Page 1

นิตยสารแจกฟรี โดย

VOLUME 1 ISSUE 02 JUNE 2013


EDITOR

ISSUE 02 JUNE 2013 FREINDSHIP NEVER DIE

"Life is short, so eat drink travel"

มนุษยเรามีชีวิตอยูไดไมกี่นาทีหากขาดอากาศ และไมกี่วันหากขาดนํ้า แตยังมีอีกบางสิ่ง บางอยางที่แมไมใชสิ่งจําเปน แตก็เปน “สิ่งมีคา” ที่ชีวิตมนุษยคงไรสีสันชีวิตชีวาหากขาดมันไป “เพื่อน” ก็คือหนึ่งในนั้น มนุษยเราขาดเพื่อนเราอยูไดครับ หรืออาจจะอยูไดนานกวาขาดอาหารอยูบาง เพียงแต ชีวิตคงจะแหงแลงนาหดหูจนแทบนึกไมออกวาจะมีสภาพเปนอยางไร ดังนั้นหากเปรียบคนเราเปนตนไม เพื่อนจึงเปนเหมือนปุย ที่ไมใสบํารุงตนไมก็อยูได แต อาจจะไมงามนักทัง้ ดอกใบ หรือเฉางายกวาทีค่ วรจะเปน จะวาไปคนเรามีคนทีใ่ กลชดิ จริงๆ อยูแ ค เพียงสามกลุม นีห่ ละครับ คือครอบครัว คนรัก และเพือ่ น โดยแตละกลุม ก็มคี วามจําเพาะทีแ่ ตกตาง กันไป ครอบครัวนั้นมาโดยไมตองตองเลือกครับ มีมายังไงก็เปนอยางนั้น สวนคนรักซึ่งจะอยู เคียงคูกับเราไปตลอดชีวิตนั้นเลือกไดครับ แตมีมากไมได ตางกับเพื่อน ซึ่งมีนอยก็ได มีมากก็ได ทั้งยังสามารถมีไดหลายลักษณะเสียดวย เชนเพื่อนที่จัดตามระดับความสนิทสนม เพื่อนที่แบง ตามเสนเวลาที่รูจักพบเจอ เพื่อนที่เปนเพื่อนกันตามจังหวะและโอกาสของชีวิต หรือเกิดจาก ความสัมพันธที่เชื่อมโยงกันไปมาของบุคคลที่แวดลอมในชีวิต ลองทบทวนเพือ่ นๆ รอบๆ ตัวเราดูสคิ รับ ดูวา มีเพือ่ นในลักษณะไหนอยูบ า ง หากนึกไมออก ก็อาจจะหยิบโทรศัพทมอื ถือขึน้ มาเรียกดูรายชือ่ ใน Contact ของเราก็ไดวา เพือ่ นของเราแตละคน สนิทสนมคุนเคยกันมากนอยเพียงใด และจะยิ่งสนุกยิ่งขึ้นเขาไปอีกครับหากจะลองนึกถึงวา เรากับเพือ่ นคนนั้นๆ รูจักกันไดอยางไร? ถาไดลองนึกดูเราจะพบครับวา การที่คนเราจะเปนเพือ่ น กันได มันตองมี Destiny หรือถูกลิขิตรวมกันมาจริงๆ หรือไมก็ตองถูกชะตากันชนิดที่รูจักปุป ก็สามารถ Synchronize กันไดราบรื่นดีราวกับอุปกรณสมัยใหมบนโลกไอทีอยางไรอยางนั้น แต โดยสวนมาก เพื่อนสนิทจริงๆ ในชีวิตของคนเรามักจะเปนเพื่อนในวัยเรียนครับ จะวาแปลกก็ได ทําไมเพื่อนเรียนมาดวยกันจึงมักสนิทกันมากกวาเพื่อนที่คบหากันหลังจากนั้น แตจะวามีเหตุผล ก็วาไดเชนกัน เพราะวัยเรียนนั้นเปนชวงวันเวลาที่ตางคนตางยังออนเดียงสา โลกในสายตายัง สดใสและมีหัวใจที่เปดกวาง มีเสนขีดขั้นระดับความสัมพันธกับบุคคลอื่นที่ยังไมเวนชองไฟ มากนักเหมือนกับตอนที่เริ่มครํ่าโลกจนมากประสบการณ ทั้งในวัยเรียนยังมีโอกาสและเวลาที่ ไดใชชีวิตอยูรวม กินนอน ดื่ม เที่ยวดวยกันนานหลายป ผานเหตุการณและการตัดสินใจสําคัญ ครั้งแรกๆ ในชีวิตมาดวยกัน จึงมักรูจักดีวาตัวตนจริงๆ ของเราวาเปนอยางไร รูนิสัยใจคอลึกๆ ของเราในอีกดานที่ผูคนรอบขางอื่นๆ แมจินตนาการก็อาจจะจินตนาการไปไมถึง เพื่อนจึงเปนพื้นที่อิสรภาพ เปนไทมแมชชีนยอนอดีต เปนยาบํารุงกําลัง เปนสีสันของชีวิต และเปนคนทีพ่ อจะกลาวไดครับวาเมือ่ รวมทุกขกท็ กุ ขนอ ยลง รวมสุขก็สขุ มากเปนพิเศษ เปนหนึง่ ในสามกลุมคนที่ควรคาแกกับการที่เราจะจัดสรรเวลาที่จะไดพบปะและอยูรวมกันบางในบาง โอกาส ใหสมกับมิตรภาพที่ไมเคยจางครับ.

LIFESTYLE

12

LIFE STYLE กันต กันตถาวร

GOSSIP • DURTY NELLY'S IRISH PUB • TADAIMA • MUGENDAI • 6IXCRET • BOTTOM UP • MELLOW • SLEEPLESS GARDEN • WINE 33 • ON THE TABLE

28

ON THE WAY TO EAT DRINK TRAVEL

สุภสิทธิ์ รักกสิกร บรรณาธิการอํานวยการ

จัดทําและขอมูลโดย EDTguide.com บรรณาธิการ ผูพิมพ ผูโฆษณา เจาของ นพดล ทองลิ่ม บรรณาธิการอํานวยการ สุภสิทธิ์ รักกสิกร บรรณาธิการบริหาร ดารารัตต พืชมงคล บรรณาธิการบทความ สาวิกา ขุนราม กองบรรณาธิการ ภัทรภารัศมิ์ รอดเชื้อ, ธนัท จันทรพวง, กิตติพัฒน สุขศรี, วราภรณ สันติชัยกุล นักเขียนรับเชิญ คุณดุลย, Coffee Blended ศิลปกรรม ขอมูล และภาพถาย The Fairy Caravan ติดตอโฆษณา ธนัท จันทรพวง 08 5830 3399, ฉัตรรัตน เจษฏาวงศพัฒนา 08 1466 8579, ปฐมาวดี จันทรสวี 09 0910 5632, ภัทรภารัศมิ์ รอดเชื้อ 08 9145 9014, อภิญญา หวังปญญา 08 7007 1144 ติดตอการตลาด และกองบรรณาธิการ EDTguide.com ที่อยู 99/12 หมู 14 ชั้น 24 อาคารซอฟตแวรปารค ถนนแจงวัฒนะ นนทบุรี 11120 ธนัท จันทรพวง 08 5830 3399, 0 2502 6000 ตอ 6095 ภัทรภารัศมิ์ รอดเชื้อ 08 9145 9014, 0 2502 6000 ตอ 8741 Fax: 0 2502 6363 E-mail: book@edtguide.com E-book: www.ebooks.in.th, www.ookbee.com, www.mebmarket.com E book application: Thai Mag Book, AIS Bookstore, MEB, B2S พิมพที่ บริษัท สไมลสยามพริ้นติ้ง เซอรวิส จํากัด

WE ARE HERE

DRI N K

30

TOP 10 DRINK SIPPING & SINGING

ABOVE ELEVEN • ALPACA • KARAOKE CITY • YES R&B • PATHE • WATERSIDE • TUBA • • • R&B KARAOKE

รสนิยมชมชอบ เสวนาพาเพลิน

“like”

www.facebook.com/EDTguide

Book.edtguide.com


42

CONTENT

IMPRESSED By BLOGGER

Coffee Blended

22 TOP 10 EAT BUFFET

EAT

T R AV E L

ลก หว่า ฮิน

THE WORLD • DYNASTY • • SWEET SECRET • SHABU KING • SUPER STEAK • GIANTS • AKIYOSHI • NARA • KING KONG

38

TOP 10 TRAVEL GETAWAY TOGETHER แพ 500 ไร่ • ภูอิงฟ้า • ภูแก้วรีสอร์ท บ้านกางมุ้ง • บ้านนอนหมู่ • เขาใหญ่ พาราไดซ์ ออนเอิร์ท • ตลาดบางน้ำาผึ้ง • เหมารถไฟไปหัวหิน • วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว CABINE DE PLAGE • •

NEW COMER

6

TOP 10 NEWCOMER NEW PLACES TO MEET FRIENDS EVERYDAY KARMAKAMET • THE BOOK SHOP • BLACK MOUNTAIN WATER PARK • THINK CAFÉ • BADMOTEL • • ABSOLUTE SIAM • ERB • •

ส้มตำานัว ตลาดนัดรถไฟ บ้านดินสอ

enjoy

EAT DRINK TRAVEL


WHAT 'S GOING ON JUNE 2013

3

5-9

@ ลานเวสต วิลเลจ ศูนยการคา เดอะไนน พระราม 9

29

@ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี

@ หาดทรายแกว เกาะเสม็ด

Thalland International Mobile Show 2013

27-30 @ ไบเทค บางนา

Commart Next-Gen 2013 @ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

27 - 30

Wedding Fair 2013 by NEO @ ศูนยการประชุมแหงชาติ สิริกิติ์

@ Bitec Bangna

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02

@ ไบเทค บางนา

@ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร อาคาร 5-6 เมืองทองธานี 44


ความสนใจเรือ่ งของ Big Data มีมากขึน้ ในชวงปทผ่ี า นมา จากการทีข่ อ มูลในโลกของ Social Media พุง ขึน้ อยางรวดเร็ว ไมวา จะเปน Facebook, Twitter, YouTube, Line, Instagram ทีเ่ ปดโอกาสใหผใู ชงานทัง้ ทีเ่ ปน PC,Smart Phone, Tablet ไดแสดงทัศนะไดอยางรวดเร็วและทันที เกิดขึน้ มาใหมอยูต ลอดเวลาในโลก online การเอาขอมูลทีอ่ ยูใ น Social Media มาวิเคราะหใหเห็นพฤติกรรมการใชงานนัน้ เปนสิง่ ทีท่ า ทายนักการ ตลาด Big Data จึงนับเปนหนึง่ ในเครือ่ งมือทางไอทีทจ่ี ะเขามาตอบโจทย Internet Data Center CS LOXINFO หนึ่งในผูใหบริการไอซีทีครบวงจรชั้นนําของประเทศ มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนะกับกลุมลูกคาองคกรในงาน สัมมนา “Big Data; Right Facility for Big Opportunities” ถึงการลดตนทุนในการจัดเก็บและลดการสูญเสีย พืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บของขอมูล หรือในวงการไอทีจะเรียกวา Big Data นัน่ เอง คํานิยามของ Big Data สั้นๆและตรงตัวที่สุดก็คงจะหมายถึง “กลุม หรือชุดขอมูลขนาดใหญ” ซึง่ จะสงผลตอการประมวลผล การคนหา การจัดเก็บ สําหรับขอมูลขนาดใหญน้ี จึงมีการสรางแพลตฟอรมใหม สําหรับขอมูลขนาดใหญ เพื่อสามารถจัดการกับขอมูลจํานวนมากเชนนั้นได ตัวอยางเชน hadoop ที่เปน opensource software ทีไ่ ดแรงบันดาลใจมาจากสถาปตยกรรม Google (Search Engine) โดยมีกรณีศกึ ษาที่ นาสนใจทีน่ าํ เอาแพลตฟอรม hadoop มาใชงานมากมายอยางเชน NYT’S Times Machine สือ่ หนังสือพิมพ ทีใ่ ชบริการแพลตฟอรม hadoop มาชวยในการจัดการขอมูลทีร่ วบรวมไว ตัง้ แตป 1851 คิดเปน raw data อยู ประมาณ 4TB ใชเวลาในการประมวลผลประมาณ 36 ชัว่ โมง เพือ่ ประมวลเนือ้ หาของขาว และรวบรวมบันทึก ขาวเหลานีไ้ ว นอกจากนีก้ ย็ งั มีกรณีศกึ ษาอืน่ ๆ ทีใ่ ชงานแพลตฟอรม hadoop ดวยอาทิ Yahoo!, Facebook, American Airline, Google, HP, IBM, Microsoft, Netix

การมีขอมูลขนาดใหญในองคกรหากนํามาใช ใหเปนประโยชนตอง เริ่มจาก เปลี่ยนมุมมอง “Idea Change” กอน ถาไมมีความคิดที่จะเปลี่ยน Big Data management ก็จะไมเกิด แตวธิ กี ารนําเอา Big Data management มาใชเปนฐานขอมูลกลางใหชวยในการวิเคราะหและตัดสินใจจะชวยลดความ ผิดพลาดไดมากขึน้ ตัวอยางของการนํา Big Data ไปใชงานสําหรับประมวลผล ขอมูลภายในองคกรทีม่ คี วามนิยมในปจจุบนั นัน้ มีดงั นี้ Recommendation Engine • Network Monitoring • Fraud Detection Sentiment Analysis • Risk Modeling • Customer Churn Analysis Customer Experience Analytics • Marketing Campaign Analytics Social Graph Analysis

ดร.สมชาย กิตติชยั กุลกิจ

ผูอ าํ นวยการอาวุโส ฝายการตลาด บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)


NEWCOMERS

บอกลาหน า ร อ น เ ต รี ย ม ตั ว เ ริ ง ร  า รับหนาฝนอันชุมฉํ่า ด ว ยร า นรวงใหม ๆ สถานที่ น  า ไปประจํ า เดือนมิถุนายนนี้ ไป กอนเพื่อน มีความ สุขกอนใคร ไปพรอม เพือ่ นๆ มีความสุขยิง่ กวาอะไร

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02

6


TOP10

NEW CO MER

Daily bliss for your body and soul

.

)

ERB

12

Top

โครงการ The Grass ทองหลอ 12 ซ.สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น. โทร. 0 2255 5872 ตอ 17, 08 7990 6550 LAT 13.732913 LONG 100.582645

I love my life ถาบอกวารานนี้เปนคาเฟที่อยูภายใตรมแบรนด Karmakamet คงพอนึ ก ออกว า เป ด ประตู ร  า น เขาไปแลวจะไดพบกลิ่นอายอโรมาที่อบอวลชวน ผ อ นคลายแค ไ หน Everyday Karmakamet ซอนตัวอยางแนบเนียนหลังธนาคาร TMB อาคาร Yada ที่แมจะอยูกลางสีลมที่แสนขวักไขว แตก็ สามารถใหคุณซุกซอนตัวหลีกเรนจากความวุนวาย นอกจากเครื่องหอมอโรมาของแบรนดที่มีใหเลือก อย า งเพลิ ด เพลิ น ใจแล ว ตามผนั ง ยั ง มี ผ ลงาน ศิลปะของลูกคาฝากไวมากมาย มีกระดาษและ สีไวใหวาดเขียนตามใจชอบ มีบลูเบอรรี่ชีสพาย รสฉํ่า ตามมาดวย Green Apple Ice Tea ชา รสชาติ ห วานซ อ นเปรี้ ย ว และกาแฟหอมกรุ  น อีกหลายชนิด นอกจากกาแฟและเคกแลว ยังมี ของดีไซนจากฝมือคนไทยจําหนาย ดวยแนวคิด เน น ความงามแบบ Real Life มุ  ง เน น การเป น สวนหนึ่งกับชีวิต ของที่ออกแบบมาจึงเนนความ เรียบงาย ใชสอยไดจริง ตั้งแตตื่นจนกระทั่งหลับตา ลงอีกครั้ง นั่นคือ Eat / Clean / Work / Care / etc. แวะไปชม ชอป ชิม ไดตั้งแต 10 โมงเชา จนถึง 4 ทุม

EVERYDAY KARMAKAMET

BTS ศาลาแดง ทางออก 3 อาคาร Yada ชัน้ G ถ.สีลม สุรยิ วงศ บางรัก กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น. โทร. 0 2237 1148 LAT 13.728990 LONG 100.534162

อาคารญาดา Everyday Karmakamet

TMB Bank

.

17

J Avenue

2

55 ( .

15

5

13

คงจะดีถาเราจะมีกลิ่นหอมเฉพาะของตัวเองแบบไมซํ้าใคร Erb Boutique จึงไดเปด Erb Bespoke Fleurfume Bar เปน Perfume Bar ที่ใหลูกคาไดเลือกผสมนํ้าหอมกลิ่นเฉพาะ ที่เปน Signature ของตัวเอง โดยมีแรงบันดาลใจมาจากศิลปะการผสมนํ้าหอมของชนชั้น สู ง ในยุ โ รปสมั ย โบราณที่ ต  อ งให Perfumer เป น ผู  ผ สมนํ้ า หอมเพื่ อ ให ไ ด ก ลิ่ น เฉพาะของ ตัวเองที่ไมเหมือนใคร โดยนํ้าหอมของ Erb จะมีสวนผสมของ Essential Oil จากดอกไม และพืชพรรณธรรมชาติที่คัดสรรเฉพาะ Fine Fragrance และ Essential Oil คุณภาพสูง จากแหลงนํ้าหอมชั้นดีทั่วโลกมากวา 40 ชนิดเพื่อเปนวัตถุดิบในการผสมนํ้าหอม สามารถ เบลนดใหเกิดกลิ่นนํ้าหอมที่มีคาแรคเตอรหลากหลายตามความชอบของแตละคน และ ความพิ เ ศษนี้ ยั ง ไม ห มดแค นั้ น เพราะคุ ณ สามารถเลื อ กขวดนํ้ า หอมในดี ไ ซน ที่ ตั ว เอง ชอบ พรอมเลือกใสชื่อของตัวเองหรือชื่อของผูรับ ขอความสั้นๆ ใน Label บนกลองไดอีกดวย เก ไหมละ นอกจาก Bespoke Fleurfume แลว ที่นี่ยังมี Erb Spa Chamber หองสปาสวนตัวที่ ใหบริการสปาทรีทเมนทสุดเอ็กซคลูซีฟ ใหคุณไดผอนคลายและดูแลผิวตามตํารับชาววังตั้งแต ศีรษะจรดปลายเทากับผลิตภัณฑธรรมชาติที่ Erb จัดไวให สรุปคือมาที่นี่ที่เดียวคุณจะไดสัมผัส กับศิลปะแหงการใชชีวิตอยางรื่นรมยและมีสไตลตามแบบฉบับของ Erb เลยจริงๆ

ERB BESPOKE  FLEURFUME BAR

EVERYDAY KARMA KAMET

.

ERB BESPOKE  FLEURFUME BAR

Grass Thonglor

New Llace

Grass Parking Area

7

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02


TOP10

NEW CO MER

New Place

บTheานดิoldนสอ ณ ราชดํ า เนิ น Bangkok city comes to life

ลองจินตนาการวาเชาวันหนึ่งคุณตื่นมาแลวพบวา “ประชาธิปไตย” ที่หลายคน เพรียกหาตัง้ เดนอยูต รงหนานีเ่ อง บานดินสอ เปนโรงแรมรูปทรงสีเ่ หลีย่ มธรรมดา ที่ผสมลงตัวระหวางอารต เดโค (Art Deco) กับไทยโมเดิรน ผนังกระจกจากพื้น จรดเพดาน ดูโปรง โลง ไมอึดอัด วัสดุไมที่ใชตกแตงภายในก็ชวยใหผอนคลาย และดูอบอุน บนชั้นลอยจะมีมุมสวนนารักๆ เปนพื้นที่ใหสูบบุหรี่ มีหองนั่งเลนที่ ชั้น 2 หองพักที่นี่มี 4 แบบ 27 หอง หองเล็กสุดพักไดหนึ่งคน ใชหองนํ้ารวมแบบ โฮสเทล เหมาะกับนักเที่ยวยามราตรีที่แวะพักนอนไมกี่ชั่วโมง และไฮไลทของ ที่นี่ตองยกใหหอง Grand ชั้นบนสุดที่เรียบงายและดูดี เกตรงที่สามารถนอน ชมวิวอนุสาวรียป ระชาธิปไตยไดชนิดสวยสุดๆ และเปนหองเดียวทีม่ อี า งอาบนํา้ วินเทจใหคณ ุ ไดแชผอ นคลาย นอกจากบานดินสอจะมีบริการหองพักหลากหลาย ไซสแลว ยังมีหอ งอาหารไทยทีเ่ ปดใหทกุ คนไดมาลิม้ ลองความอรอยกัน มีมา ฮอ เมนูโบราณใหลองชิม และสําหรับคอกาแฟและเบเกอรี่ สามารถแวะเวียนมานัง่ ชิลลๆ กันไดแบบไมตอ งเขาพัก มี Wi-Fi ใหใชกนั ฟรีๆ ตลอด 24 ชัว่ โมงอีกตางหาก

บานดินสอ 78/3 ถ.ราชดําเนินกลาง บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพฯ โทร. 0 2621 2808, 08 6815 3300 LAT 13.731256 LONG 100.577975

. .

BLACK  MOUNTAIN  WATER  PARK The newest water park ไปกรุงเทพฯ

4

Black Mountain Golf Club

เพชรเกษม (เล

BLACK MOUNTAIN WATER PARK

4 ไปปราณบุรี

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02

สถานี รถไฟ หัวหิน

พระราชวัง ไกลกังวล ม

หัวหิน ซ.56

เพชรเกษ

ี่ยงเมือง)

4

4

สวนนํ้าแหงใหมใกลกรุงเทพฯ ที่นายกกวนกันไปมากที่สุด นาทีนี้ ตองยกใหที่นี่ Black Mountain Water Park หัวหิน เหมาะมากกับคนทีอ่ ยากไปทะเลแตไมชอบนํา้ เค็ม ไมอยาก เหนียวตัว ไปหัวหินรอบนีล้ องเปลีย่ นแนวมาเลนทะเลนํา้ จืดดู จัดทริปงายๆ เชาไปเย็นกลับก็ยังไหว ไปเลนนํ้ากันแตเชา กอนกลับแวะกินอาหารริมทะเลหัวหินสักหนอยแลวคอย เขาบาน สวนนํา้ ทีน่ เี่ หมาะมากๆ สําหรับครอบครัวทีม่ ลี กู นอย เพราะเครื่องเลนไมหวือหวานาหวาดเสียวจนเกินไป เขา คอนเซ็ปตเด็กเลนได ผูใ หญเลนดี เลนกีท่ กี ไ็ มเบือ่ มีไลฟการด คอยดูแลความปลอดภัย ใหเลนกันสนุกเต็มที่ไปเลย

7-11

BLACK MOUNTAIN WATER PARK

1 ม.2 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ สวนนํ้าเปดเวลา 10.00-17.00 น. โทร. 09 0446 6129, 0 3261 8444, 0 3261 8445 LAT 12.614289 LONG 99.891809

8


New Place

BAD MOTEL

ABSOLUTE SIAM

The new hottest nightspot

J Bad Avenue Motel

55 ( .

