้ยงเด็กชายไม่ได้ จากผู้สร้าง How to Train Your Dragon, Madagascar, Shrek ผลงานก�ำกับของ Rob Minkoff ที่เคยฝากผลงานก�ำกับ ภาพยนตร์การ์ตูนชื่อดังอย่าง The Lion King มาแล้ว ท�ำรายได้ ถึง 784 ล้านเหรียญ การันตีรางวัลออสการ์อีก 2 สาขา ปีนี้เขาส่งผลงาน อนิเมชั่นสุดฮาแนววิทยาศาสตร์ มาเปิดศักราชพร้อมสร้างเสียงหัวเราะให้ ทุกคนในครอบครัว

เรื่องเล่าของมิสเตอร์พีบอดี้ (พากษ์เสียงโดย ไท เบอร์เรล) ผู้มีความสามารถมากมายไม่ว่าจะ เป็นนักธุรกิจ นักลงทุน นักวิทยาศาสตร์ เจ้าของรางวัลโนเบล นักชิม นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิก พูดง่ายๆ เขาคืออัจฉริยะนั่นเอง แต่ทว่าเขาเป็น ‘สุนัข’ และถูกท้าทายให้เลี้ยงดูลูกมนุษย์

ความวุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อมิสเตอร์พีบอดี้ได้สร้างสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ชื่อว่า WABAC ส�ำหรับพา เชอร์แมน (พากษ์เสียงโดย แม็กว์ ชาร์ลส) ลูกชายบุญธรรมสุดเลิฟออกเดินทางผจญภัยไปอีกมิตหิ นึง่ เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์และบุคคลส�ำคัญที่เปลี่ยนแปลงโลก ท�ำให้เชอร์แมนมีความรู้เกินกว่าเด็ก ทั่วไปจนเพื่อนๆ ในห้องพากันสงสัย โดยเฉพาะเพนนี (พากษ์เสียงโดย แอเรียล วินเทอร์) เพื่อน ร่วมชั้นจอมแสบที่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน จนท�ำให้มิสเตอร์พีบอดี้ถูกคาดโทษจากองค์กรเลี้ยง ดูเด็ก ในทีส่ ดุ เพนนีกไ็ ด้ลว่ งรูค้ วามลับเกีย่ วกับเครือ่ ง WABAC และแอบใช้เครือ่ งย้อนเวลาโดยพลการ โดยผิดกฏแห่งการท่องเวลา ท�ำให้เหตุการณ์ส�ำคัญในประวัติศาสตร์ปั่นป่วน คนในอดีตเข้ามาอยู่ใน ปัจจุบัน พวกเขาจึงต้องรีบแก้ไขสถานการณ์ให้กลับมาเหมือนเดิม แต่ไม่รวู้ า่ จะท�ำให้ดีขึ้นหรือชุลมุน มากกว่าเดิม แถมมิสเตอร์พีบอดี้ยังต้องรักษาภารกิจอันยิ่งใหญ่ไว้ให้ได้อีกด้วย นั่นคือสายสัมพันธ์ ระหว่างพ่อและลูก ไม่รู้ว่าเป็นการเสียดสีประชดประชันทางอ้อมหรือเปล่า เมื่อผู้สร้างน�ำเอาสุนัขมารับบทเป็นพ่อ ทีพ่ ยายามเลีย้ งลูกคนให้ได้ดี และยิง่ แสบไปอีกหากจะสรุปว่าสุนขั เลีย้ งลูกได้ดกี ว่าคนบางคน ส�ำหรับ พ่อแม่อย่างเราทีแ่ น่ใจว่าเลีย้ งลูกได้ดอี ยูแ่ ล้ว น่าจะจับประเด็นสอนเด็กตรงที่ อย่าขอพ่อแม่เลีย้ งสุนขั เพียงเพราะเห็นตอนมันเล็กๆ น่ารักน่าเอ็นดู แต่เมือ่ ตัดสินใจเลีย้ งแล้วนั่นคือภาระและหน้าทีท่ ี่เด็กๆ จะต้องดูแลให้ความส�ำคัญเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวตลอดไป ก่อ นไปชมภาพยนตร์เด็กๆ สามารถเข้าไปท�ำความรู้จักตัวละครแต่ละตัว เล่น เกมผจญภัยข้ามเวลาในยุคต่างๆ พร้อมทั้งระบายสีตัวการ์ตูนตามจินตนาการได้ที่ www.mrpeabodyandsherman.com

