Page 1

100 STORIES OF

CUISINE

ºÒ· 339


“ Cooking is at once one of

the simplest and gratifying of the arts, but to cook well one must love and respect food.

“

Craig Claiborne


100 Stories of Japanese Cuisine

เลขมาตรฐานสากลประจ�ำหนังสือ 978-616-7766-14-0 พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม 2557 ราคา 339 บาท

สนับสนุนการจัดท�ำโดย บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) 591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2665 5530

จัดท�ำโดย

บริษัท สามารถ มัลติมิเดีย จ�ำกัด โทรศัพท์ 0 2502 6617, 0 2502 6500 โทรสาร 0 2502 6363

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระเฑียร ศรีมงคล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิทยา วรปัญญาสกุล

บรรณาธิการอ�ำนวยการ สุภสิทธิ์ รักกสิกร บรรณาธิการบริหาร ดารารัตต์ พืชมงคล บรรณาธิการศิลปกรรม กิตติพัฒน์ สุขพงษ์ กองบรรณาธิการ เมธาวี ฮั่นพงษ์กุล เดือนฉาย วรรณพัฒน์ อัคนี ท่องธารา ฐิติพันธ์ จินจันทร์ ชุติมา สมสืบ ศิลปกรรมและภาพถ่าย กิตติพัฒน์ สุขศรี อนงค์ สิทธิสินทรัพย์ วิทยา จิระเสวกดิลก ณัฐพณ ดวงประชา พิมพ์ที่ บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จ�ำกัด โทรศัพท์ 0 2428 7500 โทรสาร 0 2428 7444 จัดจ�ำหน่าย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2739 8222 โทรสาร 0 2739 8356

www.EDTguide.com

facebook.com/EDTguide


“ Japanese chefs believe our

Masaharu Morimoto

soul goes into our knives. Once we start using them, you wouldn’t put your soul in a dishwasher.


Jiro Ono

“

“ Each ingredient has an ideal moment of delicious.


คำ�นำ� 100 Stories of Japanese Cuisine เรื่องราวและต�ำนานของวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น เป็นเรื่องที่เล่าและ เรียนรู้กันได้อย่างไม่รู้จบ ไม่ ผิ ด นั ก หากจะบอกว่ า อาหารญี่ ปุ ่ น ในทุ ก ๆ จาน ทุ ก ๆ เมนู คื อ งานศิลปะ โดยมีเชฟเป็นศิลปินผู้สร้างงานศิลปะบนจานอาหาร เสน่ห์แห่งความอร่อยมาจากความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การ เลือกที่มาของวัตถุดิบ วิธีการปรุง เครื่องปรุง รสชาติ รวมถึงการตกแต่ง จัดวาง และน�ำเสิร์ฟอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะจาน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น ส่วนผสมที่ท�ำให้อาหารญี่ปุ่นได้รับความนิยมและแพร่หลายไปทั่วโลก 100 Stories of Japanese Cuisine เล่มนี้ ได้รวบรวมเรื่องราวของ ร้านอาหารญีป่ นุ่ ในกรุงเทพฯ ทีค่ ดั สรรมาอย่างดีแล้วในเรือ่ งของความอร่อย การบริการ และเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปในแต่ละร้านแต่ยังคง รักษาไว้ซงึ่ เคล็ดลับตามแบบฉบับอาหารญีป่ นุ่ ทัง้ แบบดัง้ เดิม (Traditional) แบบทันสมัย (Modern) หรือจะแนวผสมผสานแบบประยุกต์ตามสมัยนิยม (Fusion) และแน่นอนสิทธิพิเศษจากทุกๆ ร้าน รอคุณอยู่ในหนังสือเล่มนี้... LET’S ENJOY THE TASTE OF JAPAN…


APPETIZER

CONTENTS

12 18 20 22 23 24 25 26 28

20 Japanese Food: We Like & Nice To Know! Sashimi…Fresh Delicious มากุโร่ สุดยอดปลา แห่งวงการอาหารญี่ปุ่น 8 Types of Sushi Sushi Do & Don’t รู้จักกับ เส้นบะหมี่ญี่ปุ่น 5 ชนิด วาซาบินั้น...สำ�คัญไฉน ตำ�นานตะเกียบ ญี่ปุ่น MAIN COURSE สำ�ราญ...สาเก

Traditional

32 Aji 34 Akiyoshi 36 Anata Sushi 38 Basaraka Ramen 40 Chiba Cham 42 Gin Sushi 44 Gyu-Maru 46 Hagakure 48 Heiroku Sushi 50 Hokkaido Ramen Santouka 52 Hokkaido Tsubohachi 54 Ibushi Ginjiro 56 IKKYU Japanese Yakiniku 58 Iroha Yakiniku 60 JIRO Raw Bar & Grill 62 Jousen Yakiniku & Bar 64 Joushitsu Sushi 66 Kacha Kacha 68 Kagonoya 70 Kappo Hanako 72 Karatama Robatayaki 74 Kisso Japanese Restaurant 76 KONAYA (Curry Udon & Tempura) 78 Matsuri De Go Go Ramen 80 Misoya Ramen

82 Nanpuu Okonomiyaki Restaurant 84 Nishiki 86 Nobu Japanese Restaurant 88 Ootoya 90 Ramen Kourakuen 92 Ramen Suteiji 94 Ringer Hut 96 Seiniku-ten Premium Yakiniku 98 Sen-ryo Restaurant 100 Sha Raku 102 Shinsoko Sushi 104 SOBA Q 106 Sushi Hana 108 Sushi Masa 110 Sushi-OO 112 Sushi Otaru 114 Tadaima Sushi 116 Taihei Japanese Restaurant 118 Tamaruya Honten 120 Tan Tan Izakaya Buffet 122 Tenya 124 Tohkai Japanese Restaurant 126 Tororo Sushi 128 TORO Fresh Japanese Cuisine 130 Wasabi 132 Yakiniku EN 134 Yakiniku Tan 136 Yamagoya Ramen 138 Yashin by Tenyuu 140 Yuutaro Japanese Restaurant


Modern 144 Benihana Japanese Restaurant 146 Giants Yakiniku 148 GYU GYU TEI Bangna 150 Gyu-Kaku 152 Hajime Robot Restaurant 154 Hinaya Japanese Restaurant & Grill Chicken 156 Ito-Kacho 158 Kaizen Sushi and Hibachi 160 KAMI 162 KIN Yakiniku 164 Kinniku Gyudon 166 KiSara 168 Masami Sushi 170 Melt Me 172 Nami Yakiniku 174 Nikko Cafe 176 Osaka Ohsho 178 Shabu King 180 Shabu Sen 182 Shin Kai Sushi & Sashimi Bar 184 Shio Yoshoku Café & Restaurant 186 Sousaku 188 Tenyuu Grand Japanese Restaurant 190 Teriyaki Bar Kelly’s 192 TETSU 194 Yuu & Wine 196 Zipangu

CONTENTS

Fusion 200 FUMi Japanese Cuisine 202 High Hat Sushi Bar 204 Kaguya Japanese Gastro Bar 206 Koken Sushi & Dining Bar 208 Mokuola Hawaii 210 Mr.Sushi 212 Nomiya Gastro Bar 214 OGU OGU 216 Omu Japanese Omurice & Cafe 218 On The Table 220 O’Zake by Tenyuu 222 Reef Sushi Bar & Grill 224 Ryujin Sushi & Sake Bar 226 Sonie’s 228 Tokiya 230 Wabi Sabi Japanese Gastro Bar 232 Yellow Tail Sushi Bar 234 Yujo Sushi Bar & Bistro


Healthy eating is a way of life, so

it’s important to

establish routines

that are simple, realistically, and ultimately livable. Arthur Agatston


Appetizer


20 Japanese Food

We Like& Nice To Know! “อิริไชมาเซซซ...” ยินดีต้อนรับสู่เมนูความอร่อยพร้อมเรื่องราว น่ารู้จากแดนอาทิตย์อุทัย เพื่อเสริมอรรถรสในการรับประทานอาหาร จานเด็ดในร้านโปรด สัมผัสความเป็นเจแปนนีสเต็มรูปแบบกับเมนู อาหารญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ลองมาทบทวนกันดูว่า 20 เมนู จานโปรดต่อไปนี้ มีเรื่องไหนบ้าง ที่คุณยังไม่รู้!


1

ซูชิสารพัดหน้า (Sushi)

ศิลปะการท�ำอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ประจ�ำชาติของ ญี่ ปุ ่ น เป็ น การผสมผสานกั น อย่ า งลงตั ว ระหว่ า งข้ า ว ญี่ปุ่น น�้ำส้มสายชู และของคาวชนิดต่างๆ โดยซูชิที่ได้ รับการขนานนามว่าเป็นราชันย์แห่งซูชิคือ ซูชิหน้าโอโท โร่ หรือเนื้อปลาทูน่าส่วนท้องซึ่งมีรสชาติหวานนุ่มลิ้นด้วย ชั้นไขมันในสัดส่วนที่ลงตัว

3ข้าวหน้าเนื้อต่างๆ(Gyudon)

อาหารจานเดียวประเภทข้าวราดด้วยหน้าต่างๆ เป็นเมนู โปรดของคนญีป่ นุ่ ในชัว่ โมงเร่งด่วน กิวด้ง หรือข้าวหน้าเนือ้ ต่างๆ ทีข่ นึ้ ชือ่ และได้รบั ความนิยมคือ ข้าวหน้าเนือ้ วัว โดย จะน�ำเนื้อวัวมาผัดกับน�้ำซอสและหอมหัวใหญ่จนเข้าเนื้อ ท�ำให้มีรสชาติที่โดดเด่น แต่บางร้านจะผัดเส้นชิราตะกิ ใส่ลงไปด้วย คนญี่ปุ่นนิยมตอกไข่ดิบลงบนข้าวก่อนทาน พร้อมเครื่องเคียง เช่น ขิงดอง และพริกชิจิมิ

2

หมูชุบเกล็ดขนมปังทอด (Tonkatsu)

ทงคั ต สึ หรื อ หมู ชุ บ เกล็ ด ขนมปั ง ทอด พั ฒ นามาจาก คัตสึเร็ทสึ ทีใ่ ช้เนือ้ วัวเป็นวัตถุดบิ หลัก ปัจจุบนั ร้านทงคัตสึ ชื่อดังในญี่ปุ่นจะใช้เนื้อหมู 3 ชนิด ได้แก่ หมูสามชั้น เนื้อ สันนอก และเนื้อสันใน โดยมีเคล็ดลับอยู่ที่ความหนาของ เนือ้ หมูตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 2 เซนติเมตร ทอดแบบไม่อมน�ำ้ มัน รสชาติกรอบนอกนุ่มใน

4ข้าวแกงกะหรี่ (Curry Rice)

แกงกะหรี่ญี่ปุ่นจะมีความโดดเด่นในเรื่องของความหอม ของเครื่องเทศ และรสชาติที่เข้มข้น เป็นอาหารจานโปรด ของชาวโอซาก้า ซึ่งเคยให้นิยามความอร่อยไว้ว่า “ข้าว แกงกะหรี่ที่ดี ตอนแรกจะให้ความรู้สึกหวาน แต่พอทาน ต่อไปเรื่อยๆ จะให้รสเผ็ด”


6 5 ราเมง (Ramen)

อาหารพื้นเมืองที่หาทานได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยราเมง ของแต่ละพื้นที่ก็จะมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แม้ จะมีส่วนประกอบคล้ายกัน แต่ความโดดเด่นจะอยู่ท่ีเส้น และน�้ำซุปที่แตกต่างกันไป เช่น ทงคัตสึราเมง รสชาติ กลมกล่อมด้วยน�ำ้ ซุปกระดูกหมู เป็นเมนูเด่นของเกาะคิวชู หรือมิโซะราเมง โชยกลิน่ หอมเต้าเจีย้ ว เป็นชามอร่อยของ ฮอกไกโด เป็นต้น

7อุด้ง (Udon)

อาหารประเภทเส้น ท�ำจากแป้งสาลีมีสีขาวขุ่น รสชาติ เหนียวนุ่ม ในย่านที่มีคนท�ำงานเยอะๆ ของประเทศญี่ปุ่น จะมีร้านราเมงและอุด้งแบบเป็นเคาน์เตอร์ ไม่มีเก้าอี้นั่ง นิยมยืนกินเพื่อความรวดเร็ว เพราะวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่น ต้องท�ำงานแข่งกับเวลา

โซบะเย็น (Zaru Soba)

การกินโซบะเย็นตามแบบฉบับคนญี่ปุ่นนั้น ต้องคีบเส้น ทีละน้อย จุ่มลงในน�้ำซอสสักครู่ แล้วทานทีละค�ำ เมื่อ ทานเสร็จหมด ให้เอาน�้ำร้อนที่ใช้ต้มโซบะเติมลงไปในน�้ำ ซอสที่เหลืออยู่ จากนั้นก็ยกขึ้นดื่มให้หมด เรียกว่า อร่อย จนหยดสุดท้ายจริงๆ

8ข้าวปั้นโอนิงิริ (Onigiri Rice Balls)

ข้าวสวยญี่ปุ่นปั้นเป็นรูปสามเหลี่ยม ห่อด้วยสาหร่าย สอดไส้เค็มชนิดต่างๆ คนญีป่ นุ่ ส่วนใหญ่เวลาต้องเดินทาง หรือไปเที่ยวกับครอบครัว มักจะท�ำข้าวปั้นโอนิงิริไปด้วย เนื่องจากพกพาสะดวก ทานง่าย แถมทิ้งไว้นานแค่ไ หน รสชาติก็ไม่เปลี่ยนแปลง


10เทมปุระ (Tempura) 9พิซซ่าญี่ปุ่น (Okonomiyaki)

อาหารประเภทเคลือบแป้งทอด แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ เทมปุระอาหารทะเล และเทมปุระผัก โดยเทมปุระ อาหารทะเลทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ คือ กุง้ เทมปุระ ส่วน เทมปุระผักจะมีเห็ดหอม รากบัว มะเขือม่วง ใบเบญจมาศ และขิง

หากพูดถึงพิซซ่าญี่ปุ่นสูตรต้นต�ำรับ ร้านส่วนใหญ่จะให้ ลูกค้าลงมือท�ำเอง เป็นทีน่ ยิ มมากในโอซาก้า และฮิโรชิมา ส่วนวิธีการคือ สั่งของที่อยากทาน เช่น ปลาหมึก กุ้ง ผัก น�ำมาผสมกับแป้ง คลุกให้เข้ากันก่อนเทลงบนเตาเหล็ก รอ ให้สกุ แล้วพลิกอีกด้าน จากนัน้ ก็เติมซอส มายองเนส และ ปลาแห้งตามชอบใจ แค่นี้ก็พร้อมให้คุณได้อร่อยกันแล้ว

12ปลาดิบ (Sashimi) 11ทาโกะยากิ (Takoyaki)

เมนูทานเล่นหน้าตาคล้ายกับขนมครกไทย แต่ท�ำจากไข่ และแป้ง มีลกั ษณะเป็นลูกกลมๆ ยัดไส้หนวดปลาหมึกยักษ์ ไว้ข้างในได้รับความนิยมมากในประเทศญี่ปุ่น จนสร้าง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท าโกะยากิ ขึ้ น มา เพื่ อ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยรวบรวมร้านทาโกะยากิที่มีชื่อเสียงมาแสดงรสชาติ แบบต้นต�ำรับให้ทุกคนได้ชิมกัน

การรั บ ประทานปลาดิ บ เป็ น ศิ ล ปะอย่ า งหนึ่ ง ของคน ญี่ ปุ ่ น ที่ ผ ่ า นการคิ ด ค้ น อย่ า งพิ ถี พิ ถั น จนเกิ ด เป็ น แนวทางปฏิบัติที่ช่วยเพิ่มรสชาติความอร่อยได้ โดยวิธี การทานปลาดิบที่ว่านั้น ต้องทานเรียงล�ำดับจากปลา สี ข าว ปลาสี เ งิ น และปลาสี แ ดง จากนั้ น จึ ง ทานปลา ที่มีรสชาติเข้มข้นอย่างแซลมอนและไข่เป็นของหวาน ปิ ด ท้ า ย นอกจากนี้ ยั ง ทานปลาส่ ว นที่ มี ไ ขมั น น้ อ ย ไปหามาก เช่ น โอโทโร่ กั บ ชู ท าโร่ ต้ อ งทานชู ท าโร่ ที่ ไขมันน้อยกว่าก่อน เนื่องจากชั้นไขมันจะไปเคลือบลิ้น ท�ำให้การรับรู้รสชาติของค�ำต่อไปนั้นน้อยลง


13ย�ำสาหร่ายวากาเมะ (Chuka Wakeme)

เมนูยอดนิยมที่นอกจากจะอร่อยถูกปากคนไทยแล้ว ยังมี ประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะสาหร่ายวากาเมะ มีสรรพคุณ ในการลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ลดปัญหาเรื่อง ความดันโลหิตสูง รวมไปถึงช่วยปรับให้ค่าน�้ำตาลกลูโคส ในเลือดนั้นดีขึ้นด้วย

15ยากินิคุ (Yakiniku)

แม้ ว ่ า จะเป็ น เมนู ที่ ดู ง ่ า ยๆ เพี ย งเอาเนื้ อ มาย่ า งบน เตาถ่านร้อนๆ ทว่าการที่จะทานให้อร่อยนั้น ต้องมาจาก ส่วนประกอบหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น เนื้อที่ต้องนุ่มและ ติดมันนิดๆ ไฟที่แรงก�ำลังดี น�้ำจิ้มอร่อย แต่ส่วนที่ยาก ที่สุดก็คือเทคนิคการย่างเนื้อนั่นเอง การย่างเนื้อให้อร่อย ต้องท�ำให้สกุ ด้วยการพลิกเนือ้ เพียงสองครัง้ ถ้ามากกว่านัน้ เนือ้ จะแห้ง กระด้างเกินไป ทานไม่อร่อย คนญีป่ นุ่ ส่วนใหญ่ ชอบทานเมนูนี้คู่กับเบียร์ จึงไม่แปลกใจเลยที่คนญี่ปุ่นจะ ชอบเข้าร้านยากินิคุในเวลาหลังเลิกงาน เพราะสามารถ สังสรรค์กับเพื่อนฝูงได้อย่างเต็มที่

14ซุปมิโซะ (Miso Soup)

น�้ ำ ซุ ป รสชาติ ดี ที่ ข าดไม่ ไ ด้ เ มื่ อ ทานอาหารญี่ ปุ ่ น ซึ่ ง เครื่องปรุงหลักของเมนูนี้ได้แก่ มิโซะ มิโซะนั้นได้มาจาก การหมักถัว่ เหลือง และเกลือ หมักบ่มไว้ราว 1-3 ปี มีรสชาติ คล้ายกับเนื้อสัตว์ แต่ไม่มีส่วนประกอบจากเนื้อสัตว์เลย การท�ำซุปมิโซะนั้น จะต้องเตรียมน�้ำซุป มิโซะ สาหร่าย วากาเมะ และเต้าหู้ อาจจะใส่ปลาโอแห้งบ้าง เพื่อเพิ่ม รสชาติ น�ำทุกอย่างมาปรุงรวมกัน ต้มจนเดือด ก็จะได้น�้ำ ซุปอร่อยๆ ไว้ทานกันแล้ว

16เทปปันยากิ (Teppanyaki)

ส�ำหรับเทปปันยากิในประเทศญี่ปุ่นนั้น นอกจากจะเป็น เมนูรสเด็ดแล้ว ยังเรียกความสนใจจากนักชิมได้เป็น อย่างมาก เพราะพ่อครัวจะมีลีลาในการปรุงได้อย่างน่า ตื่นตาตื่นใจ ตั้งแต่การเคาะตะหลิวกับกระทะเป็นจังหวะ เร้าใจ ส่งเสียงดังเป็นระยะ ไปจนถึงการเรียงหัวหอมเป็น ทรงภูเขาไฟฟูจิ แล้วราดสาเกลงไป ก่อนจะจุดไฟอย่าง รวดเร็ว กลายเป็นภูเขาหัวหอมในทะเลเพลิง ซึ่งถือเป็น ประสบการณ์แปลกๆ ที่สนุกและน่าจดจ�ำเลยทีเดียว


17สุกียากี้ (Sukiyaki)

เมนู ย อดฮิ ต ที่ ค นญี่ ปุ ่ น ชอบทานกั น ในหน้ า หนาว โดย เฉพาะงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า เพราะนอกจากจะอร่อยแล้ว ยังให้ความอบอุ่นกับร่างกายได้ดี ส่วนประกอบหลักๆ คือการน�ำเอาเนื้อสัตว์ ผักต่างๆ เต้าหู้ และน�้ำซุปมาเท รวมกันลงในหม้อ ปรุงรสด้วยโชยุ น�้ำตาล ต้มรวมกัน ทั้งหมด แล้วรอให้สุก ส่วนวิธีการกินนั้นจะใช้ตะเกียบคีบ เนือ้ ในหม้อมาจุม่ ลงในไข่ดบิ แทนน�ำ้ จิม้ เพราะนอกจากจะ ได้รสชาติที่หวานนุ่มลิ้นแล้ว ยังเป็นการลดความร้อนของ เนื้อ โดยไม่ต้องใช้ปากเป่าให้เสียเวลา

19โมจิ (Moji)

โมจิ ถือว่าเป็นนางเอกของวงการขนมญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ เพราะขนมญี่ปุ่นเกือบทุกประเภทนั้น ล้วนแต่ใช้โมจิเป็น ส่วนผสมหลัก โมจิท�ำมาจากข้าวเหนียวที่นึ่งให้สุกแล้ว น�ำมาต�ำให้ละเอียด เป็นเนื้อเดียวกัน เรียกว่า โมจิสด มักท�ำกันในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ การต�ำโมจินั้น ถือ เป็นกุศโลบายของคนสมัยก่อนที่ต้องการสร้างความรัก ความ-สามัคคี ให้เกิดขึน้ กับทุกคนในครอบครัว เพราะต้อง ใช้แรงงาน และความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันในการท�ำ จึง จะได้โมจิ มาทานกันอย่าเอร็ดอร่อยพร้อมหน้าพร้อมตากัน ในวันปีใหม่

18 ชาบู (Shabu)

ด้วยความที่เป็นอาหารประเภทหม้อไฟเหมือนกับสุกียากี้ จึงท�ำให้นกั ชิมหลายท่านสับสนว่า ความแตกต่างของ ชาบู กับสุกยี ากีน้ นั้ คืออะไร ข้อสังเกตง่ายๆ ก็คอื ชาบูจะลวกเนือ้ ให้พอสุกได้ที่ แล้วทานกับน�ำ้ จิม้ งา หรือน�ำ้ จิม้ พอนซึ แต่สกุ ี ยากีน้ นั้ จะน�ำเนือ้ ทัง้ หมดลงไปต้มในหม้อตัง้ แต่แรก พอสุก ถึงจะใช้ตะเกียบคีบเนื้อมาจุ่มไข่ดิบแล้วทาน

20ชาเขียวมัทฉะ (Matcha Green Tea)

ชาที่ ผ ลิ ต โดยการน� ำ ใบชาเขี ย วใบอ่ อ นๆ ที่ เ ก็ บ ใหม่ ๆ มาอบแห้ ง ก่ อ นจะบดเป็ น ผงละเอี ย ดภายใต้ ค วาม ร้อนที่เหมาะสม จึงจะได้ออกมาเป็นผงชาเขียวมัทฉะ คุณภาพดี ซึ่งคนญี่ปุ่นในสมัยก่อนจะชงชาเขียวมัทฉะ ในพิธีชงชาเท่านั้น ต่างจากในปัจจุบันที่มีการปรับปรุง แปรรูปให้สามารถน�ำไปชงดืม่ กับน�ำ้ ร้อนได้ทนั ที นอกจาก รสชาติและกลิ่นหอมเฉพาะตัวแล้ว ชาเขียวมัทฉะยังมี สารต้านอนุมูลอิสระ และประโยชน์ในการช่วยควบคุม ระดับคอเลสเตอรอลของร่างกายได้อกี ด้วย ชาเขียวมัทฉะ จึงกลายเป็นเครือ่ งดืม่ ยอดนิยมส�ำหรับกลุม่ คนทีช่ อบดูแล สุขภาพเป็นประจ�ำ


Sashimi…

Fresh Delicious ในอดี ต ซาชิ มิ เ ป็ น อาหารของกลุ ่ ม ชาวประมงเท่ า นั้ น ด้ ว ย ข้อจ�ำกัดระหว่างออกเรือหาปลาในทะเล บรรดาลูกเรือจึงน�ำปลาทีจ่ บั ได้ มาแล่ทานกันสดๆ ต่อมาเมื่อมีการเริ่มผลิตซอสโชยุออกวางจ�ำหน่าย เมนูซาชิมิก็ได้รับความนิยมจากชนชั้นที่มีฐานะเพราะราคาของซอส โชยุที่ใช้ทานคู่กันกับซาชิมินั้นมีราคาแพงมาก กระทั่งเข้าสู่ปลายสมัย เอโดะ ซอสโชยุเริ่มแพร่หลายในชนชั้นชาวเมืองพร้อมๆ กับความนิยม ทานซาชิมิ ยุคนี้เองจึงเริ่มมีร้านซาชิมิยะที่เปิดขายซาชิมิโดยเฉพาะให้ พบเห็นกันได้ทั่วไป ชาวญี่ปุ่นถือว่าซาชิมิเป็นอาหารพิเศษที่พระเจ้าประทานมา ให้ จึงไม่แปลกที่การทานซาชิมิ จะมีความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่ การเลือกเนือ้ ปลาสด การแล่ การจัดแต่งหน้าตาอาหาร ไปจนถึงขัน้ ตอน การกิน ส�ำหรับคนญี่ปุ่นถือว่าซาชิมิเป็นยาอายุวัฒนะและเป็นอาหาร ประจ�ำชาติ เพราะเป็นอาหารรสธรรมชาติไม่ผ่านการปรุงแต่ง และมี คนไทยจ�ำนวนมากที่หลงใหลในความสดและความอร่อยของซาชิมิ เช่นเดียวกันกับชาวญี่ปุ่น

ซาชิมิเป็นเมนูที่ท�ำมาจากปลาทะเลสด ไม่ผ่าน ความร้ อ น และไม่ ผ ่ า นการปรุ ง รส ซึ่ ง เนื้ อ ปลาทะเลที่ นิ ย ม น� ำ มาท� ำ ซาชิ มิ ได้ แ ก่ ปลาแซลมอน ปลาทรายแดง ปลาซาบะ ปลาตาเดียว ปลาทูน่า ปลาฮิรามาสะ ปลาตะคองเหลือง ปลากะพงขาว ปลาเก๋า และยังมี สัตว์ ทะเลชนิดอื่ นๆ เช่น หอยเป๋าฮื้อ หอยเชลล์ หอยปี ก นกแดง กุ ้ ง หวาน หมึ ก ยั ก ษ์ หรื อ กั้ ง ก็ นิ ย มน� ำ มาท� ำ เป็ น ซาชิมิเหมือนกัน แต่สัตว์ทะเลเหล่านี้จะต้องผ่านการท�ำให้สุกก่อนเสิร์ฟ


หัวใจส�ำคัญของซาชิมิ นอกจากความสดของวัตถุดิบแล้ว เชฟ และมีด ก็มีความส�ำคัญไม่แพ้กันโดยความช�ำนาญและความเก๋าของ เชฟนัน้ วัดกันตรงทีล่ ลี าและน�ำ้ หนักมือทีล่ งใบมีด คือต้องแล่ให้เนือ้ ปลา มีเท็กซ์เจอร์ที่สวยงาม บางแต่ไม่เละ แล่เนื้อปลาออกมาได้จากทุกส่วน และเหลือเนื้อปลาทิ้งน้อยที่สุด ส่วนใบมีดท�ำจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง คมกริบตัง้ แต่โคนจรดปลาย เมือ่ สัมผัสกับเนือ้ ปลาต้องใช้แรงกดไม่มาก และขาดในการลงมีดเพียงครัง้ เดียว เชฟบางคนกว่าจะได้ขนึ้ มาท�ำหน้าที่ แล่ปลาต้องฝึกฝนการใช้มีดอยู่นับสิบปี และเชฟที่เก่งๆ เงินเดือนสูงลิ่ว สนนราคาปลาดิบบวกกับค่าฝีมอื คนแล่อยูท่ หี่ ลักแสนต่อจานเลยทีเดียว

ตามธรรมเนียมแบบเป็นทางการ ชาวญี่ปุ่นจะทานซาชิมิเป็นอาหารจานแรก เพราะ ซาชิมไิ ม่ได้ผา่ นการปรุงแต่งรสชาติใดๆ จึงควร ทานก่อนอาหารรสชาติจัดจ้านอื่นๆ สิ่งที่เสิร์ฟ มาคูก่ บั ซาชิมคิ อื ข้าวและมิโซะซุป ดังนัน้ ซาชิมิ จึงนับว่าเป็นอาหารจานหลักด้วยเหมือนกัน


มากุโร่ สุแห่งดวงการอาหารญี ยอดปลา่ปุ่น ปลามากุโร่ (Maguro)

หรือทูน่า เป็นปลาที่นิยมมาท�ำซาชิมิ และซูชิมากที่สุด ด้วย เนื้อสัมผัสที่ใกล้เคียงกับเนื้อวัว แต่ให้ความหวาน ชุ่มฉ�่ำ แบบ เนื้อปลา จึงท�ำให้นักชิมจากทั่วสารทิศต่างเรียกหาเนื้อปลา มากุโร่มาเป็นอันดับหนึ่ง ปลามากุโร่ ใช้เวลาในการเติบโตเป็นเวลานานหลายปี จึ ง จะมี ข นาดที่ เ หมาะสมในการจั บ มาท� ำ เป็ น อาหาร จึงท�ำให้ราคาของปลามากุโร่นั้นแพงกว่าปลาชนิดอื่นๆ โดยชิ้นส่วนของปลามากุโร่นั้น สามารถน�ำมาแยกขาย เพื่อไปประกอบอาหารได้ทั้งหมด ซึ่งแต่ละส่วนนั้น ก็มีความอร่อยและราคาที่แตกต่างกันไป สามารถ จ�ำแนกออกมาได้ดังนี้


Akami

Chutor o

Otor o

อะคามิ (Akami)

คื อ เนื้ อ ส่ ว นกลางล� ำ ตั ว มี ป ริ ม าณมาก หาได้ง่าย ซึ่งมักจะเป็นเนื้อที่เราหาทานกัน ได้ทั่วไปในเมนูซูชิและซาชิมิ ลักษณะเนื้อ จะเป็นสีแดงอย่างเห็นได้ชัด