BAD MOTEL

331/4-5 ซ.สุขุมวิท 55 (ระหวางทองหลอซอย 15 และ 17) วัฒนา กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 17.00 - 01.00 น. โทร. 0 2712 7288 LAT 13.779339 LONG 100.541682

ปดตัวปรับโฉมใหมจนไดใจลูกคาบรรดา Trend Setter ตัวจริงอยางลนหลาม ปฏิวตั วิ งการชอปปง ดวยไอเดียลวนๆ สุดลํ้านาติดตาม ดิสเพลยรูปแบบใหมๆ จากแบรนดไทย ระดับทอปและแบรนดแฟชั่นชั้นนําระดับโลก ซึ่งหลาย แบรนดเปดที่นี่แหงเดียวในประเทศไทยเทานั้น นอกจาก แฟชั่นที่เปนเปาหมายหลักของนักชอปแลว รานอาหาร ตางๆ คาเฟก็เกไก และพรอมใจกันสรางสรรคเมนูพิเศษ สํ า หรั บ สาขาสยามเซ็ น เตอร ขึ้ น มา ใครรั ก ใครชอบ รานไหน แวะเขาไปแลวอยาลืมถามหาเมนูพิเศษที่วา รวมทั้งสินคาและบริการในรานคาตางๆ ของ Absolute Siam ทีพ่ รอมใจกันเอ็กซคลูซฟี เฉพาะลูกคาสยามเซ็นเตอร โดย 20% ของสินคาจะเปนการออกแบบเพื่อวางขาย ที่นี่เทานั้น เหมาะมากกับขาชอปที่ไมชอบเหมือนใคร เปนคนลํ้านําเทรนด ชอบอะไรที่มีหนึ่งเดียว ซึ่งอยูใน DNA ของลูกคาสยามเซ็นเตอรตัวจริงอยูแลว

สยามเซ็นเตอร ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0 2658 1000 LAT 13.746042 LONG 100.533162

Absolute Siam

17

15

11

5

ร า นสุ ด ชิ ค ที่ ไ ม ไ ด จํ า กั ด ตั ว เองไว เ พี ย งแค Bar& Restaurant แต เ ป น แหล ง รวมตั ว ของ Hipster ทีร่ กั ดนตรีและชืน่ ชอบงานศิลปะโดยไมจาํ กัดอายุดว ย นอกจากอาหารและเครื่องดื่มมากมาย ดนตรีหลาก สไตลใหดีเจไดเปดกันตลอดสัปดาหแลว พื้นที่ภายใน ยังเปดไวสําหรับงานดนตรี งานศิลปะ และงานอีเวนต ใหบรรดาหนุม ๆ สาวๆ ทัง้ หลายไดมารวมตัวสรางสีสนั และความสนุกไมรูเบื่อ ภายใตโจทยการออกแบบ “ไทยสตรีท” อาหารที่นี่แนนอนวาตองเปนอาหารไทย แตไมไทยจา แตนําอาหารไทยที่ทุกคนคุนลิ้นชินตา มาใสลูกเลน เปลี่ยนโฉมใหมใหตื่นเตนกวาเดิม อาทิ พาสตาขาหมู ฟวกราสไขลูกเขย ขนมจีนญี่ปุนกับ กะเพราไก และทีเด็ดจริงอยูท คี่ อ็ กเทลทีค่ ดิ ใหม ทําใหม จนไดรสชาติและหนาตาเยายวน ชวนลอง

An ideaopolis

ABSOLUTE SIAM

สยามเซ็นเตอร

)

THE BOOK SHOP An exciting oasis

63 )

.

55 ( .

9

38 The Book Shop Ashton Condo

ไมใชรานหนังสือ แตคือรานที่ใหคุณนั่งจิบค็อกเทลชิลลๆ กับเพื่อนๆ ในบรรยากาศแปลกตาที่มีชั้นหนังสือลอยได ภายใตหลังคาสูงโปรง ตกแตงโดย Ashley Sutton ที่เคย ฝากฝมือไวใน Iron Fairies โดย The Book Shop แหงนี้ จะมีบรรยากาศลึกลับชวนพิศวงดวยโตะ เกาอี้ และรูปปน ตางๆ ที่เกไมเหมือนใคร อารมณเหมือนเขามาอยูในหอง สมุดมหัศจรรยเพียงแตชอ ปปง หนังสือออกไปไมไดเทานัน้ เอง ค็อกเทลขึ้นชื่อของที่นี่ผสมโดยนักผสมค็อกเทลชื่อ ดังอยาง Joseph Boroski มีใหเลือกหลายราคากวาสิบ รายการ อาหารก็รสจัดถึงใจ ทั้ง Salmon tartar in waffle cone และ Grilled African Chicken แนะนําใหสั่ง The Edgar Allen poe ค็อกเทลรสสมนิดๆ หรือจะเปน Deep Fried Seafood ที่ควรสั่ง Avid Reader ดื่มชิลลๆ คูกันไป ตบทายดวยสปาเก็ตตี้ไสอั่วที่อรอยสุดๆ ไปเลย

THE BOOK SHOP 

Ashton Condo ซ.สุขุมวิท 38 ถ.สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ โทร. 0 2187 4949 เปดทุกวัน เวลา 11.00-24.00 น. LAT 13.720757 LONG 100.578552

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02


TOP10

NEW CO MER

THINK CAFÉ

Cute place, fresh idea แมวาทั่วฟาเมืองไทยหรือในกรุงเทพฯ จะมีรานขนมและเครื่องดื่มเปดกันหลากหลาย แตในจํานวนรานเหลานั้น Think Café มีความโดดเดนชนิดที่คนชอบของหวาน ไมแวะไมได เสนหแรกมาจากการเอาตูคอนเทนเนอรมาปรับโฉมใหมให เปนคาเฟที่ไมซํ้าใคร ตั้งอยูภายในโครงการ The Bloc มีโซนโตะยาวในหองสีขาวไวสําหรับลูกคาที่มาเปนกวน สวนใครที่ มาเดี่ยวๆ ไมตองกลัวเหงาเพราะจะมีตุกตาพี่หมีตัวโตโตมานั่งรวมโตะเปนเพื่อน แนะนําวาหากจะมาที่นี่ควรรอใหแดดรม ลมตกสักหนอย เพราะบรรยากาศดานนอกโซนสนามหญาดูสบายตาดี เสนหท สี่ องคือขนมของทีน่ ี่ ทีเ่ ปนโฮมเมดแทๆ เจาของพิถพี ถิ นั ปน ไอเดียในการตกแตงหนาตาขนมจนเปนเอกลักษณ อยางเมนูสดุ ฮิตทีเ่ ชือ่ วาสัง่ มาแลวตองอดไมได ถายรูปอัพกอนชิมใหเพือ่ นๆ ไดฮอื ฮากันกอน คือ Teddy Chocolate Cake เนือ้ เคกตัดกับมูสช็อกโกแลต ตกแตงหนาตาเปนหนานองหมี กินคูก บั ไอศกรีมวานิลลา หรือจะเปนพุดดิ้งชาเย็น เมนูใหมสุดๆ ที่ไดความสดชื่นของเนื้อพุดดิ้งชาเย็นแบบเต็มๆ อยาลืมชารจแบตโทรศัพทใหเต็มกอนมา เพราะกวา 10 เมนูที่รานนี้หนาตาดีจนตองถายเก็บไว รานนี้เปดโอกาสใหลูกคาไดบริการตัวเอง รับของ จายเงิน แลวถึงเดินมา นั่งโตะที่ตัวเองพอใจ อยากนั่งนานเทาไหรก็ไมวาในวันที่ลูกคาไมจอแจ

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02

51 .

3

.

สยามเซ็นเตอร

สําหรับขาชอปของเกา ของใหม มือหนึ่งยันมือแปด รับรอง ได ว  า ตลาดนั ดรถไฟแห งนี้ ต อบทุ ก โจทย ขยั บ ขยายเพิ่ ม สาขามาจากตลาดรถไฟเดิมยานจตุจักร มาเอาใจขาชอป ยานศรีนครินทรดวยพื้นที่กวางใหญ โปรงสบาย รานคามีทั้ง แบบ indoor และ outdoor สวนมากเนนหนักไปทางเสื้อผา และของใชจิปาถะ แตจุดเดนของตลาดนี้คือของแนววินเทจ เสื้อผา แวนตา นาฬกา รถเกา ฯลฯ คอของเกานาจะปลื้ม พอสมควรเพราะเขามีใหเลือกตอราคาไดจใุ จ แตถา กลัวเดิน แลวหิว ที่นี่ก็มีรานอาหารบริการเปนสัดสวนลองไปชิมชาชัก ไขกะทะ ค็อกเทลก็มีบริการใหดื่มชิลลๆ แลวที่นี่ยังตางจาก ตลาดนัดอื่นตรงที่ทุกๆ เสารที่ 2 ของเดือน เขาจะมีนัดรวม แกงจักรยาน มาซื้อขายแลกเปลี่ยนตามอัธยาศัย สวนวัน เวลาทําการนั้น รานคา indoor โซนพลาซา เปดทุกวันยกเวน วันจันทร ตั้งแต 3 โมงเย็นจนถึง 5 ทุม สวนรานคา outdoor ขายเฉพาะวันพุธ, พฤหัส, ศุกร เวลาเดียวกัน ถาอยากจะ ชอปปงแบบจุใจ แนะนําใหไป 3 วันที่วา

ตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร ซ.ศรีนครินทร 51 (หลังหาง ซีคอนสแควร) กรุงเทพฯ โทร. 08 1827 5885, 08 1732 8778 LAT 18.692510 LONG 100.652687

.

Think Café

โครงการ The Bloc 94 ถ.ราชพฤกษ บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร.08 5357 5315, 08 6555 8789 เปดทุกวัน เวลา 10.00-20.30 น. LAT 13.768390 LONG 100.445042

The Circle

Think Cafe`

The Bloc

.

สมตํานัว 979 ชั้น 4 สยามเซ็นเตอร ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น. โทร.0 2658 1000 ตอ 500, 0 2658 1571, 0 2658 1572, 0 2251 4880 LAT 13.736717 LONG 100.561981

.

สมตํามือหนึง่ แหงสยาม ตํานานทองทุง ปทุมวัน!! สมตํานัว สาขาสยามเซ็นเตอรโฉมใหม ยกความแซบขามฝงมาให ลิม้ ลองกัน หลังจากเปดอยูฝ ง สยามสแควรจนคนลนทะลัก สมตํานัวเลยขยับขยายมาเปดที่ชั้น 4 สยามเซ็นเตอร ตกแตงบรรยากาศรานแบบโลง โปรง สบาย ประดับดวย งานเพนท จากโอง กงพัฒน พรอมอาหารรสเด็ด “ตํามั่ว” สมตําสูตรเด็ดที่ตองสั่งกันทุกโตะ ถาใครชอบเสนขนมจีน แนะนํา “ผัดขนมจีน” โรยหนาดวยหมูหยองหวานซอน แซบอรอยลืมกลืน อยากคลองคอสัง่ “ตมแซบ” ทีแ่ นบพริก คัว่ มาใหเติมเผ็ด เติมไมพอดีมหี วังสําลัก ปดทายแบบนัวๆ อีกครัง้ ดวยเมนูแนะนํา “Absolute Siam” เปนพลาไสกรอก อีสาน รสนัว แซบ และที่สําคัญมีแคสาขาสยามเซ็นเตอร สาขาเดียวเทานั้น หากินจากที่อื่นไมได ถาอยากลองมา แวะชิม รานเปด-ปดตามเวลาหาง 10 โมงเชาถึง 4 ทุม

.

สTheมตํcasual านัว Isaan

ตลาดนัดรถไฟ ศร� น คร� น ทร Vintage lover

62

10


HOT POT INTER BUFFET RESTAURANTS

บุฟเฟตนานาชาติ สนุกกับความอรอยทีห่ ลากหลายกวาแบบนานาชาติ ที่ ฮอท พอท

ฮอท พอท บุฟเฟตนานาชาติ สาขาเซ็นทรัลเวิลด เปนสาขาที่ 100 ตั้งอยูในใจกลางเมือง และรวบรวมอาหารแบบนานาชาติมาใหคุณไดเลือกทานกวา รอยชนิด ในเวลาถึง 1 ชัว่ โมง 30 นาที สไตลการตกแตงรานเนนความโปรง โลง สบายตา ผอนคลายดวยการใชรปู ทรงวงรีเปน Theme หลักในการตกแตง เนน Lighting เลนไฟ LED สลับสี ใหความรูส กึ สนุกสนานเสริมใหเจริญอาหารไดไมนอ ยเลย ทีท่ าํ เอาสะดุดตาสุดๆ เห็นจะเปนเคานเตอรอาหารสุดแสนอลังการ ทางรานรับประกัน ความสด สะอาด โดยตัง้ ครัวอาหารสดเตรียมเสิรฟ อยูห ลังบารอาหารใจกลางราน คุณจะสัมผัสไดถงึ ความพิถพี ถิ นั ใสใจ ถาใจไมถงึ พอคงไมกลานําครัวมาตัง้ กลางราน เชนนีแ้ น ทางรานจะใหคณ ุ เปนผูเ ลือกตักอาหาร ซึง่ จะเพิม่ ความสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการเลือกสรรอาหารทีม่ อี ยูอ ยางมากมาย ดวยความเปนบุฟเฟตน านาชาติทางรานจึงมีเมนูอาหารจานรอนจากหลากหลายชาติมาไวใหคณ ุ เลือกทานกันไมอนั้ อาทิ ขาหมูเยอรมัน ปรุงแตงรสชาติถกู ใจคอ เยอรมันขนานแท ทีล่ มื ไมไดคอื ไสกรอกเยอรมันคุณภาพเยีย่ มมีถงึ 3 รสชาติใหคณ ุ ไดลมิ้ ลอง หรือหากชอบอาหารญีป่ นุ ก็ตอ งขอแนะนํา ไกยา งเทอริยากิ ปรุงดวยซอสสูตรเด็ด ตนตํารับสไตลญปี่ นุ ทานคูก บั ยากิโซบะรอนๆเขากันไดดี รวมทัง้ ซูชหิ ลากประเภท ทีพ่ รอมเสิรฟ ใหคณ ุ อยางจุใจ หากชอบอาหารจีน ก็ขอนําเสนอติม่ ซํารอนๆ ซาลาเปา ขนมจีบ ฮะเกานึง่ สดๆ ใหมๆ หรือจะเปนปลาดอรีน่ งึ่ ซีอวิ๊ ก็อรอยไมแพกนั นอกจากนีย้ งั มีเมนูนานาชาติอนื่ ๆ อีกไมวา จะเปน มักกะโรนีอบชีสแบบอิตาเลียนหรือ ปกไกเม็กซิกนั รสชาติ เผ็ดรอน ทีส่ าํ คัญมีการควบคุมอุณหภูมใิ หอาหารอุน อยูต ลอดเวลา ใหความรูส กึ สดใหม ไมจดื ชืด ไมเวนแมแตคนรักสุขภาพทางรานก็มสี ลัดผักใหเลือกมากมายเชนกัน ในสวนของอาหารสดสําหรับเมนู สุกี้ ชาบู มีทั้ง หมู เนื้อ ไก ซีฟูด และของสดปรุงรสนานาชนิด ที่พิถีพิถันในการปรุงรสดวยเครื่องเทศที่คัดสรรมาเปน พิเศษเพื่อความลงตัวในรสชาติที่กลมกลอม อาทิ ปลาทรงเครื่อง หมูทรงเครื่อง ลูกชิ้น 4 อยาง ที่บรรจุอยูในกลองพลาสติกใส รายการนี้ตองของยํ้าวาพลาดไมได ซึ่งประกอบไปดวย ลูกชิ้นกุงบุฟเฟต ลูกชิ้นเศรษฐี ลูกชิ้นสาหรายญี่ปุน ลูกชิ้นไขกุง เพิ่มความอรอยดวยนํ้าจิ้มสุกี้สูตรเด็ดจัดจานเคียงคูกับเมนูอาหารสดกวา 50 รายการ ซึ่งจะทําใหคุณไดตมสนุกเพลิดเพลิน อีกทั้งยังมีนํ้าซุปใหเลือกถึง 2 ซุป คือ ซุปใสเห็ดหอม และ มิโสะซุป หรือจะเลือกชิมทั้ง 2 ซุปเลยก็ทําได เพราะ ทางรานไดออกแบบหมอไวเพื่อใหใสไดทั้งสองซุป เมือ่ อิม่ เอมเปรมปรีดไิ์ ปกับเมนูอาหารคาวแสนอรอยกวารอยชนิดแลว ชวน มาลางปากดวยของหวานกันบาง มีทงั้ นํา้ แข็งใสหวานๆเย็นๆ พานาคอตตา เยลลีน่ มุ ๆ ชุม ลิน้ และมูสช็อกโกแลต หวาน หอม มัน และยังมีไอศกรีมอีกหลากหลายรสใหคณ ุ เลือกตักชิมตามสบาย ทีส่ าํ คัญคุณสามารถจายแบบสบายกระเปากับโปรโมชัน่ โดนใจ มา 3 จาย 2 ทุกวัน ยกเวนวันพุธจะลด 20% เรียกไดวา มาที่ ฮอท พอท บุฟเฟตน านาชาติ ไดความคุม คาในราคาไมแพงเลย พรอมทัง้ สนุกกับความอรอยทีห่ ลากหลายกวาแบบ นานาชาติ สัมผัสความอรอยทีไ่ มเหมือนใครไดแลววันนี้ ที่ ฮอท พอท บุฟเฟตน านาชาติ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ ที่อยู :ชั้น 3 โซนเบคอน เซ็นทรัลเวิลด เบอรโทร : 0 2251 6887 LAT 13.745555 LONG 100.538675


LIFE STYLE ใ น ฐ า น ะ นั ก แ ส ด ง หลายคนรู้จัก กันต์ กันตถาวร ในบทบาท ที่ ดู นิ่ ง แต่ แ อบร้ า ย บอกได้ ว ่ า นั่ น ไม่ ใ ช่ ตัวตนจริงๆ ของเขา เพราะว่ากว่า 1 ชัว่ โมง ที่เราได้ท�าความรู้จัก แ ล ะ พู ด คุ ย กั น ถึ ง ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต การท�าธุรกิจ ไม่ว่าจะ เป็นร้านอาหาร ร้าน รองเท้า หรื อ เวลา ว่ า งที่ เ ขาและเพื่ อ นๆ ใช้ เ วลาแฮงค์ เ อ้ า ท์ อยู ่ ด ้ ว ยกั น เขาคือ ผู้ชายที่ดูมันๆ สนุก สนาน ขี้ เ ล่ น และ เป็นกันเองสุดๆ

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02

12


TOP10

LIFE STYLE

กันต กันตถาวร นักแสดง เจาของรานอาหาร เจาของรานรองเทา

เรื่อง สาวสุดเซอร ภาพ ปเตอรแพนเคก 13

ขอบคุณสถานที่ EST.33 CDC EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02


TOP10 LIFE STYLE

กิน ดื่ม เที่ยว ในแบบกันต์ ส�ำหรับผม กิน ดื่ม เที่ยว จะแยกจำกกัน ถ้ำเป็นเรื่องกิน ผมจะ เน้นร้ำนทีอ่ ร่อย อำหำรรสชำติดี และเป็นอำหำรทีช่ อบ อย่ำงผม ชอบอำหำรทะเล ก็จะเน้นร้ำนทีม่ อี ำหำรทะเลสดๆ ชอบอำหำร ญีป่ นุ่ ก็จะเน้นร้ำนทีม่ วี ตั ถุดบิ ดี เพรำะเวลำกินเรำก็จะจริงจังกับ กำรกินมำก ส่วนร้ำนดื่ม ก็จะเน้นนั่งฟังเพลง ดื่มโน่น นั่น นี่ไป เพรำะด้วยอำยุตอนนี้จะให้ไปเต้นมันๆ เหมือนเมื่อก่อนก็คง ไม่ใช่แล้ว (หัวเรำะ) ก็ขอนั่งชิลล์ๆ พูดคุยเรื่องนั้น เรื่องนี้ ตำม สไตล์ดกี ว่ำ ผมชอบร้ำนทีบ่ รรยำกำศดี เพลงเพรำะ ดนตรีเล่นดี แล้วก็ออกแนวเงียบๆ เป็นส่วนตัวบ้ำง แล้วแต่วนั อย่ำงเพือ่ นๆ ผม ทุกคนก็จะมีงำน มีธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบ กำรที่เรำจะ นัดเจอกันล่วงหน้ำอำจจะยำกนิดนึง แต่ถ้ำใครว่ำงเมื่อไหร่ ก็จะโทรหำแล้วก็ออกไปร้ำนกันเลย อย่ำงผมถ่ำยละครเลิก สองทุ่ม เพื่อนๆ โทรมำว่ำ เฮ้ย ว่ำงมั้ย มำเจอกันหน่อยร้ำนนี้ ตอนนีม้ เี พือ่ นรวมตัวกันได้สองสำมคน ผมก็ไปนะ หรือบำงครัง้ ก็นกึ ครึม้ อยำกเจอเพือ่ นตอนห้ำทุม่ ผมก็ไปเจอ ถ้ำเวลำได้ ส่วน ที่เที่ยวถ้ำมีเวลำก็จะเน้นต่ำงประเทศกันเลย ส่วนต่ำงจังหวัด ไกลๆ นำนๆ ถึงจะไปด้วยกัน เพรำะเวลำผมกับเพือ่ นๆ ไม่ตรงกัน ก็ จ ะเน้ น พวกจั ง หวั ด ใกล้ ๆ กรุ ง เทพฯ แบบไปเช้ ำ เย็ น กลั บ ได้ อย่ ำ งอั ม พวำ ส่ ว นพั ท ยำนี่ ผ มไปประจ� ำ เพรำะ ขับรถไปแป๊บเดียวก็ถึง

งานวงการบันเทิง ผมเริม่ งำนมำจำกสำยแฟชัน่ ตอนนัน้ เป็นนักบำสเก็ตบอลของ โรงเรียน ตัวสูง เลยมีคนชวนไปถ่ำยแบบ สมัยนั้นนำยแบบ เมืองไทยมีไม่กคี่ น ก็จะเจอกันบ่อยอย่ำง อ้วน รังสิต ศิรนำนนท์ ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ แล้วพี่ไก่ วรำยุฑ มำเจอก็เลย ชวนผมไปเล่นละคร แต่ตอนนั้นผมเพิ่งเอนทรำนซ์ติดคณะ พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ทีจ่ ฬุ ำฯ กลัวว่ำจะเสียเวลำเรียน ก็เลยต้องปฏิเสธพี่ไก่ ผ่ำนไป 3 ปี พี่ไก่ก็มำชวนอีกรอบ ครำวนี้ ก็เกรงใจ เลยรับเล่นละครเรือ่ งแรกคือ ดำวจรัสฟ้ำ แล้วก็มงี ำน มำเรื่อยๆ ก่อนหน้ำนี้ก็เป็นดีเจ ที่ EFM มันเป็นงำนที่ผมชอบ นะ เพรำะเรำได้ใช้เวลำอยู่กับตัวเอง ได้พูดคุยตำมสไตล์ของ เรำ ได้เปิดเพลงที่ชอบให้คนอื่นฟัง ก็ท้ำทำยและสนุกดี แต่