ชื่อภาพยนตร์: Mr.Peabody & Sherman สร้าง: 20th Century Fox ก�ำหนดฉาย: วันที่ 6 มีนาคม 2557


ay

t Farm S

ÍÂÒ¡¨Ðª‹ Ç Â¤Ø ³ µÒà¡็ º ¼Ñ ¡ áÅмÅäÁŒ ¢ Ö ้ ¹ ö仢Ò ᵋµŒÍ§à´Ô¹à»š¹àÊŒ¹·Ò§µÒÁÅӴѺ àÃÔ่ÁµŒ¹·Õ่á»Å§ÊµÃÍàºÍÃÕ่ µ‹Í´ŒÇ¡ÐËÅ่Ó ºÑµàµÍÏàÎŒ´ áÅÐÁÐà¢×Íà·È ´ÙÊÑÞÅѡɳ·Õ่ ¤Ø³µÒ¡Ó˹´äÇŒ áÅŒÇà´Ô¹ãËŒ¶Ù¡µŒÍ§´ŒÇ¤‹Ð

Strawberry

Butter Head

Red Oak

Green Cos

Tomato

Green Oak

START

¼ÅäÁŒ·Õ่ ʵÃÍàºÍÃÕ่Õ๋ÒàÊÕ¡็àËÁ×͹¡Ñº àºÍÃÕ่ ˹ŒÒºÙ´ºÖ้§ à´็¡æ ª‹Ç¼Á¤Ñ´ÊµÃÍ Ñº ˹ŒÒºÖ้§ÍÍ¡¨Ò¡á»Å§ä´ŒäËÁ¤Ã áŌǹѺNjÒÁÕ¡Õ่¼Å

Exit

˹Ùà¨Í 1 ÅÙ¡¤‹Ð


ÁÒÊÌҧᾷà·ÔϹ ¾Õ่¹ŒÍ§ ‘¤ŒÒ§¤ÒÇáÁ‹ä¡‹’ ¡Ñ¹à¶ÍÐ àÅ×Í¡ÊÕâ»Ã´ÁÒà¾Õ§ 3 ÊÕ ÃкÒÂŧº¹¤ŒÒ§¤ÒÇ â´ÂäÁ‹ãËŒ ÊÕ à ´Õ Â Ç¡Ñ ¹ ÍÂÙ ‹ µ Ô ´ ¡Ñ ¹ ¨Ðà¡Ô ´ ¼Å§Ò¹ÊÃŒ Ò §ÊÃä à »š ¹ á¾·à·ÔϹ¤ŒÒ§¤ÒÇ·Õ่ÊǧÒÁäÁ‹àËÁ×͹ã¤Ã

¹้ÓµÒÅÊ´

¼ÅÔµÀѳ± ¤Ø³»‡ÒÊÁ¹Ö¡¼ÅÔµáÅТÒ ª‹Ç¤س»‡Ò á»ÃÃÙ»¨Ò¡µŒ¹µÒÅ·Ñ้§Çѹ ¹ÊÔ¹¤ŒÒ ¤Ó¹Ç³µÑÇàÅ¢â´Â¹Ñº¨Ó¹Ç ŒÇ¹ÓµÑÇàÅ¢ ᵋÅЪ¹Ô´·Õ่ÁÕÍÂÙ‹º¹ªÑ้¹ áÅ ¹´ ÁÒá·¹¤‹ÒµÒÁ⨷·Õ่¡ÓË

+

-

=....................

x

+

=....................

-

x

= ...................

+

+

-

´Ùà©Å·Õ่˹ŒÒ 30

¹้ÓµÒÅÊ´

x

-

=.....................

-

=....................