ชูโทโร่ (Chutoro)

คื อ เนื้ อ ส่ ว นที่ อ ยู ่ ใ กล้ ค รี บ ปลาทั้ ง ด้ า นบน และท้องส่วนหลัง เนือ้ ส่วนนีจ้ ะอร่อยกว่าอะคามิ มีความนุ่มและหวาน เพราะมีไขมันคั่นสลับ เนื้อปลาอยู่ตลอดทั้งชิ้น

โอโทโร่ (Otoro)

คือเนื้อท้องส่วนด้านหน้า ที่มีไขมันแทรกอยู่ เกือบทุกอณูจนกลายเป็นลายหินอ่อนสวยงาม จึงท�ำให้เนือ้ ส่วนนีม้ รี สชาติอร่อยทีส่ ดุ แต่กม็ ี ปริมาณน้อยที่สุดด้วยเช่นกัน ที่ส�ำคัญคือ เนื้อโอโทโร่นั้นจะอยู่ในปลามากุโร่ ที่มีน�้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไป และพบ ได้ในบริเวณกระแสน�้ำอุ่นในทะเลลึก อย่างมหาสมุทรแปซิฟิกหรือแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเท่านั้น จึง ท�ำให้ราคาของโอโทโร่นั้นสูงลิบลิ่วไปโดยปริยาย


8 Types of

Sushi

ซูชิ หรือ ข้าวปั้นญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งเมนูที่คนไทย รู้จักและคุ้นเคยกันอย่างดี แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า ในบรรดา ข้าวปัน้ ญีป่ นุ่ ทีท่ านกันนัน้ ถูกแบ่งประเภทออกตามลักษณะ ของการปั้นข้าว และยังมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปด้วย

1

นาเระซูชิ (Nare Sushi)

2

3

มากิซูชิ (Maki Sushi)

ซูชิ 4 เตมากิ (Temaki Sushi)

5

ถื อ เป็ น ต้ น ก� ำ เนิ ด ของซู ชิ คื อ การน� ำ เอาปลา ข้ า วสวย และ เกลื อ มาหมั ก รวมกั น จนเกิ ด รสเปรี้ยวเหมือนปลาส้มบ้านเรา ถือเป็นอาหารหรูและราคาแพง แฟนพันธุ์แท้อาหารญี่ปุ่นไม่ควร พลาด

หรือซูชิโรล เป็นการปรับปรุง รู ป แบบซู ชิ ใ ห้ เ ข้ า กั บ ชาวตะวั น ตกโดยการใส่ ไ ส้ เช่ น ปลาทู น ่ า แตงกวา ไข่หวาน ฯลฯ ไว้ตรงกลางห่อด้วยแผ่น สาหร่ า ย และหั่ น เป็ น เเว่ น ๆ พอดีค�ำ

กุงกังซูชิ (Gunkan Sushi)

ข้าวปั้นทรงวงรีหน้าไข่ชนิดต่างๆ เช่น ไข่กุ้ง อิคุระ หรือไข่หอยเม่น วางโปะไว้ดา้ นบน ส่วนก้อนข้าวปัน้ นั้นห่อด้วยแผ่นสาหร่ายโนริ

7 โอชิซูชิ (Oshi Sushi)

คือข้าวปัน้ หน้าปลาดิบ ทีม่ กี ารกด ข้าวในพิมพ์สเี่ หลีย่ มให้แน่น จาก นั้นค่อยวางเนื้อปลาไว้ด้านบน แล้วหั่นตามยาวเป็นชิ้นพอดีค�ำ

นิกิริซูชิ (Nigiri Sushi)

เป็ น ข้ า วปั ้ น ทรงวงรี ที่ มี เ นื้ อ ปลาดิ บ แซลมอน หมึ ก กุ ้ ง ไข่หวาน ฯลฯ วางด้านบน เวลา ทานอาจป้ายวาซาบิไว้ที่เนื้อปลา เพื่อช่วยเพิ่มรสชาติ

หรือแคลิฟอร์เนีย โรล เป็นข้าวปัน้ แบบสอดไส้ตรงกลางและม้วน สาหร่ายเป็นทรงกรวยเพื่อให้ถือ ทานได้ง่าย ภาษาอังกฤษจึงเรียก ซูชชิ นิดนีว้ า่ Hand Roll หรือซูชโิ รล มือถือ

6

ชิราชิซูชิ (Chirashi Sushi)

เป็นการน�ำข้าวสวยใส่ชามแล้ว คลุ ก กั บ น�้ ำ ส้ ม พั ก ไว้ จากนั้ น ก็ เรี ย งท็ อ ปปิ ้ ง เช่ น เนื้ อ ปลาดิ บ ชนิ ด ต่ า งๆ ไข่ ห วาน กุ ้ ง หวาน แซลมอน หรือซาบะด้านบนข้าว คนไทยรูจ้ กั กันในชือ่ “ข้าวหน้าปลาดิบ”

8 อินาริ (Inari Sushi)

คื อ ซู ชิ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ห ่ อ ด้ ว ยสาหร่ า ย และไม่ได้ใช้วธิ กี ารปัน้ แต่เป็นการ น�ำข้าวที่ปรุงรสแล้วใส่ลงในแผ่น เต้าหู้ทอด


Sushi

Do&Don’t

อาหารแต่ละชาติก็มีวัฒนธรรมการกินที่แตกต่างกันไป เพื่อให้ได้รับรู้รสชาติและเข้าถึงอาหารชาตินั้นๆ อย่างลึกซึ้ง ส�ำหรับซูชิเองก็มีวัฒนธรรมการกินที่ควรและไม่ควรเช่นเดียวกัน

Do

• ใช้มอื หยิบซูชกิ ไ็ ม่ผดิ เพราะการกินซูชดิ ว้ ยมือ เป็นวิธีการกินที่ถูกต้องตามวิถีแห่งเอโดะ

• กินขิงดองก่อนซูชคิ ำ� ต่อไป จะช่วย ปรับความรู้สึกในการรับรส

• กินให้หมดในค�ำเดียวจะท�ำให้ข้าวไม่เละ

• ใช้ส่วนหน้าของซูชิจิ้มไปที่ซอส โชยุ ให้ขา้ วสัมผัสซอสน้อยทีส่ ดุ เพือ่ ป้องกันข้าวเละเสียรูปทรง

• เริ่มกินจากปลาที่รสชาติอ่อนก่อนแล้วค่อย ไล่ไปปลาที่รสชาติเข้มข้นขึ้น ได่แก่ ปลาสีขาว ตามด้วยปลาสีเงิน ต่อด้วยปลาสีแดง แล้ว ค่อยกินปลาที่มีรสชาติเข้มข้นขึ้น และกินปลา ที่มันที่สุดเป็นอย่างสุดท้ายจะท�ำให้ได้รสชาติ ของปลา • หยุดความเผ็ดของวาซาบิด้วยการหายใจ ทางปากสลับกับการหายใจทางจมูกทันที

Don’t

• อย่าเอาวาซาบิแช่ลงในซอสโชยุ แต่ควร เอาวาซาบิวางลงบนซูชิโดยตรงจะท�ำให้ได้ รสชาติที่ดีกว่า

• อย่าถูตะเกียบ เพราะ ถือเป็นมารยาทที่ไม่ดี • อย่ายื่นเงินให้เชฟซูชิโดยตรง เพราะตามธรรมเนียมเชฟจะไม่จับเงิน

• ใช้ ป ลายตะเกี ย บด้ า นกว้ า งที่ ไม่ใช่ด้านเดียวกับที่ต้องส่งอาหาร เข้ า ปากในการคี บ ซู ชิ ขึ้ น มาจาก จานตรงกลาง ตามมารยาทที่ต้อง แบ่งอาหารทานกับคนอื่น

• ไม่เอาปลาหรือข้าวแช่ลงไปใน ซอสโชยุ เพราะจะเค็มจนไม่รรู้ สชาติ ที่แท้จริง • ห้ามคีบอาหารแล้วส่งต่อกันด้วย ตะเกียบ เพราะตามธรรมเนียมเขา ใช้ตะเกียบคีบกระดูกคนตายส่งต่อ กันในงานศพ


รู้จักกับเส้นบะหมี่ญี่ปุ่น 5 ชนิด

เส้นบะหมี่ญี่ปุ่น อาหารประเภทเส้นที่รู้จักกันดี ผ่านวัฒนธรรมการกินจากการ์ตูน ละคร หรือภาพยนตร์จากญี่ปุ่นนั่นเอง แต่ทราบหรือไม่ ว่าเส้นบะหมี่ที่เห็นว่าเหมือนๆกันอยู่นั้นที่จริงแล้วมีการแบ่งออกมาเป็น 5 ชนิดด้วยกัน ซึ่งแต่ละชนิดนั้นล้วนมีรูปร่าง ลักษณะและการน�ำไปปรุงอาหารที่แตกต่างกันทั้งสิ้น ลองมาดูกันว่าแต่ละชนิดนั้นเรียกว่าอะไรบ้าง

โซบะ (Soba)

เส้นบะหมี่ยอดนิยม ท�ำจากบัควีท ลักษณะเด่นคือ มีสีน�้ำตาล ขนาดปานกลางมีความอร่อยเฉพาะตัวจากบัควีท และจะไม่ผสมแป้งชนิดอื่นๆ วิธีการทานยอดนิยม คือการทาน คู่กับวาซาบิ หอมหัวใหญ่ฝาน คลุกกับน�้ำจิ้มที่ท�ำมาจากสาเกหวาน และเกล็ดปลาแห้ง เสิร์ฟมาบนถาดไม้ไผ่ เรียกกันว่า ซารุโซบะ

โซเมน (Somen)

เส้นบะหมี่ที่ท�ำมาจากข้าวสาลี ท�ำให้มีสีขาวนวล และบาง ด้วยคุณสมบัติของ เส้นที่มีความนุ่ม จึงท�ำให้สามารถดัดแปลงน�ำไปประกอบอาหารได้หลายแบบ แต่ทนี่ ยิ มมากทีส่ ดุ ก็คอื การเสิรฟ์ แบบฮิยาชิ หรือทีร่ จู้ กั กันดีในชือ่ ของ บะหมีเ่ ย็น ทานคูก่ บั ซอสถัว่ เหลืองผสมน�ำ้ มันงา เป็นเมนูเบาๆ ทีม่ กั ทานกันในฤดูรอ้ น เพราะ ท�ำให้ร่างกายสดชื่นได้ดียิ่งนัก

อุด้ง (Udon)

เส้นบะหมี่ที่ท�ำมาจากข้าวสาลีอีกเช่นกัน ขนาดเป็นเส้นกลม แต่มี ความหนามากกว่าเส้นบะหมี่ชนิดอื่นๆ เวลาน�ำไปปรุงอาหาร ตัวเส้นจะ เก็บความร้อนไว้ได้เป็นอย่างดี เสิรฟ์ คูก่ บั น�ำ้ ซุปซอสมิโซะ หอมหัวใหญ่ฝาน ผักต่างๆ และไข่ เหมาะเป็นอาหารช่วงฤดูหนาว เพราะสร้างความอบอุน่ ให้ร่างกายได้ยาวนาน

ราเมง (Ramen)

ลักษณะของเส้นนั้นสามารถเทียบเคียงได้กับหมี่เหลือง ในบ้านเรา สาเหตุที่มีขนาดใกล้เคียงกันนั้น เป็นเพราะ ต้นก�ำเนิดที่แท้จริงล้วนมาจากประเทศจีนเหมือนกัน มัก เสิร์ฟมาในน�้ำซุป 4 แบบอันได้แก่ น�้ำซุปมิโซะ น�้ำซุปชิโอ น�้ำซุปโชยุ และน�้ำซุปทงคัตสึ

เส้นบุก (Shirataki)

เป็นเส้นบะหมีท่ ที่ ำ� มาจาก หัวบุก ลักษณะใสคล้ายวุน้ เส้น แต่ขนาดใหญ่กว่า และมีสนี ำ�้ ตาล มักใช้เป็นส่วนประกอบในเมนูหม้อไฟ หรือสุกี้ยากี้ มีใยอาหารสูงมาก แต่แคลอรี่ต�่ำ จึงมัก จะท�ำให้อิ่มเร็ว และอยู่ท้องนาน ส่งท้ายด้วยเทคนิคการทานบะหมี่ให้อร่อยในแบบญี่ปุ่น นั่นคือการใช้ตะเกียบสาวเส้นบะหมี่เข้าปากด้วยเสียงอันดัง นอกจากจะท�ำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นแล้ว ชาวญี่ปุ่นถือว่า เป็นการให้เกียรติแก่ผู้ที่ปรุงบะหมี่มาให้ทาน เป็นนัยว่า ท�ำได้อร่อย เสียง ยิ่งดังเท่าไร ถือว่ายิ่งอร่อยเท่านั้น


วาซาบินั้น สำ�คัญไฉน

หากกล่าวถึงการทานอาหารญี่ปุ่นประเภทซูชิหรือซาชิมิ สิ่งที่จะนึกถึงกัน เป็ น อั น ดั บ แรกเลย นั่ น คื อ โชยุ ที่ ใ ห้ ร สเค็ ม กลมกล่ อ มเฉพาะตั ว เพิ่ ม รสชาติ ใ ห้ ดียิ่งขึ้น แต่สิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยจริงๆ นั้นกลับเป็นวาซาบิ เพราะ กลิ่นฉุนของวาซาบินั้นช่วยดับกลิ่นคาวของอาหารทะเลสดได้ ทุกชนิด ลดความเลี่ยนได้ดีทีเดียว และที่เหนือไปกว่านั้น วาซาบิ ยังมีฤทธิ์ต่อต้านแบคทีเรียบางประเภทที่อยู่ในปลาได้อีกด้วย วาซาบิ เป็ น เครื่ อ งปรุ ง ที่ได้มาจากการขูดล�ำต้น Canola ซึ่งเป็น พืชสมุนไพรในตระกูลเดียวกับกะหล�ำ่ และบรอกโคลี ปลูกได้ทงั้ พืน้ ดินและพืน้ น�ำ้ โดยการปลูกบนพืน้ น�ำ้ จะให้คณ ุ ภาพทีดกี ว่า แต่กป็ ลูกได้ยากกว่าเช่นกัน วาซาบิที่ทานกันในร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วไปนั้นคือ วาซาบิเทียม ท�ำมาจาก ฮอร์สแรดิชผสมผงมัสตาร์ด แป้ง และสีผสมอาหาร เวลาใช้จะน�ำมาผสมกับ น�้ำเย็นกวนทิ้งไว้ จะให้ความฉุนเผ็ดร้อนขึ้นจมูกคล้ายกับวาซาบิ ข้อดีของ วาซาบิเทียมคือ เก็บไว้ได้นานกว่า แต่รสชาติจะเผ็ดร้อนกว่าวาซาบิสดอยู่มาก วาซาบิสด มาจากการขูดล�ำต้น Canola เข้ากับแท่นขูดที่ท�ำมาจาก เหงือกปลาฉลาม ได้ออกมาเป็นครีมข้นๆ สีเขียวอ่อน รสชาตินุ่มนวลกว่า วาซาบิเทียมอยู่มาก

วาซาบิถือเป็นสมุนไพรที่ให้คุณประโยชน์อยู่มากมาย แต่ที่โดดเด่นและน่าสนใจนั่นคือ 1. มีฤทธิ์ต่อต้านสารก่อมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งในกระเพาะอาหาร 2. ป้องกันเส้นเลือดอุดตัน เพราะช่วยต้านการเกาะตัวของเกล็ดเลือด 3. สามารถต่อต้านแบคทีเรียบางประเภท และพยาธิอนิซาคิส ซึง่ อาศัย อยู่ในปลา ที่เข้าไปสู่ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ เทคนิคการทานวาซาบิกับโชยุคู่กับปลาดิบ ให้อร่อยและ ถูกต้องคืออย่าละลายวาซาบิในโชยุ เพราะจะให้กลิ่นของวาซาบินั้น เสียไป ทีถ่ กู ต้องคือ เอาวาซาบิไปแตะทีเ่ นือ้ ปลา แล้วจึงน�ำเนือ้ ปลาไป แตะโชยุ หรือวางก้อนวาซาบิไว้ด้านในของขอบถ้วยโชยุ แล้วน�ำ ปลาดิบมาแตะวาซาบิ ก่อนจะแตะกับโชยุเบาๆ คงรสชาติของวาซาบิ เอาไว้ได้ดังเดิม


ตำ�นานตะเกียบ ญี่ปุ่น

หากช้อนส้อม คืออุปกรณ์ส�ำคัญที่ขาดไม่ได้บนโต๊ะอาหารของคนไทย ตะเกียบก็เป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เช่นกัน บนโต๊ะอาหาร ของคนญี่ปุ่น แต่ทราบหรือไม่ว่า คนญี่ปุ่นเริ่มใช้ตะเกียบมาตั้งแต่เมื่อใด

อั น ที่ จ ริ ง แล้ ว วั ฒ นธรรมการใช้ ต ะเกี ย บของ ญี่ปุ่นนั้นได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน เริ่มมาตั้งแต่ สมัยยาโยอิ (ราว 300 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ซึ่งมีเพียง องค์จกั รพรรดิเท่านัน้ ทีส่ ามารถใช้ตะเกียบได้ ส่วนประชาชน ทั่วไปก็ยังใช้มือทานข้าวกันตามปกติ จนกระทั่งถึงยุค อาซุกะ (ค.ศ. 538-710) ญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ทางการทูต กับจีนมากขึ้น และได้น�ำการวัฒนธรรมการใช้ตะเกียบ ของราชการจีนมาใช้ในญี่ปุ่น การใช้ตะเกียบจึงแพร่หลาย ลงไปถึงระดับชนชั้นล่างในที่สุด

ตะเกี ย บของญี่ ปุ ่ น และจี น นั้ น มี ค วามต่ า งกั น ตรงที่ปลายสุดของตะเกีย บ ตะเกีย บจีนจะมีปลายมน ส่วนตะเกียบญี่ปุ่นนั้นจะมีปลายแหลม เหตุผลนั้นมาจาก เมล็ดข้าวญี่ปุ่น มีลักษณะสั้น และเหนียว จับกันเป็นก้อน การใช้ตะเกียบปลายแหลมแบบญีป่ ุ่น จึงใช้งานได้สะดวก กว่ามาก และที่ส�ำคัญคนญี่ปุ่นจะใช้ตะเกียบในการทาน อาหารเพียงอย่างเดียว ไม่มีช้อน หรือส้อมแต่อย่างใด แม้แต่น�้ำซุปก็ยังยกดื่มจากถ้วย


ถึงแม้วัฒนธรรมการใช้ตะเกียบของญี่ปุ่นจะรับมาจากจีน แต่คนญี่ปุ่นกลับมีความพิถีพิถันในการใช้ตะเกียบมากกว่า และมีความผูกพันกับตะเกียบตั้งแต่วันแรก จนถึงวันสุดท้ายของการใช้ชีวิต เพราะในญี่ปุ่น เด็กทารกเมื่ออายุครบ 100 วัน พ่อแม่ จะจัดการฉลองอาหารมื้อแรก ซึ่งถือเป็นการได้พบกับตะเกียบครั้งแรกในชีวิต และครั้นเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิต คนญี่ปุ่นจะน�ำ ตะเกียบพันปลายด้วยส�ำลี หรือผ้าชุบน�้ำมันมัตสุโงะโนะมิสุ ซึ่งหมายถึงน�้ำหยดสุดท้าย แตะที่ริมฝีปากของผู้ตาย ส่วนที่หัวนอนจะ วางถ้วยข้าวแล้วปักตะเกียบลงไปตรงๆหนึ่งอัน ตามหลักความเชื่อที่ว่า ผู้ตายจะไม่อดอยากในโลกหน้า

ข้อห้ามในการใช้ตะเกียบแบบญี่ปุ่น ทะเตะบาชิ

โคจิบาชิ

มาโยอิบาชิ

นิกิริบาชิ

การปั ก ตะเกี ย บไว้ ก ลาง ข้าว เพราะถือว่าเป็นข้าว ของคนตาย

การเขี่ยและแหวกอาหาร เพือ่ เลือกทานแต่สงิ่ ทีช่ อบ เท่ า นั้ น ถื อ เป็ น การเสี ย มารยาท

การแกว่งตะเกียบไปมา เพราะลั ง เลว่ า จะเลื อ ก ทานอะไรดี ถื อ เป็ น การ เสียมารยาท

การก� ำ ตะเกี ย บไว้ ใ นมื อ เวลาทานข้าว เป็นกิริยา ที่ไม่สุภาพ

ซากุริบาชิ

ทาคาอิบาชิ

โยเซะบาชิ

ฮาชิวาตาชิ

ก า ร จิ้ ม อ า ห า ร ด ้ ว ย ตะเกี ย บ เป็ น กิ ริ ย าที่ ไ ม่ เหมาะสมบนโต๊ะอาหาร ญี่ปุ่น

การเคาะหรือขูดตะเกียบกับ ภาชนะให้เกิดเสียง เพราะ มี แ ต่ ข อทานเท่ า นั้ น ที่ จ ะ ท�ำกัน

การใช้ตะเกียบเขี่ยถ้วย อาหาร ถือเป็นการเสีย มารยาท

การส่ ง ต่ อ อาหารให้ กั น ด้วยตะเกียบ เพราะถือว่า เป็นการรับอัฐิคนตาย ควร คีบไปวางบนภาชนะแทน จะดีกว่า


สำ�ราญ...สาเก เปลี่ยนแปลงบรรยากาศมื้อค�่ำให้สนุกสนานระหว่างรับประทาน ปลาดิบ หรือเทปปันยากิ ด้วยการจิบสาเกแบบคนญี่ปุ่นแท้ๆ ที่มีรสชาติ ไม่แพ้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างวิสกี้ เบียร์ หรือชูไฮ สาเกเป็นเครื่องดื่ม ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่วา่ จะเป็นกลิน่ หอมของข้าวญีป่ นุ่ รสชาติหวาน จากการหมักอย่างพิถพี ถิ นั และปริมาณแอลกอฮอล์ทสี่ งู กว่าเบียร์ทวั่ ไปถึง สามเท่า ลองมาสัมผัสเครื่องดื่มรสนุ่มละมุนลิ้นหอมกลิ่นข้าวญี่ปุ่นกันดู สักครั้ง รับรองว่าค�่ำคืนของคุณจะไม่เหงาอีกต่อไป หลายคนอาจเคยไดล้ มิ้ ลองรสชาติของสาเกแท้ๆ กันมาบ้างแล้ว แต่รไู้ หมว่าการจิบสาเกให้ได้รสชาติแบบคนญีป่ นุ่ จริงๆ ต้องเข้าใจเอกลักษณ์ ของสาเกแต่ละชนิดด้วย เนื่องจากวิธีการหมัก การจับคู่กับอาหาร และ อุณหภูมิในการเสิร์ฟ มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง...

ร้อน หรือ เย็น ดื่มแบบไหนหลายคนอาจสงสัย เลือกอย่างไร...ขวดไหนดี จุนไม (Junmai)

สาเกบริสุทธิ์ที่สุด เป็นผลผลิตล้วนๆ จากน�้ำ ข้าวญี่ปุ่น ข้าวมอลต์ และยีสต์ มีความเป็นกรดสูงกว่าสาเกชนิดอื่น รสชาติเข้มข้นแต่กลิ่นบางเบา มีชื่อเสียงมากในเรื่องของ สี กลิ่น และรสชาติ เสิร์ฟ: แบบร้อน อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส อาหาร: ดื่มคู่กับอาหารรสชาติกลางๆ เช่น ซาชิมิ ยากิโทริ สลัดล็อบสเตอร์ หรือปลาย่าง

ฮอนโจโซ (Honjozo)

รสชาติใกล้เคียงกับจุนไม แต่มกี ลิน่ แรงและรสชาตินมุ่ กว่า เนือ่ งจากมีการเติมแอลกอฮอล์เพิม่ ลงไปประมาณ 8% ด้วย ราคาที่ไม่แพง ประมาณ 700 บาท ทั้งยังดื่มง่าย ไม่ยุ่งยาก ท�ำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เสิร์ฟ: แบบปกติ อุณหภูมิห้อง อาหาร: ดื่มคู่กับอาหารรสชาติไม่จัด เช่น เทมปุระ เทอริยากิ ทงคัตสึ หรือของทอดต่างๆ


คินโจ (Ginjo)

สาเกชัน้ ยอด หมักจากข้าวพันธุด์ ที ผี่ า่ นการขัดสีแล้ว เลือกใช้ ข้าวมอลต์และเชือ้ หมักคุณภาพดี หมักในอุณหภูมติ ำ�่ ท�ำให้ โดดเด่นในเรื่องของรสชาติและกลิ่นที่ซับซ้อนแต่สมดุล หอมหวานแบบผลไม้ สัมผัสนุ่มติดปลายลิ้น เสิร์ฟ: แบบเย็น อุณหภูมิต�่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส อาหาร: ดื่มคู่กับอาหารทะเลเช่นเดียวกับไวน์ขาว เช่น ซูชิ ซาชิมิ สลัดทะเล ปลานึ่ง หอยนางรม หรือหอยเชลล์

ไดคินโจ (Daiginjo)

สาเกทีม่ คี วามโดดเด่นทีส่ ดุ ในเรือ่ งความนุม่ ของรสชาติและ กลิ่น ทั้งยังมีความบริสุทธิ์และคุณภาพที่เป็นเลิศอีกด้วย ถือเป็นสาเกระดับไฮเอนด์ ราคาสูงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5,000 บาท รสชาตินุ่มติดปลายลิ้น แต่จะติดเพียงชั่วแวบเดียว เสิร์ฟ: แบบเย็น อุณหภูมิต่�ำกว่า 10 องศาเซลเซียส อาหาร: ดื่มคู่กับอาหารรสชาติกลางๆ อย่าง ซาชิมิ ถ้าต้องการความนุ่มอร่อยของสาเกเกรดเอ ขวดนี้ ควรบีบมะนาวลงบนเนื้อปลาดิบด้วย

เกร็ดน่ารู้

การดื่มสาเกร้อน ต้องน�ำขวดสาเกไปแช่ในน�้ำร้อนเพื่อปรับอุณหภูมิ แล้วจึงรินใส่ขวดเซรามิกปากแคบขนาดเล็กที่เรียกว่าโทคูริ (Tokkuri) เวลาดื่มให้รินใส่ถ้วยหรือจอกสาเกแบบปากกว้าง จะช่วยให้รื่นรมย์ไป กับกลิ่นของสาเกได้มากขึ้น ส�ำหรับการดื่มสาเกเย็น ต้องน�ำขวดสาเก ไปแช่ในถังน�้ำแข็ง เวลาดื่มให้รินใส่ถ้วยไม้ทรงสี่เหลี่ยม


Traditional


Traditional

Aji

สุดยอดปลาสดระดับต�ำนาน ร้านอาหารญี่ปุ่นมีคุณภาพ อร่อย สดและใหม่ ในราคาที่รับได้ ไม่ว่าจะเป็น ซูชิ ซาชิมิ โดยเฉพาะนักชิม ทีช่ นื่ ชอบ Hon Maguro ทีน่ สี่ ดอร่อย มีให้เลือกทุกส่วนตัง้ แต่ โอโทโร่ (Otoro) ชูโทโร่ (Chutoro) และอะคามิ (Akami) ส�ำหรับคนชอบทานตั้งแต่ไขมันส่วนท้องปลาที่นุ่มชุ่มฉ�่ำ ไขมันน้อยลงมานิดหน่อย และส่วนเนื้อแดงที่มีไขมันน้อย ที่สุด ให้รสสัมผัสและรสชาติที่แตกต่าง สามารถสั่งจาน รวม Hon Maguro 3 Shu Sashimi Mori

32


หากชอบทานแซลมอน ทางร้านมีให้เลือกหลากหลายแบบ จานรวมแซลมอนก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุด Salmon Sashimi Combo รวมแซลมอนซาชิมิ ทั้งเนื้อปลาแซลมอนชิ้นใหญ่ แซลมอน ส่วนท้องมีไขมันนุ่มชวนทาน ไข่ปลาแซลมอน แซลมอนในซอสมิโซะ และแซลมอนซอสสไปซี่รสเข้ม ซาชิมิของร้านก็สดใหม่แสนอร่อยเช่นกัน ด้วยซูชิรวมมิตร ชุดพิเศษ 7 ค�ำ Nigiri Zeitaku Zanmai เริ่มตั้งแต่ข้าวห่อสาหร่าย หน้าชูโทโร่สับ ไข่หอยเม่น ครีบปลาตาเดียว เนื้อวากิวย่าง โอโทโร่ ไข่ปลาแซลมอน และตับห่าน ทุกค�ำชิ้นใหญ่ อร่อยล�้ำด้วยความสด ใหม่ของวัตถุดิบชั้นดี หรือจะลองชิมเป็นข้าวหน้าเทมปุระ ก็อร่อย มากๆ เช่นกัน Aji เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นรสชาติดั้งเดิมในรูปแบบอิซากายะ หรือร้านอาหารประเภทกิน-ดืม่ ภายในร้านมีบริการทัง้ อาหาร เครือ่ งดืม่ ที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ ในบรรยากาศแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ อาหารมีหลากหลายประเภทให้เลือก ร้านกว้างขวางมีทนี่ งั่ ทัง้ แบบเป็น บาร์นั่งเดี่ยวๆ แบบนั่งโต๊ะทั่วไป และแบบนั่งพื้นบนเสื่อทาทามิ ตาม แบบฉบับชาวอาทิตย์อุทัย เจ้าของร้านเป็นชาวญี่ปุ่นที่ใส่ใจและ มีความรูใ้ นเรือ่ งการสัง่ วัตถุดบิ จากญีป่ นุ่ จึงเน้นความสดใหม่ในราคา ไม่แพงเกินไป เพื่อเสิร์ฟอาหารญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ชาวไทยได้ลิ้มลองกัน

Aji

Big C ซ.เอกมัย 6

ซ.สุขุมวิท 71

ซ.สุขุมวิท 63

ซ.เอกมัย 10

ชั้น 3 Big C เอกมัย ซ.สุขุมวิท 63 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2714 8367 เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 11.30-14.00 และ 17.00-22.30 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.30-22.30 น. www.aji.co.th