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02

พอมีโอกำสได้เล่นละคร เรำก็ไม่มีเวลำมำจัดรำยกำร บำงที ต้องลำงำนดีเจไปเล่นละครบ่อยๆ ก็เกรงใจ ก็เลยต้องเฟดตัว เองออกมำ เพรำะผมคิดว่ำถ้ำเรำท�ำอะไรแล้วก็ควรตัง้ ใจอย่ำง ใดอย่ำงหนึ่งให้เต็มที่ อย่ำงงำนดีเจ หรืองำนพิธีกร คือกำรขำย ควำมสำมำรถที่เป็นตัวเรำ ดูจำกบุคลิกเรำที่เป็นจุดขำย แต่ถ้ำ เป็นกำรแสดงมันคือควำมสำมำรถอีกแบบทีเ่ รำต้องไปเล่นเป็น คนอื่น เรำก็ต้องค่อยๆ ซึมซับทีละเล็กทีละน้อยเข้ำมำในชีวิต ท�ำให้รู้สึกว่ำตัวเองรักในบทบำทกำรท�ำงำนจริงๆ แล้วเมื่อเรำ มีควำมรักกับสิ่งที่ท�ำ เรำก็จะท�ำให้ดีที่สุด

ธุรกิจกับงานการแสดงไปด้วยกันได้ ตอนนี้ผมมีละคร 3 เรื่องคือ “เสน่หำ สัญญำแค้น” ช่อง 3 “ศีล 5 คนกล้ำท้ำอธรรม ช่อง 5 และ “กุหลำบร้ำยของนำยตะวัน” ช่อง 7 ซึ่งเรื่องนี้ผมก็ได้ประกบคู่กับใหม่ ดำวิกำ เป็นครั้งแรก ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกำสเรำ เพรำะผมเคยเล่นละคร เป็นทั้งคนดี ตัวร้ำย หรือเป็นพระเอกแต่จะมี 2 คู่ ที่ตอนนั้น คู่กับเชียร์ ฑิฆัมพร ก็เหลือแต่บทพระเอกที่เล่นน�ำเดี่ยวๆ ก็ได้ มำเล่นกับใหม่ ดำวิกำ ในเรื่องนี้ แต่จริงๆ ผมไม่ได้ยึดติดนะ ว่ำจะต้องเป็นพระเอก เป็นตัวร้ำย กำรเป็นนักแสดงเรำต้อง เล่นได้ทุกบทบำท บทกะเทย บทคนบ้ำ ผมก็อยำกเล่นนะถ้ำ โอกำสมำถึง แล้วยิ่งเรำเล่นได้ทุกบท ผมว่ำบทดีๆ ก็จะเข้ำมำ หำเรำเอง อย่ำงเรือ่ งกุหลำบร้ำยฯ ก็ถอื ว่ำเป็นกำรพลิกบทบำท ส�ำหรับผม เป็นละครแนวน่ำรักทีผ่ ใู้ หญ่มองว่ำถ้ำผมท�ำให้คนดู เชือ่ ได้วำ่ ผมดูไม่รำ้ ยเหมือนเรือ่ งทีแ่ ล้วมำ แสดงว่ำผมสอบผ่ำน ยังไงก็ขอฝำกผลงำนทั้ง 3 เรื่องไว้ด้วยครับ ส�ำหรับช่อง 5 ก�ำลังออนแอร์อยู่ ส่วนช่อง 3 กับช่อง 7 ก�ำลังถ่ำยอยู่ครับ ธุรกิจตอนนี้ก็มีร้ำนอำหำรญี่ปุ่นทำไดมะ (Tadaima) ร้ ำน รองเท้ำ 2 morrow ก็ขอฝำกกันด้วย กำรที่ผมจริงจังกับงำน และธุรกิจตอนนี้คือผมอยำกประสบควำมส�ำเร็จเร็วๆ แล้ว ใช้ เ วลำที่ เ หลื อ ไปท� ำ สิ่ ง ที่ อ ยำกท� ำ ผมไม่ ต ้ อ งกำรให้ ใ คร มองว่ ำผมรวยเพรำะบ้ ำนผมท� ำ ธุ ร กิ จ แต่ อยำกให้ ม องว่ ำ ทุกอย่ำงเกิดขึ้นมำได้เพรำะตัวผมเอง ผมไม่ได้ขอเงินของ คุณพ่อคุณแม่ แต่ทุกอย่ำงได้มำจำกกำรท�ำงำนของผม ซึ่งผม ก็ภูมิใจเหมือนกับที่คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจในตัวผมเหมือนกัน

14


TOP10 LIFE STYLE

MELLOW

Comfortable urban รานนี้อยูทองหลอ เปนแนวผับและบาร โทนสีขาวดํา ตกแตงราน Style New Loft มีเมนูใหเลือก เยอะทัง้ พวกพาสตา สเต็ก แนวอาหารจะเปนอิตาเลียนฟวชัน่ รสชาติอรอยดี ชวงกลางวันเหมาะ กับการนั่งจิบกาแฟ สวนกลางคืนก็เหมาะที่จะนัดเพื่อนๆ มาเจอกัน นั่งชิลลๆ สั่งเครื่องดื่มมาดื่ม รานนีโ้ ดดเดนเรือ่ งค็อกเทลและเครือ่ งดืม่ ครบเครือ่ งแบบฟูลบาร ค็อกเทลมีทงั้ ยอดนิยมและสูตร พิเศษ เมนูอาหารมากกวาครึง่ ดัดแปลงและคิดขึน้ ใหม รสชาติออกแนวตะวันออก สวนเครือ่ งดืม่ ก็มีทั้ง Western / Eastern Premium beer บรรยากาศเปนสวนตัวดี

MELLOW 123 ซ.ทองหลอ 16 โครงการเพนนีบัลโคนี่พลาซา ถ.สุขุมวิท 55 (ทองหลอ) วัฒนา กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 18.00 - 01.00 น. โทร. 0 2382 0065, 08 6338 8560 LAT 13.722418 LONG 100.584453

6IXCRET An easy night out

รานนี้เพื่อนผมเปนหุนสวนดวย ตอนแรกเพื่อนใหมาชวยดู เพราะผมทํารานอาหารมากอน เราดูแลวก็โอเค บรรยากาศ เงียบๆ ปลอดคนดี พวกผมก็จะมารวมตัวกันบอยทีร่ า นนีเ้ พราะ เปนสวนตัวดวย อาหารอรอยดวย แนะนําเลยก็ลาบแซลมอน กุงฝอยคั่วเกลือ มาแลวแทบไมตองบอก เด็กในรานจะรูทัน ทีเพราะเมนูนี้สั่งบอยสุด คอดนตรีจะชอบนั่งดานใน เพราะ มีดนตรีแนวอะคูสติกใหฟงสบายๆ ระหวางกินขาว สวนพวก ผมเนนโซนดานนอกบนลานหญา นั่งจิบเบียร ดื่มไวนกันไป บรรยากาศอบอุนเหมือนมานั่งคุยกันในบานเพื่อน

6IXCRET 11 ซ.พาสนา 3 ถ.สุขุมวิท 63 (เอกมัยซอย 6) พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 18.00 - 01.00 น. โทร. 0 2714 1812, 08 4466 4684 LAT 13.726640 LONG 100.587806

6ixcret เอกมัย 6

Park Lane MK Gold

15

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02


TOP10 LIFE STYLE

TADAIMA

Cozy japanses eatery ร้ำนนี้นัดเจอกับเพื่อนสะดวกเพรำะเป็นร้ำนของผมเอง แต่ก็ มีเพื่อนๆ เป็นหุ้นส่วนด้วย ก็เป็นร้ำนอำหำรญี่ปุ่นแท้ๆ ขำย รำคำเดียวทุกจำนคือ 88 บำท ไม่มีค่ำเซอร์วิชชำร์จ มีอำหำร ให้เลือกกว่ำ 100 อย่ำง จริงๆ ผมชอบกินอำหำรญี่ปุ่นอยู่แล้ว ก็อร่อยหมดทุกอย่ำงนะ (หัวเรำะ) แต่ที่อยำกแนะน�ำก็ Sushi Sandwich, Tuna Spicy Roll, Aburi Yaki Buta ส่วนเครื่องดื่ม ก็น�ำเข้ำมำจำกญี่ปุ่นกว่ำ 100 ชนิด ให้แนะน�ำต้อง Japanese Plum, Umeshu, Sawa Cocktail ก็ลองไปกินกันดูครับ เร็วๆ นี้ ก็จะมีขยำยสำขำเพิ่ม

TADAIMA 88/14 อำคำรชั้นใต้ดิน (LG) ตึก Eight ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 8) คลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลำ 11.30 - 15.00 น. และ 17.00 - 23.00 น. วันเสำร์-อำทิตย์ เวลำ 11.30 - 23.00 น. โทร. 0 2714 9883 LAT 13.730644 LONG 100.581951

13

15

Try Me

seen space 13

Home place

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02

) 16

10

ซอยทองหลอ 8

ซอยทองหลอ 6

55 ( Tadaima EI8TH

J Avenue HOBS

muse

16


TOP10 LIFE STYLE

MUGENDAI

17

15

13

5

55 ( .

J Avenue

)

Top

Mugendai

12

2

ถาชอบอาหารญี่ปุน ผมแนะนํารานนี้เลย เปนรานอาหาร ตนตํารับญีป่ นุ แทๆ ตกแตงรานแบบมีกลิน่ อายของวัฒนธรรม ญี่ปุนดั้งเดิมแตก็ยังมีแนวโมเดิรนใหดูทันสมัย นั่งไดหลาย โซนทั้งหองแอรที่บรรยากาศกันเองๆ และชั้นดาดฟา ที่ตกแตง แบบสวนญี่ปุนขนาดยอม ที่นี่จะเดนเรื่องปลาดิบและเทมปุระ จึงเปนที่มาของซูชิบารและเทมปุระบาร เพราะทั้ง 2 เมนูนี้ วากันวาควรจะกินทันทีหลังจากทําเสร็จ โดยเชฟจะเสิรฟซูชิ ทีละคําตรงหนาลูกคา เพื่อใหปลามีความสดฉํ่าและขาวยังคง ความนิ่ม สวนเทมปุระก็เพื่อใหแปงมีความแหงกรอบไมอม นํา้ มัน นอกนัน้ ก็จะมี ชาบูชาบู สุกยี้ ากี้ เทปนยากิ ใหเลือกหลาก หลาย มี Musk Melon สายพันธุญ  ปี่ นุ บริการหลังมือ้ อาหารดวย

.

MUGENDAI 264/1 ชั้น 7 โครงการ Grass ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหลอ 12) ถ.สุขุมวิท วัฒนา กรุงเทพฯ วันจันทร-เสาร เปดเวลา 11.00 - 14.30 น. และ 17.30 - 00.00 น. โทร. 0 2726 9222, 08 7996 8888 LAT 13.000 LONG 100.000

Sushi & Tempura bar

Grass Thonglor

Grass Parking Area

BOTTOM UP

Wine beer & bistro bar ร า นนี้ เ น น กิ น ข า วเพราะอาหารอร อ ย ใครที่ ช อบอาหาร อิตาเลียน บรรยากาศแนวอารติสทแกลเลอรี่ ติดใจรานนี้แน เพราะบรรยากาศเปนกันเอง การบริการรวดเร็ว เมนูก็มีหลาก หลายโดยเฉพาะพวกพาสตา สปาเก็ตตี้ ตัวเอกของรานก็จะ เปนพิซซามีหลายหนาใหเลือก แตมารานนี้ทีไรผมจะชอบสั่ง หอยแมลงภูอบชีส ชอบมาก แลวก็มีพาสตาซีฟูด พิซซาพับที่ อยากแนะนํา เปนพิซซาที่ไสในเปนแกงกะหรี่ญี่ปุน เปนการ ผสมรสชาติที่ลงตัว สวนเครื่องดื่มที่นี่ก็เหมือนการรวมเอาทั้ง รานเบียร ไวน และค็อกเทลเด็ดๆ มาไวทเี่ ดียวกัน แลวก็มเี ครือ่ ง กดไวนซิงคูลเลอร ซึ่งเปนเครื่องกดไวนที่เราสามารถเทสตไวน แตละยี่หอในเครื่องไดทีละแกว เปนทางเลือกกอนที่จะตัดสิน ใจสั่งไวนมาดื่มไดดีทีเดียว

Chic Corner

BOTTOM UP 888 ซ.สุขุมวิท 55 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ เปด วันจันทร-เสาร เวลา 17.00 - 00.00 น. วันอาทิตย เวลา 11.00 00.00 น. โทร. 0 2365 0840, 08 1890 9119 LAT 13.441259 LONG 100.351770

IVY ทองหลอ

Bottoms Up ธารารมณ 2

55 (

)

ทองหลอ 21

สถานี ตํารวจ ทองหลอ

ทองหลอ 18

สุขุมวิท ทองหลอ

17

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02


TOP10 LIFE STYLE

ON THE TABLE Tokyo Café

รานนี้ออกแนวคาเฟญี่ปุน บรรยากาศโลงสบาย ในรานมีลายการตูนบอกเลาเรื่องราวเกี่ยว กับอาหารการกินบนผนังรานนารักดี มีเพลงเปดเบาๆ ระหวางมื้อใหฟงไปพรอมกับการนั่ง กินอาหาร แมรานนี้จะเปนคอนเซปตเกี่ยวกับคาเฟญี่ปุนแตเมนูที่นี่จะเปนอาหารแบบฟวชั่น ระหวางญี่ปุนกับยุโรปผสมกัน แตละเมนูนากินทุกอยาง ทั้งขาวปนหนาแซลมอน กุงทอด ราดครีมชีส สปาเก็ตตี้ผัดซอสครีมโรยไขกุง รสชาติโอเคเลย จะมีอยูหลายสาขาแตที่เลือก สาขาคริสตัลปารค เพราะใกลบาน เวลานัดเพื่อนๆ มาเจอกันก็งายดี เปนสวนตัว คอนขาง เงียบและสงบสําหรับผม

Try Me

ON THE TABLE The Crystal Park ชั้น 1 ระหวาง Zen และ Greyhound Café ถ.ประดิษฐมนูธรรม ลาดพราว กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 11.00 - 21.30 น โทร. 0 2613 1558-9 LAT 13.811497 LONG 100.619591

The Crystal Park On the Table

DURTY NELLY'S IRISH PUB Nice beer and good food

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02

DURTY NELLY'S  IRISH PUB 56-56/1 ถ.สุขุมวิท 63 (เอกมัย ซ. 2) คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 10.00 - 02.00 น. โทร. 0 2714 2692 LAT 13.723414 LONG 100.584770

ภาพ Beercyclopedia

เปนรานฟวชัน่ ฟูด ชอบบรรยากาศทีเ่ ปนไอริชผับ ตกแตงแบบยุโรป คลาสสิก ผนังอิฐมีรูปภาพประดับ ชั้นลางจะเปนบารและมีทีวีจอ ใหญไวสําหรับคืนที่มีบอลนัดสําคัญใหคอบอลไดเชียรกันเต็มที่ ชั้นบนก็มีโตะพูลตั้งอยูกลางรานใหลูกคาไดเลน มาที่นี่พวกผมจะ ชอบมานัง่ จิบเบียรคยุ กัน มีเบียรหลายชนิดใหเลือก เบียรทหี่ ายากๆ รานนี้ก็มีเยอะ สวนอาหารก็จะสั่งพวกกับแกลม จานหนักๆ ก็จะ สปาเก็ตตี้ คาโบนารา เมนูแนะนําของรานก็มี Fried Salt and Pepper Squid with Spiced Mango Salad หรือ Fish Goujons and Chips รสชาติออกแนวอเมริกันนิดๆ ตองลองไปชิมกัน

Park Lane

Durty Nelly’s

MK Gold

18


TOP10

A little flirty night รานนี้เขาทางเจ อเวนิว ซอยทองหลอ 15 เขาไปจนสุดซอย จะเปนซอยตัน บรรยากาศก็สบายๆ ออกแนวเรโทร มีใหเลือก นั่งได 3 มุม คือโซน outdoor ไปทีไรผมก็จะชอบโซนนี้ สามารถ นั่งจิบไวน ค็อกเทล ดื่มกับเพื่อนๆ ไดสะดวก อีกมุมเปน open air cocktail bar ใครทีม่ าคนเดียวเลือกนัง่ มุมนีก้ ไ็ มเลวนะ แลว ก็มีชั้นบน เปนโตะนั่งสําหรับรับประทานอาหารแบบจริงจัง มีความเปนสวนตัวนิดนึง อาหารที่นี่เนนเมนูเมดิเตอเรเนียน แลวก็มีอาหารฝรั่งเศสสวนนึง ไปทีไรก็จะมีเมนูโปรโมชั่นออก ใหมทุกเดือน บรรยากาศรานเปนแนว Bistro & Bar เหมาะที่ จะชวนเพื่อนมานั่งชิลลๆ ดวยกัน seen space 13

Gossip

15

GOSSIP 313 ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหลอ 15) คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 16.00 - 01.00 น. โทร. 0 2185 3093 LAT 13.734658 LONG 100.581163

GOSSIP

13

LIFE STYLE

Home place 55 (

J Avenue ) Penny Balcony

The Nine

Garden

ESSO

Sleepless

SLEEPLESS GARDEN ภาพ Ichiro

Chill out garden in town

Try Me

19

เหมาะที่จะชวนเพื่อนไปนั่งชิลลๆ ฟงเพลง สังสรรค มีวงดนตรี สดเลนเพลงแนวอะคูสติก เพราะดี บรรยากาศรานเปดเพลง สบายๆ สไตลรานออกแนวโมเดิรนกึ่งเรโทร สามารถเลือกนั่ง ไดทั้งโซนเกาอี้ และโซนถุงโฟม ยิ่งถาชวนเพื่อนกันมาเยอะๆ จะมี Bean Bags หลายถุงสําหรับเพือ่ นฝูงไดนงั่ หรือนอนคุย กันในหองที่ปูดวยหญาเทียม อาหารที่นี่ก็จะเนนอาหารคาว แบบกับแกลม เปนอาหารจานเดียว ทั้งเกี๊ยวหอชีส หมูสะดิ้ง ซามูไรหลงถิ่น เครื่องดื่มก็จะเปนเหลา เบียร ไวน แชมเปญ ค็อกเทล แลวแตถนัด

SLEEPLESS GARDEN 32 ซ.พระรามเกา 49 แยก 4 ถ.พระราม 9 สวนหลวง กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 18.00 - 02.00 น. โทร.08 6626 6410 LAT 13.746289 LONG 100.631286

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02


TOP10 LIFE STYLE

WINE 33

Brewery and wine bar เลือกรานนี้เพราะชอบบรรยากาศสวยและสบายๆ สวนใหญ จะนัดเพื่อนๆ มากินขาวกัน เปนรานที่อยูโซนใกลบาน อาหาร ที่นี่เปนแนวฟวชั่นฟูด มีทั้งเมนูที่เกี่ยวกับสเต็ก และเมนูที่เปน อาหารญี่ปุน ถานั่งขางนอกก็จะชิลลดี มีสระนํ้า ดนตรีสด คํ่าๆ ลมเย็นสบาย มีไวนใหเลือกเยอะแยะ

WINE 33  1420/1 Crystal Design Center (CDC) อาคาร E ถ.เลียบทางดวนเอกมัยรามอินทรา บางกะป กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 17.00 - 00.00 น. โทร. 08 5660 1933, 0 2102 2232-3 LAT 13.804124 LONG 100.618128

The Crystal park

Urban Chic CDC WINE 33

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02

20


s d n e i r f with

เวลาไปกิ น ข า วกั น ยกก ว น จะมี อ ะไรดี ไปกว า หาบุ ฟ เฟ ต  อรอยเด็ด ราคาโดน คุ ณ ภ า พ ดี มี ใ ห  เลื อ กหลากหลาย ชนิ ด ที่ ส บายใจได ว า จะถู ก ปากถู ก ใจ เพื่ อ นๆ ครบก ว น แน น อน ไม ว  า จะ ติ่ ม ซํ า คํ า ก ร ะ จุ  ม กระจิ๋ม ชิ ม โน น นิ ด นี่ หนอย หรือปงยาง ไป คุยไป ไดอารมณ สนุกสนานเฮฮา แถม รับประกันวาอิ่มเอม เปรมพุ ง กั น ทุ ก คน แนนอน

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02

22


TOP10 EAT

ลกหว า ฮิ น Voted best Chinese restaurant in Bangkok ลก หวา ฮิน

392/44 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ชั้น 2 สยามสแควร ซ. 6 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0 2209 8888 LAT 13.744971 LONG 100.534773

6

เหมือนจะธรรมดา แตไมเลยสักนิด สําหรับบุฟเฟตติ่มซําและอาหารจีนนานาชนิดที่ ลกหวาฮิน การันตีความอรอยดวย รางวัลรานอาหารจีนยอดเยี่ยมถึง 9 ปซอน ทําเลและบรรยากาศเหมาะมากที่จะนัดเพื่อนฝูงมาอัพเดทความเปนไปของชีวิต เนื่องจากมีมุมใหหลบความวุนวายของไลนบุฟเฟตไดเปนอยางดี บุฟเฟตติ่มซําอรอยๆ จากเชฟชาวฮองกงนี้มีเฉพาะตอน กลางวัน เวลา 11.30-14.30 น. อยาไปผิดเวลาเพราะจะคนละราคากัน นอกจากจะใชวัตถุดิบอยางดีมีคุณภาพแลว ติ่มซํา ที่นี่ยังมีใหเลือกชิมหลากหลาย เรียกวารับประกันความพึงพอใจของสมาชิกในกวนไดครบครัน ไมวาจะเปน ซุปหูฉลาม เกี้ยวกุง, ขนมจีบซอสเอ็กโอ, ฮะเกากุงนึ่ง, ขนมจีบปู, กวยเตี๋ยวหลอด, ทอดมันโกโบ, เปาฮื้อนํ้าแดง, เกี๊ยวปูราดซอสพริกเซี่ยงไฮ และอีกมากมายจริงๆ สวนเมนูเด็ดๆ ที่อยากแนะนําคือ “ขาวผัดหอยเชลล” แลวปดทายดวยสาคูแคนตาลูป ที่เขาวากันวาอรอย ไมมีใครเหมือนเลยทีเดียว

SHABU KING

Late night buffet destination ความแตกตางและนาสนใจของการเลือกกินชาบูบุฟเฟต นอกจากคุณภาพของเนื้อสัตวและผัก กับความกลมกลอมของนํ้าซุปแลว ราคาก็เปนอีกปจจัย เพราะกระเพาะไซส s บางคนอาจจะไม คุม คาถาจายเต็มราคา สําหรับ Shabu King มีใหเลือกตามเหตุและปจจัยความหิว คนไมกนิ เนือ้ จายเบาๆ 290 บาท มาพรอมเมนูหมู ไก เบคอน เกี๊ยวหมู และถาขยับราคาขึ้นมาเรื่อยๆ ก็จะมี ของขางเคียงเพิม่ ไปตามลําดับ โดยเฉพาะคุณภาพเนือ้ วัว ทีค่ นรักเนือ้ พรอมจายแบบไมลงั เลกับ เมนูเนือ้ วากิว เนือ้ ออสเตรเลีย ซึง่ วากันวา คุม คาของความนุม ละมุนลิน้ นอกจากนีย้ งั มีเมนูพเิ ศษ อยาง ปลาหิมะ ปลาฮามะจิ หอยนางรมญี่ปุน และเปาฮื้อ ซึ่งสามารถอิ่มไดในราคามิตรภาพ เชนกัน ที่นี่ใชวาจะโดดเดนแคเรื่องเนื้อ เพราะเรื่องผักสดๆ ก็เตรียมไวใหเติมแบบไมตองเกรงใจ เกษตรกร อิ่มกันกระจายจายแคคนละหลักรอยเอง Shabu King ประสานมิตร พลาซา (ชั้น 2) ซ.สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถ.สุขุมวิท วัฒนา กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 11.00 - 23.00 น. โทร. 0 2664 4043 LAT 13.740537 LONG 100.563038 23

Shabu King & Yaki King

สวนลด 10% สําหรับเมนู A la carte สวนลด 5% สําหรับบุฟเฟต 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 56

*โปรดตรวจสอบเง�อนไขเพิ่มเติมจากส�ออ�นๆ ของธนาคาร

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02


TOP10 EAT

Try

ME

NARA JAPANESE RESTAURANT Japanese & beer buffet

ถานึกถึงบุฟเฟตเพิ่มพลังในวันทํางาน หนุมสาวออฟฟศยานสีลมเปนตองนึกถึง Lunch Set ที่ Nara ชั้น 3 ตึก United center ใจกลางของถนนสีลม ยิ่งคนชอบกินปลาคงถูกใจ เพราะเขามี ปลาแซลมอนกะทะรอนใหอิ่มอรอย เสิรฟพรอมขาวและซุปในราคาเบาๆ และถาตอนเย็น มีเวลาไมรีบรอนไปไหน ลองชวนกันไปจัดเต็มกับบุฟเฟตอาหารญี่ปุนแบบจุใจที่เปนไฮไลท ของราน เสิรฟแบบสดใหมจานตอจาน หัวละ 585 บาท มีซาชิมิแซลมอน (กระซิบนิดวา รานนี้ใชแซลมอนคุณภาพดีจริง), ขาวปนหนาลิ้นวัว, กุงกะทะรอน ฯลฯ ยิ่งถาไปกับเพื่อนที่ ชอบดื่ม มื้อนี้คงเฮฮาถูกใจคอเบียรดวยบุฟเฟตเบียรหัวละ 169 บาท ที่ใหเวลาอิ่มอรอยพุงกาง แบบเหลือเฟอถึง 2 ชั่วโมงครึ่ง สวนสาวๆ กินนอยจะสั่งมาเปนจานก็ไดไมวากัน (วันธรรมดา บุฟเฟตเริ่มเวลา 4 โมงเย็นเปนตนไป สวนวันหยุดเปดใหบริการทั้งวันจนถึงสามทุม)

4

1 2

.