¹้ÓµÒÅÊ´

¹้ÓµÒÅÊ´

ÅÙ¡µÒÅ

¹้ÓµÒÅÊ´

·Ñ¾¾ÕäÁŒµÒÅ

ªŒÒ§á¡ÐÊÅÑ¡

¹้ÓµÒÅÊ´

¹้ÓµÒÅÊ´

¹้ÓµÒÅÊ´ ¹้ÓµÒÅÊ´

¹้ÓµÒÅÊ´

¢¹ÁµÒÅ

¹้ÓµÒÅÊ´

àªÔÞàÅ×Í¡ÊÔ¹¤ŒÒ á»ÃÃÙ»¨Ò¡ Ð ‘µŒ¹µÒÅ’ ä´ŒàŨŒ

¹้ÓµÒÅÊ´

ÅÙ¡µÒÅàª×่ÍÁ

29


Disney On Ice Treasure Trove

Thailand bakery & Ice Cream 2014

งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 30

การแสดงมินไิ ลท์แอนด์ซาวด์ สุโขทัย

Disney On Ice Treasure Trove Venue: อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี Date: 27-30 มี.ค.57 (จองบัตรล่วงหน้า) More info: www.thaiticketmajor.com โทร: 0-2262-3456

Event: Thailand bakery & Ice Cream 2014 Venue: อาคาร 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี Date: 6-9 มี.ค.57 More: www.thailandcoffee.net โทร: 0-2861-4013 บริษทั กวิน อินเตอร์เทรด จ�ำกัด

ปิดเทอมนีพ้ บกับโชว์ใหม่ลา่ สุดของตัวการ์ตนู สุดฮิตจากดิสนีย์ ที่พาผ่องเพื่อนมาสร้าง ความสนุกสนานอลหม่านบนลานสเก็ตน�ำ้ แข็ง ทั้งขบวนเจ้าหญิงผู้เลอโฉมทั้ง 8 เทียน่า, ซินเดอเรลล่า, จัสมิน, แอเรียล, เจ้าหญิงนิทรา, เบลล์, มูห่ ลาน และสโนวไวท์ ผจญภัยไปกับ เรือโจรสลัดในเนเวอร์แลนด์กับปีเตอร์แพน และกัปตันฮุคคู่ปรับจอมอันธพาล จากนั้น ไปท่องป่าแอฟริกากับแซมบ้า และปิดท้าย ด้วยอลิซในดินแดนมหัศจรรย์

พาเด็กๆ ไปสนุกสนานกับงานแสดงเบเกอรีแ่ ละ ไอศกรีมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชมเบเกอรี่ และไอศกรีมรูปแบบต่างๆ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ พร้อมร่วมกิจกรรมมากมาย อาทิ แต่งหน้าเค้ก เรียนรู้เทคนิคการท�ำอาหารและ ขนมหวานจากเชฟชือ่ ดัง แถมคุณแม่ยงั สามารถช้อป อุปกรณ์ วัตถุดิบ ในราคาสุดพิเศษได้อีกด้วย

Event: งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 30 Venue: ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Date: 27 ก.พ.-2มี.ค.57 More: www.pkexhibition.com โทร: 0-2683-3065 บริษัท พี.เค. เอ็ก ซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

Event: การแสดงมินิไลท์แอนด์ซาวด์ สุโขทัย Venue: วัดสระศรี อุทยานประวัตศ ิ าสตร์สโุ ขทัย Date: 22 ก.พ.57 (เดือนละ 1 ครั้งตลอดปี 57) More: sukhothai.mots.go.th โทร: 0-5561-0222 การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุโขทัย

เตรียมออกเดินทางอีกครัง้ กับงานไทยเทีย่ ว ไทย ครั้งที่ 30 ภายใต้แนวคิด “แจกฟรี เทีย่ วฟรี ฉลองครบรอบ 30 ครัง้ ” ซึง่ เทีย่ ว นี้ขนมาไม่ขนกลับ จัดเต็มถึง 1,200 บูธ มีทงั้ แพ็คเกจทัว่ ไทย ทัว่ โลก โปรโมชัน่ สุด พิเศษลดสูงสุด 70 เปอร์เซ็นต์ อาทิ ที่พัก โรงแรม สายการบิน รถเช่า เรือท่องเทีย่ ว ทัวร์ สปา อุปกรณ์เดินทาง และอื่นๆ อีก มากมาย จากผู้ประกอบการธุรกิจท่อง เที่ยวชั้นน�ำ