ถ.สุขุมวิท

33


Traditional

Akiyoshi

ชาบูชาบูและสุกียากี้ สไตล์ญี่ปุ่นแท้ ร้าน Akiyoshi เสิร์ฟความแตกต่างของสุกียากี้ที่ไม่เคยเห็น ที่ไหนมาก่อน น�้ำสุกี้เข้มข้นอันเป็นสูตรเฉพาะ แค่เพียงจุ่มเนื้อสัตว์หรือ ผักลงไป ก็เข้าถึงรสชาติแบบดั้งเดิม หากเป็นชาบูชาบูนั้น รสซุปจะ หวานละมุนชุ่มคอ Akiyoshi ถือก�ำเนิดขึน้ มายาวนานถึง 19 ปี ภายใต้การดูแลและ ควบคุมรสชาติโดยเชฟชาวญี่ปุ่น ที่นับวันจะยิ่งมีลูกค้าติดใจในรสชาติ เพิ่มมากขึ้น จนถึงปัจจุบันขยายสาขาแล้วถึง 5 สาขา

34


ที่นี่เสิร์ฟชาบูชาบูและสุกียากี้ทั้งแบบบุฟเฟ่ต์และ A la carte ให้เลือก เน้นซุปรสดี เคี่ยวจากสาหร่าย คอมบุ เนื้อวัวชั้นดีทั้งน�ำเข้าจากสหรัฐอเมริกา รวมถึง เนือ้ วัวไทยระดับพรีเมีย่ ม เนือ้ หมูชนั้ ยอดรสนุม่ เนือ้ ไก่ เบคอน ผักปลอดสารพิษ พิถีพิถันในการคัดสรรวัตถุดิบทุกจาน และความอร่อยโดดเด่นคือ น�้ำจิ้มงา และซอสพอนซึ สูตรพิเศษเฉพาะของร้าน เวลาจะทานต้องน�ำพริก หัวไชเท้า และต้นหอมละลายก่อนจิม้ รสชาติออกเปรีย้ ว และน�ำ้ จิม้ งา บดเองสูตรลับของครอบครัว หอมกลิ่นงารสเข้มข้น นอกจากชาบูชาบูและสุกียากี้แล้วยังมีซูชิ และ ซาซิมิ ให้สั่งทานที่โต๊ะอีกมากมาย อาทิ ปลาดิบรวม ที่ มี ห ลากหลายชนิ ด ทั้ ง กุ ้ ง หอย ปลา สดใหม่ อร่อยเต็มๆ ค�ำ และจานทีพ่ ลาดไม่ได้คอื แซลมอนสไปซีโ่ รล ข้าวห่อสาหร่ายไส้แซลมอนคลุกซอสเผ็ดและผัก พันด้านนอก ด้วยแซลมอนอีกชั้น ราดด้วยซอสสไปซี่สูตรเด็ดของร้าน

สาขา Asiatique บรรยากาศในร้านคงความเป็น ญี่ปุ่นไว้ไม่ต่างจากการไปนั่งทานอาหารในญี่ปุ่น ทั่วทุกมุม ของร้านอบอวลไปด้วยความอบอุน่ และมีกลิน่ อายความเป็น ตะวันออกในแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ส่วนเมนูอาหารและรสชาตินนั้ ไม่ตอ้ งพูดถึง เพราะ เชฟที่นี่มีดีกรีเป็นถึงเชฟกระทะเหล็ก จึงการันตีฝีมือได้ว่า ยอดเยี่ยมจริงๆ รับรองได้ว่าลิ้มรสชาติอาหารญี่ปุ่นแบบ ต้นต�ำรับแท้ๆ แน่นอน

Siam Center

Siam Discovery

ถ.พระราม 1

สยาม

Digital Gateway ซ.สยามสแควร์ 7

Akiyoshi

Siam Square One

ซ.สยามสแควร์ 6

ซ.สยามสแควร์ 1

Scala Theater

Siam Paragon

Novotel Hotel

สาขา Taisin Square โทร. 0 2714 0791 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-22.00 น. สาขา Asiatique โทร. 0 2108 4310-1 เปิดทุกวัน เวลา 16.30-23.30 น. www.akiyoshi.co.th Akiyoshi 35


Traditional

Anata Sushi

สาเกรสเลิศ กับอาหารญี่ปุ่นสูตรดั้งเดิมแสนอร่อย ด้วยซอยร่วมฤดี ไม่มรี า้ นอาหารญีป่ นุ่ รสชาติแท้ๆ เมือ่ มีโอกาส จึงเกิดร้านญีป่ นุ่ รสชาติ ดัง้ เดิมเน้นความสดใหม่ของวัตถุดบิ ชือ่ เรียบง่าย ว่า Anata (มาจากค�ำว่า อนัตตา ในภาษาบาลี แปลว่า ความว่างเปล่า) ร้านตกแต่งเรียบง่ายด้วยโทนสีขาว ดูโปร่งตา มีซูชิบาร์โดดเด่น คนชอบซูชิและ ซาชิมิสามารถมองเห็นทุกขั้นตอนการปรุง

36


นอกจากความสดใหม่ของปลาทีเ่ ข้าร้านทุกๆ 2 วันแล้ว ทางร้าน ยังใส่ใจในการปรุงรสซุปและซอสต่างๆ เองทัง้ หมด รวมถึงขิงดองอีกด้วย เมนูจานเด่นของร้านนี้คือ Nama Kaki Ponzu หอยนางรม ตั ว ใหญ่ เ สิ ร ์ ฟ มาในน�้ ำ ซอสพอนซึ ด้ า นบนเป็ น หอมแดงเจี ย ว และไข่กุ้ง โรยด้วยต้นหอมซอย สีตัดกันอย่างลงตัว เชฟแนะน�ำ ให้ทานในค�ำเดียว ได้รสชาติที่กลมกล่อมจากความหวานของหอย รสเปรี้ ย วของซอสพอนซึ หอมเจี ย ว และไข่ กุ ้ ง กลมกล่ อ ม Sashimi Matsu ปลาดิ บ รวม 9 ชนิ ด ชิ้ น ใหญ่ เ ต็ ม ค� ำ เน้นเฉพาะปลาสดประจ�ำวันเท่านั้น อีกจานที่เป็นจานเด่นของร้านคือ Engawa Shio Nigiri ซูชิครีบปลาตาเดียวเผาไฟอ่อน พอหอม โรยเกลือ ทานคูโ่ ชยุหรือทานเปล่าๆ ก็อร่อยล�ำ้ ด้วยครีบปลาตาเดียว 2 ชิน้ วางซ้อนกัน บนข้าวซูชิปรุงพิเศษ เก็บอย่างใส่ใจในอุณหภูมิที่พอเหมาะ Ebi Tempura เทมปุระกุง้ ตัวโต ชุบแป้งทอดกรอบ ทานกับน�ำ้ จิม้ และหัวไชเท้าขูด กรอบนอกนุม่ ในจนค�ำสุดท้าย และ Aburi Salmon Maki เมนูนเี้ ป็นการท�ำแบบกลับสาหร่ายอยูด่ า้ นใน โดยชัน้ นอกสุด เป็นปลาแซลมอน ย่างอ่อนๆ เนื้อกึ่งสุกกึ่งดิบ ก�ำลังน่าทาน ต่อด้วยชั้นข้าว สาหร่าย และ ไส้ตรงกลางที่อัดแน่นด้วยกุ้ง ปูอัด และแตงกวาญี่ปุ่น มีมายองเนสและ ไข่กุ้งอยู่ด้านบน อร่อยแบบ ไม่ต้องจิ้มอะไรเพิ่ม หรือใคร ชอบรสจัดก็สามารถทานคู่วา ซาบิและโชยุได้เช่นกัน อาหารหลายจาน ทานคู ่ ส าเก ยิ่ ง เพิ่ ม ความ อร่อย ทางร้านจึงจัดสาเก สั่ ง ตรงจากญี่ ปุ ่ น ให้ เ ลื อ ก หลากหลาย ดื่มแกล้มอาหาร ญี่ปุ่นรสดั้งเดิมแสนอร่อย

Mahathai Church

JW Marriot Q House

ถ.เพลินจิต

ซ.ร่วมฤดี

Anata Sushi Ruamrudee Village Mahathun Plaza

ร่วมฤดี วิลเลจ ซ.ร่วมฤดี เพลินจิต ลุมพินี กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2255 1144 เปิดทุกวัน จันทร์-เสาร์ เวลา 11.30-14.00 น. และ 17.00-22.00 น. อาทิตย์ เวลา 17.00-22.00 น. Anata Sushi

ถ.วิทยุ

37


Traditional

Basaraka Ramen

ราเมงน�้ำซุปกระดูกหมูเข้มข้น ต้นต�ำรับแท้จากญี่ปุ่น สุดยอดราเมงร้านดังจากญี่ปุ่น ที่เน้นรสชาติ ความเข้มข้นของน�ำ้ ซุปกระดูกหมู และความกลมกล่อม อย่างลงตัว เมนูแนะน�ำและไม่ควรพลาดคือ Basaraka Ramen เป็นราเมง Signature และมีชื่อเดียวกับร้าน นอกจากซุปชัน้ ยอดแล้ว ยังมีพระเอกของจานคือหมูยา่ ง สูตรพิเศษ สันคอหมู เนื้อนุ่มๆ ย่างมาก�ำลังดี หอม นุ่ม และไข่ต้มยางมะตูม ต้มกับซอสจนเข้าเนื้อ อีกทั้ง น�ำ้ ซุปและเส้นราเมงทีก่ ลมและมีขนาดเล็กเป็นเอกลักษณ์ อร่อยและทานง่ายอีกด้วย

38


นอกจากราเมงแล้วจะสั่งเมนูอื่นมาทานแกล้มก็อร่อย ไม่เบา เช่น เกี๊ยวซ่าสูตรพิเศษ ท�ำสดใหม่ทุกๆ เช้า ทอดด้วย ความช� ำ นาญในน�้ ำ มั น ร้ อ นก� ำ ลั ง ดี ทอดเพี ย งด้ า นเดี ย ว เพื่ อ ให้ ไ ด้ เ กี๊ ย วซ่ า ทุ ก ชิ้ น กรอบนอก นุ ่ ม ใน ทานกั บ น�้ ำ จิ้ ม ปรุงพิเศษของร้าน หรือจะทานเปล่าๆ ก็ยังได้รสชาติที่กลมกล่อม ส�ำหรับคนชอบทานอาหารชุด ขอแนะน�ำ Katsu Curry Rice Set ข้าวแกงกะหรี่หมูทอด เสิร์ฟพร้อมซุป และเครื่องดื่ม ในราคา สุดคุ้ม แกงกะหรีก่ ลิน่ ไม่ฉุนนัก ถูกปากคนไทย กับหมูชุบเกล็ดขนมปัง ทอดกรอบ ไม่อมน�้ำมัน ทานเข้ากันได้ดีกับแกงกะหรี่และมีซุปให้ ทานคล่องคอ ร้านตกแต่งแบบร้านราเมงในญี่ปุ่น ภายในนั่งสบาย หรือ อยากนั่งรับลมด้านนอก ทางร้านก็มีบริเวณไว้ให้บริการเช่นกัน Basaraka Ramen

The Nine Neighborhood Center

ABAC Samitivej Srinakarin Hospital

ถ.พระราม 9 ถ.ศรีนครินทร์

Kasem Bundit University

ถ.พัฒนาการ

ชั้น 2 The Nine Neighborhood Center ถ.พระราม 9 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0 2716 7952 เปิดทุกวัน เวลา 10.30-22.00 น. ชั้น 2 The Walk Ratchapruek ถ.ราชพฤกษ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร. 0 2489 4486 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น. Basaraka Ramen 39


Traditional

Chiba Cham

อร่อยจานยักษ์ ในแบบอิซากาย่า ร้านออกเสียงว่า “ชิบะแชมป์” จากเมืองชิบะ ที่มี สาขาในญี่ปุ่นถึง 30 สาขา เน้นความสนุกสนานแบบ ร้านกินดืม่ ของญีป่ นุ่ หรือทีเ่ รียกว่าอิซากาย่า (Izakaya) ตกแต่ง ร้านด้วยกระดาษสี และโคมไฟสีสันสวยงาม เสิร์ฟอาหาร ญี่ปุ่นทานง่ายหลากหลายชนิด ทั้งปิ้งย่าง ของทอด สลัด และยากิโซบะสุดยอดความอร่อย ร้ า นนี้ เ น้ น การเสิ ร ์ ฟ อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษ เพื่อการสังสรรค์โดยเฉพาะ โดยมีเมนูเครื่องดื่มยักษ์ประมาณ 1 ลิตร และอาหาร 4 ชนิดที่มีขนาดใหญ่คือ Wakadori Karaage ไก่ทอด ปกติ 5 ชิ้น จานใหญ่ 15 ชิ้น และจานยักษ์ 60 ชิ้น 40


เมนูไก่ทอดกรอบสูตรลับเฉพาะ เมื่อทอดเสร็จ ก็ราดซอสออกรสหวานเค็มก�ำลังดี ยังคง ความกรอบและเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นขึ้น แนะน�ำให้ลองทานเปล่าๆ ก่อน จากนั้นจึง บีบเลมอน หรือใครชอบรสเผ็ดทางร้านก็มี บริ ก ารซอสพริ ก ให้ ด ้ ว ย อี ก จานยั ก ษ์ ที่ แสนอร่อยเช่นกัน คือ Yakisoba ใส่ซอสยากิโซบะ แบบไม่หวง และกุ้งแห้งตัวเล็กจากญี่ปุ่น กลิ่นหอม รสเลิศ ที่ส�ำคัญคือใช้เส้นยากิโซบะ ถึ ง 10 ก้ อ น ขณะที่ ข นาดปกติ ใ ช้ เ พี ย ง ก้อนเดียว ถั่วแระญี่ปุ่น หรือ Edamame จานยั ก ษ์ ทานคุ ้ ม ทานเพลิ น เผลอคุ ย สนุกสนานจานยักษ์ก็อาจหมดในพริบตา ได้ไม่ยากเลย สุดท้ายเป็นเฟรนช์ฟรายส์ ที่เสิร์ฟมาได้ยักษ์ใหญ่ไม่แพ้จานอื่นๆ เช่นกัน อาหารจานยักษ์มีข้อแม้ว่าสามารถ สั่งได้เฉพาะโต๊ะที่มาทานกันตั้งแต่ 4 ท่านขึ้น ไป เพื่อเน้นความสนุกสนานระหว่างครอบครัว และเพื่อนฝูงตามคอนเซ็ปต์ของร้าน

ซ.สุขุมวิท 39

ถ.สุขุมวิท

The Manor

ซ.พร้อมมิตร

Chiba Cham

ซ.พร้อมใจ

ซ.สุขุมวิท 24 BTS

พร้อมพงษ์

โครงการ The Manor ซ.สุขุมวิท 39 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2662 6117 เปิดทุกวัน อาทิตย์-พฤหัสบดี เวลา 17.00-23.00 น. ศุกร์-เสาร์ เวลา 17.00-02.00 น. ChibaCham Bangkok 41


Traditional

Gin Sushi

สุดยอดซูชิต้นต�ำรับจากญี่ปุ่น ร้านซูชิต้นต�ำรับ โดดเด่นด้วยอาหารสดนานาชนิด ซึ่ง เจ้าของร้านและผูบ้ ริหารชาวญีป่ นุ่ ควบคุมการน�ำเข้าและดูแลเรือ่ ง ความสดเองทุกๆ วัน โดยเฉพาะซูชิทุกจานมีเคล็ดลับความอร่อย อยูท่ กี่ ารปรุงรสข้าวให้ออกเปรีย้ วหวานกลมกล่อมตามสไตล์ญปี่ นุ่ แท้ๆ รวมทั้งการเลือกใช้ปลาดิบสดใหม่เสมอ ซูชิของที่นี่สามารถสั่งเป็นค�ำหรือตามเมนู ที่ขึ้นชื่อที่สุด คือ สุดยอดซูชหิ ลากหลายค�ำ มีทงั้ แซลมอน (Salmon) ครีบปลาตาเดียว (Engawa) หอยปีกนก (Hokki Gai) และกุง้ หวาน (Boton Ebi) ทีท่ างร้าน น�ำเอามันกุ้งตรงบริเวณหัวมาลนไฟให้หอมแล้วราดไปบนตัวกุ้ง ทีเ่ สิรฟ์ เป็นความแตกต่างทีล่ งตัวและแสนอร่อย และทีพ่ ลาดไม่ได้ กับ Dragon Roll ทีเ่ น้นความอร่อยของอะโวคาโด ปลาไหล และครีมชีส ที่ท�ำให้ซูชิค�ำโตนั้นกลมกล่อม 42


หากใครรักการทานปลาดิบ ทางร้านมีปลาชนิด ต่างๆ น�ำเข้าเป็นประจ�ำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง นอกจากนี้ ทางร้านยังมีชื่อเสียงเรื่องการปรุงหอยชนิดต่างๆ ทานได้ ทั้งเนื้อและเครื่องในแบบสดอร่อยไร้กลิ่นคาว

51/2 ซ.ทองหล่อ 17 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 09 2424 6615, 08 6984 8540 เปิดทุกวัน เวลา 17.30-24.00 น.

ซ.โพธิบุตร

ซ.สุขุมวิท 55

Benz Thonglor

ซ.ทองหล่อ 19

ซ.ทองหล่อ 17

ซ.ทองหล่อ 15

Gin Sushi

ซ.สุขุมวิท 55

ด้ ว ยความรั ก ใน การชิ ม และลองอาหาร แปลกใหม่ของกลุ่มเพื่อน จึงกลายมาเป็นร้านอาหาร ญี่ ปุ ่ น ตกแต่ ง เก๋ แ ละเท่ เสิ ร ์ ฟ อาหารญี่ ปุ ่ น สไตล์ ดั้งเดิม เน้นความสดและ เอาใจใส่ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ เลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพดี ดูแลรสชาติดว้ ยเชฟมืออาชีพ และเครือ่ งปรุงรสทีผ่ สมผสาน ให้ได้รสชาติเป็นของตัวเอง ร้านมี 2 ชั้นตกแต่งด้วยไม้และกระจก ด้านล่างเป็น ซูชิบาร์ สามารถนั่งพูดคุยกับเชฟและเลือกดูวัตถุดิบ ส่วนชั้นบนมีเก้าอี้และโซฟานั่งสบาย ตกแต่งด้วยภาพและ ของสะสมน่ารักของนักเดินทาง

43


Traditional

Gyu-Maru

อร่อยสไตล์ปิ้งย่าง ร้านตกแต่งสบายๆ เป็นกันเอง มีทนี่ งั่ กว้างขวาง แบ่งออกเป็นส่วน โต๊ะนั่งและแบบโต๊ะญี่ปุ่น ร้านเปิดช่วงเย็นเมื่อแดดร่มลมตกเหมาะแก่ การสังสรรค์และทานปิง้ ย่างด้วยเตาถ่านทีม่ เี ครือ่ งดูดควันอย่างดี ทีน่ เี่ น้นความสดและคุณภาพของเนือ้ และวัตถุดบิ ต่างๆ ทีเ่ สิรฟ์ โดยมี ทัง้ เนือ้ วัว เนือ้ หมู เนือ้ ไก่ และซีฟดู้ คุณภาพดีทงั้ จากภายในประเทศ น�ำเข้าจาก ประเทศญีป่ นุ่ และแหล่งต่างๆ ทัว่ โลก ส�ำหรับคนชอบรสสัมผัสนุม่ และรสชาติเข้มข้นของการทานเนือ้ วัวแท้ๆ แนะน�ำ Katabara เนือ้ ส่วนสันไหล่ และ Kata Bara เนือ้ ส่วนใกล้ซโี่ ครง ซึง่ มี มันแทรกไม่มากนัก หรือหากชอบความนุม่ ละลายในปากต้องเป็น Zabuton เนือ้ ส่วนพิเศษสันคอทีม่ ไี ขมันแทรกสวยงามระดับเนือ้ พรีเมีย่ ม เมือ่ ย่างไขมัน จะละลายลงถ่านส่งกลิน่ น่ารับประทานอย่างยิง่

44


คนไม่ชอบทานเนือ้ วัวก็มเี มนูเนือ้ หมูและซีฟดู้ ให้เลือก เช่นกัน โดยคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี อาทิ Tontoro สันคอหมู นุ่มเด้งด้วยไขมันแทรกค่อนข้างเยอะ หรือจะ เลือกแบบมันน้อยลงนิด Buta Rosu ส่วนสันนอกทีก่ ย็ งั คง มีความนุม่ เคีย้ วง่าย และยังมีซฟี ดู้ สดๆ รสชาติเต็มๆ อีกด้วย นอกจากน�้ำจิ้มสูตรพิเศษของร้านที่เสิร์ฟต่อเนื่อง ยาวนานถึง 6 ปีแล้ว พร้อมชุดเครื่องปรุงที่มีกระเทียมสับ พริกสับ และโคชูจงั สูตรเฉพาะของร้าน ส�ำหรับผสมกับน�ำ้ จิม้ เพือ่ รสชาติทเี่ ข้มข้นตามชอบ นอกจากนีท้ นี่ ยี่ งั มีนำ�้ มะนาว ซึง่ เข้ากับของหมักเกลือ หรือใครชอบจะผสมกับน�้ำจิม้ สูตร ดัง้ เดิมก็ได้ และส�ำหรับผูท้ ชี่ อบรสชาติวตั ถุดบิ เน้นๆ ก็ขอน�ำ้ มัน งามาปรุงกับเกลือและพริกไทยด�ำบดอย่างดีทที่ างร้านเตรียม ไว้กไ็ ด้รสชาติเยีย่ มเช่นกัน ทางร้านมีเมนูเครือ่ งเคียง รสชาติแตกต่างกัน ทัง้ กิมจิ รสเข้ ม ข้ น โฮมเมดอร่ อ ยแก้ เ ลี่ ย น หรื อ จะสั่ ง เป็ น ผั ก Butter Head ส�ำหรับห่อของปิ้งย่าง พร้อมน�้ำจิ้ม และ ข้ า วผั ด กระเที ย มรสเด็ ด ที่ ม ี ใ ห้ เ ลื อ กแบบพิ เ ศษด้ ว ย ไม่วา่ จะเป็นข้าวผัดกระเทียมตับห่าน และข้าวผัดกระเทียมวากิ ว ตบท้ายด้วยซุปเนือ้ หรือซุปสาหร่าย อร่อยครบรสในมือ้ เดียว

ซ.ทองหล่อ 16

ซ.ทองหล่อ 10

ซ.สุขุมวิท 55

Nihonmura Mall ซ.ทองหล่อ 17

Starbucks

ซ.ทองหล่อ 13

ซ.ทองหล่อ 11

Seen Space

Gyu-Maru

ชั้น 2 Nihonmura Mall ซ.ทองหล่อ 13 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2185 2781 เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-23.30 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11.30-14.30 น. และ 17.00 - 23.30 น. GYU­MARU 45


Traditional

Hagakure เชฟมือซามูไร

ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ดูแลโดยเชฟโยชิฮิโระ ยะมะโมโตะ (Yoshihiro Yamamoto) ผูเ้ ป็น Master Chef ของร้าน มีดกี รีเป็นถึงอดีตเชฟใหญ่ของห้องอาหารญีป่ นุ่ ในโรงแรม 5 ดาวทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่น อีกทั้งยัง เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปรุงพระกระยาหาร ถวายมกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น เมื่อครั้งเสด็จ มาเยือนประเทศไทยอีกด้วย เมนูที่พลาดไม่ได้เลยคือ ซูชิที่ไม่ต้องจิ้มโชยุ เพิม่ แต่สามารถลิม้ รสความอร่อยได้ครบถ้วนในค�ำเดียว เป็นสไตล์ใหม่ที่เชฟรังสรรค์ออกมาได้อย่างลงตัว เมนู อาหารญี่ปุ่นที่หลายๆ คนคิดว่าธรรมดาจึงกลายเป็น 46


อาหารจานเด็ดทันที เมือ่ ผ่านฝีมอื การปรุงของเชฟ เคล็ ด ลั บ ความอร่ อ ยของร้ า นคื อ วัตถุดบิ สดใหม่ทถี่ กู คัดสรรส่วนทีค่ ณ ุ ภาพดีทสี่ ดุ มาน� ำ เสนอและส่ ว นผสมหลายอย่ า ง เป็นการท�ำแบบโฮมเมด ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะ ของเชฟยะมะโมโตะ ไม่ว่าจะเป็นแป้งเทมปุระ ซอสต่างๆ ไปจนถึงเกลือสูตรพิเศษ ทางร้านยังโดดเด่นด้วยการเสิร์ฟ อาหารแบบไคเซกิ (Kaiseki) หรืออาหารคอร์ส ชาววังแบบญีป่ นุ่ ได้ถกู บันทึกไว้จากทางยูเนสโก ว่าเป็นตัวแทนของอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ประกอบด้วย อาหาร เรียกน�้ำย่อย ปลาดิบ อาหารต้ม (Nimono) อาหารย่าง (Yakimono) อาหารทอด (Agemono) ข้าว ซุป และปิดท้ายด้วยขนมหวาน โดยจะ เลือกใช้วัตถุดิบต่างกันไปตามฤดูกาล น�ำมาปรุงด้วยความประณีต แบบญี่ปุ่นทีละจานอย่างมีศิลปะ เพื่อให้เพลิดเพลินกับความสวยงาม และได้ลิ้มรสทั้งความอร่อยไปในเวลาเดียวกัน โดยอุณหภูมิที่เสิร์ฟ ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละจาน ซึ่งถือเป็นศิลปะและการบริการใน แบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆ อีกทัง้ ชือ่ ร้านยังสะท้อนความเป็นญีป่ นุ่ ดัง้ เดิมเพราะ “Hagakure” เป็นชือ่ คัมภีรข์ องบูชโิ ดหรือซามูไรทีถ่ กู เขียนขึน้ ในสมัยโบราณเมือ่ 300 ปี ก่อน ถูกน�ำมาตั้งเป็นชื่อร้านอาหารญี่ปุ่น Hagakure เพื่อเปรียบเทียบ ความมุ่งมั่นของเชฟ เสมือนดังจิตวิญญาณของซามูไรญี่ปุ่นที่มี ความตั้งใจรังสรรค์อาหารออกมาตามแบบฉบับของญี่ปุ่นดั้งเดิม

เอกมัย ซ.6 ซ.สุขุมวิท 63

Hagakure เอกมัย ซ.4 เอกมัย ซ.2

ถ.สุขุมวิท

8/1 ซ.เอกมัย 6 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2714 4131, 08 8022 3002 เปิดทุกวัน จันทร์-เสาร์ เวลา 17.00-24.00 น. (ปิดวันอาทิตย์) www.hagakure.co hagakure.bangkok

BTS

เอกมัย

47


Traditional

Heiroku Sushi

ซูชิสายพาน สดทุกชิ้น อร่อยทุกค�ำ “สดทุกชิ้น อร่อยทุกค�ำ” สโลแกนของร้านสุดยอดความอร่อยของซูชิเสิร์ฟบน สายพานที่ไม่เกินจริงเลยแม้แต่น้อย เฮโรคุ ซูชิ ถือก�ำเนิดทีเ่ มืองเซนได ประเทศญีป่ นุ่ เป็นทีน่ ยิ มของชาวญีป่ นุ่ มาเนิน่ นานเกือบ 50 ปี ถือเป็นร้านซูชิ ที่มีชื่อเสียงมาก ปัจจุบัน เฮโรคุ ซูชิ ได้ขยายสาขามาที่ ประเทศไทย ออสเตรเลีย และจีน รวมทั่วโลกถึง 69 สาขา และได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากคุณภาพความสดใหม่ของวัตถุดิบที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ร้านเสิรฟ์ ซูชสิ ายพาน แบ่งราคาตามสีจาน ทุกราคาลงท้ายด้วย 6 ทัง้ สิน้ เนือ่ งจาก เลข 6 ในภาษาญีป่ ่นุ คือ Roku พ้องกับชือ่ ร้านพอดี แม้จะเสิรฟ์ ซูชสิ ายพาน แต่กส็ ามารถ สั่งเป็นจานได้ด้วย ซูชิจานเด่นคือ Wagyu Nigiri (So-su) ข้าวห่อสาหร่ายหน้าเนื้อวากิว ราดซอสรสออกหวานมัน เข้ากับเนื้อวากิวนุ่มๆ และข้าวซูชิรสกลมกล่อม ตามด้วย 48


Aburi Unagi Ro-ru โรลเนื้อปลาไหลย่างก�ำลังดีหวานหอม และสุดท้ายเป็นจานปลาดิบยอดนิยม Toro Salmon Sashimi ซาชิมิท้องปลาแซลมอน ไขมันแทรกในเนื้อปลาสีส้มนวล อร่อยชุ่มฉ�่ำไม่แพ้กัน แซลมอนน�ำเข้าสดๆ จากฟาร์มปลา แซลมอนทะเลทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ จากประเทศนอร์เวย์ โดยไม่มกี าร แช่แข็งปลาใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีซูชิสารพัดหน้า ข้าวปั้นหน้า หอยปีกนกขาว โรลกุ้งเทมปุระกับชีส โรลแซลมอนย่าง ฯลฯ และพลาดไม่ ไ ด้ กั บ สเปเชี ย ลเมนู ที่ ห มุ น สั บ เปลี่ ย น อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ภายในร้านมีที่นั่งให้เลือก 2 สไตล์ ทั้งแบบโซฟาและแบบเคาน์เตอร์บาร์ พร้อมทั้งชาเขียวร้อน และเย็น บริการฟรี ไม่มีเซอร์วิสชาร์จ

ชั้น 7 Central World ถ.ราชดำ�ริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2613 1200 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น. ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โทร. 0 2835 3778 ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา โทร. 0 2745 6515 ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 9 โทร. 0 2108 3180 www.heirokubangkok.com heirokubangkok

Siam Paragon

BTS

ไปประตูนํ้า

Heiroku Sushi

Big C Gaysorn Plaza

Central World

ถ.เพลินจิต

สยาม

ถ.ราชดำ�ริ

Police Hospital

พระพรหม

49


Traditional

Hokkaido Ramen Santouka ราเมงน�้ำซุปกระดูกหมูต้นต�ำรับจากฮอกไกโด

ด้วยความพิถีพิถันในการปรุงรสและเคี่ยวน�้ำซุป กระดูกหมูนานถึง 16 ชั่วโมง บวกกับการรักษาอุณหภูมิให้ เหมาะสมก่อนจะเติมผัก ปลาแห้งญีป่ นุ่ สาหร่ายทะเลสีนำ�้ ตาล และส่วนผสมอื่นๆ คือเคล็ดลับความอร่อยของซันโตวกะ ที่รังสรรค์น�้ำซุปสีขาวนวล หอมหวล รสชาติกลมกล่อม เมนูยอดนิยมห้ามพลาด Tokusen Toroniku Ramen โทโรนิคุเป็นหมูสูตรพิเศษที่ท�ำจากเนื้อส่วนแก้มหมู ซึ่ง หายากมาก มีเพียง 200-300 กรัมต่อหมู 1 ตัวเท่านัน้ ในแต่ละวัน ทางร้านจึงเสิร์ฟจ�ำนวนจ�ำกัด รสชาติกลมกล่อมด้วย ซุปเกลือสูตรต้นต�ำรับ เสิรฟ์ พร้อมสาหร่าย ต้นหอมญีป่ นุ่ และ ลูกพลัมดอง หรือจะเลือกเป็นซุปอื่นๆ ตามชอบ เช่น มิโซะ 50