.

5

. . .

.

Nara ชั้น 3 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร สีลม บางรัก กรุงเทพฯ เปดบริการบุฟเฟตทุกวัน เวลา 16.00-22.30 น. โทร.0 2236 5522, 08 5566 6776 LAT 13.777526 LONG100.357397

. Na Nara japanese Resturant

DYNASTY

The elegant dim sum buffet

สวนลด 10%

สําหรับอาหารและเคร�องด�ม เฉพาะบัตรแพลทินัม 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 56

*โปรดตรวจสอบเง�อนไขเพิ่มจากส�ออ�นๆ ของธนาคาร

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02

Dynasty ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอทเซ็นทรัลพลาซาลาดพราว จตุจักร กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 11.30 - 14.30 น. และ 18.00 - 22.30 น. โทร. 0 2541 1234 LAT 13.779276 LONG 100.529752

DYNASTY

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอทเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว

.

.

Dynasty

ใครที่เคยรูสึกวาเมนูติ่มซําจําเจ กินเมื่อไหรก็คลายๆ เดิม ควรมาลองที่หองอาหารจีน Dynasty ที่แปลตรงตัววาราชวงศ นอกจากจะเสิรฟเมนูคุณภาพอยาง เปดยางฮองกง, หอยมุก, เมนูปลา หิมะ, สลัดกุงไดนาสตี้และปลาบูนึ่งซีอิ๊วแลว ยังเปดเปนบุฟเฟตติ่มซําที่มีเฉพาะเสาร-อาทิตย เวลา 11.30-14.30 น. จะมากันแบบครอบครัวแลวพวงเจาตัวนอยมาดวย มาแบบยกแกงเฮฮา หรืออยากจะสวนตัวกับใครสักคน ก็มีทั้งโตะและหองสวนตัวหลายออพชั่นใหเลือก สําหรับ บุฟเฟตนั้นเสิรฟติ่มซําแบบไมอั้น มีแตของดีๆ ใหเลือก อยางเมนูนึ่งที่มีผักหางหงสยัดไส แมงกะพรุน ปลาแซลมอนนึ่งเห็ดเข็มทอง หรือจะเปนปลาหิมะนึ่งไขปลาคาเวียร และหากอยาก จะแซบขึ้นหนอยก็สั่งกุงนึ่งพริกมะนาวมาเพิ่มรสชาติก็ยังได รับคูเครื่องดื่มเกกฮวยเย็นๆ หรือ ชารอนๆ รับรองบุฟเฟตติ่มซํามื้อนี้พิเศษกวาที่คิดไวแนนอน

มห เซน าวิทย ตจอ าลัย หน

24


TOP10 EAT

GIANTS

GIANTS ชั้น 3 ซิตี้รีสอรท (ยูเอฟเอ็ม ฟูจิซุปเปอร 2) ซ.สุขุมวิท 39 คลองเตย กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 12.00 - 23.00 น. โทร. 0 2662 2986 LAT 13.742376 LONG 100.572144

ขึ้นชื่อเรื่องความสดอรอยของเนื้อสัตว โดยเฉพาะเนื้อวัวคัด เกรดเอที่ปงยางไดอยางไมเสียอารมณ ทั้งเนื้อติดมัน เนื้อสัน เนื้อลาย ใครไมกินเนื้อวัวก็ยังมีหมู ไก หอย กุง หมึก แซลมอน ทีส่ ดจริงและคุมคุณภาพไดอยางดีแมจะมีสาขามากมายตอบ รับความนิยม เพราะทุกความสดใหมจะถูกสงตรงจากครัวกลาง ไปยังสาขาตางๆ ดังนั้นแมวาเมนูจะไมหลากหลายเหมือนใคร แต ซอสหมักทีอ่ รอยคงเสนคงวา และคุณภาพความสดของเนือ้ สัตวทงั้ หลายก็ยงั ครองใจนักปง ยางอยางสมํา่ เสมอมาสิบกวาป แลว ปง ยางกันไปสักชัว่ โมงคงอิม่ ไดที่ เพราะอาหารทีน่ อี่ อกเร็ว สมํา่ เสมอ ไมตอ งรอนาน ปดทายดวยของหวานทัง้ ไอศกรีมโฮม เมด เยลลีน่ าํ้ แข็งใส ปง ไปคุยไป สนุกสนานกันไดทงั้ โตะ สําหรับ สาวๆ เดินออกจากรานแลวก็ไมตอ งกังวลวากลิน่ ควันจะติดผม ผิว และเสื้อผา เนื่องจากเตาปงยางที่นี่มีระบบดูดควันอยางดี ทําลายหลักฐานไดไมตองกลัววากลิ่นจะไปรบกวนใคร แวะ เติมพลังใหพงุ กางกอนไปปารตตี้ อ กับเพือ่ นๆ ก็ยงั ไหว ทีส่ าํ คัญ อยาลืมโทรไปจองที่นั่งกอน เพราะที่นี่เปนสาขาออริจินอล ที่ขาประจํายังคงเหนียวแนนอยูเหมือนเดิม

38/1

The original yakiniku buffet in town

39 Fuji UMF Supper

THE WORLD & GINGER An international buffet

หากอยากลองลิ้มอาหารนานาชาติ ซีฟูดสดๆ รวมถึงไวนชนิดที่วาเติมไมอั้น แนนอนฝนของคุณ จะเปนจริง เมือ่ ไดกดลิฟทขนึ้ ชัน้ 24 ของโรงแรม Centara ความพิเศษของบุฟเฟตท นี่ คี่ อื มีอาหาร พิเศษและเครื่องดื่ม ไมเหมือนกันสักวัน 7 วัน 7 อารมณ ไลเรียงมาตั้งแตวันจันทร Foie Gras & Prosecco, อังคาร Maxican & Margaritas, พุธ Lamb & Bordeaux, พฤหัส Wagyu Beef & Cabernet Sauvignon, ศุกร Australian & Aussie Cabernet Sauvignon / Shiraz & Chardonny, เสาร Agentine Grill & Agentine Malbec, อาทิตย Seafood & Red Wine White Wine เลือก ชิมกันไดตามชอบใจ สนนราคาราวๆ พันบาทตนๆ นอกจากอาหารคาวแลว ของหวานที่นี่ก็ ประทับใจ เพียงเตรียมทองมาใหพรอม แลว The world จะพาคุณหลุดไปโลกอีกใบชนิดที่วา ลืมไมลง

THE WORLD 999/99 ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0 2100 1234 ตอ 6255 LAT 13.745125 LONG 100.539279

THE WORLD

Try

ME

The World & Ginger พิเศษ

มา สํ4าหรับจาย 2

บุฟเฟตมื้อกลางวัน และ มื้อเย็น 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 56

*โปรดตรวจสอบเง�อนไขเพิ่มเติมจากส�ออ�นๆ ของธนาคาร

25

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02


TOP10 EAT

9

คณะ

คณะ

42

Try

SWEETY SECRET จามจุรีสแควร

U-CENTER 2

ME

U-CENTER 1

SWEET SECRET

All you can eat cakes มัน่ ใจวาเพือ่ นสาวตองกรีด๊ ถารูว า รานนีเ้ ปน “บุฟเฟตเ คก” ทีก่ นิ เคกอรอยไดไมอนั้ ไมจาํ กัดชนิด และจํานวน ใครจะสนใจวาไขมันจะพอกที่เอวเพิ่มขึ้นกี่นิ้ว เพราะการจายเพียงสองรอยนิดๆ แตจะไดกินเคกเกือบ 30 ชนิดนี้ควรคาแกการสดุดีผูคิดคอนเซปตรานนี้อยางที่สุด ขอยํ้าวาควร ชวนเพื่อนๆ ไปปารตี้เคกกันเปนกวนแกง เพราะจะไดสั่งเคกกันมาคนละอยางสองอยางแลว แชรกันชิม รับรองวาเก็บไดหมดครบทุกรสชาติ เคกที่นี่มีหลากชนิด เคกช็อกโกแลตหนานิ่ม ตัวยืนพื้น พายบลูเบอรรี่ก็มี เครปเคกชาเขียวก็มา ไหนจะเคกมองบลังคอลังการ เคกสม เคกโอรีโอ เอาเปนวาถากลัวเลี่ยน สั่งชารอนมาดื่มคูกัน นาจะดีกวาสั่งเครื่องดื่มนมๆ เพราะ อาจจะเกิดอาการเมาเคกเสียหลัก ตองหยุดชะงักทัง้ ทีย่ งั ไมอมิ่ แตเลีย่ นจนไปตอไมไหวก็เปนได

Sweet Secret 198 ซ.จุฬาลงกรณ 42 อาคารบริเวณยูเซ็นเตอร ถ.พญาไท วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 08 6907 2729, 08 7677 5030 LAT 13.735435 LONG 100.525426

KING KONG

Grilled sedfood & meat buffet ถามีเวลา 2 ชั่วโมงกับกวนเพื่อนที่หิวจัด ไมมีอะไรจะเหมาะไปกวานี้อีกแลว บุฟเฟต ปงยาง ที่สั่งเนื้อไดไมอั้นในราคาราวๆ 500 บาท/คนเทานั้น คิงคองขึ้นชื่อวามีเนื้อวัว เนื้ อ หมู ห ลากสไตล ใ ห สั่ ง ที่ เ ด็ ด ๆ ที่ ข าประจํ า ชอบสั่ ง กั น มากก็ คื อ เนื้ อ ลาย เนื้ อ สั น โดยเฉพาะสันคอหมู ซึ่งนิ่มนวลละลายในปาก แตใชวารานคิงคองจะเดนทางดานเนื้อวัว เนื้อหมูเทานั้น อาหารทะเลก็ใชยอย กุงแมนํ้าตัวเบงที่มาตั้งบนโตะเห็นแลวจะตกใจ เพราะตัวใหญเวอร หมึกและปลาแซลมอนก็สดใหม ขาวผัดกระเทียมหอมกรุน สั่งคู เบียรญี่ปุน คุยไป ยางไป จิบไป ไดอรรถรส และดวยชื่อเสียงของเนื้อคุณภาพเยี่ยมที่มี มานานของรานนี้ ทําใหตองเผื่อเวลารอคิวสักหนอย แนนอนวาชวงหัวคํ่าจะเปนชวงพีค คิวยาว ควรหาอะไรรองทองไปกอน ที่สําคัญรานนี้เขาไมรับจองโตะลวงหนาดวยนะ

.

เมอรคิวรี่ทาวเวอร

KING KONG

King Kong (สาขาหลังสวน) 29/1 ซ.หลังสวน อาคาร A1 ปยะเพลส หลังสวน ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0 2254 5177 LAT 13.743109 LONG 100.543680

อิ่มอิอร ่มอร อยกั อยกั บสิบทสิธิทพธิิเพศษจากบั ิเศษจากบั ตรเครดิ ตรเครดิ ตไทยพาณิ ตไทยพาณิ ชยชย ManMan Ho (JW Ho (JW Marriott Marriott Bangkok) Bangkok)

*%* สเมือ่ รัวบประทานตั สเมืนลด ว นลด 20 20 % อ่ รับประทานตั ง้ แต 5 ง้ -แต 10 5คน- 10 (เฉพาะเมนู คน (เฉพาะเมนู อาหารปกติ อาหารปกติ ) ) *%* สเมื่อวรับประทานตั สเมืนลด ว นลด 15 15 % ่อรับประทานตั ้งแต 1 ้ง-แต4 คน 1 - (เฉพาะเมนู 4 คน (เฉพาะเมนู อาหารปกติ อาหารปกติ ) ) ที่ หองอาหาร ที่ หองอาหาร Man HoMan Chinese Ho Chinese Restaurant Restaurant โทร. 02-656-7700 โทร. 02-656-7700 ตอ 4245ตอ 4245 วันนี้ - วั30 นนีธ.ค. ้ - 3056ธ.ค. 56

*โปรดตรวจสอบรายละเอี *โปรดตรวจสอบรายละเอี ยดเพิ่มเติยมดเพิ จากสื ่มเติ่อมอืจากสื ่นๆ ของธนาคาร ่ออื่นๆ ของธนาคาร หรือสอบถามที หรือสอบถามที ่ SCB Call ่ SCBCenter Call Center 02-777-7777 02-777-7777

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02

LittleLittle Beast Beast

*%* สคาอาหาร วสคนลด ว นลด 15 15 % า(สำหรั อาหารบ(สำหรั บัตรเครดิ บบัตแพลทิ รเครดินตแพลทิ ัมขึ้นไป)นัมขึ้นไป) *%* สคาอาหาร วสคนลด วนลด 10บบัต10 % าอาหาร (สำหรับ(สำหรั บัตรเครดิ ตรเครดิ อื่นๆ)ตอื่นๆ) เวลาเปดบริ เวลาเป การ:ดอับริ งคาร การ:- อัอาทิ งคารตย- 17.00 อาทิตย- 01.00 17.00 น. - 01.00 (รานปน.ดวั(รนจัานป นทรด)วันจันทร)

ที่ Littleที่ Beast Little Beast ทองหลทองหล อ ซ.13อโทร. ซ.1302-185-2670 โทร. 02-185-2670 วันนี้ - วั31 นนีก.ค. ้ - 3156ก.ค. 56 26


EAT

AKIYOSHI สุขุมวิท พระโขนง ราม

พระ

4

ไปรษณีย

สุขุมวิท 71

AKIYOSHI

สุขุมวิท 69

สุขุมวิท 67

Japanese shabu buffet ชวนเพือ่ นฝูงมาลอมวงอัพเดทชีวติ การงาน หัวใจใหอบอุน รอบๆ หมอสุกรี้ อ นๆ ทีแ่ สนอรอย สุกยี้ ากีแ้ ละชาบู ชาบู สไตลญปี่ นุ แทๆ ของที่นี่ถูกใจนักชิมจนโตะแนนและเปนที่รูกันวาถาจะมาแบบไมใหผิดหวังควรโทรจองโตะลวงหนา Akiyoshi สาขานี้เปนสาขา ดั้งเดิมที่เสิรฟทั้ง A la carte และบุฟเฟต แตบุฟเฟตจะเปนที่นิยมมากกวา เพราะคุมคา มาแบบเนื้อๆ คุณภาพดี ทั้งชุดหมู ไก เนื้อ และทะเล พรอมผักสดหลากหลายที่มีใหเรียกเติมไดไมอั้น โดยเฉพาะคนรักเนื้อจะถูกใจเปนพิเศษ เพราะเนื้อของที่นี่หั่นมาบาง พอดีคํา นุมอรอย ลวกพอสุกนุมแลวจิ้มไขไกดิบอีกหนอย อรอยลํ้าทีเดียว นํ้าซุปมีสองแบบสองรสชาติ นุมนวล หวานกลมกลอม จะรับสุกียากี้หรือชาบู ชาบูอยางเดียว หรือจะเพิ่มเงินอีกนิดหนอยแลวรับมาสองแบบเลยก็ได คุณภาพเนื้อที่ดีและผักสดๆ ของ ที่นี่ชวยใหบุฟเฟตมื้อนี้อิ่มอรอย แตไมหนัก และแนนทองจนเกินไป

Akiyoshi 1521/1 ซ.สุขุมวิท 67- 69 พระโขนง กรุงเทพฯ เปดทุกวัน จันทร - ศุกร เวลา 11.00-14.00 น. และ 18.0022.00 น. เสาร - อาทิตย เวลา 11.00-22.00 น. โทร. 0 2381 2268 LAT 13.716232 LONG 100.590775

SUPER STEAK

Casual atmosphere buffet คอนเซปตของราน Super Steak แหงนีค้ อื อยากใหลกู คาไดลอง กินสเต็กหลายๆ แบบ จึงทําสเต็กออกมาไซสเล็ก เพือ่ ใหเลือกชิม ไดหลากหลาย ทัง้ สันนอกวัว, สันคอหมู, พอรคช็อป, สเต็กปลา ดอลลี่ยางและทอด สเต็กไก, ไสกรอก ฯลฯ แถมยังไมจํากัด เวลาอีกดวย นอกจากนีย้ งั มีสลัดบารทใี่ หตกั ไมอนั้ เคียงคูส เต็ก จานเคียงอยาง ลาซานญา, สปาเก็ตตี้, มันบด, เฟรนซฟราย ก็ มีหลากหลาย เด็ดสุดๆ ยกให “พิซซาแตงหนาเอง” ที่เราเลือก ใสหนาไดตามใจ จากนั้นใหเขาอบใหรอนๆ โซนขนมหวานก็ ละลานตา ไอศกรีม, ผลไม, เยลลี่, พีนาคอตตา ฯลฯ ไมตองเต รียมตัวอะไรใหมาก แคเตรียมตัวอิ่มอรอย และพกเพื่อนที่ อยากนั่งคุยดวยนานๆ ไปกันใหครบ จะนั่งคุยไป กินไป นาน เทาไหรก็ไมมีใครวา

HAPPY AVENUE

ถนนลาดพราว

วันจันทร)

TOP10

Super Steak Buffet ปมบางจาก

FourFour Seasons Seasons RoyalRoyal ChinaChina

X10 X10

Super Steak Happy Avenue ซ.ลาดพราว 101 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 11.00 - 22.30 น. โทรศัพท 08 4444 2902 LAT 13.787993 LONG 100.628601

ซ.ลาดพราว 101

Ramen Ramen Planet Planet Mutsumiya Mutsumiya

เปดยางเลืเป่อดงชืยา่องเลื และติ ่องชื่ม่อซำรอยั และติล่มไชน ซำรอยั าจากลอนดอน ลไชนาจากลอนดอน (ติ่มซำเสิ(ติ รฟ่มเวลา ซำเสิ11.00 รฟเวลา- 11.00 17.00 -น.17.00 ทุกวันน. ) ทุกวัน)

* %* สวันจัวนทรนลด สวั-วันนจัศุวนกทรรนลด 30 30 % -เมืวัน่อศุรักบรประทานอาหาร เมื่อรับประทานอาหาร ตั้งแต 500 ตั้งแต ขึ้นไป500 ขึ้นไป * %* สวันเสารวนลด ส-วัอาทินเสารวตยนลด 10 10 % -อาทิ เมือ่ รัตบยประทานอาหาร เมือ่ รับประทานอาหาร ตัง้ แต 500 ตัง้ แต ขึน้ 500 ไป ขึน้ ไป

ที่ FourทีSeasons ่ Four Seasons Royal China Royal China @10 Thonglor @10 Thonglor ทองหลอทองหล ซอย อ10ซอย 10 โทร. 02-392-6212 โทร. 02-392-6212 วันนี้ - 31 วันนีก.ค. ้ - 3156ก.ค. 56

ที่ ราเมนที่ แพลเนท ราเมน แพลเนท มุสุมิยะมุสุมิยะ สาขาเซ็นสาขาเซ็ ทรัลเวินลดทรัชัลน้ เวิล7ด ชัน้ 7 โทร. 02-646-1960 โทร. 02-646-1960 วันนี้ - 30 วันนีมิ้ .-ย.3056มิ.ย. 56

รับคะแนนสะสม รับคะแนนสะสม

SCB SCB Rewards Rewards

ทุกวันทุ* กวัน*

เมื่อใชจเมื ายตั ่อใช ้งแต จายตั 2,000 ้งแต บาทขึ 2,000้นไป/เซลล บาทขึ้นไป/เซลล สลิป สลิป


ON THE WAY EAT DRINK TRAVEL

มีวิวทิวทัศนใหเลือกชม และมีรอบมีเวลาที่กําลังพอดิบพอดีสําหรับเรา คือออกเดินทางราว 6 โมงเย็น ถึงเชียงใหมสัก 8 โมงเชา กําลังดี สวนขากลับเราคิดวาเพือ่ แบกความออนเพลียกลับบานใหนอ ยทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะเปนไปได เราควรเลือกทีจ่ ะโดยสารเครือ่ งบิน เพื่อยนยอเวลาเดินทางจะเปนการดีที่สุด ตามแผนการคือเราจะนอนบนรถไฟหนึ่งคืน แลวไปนอนที่เชียงใหมอีก 3 คืนครับ