ชวนเด็กๆ ไปเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์นอกห้องเรียน ทีอ่ ทุ ยานประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัย ชมการแสดงแสง สี เสียงสุดยิง่ ใหญ่ตระการตาท่ามกลางมนต์เสน่ห์ แห่งเมืองมรดกโลก ที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรม ไทยอันทรงคุณค่ายาวนานมากว่า 800 ปี ร้อยเรียง เรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์ราชธานีแห่งแรกของสยาม ประเทศผ่านชุดการแสดง “เล่าเรือ่ งเมืองสุโขทัย”

เฉลยเส้นทางที่ถูกต้อง เดินตามนี้เลยนะครับ

เฉลยเกม Kids zone เฉลยเกม

สตรอเบอรี่ที่ หน้าบูดบึ้ง ในสวนมีทั้งหมด 16 ผล

ตัวอย่างแพทเทิร์นการลงสีค้างคาวแม่ไก่ แล้วเด็กๆ ล่ะ ระบายสีกันแล้ว ได้แพทเทิร์นแบบไหน

MAMAnia By Pookant Shop

MAMAnia By Pookant Shop ขาย สินค้าแม่ลกู น�ำเข้าจาก USA ทัง้ ใหม่และ มือสองสภาพดี ส�ำหรับของมือสองมีชดุ เซ็ทอุปกรณ์ที่ใช้กับเต้านม สาย หรือ อุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสผิวเป็นของใหม่ ทั้งหมด พร้อมอะแดปเตอร์สายไฟที่ใช้ กับไฟที่เมืองไทยอีกด้วย ร่ ว มพู ด คุ ย เพื่ อ แลกเปลี่ ย น ประสบการณ์ในการเลีย้ งลูก และสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่ Facebook/MAMAniaBy-Pookant-Shop

จ�ำนวนสินค้า ในร้านของคุณป้าสมนึก มีดังนี้ครับ

หาผลลัพธ์ แล้วได้ค�ำตอบเท่ากันรึเปล่าเอ่ย... 10 + 15 - 8 = 17 6 x 8 + 6 = 54 8 - 6 x 9 = 18 15 + 6 + 10 - 9 = 22 15 - 9 x 6 - 6 = 6


ศิรินภา พวกแก้ว

Strawbery Banke Museum หมู่บ้านประวัติศาสตร์กลางสวนดอกไม้

ประวัติศาสตร์มักถูกจารึกไว้ในหนังสือหรือเก็บชิ้นส่วนปรักหักพังไว้ ในพิพิธภัณฑ์ แต่ EDTK ฉบับนี้ จะพาเด็กๆ เข้าไปสัมผัสประวัติศาสตร์ ในหมู่บ้านยุคโคโลเนียลแท้ๆ เมื่อ 400 กว่าปีก่อน ที่ยังคงสภาพ สมบูรณ์จนได้รับรางวัล Editor’s Choice จาก Yankee Magazine ซึ่งการันตี ว่าเป็น “หมู่บ้านแห่งประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุด”

Strawbery Banke Museum ตัง้ อยูท่ เี่ มืองพอร์ตสมัธ รัฐนิวแฮมเชียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่ห่างจากบอสตันเพียง 1 ชั่วโมง (ไม่ใช่พอร์ตสมัธ ที่ประเทศอังกฤษนะจ๊ะ) เดิมคือชุมชน ที่กัปตันชาวอังกฤษมาบุกเบิกและตั้งรกรากในยุคอาณานิคมจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ชื่อเมือง มีทมี่ าจากผลเบอรีป่ า่ ทีข่ นึ้ อยูร่ มิ แม่นำ�้ ต่อมาในปีค.ศ. 1965 ชาวเมืองเห็นคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ จึงช่วยกันฟืน้ ฟูหมูบ่ า้ น บูรณะอาคารสไตล์โคโลเนียลกว่า 40 หลัง โดยรักษารายละเอียดไว้อย่าง สมบูรณ์แบบ กลายมาเป็นพิพธิ ภัณฑ์มชี วี ติ ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ เชือ่ มโยงเรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์ ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้