โชยุ และเต้าเจีย้ วแบบเผ็ด (Kara-Miso) และเลือกไซส์ของชามได้ทงั้ S M และ L นอกจากนี้ทางร้านยังมีอาหาร เซตให้เลือกส�ำหรับคนทีช่ อบทานอาหาร หลากหลาย อาทิ ชุดราเมงขนาดเล็ก เสิรฟ์ พร้อมข้าวหน้าแกงกะหรีแ่ บบญีป่ นุ่ ด้วยราเมงไซส์ S (เลือกประเภทน�้ำซุป ได้) ข้าวแกงกะหรีห่ มูทอดรสกลมกล่อม อร่อยเข้มข้นด้วยส่วนผสมจากซุปไก่ น�ำ้ ผึง้ แท้ ผักชนิดต่างๆ เสิรฟ์ พร้อมข้าวญี่ปุ่นร้อนๆ ทานกับสลัดผัก และไข่ตุ๋น เนียนหอม หรือจะเลือกสั่งเป็นอาหาร ทานเล่นก็มีให้เลือกมากมาย ส�ำหรับคนชอบทานย�ำรสชาติเข้มข้น แบบไทย แนะน�ำ Yasai Hiyasgi Ramen ราเมงเย็นเสิร์ฟพร้อมสลัด ผักรวม ราดด้วยน�้ำสลัดสูตรพิเศษ ปรุงจากน�้ำสลัดญี่ปุ่นผสมผสาน รสหอมๆ ของน�้ำปลาพริกแบบไทย หากชอบทานแบบซีฟู้ดสามารถสั่ง Kaisen Yasai Hiyasgi Ramen รสกลมกล่อม ร้าน Santouka Hokkaido Ramen ถือก�ำเนิดขึ้นโดยคุณฮิโตชิ ฮาตานากะ และครอบครัวกลับจากการชมการแสดงตลกยอดนิยมของ ญี่ปุ่น ได้แวะทานราเมงระหว่างทางกลับบ้าน ทั้งครอบครัวของเขา ต่างผิดหวังเพราะรสชาติของราเมงที่แย่ คุณฮิโตชิจึงให้ค�ำสัญญา กับครอบครัวว่าจะท�ำราเมงให้ครอบครัวเขาทาน ต่อมาเมื่อราเมง สูตรพิเศษได้รับการยอมรับจากครอบครัวแล้ว เขาจึงตัดสินใจเปิดร้าน ราเมงชือ่ Santouka ขึน้ ในฮอกไกโด และมีเพียงเมนูเดียวคือ ชิโอะราเมง หรือ ราเมงรสเกลือ หลังจากนัน้ ราเมงของเขาก็ได้รบั ความนิยมสูง จนปัจจุบนั มีสาขาอยู่ทั่วโลก ทั้งญี่ปุ่น อเมริกา แคนาดา ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปินส์ ไต้หวัน และไทย

Siam Paragon

ไปประตูนํ้า

Hokkaido Ramen Santouka

Big C Gaysorn Plaza

ISETAN

BTS

ถ.เพลินจิต

สยาม

ถ.ราชดำ�ริ

Police Hospital

ชั้น 6 ISETAN ถ.ราชดำ�ริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2255 9895 เปิดทุกวัน 11.00-22.00 น. Ramen Santouka Thailand

พระพรหม

51


Traditional

Hokkaido Tsubohachi

ลิ้มชิมรสกับอาหารดั้งเดิมแสนอร่อยจากฮอกไกโด Hokkaido Tsubohachi คือร้านกินดื่มที่ชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่า อิซากาย่า (Izakaya) ซึ่งมีต้นก�ำเนิดจาก ฮอกไกโด ตั้งแต่ปี 1973 เป็นร้านที่มีชื่อเสียงและมีกว่า 300 สาขาในประเทศญี่ปุ่น เหมาะกับการดื่มเครื่องดื่ม รสชาติดี แกล้มด้วยอาหารมากมายที่ผ่านการปรุงและ คัดเลือกวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน มีทั้งของทานเล่น และ อาหารจานหลักทีด่ แู ลโดยเชฟชาวญีป่ นุ่ ซึง่ น�ำเข้าวัตถุดบิ ที่ดีที่สุดจากญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ เน้นความสดใหม่ เสิร์ฟตรงถึงโต๊ะอาหาร ค�ำว่า Tsubo คือหน่วยวัดขนาดพื้นที่ที่นิยมของ ประเทศญีป่ นุ่ โดย 1 Tsubo มีขนาดเท่ากับ 3.3 ตารางเมตร 52

หรือขนาดเท่ากับเสื่อทาทามิ 2 ผืน มาต่อกัน และ Hachi คือ 8 ดังนัน้ ร้าน Tsubohachi จึงมีความหมายว่าร้านขนาด 8 สึโบ หรือ 26.4 ตารางเมตร อันเป็นขนาดพื้นที่ของร้าน ต้นก�ำเนิดในฮอกไกโดนั่นเอง ร้านตกแต่งแบบเป็นกันเอง มีครัวเปิดกลางร้าน และห้องส่วนตัวด้านในถึง 6 ห้อง ทัง้ แบบห้องนัง่ เสือ่ ทาทามิ และแบบนัง่ เก้าอีเ้ พือ่ ความสะดวกสบาย โดยสามารถเปิด ห้อง 3 ห้องทะลุกันได้ รองรับลูกค้าได้ถึง 30 ท่าน เสิร์ฟอาหารญี่ปุ่นรสชาติดั้งเดิม มีให้เลือกตั้งแต่ อาหารทานเล่นแกล้มสาเก และอาหารทานอิม่ ทีแ่ สนอร่อย หลากหลายเมนู อาทิ ปลาดิบรวมชุดพิเศษ (Tokumori


Sashimi) เป็นชุดซาชิมสิ ดุ คุม้ ด้วยอาหารทะเลสดๆ จากฮอกไกโดถึง 10 ชนิด ซูชปิ ลาซาบะดอง (Simesaba Hakozushi) ซึง่ 1 จาน ใช้ปลาซาบะแล่แล้ว ครึง่ ตัวได้ 6 ชิน้ ใหญ่ๆ เลยทีเดียว รสเค็มน้อยๆ เนือ้ แน่นๆ เข้ากันกับ ข้าวซูชิ นอกจากนี้ยังมี ข้าวอบเห็ด (Kamameshi Kinoko) เสิร์ฟแบบหุงสด บนโต๊ะอาหาร ด้วยหม้อแบบญี่ปุ่นขนาด 1 จาน ข้าวญี่ปุ่น ซุปปรุงรส และเห็ด เมื่อจุดเตาด้วยแอลกอฮอล์ ราว 20 นาที ข้าวจะเริ่มเดือด ส่งกลิน่ หอมน้อยๆ และมีควัน เมือ่ ควันหมดลง จึงเปิดฝาหม้อทีท่ ำ� ด้วยไม้ ออกโรยด้วยสาหร่ายและต้นหอมซอยละเอียด ข้าวร้อนๆ สุกก�ำลังดี หากทานจนถึงก้นหม้อจะได้ข้าวหอมกลิ่นไหม้น้อยๆ รสชาติกลมกล่อม ผักรวมแซลมอนหม้อไฟ (Ishikari Nabe) รสชาติเด่นที่น�้ำซุป สไตล์ฮอกไกโด ใส่เนยเพิ่มความเข้มข้น และมันฝรั่งเพิ่มความหวาน มันฝรั่งไข่ปลาทอด (Potato Mentaiko Yaki) อร่อยเพลินเกินห้ามใจ หนักเนย รสชาติเด่นไข่ปลา เผ็ดนิดหน่อยที่ปลายลิ้น ตบท้ายความอร่อยด้วยไอศกรีมชาเขียวถั่วแดงชิราทามะ (Shiratama Green Tea Cream Zenzai) พร้อมวิปครีมเนื้อเนียน ที่พูดได้ค�ำเดียวว่า “สุโค่ย”

ซ.ทองหล่อ 16

ซ.ทองหล่อ 10

ซ.สุขุมวิท 55

Nihonmura Mall ซ.ทองหล่อ 17

Starbucks

ซ.ทองหล่อ 13

ซ.ทองหล่อ 11

Seen Space

Hokkaido Tsubohachi

ชั้น 1 Nihonmura Mall ซ.ทองหล่อ 13 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2185 3323, 0 2833 5366 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-24.00 น. www.tsubohachi-tha.com Tsubohachi Thailand 53


Traditional

Ibushi Ginjiro อร่อยหรูแบบโอกินาวา

แฟรนไชส์ร้านอาหารญี่ปุ่นจากเมืองโอกินาวา เกาะทางใต้สุด ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ผู้คนมีอายุยืนที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก การตกแต่งร้านได้แรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมการทานของ ชาวประมง แบบทีเ่ รียกว่า โรบาทายากิ (Robatayaki) หรือการปรุงอาหาร โดยการย่างช้าๆ ด้วยถ่าน พร้อมยื่นเสิร์ฟด้วยไม้พาย ตรงกลางร้านมี เตาย่างและโต๊ะนั่งทานแบบเคาน์เตอร์กว้างขวางโดดเด่น โคมไฟ ดวงใหญ่หอ้ ยไว้สวยงามตืน่ ตา โต๊ะแบบนัง่ ทานรายรอบร้าน เป็นร้านใหญ่ และโอ่อ่าน่าสนใจทีเดียว ส่วนด้านนอกเป็นซูชิบาร์ นั่งสบายๆ รับลม

54


อาหารโปรดของคนรักการทานเนื้อวัวเริ่มด้วย Miyazaki Beef Teppanyaki เนื้อมิยาซากิ ไขมันลายสวย เสิร์ฟพร้อมหินภูเขาไฟร้อน เมื่อวางเนื้อลงบนหิน ไขมัน ละลายเยิม้ ส่งกลิน่ หอมทัว่ ร้าน สามารถเลือกย่างให้สกุ มาก หรือน้อยได้ตามชอบ จะจิ้มเพียงเกลือหรือน�้ำจิ้ม ก็อร่อย ไม่แพ้กัน ส่วนคนทีช่ นื่ ชอบปู พลาดไม่ได้กบั Hokkaido Hairy Crab Set ปูขนจากฮอกไกโดน�ำมาต้มสุก โดยแยกเสิร์ฟ ซุปหอมๆ จากการต้มปูในชามกระเบือ้ งบนเตาแอลกอฮอล์อนุ่ ร้อน ปูแกะกระดองออก วางเรียงเนื้อปู และขาปูให้แกะง่าย และข้าวคลุกมันปูแสนอร่อย ส�ำหรับปลาดิบ แนะน�ำซาชิมิขึ้นชื่อของทางร้าน Ibushi Sashimi Set ปลาดิบสดๆ ชิ้นใหญ่ ทั้งแซลมอน ทูน่า ฮามาจิ กุ้งหวาน และหอยเชลล์ตัวโตเนื้อหวานหอม และพลาดไม่ได้กับข้าวปั้น Riceball with Special Urchin Sauce ข้าวปั้นสามเหลี่ยมห่อสาหร่ายทานคู่ซอสหอยเม่น ทีส่ ง่ ตรงมาจากญีป่ นุ่ ผสมด้วยไข่แดงไข่ไก่สด รสกลมกล่อม หวาน เค็ม และหอม จนหยุดไม่ได้ ถือเป็นจานโดดเด่นที่ดู ธรรมดา แต่รสชาติไม่ธรรมดาเลย

ถ.เจริญกรุง

ซ.เจริญกรุง 74

ซ.เจริญกรุง 74/1

Ibushi Ginjiro

Ramada Plaza Chatrium Hotel

Asiatique The Riverfront

ถ.จันทน์

โกดัง 10 Asiatique The Riverfront ถ.เจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2117 9355 และ 09 4497 9214 เปิดทุกวัน จันทร์-­พฤหัสบดี เวลา 17.00-­23.30 น. ศุกร์-­อาทิตย์ เวลา 16.00-­24.00 น. Ibushi Asiatique 55


Traditional

IKKYU Yakiniku

ปิ้งย่างต�ำนานความอร่อยกว่า 20 ปี ร้านเนื้อย่างแบบญี่ปุ่นแท้ๆ เปิดต�ำนานความอร่อยมา กว่า 20 ปี เป็นร้านปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ มาเนิ่นนาน เกิดจาก การรวมตัวกันของคนรักการทานเนื้อย่าง จึงพัฒนาและคงความอร่อย มาจนถึงปัจจุบัน น�้ำจิ้มสูตรพิเศษของร้าน มีส่วนผสมกว่า 20 ชนิด เสิร์ฟพร้อมพริก กระเทียม และน�้ำมะนาว ส�ำหรับอาหารสุดคลาสสิกคงหนีไม่พ้น เมนูปิ้งย่างหลากหลาย ประเภท ทั้ ง เนื้ อ วั ว หมู ซี ฟู ้ ด และผั ก ต่ า งๆ เคี ย งคู ่ กั น ไปกั บ Side Dish นานาชนิด ทัง้ แบบญีป่ นุ่ และเกาหลี เช่น ข้าวย�ำเกาหลี ซุปเนือ้ ผักย�ำ และข้าวผัดกระเทียม วัตถุดบิ ทัง้ หมดของร้านได้รบั ความเอาใจใส่ อย่างดี คัดเลือกเฉพาะเนื้อส่วนอร่อยที่สุดมาน�ำเสนอ อาทิ เนื้อซี่โครง 56


ไม่มีกระดูกพิเศษ (Jo Karubi) เนื้อที่มีไขมัน แทรกก�ำลังดี เนื้อไม่นุ่มมากจนเกินไป เป็น ที่ชื่นชอบของคนรักการทานเนื้อย่างทุกคน ริบอายสเต๊ก (Ribeye Steak) ชิ้นขนาด ค่อนข้างใหญ่ เนื้อลายสวยงาม ราดซอส สูตรเฉพาะของทางร้าน รสกลมกล่อม และที่ พลาดไม่ได้เลยก็คือ ลิ้นวัวย่างเกลือ (Tokujo Tan Shio) ย่างพอสุก ทานกับข้าวผัดกระเทียม หอมกลิ่นกระเทียมและพริกหยวกที่ต่างจาก ร้านทั่วไป และซุปสาหร่ายก็อร่อยเข้ากัน หรือจะเลือก ซุปเนื้อเผ็ด (Yukke Chan Soup) ซุปเนื้อคารุบิ ใส่ผงพริกเกาหลี ตุ๋นนาน 3 ชั่วโมง ข้นอร่อยเป็นที่สุด ใส่เนื้อวัว ไข่ หัว หอม ต้มจนเปื่อย ทานคล่องคอช่วยแก้เลี่ยนได้ดีที่สุด ร้านตกแต่งแบบร้านเนื้อย่างสไตล์ญี่ปุ่น ที่มีโต๊ะเป็นหลุม ส�ำหรับใส่เตาถ่าน มีเครือ่ งดูดกลิน่ และควันชัน้ ดี มีสว่ นโต๊ะธรรมดา และ ห้องส่วนตัวแบบญี่ปุ่นอีก 3 ห้อง

ซ.ทองหล่อ 16

ซ.ทองหล่อ 10

ซ.สุขุมวิท 55

Nihonmura Mall ซ.ทองหล่อ 17

ซ.ทองหล่อ 13

ซ.ทองหล่อ 11

IKKYU Yakiniku

40 ซ.ทองหล่อ 13 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2185 3404 เปิดทุกวัน จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 11.30-14.00 น. และ 17.00-23.00 น. ศุกร์-อาทิตย์ เวลา 11.30-23.00 น. IKKYU Japanese Yakiniku

57


Traditional

IROHA Yakiniku เนื้อพันธุ์ดี น�้ำจิ้มรสเลิศ

ร้านปิ้งย่างที่อยู่คู่ซอยทองหล่อมากว่า 15 ปีมีชื่อเสียงเรื่อง การเลือกใช้เนือ้ สัตว์คณ ุ ภาพดี ทานคูก่ บั น�ำ้ จิม้ สูตรพิเศษของร้าน ทีใ่ ครได้ลอง ก็ตอ้ งติดใจ จึงไม่นา่ แปลกใจทีเ่ ห็นลูกค้าขาประจ�ำแวะเวียนมาไม่ขาดสาย IROHA Yakiniku โด่ ง ดั ง เรื่ อ งเนื้ อ วั ว พั น ธุ ์ ดี ทั้ ง เนื้ อ ในประเทศ เกรดพรี เ มี่ ย มและวากิ ว น� ำ เข้ า หลากหลายชนิ ด คนรั ก การทานเนื้ อ วั ว ไม่ ค วรพลาดเด็ ด ขาด มี ทั้ ง เนื้ อ วากิ ว ฮอกไกโด (Hokkaido Wagyu) เนื้อวากิวเกรด A4 น�ำเข้าจากฮอกไกโด อร่อย นุ่มลิ้น ละลายในปากจนชิ้นสุดท้าย เนื้อวากิวโอมิ (Omi Wagyu) เนื้อวัวลายไขมันแทรกก�ำลังดีย่างพอหอม อร่อยทั้งรสชาติและรสสัมผัส เช่นเดียวกับเนื้อวัวเกรดเอคุณภาพดีของไทย (Thai Super Karubi) เนื้อ นุม่ มาก สามารถเลือกได้วา่ จะทานหมักซอสหรือหมักเกลือ จะเลือกแบบ ไหนก็อร่อยทั้งสองแบบ เนื้อติดกระดูกอย่างดีพิเศษ (Tokuji Karubi) เหมาะกับคนชอบเคี้ยว หนึบน้อยๆ หอมไขมันย่างไฟ 58


จากนั้ น เลื อ กอร่ อ ยต่ อ กั บ หมู สันนอกพิเศษ (Tokusen Buta Karubi) ติดมันก�ำลังดี สัมผัสเนื้อนุ่มๆ หวานมัน หรือจะเป็นหอยเชลล์ย่างซอสกระเทียม (Scallop with Garlic and Butter) และหอยแมลงภู่ชิลีย่างซอสกระเทียม (Chilian Mussels) หอยตัวใหญ่สดๆ อร่อย เพิ่มด้วยเนยกระเทียมรสเลิศของทางร้าน ที่เสิร์ฟแยกต่างหาก สามารถเลือกเติม มากน้อยตามต้องการ ย่างไฟพร้อมทั้งฝา ส่งกลิ่นหอมชวนทาน อาหารทั้งหมดชูรส ด้วยน�ำ้ จิม้ สูตรพิเศษทีใ่ ช้เครือ่ งปรุงลับเฉพาะ เสิรฟ์ พร้อมน�ำ้ มะนาว พริก และกระเทียม ปรุงเป็นรสชาติอร่อยเฉพาะตัว นอกจากนี้ยังมีซุปเนื้อขึ้นชื่อ ข้าวผัดกระเทียมแสนอร่อย สลัด ผักสดนานาชนิด และสุดยอดผักดองสูตรพิเศษโฮมเมด เมื่อจบมื้ออร่อย แล้วทางร้านจะเสิร์ฟของหวานฟรีให้ลูกค้าทุกท่านด้วย แต่ถ้าใครสนใจ ทานของหวานเมนูอื่นๆ ก็สามารถสั่งเพิ่มได้ เป็นความอิ่มอร่อยลงตัว ต�ำนานร้านอันยาวนาน เริ่มต้นจากเชฟชาวญี่ปุ่น น�ำเสนอ อาหารสไตล์เนื้อย่างญี่ปุ่นแห่งแรกๆ เสิร์ฟความอร่อยแบบต้นต�ำรับ ก่อนตัดสินใจบินกลับดินแดนอาทิตย์อุทัยแบบถาวร คุณศุภาพิชญ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินจึงเข้ามาด�ำเนินกิจการต่อ โดย ทุ่มเวลาเรียนรู้สูตรลับเฉพาะนี้จากชาวญี่ปุ่นเจ้าของร้านเดิมโดยตรง อีกทั้งยังใช้พนักงานและเชฟทีมเดิมทั้งหมด เพื่อส่งต่อความอร่อย ระดับต�ำนานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ร้านตกแต่งทันสมัยด้วยโทนสีอ่อน ให้ความรู้สึกนั่งสบาย โปร่ง โล่ง ปิ้งย่างอาหารเพลิดเพลิน นอกจากขนาดที่นั่งทั่วไปแล้ว ยัง มีห้องญี่ปุ่นแบบรวม มีโต๊ะอาหาร 4 โต๊ะ ห้องวีไอพีห้องเดี่ยว และห้อง วีไอพีใหญ่ที่มีโต๊ะ 8-10 ที่นั่ง 2 โต๊ะ สามารถปิดห้องจัดเลี้ยงได้ และ ที่ส�ำคัญมีที่จอดรถสะดวกและกว้างขวาง

IROHA Yakiniku

ซ.ทองหล่อ 17

ซ.ทองหล่อ 13

ซ.ทองหล่อ 11

ซ.สุขุมวิท 55

Nihonmura Mall

141/3 ซ.ทองหล่อ 11 คลองตันเหนือ กรุงเทพฯ วัฒนา 10110 โทร. 0 2712 9448, 09 2393 0019 เปิดทุกวัน เวลา 17.00-22.30 น. www.irohabangkok.com Iroha Japanese BBQ Bangkok

59


Traditional

JIRO Raw Bar & Grill ซูชิพรีเมี่ยมค�ำใหญ่ไม่ธรรมดา พร้อมเพลินตากับศิลปะจากเซรามิก

ร้านอาหารญี่ปุ่นที่เกิดจากการรวมตัวกันของพี่น้องในครอบครัวท�ำ เซรามิก ที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาดิบและเนื้อ โดยตั้งใจให้ เป็นร้านอาหารที่มีความใส่ใจและมีความละเมียดละไมเช่นเดียวกับงานศิลปะ ของเซรามิก ด้านหน้าและภายในร้านตกแต่งด้วยเซรามิกชั้นดีสีสดใส บนก�ำแพง แต่งแต้มด้วยภาพเด็กๆ เพื่อสื่อให้เป็นร้านส�ำหรับครอบครัว ถัดจากเคาน์เตอร์ ต้อนรับคือซูชิบาร์เรียงรายอาหารสดนานาชนิดจากทะเลญี่ปุ่น

60


ทางร้านภูมใิ จน�ำเสนอซูชแิ ละซาชิมิ รสชาติยอดเยีย่ ม สดใหม่ เมนูที่โดดเด่นคือ JIRO Warm Breeze เป็นซูชิ ค�ำโตรวมสุดยอดอาหารทะเล ปลาทูนา่ ส่วนท้อง ไข่หอยเม่น ไข่ปลาคาเวียร์ และไข่นกกระทา JIRO Dynamite Roll โรล ไส้ชูโทโร่และอะโวคาโด 6 ชิ้น ท็อปด้วยคาเวียร์ ฟัวกราส์ เห็ดทรัฟเฟิลบด ไข่กุ้ง ไข่แซลมอน และไข่หอยเม่น รสชาติแตกต่างในจานเดียว ทั้งนี้ยังเอาใจคนไม่ชอบ ทานปลาดิบด้วยเมนู Aburi Set ซูชิหน้าปลาหลากหลาย เผาไฟสุกก�ำลังดี กลิ่นหอม แสนอร่อย เสิร์ฟพร้อม ครีบปลาตาเดียวม้วนหอยเชลล์ชิ้นใหญ่เต็มค�ำ กุ้งต้มรอง ปลาไหลหัน่ ชิน้ พอค�ำ และซุปกุง้ อร่อยคล่องคอ หรือใครชอบ ความหลากหลายสามารถสัง่ ซูชเิ ป็นค�ำก็มใี ห้เลือกมากมาย นอกจากนีท้ างร้านยังจัดชุดอาหารกลางวันเอาใจ คนท�ำงาน แบบเต็มอิ่มแสนคุ้ม มีทั้งชุดข้าวหน้าต่างๆ ชุดปลาดิบ และซูชิ จบมื้ออาหารด้วยไอศกรีมโฮมเมด รสนมฮอกไกโดและรสงาด�ำ หรือจะเลือกเป็นโมจิไอศกรีมก็ อิม่ อร่อยไม่แพ้กนั ส่วนช่วงเย็นเมือ่ ทานอาหารกับครอบครัว แล้ว ยังมีมุมสังสรรค์กับเพื่อนฝูง หรือคุยธุรกิจแกล้ม เครื่องดื่มนานาชนิดอีกด้วย

ถ.สุขุมวิท

Landmark

Robinson

MRT

สุขุมวิท อโศก

นานา

ถ.อโศก

Ambassador Manhattan Hotel

ซ.สุขุมวิท 15

ซ.สุขุมวิท 3

JIRO Raw Bar & Grill

ชั้น 2 Manhattan Hotel ซ.สุขุมวิท 15 วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 08 1413 4411 เปิดทุกวัน จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 11.00-15.00 น. และ 17.00-23.00 น. ศุกร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-23.00 น. JIRO Raw Bar & Grill for Japanese food lovers

Time Square

61


Traditional

Jousen Yakiniku & Bar อร่อยปิ้งย่างกับ Queen of Beef

ร้านของกลุม่ ผองเพือ่ นทีร่ กั การทานเนือ้ ย่าง ตัดสินใจรวมตัวกันเพือ่ เปิดร้านปิง้ ย่างบุฟเฟ่ตส์ ไตล์ ญี่ปุ่น Jousen อันมีความหมายว่า “คัดสรรมาแล้ว อย่างดี” สื่อถึงความตั้งใจเลือกสรรวัตถุดิบชั้นเลิศ ผสานกับความคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งร้าน ด้วยบรรยากาศคลาสสิก ประดับด้วยต้นไม้เขียวครึม้ พร้อมโต๊ะและเก้าอีอ้ อกโทนสีขรึม เน้นสีดำ� เป็นหลัก และมีการใช้สเี ขียวตกแต่งเพือ่ เพิม่ ความสดชืน่ ร้าน มีโต๊ะหลายสไตล์ ทั้งนั่งทานเป็นกลุ่มโต๊ะใหญ่ โต๊ะ ขนาดปานกลาง โต๊ะแบบเคาน์เตอร์ยาว และห้อง ส่วนตัว 62


ความโดดเด่นนอกเหนือ จากการเป็นร้านเนือ้ ย่างคุณภาพดี ทีใ่ ช้วตั ถุดบิ ชัน้ เยีย่ มจากทัว่ โลกแล้ว ยังมีความหลากหลายของเมนูอาหาร ที่เป็นตัวชูโรง เสิร์ฟทั้ง A la carte และบุฟเฟ่ต์ ซึง่ มีให้เลือกราคาปกติ กับแบบพรีเมี่ยม ต่างกันที่เนื้อวัว น�ำเข้า และอาหารบางชนิด เลือก อร่อยได้ตามชอบ A la carte ทีแ่ นะน�ำ มีเนือ้ โอมิฉำ�่ นุม่ ไขมันแทรกเนือ้ เป็นลายหินอ่อน เนื้อโกเบ ส่งตรงมาจากเมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น อร่อยจนได้ชื่อว่าเป็น Queen of Beef และเนื้อมัตสึซากะ เนื้อที่มีไขมันแทรกอยู่เยอะมาก ดังนัน้ เวลาย่างจะมีไขมันหยดลงไปบนเตา ส่งกลิน่ หอมชวนทาน ก่อนทาน เนื้อทั้ง 3 ชนิด จะต้องใช้แปรงจุ่มน�้ำซอสที่เสิร์ฟมาคู่กัน แล้วบรรจง ทาลงบนเนือ้ จากนัน้ ค่อยวางเนือ้ ทีละชิน้ ตรงกลางเตา จนเนือ้ สุกด้านหนึง่ จึงกลับด้าน แล้วคีบทานเปล่าๆ ในค�ำแรก เพื่อดื่มด�่ำกับรสชาติแท้จริง ของเนื้อที่ขึ้นชื่อว่าสุดยอด ทางร้านมีน�้ำจิ้มครบรส ทั้งน�้ำจิ้มสไตล์ญี่ปุ่นและซีฟู้ด อีกทั้งยัง มีพริก กระเทียม เพิ่มรสชาติแบบไทยอีกด้วย ทานคู่เนื้อ หมู อาหาร ทะเล และผักนานาชนิด ทัง้ เนือ้ คารูบิ ลิน้ วัว เนือ้ หมักซอสโจเซน เนือ้ แกะ เบคอนพรีเมี่ยม หอยแมลงภู่หมักซอสโคจูจัง นอกจากนีย้ งั ต้องลองเมนู ไข่แดงเทมปุระ Yolk Tempura (Buffet) ที่เสิร์ฟมาบนหมี่ทอดกรอบรสชาติแปลกใหม่ เมื่อทานแล้วต้องอยาก กลับมาทานอีกครั้ง

ถ.วิทยุ

ซ.สมคิด

ซ.ชิดลม BTS

ถ.เพลินจิต

ชิดลม

Jousen Yakiniku & Bar The Mercury Ville

ถ.วิทยุ

ซ.หลังสวน

Materdei School

Central Chidlom

ชั้น 2 The Mercury Ville ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2553 2469 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น. Jousen

63


Traditional

Joushitsu Sushi

อร่อยสด ไม่ซ�้ำใคร คัดสรรให้โดยเชฟมากประสบการณ์ หากคุณก�ำลังมองหาร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีเมนูสร้างสรรค์ ไม่จ�ำเจ รับประกันคุณภาพโดยเชฟมากประสบการณ์ ที่นี่คือ ตัวเลือกอันดับต้นๆ ในใจคุณอย่างแน่นอน เชฟวิชติ วงสมศรี ผูผ้ า่ นงานระดับต่างประเทศมากว่า 20 ปี ทัง้ ยังมีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นเมนูแปลกใหม่ให้ลกู ค้าได้ลมิ้ ลอง อยู่เสมอ เชฟแนะน�ำวาซาบิสดแท้ แม้รสชาติไม่รนุ แรงเท่าแบบผสม แต่ให้รสชาติกลมกล่อมเข้ากับซูชิและซาชิมิ และยังสามารถช่วยลด แบคทีเรียจากการทานปลาดิบได้อีกด้วย