TO

เร�่อง คุณดุลย

มเคยนึ ก ว‹ า ทํ า ไมหนั ง อย‹ า ง HANGOVER ถึ ง ไดŒ ฮิ ต ถล‹ ม ทลายจน กลายเปšนหนังไตรภาคทําเงินมหาศาลเรื่องหนึ่งไปแลŒว? ก็ไดคําตอบครับวาเปนเพราะมีองคประกอบ 3 อยางอยูในเนื้อหนัง

หนึ่ง) คือเปนเรื่องราวพฤติกรรมของกลุมเพื่อนสนิท ซึ่งเมื่ออยูรวมดวยกันก็มักจะมี เรื่องสนุกๆ เพี้ยนๆ ฮาๆ เละเทะ เกิดขึ้นอยูเสมอ และยิ่งเปนหนังที่สามารถเติมแตงสีสันและ จินตนาการไดไมจํากัดดวยแลวก็ยิ่งใหความบันเทิงกับผูชมไดอยางเต็มที่ สอง) เนื้อเรื่องดําเนินไปภายใตฉากและสถานการณของทริปการทองเที่ยวเดินทาง ซึ่งเอื้ออํานวยตอความรูสึกตื่นเตนผจญภัยไดเปนอยางดี สาม) หนังผูกเรื่องเปนปมเงื่อน แลวอาศัยความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันของผองเพื่อน ชวยคลี่คลายเหตุการณใหกระจางและคลายปมในตอนจบ ซึ่งทั้ง 3 ขอนี้โดยทั่วไปมักเปนสภาพที่กอใหเกิดมิตรภาพที่เขมขนและความทรงจําที่ ไมมวี นั ลืมเสมอๆ คนดูๆ แลวก็มนั สตามไปกับเรือ่ งครับ และก็อดไมไดทจี่ ะนึกเทียบเคียงไปถึง เรื่องราวของตัวเองกับกลุมเพื่อนคิดไปถึงทริปและพฤติกรรมเพี้ยนๆ ฮาๆ ในอดีต และที่อาจ จะมีขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งแมอาจจะไมสุดเหวี่ยงหลุดโลกเหมือนอยางในหนัง แตก็ใหรสชาติที่ ใกลเคียงไดไมนอยอยูเหมือนกัน หากกลาวเหมือนตอนทายนิทานอีสปก็ตอ งบอกวา หนังเรือ่ งนีส้ อนใหรวู า การเดินทาง ไปทองเทีย่ วกับกลุม เพือ่ นสนิทเปนเสนหแ ละสีสนั อยางหนึง่ ในชีวติ ของชายหนุม ทุกคนครับ จึง ไมแปลกที่ผมและเพื่อนซึ่งก็เปนกลุมชายหนุมเหมือนกับคนอื่นๆ เขาจะตกลงทํา MOU หรือ บันทึกความเขาใจรวมกันเอาไววา ไมวาจะมีแฟน แตงงานมีครอบครัว หรือแกตัวไปก็ตามที ถาหากยังเดินเหินไหว เราจะจัดทริปไปทองเที่ยวกันใหไดสักปละครั้ง เงื่อนไขไมมีอะไรมาก ครับ แคพวกเรา 6-7 คน ไปเที่ยวตางจังหวัดหรือตางประเทศใกลๆ สักสามสี่วันเปนอันใชได ซึ่งที่ผานมาเราก็สามารถทําไดตามที่ตกลงกันไวอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ดังนั้นเราจึงมี เรื่องสนุกเพิ่มเติมเขาไปในความทรงจําของเราทุกป มีกิจกรรมตั้งแตการเตรียมการวางแผน เดินทาง จองรถราโรงแรม ไดกิน เที่ยว รวมกันเปนระยะๆ มิตรภาพของเราจึงคลายกับระบบ ปฏิบัติการสมารทโฟนที่มีการอัพเกรดเฟรมแวรใหสดใหมและมีประสิทธิภาพอยูเสมอ หลังจากการเดินทางหลายตอหลายครั้ง ทําใหเรารูดีครับวา ความสนุกของการเดิน ทางนั้นไมไดมีอยูเฉพาะเมื่อถึงที่หมายปลายทางแลวเทานั้น การเดินทางของเราสนุกตั้งแต การเตรียมการ (ดังที่เลาไวเมื่อตอนกอนแลว) ไปจนกระทั่งถึงที่หมายปลายทาง ทํากิจกรรม ตางๆ ตามแผนบาง ผิดแผนบาง จวบจนกระทั่งกลับมาจากทริปก็ยังสนุก ปแลวปเลา มันก็ยัง เปนความทรงจําที่ประทับใจอยูนั่นเอง เรียกวาเจอกันเมื่อไหรพอครึ้มอกครึ้มใจไดที่ หยิบยอน นํามาฟนฝอยหาตะเข็บกันก็มันสทุกคราวไป ยิ่งเดินทางบอยก็ยิ่งมีทรัพยากรมาก มีเรื่องราว สนุก แปลก ฮา และเรื่องแยๆ หรือฮาไมออก ณ ตอนนั้น แตเมื่อผานมาแลวก็กลายเปนเรื่อง ตลกขบขันอยูในสต็อกมากขึ้นเรื่อยๆ ทริปแรกหลังทําขอตกลงของพวกเราคือการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหมครับ หลังจาก นัดหมาย ล็อคคิว และจัดโปรแกรมการเดินทางดวยความยากลําบาก (เพราะกวาจะวางตรง กันไดไมใชงายๆ) แตก็จุดประกายความมันสตามสมควรแลวเสร็จ การเดินทางก็เริ่มตนขึ้น ผมและเพือ่ นเลือกทีจ่ ะเดินทางโดยรถไฟและกลับดวยเครือ่ งบินครับ เหตุกเ็ พราะการ ไปเที่ยวที่ไหนสักแหงหากใชเวลาในการเดินทางแวบเดียวถึงมันดูไมนาตื่นเตนสักเทาไหร ถา เปนไปไดเราจะเลือกการเดินทางทีส่ ามารถใชเวลาไปกับการนัง่ ลอมวงกันสนทนา ทานอาหาร ปารตี้ยอยๆ ในพาหนะที่นําพาเราไปยังที่หมายสักคืนครึ่งคืนได เมื่อกรอบความตองการเปน แบบนี้ การเดินทางโดยรถไฟจึงเปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดครับ โดยเฉพาะกับรถไฟไทยที่ ทัง้ คลาสสิค ทัง้ เคลือ่ นทีไ่ ปอยางใจเย็น มีตนู อน มีตเู สบียงทีอ่ ยูก นิ กันไดอยางงายๆ เปนกันเอง EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02

เรานัดหมายกันทีส่ ถานีรถไฟสามเสนไมเกิน 5 โมงเย็น เพราะกลัวจะสายเนือ่ งจากรถไฟจะมาถึงสถานีสามเสนประมาณ 6 โมง แตเอาเขาจริงอารามตื่นเตนก็พาใหแคบายโมงกวาๆ แตละคนก็ทยอยมายังจุดนัดหมายจนพรอมหนาพรอมตาที่ราน อาหารใกลๆ สถานีรถไฟกันแลว เมื่อมากอนแบบนี้และมีเวลาอีกนานหลายชั่วโมงกวารถไฟขบวนกรุงเทพฯ-เชียงใหม จาก สถานีหัวลําโพงจะมาถึงสถานีบางซื่อ การปารตี้มื้อแรกของทริปจึงเริ่มตนขึ้น ณ รานแหงนี้ ตอนนี้มันเสียเลย และแนนอนครับ ตามประสากลุมชายหนุม การสังสรรคกันดวยโอเลี้ยงหรือนํ้าอัดลมคงไมไดอรรถรสเทากับเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางแนนอน ผลปรากฏวาผมและเพื่อนรวม 6 คน อิ่มหนําสําราญและกรึ่มกันแตหัววัน หัวขอที่สนทนาพูดคุยก็ลวนแตสนุกสนานเพลิดเพลิน ตามประสาคนที่กําลังจะไดไปเที่ยว พูดถึงวาคืนนี้จะทําอะไร พรุงนี้มะรืนนี้จะไปไหน สัพเพเหระไปอยางออกรส จนประมาณ เกือบสี่โมง จึงคอยมาถามไถกันถึงตั๋วรถไฟวาอยูที่ไหน ถามไปถามมาตั๋วยังอยูบานครับ มาสถานีกันก็แตคน ไอเพื่อนคนที่ รับผิดชอบหนาที่ซื้อและเก็บรักษาตั๋วรถไฟมันดันลืมตั๋วหนาตาเฉย แถมยังดื่มดํ่าอยางมีความสุขไมมีเอะใจแมแตนอย พอมารู วาลืมก็ตาลีตาเหลือกครับรีบโทรศัพทไปที่บาน เดชะบุญนองชายมันยังอยูจึงอาสานําตั๋วจากบานแถวพงษเพชรมาสงใหที่ราน กวาจะมาถึงก็เลนเอาไอนองชายเพื่อนเหงื่อตก พวกเราก็เหงื่อแตกเพราะตะวันเริ่มคลอยคํ่าลงไปทุกที เมื่อเห็นตั๋วซึ่งยังอุนๆ มา สงถึงมือทันเวลาจึงตองตบรางวัลใหเจานองชายคนเกงดวยเบียรแกเหนือ่ ยสงทาย กอนทีพ่ วกเราจะกลาวขอบอกขอบใจนองชาย เพื่อนและดาเพื่อนใหสะเด็ดนํ้าแลวขยับขยายดวยการเช็คบิลแลวหอบกระเปาขามฝงมานั่งรอรถไฟที่ชานชาลา ยังไมทันวาง กระเปาลงกับพืน้ ดี เสียงประกาศกองๆ ของนายสถานีกบ็ อกกลาวดังไปทัว่ ชานชาลาใหชนื่ ใจครับวา รถไฟขบวนกรุงเทพฯ-เชียงใหม ดีเลยราวๆ หนึ่งชั่วโมง เอาละสิครับ ทฤษฏีไรระเบียบเริม่ เกิดขึน้ แลว อีกชัว่ โมงกวาๆ นอกแผนจะทําอะไร กันดีละทีนี้ จะนั่งขามองเอ็ง เอ็งมองขากันไปมาก็คงจะกระไรอยู ปารตี้มื้อแรกที่กะวา เอากันแตพอดีๆ แลวไปตากลมชมวิวพักฟนรางกายกันบนรถไฟ พอคํ่าหนอยคอยยาย ไปปดทายที่ตูเสบียงดูจะตองเสริมเพิ่มเขาไปอีกหนึ่งรายการดวยการปารตี้ที่ชานชาลา กันอีกมื้อหนึ่งเสียแลว วาแลวฝายการพัสดุจึงทําหนาที่ดวยการไปจัดหาเครื่องดื่มแบบ กระปองเพือ่ ความสะดวกตอการพกพาและขนมขบเคีย้ วมาจากรานคาในละแวกนัน้ มา เปนเสบียงเพิ่มเติม จากนั้นก็เริ่มสังสรรคเฮฮากันตอจนดีกรีจากกรมสรรพาสามิตสะสม แกกลาขึน้ ไปตามลําดับ กวาขบวนรถไฟจะมาก็ปาเขาไปเกือบสองทุม เราสะโหลสะเหล แบกของขึน้ ทีน่ งั่ ในโบกีท้ จี่ บั จอง เอาไว วางกระเปาเสร็จสรรพ ก็ ไ ม มี ท างเลื อ กอื่ น ใดจะดี ไ ป กวาการเลยตามเลยไปตอกันที่ ตูเสบียงโดยพลัน ตูเสบียงหัวคํ่าวันนั้นมีคนนั่งอยู แลวหลายโตะครับ ที่ดูทาจะนั่ง กันยาวหนอยก็มีนักทองเที่ยวชาวเวียดนามกลุมหนึ่ง ฝรั่งกลุมหนึ่ง และชายหนุมนั่งอยูคนเดียวอีกโตะหนึ่ง เราไปถึงก็สั่งอาหาร เครื่องดื่มมารับประทานกันตอ สภาพแวดลอมในตูเสบียงสงบรรยากาศใหคึกคักขึ้นตามลําดับ เราสังสรรคเฮฮากันชนิดไรรอย ตอไมมีขาดตอน พอไดที่ก็เริ่มมีมนุษยสัมพันธอันดีเรี่ยราดครับ คือเริ่มทักทาย ขยายโตะ ทําความรูจักกับเพื่อนรวมตูเสบียงไป ทั่ว ภาษาอังกฤษที่ปกติงูๆ ปลาๆ ก็เกิดสนทนาแคลวคลองขึ้นมาทั้งศัพททั้งสําเนียง ที่หนักคือภาษาเวียดนามบางคําก็สามารถ การหยั่งรูเขาใจขึ้นมาเสียเฉยๆ สนทนาสารพัดสารเพกระทั่งมีการนัดหมายไปเรื่อยครับวา พอถึงเชียงใหมเราทุกชาติทุกภาษา จะโทรนัดหมายไปทองเทีย่ วขึน้ เขาลงหวยกัน สวนชายหนุม คนไทยทีม่ าคนเดียว เราพบวามีอายุนอ ยกวาพวกเราหลายป คือเปน นักศึกษาชัน้ ปตน ๆ ทีห่ นาตาจะออกไปทางเกรียมเกินวัยและบุคลิกคอนไปทางเงียบขรึมคนหนึง่ แตนนั่ ก็หาใชอปุ สรรคทีจ่ ะเชือ่ ม ความสัมพันธในชวงปารตี้รอบ 3 ของวันของเราครับ เราดื่มและกินกันพักใหญๆ รถไฟก็พาตูเสบียงมาจอดที่สถานีแหงหนึ่ง ยกขอมือมาดูนาฬกาเวลาก็เดินมาถึงราวสาม ทุมกวาๆ ชะโงกศีรษะออกไปดู “สถานีหลักสี่” ครับ เลยบานเพื่อนคนที่ไอนองชายมันเอาตั๋วที่ลืมไวมาใหไปนิดเดียวเทานั้นเอง รถไฟยังไปไมถึงไหน อยูแคหลักสี่เทานั้นเอง แตพวกเราไปเยอะแลวครับ สนุกสุดๆ เลยหลักสี่ไปหลายจังหวัดแลว เราสังสรรคกันตอจนเกินเวลาตูเสบียงปดอยูพักใหญๆ จึงคอยๆ ชวยกันถือเครือ่ งดืม่ ทีเ่ หลือ พรอมลากสังขารเดินฝาความคดเคี้ยว กะฉึกกะฉักของขบวนรถไฟ ผานทั้งตูนั่ง ตูนอน ตูท งั้ ปรับและไมปรับอากาศทีผ่ คู นเขาหลับนอนกันเงียบกริบตูแ ลวตูเ ลากลับมาถึงโบกีข้ องเรา ซึง่ เปนโบกีส้ ดุ ทายอยางยากลําบากจนได วาแลวก็ไปตามขอความกรุณาพีเ่ จาหนาทีป่ ระจําตู มาชวยปูที่นอนใหกับพวกเรา โดยระหวางที่รอนั้นเราก็ไปเปดปารตี้ตากลมอยูทายขบวนอันเปนปารตี้มื้อสุดทายของวัน อยูอีกพักใหญกอนที่จะแยกยายกระโดดขึ้นเตียงใครเตียงมันไปอยางเลือนๆ ในเวลาที่ถาจําไมผิดก็นาจะราวๆ เกือบตีสอง รวมตั้งแตเริ่มมื้อแรกมาจนถึงเขานอน 12 ชั่วโมงพอดิบพอดี อากาศยามเชาขณะทีร่ ถไฟเคลือ่ นขบวนเขาสูเ ชียงใหมหนาวเย็นจนปลุกเราตืน่ ขึน้ มาพรอมกับคอทีแ่ หงผากและอาการ กระหายนํ้าเปนที่สุด ศีรษะของเราปวดหนุบหนับ จนตองลุกขึ้นมาลางหนาแปรงฟน กรอกนํ้า และสั่งกาแฟมาปลุกใหสมอง เริ่มตนทํางาน เจาหนาที่คนเดิมมองเราดวยสายตาเคืองปนขํา กรุณามาปรับเตียงเปนที่นั่งใหแกพวกเราที่คอยๆ ทยอยกันตื่น ขึ้นมา เพื่อสะดวกแกการมานั่งเบียดเสียดรวมตัวกันทบทวนถึงเรื่องราวเมื่อคืนดวยความสนุกเคลาความคลุมๆ เครือๆ ของ เหตุการณทตี่ อ งคอยๆ ปะติดปะตอ ปนไปกับความรูส กึ เกรงใจผูค นรอบขางลึกๆ อยูไ มนอ ยเพราะรูว า เมือ่ คืนคงเสียงดังรบกวนใครตอใคร กันนาดู สนทนาไปไดครูก็คงเหลือเพื่อนของเราอีกคนหนึ่งที่ยังไมยอมตื่นลงมาจากเตียงชั้นบน คุณชายผูรักความสะดวกสบาย และถือเนื้อถือตัวมาตั้งแตไหนแตไรแกคงขี้เซาหรือแฮงคจนเต็มประดากระทั่งลุกจากเตียงขึ้นมายังไมไหว แตรถไฟใกลถึง ที่หมายเต็มที เราจึงจําลุกขึ้นไปปลุกมันใหตื่น พอเลิกมานขึ้นเทานั้น คุณพระ แทบตะลึงครับ เพราะที่เห็นบนเตียงเล็กๆ ชั้นบน นั้นนอนเบียดเสียดไวดวยคนสองคน คนหนึ่งแนนอนคือพอคุณชายนอยเพื่อนของพวกเรา สวนอีกคนหนึ่งคือใครก็ไมรู กวาจะ มานึกออกเอาก็ตอนมันหันมายิม้ แหยๆ ปากพูด “อรุณสวัสดิค์ รับพีๆ่ ” วามันคือไอนอ งหนาแกทมี่ าคนเดียวนีเ่ อง แลวมันมาโผล อยูท นี่ ไี่ ดยงั ไง? สุดทายถามไถความปะติดปะตอเรื่องไปมาจึงถึงบางออครับวา เมื่อคืนตอนราวๆ เที่ยงคืน นองมันตองลงบานที่ นครสวรรค แตพวกเราซึ่งกําลังไดที่ดานหนึ่งก็รบเราหนวงเหนี่ยวนองเขาไว ดานหนึ่งก็สงทีมงานวิ่งลงไปซื้อตั๋วจากนครสวรรค ตอไปยังเชียงใหมใหนองเคา ตั๋วเปนตั๋วนั่ง แตตอนนั้นไมรูวาจะนั่งตรงไหน จะนอนที่ตูเสบียงก็ไมได สุดทายจึงตามมาขอนอน กับพวกๆ พี่ ซึ่งพี่ๆ ก็จําไมใครจะได กระทั่งก็มาตื่นอีกทีก็ถึงเชียงใหมนี่แลว ขบวนรถไฟมาจอดนิ่งสนิทที่สถานีปลายทางเชียงใหมรับยามเชาที่แสนจะสดชื่นและเย็นสบายครับ แมสมองจะ ยังคงหมุนเควง แตบทสนทนาก็สุดแสนจะสนุกสนานเฮฮาไปกับการคอยๆ แกปมที่จําความไมใครจะไดในเหตุการณ ระหวางเดินทางเมื่อคํ่าคืนที่ผานมา

เราลงสถานีเชียงใหม‹ กิจกรรมแรกที่ทําคือการตีตั๋วไปพิษณุโลกหนึ่งที่นั่ง ส‹งนŒอง หนŒาโหดคืนบŒาน แลŒวเริม่ ตŒนสูท‹ ริปแห‹งมิตรภาพและความทรงจําที่ไม‹มวี นั ลืมเลือนกันต‹อไป 28


DRINK

A nigwhitthouftriends

เลิกงานแลว ไปไหนดี โดยเฉพาะวันทีร่ วมตัว กันไดเยอะๆ ไมวาจะ ไปกินขาว ฟงเพลง จิ บ ไวน ค็ อ กเทล หรื อ จะไปดวลไมค ใ น ค า ร า โ อ เ ก ะ ก็ ต อ งมั่ น ใจได ว า เป น ตั ว เลื อ กที่ ฟ า ส ง มา เพื่ อ รั บ มื อ กั บ ราตรี ที่ อุ น หนาฝาคั่ ง นี้ ได อยู ห มั ด เอาเป น ว า สิ่ ง ที่ ต อ งเตรี ย มไป มี แ ค่ ผ อ ง เ พื่ อ น น อ ก นั้ น ป ล อ ย ใ ห บรรยากาศพาไป ราตรีกระชับมิตรนี้ก็ จะจบลงอย า งฝ น ดี ราตรีสวัสดิ์

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02

30


TOP10

DRI N K

Flaser Suit Sukhumvit

Above Eleven (

33)

. 7-11

11

.

9

.

Q Bar

ABOVE ELEVEN

The first Peruvian Japanese restaurant in South East Asia ภายใตทองฟางดงามยามราตรีของกรุงเทพฯ Above Eleven คราครํ่าไปดวยนักชิมและนักดื่ม รานอาหารกึง่ บารลอยฟาแหงนีน้ าํ เสนอวิวทิวทัศนของกรุงเทพฯ แบบพานอรามาไดสวยสด โดดเดนดวยบรรยากาศ Outdoor ภายใตแนวคิดแบบสวนใหญกลางใจเมืองนิวยอรก ผสมผสาน ศิลปะแบบ Modern Abstract เสิรฟอาหารฟวชั่นที่เรียกวา “Nikkei” ที่เปนการผสมผสานกัน ของอาหารเปรูและอาหารญี่ปุนอยางลงตัว อาหารสวนใหญของที่นี่จะเปนอาหารวางจับคู กับค็อกเทล ไวน หรือเบียร เมนูแนะนํา อยาง Cebiche Nikkei อาหารประจําชาติเปรูที่นํา อาหารทะเลสดๆ หมักในนํ้ามะนาว คลุกเคลาใหเขากับเครื่องเทศและพริกของเปรู คลายซาซิมิ หรือจะเปน Tiradito tuna Nikkei และ Quinua Salad ก็ไมอยากใหพลาด สั่งเครื่องดื่มที่เปน ซิกเนเจอรของรานอยาง Big Smokey Apple, Park View หรือ KCG Collins มาดื่มชิลลๆ ชมวิวเพลินๆ เคลาบทสนทนาถูกคอกับเพื่อนสนิท คํ่าคืนนี้คงมีความสุขสุดๆ สําหรับหนุมๆ ไมควรพลาดวิวหองนํ้าชายที่รับรองไดวาเขาไปแลวประทับใจแนนอน

.

31

ซ.ลาดพราว-วังหิน 61

69

71

.