The Jones House Family Discovery Center จัดแสดง วิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวเมือง ผ่านข้าวของเครื่องใช้ จุดน่าสนใจอยูท่ หี่ อ้ งครัว เจ้าหน้าทีจ่ ะสอนต้มกาแฟจากหม้อต้มใน ยุค 1940 ประกอบอาหารจากเตาไฟโบราณ ซึ่งเด็กๆ ร่วมแจม เป็นผู้ช่วยและผู้ชิมได้ด้วย บริเวณด้านนอกมีอาคาร ร้านรวง ต่างๆ ให้เยี่ยมชม อย่างร้านเสื้อผ้า แสดงเครื่องแต่งกาย ยุคอาณานิคม อุปกรณ์การตัดเย็บ สาธิตการทอผ้า แถมมี ห้องแต่งตัวให้ลองสวม ร้านจ�ำหน่ายเครื่องเทศ จัดแสดงชนิด และสรรพคุณต่างๆ ร้านอาหารกระป๋อง ผลิตภัณฑ์หลาย รูปแบบจัดเรียงรายสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของยุคอุตสาหกรรม และอู่ต่อเรือที่มีนายช่างสอนพื้นฐานการต่อเรือพร้อมทั้งเล่า เรื่องราวประวัติศาสตร์ให้เด็กๆ ได้ฟัง เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ทางพิพธิ ภัณฑ์จดั โปรแกรมพิเศษ เพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้ โดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร เป็นผู้น�ำทีมส�ำรวจพืชพันธุ์ต่างๆ ในสวนวิกตอเรีย เรียนรู้ ส่วนประกอบของต้นไม้ ดอกไม้ หัดสังเกตวัชพืช เล่นเกม ตามล่าสมบัติ โดยเจ้าหน้าที่จะเขียนโค้ดลับให้เด็กๆ ตามหาว่า เป็นดอกไม้ชนิดไหน แล้วไปสนุกกับภาษาดอกไม้ทายใจ อย่าง ดอกคาร์เนชั่นแดง(ความรักที่บริสุทธิ์) ดอกไอวี่ (ความจงรักภักดี) ดอกพิทูเนีย(อย่าสิ้นหวัง) จากนั้นไปหัดท�ำตุ๊กตาแสนน่ารักจาก ดอกฮอลลีฮ่ อ็ ก ของเล่นยอดฮิตของเด็กศตวรรษที่ 19 ปิดท้ายด้วย เก็บพืชผักในสวนมาสร้างสรรค์สลัดสูตรพิเศษของตัวเอง นอกจาก นีช้ ว่ งฤดูหนาวทางพิพธิ ภัณฑ์ได้เนรมิตบ่อน�ำ้ บริเวณท่าเรือให้เป็น ลานสเก็ต จัดกิจกรรม แข่งขันฮอกกี้ กีฬาพื้นเมือง การแสดง เต้นร�ำบนลานน�้ำแข็งและเปิดร้านจ�ำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม โฮมเมดแสนอร่อย นับเป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบยั่งยืนที่สร้าง แรงบันดาลใจ น่าจะมีใครเอาไปใช้เป็นต้นแบบนะคะ

ข้อมูลและภาพประกอบจาก www.strawberybanke.org

สมัครสมาชิก นิตยสาร EDT with kids เป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน หากต้องการให้จัดส่งถึงบ้านทางไปรษณีย์ กรุณาช�ำระค่าบริการจัดส่งในราคา

เล่มละ 15 บาท หรือสมัครสมาชิกรายปีในราคา 180 บาท (12 ฉบับ) โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล นิตยสารฉบับที่ต้องการ และหลักฐานการ ช�ำระเงินมาที่หมายเลขแฟกซ์ 0-2953-8059 หรือ email: editor.edtwithkids@edtguide.com

ช่องทางการช�ำระเงิน ชือ่ บัญชี บริษทั เรนเมคเกอร์ อินเตอร์แอคทีฟ จ�ำกัด ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาประชานิเวศน์1 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 085-2-36631-9 ธ.กสิกรไทย สาขาประชานิเวศน์1 บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 737-1-02272-9 ติดต่อฝ่ายสมาชิก โทรศัพท์ 0-2953-8057, 08-0270-6784


32

EDT with kids feb 2014  

EDT with kids feb 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you