64


ร้านเน้นความสด ความสะอาด และความอร่อย ของอาหารทุกจาน เริ่มด้วย Shirauo Salad สลัดปลาเงิน ผักสดๆ พร้อมปลาเงินตัวเล็กทอดกรอบและไข่กงุ้ สด คลุกเคล้า กับน�้ำสลัดญี่ปุ่นและมายองเนส ทานกรอบเคี้ยวเพลิน เรียกน�้ำย่อยแล้วตามด้วย Mutsu Sashimi ปลาดิบ 7 ชนิด เริ่มจากโอโทโร่ ชิ้นใหญ่เต็มค�ำ ทูน่าสีสันชวนทาน ฮามาจิ สดๆ แซลมอน กุง้ หวาน หอยเชลล์ และปลาไท ซึง่ ในแต่ละวัน อาจมีการสับเปลี่ยนปลาบ้างตามแต่ว่าปลาชนิดไหน สดใหม่ในวันนั้น ซึ่งเชฟจะเป็นผู้คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด นอกจาก ปลาสดแล้วเนื้อวัวชั้นเยี่ยม มัตสึซากะที่นี่ก็สดใหม่น่าทาน เช่นกัน Mutsusaka Tataki น�ำเนื้อมัตสึซากะชั้นดี ย่าง เพียงเล็กน้อยให้พอหอมและด้านในยังดิบ น�ำมาหั่น เป็นชิ้นบาง เสิร์ฟเย็นๆ เหมือนปลาดิบ ทานกับซอสพอนซึ หรือโชยุก็อร่อยประทับใจ Foie Gras Sushi ต้องน�ำฟัวกราส์ไปหมักซอสมิโซะ สูตรพิเศษ 1 คืน เพื่อดับความคาวและเพิ่มรสชาติมิโซะ เมื่อ น�ำมาวางบนข้าวซูชิและเผาไฟน้อยๆ กลิ่นหอมชวนทาน อร่ อ ยแบบไม่ ต ้ อ งพึ่ ง ซอสใดๆ และจานสุ ด ท้ า ยที่ เชฟภูมิใจ Bara Chirashi เป็นข้าวหน้าปลาดิบรวม พร้อมไข่ปลาแซลมอน และอะโวคาโด มีทองค�ำบริสุทธิ์ แต่งหน้า และวาซาบิดอง ทีท่ านแล้วกลมกล่อมเข้ากันอย่างยิง่ ร้านตกแต่งเรียบง่าย เน้นซูชบิ าร์ทมี่ องเห็นปลาสดใหม่ ชิ้นใหญ่หลากหลายชนิด เหมาะที่จะนั่งทานใกล้ๆ เชฟ เพื่อมองเห็นขั้นตอนการท�ำอันพิถีพิถันกันให้เต็มตา

Park Lane ซ.สุขุมวิท 63

ถ.สุขุมวิท

ซ.เอกมัย 2

Joushitsu Sushi

20/2 ซ.เอกมัย 2 พระโขนง วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2714 3984, 08 9025 8583 เปิดทุกวัน เวลา 11.30-14.30 น. และ 18.00-23.00 น. Joushitsu Sushi

BTS

เอกมัย

65


Traditional

Kacha Kacha

ความอร่อยที่มาพร้อมความสนุกสนาน คะฉะ คะฉะ คือเสียงความสนุกสนานและอร่อยเลิศ จากเตาเทปปันยากิขณะปรุงอาหาร เป็นร้าน Izakaya กินดื่มที่ก�ำลังเป็นที่นิยมในกรุงเทพฯ ร้านตกแต่งด้วยไม้ ให้ความรู้สึกสบายๆ ประดับรายรอบด้วยขวดสาเก มีที่นั่ง ทั้งแบบโต๊ะและนั่งบนเสื่อทาทามิแบบญี่ปุ่น ถัดจากเคาน์เตอร์ต้อนรับเป็นเคาน์เตอร์บาร์ และอาหาร ร้านเปิดโล่งสามารถมองเห็นกันได้ ให้ความรูส้ กึ มีส่วนร่วมในการทานอาหาร เมนูของทางร้านเน้น Yakitori และ Teppanyaki มีให้เลือกหลากหลาย และท�ำโชว์ให้ ลูกค้าเห็นกันทั่วร้าน 66


จานแนะน�ำห้ามพลาดเป็นอาหารย่างรวมมีให้ เลือกไซส์ M 6 ไม้ (Moriawase Roppon) และ L 12 ไม้ (Moriawase Jyunihon) หรือจะเลือกสั่งเป็นไม้ตามชอบ ก็มีให้เลือกแบบจานละ 1 ไม้ หรือ 2 ไม้ อาทิ ไก่บดที่มีให้ เลือกแบบย่างซอสและย่างเกลือ (Tsukune Tare/Shio) ไก่บดชีส (Tsukune Cheeze) หมูและต้นหอม (Buta Negima Tare/Shio) ปีกไก่ (Tebasaki Tare/Shio) นอกจากนี้ยังมี ผักย่างน่าทานอีกมากมาย ทัง้ เห็ดหอม (Shiitake) กระเทียม (Ninniku) กระเจีย๊ บ (Okura) และแปะก๊วย (Ginnan) อาหาร ทุกชนิดย่างด้วยความช�ำนาญบนเตาทีค่ วบคุมอุณหภูมอิ ย่างดี เนื้อจึงนุ่ม หอม และอร่อย จานที่ 2 เป็น Kacha Kacha Yaki (Okonomiyaki style Kacha Kacha Pork Kimchi/Cheese/Japanese Leeks) โอโคโนมิยากิซกิ เนเจอร์ของร้าน รสชาติเยีย่ มเช่นกัน ใส่กมิ จิโรยหน้าด้านบน เข้ากันเป็นอย่างดีกบั แป้ง กะหล�ำ่ ปลี เนื้อหมูสไลซ์ โรยปลาโอทับบนชีสเยิ้มๆ และมายองเนส ทุกอย่างผสมผสานเข้ากันจนกลายเป็นรสชาติอนั สุดแสน อร่อยในทุกค�ำ

ข้าวห่อสาหร่ายของทีน่ กี่ ไ็ ม่นอ้ ยหน้า ด้วยแซลมอนโรล (Salmon Roll) ไส้ไข่หวานและอะโวคาโด จากนัน้ ใช้แซลมอน สดๆ ชิ้นใหญ่ม้วนไว้ด้านนอก ตัดเป็นค�ำ จิ้มโชยุและวาซาบิ อร่อยแบบเต็มๆ ค�ำ

Kacha Kacha ถ.เจริญกรุง

Ramada Plaza Chatrium Hotel

Asiatique The River front

ถ.จันทน์

โกดัง 10 โครงการ Asiatique The River front ถ.เจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2108 4242-3 เปิดทุกวัน เวลา 17.00-24.00 น. KACHA KACHA

67


Traditional

Kagonoya

สุดยอดเนื้อคาโกะโนยะ เนือ้ คาโกะโนยะ เป็นสุดยอดเนือ้ วัวสายพันธุพ์ เิ ศษชัน้ ดีทเี่ ลีย้ งใน สภาพเเวดล้อมทีส่ มบูรณ์ตามธรรมชาติ เลีย้ งด้วยธัญพืชเป็นเวลา 220-300 วัน ที่ประเทศออสเตรเลีย เพื่อให้ได้เนื้อคุณภาพสูง เมื่อน�ำมาจุ่มในน�้ำซุป ร้อนๆ สูตรต้นต�ำรับของคาโกะโนยะ จะท�ำให้เนือ้ นุม่ รสกลมกล่อม ไม่เหมือน ใคร คนรักเนือ้ ไม่ควรพลาด เมือ่ ได้ลมิ้ ลองแล้วจะต้องติดใจอย่างแน่นอน ที่นี่โดดเด่นเรื่องชาบูชาบูและสุกียากี้สไตล์ญี่ปุ่นต้นต�ำรับ สามารถสั่งแบบหม้อแบ่งครึ่งน�้ำซุปได้ มีให้เลือกถึง 6 แบบคือ ซุปสาหร่าย ซุปแกงกะหรี่ ซุปโซบะ-โชยุ ซุปไก่ ซุปสุกียากี้และซุป กิมจิ อีกทั้งยังสามารถเลือกเนื้อได้ตามชอบ ราคาแตกต่างตามชนิด ของเนื้อ แต่ที่พลาดไม่ได้คือ เนื้อคาโกะโนยะ 68


คอร์ ส เนื้ อ คาโกะโนยะ คอร์ ส ไก่ และคอร์ ส เนื้ อ หมู พิ เ ศษ ซึ่ ง จะเสิ ร ์ ฟ พร้ อ มกั บ ซู ชิ ห น้ า ปลาแซลมอน ทูน่าสด และกุ้ง ข้าวหน้าไข่ปลาแซลมอน ซาชิมิแซลมอน และปลาหมึก เทมปุระ สลัดผักราดซอสสไตล์ญี่ปุ่น ใส่ ร ากบั ว ทอด ไข่ ตุ ๋ น และซุ ป มิ โ ซะ รวมถึ ง ชาบู หม้อกระดาษไขจากญี่ปุ่น และน�้ำซุปปรุงพิเศษพร้อม ผักสด เป็นเมนูที่อิ่มอร่อย ครบทุกรสชาติอาหารญี่ปุ่น และ ครบคุณค่าทางโภชนาการเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีอาหารญี่ปุ่นอีกมากมายให้เลือก อิ่มอร่อย รวมถึงชุดอาหารกลางวันที่เสิร์ฟเฉพาะช่วง 11.00-16.00 น. สามารถเลือกจานหลัก อาหารทานเล่น เสิร์ฟพร้อมข้าว ซุป ผักดอง และของหวาน การจัดร้านได้แรงบันดาลใจมาจากโรงเตีย๊ มญี่ปนุ่ โบราณ เป็นทีพ่ กั ผ่อนของผูเ้ ดินทาง ซึง่ จะได้รบั การดูแลและ บริการอย่างอบอุน่ ท�ำให้ผเู้ ดินทางรูส้ กึ ผ่อนคลาย และอยากกลับ มาเยือนอีกครัง้ ร้านคาโกะโนยะเปิดครัง้ แรกในประเทศญีป่ นุ่ มาตั้งแต่ปี 1990 และมีสาขากว่า 67 สาขาทั่วเมืองโอซาก้า เกียวโต โตเกียว และโกเบ จนกระทัง่ มาเปิดสาขาในเมืองไทย ท�ำให้ชาวไทยไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงประเทศญี่ปุ่น โดย มีสาขาแรกอยู่ที่มาร์เก็ตเพลส ทองหล่อ จนปัจจุบันมีถึง 7 สาขาทั่วกรุงเทพฯ ทางร้านคัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยม สด สะอาด มีเมนู อาหารให้เลือกกว่า 100 รายการ ทัง้ อาหารจานเดียว อาหาร ชุด และอาหารที่เสิร์ฟเป็นคอร์ส ที่เรียกว่าไคเซกิ (Kaiseki) แบบดั้ ง เดิ ม สไตล์ ญี่ ปุ ่ น ซึ่ ง มี ใ ห้ เ ลื อ ก 3 คอร์ ส คื อ

ชั้น 5 The Mercury Ville ถ.เพลินจิต ปทุมวัน ลุมพินี กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2658 5911 เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. ชั้น 2 Market Place ทองหล่อ โทร. 0 2392 5188-9 ชั้น 1 Zone Canal-Walk Mega Bangna โทร. 0 2105 1565 ชั้น 2 K Village โทร. 0 2661 2931-2 The Walk Kaset-Nawamin โทร. 0 2553 0090 The Walk Ratchaphruek โทร. 0 2489 6993-4 The Paseo Town โทร. 0 2111 3085 Kagonoya

Central Chidlom BTS

ถ.เพลินจิต

ชิดลม

ถ.วิทยุ

ถ.ชิดลม

ถ.ราชดําริ

The Mercury Ville

Kagonoya

69


Traditional

Kappo Hanako

ความอร่อยพร้อมเสิร์ฟ ในทุกฤดูกาล ร้านอาหารญี่ปุ่นแบบคัปโปะในซอยทองหล่อ 13 นี้ เป็นร้าน ที่บริการอาหารญี่ปุ่นตามวัตถุดิบของฤดูกาลต่างๆ โดยมีเมนูอาหาร หลากหลายสะดุดตาด้วยภาพประกอบช่วยในการสั่งอาหาร เริ่มจาก อาหารเรียกน�้ำย่อย ซูชิ ซาชิมิ อาหารปิ้งย่าง ของต้ม และอื่นๆ รวมถึง เครื่องดื่มของร้านก็มีมากมายละลานตา ร้านแบบคัปโปะ (Kappo) ของญีป่ นุ่ หมายถึง ร้านทีเ่ สิรฟ์ อาหาร ตามฤดูกาลหลากหลายประเภท โดยมีการตกแต่งจานด้วยศิลปะงดงาม และลูกค้าสามารถเห็นเชฟขณะปรุงอาหาร ส่วนค�ำว่า Hanako แปลว่า ดอกไม้ โดยร้านตัง้ อยูใ่ นสวนสวยมีทจี่ อดรถกว้างขวาง และทางร้านยัง มีบริการจอดรถให้ฟรีอีกด้วย ด้านนอกร้านมองเห็นเป็นบ้านสวยแบบ ญี่ปุ่น บรรยากาศด้านในก็มีความเป็นญี่ปุ่นเช่นกัน ตั้งแต่เคาน์เตอร์ ต้อนรับด้านหน้า เดินผ่านห้องที่แบ่งเป็นระดับ ไปจนถึงกลางร้าน เป็นซูชิบาร์ และส่วนเทปปันยากิ ตามชั้นวางมีสาเกหลากหลายชนิด ทั้งแบบเต็มขวดและแบบที่ลูกค้าเปิดดื่มและฝากไว้ บ่งบอกถึงจ�ำนวน 70


ลูกค้าประจ�ำมากมาย นอกจากนี้ยังมีห้องส่วนตัวสไตล์ ญี่ปุ่นบนเสื่อทาทามิ พร้อมของตกแต่งแบบญี่ปุ่นจนอาจ เผลอคิดว่าก�ำลังนั่งทานอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้เลย เมนูอาหารที่น่าสนใจที่สุดคือ ข้าวปั้นรวม (Omakase Nigiri) ชุดซูชหิ รูหราอลังการทีส่ ดุ ของทางร้าน ประกอบด้วย เนือ้ ท้องปลาทูนา่ (Otoro) ตามด้วยส่วนเนือ้ ปลาทูนา่ (Agami) และเนือ้ ปลาตะเพียนทะเล (Kohada) หอยเชลล์ (Hotate) กุ้งหวาน (Botan Ebi) ปลากะพง (Tai) ไข่หอยเม่น (Uni) ไข่ปลาแซลมอน (Ikura) ปลาไหล (Unagi) และไข่หวาน (Tamagoyaki) ทั้งนี้เชฟบอก ว่าอาหารชุดนี้อาจเปลี่ยนหน้าของปลาไปตามฤดูกาล ที่มาทาน แต่คุณภาพรับรองว่าเยี่ยมเหมือนเดิมแน่นอน เมนูถัดไปกับเมนูคลายร้อน Hiyashi Somen เส้นขนมจีนญี่ปุ่นเย็น เส้นโซเมงเรียวเล็ก แต่เหนียวนุ่ม วางบนน�ำ้ แข็งเย็นเจีย๊ บ คีบเส้นจุม่ น�ำ้ ซอสออกรสเปรีย้ วเย็น

Kappo Hanako

113/1 ซ.ทองหล่อ 13 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2712 6371-2 เปิดทุกวัน เวลา 18.00-01.00 น. Hanako Restaurant

ซ.ทองหล่อ 16

ซ.ทองหล่อ 10

ซ.สุขุมวิท 55

ซ.ทองหล่อ 17

ซ.ทองหล่อ 13

ซ.ทองหล่อ 11

Seen Space Starbucks

Nihonmura Mall

อร่อยชืน่ ใจ จบจานสุดท้ายด้วยปลาตาเดียวญีป่ นุ่ ชุบแป้งทอด (Karei Kara Age) ขนาดก� ำลั ง ดี แ ล่ เ นื้ อ ออกมาแล้ ว ชุบแป้งทอด กรอบนอกนุ่มใน เนื้อปลาหวาน ทั้งสามจาน เป็นเมนูอร่อย แนะน�ำจากทางร้านรับประกันความอร่อยแท้ แน่นอน

71


Traditional

Karatama Robatayaki ยกความสดจากตลาดปลาญี่ปุ่น มาเสิ ร ์ ฟ ให้ ค ุ ณ ถึ ง เมื อ งไทย

เมือ่ เดินเข้าไปในร้านคุณจะรูส้ กึ เหมือนเดินอยูใ่ นตลาดสด ริมทะเลของญี่ปุ่น ซึ่งด้านซ้ายและขวาจะมีกระบะขนาดใหญ่ จัดวางอาหารสด เหมือนทีเ่ ห็นในตลาด พนักงานต้อนรับแต่งตัว แบบชาวประมงญี่ปุ่นต่างจากกิโมโนที่เคยเห็นทั่วไป โดยมีเชฟ ชาวญีป่ นุ่ นัง่ คุกเข่าอยูบ่ นแท่นทีย่ กสูงขึน้ เพือ่ ปิง้ หรือย่างอาหาร ที่ลูกค้าเลือก จากนั้นก็นั่งรอดูเชฟปรุงอาหารให้สดๆ ตรงหน้า เชฟ ทั้งหมด 4 คน นั่งอยู่ 2 ฝั่งของร้าน และพนักงานทุกคนจะคอย บริการและแนะน�ำอาหารให้อย่างเพลิดเพลินเมือ่ ได้อาหารแล้ว เชฟจะส่งอาหารให้ลกู ค้าด้วยไม้พายพร้อมพูดเสียงดังว่า “ขอโทษ ที่ท�ำให้รอ” เป็นความแปลกใหม่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น การปรุงอาหารสไตล์ Robatayaki เป็นการสืบทอดมา จากชาวประมงที่น�ำอาหารทะเลที่จับได้มาปรุงอาหารด้วย ไม้พายเล็กๆ เพียงชิ้นเดียว จึงกลายเป็นที่มาของการเสิร์ฟ อาหารของร้านด้วยไม้พาย Karatama Robatayaki คัดปลา ผัก 72


และวัตถุดิบสดๆ ส่งตรงจากญี่ปุ่น แล้วน�ำมาปรุงด้วย ศิลปะการปิง้ ย่างแบบญีป่ นุ่ ดัง้ เดิม จัดวางให้เหมือนการ เลือกซื้อของสดตามตลาดในหมู่บ้านเล็กๆ เมื่อเลือกได้ แล้วจึงบอกเชฟว่าต้องการปิ้ง ย่าง หรือนึ่ง นอกจากการเสิรฟ์ ทีไ่ ม่เหมือนใคร และไม่มใี คร เหมือนแล้ว ทางร้านยังเป็นผู้น�ำเข้าเนื้อ Kagoshima Wagyu จากเมืองคาโกชิมาเนื้อวากิวสายพันธุ์ญี่ปุ่นแท้ เป็นเนื้อวัวสีด�ำ (Black Cattle Beef) ที่ใช้เวลาเลี้ยง 3 ปีในทุ่งหญ้าเปิดที่มีความปลอดภัยสูง เนื้อที่ได้จึงมี มันแทรกในปริมาณที่พอดี เมื่อย่างด้วยความช�ำนาญ จึงหอม อร่อย และนุ่ม โดยทานกับวาซาบิสดเท่านั้น ก็อร่อยเลิศหรือใครชอบความเข้มข้นก็จมิ้ น�ำ้ จิม้ ทีจ่ ดั ให้ 3 รส น�้ำจิ้มงา น�้ำจิ้มหวาน และซอสพอนซึ เมนูแนะน�ำของร้านคือ ขาปูทาระบะย่าง เนื้อ แน่นๆ เหมาะกับน�ำ้ จิม้ งา ใครชอบกลิน่ หอมก็เลือกวิธยี า่ ง คนชอบเนื้อนุ่มๆ ก็สั่งแบบนึ่ง หรือจะทานเป็นเทมปุระก็ อร่อยเช่นกัน นอกจากอาหารที่วางโชว์แล้ว ยังมีอาหาร ตามสั่งอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย ทั้งข้าว ซุป และซาชิมิ ที่น�ำปลาสดๆ เหมือนยกทะเลฮอกไกโดมาเลยทีเดียว ปลาบางชนิด ต้องใช้วธิ ตี กเบ็ดในการจับ เนือ้ จึงสมบูรณ์ ต่างจากการใช้อวนลาก การได้มาทานที่นี่จึงได้รับทั้ง ความอร่อยและประสบการณ์อันน่าจดจ�ำ

Villa Market

ถ.สุขุมวิท

ซ.สุขุมวิท 49/4

ซ.สุขุมวิท 49

Samitivej Hospital

Karatama Robatayaki Piman 49

โครงการ Piman 49 ซ.สุขุมวิท 49 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2662 4237 เปิดทุกวัน เวลา 18.00-24.00 น. www.karatamarobatayaki.com Akanoya Robatayaki

73


Traditional

Kisso Japanese Restaurant ลิ้มรสอาหารสดใหม่ตามฤดูกาลของญี่ปุ่น

ห้องอาหาร “คิสโซะ” (Kisso) เป็นส่วนหนึง่ ของโรงแรม เดอะ เวสติน แกรนด์ สุขุมวิท ที่เลือกใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลของญี่ปุ่น ส่งตรงมาถึงเมืองไทยแบบสดๆ ใหม่ๆ แต่ละเมนูผ่านการรังสรรค์จากเซฟชาวญี่ปุ่นชื่อชินสุเกะ โยเนะกาว่า ผู้มาก ประสบการณ์ในการท�ำอาหารมากว่า 20 ปี เมนูอาหารญี่ปุ่นของที่นี่มีทั้งอาหาร ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมและอาหารญี่ปุ่นแนวประยุกต์สมัยใหม่ บรรยากาศภายในร้านตกแต่งร้านสไตล์วาบิ ซาบิ (Wabi Sabi) อันมี ความหมายถึงความเรียบง่ายตามธรรมชาติและความงามไร้ซงึ่ การตกแต่ง โดยเลือก ใช้วสั ดุทที่ ำ� จากไม้เป็นหลัก นอกจากนีค้ นทีม่ าทานอาหารยังได้เพลิดเพลินกับครัวเปิด ทีม่ องเห็นขณะเชฟปรุงอาหารผ่านซูชบิ าร์และชาร์โคล กริลล์ (Charcoal Grill) ด้วย

74


เมนูมีให้เลือกหลากหลาย เริ่มจากเมนูเรียก น�้ำย่อย Pork Shabu-Shabu Salad with Sesame and Ponzu Sauce หมูชาบูชาบูปรุงมาพอสุก ยังมีความนุ่ม และชุ่มฉ�่ำแบบหมูที่ลวกในหม้อชาบู ผักสดนานาชนิด ราดด้วยน�ำ้ สลัดรสชาติกลมกล่อม หอมกลิน่ งา และความเปรี้ยวของซอสพอนซึ ส่วนคนทีอ่ ยากลองเมนูแปลกใหม่ไม่เหมือนทีอ่ นื่ และมีความเป็นอาหารญีป่ นุ่ แนวประยุกต์สมัยใหม่ ต้องลอง ปลาหิมะราดซอสเห็ด (Snow Fish with Mushroom Butter Sauce) ปลาหิมะย่าง วางบนแตงกวาญีป่ นุ่ ฟักทอง หัวไชเท้า หั่นชิ้นก�ำลังดี ราดด้วยซอสเห็ดรสกลมกล่อม ทานง่าย เมนูแนะน�ำที่พลาดไม่ได้ Salmon Lover Box แซลมอนโรลท็อปปิง้ ด้วยอิครุ ะ, ซูชแิ ซลมอน, แซลมอนซาชิมิ เอาใจคนรักการทานแซลมอนด้วยการรวมทุกความอร่อยทีม่ ี และซูชแิ ซลมอนทีย่ า่ งด้วยไฟอ่อน เรียกว่าทานแซลมอนครบ ปลาแซลมอนเป็นส่วนประกอบถึง 8 ชนิด คือ แซลมอนทาร์ทาร์, ทุกชนิดภายในกล่องเดียว ชาร์โคล กริลล์ แซลมอน, สลัดแซลมอน, แซลมอนย่างเกลือ,

The Westin Grande Sukhumvit Bangkok

Terminal 21 Robinson

ถ.สุขุมวิท

BTS

นานา

BTS

อโศก

ถ.อโศกมนตรี

ถ.นานา

Nana Plaza

Kisso Japanese Restaurant

ชั้น 8 The Westin Grand Sukhumvit Bangkok ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2207 8000 เปิดทุกวัน เวลา 12.00-14.30 และ 18.00-22.30 น. www.kissobangkok.com Kisso Japanese Restaurant 75


Traditional

KONAYA (Curry Udon & Tempura) สุดยอดแกงกะหรี่จากญี่ปุ่น เมนูที่รอให้พิสูจน์

ร้ า นอุ ด ้ ง แกงกะหรี่ ช่ื อ ดั ง ส่ ง ตรงจากกรุ ง โตเกี ย ว มีหลากหลายสาขาทั้งในประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน โดยเฉพาะ สูตรลับของน�้ำแกงกะหรี่ที่ใช้เครื่องแกงนับ 10 ชนิดกับวัตถุดิบ ชั้นเลิศอีกถึง 22 ชนิด กับการปรุงน�้ำซุปใช้เวลาเคี่ยวนานถึง 72 ชั่วโมง การันตีคุณภาพด้วยเชฟชาวญี่ปุ่นที่มาดูแลการปรุง น�้ำแกงกะหรี่และเทมปุระ ซึ่งผ่านกรรมวิธีการปรุงและทอดด้วย สูตรลับเฉพาะ มั่นใจได้เลยว่ารสชาติและความอร่อยเหมือน ทานที่สาขาดั้งเดิมในประเทศญี่ปุ่นแน่นอน

76


เส้นอุด้งและวัตถุดิบในการปรุงทั้งหมดน�ำเข้ามา จากโตเกียว ชามโดดเด่นของร้านที่น�ำเสนอคือ Curry Udon with Prawn Tempura อุด้งแกงกะหรี่กุ้งเทมปุระ เส้นอุด้งที่เหนียวนุ่มในน�้ำซุปแกงกะหรี่สูตรเข้มข้น ทาน เข้ากันกับกุ้งเทมปุระสีเหลืองกรอบตัวโต สามารถปรับ ระดับความเผ็ดได้ตามความชอบด้วยพริกผงกะหรี่ โดย มีพริกฮาบาเนโรเป็นส่วนผสมที่วางไว้เป็นเครื่องปรุง บนโต๊ะ ใครที่สั่งเป็นชุดจะมีข้าวธัญพืชและสลัดเสิร์ฟ มาเป็นเครื่องเคียง เมื่อทานเส้นอุด้งจนหมดแล้ว ให้เทข้าว ลงไปในน�้ำซุปแกงกะหรี่ กลายเป็นข้าวต้มแกงกะหรี่รับรอง ความอร่อยเป็น 2 เท่า แถมทางร้านยังเสิร์ฟข้าวและสลัด เติมได้ไม่อั้นอีกด้วย ส�ำหรับคนชอบทานแบบคล่องคอสามารถสั่งเป็น อุด้งน�้ำใสพร้อมน�้ำซุปที่เป็นสูตรลับเฉพาะของทางร้าน อีกเช่นกัน แนะน�ำ Special Kake Udon อุด้งน�้ำใสรวม พิเศษ มีส่วนประกอบทั้งหมูบูตะสไลซ์ สาหร่ายวากาเมะ ไข่ออนเซน และแป้งเทมปุระทอด รวมอยู่ในชามเดียวกัน เวลาทานได้สัมผัสกรุบกรอบของเครื่องเคียง หรือปล่อยให้ ชุ่มด้วยน�้ำซุปก็อร่อย มีให้เลือกทั้งหมด 2 ไซส์ ไซส์ L ส�ำหรับ คนชอบทานแบบจุใจ และไซส์ S ส�ำหรับคนทานทั่วไป ทางร้านมีเครื่องปรุงที่เหมาะกับซุปน�้ำใสก็คือพริกเจ็ดสี เพิ่มความเผ็ดได้เป็นอย่างดี

Ramkhamhaeng University

ถ.กรุงเทพกรีฑา

ถ.พระราม 9

ถ.ศรีนครินทร์

ABAC

พระราม 9 ซ.45

The Nine Avenue

พระราม 9 ซ.41

KONAYA

เนื่องจากเส้นอุด้งค่อนข้างลื่น ทางร้านจึงได้ เลือกใช้ตะเกียบคุณภาพดีที่สามารถคีบเส้นอุด้งได้ง่าย อร่อยจนถึงเส้นสุดท้าย และยังมีเอกลักษณ์อยูท่ ผี่ า้ กันเปือ้ น ให้ลกู ค้าสวมก่อนรับประทาน รับรองไม่ตอ้ งกลัวเสือ้ เปือ้ น น�้ำซุปแกงกะหรี่แน่นอน อาหารทานเล่นเรียกน�้ำย่อยมีหลากหลายเมนู ทีแ่ นะน�ำเลยก็คอื Tofu Salad หรือสลัดเต้าหูญ ้ ปี่ นุ่ ปรุงรส ด้วยสาหร่ายวากาเมะ มะเขือเทศ พริกหวาน แป้งเทมปุระ ทอดกรอบ และน�้ำสลัดญี่ปุ่น โดยเน้นที่เต้าหู้เนื้อแน่นนุ่ม ชิน้ โต โรยด้วยเครือ่ งเคียงนานาชนิด พร้อมราดด้วยน�ำ้ สลัด ญีป่ นุ่ ตบท้าย ทานสไตล์เต้าหูเ้ ย็นแบบญีป่ นุ่ ให้ความสดชืน่ เป็นที่สุด คนรักเคอร์รี่อุด้งและเทมปุระจากประเทศญี่ปุ่น ไม่ควรพลาด แวะไปพิสูจน์ความอร่อยกันได้

ชั้น 2 The Nine Avenue พระราม 9 ซอย 41 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0 2716 7939 ชั้น 4 Terminal 21 ถ.สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2108 0421 เปิดทุกวัน เวลา 10.00-21.00 น. Konaya Curry Udon Thailand konaya_thailand Insta

77


Traditional

Matsuri De Go Go

สนุกสนานแบบร้านในเทศกาลงานรื่นเริง ร้านอาหารทานง่ายบรรยากาศเหมือนนั่งอยู่ในเทศกาล ออกร้านของญี่ปุ่น ซึ่งค�ำว่า Matsuri แปลว่า เทศกาลงานรื่นเริง หรือ Festival ทางร้านจึงตกแต่งร้านให้เป็นแนวบรรยากาศงานวัดหรือ งานฤดู ร ้ อ นของประเทศญี่ ปุ ่ น ที่ นั่ ง มี เ ฉพาะแบบรั บ ลมเย็ น ด้ า นนอกเท่ า นั้ น เพื่ อ คงคอนเซ็ ป ต์ ค วามเป็ น Yatai หรื อ ร้ า น แผงลอยตามริมถนนแปลกตาและดึงดูดความสนใจด้วยวิวมุมสูง ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของโกดัง 10 โครงการ Asiatique The Riverfront อาหารทานง่ายและอร่อย ด้วยราเมงต้นต�ำรับของร้าน Fujiyama De Go Go ซึ่งเป็นร้านในเครือเดียวกัน 78


เสิรฟ์ ราเมง Tsukemen ยอดนิยม ซึ่งเป็นราเมงแยกเส้น กับน�้ำซุป ทานโดยน�ำเส้นมาจิ้ม น�้ำซุปที่เคี่ยวนานถึง 48 ชั่วโมง ท�ำให้เส้นราเมงสด นุ่มลิ้น ส�ำหรับ Matsuri De Go Go เน้ น เสิ ร ์ ฟ อาหารที่ หลากหลายจึงมีราเมงให้เลือกเพียง 2 แบบคือ ราเมงซุปกระดูกหมู (Tonkotsu Ramen) แบบเผ็ดและไม่เผ็ด ซึ่งเป็นราเมงสไตล์ เมืองนาโกย่า ด้วยเอกลักษณ์ของเส้นราเมงที่ค่อนข้างใหญ่ ซุปเข้มข้น เผ็ดเล็กน้อย พร้อมหมูชาชูเนื้อนุ่ม ทานแบบ ไม่ต้องปรุง ชามใหญ่อร่อยจนค�ำสุดท้ายทีเดียว ตามด้วยอาหารทานเล่นจานร้อน หอยเชลล์เทปปันยากิ (Hotate Butter) หอยเชลล์ตัวโตจากฮอกไกโด เสิร์ฟบน กระทะร้อน พร้อมมันฝรั่งและเนยหอมๆ รสชาติออกเค็ม ด้วยโชยุ ผสมผสานรสกลมกล่อม เหมาะทานเป็นกับแกล้ม อย่างยิ่ง หากต้องการอาหารแบบหนักท้อง แนะน�ำข้าวอบ แบบญี่ปุ่นที่เรียกว่า Kamameshi มีให้เลือกทั้งหน้าแซลมอน (Salmon Kamameshi) และหน้าทะเลรวม (Kaisen Kamameshi) เสิร์ฟในหม้อหุงข้าวญี่ปุ่นใบเล็ก พร้อมซุป ซึ่งทางร้านแนะน�ำ ให้ทานข้าวอบอาหารทะเลหอมๆ ไปก่อนสักครึ่งหม้อ จากนั้น เทซุปลงคลุกเคล้า ทานเป็นข้าวต้ม อร่อยชื่นใจ

Matsuri De Go Go ถ.เจริญกรุง

Ramada Plaza Chatrium Hotel

Asiatique The Riverfront

โกดัง 10 โครงการ Asiatique The Riverfront ถ.เจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร. 08 1629 3799 เปิดทุกวัน เวลา 17.00-24.00 น.