อัลปากาวิว รานอาหารกึ่งฟารม สไตลคันทรี ตั้งอยูซอย ลาดพราว-วังหิน ระหวางซอย 69-71 บนเนื้อที่กวา 3 ไร บรรยากาศรานโลงโปรง มีสัตวหลากหลายใหชม จุดเดนคือ อัลปากา ซึง่ เปนสัตวหาดูยากมีทเี่ ดียวในกรุงเทพฯ นอกจากนัน้ ก็มแี กะ หมูแคระ เปดแมนดาริน กระตาย นก มา แมบรรยากาศ จะออกแนวฟารมแตอาหารไทยก็มีหลากหลายใหเลือก เมนู ฟวชั่นฟูด เชน แซลมอลแซบเวอร กุงอัลปากาสูตรพิเศษ ขาหมูเยอรมัน และอีกกวารอยเมนู ลองไปสัมผัสกับบรรยากาศ สบายๆ สไตลฟารม ไมตองขับรถไปไกลถึงตางจังหวัด เหมาะ กับทุกคนในครอบครัว สําหรับลูกคาเด็กๆ ทางรานมีสนาม เด็กเลนให มีกิจกรรมนารักๆ ใหอาหารนองแกะ ถายรูปกับ สัตวตางๆ มีมุมใหถายรูปสวยๆ ไวคอยบริการ ลูกคาที่จะนัด พบปะสังสรรคก็จะมีหองคาราโอเกะสวนตัวรองรับ ทางราน มีทั้งโซน open และหองแอร มีดนตรีสดขับกลอมทุกวัน ราน เปดตั้งแตหาโมงเย็นถึงตีหนึ่งครึ่ง

ALPACA

-

Farm & cuisine

4

-

.

.

ALPACA VIEW

ABOVE ELEVEN  ชั้น 33 Fraser Suite ซ.สุขุมวิท 11 คลองเตย กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 18.00–02.00 น. โทร. 0 2207 9300 LAT 13.745501 LONG 100.556605

ALPACA VIEW  11 ถ.ลาดพราว-วังหิน 71 ติดกับรานสามวันสองคืน ลาดพราว กรุงเทพฯ โทร. 0 2931 1191, 08 5332 2255, 08 1406 6400 เปดทุกวัน เวลา 17.00 - 01.30 น. LAT 13.820832 LONG 100.591443 EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02


TOP10

ไปรามอินทรา

ไปเอกมัย

DRINK

WATER SIDE WA ไปนวมินทร

แพกลางกรุง

WATERSIDE

Contemporary resort style หลายคนติดใจรานนี้ดวยบรรยากาศชุมชื่นสบายตา ลอมรอบ ไปดวยบึงนํา้ กวางขวาง สดชืน่ ใครเคยมาดินเนอรทนี่ คี่ งจําได ถึงบรรยากาศแบบรีสอรท ดนตรีสดดี อาหารอรอยๆ ทีห่ ลายคน ติ ด ใจอย า ง คอหมู ย  า งกะทะร อ นนํ้ า จิ้ ม สามรส ต ม ยํ า กุ  ง มะพราวออนทีแ่ สนเขมขน และเมนูซกิ เนเจอร ยําวอเตอรไซด ที่ขนอาหารทะเลสดๆ มายําใหรสชาติแซบถึงใจ และที่สําคัญ ตกดึกคึกคักอยากดวลไมคก็สามารถคาราโอเกะกันตอได เลือกหองไหนก็ไดบรรยากาศริมนํา้ เพราะทุกหองคงความเปน Waterside ทั้ง 12 หอง 12 สไตล จุไดตั้งแตหองละ 10-60 คน มี ร ะบบเลื อ กเพลงรวดเร็ ว ทั น ใจ เครื่ อ งเสี ย ง JBL และ จอพลาสมาขนาด 50 นิว้ ราตรีนคี้ งมีคนไดแจงเกิดบางละ

WATERSIDE 13/16 ม.9 ถ.ประดิษฐมนูธรรม คลองกุม บึงกุม กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 17.00 - 01.00 น. โทร. 0 2943 9496, 0 2943 9497 LAT 13.829084 LONG 100.631230

KARAOKE CITY

The entertainment city เมืองคาราโอเกะยักษใหญบนถนนเลียบทางดวน รามอินทรา-อาจณรงค ที่เปดตอนรับกวนนักรองสมัครเลน ดาวรุงมาหลายปแลว หองกระจกใสสไตลโมเดิรนที่ตั้งชื่อตามหัวเมืองใหญประมาณ 30 หองนี้ไมคอย จะมีวันวาง ตองจองคิวลวงหนาถาอยากนัดมาดวลไมคกัน เมนูอาหารยังคงหลากหลายและอรอยเหมือน เดิม ทั้งกุงทอดครีมสลัด ตมยํารสชาติเขมขน ปลาดุกฟูและจานเด็ดดวงอยางรวมมิตรไสกรอกรวม ไสอั่วกับ นํา้ พริกหนุม ทีก่ นิ แสนเพลิน มีหอ งคาราโอเกะใหเลือกหลายขนาดทัง้ ขนาดใหญและขนาดกลาง หองใหญสดุ จุไดรวม 80 คน พรอมระเบียงและโตะรับรองหนาหองอยางเปนสวนตัวสุดๆ มีเพลงมากมายหลายสไตลให เลือกรอง พรอมอุปกรณเครื่องเสียงทันสมัยเปยมคุณภาพ และจอพลาสมาเต็มอิ่มขนาด 42 นิ้วเลยทีเดียว

KARAOKE CITY 5/33 ถ.ประดิษฐมนูธรรม ลาดพราว กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 17.00 - 01.00 น. โทร. 0 2935 4960 LAT 13.816231 LONG 100.622189

12

KARAOKE CITY CRYSTAL PARK

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02

รสนิ ย มชมชอบ A retro-chillout จะมีอะไรดีไปกวาการรํ่าสุราแกลมสาวๆ หนาตาดี นอกจากรานนี้จะมี บรรยากาศสบายๆ เอื้ออํานวยตอการนั่งดื่มดํ่าสังสรรคอัพเดทชีวิตกันแลว อาหารไทยรสชาติจัดจานเขากันดีกับการดื่ม อยางคอหมูคั่วเกลือ นํ้าจิ้ม ซีฟูดรสแซบสะใจ ยําผักบุงกรอบ ปลาชอนลุยสวน กุงกระเบื้องก็ชวยให นัดนี้ถูกปากถูกใจกันไปทั้งกวน คุยกันสบายใจแลวจะไปกระชับมิตรดวย เกมพูลสักเกมก็ยังได หรือถาอยากฟงดนตรีสดสไตลปอบก็จับจองที่นั่ง หนาเวทีไวเลย แตถาอยากคุยโขมงโฉงเฉงกับเพื่อนๆ มากกวาก็ควรเปน โซนโรงรถทีค่ อ นขางเปนสัดสวนสักหนอย เพราะทีน่ ยี่ งิ่ ดึกเพลงยิง่ มันเลยละ

รสนิยมชมชอบ

434/1 ซ.พหลโยธิน 12 ถ.พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 17.30 - 01.00 น. โทร. 0 2616 6451, 08 1373 5802 LAT 13.784664 LONG 100.547641

32


PATHE

TOP10

An eclectic style

DRINK

รานสุดเกาประจํายานหาแยกลาดพราว เปนมุมโปรดของนักดื่มหลากรุน หลายวัย ทีต่ า งหลงใหลบรรยากาศสมัย 40-50 ปกอ นเหมือนกัน จุดเดนคือ ขาวของเครื่องใชในยุคคุณพอนุงกางเกงขาบาน ผูมีไอดอลเปนศิลปนร็อค แอนดโรลในตํานาน เอลวิส เพรสลี่ย, Bee Gees ใครชอบแนวนี้ละก็หัวใจ คงพองโตอยูไมนอย ที่นี่ยินดีมอบความสุนทรีย ดวยเสียงเพลงสากล ยอนยุค จากแผนเสียงและเครื่องเลนคุณภาพเยี่ยม พรอมเสิรฟเบียร วุนรสนุมๆ ในแกวเย็นเฉียบเปนเพื่อนชิลลตลอดคํ่าคืน อยาลืมสั่งเมนู แกลมเบาๆ อยาง ยําเนื้อญี่ปุน จานเดนยอดนิยมที่นําเนื้อวัวมาหมักกับ ซอสญี่ปุน แลวยางพอสุก โชวเนื้อแดงๆ หวานนุม คลุกเคลากับเครื่องยํา รสแซบไมเปนรองใคร

PATHE บริเวณหาแยกลาดพราว เยื้องกับเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว จตุจักร กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 10.00 - 24.00 น. โทร. 0 2938 4995, 0 2511 1619 LAT 13.813324 LONG 100.560196

PATHE ธิน 30

CENTRAL PLAZA Ladprao

พหลโย

พหลโยธิน

เมเจอร รัชโยธิน

เสวนาพาเพลิน SCB TMB

พหลโยธิน 28

รัชดาภิเษก

เสวนาพาเพลิ น Old times, old friends เตรี ย มขุ ด วี ร กรรมสุ ด แสบสมั ย คอซองมาแชร กั น ให มั น ออกรสได เ ลย จะปรับทุกขเรื่องกิ๊กเกา เมาทคนใกลตัว เสวนาเรื่องสุขหรือเศรา รับรองวา จะปดทายดวยเสียงหัวเราะ สวนคนที่สนุกกับการฟงมากกวา ลองไดจิบ เบียรเย็นๆ คูกับแกลมสุดจี๊ดอยาง กุงวาซาบิ ยํา 5 กรอบนํ้าพริกเผา ยําเสวนา รับรองวาเพลิดเพลินยกกําลังสอง รานดิบ เท ดวยโครงสรางแบบ ปูนเปลือย แตแฝงกลิ่นอายยอนยุคกับถวยชามสังกะสี และของแตงราน สุดแนว คนชอบเปดเผย มีที่นั่งใหรับลมเอื่อยๆ อยูดานนอก แตถาตองการ ความเปนสวนตัวสักนิด ชุดโตะเกาอี้ไม และโซฟาดานในก็ยินดีตอนรับ พรอมเสียงเพลงจากวงดนตรีแนวอินดี้ เรียกนํ้ายอยดวยเพลงฮิตที่ทุกคน คุนเคย กอนเนนฮาเฮ Ska & Reggae ในชวงดึกกันตอ

เสวนาพาเพลิน

1440-1441 ตรงขามเมเจอรซี นีเพล็กซ รัชโยธิน ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 17.00 - 01.00 น. โทร. 0 2939 5676, 08 0615 6664 LAT 13.82852 LONG 100.569229

YES R&B

33

12

เหมาะมากสําหรับคอคาราโอเกะขี้เบื่อ ที่ไมชอบบรรยากาศ ซํา้ ๆ เพราะหองคาราโอเกะทีน่ ตี่ กแตงไดใจวัยรุน สมกับทีอ่ ยูใ น โครงการ Arena 10 ทั้งโรงลิเก เวทีดรีมเกิรล รานตัดผม หรือ หองที่ชวนคนดังมาชวยตกแตงอยาง หอง Prison Break โดย โนต อุดม หรือหองเห็นหมี ฝมอื ออกาไนเซอรคนดัง ตือ สมบัษร ที่สาวๆ เปดหองเขาไปแลวตองรองกรี๊ดดวยความถูกใจ และ หอง Hall of Fame ที่หรู เริ่ด อลังการ สไตล ไก วรายุฑ และ ถาอยากสะดวกสบายสุดๆ ใหเลือกหอง Bathroom ไปเลย เพราะเปนหองเดียวที่มีหองนํ้าในตัว ระบบแสง สี เสียงของ ที่นี่เทคโนโลยีจากฮองกงและญี่ปุน ระบบจอทัชสกรีนสําหรับ เลือกเพลงฮิตจากทุกมุมโลก อัพเดตเพลงใหมทุกเดือน ราคา แพ็คเกจรายหัวแบบมิตรภาพที่มาพรอมอาหารอยางตํ่า 5 เมนู ที่เด็ดสุดๆ คือระบบล็อกอินดวยหมายเลขโทรศัพท ใส หมายเลขเอาไวในครั้งแรก เมื่อมาดวลไมคครั้งตอไป แคใส หมายเลขโทรศัพทเบอรเดิม เพลงโปรดที่เคยรองไวก็จะขึ้นมา ใหทั้งหมดเลย งายและเร็วทันใจไหมละ

10

Amusement with friends

WINE REPUBLIC

MUSE

YES R&B

YES R&B โครงการอารีนา 10 สุขุมวิท 55 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 17.30 - 01.00 น. โทร. 0 2392 3774 LAT 13.731980 LONG 100.584122 EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02


TOP10 DRINK

ซ.เอกมัย 21 (แจมจันทร)

โรงเรียน แจมจันทร

TUBA

สุขุมวิท 63 เอกมัย

สุขุมวิท 55 ทองหลอ

ถ.เพชรบุรี

ถ.สุขุมวิท

TUBA

Design Furniture & Restaurant รานอาหารกึง่ ผับทีโ่ ดดเดนโดนใจเหลานักออกแบบ มัณฑนากร ตลอดจนผูชื่นชอบการตกแตงบานอยูไมนอย เปรียบเสมือน โกดังไอเดียแสนบรรเจิด ที่หยิบเอาบรรยากาศของรานขาย เฟอรนเิ จอรยอ นยุค และแกลเลอรีง่ านศิลปะ มาหลอมรวมเขา ดวยกันอยางลงตัว ใครกําลังหลงใหลงานอารตยุคเกากอน จะสัมผัสไดถึงกลิ่นอายความงามอันเปนเอกลักษณ ผาน เฟอรนิเจอรและขาวของตกแตงภายในราน ที่มีใหชมหลาย ยุคสมัย และถาหาที่นั่งเหมาะๆ ไดแลว อยาลืมถามหาเมนู อรอยแบบลูกครึ่งไทย-ยุโรปเพื่อใหเขากับบรรยากาศดวย แนะนํา สปาเก็ตตีก้ งุ แมนาํ้ แซลมอนแชนาํ้ ปลา ฯลฯ รสจัดจาน ถึงพริกถึงขิงเชียวละ

R & B KARAOKE Rhythm & beat

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02

สแตนดารด ชาเตอร

ถ.สาทร เอ็มไพร ทาวเวอร

R & B KARAOKE 1124/2 ซ.นราธิวาสฯ 9 ถ.นราธิวาสราชนครินทร สาทร กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 18.00 - 01.00 น. โทร. 0 2675 4224 LAT 13.718324 LONG 100.532537

ออโต แมคส

R&B KARAOKE นราธิวาสฯ ซ.9

นราธวิ าสราชนครนิ ทร

รวมกวนชวนกันไปอิ่มทอง & รองเพลง ในโปรโมชั่นที่ขยัน สรางความเราใจกันอยางตอเนือ่ ง ไมวา จะเปนเพลงไทย สากล จีน เกาหลี ญี่ปุน ชั่วโมงนี้ถาจะใหวางไมคละก็ ยาก! เพราะ เขาจัดเต็มกับหนาจอคมชัดพิเศษ พรอมตัวชวยเปนเครือ่ งเสียง ทรงพลังดั่งเวทีคอนเสิรต ทั้งยังมีระบบจัดการเลือกเพลงสุด ทันสมัย งายดายดวยปลายนิ้วสัมผัส วาที่เดอะสตารทั้งหลาย อยามัวเพลินกับสเต็ปรอง เลน เตนสุดเหวี่ยง จนลืมเติมพลัง เพราะรสชาติอาหารของทีน่ กี่ ถ็ อื วาจัดจาน จีด๊ จาด เรียกคะแนน นิยมสูงไมนอยหนาบรรยากาศ แถมยังมีเซ็ตเมนูราคาสุดคุม ใหเลือกอีกดวย

ชองนนทรี

TUBA 34 ซ.เอกมัย 21 (ซ.แจมจันทร) สุขุมวิท 63 วัฒนา กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 11.00 - 02.00 น. โทร. 0 2711 5500 LAT 13.738336 LONG 100.588636

TPI TOWER

ถ.จันทร

34


ÃÇÁÌҹªÇ¹ÍÔèÁÍËÍ¡Ѻᡍ§¤à¾×è͹ Wine Society @ UD Town Wine Society UD Town สังคมใหมแหงการสังสรรคใจกลางเมือง อุดรธานี ตัง้ อยูท ี่ ศูนยการคา ยูดที าวน ซอย 5 โซน เดอะพารค อําเภอเมืองอุดรธานี โดยมีบรรยากาศเรียบงายสบายๆ รอใหคณ ุ มาสัมผัส และผอนคลาย พรอมไวนรสนุม หลากหลายชนิดจากทุกมุมโลก และอาหารสไตลฟว ชันพิเศษๆ หลากเมนู ไมวา จะเปน สปาเก็ตตีก้ งุ แมนาํ้ สลัดอกเปด กุง ราดนํา้ ยําสูตรคุณโอต นอกจากนีใ้ นชวงคํา่ ของทุกคืนทาง รานมีดนตรีสดมาขับกลอมและเติมเต็มบรรยากาศใหคณ ุ รืน่ รมยไปตามจังหวะเพลงเบาๆ ศูนยการคายูดที าวน ซอย 5 โซนเดอะพารค อ.เมือง จ.อุดรธานี 08 1662 7977 เปดทุกวัน 17.00-24.00 น.

Recommend สปาเก็ตตี้กุงแมนํ้า, สลัดอกเปด, กุงราดนํ้ายําสูตรคุณโอต

กวยเตี๋ยวลูกทุงดาบแดง กวยเตีย๋ วลูกทุง ดาบแดง หนึง่ ความอรอยขึน้ ชือ่ แหงเมืองรถมา ทีเ่ หลานักชิมตางบอกตอเปนเสียง เดียวกันวาพลาดไมได ดวยความโดดเดนทีห่ ลายคนติดใจคือเมนูกว ยเตีย๋ วลูกชิน้ ยักษทงั้ หมูและเนือ้ โดย ลูกชิน้ ยักษจะมีขนาดโตเทากําปน อัดแนนคุณภาพดวยเนือ้ เนนๆ เสิรฟ พรอมเสนนุม ๆ สวนเมนูเดนอืน่ ๆ คือ ขาวซอยไก ซีโ่ ครงหมูตนุ และเนือ้ ตุน ซึง่ ไมวา จะเปนเมนูไหนก็อรอย ใครไดลองเปนตองติดใจแนนอน 471/1 ม. ถ.หางฉัตร-เกาะคา ต.หางฉัตร อ.หางฉัตร จ.ลําปาง 0 5433 8423 , 08 5867 8580 9.00-16.00 น. หยุดวันจันทร

สมตําวันดี รานสมตําขึน้ ชือ่ อีกรานหนึง่ ในเมืองอุดรธานี ตองสมตําวันดี บรรยากาศรานเรียบงายสบายๆ บริการ เปนกันเอง และรองรับลูกคาไดจาํ นวนพอสมควร ไม อึดอัด หากมารับประทานควรมากอนเทีย่ งลูกคาจะได ไมเยอะเกินไปหรือโทรมาสัง่ กอนจะไดไมตอ งรอนาน อาหารรสแซบมีใหเลือกมากมาย เชน สมตํา ไกยา ง แกงเห็ด แกงออม แกงหวาย และขนมหวาน ทุกเมนู สด สะอาด ในราคายอมเยา

Recommend

กวยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษหมู-เนื้อ, ขาวซอย ซี่โครงหมูตุน-เนื้อตุน

Recommend

แกงเห็ด, แกงออม,แกงหวาย และขนมหวาน ฟกทอง แกงบวช,เผือกแกงบวช

17 ถ.ประชาอุทศิ ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี 0 4232 0135 9.00-16.00 น. หยุดวันจันทร

ขาวตมเฮง รานขาวตมเฮง เปนรานขาวตมและอาหาร ตามสั่งที่อาหารอรอยทุกเมนู บรรยากาศรานตกแตง เรียบงายเปนกันเอง ทําเลที่ตั้งอยูริมถนนมิตรภาพติด กับกรมตํารวจทางหลวง เหมาะเปนที่พักนักเดินทาง เพือ่ แวะรับประทานอาหาร เพราะเปนเสนทางผานหลัก จากตัวเมืองขอนแกนไปอุดรธานี รานเปดเวลา 17.00 น. – 23.00 น. หากเดินทางผานหรือมาเที่ยวขอนแกน เชิญแวะชิมใหอมิ่ ทองกอนเดินทางตอได

Recommend

พะโลใสหมู ยําหอยแคง ตูนหนอไมจีน

ขางกรมตํารวจทางหลวง ถ.มิตรภาพ เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน เปดทุกวัน 17.00 - 23.00


ราน กุงแจวฮอน

ครัวเวียตนาม

แจวฮอนเปนอาหารพืน้ เมืองอีสานลักษณะคลายสุกี้ รสเด็ดดัง้ เดิมนํา้ ซุปเขมขนนํา้ จิม้ แซบ หาก ครัวเวียตนาม เปนรานอาหารเวียดนามครบสูตรแหงเมืองชัยภูมิ ตัง้ อยูร มิ ถ.นนทนาคร ในอําเภอเมือง ใครอยากรับประทานแนะนํารานกุง แจวฮอน บรรยากาศรานตกแตงสวยงามนัง่ สบาย การเดินทาง หาไมยาก ที่พรอมใหบริการอาหารเวียดนามอรอยๆ ทั้งแหนมเนืองรสชาติดั้งเดิมที่มาพรอมผักสดๆ เปาะเปยะสดนุม รานจะอยูต ดิ กับโรงเรียนไพบูลย เมืองขอนแกน เมนูแนะนําของรานนีต้ อ งเปนเนือ้ ขาลาย หมูนมุ หากใคร ละมุน หนิบหนับถูกใจ เปาะเปย ะทอดกรอบๆ อรอยลงตัวกับนํา้ จิม้ หวานกําลังดี กุง พันออยหอมๆ รสชาติถกู ปาก อยากลองอาหารอีสานพืน้ เมืองบรรยากาศดีตอ งมารานนีเ้ ลย และอีกหลากหลายเมนูตามสไตลคนรักสุขภาพ โดยบรรยากาศรานมีความเรียบงายสบายๆ จะแวะชิมกับคน รูใ จหรือนัดสังสรรคกบั เพือ่ นฝูงก็เขาที ไมมผี ดิ หวังแนนอน ขางโรงเรียนไพบูลย ซ.สวสดี ถ.มิตรภาพ เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 08 3284 3013 เปดทุกวัน 17.00 - 23.00

Recommend เนื้อขาลาย หมูนุม

กวยเตี๋ยวคูณทรัพย หากมองหาอาหารจานเดียวทานงาย รสชาติอรอยไมเปนรองใครในจังหวัดชัยภูมิ มุง หนาเขา ถนนนิเวศนรตั น ใกลกบั แขวงการทางชัยภูมิ จะพบกับรานกวยเตีย๋ วคูณทรัพย โดดเดนในเรือ่ งรสชาติของ นํา้ ซุปทีม่ คี วามเขมขน กลมกลอม แนะนําวาควรจะชิมกอนปรุง เนือ่ งจากแมครัวปรุงรสชาติไดลงตัวมากๆ นอกจากกวยเตีย๋ วเนือ้ , หมูตนุ , ไกตนุ ยังมีขา วขาหมู ขาวไกตนุ ขาวยําไกแซบ ขาวหมกไกทอด และเครือ่ งดืม่ เย็นๆ ชืน่ ใจ เชน กาแฟเย็น ชาเย็นรสชาติดงั้ เดิมไวบริการอีกดวย ทีส่ าํ คัญหากตัง้ ใจจะมาทานในชวงกลางวัน ควรมากอนเที่ยง เพราะลูกคาที่อยากจะชิมความอรอยของรานกวยเตี๋ยวคูณทรัพยมีเยอะมากซึ่งอาจจะ ทําใหตอ งรอคิวนาน

Recommend

กวยเตี๋ยวเนื้อ ,หมูตุน, ไกตุน , ขาวยําไกแซบ

231/11 หมู2 ถนนนิเวศรัตน (ใกลแขวงทาง ชัยภูม)ิ ต.โพนทอง อ.เมือง จ. ชัยภูมิ 08 9943 7461 เปดทุกวัน 07.00-16.30 น.

60/1 ถ.นนทนาคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ชัยภูมิ 086-8786767 เปดทุกวัน 09.00 น. – 17.00 น.

Recommend

แหนมเนือง ,ปอเปยะสด, ปอเปยะทอด


TRAVEL กวาจะวางพรอมกัน รวมตัวกันไดเปนกลุม ก อ น พ ร อ ม อ อ ก ตะลอนเที่ยว ปหนึ่งๆ จะมีโอกาสดีๆ อยางนี้ สักกีค่ รัง้ วางแผนใหดี ทั้ ง กิ จ กรรม ที่ พั ก อาหารการกิ น ให ลู ก ทริ ป ทุ ก คนได รั บ ความพึงพอใจ เวลา ไปเที่ยวยกกวน แลว ได น อนแบบยกแก ง ยิ่ง เป น ความบั น เทิ ง ที่ เ รี ย กอารมณ แ บบ วั ย นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาให หวนกลับมาอีกครั้ง ถากวนไหนไมเคยลอง ต อ งจั ด ดู สั ก ครั้ ง จะ ติดใจ

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02

38


TOP10 TRA VEL

ภาพ เหตุวสิ ยั ในไหวิเศษ 41

“กุยหลินเมืองไทย” ฉายานี้ไมไดมาโดยบังเอิญ กุยหลินเปนสถานที่ทองเที่ยวของประเทศจีน มีวิวทิวทัศนเปน นํ้า ฟา และภูผาสูงชันที่สงเงาสะทอนไปบนผิวนํ้าสวยงามเหมือนภาพวาด แมจะไมไดมีโอกาสไปเยือนเมืองมังกร แตแคเดินทางลงใตไป “สุราษฎรธานี” ก็จะไดพบ ความงามใกลเคียงกัน เหมือนกอปปก นั มาไมผดิ เพีย้ น ความยิง่ ใหญของตนนํา้ เขือ่ นเชีย่ วหลาน ซึ่งบริเวณนั้นเรียกวา “จูราสสิค ปารค เมืองไทย” ผืนปายังอุดมสมบูรณสุดๆ เหลากวนเพื่อน รักการผจญภัย ปลืม้ สไตลนงิ่ เนิบ ตองถูกใจ “แพ 500 ไร” บรรยากาศงดงามจะทําคุณลืมหายใจ ไปชั่วขณะ แมแพดูเล็ก ไมนาจุคนไดเยอะ แตจริงๆ จุได 4-8 คน ไมตองกังวลวาจะนาเบื่อ เพราะมีเรือคายัคใหพาย วายนํ้า ถายรูปและอาหารสดใหมสงตรงถึงเตียงนอน ราคานาสนใจ ตอคนตอคืนถาไปกันในกวนเพื่อนยิ่งตัวหารเยอะ พันตนๆ เทานั้น (ถาไปเปนหมูคณะขอใหชวย รักษาความสะอาดและอยาสงเสียงอึกทึกมากนัก เพราะพื้นที่บริเวณนั้นเขาเงียบสงบอยูมาก)

CABINE DE PLAGE Beach cabin

คาบาล เดอ ปลาจ เปนภาษาฝรัง่ เศส แปลวา กระทอมนอยริมหาด อยูใ กลๆ ไมไกลจากกรุงเทพฯ แคพัทยานี่เอง รีสอรทเล็กๆ นารัก อบอุนโดย ชุดาภา จันทเขตต และ ท็อป ดาราณีนชุ หองพักทัง้ 8 หองของทีน่ เี่ รียงรายลอมรอบ สระวายนํ้าและมีชานนั่งเลนเปนทางลงสูสระ หองทั้ง 8 ตกแตงตางสไตล กันไป สามารถจับจองเหมาเปนโซนหรือปดทั้งรีสอรทเพื่อปารตี้บารบีคิว และกระโดดนํ้ากันใหสมกับเปนทริปรวมกวนก็สบายๆ หรือถามาแค 8-10 คนก็มีหองใหญใหวางฟูกปารตี้ชุดนอนกันได อารมณเหมือนตอนไป รับนองใหม อาหารการกินสําหรับปารตี้สามารถใหรีสอรทเตรียมไวใหได มีทั้งซีฟูดเซ็ต และบารบีคิวซีฟูด แสนสะดวกสบาย เก็บแรงไวเลนนํ้าและ เมาทกับเพื่อนๆ ใหสนุกสนานก็พอ

111/1 ม.4 ต.เขาวง อ.บานตาขุน จ.สุราษฎรธานี โทร. 08 1747 7474 LAT 9.037681 LONG 98.640644

อ.หลมสัก

ภูแกวรีสอรท

12

CABINE DE PLAGE 89/12-16 ม.8, นาจอมเทียน 52 ถ.สุขุมวิท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร. 0 3823 8565, 08 1414 1964 LAT 12.784301 LONG 100.909010

สี่แยกพอขุนผาเมือง

ปม บางจาก

ไปพิจิตร

ไปลพบุรี

ภูแกวร�สอรท

กรุงเทพฯ

Resort & adventure park เคยไหม ไปเที่ยวกันเปนกวนแลวหมดกิจกรรมทํา หาเรื่องคุยจนดึกดื่น แกเบือ่ จนลามไปเรือ่ งผี ไมตอ งหวงถาไดไป ภูแกวรีสอรท เขามี Adventure Park อยูในรีสอรทดวย ความเย็นสดชื่นของอากาศ ความเขียวของผืนปา บวกกับความมันของกิจกรรม ไมวา จะโดดหอ ปน จักรยานนํา้ พายเรือคายัค ขับโกคารท ไตหนาผา โดดบันจี้จั๊มพ เอาเปนวานี่แคตัวอยางพอประมาณ รับรองไปถึงรีสอรท คุณจะไดกรีด๊ ๆ กันจนเหนือ่ ย ไปไดทงั้ กวน ทัง้ ครอบครัว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเบาๆ อยางนวดตัวไวใหบริการ ไมตองกลัวเรื่อง ความแออัดของหอง เพราะภูแกวเขารับไดตั้งแตหลักสิบไปจนถึงหลักรอย

39

แพ 500 ไร

แยกวังชมพู

401

แพ 500 ไร Floating raft house

ภูแกวร�สอรท

99 ม.5 ถ.พิษณุโลก-หลมสัก ต.แคมปสน อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ โทร. 0 2381 0691-3, 0 2381 0198 LAT 16.781117 LONG 101.005850 EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02


TOP10

สถานีรถไฟ หัวหิน

TRA VEL

หอนาฬกา

รพ. ซาน เปาโล ชีวาศรม บานดวงแกว

บComfort านกางมุ ง  & simply living เพื่อนคนไหนชอบทะเลสวย ฟาใส แตไมอยากเดินทางไปถึง ภาคใต ชวนไปใกลๆ แคหัวหินก็พอ “บานกางมุง” บานไม สีขาวริมทะเล รับรองวาเพื่อนๆ จะตองติดใจในบรรยากาศ แนนอน เพราะบานหลังนี้เดินออกมาก็เจอทะเลเต็มๆ แถม บานพักยังจุไดมากสุดถึง 10 คน รับรองความเปนสวนตัว จะทํา บารบีคิวริมชายหาดยามเย็นก็ยังได แถมที่พักอยูไมไกลจาก ตลาดและหมูบานชาวประมง สามารถเดินไปเลือกซื้ออาหาร ทะเลสดใหมมาปงยาง พรอมจิบไวนชมพระอาทิตยตกกับ เพือ่ นฝูง มาสนุกกับทริปใกลกรุงเทพฯ ในวันหยุดสุดสัปดาห แบบไมตองลางานกันเถอะ

บานกางมุง

เขาตะเกียบ

โรงแรมบานกางมุง

122 ถ.หัวหิน-เขาตะเกียบ ซ.หมูบานตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ โทร. 0 3253 6727, 0 3253 6594 LAT 12.522990 LONG 99.973967

วัดพระธาตุผาซอนแกว Meditate together

วัดพระธาตุผาซอนแกว

ม.7 บานทางแดง ต.แคมปสน อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ LAT 16.789304 LONG 101.048630

ซ.เพ

ตลาดนํ้า บางนํ้าผึ้ง

ึงษ

ชรห วัดบางกระเจานอก

ซ.เ

พช

รหึงษ

ถ.เพช

ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง ยกกวนชวนกันปน Cycling holidays

รห

33

ไมเพียงแตเฉพาะความสงบงามของธรรมชาติที่เราจะสามารถรับรูได ความสงบทางจิตวิญญาณ ก็เปนอีกเสนทางที่นาไปคนหา ถาใครเคยไป วัดพระธาตุผาซอนแกว คงจะรูว า วัดแหงนีส้ วยงามมากแคไหน แลวถาอยาก จะลองเที่ยววัดมุมใหม หากมีวันหยุดยาวสัก 4-5 วัน ก็ลองชวนเพื่อนๆ ไป เปนกลุม เลือกไปปฏิบัติธรรมก็ดีไมนอย ไดทั้งบุญ ไดทั้งสติ ทางวัดเปดรับ ผูเขาอบรมทุกเดือน โดยมี 2 หลักสูตรใหเลือก หลักสูตร “อยูกับรู” ซึ่งรับ อบรมรอบละ 100 คน เปนหลักสูตรเบือ้ งตนสําหรับคนไมเคยปฏิบตั มิ ากอน สวนหลักสูตร “วิเวก” รับเฉพาะคนทีเ่ คยเขาอบรมกับทางวัดมาแลว ขอยํา้ วา การไปอบรมทีว่ ดั แหงนี้ ไมใชเพือ่ การพักผอน ดังนัน้ หากคิดวาจะเหมือนการ ไปเทีย่ วรีสอรทก็คงจะไมเหมาะนัก ซึง่ กฎระเบียบ ขอหาม รวมไปถึงสิง่ ของ ทีต่ อ งนําติดตัวไปเอง ทางวัดไดระบุไวหมดแลวใน www.watphakaew.org รวมถึงการจองวันที่เขาไปอบรมไดอีกดวย

ซ.เพ

ึงษ

ชรห

 29 ซ.เ พช

รห

ึงษ

26

ึงษ

 22

ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง

อ.บางนํ้าผึ้ง จ.สมุทรปราการ โทร. 0 2819 6762 LAT 13.673192 LONG 100.559266

ทุกวันนี้ดินแดนกระเพาะหมูซึ่งประกอบดวย 6 ตําบลคือ ทรงคะนอง บางกระสอบ บางยอ บางกอบัว บางกระเจา และบางนํา้ ผึง้ มีชอื่ เสียงในหมูค นรักธรรมชาติทพี่ ากันมาสัมผัสอากาศบริสทุ ธิอ์ ยูเ สมอ โดยเฉพาะ นักปนจักรยานทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่นิยมมาปนลัดเลาะไปบนเสนทางเขาสวน จนเมื่อมีตลาดนํ้า บางนํา้ ผึง้ เกิดขึน้ ทําใหบางกระเจาและบางนํา้ ผึง้ ทีเ่ ปนเพือ่ นบานกันกลายเปนชือ่ ติดปากของผูค นตัง้ แตนนั้ มา สุดสัปดาหนี้ไมรูจะไปไหน ชวนเพื่อนๆ ทั้งขาออน ขาแรงมาปนจักรยานดูมั้ยละ บางรีสอรทมีจักรยานใหเชา ไมตอ งพกมาใหยงุ ยาก จากนัน้ ก็ลดั เลาะไปตามเสนทางเล็กๆ ผานชุมชน ผานสวน จนถึงสวนศรีนครเขือ่ นขันธ (ถาใครไมมีจักรยานก็สามารถมาเชาที่นี่ไดอีกจุด) สวนสาธารณะใหญรมครึ้มไปดวยตนไมนานาชนิดที่ บางกระเจา สูดอากาศบริสทุ ธิจ์ นเต็มปอดแลวก็ออกเดินทางมายังตลาดนํา้ บางนํา้ ผึง้ กันตอ เสนหข องตลาดนํา้ แหงนีค้ อื วิถชี าวบานริมคลอง มีของอรอยทีช่ าวบานทํามาขายเพียบ แนะนําวากอนจะมาเทีย่ วทีน่ คี่ วรเตรียม ทองใหพรอมเพราะจะไดแวะกินตลอดทางที่ยาวกวา 2 กิโลเมตร ขนานไปกับคลองสายเล็กๆ ที่แตกมาจาก แมนํ้าเจาพระยา ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งจะแบงเปน 3 สวนคือ 1 ซุมจําหนายผลิตผลของชาวบาน มีผลไมตาม ฤดูกาลและขนมแปลกตาอยางมาฮอ หอยทอดขนมครก ขนมใสไส ลูกฟกขาว และอีกมากมาย สวนที่ 2 เปน ซุม จําหนายสินคาโอท็อป มีทงั้ กุง เหยียด หอยดอง ดอกไมเกล็ดปลา สารพัดจะนํามาขายกัน และสวนสุดทาย ก็ยังคงเปนของกิน มีพอคาแมขายพายเรือมาจอดขายอาหารใหลูกคาไดซื้อแลวนั่งกินริมคลองอยางสบาย อารมณ ยังไมหมด ในตลาดยังมีกิจกรรมระบายสีผาบาติก เพนตกระเปาผา ปูนพลาสเตอร หรือแมแตจะ นวดแผนไทยก็ยงั มี พักรถแลวมาลงเรือพายเที่ยวตลาดนํา้ หรือจะใหเขาพายใหนั่งลัดเลาะไปชมพืน้ ที่สีเขียว สองฝง คลอง วันเดียวเทีย่ วไมพอ เช็คอินโฮมสเตยหรือรีสอรทใกลๆ นัง่ ใตตน ลําพู ดูหงิ่ หอยยามคํา่ คืน (แลวแต ฤดูกาล) ก็ไดอารมณดีนะเออ EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02

40


เขาใหญ พาราไดซ ออนเอิ ร ท  Natural quite Khaoyai

TOP10 TRA VEL

ดวยระยะหางจากกรุงเทพฯ พองาม 2-3 ชั่วโมง เขาใหญเปนอีกแหลง ที่เหมาะจะนัดรวมตัวกันเปนกลุมกอน “เขาใหญ พาราไดซ ออน เอิรท” เปนรีสอรทขนาดยอมที่มีบานหลายแบบหลากสไตลใหเลือก ไฮไลทอยูที่ เรือนประธาน หองพักขนาดใหญทเี่ รียกไดวา เปนหองไซสบา น! พักกัน 8-10 คนสบายๆ ในทีโ่ ปรงโลงดวยกระจกจากชัน้ 1 จนถึงเพดานชัน้ 2 มีหอ งนัง่ เลน อบอุน พรอมหนา ติดกับสระวายนํา้ มีกจิ กรรมใหทาํ ทัง้ วัน ทัง้ วายนํา้ พายเรือ คายัคในธารนํา้ ดานหลังรีสอรททีไ่ หลมาจากนํา้ ตกเหวสุวตั กระโดดนํา้ นวด ไทย แตไฮไลทนา จะเปนบารบคี วิ และคาราโอเกะ ซึง่ มีใหเลือกทัง้ ในรมและ กลางแจง มาที่นี่นอกจากไดพักผอนจริงๆ แลว มันเด็ดก็ตรงไดรองเพลง รวมไมคกันนี่แหละ

เขาใหญพาราไดซออนเอิรท 88 ม.1 ต.หมูสี อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา โทร. 0 4475 6208-9, 08 1918 1212, 08 6013 6464 LAT 14.555755 LONG 101.471585

เขาใหญ พาราไดซ ออน เอิรท

โบกีห้ อ งประชุมปรับอากาศ อัตราคาเชาติดตอ กองโฆษณา และสงเสริมการทองเที่ยว การรถไฟแหงประเทศไทย โทร. 0 2220 4273-74

สภ.อ. หมูสี กม.17

PALIO

เหมาโบกี ร ้ ถไฟไปหั ว หิ น A rail getaway หัวหินเปนถิ่นมีรัก ที่ใครๆ ตางก็หลงรักเพราะมีที่เที่ยวครบเครื่อง มาหัวหินหากไมแวะนมัสการหลวงปูทวด ที่วัดหวยมงคลก็เหมือนมาไมถึง มาหัวหินถาไมเที่ยวตลาดจั๊กจั่น หรือ Cicada Market ไมเที่ยวตลาดโตรุง หัวหิน ก็คงโดนเพือ่ นๆ ลอไมเลิก แตถา มาหัวหินรอบนีอ้ ยากใหเพือ่ นๆ ไดอจิ ฉา ลองเชาโบกีร้ ถไฟคาราโอเกะ หรือเรียกเปนทางการวา รถโบกี้หองประชุมปรับอากาศ (บปช.ป.) เที่ยวไปตามลํารางก็ไมธรรมดาเลยนะ นั่น จริงๆ โบกี้นี้มีมานานแลว แตมาเปนขาวสมัยหนึ่งที่มีการจัด ครม.สัญจร โดยใหนํารถนอนปรับอากาศ ชั้น 1 รุนเลขที่ บนอ.ป.1-12 ไปตกแตงติดตั้งระบบเครื่องเสียงและจอโปรเจ็คเตอรใหมหมด แลวคอนโทรล เหมือนกับหองประชุมขนาดยอมๆ ตามโรงแรมชั้นนําเลยนั่นแหละ ภายในโบกี้คาราโอเกะตกแตงโตะ ประชุมยาวตั้งแตหัวตูยันปลายตูขบวน จุไดประมาณ 30 คน แถมเกาอี้ก็สามารถโยกยายไปนั่งชมวิวริม หนาตาง นั่งสัมมนากลุมยอย หรือจะไปจับกลุมรองคาราโอเกะก็ยังได ขอบอกวาเพลงที่ใหมาใหมมากๆ ถูกใจคอเพลงจนวางไมคกันไมลง นอกจากนี้ก็ยังมีบารอาหาร เครื่องดื่ม หองนั่งเลน หองนํ้า เรียกไดวามีสิ่ง อํานวยความสะดวกครบครัน กวารถไฟจะนําเราไปถึงสถานีรถไฟหัวหิน ถายรูปกับพลับพลาพระมงกุฎเกลา อันเปนแลนดมารกของอําเภอหัวหินไดนั้น ก็ไดอิ่มทองไปกับอาหารการกินริมทางรถไฟ และเพลิดเพลิน เจริญใจกับความบันเทิงไดตลอดเสนทาง จะจัดปารตี้เล็กๆ กับผองเพื่อน ยกโขยงครอบครัวไปเที่ยวทั้ง ตระกูล หรือสัมมนาบริษัท การรถไฟแหงประเทศไทยก็เปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปเชาไปใชงานไดหลาย เสนทางแลว

สะเมิง

ภูอิงฟารีสอรท

Mount & Sky Resort จะเรียกวาภูองิ ฟารีสอรท เชียงใหม หรือมอนดอยอิงฟา รีสอรท ตืน่ มาคุณก็ จะไดสัมผัสกับสายหมอกยามเชาที่ลอยเอื่อยอวดทุกสายตาเมื่อมาพักที่นี่ ออกมาเดินเลน สูดอากาศบริสทุ ธิใ์ หเต็มปอด รับสายลมหนาวเย็นยะเยือก ที่โชยมาแตะผิวหนา แถมมีนํ้าแรใหใชตลอดเวลา เพราะวาคนที่นี่ใชนํ้าแร ธรรมชาติกันเปนปกติ มีแหลงนํ้าธรรมชาติอันอัศจรรย (นํ้าซับ) ใหเที่ยวชม ตกคํา่ ก็มาปารตเี้ บาๆ แลวชวนกันไปนัง่ นับดาวบนทองฟา หากมีเวลาเหลือ ทีน่ ี่เขามี “บานสุขภาพ” ทีพ่ รั่งพรอมไปดวยหองอบซาวนา หองอบสมุนไพร หองแชนาํ้ แรในอางนํา้ วน นวดกดจุด ชวนเพือ่ นๆ ทีร่ กั มาพักผอนทัง้ ภายใน และภายนอก ที่บานพักใหนอนซุกกันอุนๆ ไดตั้งแต 8-40 คนเลยทีเดียว 41

นํ้าตก แมสา

ATV On Tour

แมริม-สะเมิง

ภูอิงฟา

ปางชาง แมสา

ฟารมงู แมสา

าง

เชียงใหม-ฝ

บานนอนหมู

Family house Hua Hin ชื่อก็บอกอยูแลววาไมเหมาะที่จะพักคนเดียวใหเปลี่ยวหัวใจ ชวนกันมา นอนเลาเรื่องผี ระลึกความหลังครั้งมัธยมฯ อุดมศึกษา ใหฮากระจายกันดี กวา บานนอนหมูอ ยูบ ริเวณเดียวกับบานกางมุง ใกลกบั หมูบ า นเขาตะเกียบ สงบงาม นํา้ ทะเลใส ชายหาดขาวสะอาดตาตลอดแนว มีทางเดินลงสูท ะเล ใกลๆ แค 40 เมตรเทานัน้ หากทริปไหนรวบรวมเพือ่ นไดเปน 10 คน แนะนํา บานนอนหมู 1 มี 2 ชั้น มีหองนั่งเลน หองครัวที่สามารถทําอาหารกินกันได สวนชั้นสองมี 2 หองนอนเปนหองแอร แวะซื้ออาหารทะเลมาปงยาง จิบ เบียรเบาๆ เคลาเสียงเพลงกีตารของเพื่อนรวมรุน ความสุขจะไปไหนเสีย

บานนอนหมู

122 หมูบานเขาตะเกียบ ถ.เขาตะเกียบ-หัวหิน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ โทร. 0 3253 6594, 0 3253 6332 LAT 12.522990 LONG 99.973967 สถานีรถไฟ หัวหิน

หอนาฬกา

รพ. ซาน เปาโล

ภูอิงฟาร�สอรท

24/2 กม.15 ถ.แมริม-สะเมิง จ.เชียงใหม โทร. 0 5387 9334 LAT 18.895163 LONG 98.832892

ชีวาศรม บานดวงแกว

บานนอนหมู

เขาตะเกียบ

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02


IMPRESSED by BLOGGER

Coffee Blended www.facebook.com/coffeecity

Coffee Blended เป็นชายหนุ่มผู้มีงานอดิเรกคือการถ่ายภาพ และมีเป้าหมายที่จะเดินทางให้ทั่วโลก ปัจจุบันเป็น