ถ.จันทน์

79


Traditional

Misoya Ramen

ราเมงซุปมิโซะ อันโด่งดัง ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น ราเมงซุปมิโซะสูตรต้นต�ำรับแท้ๆ จากญีป่ นุ่ เจ้าของสูตรดัง้ เดิมคือผูค้ ดิ ค้น การหมักมิโซะเลิศรส จากนั้นจึงขยับขยายจนมาเปิดเป็นร้านราเมงซุปมิโซะ อันโด่งดังในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีสาขาแล้วทั่วโลก ซุปสูตรพิเศษนีม้ มี โิ ซะเป็นตัวชูรสให้เลือกตามภูมภิ าคของญีป่ นุ่ แบ่งเป็น 4 สูตรคือ สูตรจากฮอกไกโด (Hokkaido Ramen) มิโซะรสเข้มข้นสีออกแดง เล็กน้อย ใส่มันฝรั่งทอด ราเมงแบบโตเกียว (Tokyo Ramen) ซุปท�ำจากมิโซะ ที่หมักด้วยข้าวสารจึงมีสีขาวรสชาติละมุน ชูรสด้วยสาหร่ายวากาเมะ ส่วน มิโซะแบบคิวชู (Kyushu Ramen) โดดเด่นด้วยกลิ่นข้าวสาลีที่น�ำมาหมัก รสชาติหวานกว่ามิโซะจากเมืองอื่นๆ ทานคู่เนื้อปลาแผ่นทอด (Satsuma-age) และมิโซะสีเข้มจากเมืองนาโกย่า (Nagoya Ramen) ทีห่ มักด้วยถัว่ เหลืองและงาด�ำ อร่อยยิง่ ขึน้ เมือ่ ทานคูก่ บั กุง้ ทอด ทางร้านยังมีซปุ มิโซะสูตรเผ็ดด้วยการเติมคารามิโซะ (Kara Miso) 80


ส�ำหรับเส้นราเมงก็ท�ำสดใหม่ทุกวันเป็นเส้นหยัก ทีส่ ามารถซึมซับรสชาติความอร่อยของซุปได้ดี เช่นเดียวกับ เครือ่ งเคียงอืน่ ๆ ทัง้ เนือ้ ปลาแผ่นทอดและหมูชาชูสตู รพิเศษ ด้วยการน�ำหมูชาชูไปย่างไฟอ่อนๆ ให้เกิดกลิ่นหอม ก่อนเสิร์ฟทุกครั้ง และที่พลาดไม่ได้คือกลิ่นหอมๆ จาก หอมเจียว ทีเ่ จียวจนแห้งและกรอบไม่มกี ลิน่ น�ำ้ มันหลงเหลือ กวนใจ เป็นราเมงที่เอาใจใส่ทุกรายละเอียด มีความ แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีข้าวหน้าต่างๆ ที่แน่นอนว่าต้องมี มิโซะเป็นส่วนผสม อาทิ ข้าวหน้าหมูย่างมิโซะ ข้าวหน้า ไก่ย่างมิโซะ และข้าวหน้าหมูสับปรุงรสมิโซะ เครื่องเคียง ร้านตกแต่งแบบร้านราเมงในญี่ปุ่น ประตูร้านเป็น สั่งแยกได้ เช่น หมูชาชู มันฝรั่งทอด ไข่ต้ม ผัดผักรวม ฝาถังหมักมิโซะ เปิดเข้าไปพบกับครัวเปิดให้เห็นทุกขั้นตอน เนย และหอมแดง ส่วนอาหารทานเล่น ได้แก่ มิโซะเกีย๊ วซ่า การปรุง และมีถังมิโซะประดับที่ผนัง โคมไฟเป็นเส้นราเมง ไก่ย่างมิโซะ และเกี๊ยวกุ้ง ส่องแสงนวล ร้านมี 2 ชั้น นั่งสบาย มีหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น ให้อา่ นเพลิน จนอาจคิดไปว่าก�ำลังนัง่ ทานราเมงอยูใ่ นญีป่ นุ่ ประเทศต้นต�ำรับเลยทีเดียว

ซ.ทองหล่อ 11 ซ.สุขุมวิท 55

Seen Space ซ.ทองหล่อ 13

Misoya Ramen

44/3-4 ซ.ทองหล่อ 13 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 08 9053 7474 เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-15.00 น. และ 17.00-22.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-22.00 น. Ramen Misoya Bangkok

Nihonmura Mall

81


Traditional

Nanpuu Okonomiyaki Dining ต้นต�ำรับพิซซ่าญี่ปุ่นจากแดนอาทิตย์อุทัย ที่คุณสัมผัสได้ในกรุงเทพฯ

ร้านโอโคโนมิยากิขนานแท้ แฟรนไชส์จากญีป่ นุ่ โดยเจ้าของร้าน และผู้จัดการร้านชาวญี่ปุ่นแท้ๆ เน้นขายโอโคโนมิยากิ (Okonomiyaki) หรือพิซซ่าญีป่ นุ่ เป็นหลัก ร้านตัง้ อยูใ่ นห้าง Nihonmachi หากพนักงานเสิรฟ์ ไม่พดู ภาษาไทย คงนึกไปว่าก�ำลังนัง่ ทานอาหารอยูแ่ ดนอาทิตย์อทุ ยั แน่ๆ ทุกโต๊ะภายในร้านไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก เป็นโต๊ะแบบมี กระทะร้อนขนาดใหญ่วางอยู่เกือบเต็มพื้นที่โต๊ะทั้งหมด โดยจะไม่ได้ เป็นคนท�ำโอโคโนมิยากิเอง แต่ทางเชฟจะท�ำมาให้ ส่วนกระทะบนโต๊ะ ก็มไี ว้เพือ่ อุน่ อาหารขณะทาน หรือรอจนโอโคโนมิยากิกรอบๆ ก่อนจะทาน

82


นอกจากโอโคโนมิยากิที่เป็นพระเอกหลักแล้ว ก็จะมี โดโรยากิ (Doroyaki) หรือพิซซ่าญี่ปุ่นแบบนุ่มทาน กับซุป ซึ่งมีเสิร์ฟเฉพาะร้าน Nanpuu ในประเทศไทยและ ญี่ปุ่นเท่านั้น เป็นสูตรอาหารที่คิดค้นขึ้นโดยเชฟ Nanpuu สไตล์อาหารจากเมืองฮิเมจิ (Himeji) โดยใช้แป้งชนิดเดียว กับโอโคโนมิยากิ เพิ่มน�้ำซุป ไข่ เบคอน กะหล�่ำปลี และ ต้นหอม ทอดบนเตาเทปปันโดยเชฟผูช้ ำ� นาญ จนกรอบนอก นุม่ ใน เมือ่ น�ำมาเสิรฟ์ ต่อบนกระทะร้อน ใครชอบทานแบบนุม่ สามารถตัดแบ่งแล้วใส่ลงในซุป ทานนิ่มๆ รสชาติคล้าย ไข่ตุ๋น หอม มัน กลมกล่อม หรือหากชอบแบบแป้งแข็ง ต้องสั่งโอโคโนมิยากิ เพราะใช้แป้งไม่ผสมน�้ำซุปเพิ่ม และ ใส่กะหล�่ำปลีมากกว่า เสิร์ฟพร้อมซอสรสเปรี้ยวหวาน เพิ่มความมันด้วยมายองเนส อร่อยเต็มอิ่ม อีกจานที่เสิร์ฟได้แปลกตา ทาโกะยากิแบบนันปู (Teppan Takoyaki) เสิรฟ์ แบบเป็นแผ่นเหมือนโอโคโนมิยากิ แม้หน้าตาจะเป็นแผ่นกลม แต่รสชาติไม่ผดิ เพี้ยน แถมได้ ทานร้อนๆ ตลอดเวลาบนเตา และเลือกความกรอบได้ ถือเป็นความอร่อยแปลกใหม่น่าจดจ�ำ จานสุ ด ท้ า ยยากิ โ ซบะ เป็ น ยากิ โ ซบะที่ น�ำเข้าเส้นจากญี่ปุ่นมีหลากหลายสไตล์ให้เลือก เช่น ผัดใส่ถั่วงอก กะหล�่ำปลีเบคอน และซอสแสนอร่อย หรือจะสัง่ แบบห่อไข่ (Omu Soba) ยากิโซบะซอสโชยุไข่ดาว (Tsukimi Shoyu Yakisoba) และแบบอืน่ ๆ อีกมากมาย อาหารทุกเมนูสามารถสัง่ แบบมีลกู เล่นได้ สามารถ ใส่เครื่องเคียง ไม่ใส่เครื่องเคียง หรือจะทานแบบซุป แบบ ใส่ซอส ทานแบบนิม่ หรือแบบกรอบ ตามใจผูท้ านได้อย่าง สนุกสนานเพลิดเพลิน ถ.สุขุมวิท

ซ.สุขุมวิท 26

ซ.สุขุมวิท 24 Asquare

S&P K Village

Nanpuu Okonomiyaki Dining Nihonmachi

Big C Extra

ถ.พระราม 4

ชั้น 1 Nihonmachi ซ.สุขุมวิท 26 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ10110 โทร. 0 2258 7919 เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-24.00 น. (ครัวปิด 23.00 น.) เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11.30-14.30 น. (ครัวปิด 14.00 น.) และ 17.30-23.00 น. (ครัวปิด 22.00 น.) Nanpuu Okonomiyaki Restaurant 83


Traditional

Nishiki

อิ่มอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นต้นตำ�รับ ห้องอาหารญีป่ นุ่ นิชกิ ิ บริการอาหารญีป่ นุ่ ต้นต�ำรับ มีทงั้ แบบเลือกสัง่ จากเมนูและแบบบุฟเฟ่ต์ บรรยากาศแบบญีป่ นุ่ ตัง้ แต่หน้าร้านจนถึงด้านใน อาหารมีทั้งซูชิปั้นสดๆ โดยเชฟประจ�ำซูชิบาร์ ซาชิมิ ปลาดิบ สดใหม่ ให้เลือกหลากหลาย เทมปุระทอดร้อนๆ เตาเทปปันยากิ และชาบู หม้อไฟต่างๆ โดยเฉพาะซาชิมิหั่นสดชิ้นหนามีให้เลือกกันได้แบบไม่อั้น คนชอบทานปลาคงถูกใจกันไม่น้อย เทมปุระมีทั้งกุ้ง ปลา ผักนานาชนิด และหนังปลาแซลมอน ทอดกรอบก็น่าสนใจไม่น้อย ส�ำหรับชาบูชาบูและเทปปันยากิ ก็มีทั้งเนื้อ และผักสดๆ ให้เลือกตัก เพื่อส่งต่อให้เชฟปรุงแบบตามใจคนทานได้ด้วย นอกจากนีย้ งั มีอาหารญีป่ นุ่ หลากหลายวางรออยูเ่ รียงราย ทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ คือ หัวปลาแซลมอนต้มซีอวิ๊ สูตรพิเศษ หอมหวาน และแซลมอนดองรสไม่จดั มาก ท�ำสดใหม่ทุกวัน ปรุงรสด้วยเลมอนและหอมใหญ่ จะทานเป็นกับแกล้ม มื้อเย็น หรือทานกับข้าวในมื้อกลางวัน ก็มีให้เลือกทั้งข้าวญี่ปุ่น และ ข้าวผัดกระเทียม 84


นอกจากบุฟเฟ่ตแ์ ล้วยังมีอาหารตามสัง่ ทีม่ เี มนู ตามฤดูกาลแสนอร่อย อาทิ ปูนิ่ม 2 สายน�้ำ ปูนิ่ม เนื้อแน่นทอดกรอบก�ำลังดี เสิร์ฟพร้อมน�้ำจิ้ม 2 แบบ 2 รส ซอสพอนซึและซอสมาโย และที่พลาดไม่ได้คือ ปูนมิ่ เทมากิ ขาและเนือ้ ปูกรอบๆ ช่วยชูรสข้าว ไข่กงุ้ และ เสิร์ฟผักในกรวยสาหร่ายได้อย่างลงตัวที่สุด อิ่มอร่อยแล้วยังมีของหวานหลากหลาย ตั้งแต่ ผลไม้ตา่ งๆ ถัว่ แดงร้อน ถัว่ แดงเย็น ไอศกรีมหลากรส เค้ก ชิ้นเล็กพอค�ำ และขนมไทยให้เลือกทานคู่ชาและกาแฟ ร้านกว้างขวาง มีสวนญี่ปุ่นเล็กๆ ข้างหน้าต่าง กระจกให้ความร่มรื่นและบรรยากาศแบบญี่ปุ่น มีห้อง ส่วนตัวแบบเสื่อทาทามิที่นั่งสบายด้วยเก้าอี้เบาะนั่งพื้น มีพนักพิง ตกแต่งด้วยดอกไม้และรูปภาพจากประเทศ ญี่ปุ่น ทานเพลินเหมือนก�ำลังอร่อยกับอาหารในประเทศ ญี่ปุ่นเลยทีเดียว

แยก RCA

Nishiki Praram 9 hospital

แยกผังเมือง

ถ.พระราม 9

ถ.เพชรอุทัย

Golden Tulip Sovereign Hotel

แยกอสมท.

ชั้น 2 Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0 2641 4777 ต่อ 1241 เปิดทุกวัน เวลา 11.30-14.30 น. และ 18.00-22.30 น. www.goldentulipbangkok.com 85


Traditional

Nobu Japanese Restaurant ซาชิมิ ปลาสดจากอ่าวไทย

Nobu มีความหมายว่า ความไว้วางใจ สื่อให้เห็นถึงความ ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าด้วยอาหารคุณภาพ วัตถุดิบดีเยี่ยม ทั้งน�ำเข้าจาก ประเทศญี่ปุ่นและการเลือกสรรปลาสดๆ จากทะเลอ่าวไทยซึ่งอยู่ใน การดูแลควบคุมของเชฟวิษณุกรณ์ ชินค�ำ และเป็นผู้เดินทางไปยัง สัตหีบทุกๆ 2 วัน เพื่อคัดปลาสดจากชาวประมงที่เลือกใช้วิธีตกเบ็ด เท่านัน้ ปลาทีไ่ ด้จงึ ไม่บอบช�ำ้ จากเครือ่ งมือจับปลาใหญ่อย่างแหหรืออวน จากกลุ ่ ม คนรั ก การทานอาหารญี่ ปุ ่ น และมี ป ระสบการณ์ ในการทานทั้งในและนอกประเทศอย่างยาวนาน ได้ชักชวนกันร่วมเปิด ร้านอาหารโนบุขึ้นในซอยทองหล่อ กว่า 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งประสบ ความส�ำเร็จอย่างรวดเร็ว และเมื่อโครงการ K Village สุขุมวิท 26 เปิดตัว ร้านอาหารโนบุกเ็ ปิดตัวด้วยเช่นกัน นับจนถึงวันนีก้ เ็ กือบ 5 ปีแล้ว 86


ปลาจากอ่าวไทยที่แนะน�ำในเมนู ได้แก่ ย�ำปลาทู (Aji Tataki) โดยใช้เนื้อปลาทูสดๆ ผสมขิง ต้นหอม และกระเทียม ทานคู่ซอสพอนซึ รสเปรี้ยว หวาน และเค็ม ครบรส ส�ำหรับ ปลาญีป่ นุ่ น�ำเข้าแบบไม่แช่แข็ง เนือ้ จึงยังคงความสดเสมือนเพิง่ ขึน้ จากทะเลเหมาะกับการทานแบบซาชิมิอย่างยิ่งได้แก่ ปลาทูน่า (Maguro Akami) เนื้อปลาทูน่า Big Eye เนื้อหนานุ่ม พิเศษกว่า พันธุ์อื่นๆ ที่ร้านหั่นชิ้นหนาให้เคี้ยวกันนุ่มๆ และอีกจานที่ห้าม พลาด Crazy Roll ปลาไหลญี่ปุ่นห่อข้าว ปลาไหลทะเลเนื้อหนา เผาเองด้วยฝีมือเชฟ น�ำมาม้วนข้าวไส้อะโวคาโดหวานฉ�่ำ พร้อม ซอสรสกลมกล่อม ทานแล้วหยุดไม่ได้สมกับชือ่ เมนูอาหารอย่างยิง่ ทั้งนี้อาหารจากครัวร้อนก็อร่อยไม่แพ้กันด้วยกุ้งเทมปุระ (Ebi Tempura) เมนูยอดนิยมทานง่าย แป้งกรอบ เนือ้ กุง้ หวาน จิม้ กับน�้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้าน อร่อยหมดในพริบตา ช่วงเวลาอาหารกลางวันมีเมนู Lunch Set เสิร์ฟกว่า 24 เมนู และช่วงเวลา Happy Hour (เฉพาะสาขา K Village) ที่เสิร์ฟ อาหารราคาพิเศษน่าสนใจแวะเวียนไปชิมความอร่อยได้ทั้ง 2 สาขาที่ตกแต่งต่างกันด้วยสาขาทองหล่อ เป็นแบบร้านนั่งทาน ง่ายๆ ส่วนสาขา K Village ร้านกว้างขวาง โปร่ง โล่ง สบาย ถ.สุขุมวิท S&P ซ.สุขุมวิท 26

ซ.สุขุมวิท 24 Asquare

Nobu Japanese Restaurant

K Village

Nihonmachi

Big C Extra

ถ.พระราม 4

K Village ซ.สุขุมวิท 26 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 5011 เปิดทุกวัน อาทิตย์-พฤหัสบดี เวลา 11.00-23.00 น. ศุกร์-เสาร์ เวลา 11.00-24.00 น. Lunch Set เวลา 11.00-14.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) Happy Hour เวลา 14.00-17.00 น. ทองหล่อ 14 ซ.สุขุมวิท 55 วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2392 5297 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-14.00 น. และ 18.00-01.00 น. Lunch Set ทุกวัน เวลา 11.00-14.00 น. www.nobuthai.com 87


Traditional

OOTOYA

ร้านอาหารญี่ปุ่นแท้ ต้นต�ำรับสไตล์โฮมเมด ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ที่ดี โดยผ่านการทานอาหารจึงเกิดร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์โฮมเมดขึ้นที่ประเทศ ญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 1958 ชื่อ OOTOYA Shokudo ซึ่งชื่อ โอโตยะมีความหมาย ในภาษาญีป่ นุ่ ว่า ประตูใหญ่ จึงเปรียบเสมือนเป็น ประตูบานใหญ่ ทีเ่ ปิดต้อนรับ ลูกค้าทุกท่าน ปัจจุบนั มีสาขาในประเทศญีป่ นุ่ ประมาณ 350 สาขา และได้ขยายสาขา ในต่างประเทศ เริ่มจากประเทศไทย โดยเปิดสาขาแรกที่ J Avenue ทองหล่อ จนปัจจุบันมีสาขาในประเทศไทยมากกว่า 44 สาขา

88


โอโตยะมีชื่อเสียงในเรื่องอาหารย่างถ่าน โดยใช้ถ่านไม้ยูคาลิปตัส ที่ปลูกเพื่อท�ำถ่านโดยเฉพาะ ซึ่งถ่านไม้ชนิดนี้ สามารถดึงรสชาติและความ อร่อยของวัตถุดิบออกมาได้มากที่สุด ด้านนอกกรอบหอม ส่วนเนื้อในยังคง ความชุ่มฉ�่ำหวานละมุนอยู่ อาหารย่างถ่านจานแนะน�ำคือปลาชิมาฮอกเกะ ย่างถ่าน โดยใช้ปลาชิมาฮอกเกะ จากทะเลแบริ่ง รสเค็มเล็กน้อย อุดมไป ด้วยวิตามินดีและแคลเซียม เสิรฟ์ พร้อมหัวไชเท้าทีท่ างร้านจะฝนสดใหม่ทกุ ๆ ครั้ง เพื่อยังคงวิตามินและรสชาติหวานไว้ครบถ้วน มีเคล็ดลับอยู่ที่การเหยาะ โชยุลงไปเล็กน้อย ทานคู่ปลาย่าง อร่อยได้รสชาติเข้ากัน เป็นอย่างดี ไข่ตุ๋นนุ่มเนียนราดด้วยซอสอังคาเกะรสเค็ม เล็กน้อย และซุปมิโซะ ที่ท�ำด้วยน�้ำดาชิจากปลาแห้งรม ควัน หัวไชเท้า เผือก แครอท ต้มเคี่ยวเป็นเวลานาน จน ซุปหวานจึงเติมมิโซะที่น�ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น รสชาติ กลมกล่อม โรยหน้าด้วยต้นหอมญี่ปุ่น อาหารต้มก็เป็นจานแนะน�ำของโอโตยะเช่นกัน อิ่มอร่อยกับอาหารรสมือแม่ด้วยซุปกิมจิกับเต้าหู้สด หมูชาบูเนื้อนุ่ม เต้าหู้สดท�ำใหม่ทุกๆ เช้า กิมจิรสเผ็ดที่มี วิตามินและเกลือแร่สงู ต้มในน�ำ้ ซุปกิมจิ เพิม่ ไข่ไก่หอมมัน เป็ น เมนู ร สเผ็ ด ที่ ช ่ ว ยเจริ ญ อาหาร จะทานกั บ ข้ า ว หรือเปลี่ยนเป็นข้าวธัญพืชทั้งยังเพิ่มข้าวได้เมื่อสั่งเป็นชุด อีกหนึง่ จานห้ามพลาดส�ำหรับคนชอบทานซูชิ ข้าวหน้าปลาแซลมอน ข้าวคลุก กับน�้ำส้มซูชิ ที่มีรสเปรี้ยวเล็กน้อย แต่งหน้าด้วยปลาแซลมอนสดคลุกเคล้า กับซอสโชยุผสมวาซาบิเนื้อนุ่ม รสหวาน เผ็ดเล็กน้อยเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้น จบอาหารมือ้ สมบูรณ์แสนอร่อยด้วยของหวานรสชาตินมุ่ หอม ทานได้ เฉพาะที่ OOTOYA หนึ่งเดียวเท่านั้น วาราบิโมจิ กับไอศกรีมขนมโบราณของ ชาวญี่ปุ่น ท�ำจากแป้งวาราบิ กลิ่นหอมอ่อนๆ เป็นเอกลักษณ์คลุกเคล้ากับ คินาโกะ (ผงถั่วเหลือง) เสิร์ฟคู่ถั่วแดงบด ไอศกรีมชาเขียวหรือวานิลลา และ น�้ำเชื่อมสีด�ำ เพิ่มความหอมหวาน อร่อยเข้ากันเป็นที่สุด

BTS

ไปประตูนํ้า

OOTOYA Siam Paragon

Big C Gaysorn Plaza

Central World

ถ.เพลินจิต

สยาม

ถ.ราชดำ�ริ

Police Hospital

พระพรหม

ชั้น 6 Central World ถ.ราชดำ�ริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2613 1371 เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. (ครัวปิด 21.30 น.) http://www.ootoya.co.th Ootoya Japanese Home Cooking Style Restaurant

89


Traditional

Ramen Kourakuen

ความสุขที่เก็บเกี่ยวได้ จากราเมงแห่งฟุคุชิม่า Kourakuen มีความหมายว่า ความสุข เหมาะมา เก็บเกี่ยวความสุขกับความอร่อยกับเพื่อนฝูง ครอบครัว อิ่ม และอุ่นทั้งท้องและหัวใจ โคราคุเอ็น ราเมง ถือก�ำเนิดขึ้นที่เมืองฟุคุชิม่า ในปี ค.ศ.1954 เป็ น ร้ า นราเมงมี ชื่ อ เสี ย งติ ด อั น ดั บ สุดยอดความอร่อย โดยในประเทศญี่ปุ่นมีถึง 520 สาขา และลูกค้ากว่า 60 ล้านคนต่อปี

90

เคล็ดลับความอร่อยอยูต่ รงน�ำ้ ซุปทีใ่ ช้เครือ่ งปรุงกว่า 50 ชนิด เคีย่ วนานกว่า 2 วันเพือ่ ความเข้มข้นและกลมกล่อม ที่ มีชอื่ เสียงคือน�ำ้ ซุปเกลือ (Shio) ซุปโชยุ (Shoyu) ซุปมิโซะ (Miso) และราเมงเย็น ส�ำหรับเส้นราเมงมีความหนาปานกลางผ่าน การผลิตทีเ่ ป็นสูตรเฉพาะด้วยการเติมน�ำ้ ในปริมาณมากจึง เหนียวนุ่มและทานง่าย อีกทั้งยังมีการเสิร์ฟแบบควบคุม อุณหภูมคิ วามอร่อยที่ 85 องศาเซลเซียสขึน้ ไป จึงมีการอุน่ ชามราเมงไว้กอ่ น จากนัน้ จึงเทซุปและตามด้วยเส้นราเมง ลวกสุกใหม่ชามต่อชาม


ทุกสาขาของโคราคุเอ็น ราเมง ควบคุมอาหารทุกจานและทุกๆ วันโดย ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น เนื่องจาก อุณหภูมขิ องอากาศในแต่ละวันอาจท�ำให้ รสชาติเปลีย่ นแปลงได้ จึงไว้ใจได้วา่ รสชาติ ของราเมงทุกชามมีรสชาติเดียวกันมา นานกว่า 60 ปี ราเมงสูตรดั้งเดิมที่ได้รับ ความนิยมมาเนิน่ นาน คือ ชูกะ โซยะ เส้น ราเมงในซุปโชยุหอม พร้อมหมูชาชูนุ่มๆ หน่อไม้ และไข่ต้มยางมะตูมรสกลมกล่อม ตามด้วยราเมงเย็นรสเผ็ด โทคุเซ็นคาราชิโมริชูกะ เสิร์ฟแบบ แยกเส้นราเมงและซุปเย็นรสค่อนข้างเผ็ด มีหมูชาชูและไข่ต้มใส่จาน มาเป็นเครื่องเคียง เป็นราเมงเย็นรสจัดที่ถูกปากคนไทย ด้วยความหอม ของน�้ำมันงารสเผ็ดหรือรายุ (Rayu) แต่ก็ไม่เผ็ดจนเกินไป มีความหวาน หอม และความกรุบกรอบของงา อีกจานอร่อยที่ห้ามพลาดเด็ดขาดคือ เกี๊ยวซ่า กรอบนอกนุ่มใน จนค�ำสุดท้าย มีเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การทอดด้วยเครื่องควบคุม อุณหภูมิ ที่ต้องทอดถึง 2 ครั้ง รสชาติเยี่ยมโดยไม่ต้องจิ้มอะไรเลย

MCOT

พระราม 9 ซ.7

The Shoppes Belle Grand

พระราม 9 ซ.3 Central Rama 9

ถ.รัชดาภิเษก Esplanade

ถ.พระราม 9

Ramen Kourakuen

Government Housing Bank

ชั้น G The Shoppes Belle Grand พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0 2168 1255 เปิดทุกวัน เวลา 10.00-21.00 น. www.kourakuen.co.th Ramen Kourakuen-Thailand 91


Traditional

Ramen Suteiji

เวทีโรงละครของสุดยอดราเมง Suteiji หรือ Stage เปรียบเสมือนร้านนี้เป็นเวทีการแสดงของ สุดยอดราเมงน�้ำซุปกระดูกหมู ภายในร้าน 2 ชั้น ตกแต่งแบบโรงละคร ญี่ปุ่นขนาดเล็ก ด้านในโปร่งสบาย มีภาพวาดขนาดใหญ่ของเทพกับ ปีศาจแย่งชิงถ้วยราเมงกันบนผนังด้านหนึ่งของร้าน เป็นจุดเด่นดึงดูด สายตาที่น่าสนใจ ร้านมีความช�ำนาญเรื่องน�้ำซุปกระดูกหมู ซึ่งเป็นอาหารประจ�ำ ท้องถิ่นของเกาะคิวชู เป็นราเมงที่ท�ำยากที่สุด เพราะต้องอาศัยทั้งความ ช�ำนาญ ความอดทน และศิลปะในการปรุง มีเคล็ดลับความอร่อยอยูท่ ี่ การเคี่ยวน�้ำซุปกระดูกหมูนานถึง 8 ชั่วโมงทุกวัน จนซุปเป็นสีขาวข้น เหมือนสีของนมตามสูตรดั้งเดิมของคิวชู ที่เจ้าของร้านทั้ง 4 คน ได้ไปเรียนมาจากญีป่ นุ่ โดยตรงกับคุณโอโบะ ทากาฮิสะ ซึง่ เป็นมาสเตอร์ ชื่อดังจากร้านโมฮีกังราเมง ในเมืองคุรุเมะ จังหวัดฟุกุโอะกะ 92


ส่วนเส้นราเมงก็เป็นสูตรพิเศษเส้นเล็กเรียวตรง และเหนียวนุ่ม มีให้เลือกขนาดความสุกของเส้นได้ 3 ระดับ คือ Katamen - เส้นหนึบ Ftsumen - เส้นปานกลาง และ Yawamen - เส้นนุ่ม และทางร้านยังมีเส้นคลุกซอส รสกลมกล่อมให้เติมเพียงตะโกนสั่งว่า“Kaedama” อันเป็นวัฒนธรรมการทานราเมงของญี่ปุ่น เมนูโดดเด่น แบ่งด้วยสีและรสชาติแตกต่าง Black Warrior นักรบเกราะด�ำ เป็นราเมงซุปด�ำ ปรุงด้วยซอส ด�ำกับน�ำ้ ซุปกระดูกหมู ทีใ่ ห้รสชาติหอม เข้ากันดีกบั หมูตนุ๋ คะคุนิ Orange Fox ราเมงซุปกิมจิ รสจัดจ้าน เพิ่มไข่และ หมูสไลซ์ชิ้นบางแสนนุ่ม Gold Pilgrim ราเมงแกงกะหรี่ สูตรพิเศษที่ปรุงจากซุปกระดูกหมูแท้ๆ เสิร์ฟพร้อมหมูตุ๋น คะคุนิ เอาใจคนรักแกงกะหรี่ Red Demon เป็นราเมงเย็น ราดด้วยน�้ำมันงาหอมๆ สีแดงสด และผักสดหลากชนิด White Maiden ราเมงซุปสีขาวนวล เสิร์ฟพร้อมเกี๊ยวกุ้ง คําโต เส้นเหนียวนุ่มทานคู่กับน�้ำซุปกระดูกหมูโรยด้วย กระเทียมเจียวหอม และทีไ่ ม่เหมือนใครและไม่มใี ครเหมือนกับราเมง กระทะร้อน Yaki Kara Kaedama ราเมงเเห้งเสิร์ฟใน กระทะร้อน เพิม่ หมูสบั ผัดซอสแดง เมือ่ ยกมาถึงโต๊ะพนักงาน จะตักน�้ำซุปเทลงบนราเมงทีป่ รุงรสแล้ว 6 ช้อน โดยจะเริม่ นับเป็นภาษาญี่ปุ่น เมื่อถึงช้อนที่ 6 ออกเสียงว่า Roku ซึ่งเสียงคล้ายค�ำว่า Rokkuro (Rock & Roll) พนักงาน ทุกคนจะเปล่งเสียงพร้อมๆ กัน เป็นความสนุก อร่อย และ เป็นกันเองเหมือนก�ำลังดูการแสดงบนเวทีโดยนักแสดง ผู้มีความช�ำนาญ

Ramen Suteiji ซ.พร้อมมิตร

ถ.สุขุมวิท

ซ.สุขุมวิท 55

Samitivej Hospital

ซ.สุขุมวิท 49

ซ.สุขุมวิท 39

ซ.สุขุมวิท 31

BTS

พร้อมพงศ์

Racquet Club

BTS

ทองหล่อ

Racquet Club ซ.พร้อมศรี คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2762 7815 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-­15.00 น. และ 17.00-­22.30 น. 412/11-12 สยามสแควร์ซอย 6 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2658 0588 เปิดทุกวัน เวลา 10.30-­21.30 น. Ramen Suteiji 93


Traditional

Ringer Hut

สุดยอดจัมปงจากเมืองนางาซากิ จัมปง (Champon) คืออาหารประเภทเส้นชนิดหนึง่ ของ ญีป่ นุ่ มีต้นก�ำเนิดจากเมืองนางาซากิ ในช่วงยุคเมจิตอนกลาง (ประมาณ ค.ศ.1571) ขณะนั้นเมืองนางาซากิซึ่งเป็นเมืองท่า เป็นศูนย์กลางการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศโปรตุเกส จีน และเนเธอร์แลนด์ จัมปงได้ถูกคิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกโดยพ่อครัว ชาวจี น มี ส ่ ว นผสมเส้ น เนื้ อ สั ต ว์ และผั ก ถื อ เป็ น อาหารที่ มี คุณค่าครบถ้วน ในช่วงแรกจัมปงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากใน กลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษาชาวจี น และต่ อ มาได้ ก ลายเป็ น ที่ นิ ย มส�ำ หรั บ ชาวญี่ปุ่น หลังจากนั้นไม่นานจัมปงก็ค่อยๆ เพิ่มความนิยมไป ทั่ ว เมื อ งนางาซากิ และเป็ น ที่ นิ ย มไปทั่ ว ญี่ ปุ ่ น ในที่ สุ ด เสน่ ห ์ ข องนางาซากิ จั ม ปง คื อ การผสมผสานทางวั ฒ นธรรม และส่วนผสมของเครื่องปรุงที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 94


ซ.สุขุมวิท 26

ซ.สุขุมวิท 24

เกี๊ยวซ่า ซึ่งทางร้านจะเสิร์ฟพร้อมน�้ำจิ้มยูซุ รสออกเค็ม และเผ็ดเล็กน้อย หอมกลิ่นส้มยูซุ เจริญอาหารทันทีที่ได้ ลิ้มลอง นอกจากอาหารจานเส้นแล้ว ทางร้านยังมีข้าว หน้าต่างๆ รวมถึงข้าวห่อสาหร่าย และชุดอาหารกลางวันสุดคุม้ ทีเ่ สิรฟ์ ระหว่างเวลา 11.00-17.00 น. แนะน�ำ ซาราอุดง้ เซต เสิรฟ์ พร้อมข้าวปัน้ ทูนา่ และแซลมอน ไก่คาราเกะและของหวาน เมื่อถึงมื้อเย็นก็จะมีอาหารพิเศษเป็นหม้อไฟให้เลือกทาน อีกด้วย ปัจจุบัน ริงเกอร์ฮัทมีสาขามากกว่า 500 สาขา ทั่วประเทศญี่ปุ่น และมี 3 สาขาในประเทศไทยให้เลือก จากประสบการณ์กว่า 40 ปี ริงเกอร์ฮัทได้คิดค้น ลองลิ้มชิมรสจัมปง อาหารเส้นเคี้ยวหนึบสุดอร่อยจากเมือง สูตร นางาซากิ จัมปง อันเป็นเอกลักษณ์ โดยการผัดผัก นางาซากิ หลากชนิด พร้อมเนื้อสัตว์อันประกอบด้วยเนื้อหมูหั่นบางๆ และอาหารทะเลจนหอม จึงเทลงต้มกับน�ำ้ ซุปและเส้นจัมปง ให้ทกุ อย่างคลุกเคล้ากันลงตัวพร้อมเสิรฟ์ แบบรสกลมกล่อม ถ.สุขุมวิท มีให้เลือกตามขนาดจาน S M และ L S&P Ringer Hut จัมปงอีกจานที่ดูแปลกตาแสนอร่อย ซาราอูด้ง เป็นจัมปงเส้นกรอบที่ส่งตรงมาแบบกรอบๆ จากประเทศ Nihonmachi K Village ญี่ปุ่น เมื่อผัดผักและเนื้อสัตว์จนได้ที่ก็น�ำมาราดบนจัมปง Asquare Big C Extra เส้นกรอบหอมเข้ากันกับผัดผักอย่างยิ่ง ทานกรอบจนถึง ถ.พระราม 4 เส้นสุดท้ายเลยทีเดียว และอีกจานเด่นไม่ควรพลาดคือ ชั้น 2 K Village ตึก B สุขุมวิท 26 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2665 6470 เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-22.00 น. (ครัวปิด 21.30 น.) เสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.30-22.00 น. (ครัวปิด 21.30 น.) ชั้น 2 เซ็นทรัลบางนา โทร. 0 2745 6279 ชั้น 1 โซน Canal Walk เมกาบางนา โทร. 0 2105 1403 www.ringerhut-thailand.com Ringer Hut Thailand 95


Traditional

Seiniku-ten Premium Yakiniku ปิ้งย่างสัญชาติไทย อร่อยไม่แพ้ต้นต�ำรับ

ด้วยความชอบอาหารปิ้งย่างหรือยากินิคุ (Yakiniku) ของกลุ่มเพื่อน สถาปนิก จึงเดินทางไปชิมยากินิคุต้นต�ำรับที่ประเทศญี่ปุ่น ตระเวนชิมจนมา หลงรักอาหารปิง้ ย่างในเมืองโอซาก้า จึงได้จดจ�ำรสชาติของน�ำ้ จิม้ สูตรเข้มข้นนัน้ มาปรับปรุงรสจนได้ที่ และเปิดร้านอาหารปิ้งย่างสัญชาติไทยที่รสชาติเยี่ยม ไม่แพ้ต้นต�ำรับ ส�ำหรับคนรักเนือ้ วัวต้องไม่พลาด เนือ้ สันพิเศษ (Jo Rousu Beef) เนือ้ วัว ทีม่ มี นั แทรกไม่มาก เคีย้ วเพลิน ไม่นมุ่ จนเกินไป และเนือ้ นิวซีแลนด์ (New Zealand Beef) ที่มีกลิ่นเนื้อวัวจางๆ หรือคนชอบไขมันหอมๆ ขณะย่าง คงต้องสั่งเนื้อ ฮารามิ (Harami Beef)

96


เอาใจคนชอบทานหมูและไก่กนั บ้างด้วย หมูโจบุตะ (Jo Buta) หมูโชกุน (Shogoun Buta) ไก่ทาเระ (Tare Chicken) และเป็ดอากาอิ (Akai Duck) คุณภาพเยี่ยม เนื้อไม่เหนียว ย่างแล้วมีกลิ่นหอมมาก ส่วนอาหารทะเลและผักก็เลิศเช่นกัน หอยแมลงภู่ นิวซีแลนด์ตัวโตเต็มค�ำ ทานคู่กับปลาแซลมอน ปลาไข่ (Capelin) เห็ดออรินจิ ฟักทอง กระเจีย๊ บ และกระเทียมทีเ่ สิรฟ์ ใส่ฟอยล์ เพื่อให้ย่างง่ายและไม่แห้งเกินไป นอกจากเน้นเนื้อชั้นดีแล้วทางร้านยังมีเมนูเนื้อ และหมูหมักรสชาติดีสูตรพิเศษ อาทิ เนื้อหน้าหอม หรือ เนือ้ คิคริ ุ เนือ้ วัวสไลซ์บางชิน้ โต วางท็อปมาด้วยต้นหอมซอย ปรุงรส วิธีทานต้องเขี่ยต้นหอมไว้บนจาน แล้วน�ำเนื้อลงย่าง เมื่อสุกด้านหนึ่งจึงกลับอีกด้าน จากนั้นน�ำต้นหอมวาง ลงบนเนื้อ รอให้สุกปานกลาง แล้วจึงม้วนเนื้อทับต้นหอม ทานแบบไม่ต้องจิ้มก็อร่อยล�้ำ หรือหากชอบรสเข้ม แตะ ด้วยน�้ำจิ้มเล็กน้อย ก็อร่อยไม่น้อย ส่วนเนื้อหมูกิมจิ มีวิธี ย่างแบบเดียวกัน ชูรสด้วยกิมจิโฮมเมดแสนอร่อย และหมู ชิโอบูตะ (Shio Buta) หมูตดิ มันหมักเกลือและพริกไทย ย่างจน ไขมันหมูมีกลิ่นหอมผสมกับกลิ่นพริกไทย เนื้อนุ่มๆ หอมๆ อร่อยมาก ส�ำหรับเมนู A la carte ทางร้านได้คัดสรรเนื้อวัว วากิว (Wagyu Beef) ซึ่งเป็นเนื้อวัวชั้นเลิศจากวัวด�ำของ ญี่ปุ่นที่มีทั้งเนื้อมัตสึซากะ เนื้อโกเบ และอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะทานแบบ All You Can Eat หรือ A la carte ก็เรียก ได้ว่า “คุ้ม” ทุกจาน

ซ.ทองหล่อ 25

The Icon 1

Camillian Hospital

ซ.สุขุมวิท 55 ซ.ทองหล่อ 20

Seiniku-ten Premium Yakiniku

916/21 ซ.ทองหล่อ คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 08 1925 6663 เปิดทุกวัน เวลา 12.00-23.00 น. Seiniku-ten

97


Traditional

Sen-ryo Restaurant ซูชิสายพานระดับพรีเมี่ยม

สุดยอดซูชิสายพานแฟรนไชส์จากประเทศญี่ปุ่น หนึง่ เดียวในกรุงเทพฯ เน้นความกลมกล่อมของข้าวปัน้ สูตรเด็ด ที่ใส่ใจตั้งแต่การเลือกข้าว การซาวข้าวก็ต้องใช้เครื่องซาว เพือ่ ให้ได้มาตรฐาน เมือ่ หุงสุกเทลงในเครือ่ งผสมน�ำ้ ส้มสายชู สูตรพิเศษที่ปรุงขึ้นโดยเฉพาะ ส่งตรงจาก Sen-ryo ประเทศ ญี่ปุ่น ซึ่งท�ำน�้ำส้มสายชูรสเลิศมากว่า 100 ปี รสชาติของ ข้าวปั้นจึงกลมกล่อม เนื้อข้าวนุ่ม เมื่อวางท็อปปิ้งด้วยเนื้อ ชนิดต่างๆ ยิง่ ท�ำให้ซชู เิ ซน-เรียวเป็นเอกลักษณ์ทไี่ ม่เหมือนใคร รวมทั้งวาซาบิและโชยุ ทางร้านก็มีสูตรเฉพาะเช่นกัน พลาดไม่ได้กับซูชิแก้มปลาทูน่า (Tama Toro) ที่ หายาก เนือ่ งจากเป็นเนือ้ ส่วนน้อยในปลาทูนา่ หากใครชอบ ไขมันส่วนท้อง ทางร้านก็มซี ชู ทิ อ้ งปลาทูนา่ ให้เลือกทัง้ Otoro และ Chutoro 98

ส�ำหรับจานพิเศษของร้านคงหนีไม่พ้น Sen-ryo Sushi ที่ใช้สุดยอดอาหารทะเล 3 ชนิด แก้มปลาทูน่าสับ จากนั้นวางทับอีกชั้นด้วยไข่หอยเม่น และสุดท้ายเป็นไข่ ปลาแซลมอน ชุ่มฉ�่ำ หอมรสชาติแห่งท้องทะเลอบอวล เป็ น หนึ่ ง ค� ำ ที่ ท� ำ ให้ จิ ต ใจเบิ ก บานและมี ค วามสุ ข แม้ไม่ได้จิ้มซอสอะไรเลยก็ตาม


หรือจะเลือกทานซูชิหน้าปลาไหลทะเล (Sea Eel) ซูชแิ ซลมอน (Gunkan Salmon) ทีน่ อกจากเนือ้ ปลาชิน้ ใหญ่ พันรอบๆ ข้าว ยังมีไข่ปลาแซลมอนโรยไว้ไม่อั้นด้านบนด้วย คนชอบเนื้อต้องสั่ง Seared Wagyu Beef เนื้อวากิวชั้นดี ย่างไฟพอมีกลิ่นหอมแสนอร่อย และ Wagyu Foie Gras Sushi นอกจากเนื้อวากิวชั้นดี ยังมีตับห่านท็อปปิ้งไว้อีกชั้น พร้อมซอสรสหวานกลมกล่อม บรรยากาศภายในร้านคล้ายร้านซูชสิ ายพานทัว่ ไป คือมีสายพานซูชอิ ยูก่ ลางร้าน มีทน่ี งั่ ประชิดติดสายพาน มอง เห็นเชฟท�ำงานอยูใ่ นครัวเปิดด้านหน้า ซูชบิ นสายพานจะวน มาให้ดูเรื่อยๆ หรือถ้าอยากได้หน้าอื่นๆ หรืออาหารจานอื่น ก็สามารถสั่งได้ จึงรับประกันได้ว่าซูชิบนสายพานสดใหม่ ตลอดเวลา ส่วนเครือ่ งดืม่ ก็มนี ำ�้ ร้อนจากสายพานไว้ให้บริการ ชงชาเขียวได้ด้วยตนเองตลอดเวลา

ซ.ทองหล่อ 16

ซ.ทองหล่อ 10

ซ.สุขุมวิท 55

Nihonmura Mall ซ.ทองหล่อ 17

Starbucks

ซ.ทองหล่อ 13

ซ.ทองหล่อ 11

Seen Space

Sen-ryo

ชั้น 1 Nihonmura Mall ซ.ทองหล่อ 13 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2712 9688, 0 2260 3101 เปิดทุกวัน เวลา 11.30-14.30 และ 18.00-22.00 น. Sen-­ryo Thailand

99


Traditional

Sha Raku

อบอุ่นส�ำราญกับอาหารหลากหลาย สไตล์ไคเซกิ ด้วยความตัง้ ใจเสิรฟ์ อาหารญีป่ นุ่ ทีแ่ ฝงไว้ดว้ ยวัฒนธรรม และเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่น Sha Raku ร้านอาหารญี่ปุ่นสบายๆ ในบ้านสีขาวกว้างขวางตกแต่งด้วยภาพเขียนแบบญี่ปุ่น จึงมี อาหารที่เรียกว่า ไคเซกิ (Kaiseki) อาหารชุดที่บริการทีละคอร์ส ตามล�ำดับธรรมเนียมดัง้ เดิมของญีป่ นุ่ ซึง่ รวมถึงความพิถพี ถิ นั ใน การคัดเลือกวัตถุดิบตามฤดูกาล การปรุงแต่ง และกรรมวิธีที่ใช้ ในการปรุง จนกระทัง่ การน�ำเสนออาหาร โดยเชฟ Shigeru Tanaka อดีตเชฟสถานทูตญีป่ นุ่ ประจ�ำประเทศไทย และมีประสบการณ์ ท�ำงานในต่างประเทศมากมาย

100


เชฟขอแนะน�ำอาหารชุดไคเซกิ เริ่ ม ด้ ว ยออร์ เ ดิ ร ์ ฟ 3 อย่ า ง คื อ หอยนางรมอบซอสขาว ไข่ปลาเทมปุระ และผักต้ม จากนัน้ จึงเสิรฟ์ ปลาดิบ 2 แบบ ปลาเนื้อขาวแล่บาง และปลาทูน่า ซาชิมิชิ้นหนา ตามด้วยแซลมอนย่าง ท็อปด้านบนด้วยไข่ขาวฟูนุ่ม รสชาติ เข้ากัน พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และ เต้าหู้ในซอสรสกลมกล่อม ทยอย น�ำกุง้ เทมปุระที่ผสมอัลมอนด์สไลซ์ เพิ่มความกรุบกรอบ ผักเทมปุระ นานาชนิด และซุปมิโซะหอมกรุ่น จบ มื้ออาหารแสนอร่อยด้วยไอศกรีมชาเขียวและถั่วแดงบด เป็นความ อร่อยเรียบง่าย และได้เดินทางไปกับอาหารแต่ละจานอย่างอิ่มเอม อีกทั้งยังมีอาหารเมนูอิ่มอร่อยอื่นๆ ให้เลือกอีกมากมาย อาทิ Rainbow Roll ข้าวห่อสาหร่ายสีสนั สวยงามด้วยปลาทูนา่ กุง้ แซลมอน และอะโวคาโดที่พันอยู่รอบข้าว ตัดเป็นค�ำสลับสีเหมือนสายรุ้ง แห่งความอร่อย หรือจะเป็นสเต๊กสไตล์ต่างๆ ทั้งเนื้อวัว หมู และปลา อาทิ Saikoro Wasabi สเต๊กเนื้อวัวหั่นชิ้นพอดีค�ำ ย่างให้สุกก�ำลังดี เนื้อนุ่มหอม ราดด้วยซอสวาซาบิรสเผ็ดน�ำ ตัดเลี่ยน และเพิ่มรสชาติ เนื้อวัวได้อย่างลงตัว Sha Raku มีความหมายโดยรวมว่าภาพแห่งความสนุกสนาน อีกทั้งยังออกเสียงพ้องกับชื่อศิลปินภาพเขียนของ ญี่ปุ่นเข้ากันพอดิบพอดีกับคอนเซ็ปต์ของร้านที่ต้องการเสิร์ฟอาหาร ญี่ปุ่นแท้ๆ ด้วยศิลปวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นผสมผสานด้วย ความสนุกสนานของมิตรภาพระหว่างการกินดืม่ ในครอบครัวและเพือ่ นฝูง

BTS

อโศก

ถ.อโศก ซ.สุขุมวิท 21

ถ.สุขุมวิท

ซ.สุขุมวิท 23

14 ซ.สุขุมวิท 23 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2664 0348 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. www.sharakurestaurant.com Sha Raku: Japanese Restaurant & Sake Bar

Sha Raku

101


Traditional

Shinsoko Sushi

ซุชิพรีเมี่ยม สดใหม่ ใกล้ย่านธุรกิจ ร้านอาหารญีป่ นุ่ กลางย่านธุรกิจ ทีค่ นท�ำงานแวะเวียน ข้าวซูชิ เสริมรสชาติดว้ ยความเปรีย้ วของซอสพอนซึ กลมกล่อม มาทานมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ร้านตกแต่งเรียบง่าย เน้นเคาน์เตอร์ ลงตัว ซูชบิ าร์โดดเด่นกลางร้าน เปิดให้เห็นปลาสดใหม่ทกุ วัน ทีข่ นึ้ ชือ่ คือซูชิและซาชิมิ อาทิ Shisoko Sashimi ปลาดิบรวม 8 ชนิด เริ่มจากโอโทโร่ ทูน่า ฮามาจิ กุ้งหวาน หอยเชลล์ แซลมอน ปลาหางแข็ง และปลากะพง ซึง่ เชฟใช้ไฟเผาหนังปลากะพงอ่อนๆ ส่งกลิ่นหอมได้รสชาติ เพิ่มความหลากหลายในจานปลาดิบ อร่อยที่สุด จานต่อมาเป็นซูชิสุดยอดความอร่อย 3 ค�ำ คือ Hamachi Aburi ปลาฮามาจิย่างไฟอ่อนวางบนข้าวซูชิ ตามด้วยไข่ปลาแซลมอน และซอสมิโซะ อร่อยหอม กลิ่นย่างมิโซะอ่อนๆ Foie Gras Uni ฟัวกราส์ซูชิท็อป ด้วยไข่หอยเม่นและไข่กุ้ง ไขมันของตับห่านทานเข้ากันดี กับรสชาติหอมมันของไข่หอยเม่นตัดเลี่ยนด้วยไข่กุ้ง ออกรสเค็ม Engawa Ponzu ครีบปลาตาเดียวเผาไฟวางบน 102


อาหารจานเด่นอีกจานของร้านคือ โรลไส้ ต่างๆ Crunchy Roll อร่อยกรอบด้วยแป้งเทมปุระ และไข่กงุ้ ด้านนอก ส่วนภายในเป็นไส้กงุ้ เทมปุระ อะโวคาโด และสาหร่ายราดด้วยซอสเผ็ดรส จัดจ้าน อีกจานห้ามพลาดเป็น Shogun Roll ข้าวม้วน ตับห่าน ปลาไหล และอะโวคาโด ด้านนอก ม้วนด้วยเนื้อโกเบ แล้วตัดเป็นค�ำ โรยด้วย ไข่ปลาแซลมอน ราดด้วยซอสเผ็ดและมายองเนส เป็นโรลรสหลากหลายในค�ำเดียว ร้านอยู่ในย่านคนท�ำงานจึงเน้นความ รวดเร็วและเรียบง่ายในมื้อกลางวัน มีซุป และผลไม้ฟรีให้ทานคู่อาหารทุกจาน ส่วนมื้อเย็น เหมาะกับการทานอาหารญีป่ นุ่ อร่อยกับครอบครัว หรือสังสรรค์กับเพื่อนฝูง

ถ.สุรวงศ์ ถ.นราธิวาสราชนครินทร์

Shinsoko Sushi

ซ.อนุมานราชธน

39/25 ซ.อนุมานราชธน 1 สุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2634 2414 เปิดทุกวัน เวลา 11.30-14.30 น. และ 18.00-22.00 น. Shinsoko Sushi

ITF Building

ถ.สีลม

103


Traditional

SOBA Q

วัฒนธรรมและอาหารญี่ปุ่นจากฮอกไกโด ร้านอาหารของคนญี่ปุ่น  ชาวญี่ปุ่นบริหารและเสิร์ฟ ความอร่อยโดยเชฟญี่ปุ่น ท�ำให้ SOBA Q เนืองแน่นด้วยทั้งคนไทย และชาวญี่ปุ่นที่ต่างติดใจในรสชาติอาหารแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ที่ส่งตรง ความอร่อยจากเกาะฮอกไกโด เปิดบริการมาแล้วกว่า 4 ปี โดยมี ความตั้งใจเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น และรสชาติของอาหาร ญีป่ นุ่ ตามต้นต�ำรับทีแ่ ท้จริง เน้นความพิถพี ถิ นั ในการคัดเลือกวัตถุดบิ ขั้นตอนการปรุง ความสวยงามของการจัดอาหาร และสุขภาพ ของผู้บริโภคเป็นส�ำคัญ เสิร์ฟความอร่อยโดย Executive Chef ชาวญี่ปุ่น เชฟ Koji Kaibara ผู้มีประสบการณ์มานานกว่า18 ปี ทั้ง ในญี่ปุ่นและต่างประเทศ รวมทั้งเคยเป็น Executive Chef ที่เมือง 104


ซานฟรานซิสโก ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศอเมริกา และสถานทูตญี่ปุ่น ในประเทศลิเบีย อีกด้วย เชฟโคจิบอกว่า หลายๆ คนยังมีความเข้าใจผิดว่าโซบะท�ำ จากแป้ง และท�ำให้อ้วนเหมือนเส้นราเมง หรือเส้นก๋วยเตี๋ยวอื่นๆ ซึ่ง ความจริงแล้ว โซบะเป็นพืช ล�ำต้นกลวงสูงประมาณ 60-130 ซม. ใบ เป็นสามเหลี่ยมคล้ายหัวใจ ด้านหลังของดอกจะมีเมล็ดสีเขียวติดอยู่ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีด�ำเมื่อแก่จัด เมล็ดเหล่านี้แหละคือที่มาของแป้ง หรือ บัควีท (Buckwheat) นั่นเอง เมื่อน�ำไปนวดแผ่ออกให้บางแล้วเอามีด หั่นเป็นเส้นก็จะกลายเป็นเส้นโซบะ อาหารเพื่อสุขภาพเหมาะส�ำหรับ สาวๆ ทีต่ อ้ งการทานเส้น แต่ไม่อว้ นแถมยังสุขภาพดี คนญีป่ นุ่ นิยมโซบะ ที่เก็บตอนฤดูใบไม้ร่วงมาก เพราะมีรสดีและกลิ่นหอม ส�ำหรับโซบะของร้าน มีให้เลือกหลากหลายทั้งโซบะร้อน อาทิ โซบะแกงกะหรี่ หอมเครื่องเทศรสกลมกล่อม โซบะไก่ น�้ำซุปรสเนียน คล่องคอ และโซบะไข่มันบด รสชาติอร่อย ไม่เหมือนใครด้วยไข่ออนเซน และมันบดรสนุ่ม ส่วนโซบะเย็นก็อร่อยไม่แพ้กัน ท็อปปิ้งด้วยแป้ง เทมปุระ หอมซอย ไข่ดิบ แตงกวา หน่อไม้ดองหัวไชเท้าฝอย ซอส และ วาซาบิ คลุกทุกอย่างให้เข้ากัน แล้วทานได้เลย ความอร่อยของโซบะ พรั่งพรูผสมผสานเครื่องปรุงครบรส เป็นความอร่อยไม่รู้ลืม นอกจากโซบะแสนอร่อย อันเป็นชือ่ ร้านแล้ว ร้านยังเสิรฟ์ อาหาร ญีป่ นุ่ หลากหลายให้นกั ชิมได้ลมิ้ ลองไม่รจู้ บด้วยเมนูของทอด ของทานเล่น ซูชิ ปลาย่าง นาเบะ ฯลฯ ปรุงด้วยวัตถุดิบน�ำเข้าจากฮอกไกโด รวมไปถึง เครือ่ งดืม่ แบบญีป่ นุ่ มากมาย เสิรฟ์ ในร้านขนาดกะทัดรัด มีสว่ นเคาน์เตอร์ โต๊ะด้านในและด้านนอกร้าน มีบริการน�้ำชาที่ท�ำจากข้าวบาเลย์ รสชาติ หอมกลมกล่อม และผ้าร้อนตามประเพณีของชาวญี่ปุ่น BTS

BTS

ถ.สุขุมวิท

ทองหล่อ

พร้อมพงษ์

TOP

ซ.สุขุมวิท 41

ซ.สุขุมวิท 43

Soba Q

11/5 ซ.สุขุมวิท 41 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2662 7690-1, 09 0005 3694 เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-14.00 น . และ 17.00-24.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 11.00-24.00 น. www.sobaq.com Japanese Food Soba SOBAQ 105