บล็อกเกอร์รีวิวเรื่อง กิน-เที่ยว ใน Pantip.com และ facebook.com/coffeecity นอกจากเป็นบล็อกเกอร์แล้ว ยังมีผลงานหนังสือ "บินหาฝัน 180 วัน ในอเมริกา" ซึ่งถ่ายทอดประสบการณ์ท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา เกือบครึ่งปี

Afternoon Tea la a natu bed & bakery

ชายามบ่ายกับเพื่อนฝูงในวันที่ไม่เร่งรีบ เรื่องและภาพ Coffee Blended

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02

42


หัวหิน มักจะเปนตัวเลือกอันดับแรกๆ เสมอ เมื่อเวลาผมตองการไปพักผอน สังสรรคกับ กลุมเพื่อนสนิท ดวยความที่อยูไมไกลจากกรุงเทพฯ ขับรถไปสบายๆ ไมนานก็ถึง มีโรงแรม สวยๆ รวมถึงรานอาหาร รานขนมอรอยๆ ใหไดชิมเยอะ เรียกไดวาการไปหัวหินสําหรับผม แทบจะไมไดไปเที่ยวหรือเลนนํ้าทะเลแลว แตเปนการไป "ชมทะเล" เสียมากกวา หลายคนอาจจะเบื่อหัวหินในบางครั้ง โดยเฉพาะในวันเสาร-อาทิตยหรือหนาชวงเทศกาล วันหยุดยาวเพราะบรรยากาศคอนขางจะวุนวาย รถติด ผมก็เปนหนึ่งในนั้นครับ โดยมาก เวลาไปหัวหิน ผมจะตองขับรถตอไปยังอําเภอปราณบุรที กุ ครัง้ ดวยความทีท่ ะเลปราณฯ นัน้ สงบกวาที่หัวหินเยอะ มีรานซีฟูดอรอยๆ ราคาไมแพงอยูหลายราน รวมไปถึงมีรีสอรทสวยๆ อยูที่ปราณบุรีอีกหลายแหง หลังจากที่อิ่มกับอาหารซีฟูดสดๆ ที่ปราณบุรีแลวผมมักจะแวะไปที่ ลา เอ นาตู เบดแอนด เบเกอรี่เสมอ ลา เอ นาตู เปนรีสอรทเล็กๆ ที่บรรยากาศแสนจะสบายๆ และเหมาะกับการ ไปพักผอนยิ่งนัก ผมยังไมเคยไดพักที่นี่สักที แตถึงแมจะไมไดเขาพัก ก็ใชวาแขกทั่วไป จะไมมีสิทธิ์ยางกรายเขามาที่นี่เสียทีเดียว เพราะทีเด็ดของที่นี่ นอกจากหองพักริมทะเล ปราณบุรี อันเงียบ สงบ สวยงาม สุดชิลล และแสนจะโรแมนติกแลว Afternoon Tea ก็เปน อีกสิ่งหนึ่งที่สรางชื่อใหกับรีสอรทแหงนี้เหมือนกัน โดย Afternoon Tea ของที่นี่จะมีขนมชิ้นเล็กๆ อยู 8 ชิ้น ราคาชุดละ 350 บาท ซึ่งเปนขนม Handmade ที่ทํามาจํากัดจํานวนในแตละวัน เนื่องจากใชความพิถีพิถันในการทํา ดังนั้น หากตองการไปลองจิบนํ้าชาที่นี่ แนะนําวาตองโทรไปจองกอนนะครับ ทาง ลา เอ นาตู จะ ไดเตรียมขนมไวให หากไมจองแลว walk in เขาไป มีสิทธิ์แหวกันงายๆ เลยนะ ผมแนะนําวา 1 ชุด ใหกินกัน 2 คนกําลังดี เพราะเห็นชิ้นเล็กๆ แบบนี้ เมื่อมันอยูในทองเรา ทั้ง 8 ชิ้นนี่เรียกวาอิ่มแทบจุกเลยนะครับ และในบรรดาขนมที่เสิรฟมาทั้งหมด ผมชอบ แครอทเคกมากที่สุด ตองบอกเลยวาปกติไมชอบกินเคกชนิดนี้ แตแครอทเคกที่นี่ ไมเหมือน ที่อื่นจริงๆ ครีมที่โปะมาดานบนนี่หวานหอมกําลังดี ไมเลี่ยน สวนเนื้อเคกก็รวนดี มีความ กรุบๆ กรอบๆ ของถั่ว เรียกวารวมกันแลวอรอยเลยละครับ สโคนของที่นี่ก็อรอยแบบหาตัวจับยากเชนกัน ดวยเนื้อสโคนที่ไมแหงมาก จนกินแลวฝดคอ เหมือนบางรานทีผ่ มเคยกินมา เมือ่ โปะกับครีมหอมๆ ทีม่ รี สเค็มๆ มันๆ ตัดดวยแยมสตรอวเบอรรี หวานๆ เปรี้ยวๆ เมื่อทานดวยกันแลวอรอยมาก เขากับชาไดดีสุดๆ เลยครับ เพื่อนผมตางก็ ชอบสโคนที่นี่ดวยกันทั้งนั้น เรียกไดวา ลา เอ นาตู เหมาะกับการมาพักผอน ดื่มดํ่าบรรยากาศในวันสบายๆ ไมเรงรีบ ถึงแมจะไมไดมาพักทีน่ แี่ คไดลองมาทานขนมอรอยๆ นัง่ พูดคุย หัวเราะกับบรรดาเพือ่ นสนิท พรอมกับนั่งรับลมเย็นๆ ชมวิวทะเลปราณบุรีอันแสนสงบ แคนี้ก็ทําใหวันพักผอนของผม แสนประทับใจยิ่งนัก

เขากระโหลก la a nu tu

ปอม ตํารวจ

โรงพยาบาลปราณบุรี สถานีรถไฟ ปราณบุรี

คายธนะร

ัชต

43

ถ.เพชรเก ที่ทําการ อํา ปราณเภบอุร ี

ษม

บานหนองแขมใหญ

ที่ทําการ อบต. สามรอยยอด

la a natu 234 หมู 2 ต.สามรอยยอด อ.สามรอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ

โทร. 0 3268 9941-3, 0 8173 18688 LAT 12.292772 LONG 99.97932817

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02


EAT DRINK TRAVEL

จัดกันอยางตอเนื่อง สําหรับ โปรโมชั่น Oishi Fly Me to Japan ลูกคาเอไอเอส กินไดลด โซยไดลุน อิ่มมันโชค 2 ชั้น !! ชั้นที่ 1 รับสวนลด 15% ทุกรานอาหารเครือโออิชิ - สําหรับราน โออิชิ แกรนด, โออิชิ บุฟเฟต, ชาบูชิ, นิกุยะ บารบีคิว บุฟเฟต : เมื่อรับประทานอาหารตั้งแต 4 ทานขึ้นไป เฉพาะราคาผูใหญ - สําหรับราน โออิชิ ราเมน, คะโซคุเต และคาคาชิ : เฉพาะคาอาหาร เมื่อรับประทานอาหาร ตั้งแต 400 บาทขึ้นไป ชั้นที่ 2 ลุนทริปตะลุยญี่ปุน แบบ Exclusive งายๆ เพียงเขียนชือ่ ทีอ่ ยู เบอรโทรศัพท หลังใบเสร็จรับเงินสงกลองชิงโชคหนาราน **กดรหัสเพื่อรับสิทธิ์สวนลด หรือชิงโชคทริปญี่ปุน ลุน บินฟรี! แพ็คเกจทัวร “มหานครโตเกียว ประเทศญีป่ นุ พรอมยลวัฒนธรรม ดืม่ ดํา่ มนตเสนหแ หงฤดูใบไมผลิ” 6 วัน 4 คืน จํานวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ทีน่ งั่ รีบไปรับสิทธิ์ และลุนไปเที่ยวญี่ปุน สิทธิพิเศษสําหรับลูกคาเอไอเอสได ตั้งแตวันนี้ - 30 มิ.ย. 2556 โทร 1773

PRO AND DEAL

KTC Mastercard LUCKY CAMPAIGN

ฉลองครบ อิ่มคุมทุกรานอาหาร

ที่สยามเซ็นเตอร และสยามดิสคัฟเวอรี่ เมื่อใชจายผานบัตรเครดิตไทยพาณิชย

อิ่มคุม 3 ตอ

ตอที่ 1 อิ่มคุม รับบัตรกํานัล 100 บาท (เมื่อใชจายผาน

บัตรเครดิต 1,000 บาทขึ้นไป) ตอที่ 2 สวนลดสูงสุด 50% (เฉพาะรานอาหารทีร่ ว มรายการ) ตอที่ 3 รับคะแนนสะสม X10 (เมื่อใชจายผานบัตรเครดิต ครบ 1,000 บาท/เซลสสลิป ทุกวันศุกร เสาร อาทิตย)

ซื้อสินคŒา รับฟร�!! ของกํานัล

รวมฉลองวันเกิดครบรอบ 20 ป กับโปรโมชั่น Cath Kidston ฉลองครบ 20 ป ชอปครบรับของกํานัลฟรี! มีตั้งแตกระเปา หลากทรงหลายขนาด เครื่องใช ถวยชามนารักๆ ของตกแตง บาน เสื้อผาสวยๆ เครื่องประดับสไตลวินเทจ และผลิตภัณฑ สําหรับดูแลผิวกาย ซื้อสินคาครบ 3,500 บาท รับฟรี Trio Hand Cream Rose มูลคา 480 บาท ซื้อสินคาครบ 7,000 บาท รับฟรี New Rose Gift Set มูลคา 1,280 บาท ตั้งแตวัน นี้-9 มิถุนายน 2556 ที่ Cath Kidston ทุกสาขา

วันนี้ - 30 มิ.ย. 56

ร‹วมกับ

Cappy Hour มอบโปรโมชั่น สุดพ�เศษ

! Freeze ll FREEBrain

ป‚

แกŒวที่ 2 ลด 50%

บัตรเครดิต KTC MasterCard ชŒอปออนไลน

ให ประสบการณ มากกวาเคย ลุนรับของรางวัล มากมายมูลคากวา 4 ลานบาท อาทิเชน iPod MINI, Universal Plug, บัตรรับประทานอาหารบุฟเฟต ดูรายละเอียดของ LUCKY CAMPAIGN มากมายแคปลายนิ้ว กับ บัตรเครดิต KTC MasterCard ไดที่ www.ktc.co.th/MasterCardOnline ตั้งแตวันนี้-มกราคม 2557

อร‹อยคุŒม 1 แถม 1 ที่รŒาน

AKA Yakiniku

อิ่มสุดคุมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่ราน AKA Yakiniku กับสิทธิพิเศษ ซื้อ 1 แถม 1 เฉพาะผูถือบัตรเครดิต รวม โรบินสัน - กสิกรไทย อรอยสุดคุมกับชุด AKA Family Set (เสิรฟ พรอมผักสด) ซื้อ 1 แถม 1 ฟรีทันที! อิ่มกันมันไมจํากัดจํานวนชุด/ ใบเสร็จ ทั้งชุดเนื้อพิเศษ, ชุดเนื้อ, ชุดทะเล, ชุดหมู อรอยคุมกับ โปรโมชั่นบัตรเครดิตกสิกร-โรบินสัน อรอยคุม 1 แถม 1 ที่ราน Aka Yakiniku ไดตั้งแตวันนี้ - 30 มิถุนายน 2556 ที่ราน AKA Yakiniku

กลับมาอีกครั้งกับโปรโมชั่นสุดคุมที่ราน Gloria Jean’s Coffee กับชวง เวลาสุดพิเศษ โปรโมชั่น Gloria Jean’s Coffee Cappy Hour รับ สิทธิพิเศษกับความสุขสุดคุมกับเครื่องดื่มแกวโปรด ลดทันที 50% สําหรับ เครื่องดื่มแกวที่ 2 ที่ราน Gloria Jean’s ทั้ง 7 สาขา คือ สาขา Midtown Asoke, (Opposite GMM Building) ใชไดตงั้ แตวนั จันทร – ศุกร ระหวางเวลา 17:00 – 19:00น. สาขา K Village Zone B, (Soi Sukhumvit 26) ใชไดตั้งแตวันจันทร – ศุกร ระหวาง เวลา 8:00 – 11:00 น. สาขา Maleenont Tower, (Ground Fl.) ใชไดตั้งแตวันจันทร – ศุกร ระหวางเวลา 17:00 – 19:00น. สาขา United Center, Fl. B1 (Silom) ใชไดตงั้ แต วันจันทร – ศุกร ระหวางเวลา 18:00 – 20:00น. สาขา Honda Big Wing, Opposite CDC ใชไดตั้งแตวันจันทร – ศุกร ระหวางเวลา 19:00 – 21:00น. และสาขา Central Plaza Bangna, 5th Fl. (Balcony Zone) ใชไดตั้งแตวันจันทร – ศุกร ระหวางเวลา 18:00 – 21:00น. ตั้งแตวันนี้ – 30 มิถุนายน 56

EST.33 สาขา CDC รวมกับ EDT TOP 10 Free Copy

มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ

1.เมื่อรับประทานอาหารและเครื่องดื่มรวมมูลคาตั้งแต 500 บาท ขึน้ ไป พรอมกับแสดงคูปอง รับฟรีทนั ที เครือ่ งดืม่ ใหม Brain Freeze มูลคาสูงสุด 130 บาท จํานวน 1 แกว 2.ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได 3.เริ่มวันที่ 1-30 มิถุนายน 2556 เทานั้น 4.บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ก ารแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงโดยไม ต  อ งแจ ง ใหทราบลวงหนา 5.คูปอง 1 ใบ ตอ 1 บิล เทานั้น 6.ไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสด หรือเปลี่ยนเปนสวนลดอื่นๆ ได

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02

44


EAT DRINK TRAVEL

Agoda.com แนะนํา 10 ทีพ่ กั เปดใหมตอนรับซัมเมอร

NEWS AND EVENTS

ชวงซัมเมอร หลายคนคงกําลังเตรียมตัวเก็บกระเปาไป พักผอน สําหรับใครที่ยังมองหาที่พักใหมๆ Agoda.com ขอนําเสนอ 10 ที่พักสุดคูลตอนรับซัมเมอรและการันตี เรื่องบริการชั้นยอด ในราคาที่สมเหตุสมผล ไมวาจะเปน โรงแรมเดอะ นาคา ภูเก็ต ที่พักสุดหรูทามกลางเนินเขา ริมชายหาดกมลา โรงแรมโฟโต โฮเต็ล ภูเก็ต โรงแรมดีไซน เก คอนเซ็ปทเดน เหมาะสําหรับใครที่ชอบถายรูป โรงแรม เคป ดารา พัทยา ที่สามารถทําใหคุณสัมผัสทัศนียภาพ สวยๆ ของของวิวอาวไทยไดจากทุกหองพัก และพบกับ อีก 7 โรงแรมที่นาสนใจไมแพกันไดที่ www.agoda.co.th/ thailandsummerhotels

IQX สมารทโฟน

ที่ดีที่สุดจาก ไอ-โมบาย สามารถ ไอ-โมบาย เปดตัวสมารท โฟน แอนดรอยด ไอคิว เอ็กซ (IQX) และไอคิว 9 (IQ9) ไอ-โมบาย แอนดรอยด เ ครื่ อ งแรก รองรั บ ระบบ 3 จี 2100 MHz ใชซีพียู ควอดคอร แ บบ 4 แกนสมอง ที่ ป ระมวลผลได ร วดเร็ ว กล อ ง 18 ลานพิกเซล พรอมกลองหนา 8 ลานพิกเซล จอกระจกกันรอย พรอมแพ็คเกจใชงาน 3 จี คุมเกิน คุม โทรฟรี 500 นาทีนานถึงปหนา ภายในงานไทยแลนด โมบาย เอ็กซโป 2013 ไฮ-เอนด จัดขึ้นที่ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

เปดตัว TriNet 3 โครงขายอัจฉริยะ ความพึงพอใจของผูใชบริการเปนสิ่งที่ดีแทคใหความสาคัญมาโดยตลอด วันนี้ดีแทคมุงมั่นพัฒนา สัญญาณเพื่อยกระดับสู dtac life network เครือขายเพื่อชีวิตที่ดีกวา พรอมรองรับทุกรูปแบบการ สื่อสารในอนาคตรวมถึงการขยาย dtac 3G และ dtac wifi ใหครอบคลุมทั่วประเทศอยางตอเนื่อง และในวันนี้ดีแทคไดเปดตัว TriNet โครงขายอัจฉริยะ ที่จะทําใหการโทรราบรื่นไมมีสะดุดดวย การสลับคลื่นสัญญาณใหเหมาะสมสาหรับการใชงานทุกรูปแบบ ทุกพื้นที่โดยอัตโนมัติ ชัดกวา เร็วกวา ดวย bandwidth ที่กวางที่สุด มากกวาดวยแพคเกจ device ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนอง ทุกความตองการไดอยางสมบูรณแบบ

ไอธาราฯ เปดแหลงทองเทีย่ วใหม จัดกิจกรรม “ตนทางทราย ปลายทางเกลือ”

ไอธารา รีสอรท แอนด สปา จังหวัดเพชรบุรี ชวนสื่อมวลชน เดินทางสํารวจเสนทางอนุรักษธรรมชาติ “ตนทางทราย ปลาย ทางเกลือ” นั่งเรือชมวิถีชีวิตของชาวบานแหลมผักเบี้ย การ ทํานาเกลือ ชมความอุดมสมบูรณของปาชายเลน พรอมยํ่าเทา สัมผัสทรายเม็ดแรกและลองสัมผัสระหวางโคลนและเม็ดทราย เสนแบงเขตธรรมชาติเพียงหนึง่ เดียวในประเทศไทย ประทับใจ กับทัศนียภาพแหงทองทะเลบริเวณแหลมหลวง รับบริการ สปาเกลือนวดเทาและนวดตัวกับเกลือคุณภาพแหงเดียวใน ประเทศไทย และอิ่มอรอยไปกับอาหารเมนูพิเศษ Signature Dishes ของรีสอรท อยางเปนกันเอง EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 02

บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Exclusive Twinings Tea Tasting By Areeya ใหกับลูกบานอารียา บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) ไดจัดกิจกรรมเวิรคชอป Exclusive Twinings Tea Tasting เชิญชาวลูกบาน อารียามาสัมผัสรสชาติและชวงเวลาดีๆ ไปกับชา Twinings of London โดยเรียนรูประวัติความเปนมาของการจิบชาแบบ ดัง้ เดิม เกร็ดความรูส าํ หรับผูท รี่ กั ชา พรอมเรียนรูก าร Blend ชาสูตรพิเศษทีอ่ ารียาไดรบั เกียรติปรุงขึน้ มาพิเศษเพือ่ คุณ แบบ ไมเสียคาใชจายใดๆ โดยอารียายังไดแจก Areeya Special Tea Blended แกลูกบานทุกทานเพื่อเปนของที่ระลึก และ ยังไดจัดเตรียมชาระดับพรีเมียม เบเกอรี่ และอาหารวางหลากหลายเมนู ไวเสิรฟลูกบานอยางเต็มที่ ณ Twinings Tea Boutique ที่ Central World เมื่อวันเสาร และอาทิตยที่ 1-2 มิ.ย.56 ที่ผานมา ลูกบานทุกคนสามารถรวมสนุกกับกิจกรรม ผานทาง Facebook Fanpage Areeya Home สําหรับผูที่พลาดโอกาสมารวมงานในครั้งนี้ อารียายังมีกิจกรรมรวมสนุก อื่นๆ อีกมากมาย สามารถติดตามรายละเอียดตางๆ ผานทาง www.facebook.com/areeyahome

AI จัดแฟชัน่ โชว เปดตลาดสากล แจงเกิดเด็ก

Blue Elephant Royal Thai Cusine

ผานไปอยางชื่นมื่นและอิ่มหนํากันถวนหนากับงาน Thank You Party ที่ Blue Elephant รานอาหารไทย โลโกชางสีนํ้าเงิน ที่มีสาขาอยูในเมืองสําคัญทั่วโลก ไดจดั งานขอบคุณสือ่ มวลชนขึน้ เมือ่ วันพฤหัสบดี ที่ 23 พ.ค.2556 ภายในงานนอกจากจะมีอาหารหลากหลาย สไตลทั้งคาว หวาน ใหไดลองลิ้มชมรสชาติก็ยังมี ดนตรีไพเราะคอยขับกลอมใหบรรยายกาศในวันนั้น มีความสนุกครื้นเครงมากยิ่งขึ้น สําหรับผูที่ชื่นชอบ อาหารไทยตํารับชาววังยังมีอาหารสุดพิเศษรสชาติ ถูกปากหลายเมนูสามารถแวะไปลิ้มลองไดที่สาขา สาทร ทุกวัน

สถาบันอาคาเดเมียอิตาเลียนา ประเทศไทย โดยคุณวิน เซนโซ จุบบา ผูอํานวยการสถาบันไดรวมมือกับเสื้อผา แบรนดดัง F fashion โดยมี Fashion TV รวมสนับสนุน จัดการแสดงผลงานของนักศึกษา แฟชั่นโชวประจําป 2556 โดยภายในงานจะโชวผลงานของนักศึกษาทีก่ าํ ลัง จะจบและศิษยเกาที่จบไปแลวก็นําผลงานของตนเอง เขารวมแสดงดวยภายใต Theme “TRANSITION ” เวทีนี้ นับเปนการเปดตัวแจงเกิดใหกบั นักศึกษาทีก่ าํ ลังจะกาว ไปสูตลาดแฟชั่นระดับสากล ซึ่งไดรับการยอมรับเปน อยางดีจากแบรนดชนั้ นําทัว่ โลกทีเ่ ขามาคนหานักศึกษา ไปรวมทีมเปนมืออาชีพในอนาคต ไฮไลทของงานคือการ ประกวดผลงานการออกแบบชุดของนักเรียนปสุดทาย ซึ่งปนี้ผูที่ชนะเลิศไดแก PRIYANUT GUEROU ซึ่ง คอลเลคชั่ น ที่ ช นะจากการประกวดในครั้ ง นี้ จ ะถู ก พั ฒ นาเพื่ อ จั ด จํ า หน า ย ภายใตแบรนด F –fashion ใน ป 2014 ตอไป

เคดี้โกรว จัดทริป เคล็ดลับสูแดด รับซัมเมอร Summer Splash Beauty Skin นักโภชนาการและที่ปรึกษาดานความงาม เจนีตา ชอย (นั่งที่ 2 จากซาย) เปนวิทยากรพิเศษ รวมกับ สุรัตนาวี สุวิพร (นั่งที่ 2 จากขวา) และ สุรวิทย สุวิพร (นัง่ คนแรกจากขวา) ในทริปพิเศษ “เคดีโ้ กรว ซัมเมอร สแปลช บิวตี้ สกิน” จัดโดย คลินคิ ความงาม เคดีโ้ กรว รวมกับ สายการบินแอรเอเชีย เพื่อแนะนําเคล็บลับ ดูแลผิวตอนรับฤดูรอนใหกับสื่อมวลชน ณ โรงแรม จังหวัดภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้ 46


EDT Top10 Free Copy Volume 2  

EDT Top10 Free Copy Volume 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you