Traditional

Sushi Hana

ซูชิพรีเมี่ยมสุดยอดปลาสดจากทะเลญี่ปุ่น ร้านซูชิพรีเมี่ยม คัดสรรปลาสดส่งตรงจากญี่ปุ่น มีชื่อเสียงในเรื่อง ไข่หอยเม่น ปลาทูนา่ และโอโทโร่ นอกจากนีย้ งั มีขา้ วปัน้ สลัด และข้าวอบหน้าต่างๆ ที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้าน ร้านเป็นอาคารชั้นเดียว ผนังกระจกใสรอบด้าน โดดเด่น ตกแต่งด้วยบรรยากาศเหมือนตลาดปลาในประเทศญี่ปุ่น มีซูชิบาร์ ขนาดยาวเกือบเท่าความยาวของร้าน ด้านหน้าห้อยโคมสีแดงและผ้าแบบญีป่ นุ่ หากช่วงค�ำ่ อากาศเย็นลงก็มกี ารจัดโต๊ะออกมาด้านนอก บรรยากาศน่านัง่ สังสรรค์ ทานอาหารทะเลสดๆ หากชอบทานปลาดิบต้องไม่พลาดทีน่ งั่ หน้าเคาน์เตอร์จะได้ดเู หล่าเชฟ แล่ปลากันสดๆ อีกทัง้ ยังสามารถเลือกปลาทีจ่ ดั โชว์ไว้ในตูห้ ลากหลายชนิด ขณะ รออาหารทางร้านจะเสิรฟ์ ของทานเล่น 3 อย่างบนจานยาว พร้อมซุปใส และเมือ่ ทานอิ่มก็จะมีผลไม้ให้ทานปิดท้ายอีกด้วย 106


ไปถนนตก

THE STAR ESTATE@ RAMA 3

ถ.พระราม 3

ไปคลองเตย

วัดปริวาส

Sushi Hana

สะพานวงแหวน

สะพานแขวน

ซาชิมิจานรวมแนะน�ำปลาสด อาทิ ปลาโคฮาดะ (Kohada) ปลาฮามาจิ (Hamachi) ปลาทูนา่ ส่วนเนือ้ และ ทูน่าส่วนท้อง (Otoro) และที่พลาดไม่ได้คือ กุ้งหวานตัว โต (Botan Ebi) เมื่อทานเนื้อเป็นซาชิมิแล้ว ทางร้านจะน�ำ ส่วนหัวไปทอด แล้วน�ำกลับมาเสิรฟ์ แบบเคีย้ วกรอบ เคีย้ วเพลิน ซูชิของทางร้านก็มีมากมาย ที่เป็นจานเด่นคงหนี ไม่พ้น Enkawa Hana ซูชิครีบปลาตาเดียวเผาไฟน้อยๆ ท็อปปิง้ ด้วยไข่ปลาแซลมอน ค�ำโตหลากหลายรสสัมผัส และ อีกหนึ่งค�ำซูชิที่หอมกลิ่นเผาคือ Salmon Toro Aburi ปลา แซลมอนช่วงท้องเผา อร่อยหอมกลิน่ ไขมันปลา Tuna Tartufo Sauce Salad สลัดทูน่าซอสเห็ดทรัฟเฟิล ทูน่าย่างพอให้ ด้านนอกสุก ด้านในยังเป็นสีชมพู ราดด้วยน�้ำสลัดที่ปรุง ด้วยน�้ำมันเห็ดทรัฟเฟิล ทานเคียงด้วยมะเขือเทศและ แตงกวา ตบท้ายให้อมิ่ ท้องด้วยข้าวอบญีป่ นุ่ หน้าปลาแซลมอน Salmon Kamameshi ที่ต้องสั่งล่วงหน้าราว 15 นาที เพื่อ ให้เชฟน�ำข้าวสารที่ปรุงรสด้วยซุปและสารพัดเครื่องอบ ในหม้อขนาดเล็กจนกลายเป็นข้าวสวยหอมกรุ่น ยกเสิร์ฟ ทัง้ หม้อ เมนูนมี้ เี คล็ดลับอยูต่ รงต้องขูดข้าวกรอบๆ ทีต่ ดิ อยู่ รอบหม้อมาทาน รับรองอิ่มอร่อยประทับใจทีเดียว

รร.เจ้าพระยา วิทยาคม

โครงการบางกอกสแควร์ ถ.พระราม 3 ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2295 2380 เปิดทุกวัน เวลา 11.30-14.00 น. และ 17.00-22.00 น. Sushi Hana

โครงการ บางกอกสแควร์ แม่น�้ำเจ้าพระยา

107


Traditional

Sushi Masa

ซูชิคำ�โตจากทะเลแปซิฟิก ร้านอาหารญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องความสดใหม่ของวัตถุดิบและข้าวที่ น�ำมาปรุงจนได้ที่ เพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่ายิ่งอาหารมีความสดมาก เท่าใด  ก็จะได้คณ ุ ค่าของอาหารนัน้ อย่างครบถ้วน ร้านตกแต่งแบบซูชบิ าร์ มีมุมโต๊ะนั่งเคาน์เตอร์บาร์ได้เห็นเชฟท�ำซูชิสดๆ ปลาทะเลตัวใหญ่น�ำเข้า จากทะเลแปซิฟิก ประเทศสเปน และจากตลาดปลาที่ฮอกไกโด มีเมนูซูชิ มากกว่า 50 เมนู ให้เลือก แถมซูชิบางหน้ายังมีปลามากกว่า 5 ชนิดอีกด้วย ทีน่ งั่ ทีด่ ที สี่ ดุ ของคนชอบทานอาหารญีป่ นุ่ สดใหม่และหลากหลาย คือ เคาน์เตอร์ซชู บิ าร์ เพือ่ เชฟจะแนะน�ำอาหารต่างๆ และทีเ่ คาน์เตอร์ซชู บิ าร์ ของร้านซูชิมาสะก็มักเนืองแน่นเสมอ เป็นความรื่นรมย์อย่างหนึ่งทีเดียว ที่ ได้ใช้ตะเกียบแตะวาซาบิเล็กน้อยวางบนเนื้อปลา จากนั้นค่อยๆ คีบซูชิทั้ง ชิ้นจิ้มโชยุ แล้วจัดการส่งความอร่อยเข้าปาก 108


นอกจากซูชิเป็นค�ำๆ แล้ว ทางร้านยังมีเซตซูชิให้ เลือกหลายเซต จานยอดนิยมคือ Masa Grand Set ชุดรวม ซูชขิ ายดีทมี่ ถี งึ 9 หน้า ได้แก่แซลมอน ส่วนท้องปลาทูนา่ ทัง้ ชูโทโร่ (Chutaro) และโอโทโร่ (Otoro) ปลาหิมะ (Gindara) ครีบปลาตาเดียว (Engawa) มันปูสีด�ำ (Kanimiso) คล้าย เต้าเจี้ยว แต่เป็นมันปูสดๆ รสชาติหวานหอม ขาปู (Zuwai Kani) หอยเชลล์ (Hotate) และที่เป็นไฮไลต์สุดท้ายคือ หอยเป่าฮื้อ (Awabi) อีกเซตที่มีชื่อเสียงเช่นกันคือ

ซ.ทองหล่อ 5 ซ.สุขุมวิท 55

ซ.สุขุมวิท 53

Sushi Masa

เซตเนือ้ ปลาทูนา่ (Akami Set) มีจดุ เด่นอยูท่ เี่ นือ้ ทูนา่ (Akami) กุ้ง ไข่หวาน และแซลมอน และสุดท้ายเป็นเซตหลากรส ที่ไม่ควรพลาดคือ Rainbow Roll ซึ่งอัดแน่นด้วย เนื้อปลาหลายชนิดที่ม้วนไว้ด้านในข้าว จากนั้นจึงพันรอบ ด้วยปลาทูน่า แซลมอน และอะโวคาโดสีสันสวยงามราว สายรุง้ ไว้อกี ชัน้ ตัดเป็นชิน้ พอค�ำ รับรองว่าทุกค�ำทีไ่ ด้ทานซูชิ ในร้านซูชิมาสะ คือความสุขและอิ่มเอมอีกมื้ออย่างแน่นอน

56/1 ซ.ทองหล่อ 5 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2185 3800, 0 2215 9289, 0 2168 5214 เปิดทุกวัน เวลา 10.30-22.00 น. Sushi Masa

ถ.สุขุมวิท

109


Traditional

Sushi-OO

คุ้มค่าไม่เหมือนใคร อร่อยค�ำใหญ่กับซูชิสองชั้น จากการเดินทางไปทั่วโลกของ เจ้าของร้าน ชิมอาหารหลากหลายชาติ แต่มาตกลงปลงใจรักอาหารญีป่ นุ่ และอยาก ให้คนไทยได้ทานอาหารรสชาติเหมือนทีเ่ ขา ได้ทานบ้าง จึงเกิดร้านอาหารญีป่ นุ่ ชือ่ จ�ำง่าย มี ซู ชิ ห น้ า ดั บ เบิ ล เป็ น เอกลั ก ษณ์ โดย ปั้นข้าวซูชิแล้ววางหน้าปลาลงบนข้าว เหมือนซูชิปกติทั่วไป แล้วเสริมชิ้นปลา ชนิดนั้นๆ ลงท็อปด้านบนอีกชิ้น เพื่อให้ ได้ ท านปลาดิ บ ก่ อ น แล้ ว จึ ง ตามด้ ว ย ซูชคิ ำ� ใหญ่ ได้ลมิ้ รสอาหารสองชนิดในค�ำเดียว 110


เมนูมที งั้ ซูชจิ านรวมทีจ่ ดั สรร ไว้เรียบร้อย หรือจะสั่งเป็นค�ำให้เชฟ จัดใส่จานให้ก็ได้ อาทิ ซูชิหน้าโอโทโร่ เนื้อนุ่มหอมมัน ซูชิแซลมอนสดใหม่ ชิ้นใหญ่เต็มค�ำ ซูชิปลาไหลทะเล ย่างราดด้วยซอสหวานกลมกล่อม และที่กรุบกรอบไม่เหมือนใครคือ ซูชิ หน้าไข่ปลาเฮอร์ริ่ง ส�ำหรับจานส�ำเร็จ มีหลายราคาหลากหน้าให้เลือก เช่น ชุดซูชิโอคิง ซูชิโอควีน ชุดทูน่า ชุด ย่างไฟ ฯลฯ จานทานเล่นแต่อร่อยจริงหลายจาน เป็นอาหารเรียกน�้ำย่อย ชื่อเก๋ โอไทเซอร์ (Ootaizer) ปลาหมึกยักษ์ต้มและปลาแซลมอนสด หั่นชิ้นเล็ก เพิ่มรสชาติหอมมันด้วยซอสวาซาบิมายองเนส อีกจานอร่อย ไม่แพ้กัน ทงคัตสึกุ้ง (Oofried) กุ้งสับปรุงรสด้วยครีมซอสคลุกเกล็ด ขนมปังทอด เสิร์ฟพร้อมแตงกวา มะเขือเทศ แครอทและไชเท้าหั่นฝอย จานสุดท้ายเป็น สลัดปลาเงิน ผักสลัดทานสดชื่นกับปลาเงิน เคี้ยวกรอบ ชูรสด้วยน�้ำสลัดงาและมายองเนส ร้านตกแต่งเรียบง่าย มีซชู บิ าร์อยูต่ รงประตูทางเข้า อาหารทุกจาน รสชาติดี จานใหญ่ ค�ำโตแสนคุ้ม เป็นการคืนก�ำไรให้ลูกค้าที่ไปทาน อาหารที่ร้าน

Central Chidlom BTS

ถ.เพลินจิต

ชิดลม

ถ.วิทยุ

ถ.ชิดลม

ถ.ราชดําริ

Sushi-OO

ชั้น 3 The Mercury Ville ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2658 5858 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น. SUSHIOO

The Mercury Ville

111


Traditional

Sushi Otaru สร้างสรรค์วัตถุดิบชั้นเลิศจากฮอกไกโด โอตารุ เมืองเล็กๆ ในเขตซัปโปโร เกาะฮอกไกโด มีชื่อเสียง เรื่องความสดอร่อยของซูชิมาเนิ่นนานหลายร้อยปี ถนนเส้นเล็กๆ ใน เมือง เรียงรายไปด้วยร้านซูชิที่น�ำวัตถุดิบท้องถิ่นสดใหม่และคุณภาพดี ที่สุด เนื่องจากเพียงเดินข้ามถนนเส้นเล็กๆ นั้นไปก็จะถึงท่าเรือประมงที่ เต็มไปด้วยอาหารทะเลนานาชนิด เข้าเทียบท่าทุกวันจากทะเลแอตแลนติก อันหนาวเย็น อาหารทะเลที่นี่จึงได้ชื่อว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เช่นเดียวกับ Sushi Otaru ที่น�ำอาหารทะเลสดๆ จากฮอกไกโด ส่งตรงสู่ร้าน  เพื่อน�ำมาปรุงอาหารญี่ปุ่นรสเลิศโดยเชฟชาวญี่ปุ่น เคนอิ จิ โ ร่ ฟู จิ ต ะ (Kenichiro Fujita) ผู ้ มี ป ระสบการณ์ ใ นการ ท�ำอาหารญี่ปุ่นถึง 25 ปี และเคยออกรายการเชฟกระทะเหล็ก 112


ความเอาใจใส่ของเชฟฟูจติ ะ เริม่ ตัง้ แต่การ คัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม่ไม่ผ่านการแช่แข็ง แต่ใช้กระบวนการรักษาด้วยความเย็นเพื่อ คงสภาพของรสชาติดั้งเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด อาหารจานพิ เ ศษของร้ า น คื อ ปลาดิบรวมอย่างดี (Matsu Sashimi) อาจ ท� ำ ให้ ผู ้ ชื่ น ชอบปลาดิ บ สไตล์ ญี่ ปุ ่ น ลื ม ประสบการณ์การทานปลาดิบก่อนหน้านี้ไป จนหมดสิ้น เพราะทันทีที่ได้ลิ้มรสเนื้อปลา นุ่มๆ สดใหม่ส่งตรงจากตลาดปลาซับโปโร ความหวานฉ�่ ำ ของปลาชิ้ น พอดี ค� ำ ก็ ส ร้ า งความสุ ข ได้ ฉั บ พลั น ด้ ว ยปลาดิ บ ชั้ น ดี 7 อย่ า ง ฮามาจิ แซลมอน ทู น ่ า โอโทโร่ กุง้ หวาน หอยเชลล์ และไข่ปลานิชนิ อย่าลืมปิดท้ายด้วย เมียวงะ (Myoga) ดอกของพืชตระกูลข่า ที่น�ำมาดองหรือทานสดเพื่อความหอมสดชื่น แก้เลี่ยน และดับคาว เป็นการจบจานซาชิมิที่สมบูรณ์แบบ ตามด้วยซูชิรวมตามฤดูกาล (Nigiri Otaru) รวมซูชิรสเลิศ จากวัตถุดิบตามฤดูกาล โดดเด่นด้วยโอโทโร่เนื้อนุ่มจากเมืองโอตารุ เนือ้ เนียนด้วยไขมันแทรกเกือบทุกอณูของเนือ้ ปลา รวมถึงปูฮอกไกโดย่าง (Taraba Yaki) ขาปูยักษ์ทาราบะจากฮอกไกโดย่างสดๆ บนเตาถ่าน ขนาดเล็กบนโต๊ะอาหาร หวาน มัน หอม อร่อยที่สุด เอาใจคนรักเนือ้ ด้วยชุด Sushi Omi Lover ด้วยซูชเิ นือ้ โอมิ 3 ค�ำ 3 รสชาติ ซึ่งทางร้านเป็นผู้น�ำเข้าเอง เนื้อสายพันธุ์คุณภาพดี ด้วยรางวัล เหรียญทอง Monde Selection จาก IGQA 2 ปีซ้อน สุดท้ายเป็นของหวานขึ้นชื่อ โมจิสตรอว์เบอร์รี่ (Strawberry Moji) มี 2 รสให้เลือกคือ รสชาเขียวและถั่วแดง ที่ห่อหุ้มสตรอว์เบอร์รี่ ผลโตไว้ด้านใน ทานเพลิน อร่อยชื่นใจ

ถ.เพชรบุรี

Arena 10

ซ.ทองหล่อ 10

ซ.เอกมัย

ซ.ทองหล่อ

Sushi Otaru

Arena 10 ซ.ทองหล่อ 10 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2392 7737 เปิดทุกวัน เวลา 11.30-14.30 น. และ 17.30-22.30 น. Sushi Otaru

ถ.สุขุมวิท

113


Traditional

Tadaima Sushi

อร่อยสุดคุ้ม อบอุ่นเหมือนทานข้าวที่บ้าน “กลับมาบ้านแล้ว” คือความหมายของชื่อร้าน เป็นประโยคที่ชาวญี่ปุ่น กล่าวเมื่อกลับถึงบ้าน สื่อถึงความอบอุ่นและอาหารแสนอร่อยของบ้าน ทาไดมะซูชิ อีกหนึ่งร้านซูชิคุณภาพเยี่ยม วัตถุดิบสดใหม่เกรดพรีเมี่ยม เน้นเสิร์ฟซูชิชิ้นใหญ่ที่สุด และคุ้มที่สุด ซึ่งน�ำเข้าวัตถุดิบต่างๆ ขึ้นเครื่องบินมา จากญี่ ปุ ่ น โดยตรง เพื่ อ น� ำ มาท� ำ อาหารคุ ณ ภาพให้ ลู ก ค้ า ทุ ก ท่ า น ไม่ ว ่ า จะเป็ น โอโทโร่ เนื้ อ มั ต สึ ซ ากะ โบตั น อิ บิ ห รื อ กุ ้ ง หวานตั ว ใหญ่ หอยเชลล์ตัวโตหวานอร่อย ไข่และเนื้อปลาแซลมอน ทุกชิ้นทุกค�ำสัมผัสได้ถึง ความสดของอาหารทะเลและความกลมกล่อมของข้าวซูชิ และที่ส�ำคัญคือ เนื้อปลาชิ้นใหญ่คลุมข้าวจนมิดทุกค�ำ ทางร้านมักมีโปรโมชั่นลดราคาสบาย กระเป๋าเสมอๆ ช่วยให้การทานซูชิอร่อยๆ ค�ำโตไม่ใช่เรื่องเกินเอื้อมอีกต่อไป 114


นอกจากนี้ยังมีเมนูอีกหลากหลาย ทั้งสเต๊กเนื้อ ญี่ปุ่นโอมิ (เนื้อวากิวเกรด A5) เทมปุระ กรอบอร่อยจน ค�ำสุดท้าย บะหมีเ่ ย็น ทานอิม่ ชืน่ ใจ สลัดปลาเงินทอดกรอบ มีมายองเนสและน�้ำสลัดซีอิ๊วให้เลือก หรือใช้ผสมกัน ก็อร่อยกลมกล่อม ทานเพลิน กรอบทัง้ ผักและปลาเงิน และ ข้าวปัน้ แซนด์วชิ เมนูยอดฮิตประจ�ำร้าน ข้าวซูชปิ ระกบกัน โดยมีแซลมอนสดคลุกมายองเนสและสาหร่ายเป็น ไส้ตรงกลาง ด้านนอกคลุกด้วยแป้งเทมปุระทอดกรอบ และไข่กุ้งตัดเป็นชิ้นเหมือนแซนด์วิช ทานง่ายและอร่อย ทุกเมนูของร้านไม่มีเซอร์วิสชาร์จ บรรยากาศ ภายในเน้นให้ความอบอุน่ เป็นกันเองและมีความสุขเสมือน ได้กลับไปทานข้าวที่บ้านทุกๆ วัน

ซ.ทองหล่อ 15

Tadaima Sushi Eight Thonglor

ซ.ทองหล่อ 8

ถ.สุขุมวิท

ซ.สุขุมวิท 55

ชั้น LG อาคารเอททองหล่อ ซ.ทองหล่อ 8 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2714 9883 เปิดทุกวัน เวลา 11.30-23.00 น. Tadaima

115


Traditional

Taihei Japanese Restaurant ลิ้มรสความสด อร่อย ในบรรยากาศเรียบหรู

ไทเฮ ห้องอาหารญีป่ นุ่ ทีม่ คี วามหมายว่า “ความสงบสุข” มีชอื่ เสียงในเรือ่ งของความสดของซาชิมิ ซูชิ และเทปปันยากิ ด้วยความพิถพี ถิ นั ในการเลือกวัตถุดบิ คุณภาพดีสง่ ตรงจาก แดนอาทิตย์อทุ ยั นอกจากนีย้ งั มีสาเกชัน้ ดีหลากชนิดช่วยเพิม่ รสชาติของอาหารให้อมิ่ เอมยิง่ ขึน้ พร้อมกับสัมผัสบรรยากาศ อันคลาสสิก ดูนงิ่ สงบในแบบเซน ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ทีน่ เี่ สิรฟ์ ปลาดิบสดๆ จากหลากหลายทีม่ าของแหล่ง วัตถุดบิ จากประเทศญีป่ นุ่ น�ำมาแล่บางก�ำลังดี ไม่ใหญ่หรือ เล็กจนเกินไป อาทิ ชุด Tsuki Sushi อาหารจานรวมซาชิมิ และซูชิ ทีเ่ น้นความสดของปลา ทัง้ ท้องปลาทูนา่ (Otoro) ปลา ฮามาจิ (Hamachi) แซลมอน (Salmon) ปลามาได (Madai) และปลาทูนา่ ครีบน�ำ้ เงินหรือ Bluefin Tuna (Hon Maguro) ต่อด้วยจานตืน่ ตา ก้ามปูทาระบะย่าง (Taraba Yaki) ปูนำ� เข้า

116


แบบสดใหม่เลาะเนือ้ ออกก่อนแล้วน�ำไปย่างถ่าน ทาด้วย ซอสขิงบางๆ วางลงบนก้ามทีย่ า่ งไฟน้อยๆ ให้มกี ลิน่ หอม เนือ้ ปู สุกนอก ด้านในยังคงมีนำ�้ น้อยๆ ชุม่ ฉ�ำ่ ทุกค�ำทีท่ าน และจาน ห้ามพลาดเด็ดขาดคือ กุง้ หวานจากฮอกไกโด หรือโบตันเอบิ (Botan Ebi) ด้วยรสชาติหวานหอมเฉพาะตัวจึงเหมาะกับการ ทานสดๆ สไตล์ซาชิมิ และอาหารจานสดชืน่ สลัดซีฟดู้ (Kaisen Salad) ผักสดกรอบเรียงไว้ในจานยาวแบบญีป่ นุ่ สวย จากนัน้ จึงวางปลาดิบหัน่ แบบซาชิมชิ นิ้ หนา 5 ชนิด ชนิดละหลาย ชิน้ โรยด้วยต้นหอมญีป่ นุ่ ซอยเป็นฝอย จากนัน้ จึงท็อปปิง้ อีก ชัน้ ด้วยปลาแห้งชัน้ ดี ราดด้วยน�ำ้ สลัดหอมใหญ่สบั ทานกรุบ กรอบด้วยรสสัมผัสหลากหลาย ปิดท้ายมือ้ อร่อยด้วยไอศกรีม โฮมเมดรสส้มยูซุ เปรีย้ ว หวาน หอม และไอศกรีมชาเขียวรสเข้ม หากใครแวะมาคุยธุรกิจช่วงมือ้ เทีย่ ง ทางร้านก็ มีอาหารชุดมือ้ กลางวันแสนอร่อย และพิถพี ถิ นั ในทุกขัน้ ตอนเช่นกัน อาทิ ชุดซาบะ ชุดซากุระ และชุดสเต๊กเนือ้ ที่ รอให้คณ ุ มาลิม้ ลอง

ซ.ศาลาแดง

Tisco Tower

Caltex ถ.พระราม 4

ถ.สาทรเหนือ คลอง ถ.สาทรใต้

Banyan Tree Bangkok

ซ.สาทร 1

Taihei

สวนลุมพินี

ชั้น 53-54 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ถ.สาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2679 1200 เปิดทุกวัน เวลา 11.30-14.30 และ 18.00-23.00 น. www.banyantree.com

MRT

ลุมพินี

117


Traditional

Tamaruya Honten

เปิดประตูสู่ต�ำนานร้านเนื้อย่างกว่า 130 ปี ร้านเนือ้ ย่างสไตล์ญปี่ นุ่ แห่งแรก และแห่งเดียวในเมืองไทย พร้อมจิม้ “วาซาบิสด” จากไร่ สูตรต้นต�ำรับแท้ๆ ทามารุยะ ฮอนเท็น เป็นบริษัทผู้ผลิต และขายอาหารชือ่ ดังจากดินแดนอาทิตย์อทุ ยั โดยมีสนิ ค้าหลักคือ วาซาบิ ซึง่ ถือ เป็นหนึง่ ในวัตถุดบิ การท�ำอาหารทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะประจ�ำชาติญปี่ นุ่ ก่อตัง้ ขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1875 ในยุคสมัยเมจิ หรือกว่า 130 ปี ปัจจุบันเดินทางส่งผ่าน ความอร่อยถึงเมืองไทยในรูปแบบบริการร้านอาหารเนื้อย่างสไตล์ญี่ปุ่นแล้ว ที่ห้างสรรพสินค้าอิเซตัน ชั้น 6 ด้วยบรรยากาศสบายๆ สไตล์โมเดิร์นเจแปนีส ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ความสุขแสนอร่อยกับเนื้อย่าง และวาซาบิสดแห่งแรก และแห่งเดียวในเมืองไทย” วาซาบิ จากร้านอาหารญีป่ นุ่ ในเมืองไทย มักท�ำมาจากผงวาซาบิสำ� เร็จรูป ทีม่ จี ำ� หน่ายทัว่ ไปในร้านค้าชัน้ น�ำ แม้จะมีรสชาติใกล้เคียง แต่เชือ่ ว่าหลายคนยัง ไม่เคยได้ทานวาซาบิสดๆ จริงๆ วันนีร้ า้ นทามารุยะ ฮอนเท็น บริการวาซาบิสด มากระตุน้ ปุม่ ประสาทรับรสแบบถึงใจให้รบั รูร้ สชาติ รูปลักษณ์ และกลิน่ หอม 118


แบบเฉพาะตัวพร้อมด้วยที่ฝน วาซาบิทำ� จากหนังปลาฉลาม ด้วย ความคมสามารถฝนได้ละเอียด และสามารถดึงเอารสชาติของกลิน่ วาซาบิออกมาได้ดีที่สุด ทามารุยะ ฮอนเท็น สื่อ ความหมายถึง ผลิตผลแห่งความ อุดมสมบูรณ์ จัดแบ่งร้านออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนโต๊ะทีน่ งั่ ปกติทนี่ งั่ ตรงบริเวณเคาน์เตอร์ ทีน่ งั่ บริเวณ จุดชมวิว และห้องแบบส่วนตัว เสิร์ฟอาหารปิ้งย่างด้วยคุณภาพ ของวัตถุดิบทั้งเนื้อสัตว์ ผักต่างๆ ต้องได้มาตรฐาน และคุณภาพ ชัน้ เยีย่ ม ส�ำหรับเนือ้ ไทย-เฟรนช์ และ เนือ้ ออสเตรเลียของทางร้านได้ผา่ น การคัดสรรอย่างพิถีพิถันโดยเชฟ ผู้เชี่ยวชาญ เลือกใช้เฉพาะเนื้อที่ สามารถติดตามและรับรู้ถึงแหล่งผลิตได้เท่านั้น รวมถึงไม่มีการแช่แข็ง มาก่อนหรือฟรีซเนื้อให้เสียรสชาติความอร่อยนุ่มลิ้น เนื้อที่หั่นแต่ละชั้น เชฟจะบรรจงแล่เนื้อให้มีขนาดหนาพอประมาณโดยจะต้องใช้ ความช�ำนาญ และประสบการณ์ดา้ นการแล่เนือ้ โดยตรง นอกจากนีเ้ มนูผกั ยังเน้นใช้เฉพาะผักออร์แกนิก ไม่มสี ารเคมีเจือปน ดังนัน้ จึงสามารถมัน่ ใจ ได้ว่าวัตถุดิบของร้านสะอาด ปลอดภัยจริง ส่วนอุปกรณ์ในการย่าง ตะแกรงถือเป็นอุปกรณ์ชนิ้ ส�ำคัญใน การย่างเนือ้ โดยน�ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น และได้รับการออกแบบมาเป็น พิเศษเพื่อให้ความร้อนส่งผ่านกระจายได้อย่างทั่วถึง ซึ่งช่วยในการดึง เอารสชาติความหวาน หอม อร่อยของเนื้อออกมาได้อย่างเต็มที่ ความอร่อยของเนื้อย่างนั้นเสมือนนั่งทานเนื้อย่างแบบดั้งเดิม ในดินแดนซากุระ

Siam Paragon

BTS

ไปประตูนํ้า

Tamaruya Honten

Big C Gaysorn Plaza

Central World

ถ.เพลินจิต

สยาม

ถ.ราชดำ�ริ

Police Hospital

ชั้น 6 Central World ฝั่งอิเซตัน ถ.ราชดำ�ริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2255 9713 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น. www.tamaruya.co.th

พระพรหม

119


Traditional

Tan Tan Izakaya Buffet บุฟเฟ่ต์อิซากายะปิ้งย่างเคล้าสาเก

อิซากายะ (Izakaya) มาจากค�ำว่า Sakaya แปลว่าสาเก เครื่องดื่มเพิ่มรสชาติ อาหารที่ขาดไม่ได้ส�ำหรับชาวญี่ปุ่น บางครั้ง เรียกว่า Akachochin ที่หมายถึง โคมแดง อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของ ร้านอาหารประเภทนี้ เป็นที่รู้กันดีว่าร้านอาหารแบบอิซากายะเน้น อาหารปิ้งย่างทานเล่นแกล้มเครื่องดื่ม ทั้งเบียร์ และสาเก Tan Tan Izakaya Buffet ภายใน Arena 10 คอมมูนิตี้ กลางซอยทองหล่ อ สร้ า งบรรยากาศแบบร้ า นอิ ซ ากายะใน ญี่ปุ่นได้อย่างกลมกลืนลงตัว ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้เรียบง่าย ให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเอง ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Most Cheerful Restaurant in Bangkok เป็นเสน่หแ์ ห่งการทานอาหารท่ามกลางเสียง หัวเราะและมิตรภาพหนึ่งเดียวในกรุงเทพฯ 120


ดูแลและคิดค้นเมนูความอร่อยโดยหัวหน้าเชฟ ที่บินตรงมา จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อออกแบบและปรุงรสอาหารเสมือนนั่งทานอยู่ใน แดนอาทิตย์อุทัย ด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์ทานไม่อั้นกว่า 150 เมนู ในเวลาถึง 2 ชัว่ โมง สามารถเลือกตักอาหารตามชอบ และสัง่ จากเมนู เสิรฟ์ ร้อนๆ ทาน อร่อยหลากหลาย เริ่มจากเมนูฮอตฮิต ทาโกะยากิ (Takoyaki) ปลาหมึก ทาโกะเนื้อแน่นกรุบกรอบ ทานคู่มายองเนสและซอสสูตรพิเศษ โรยปลาแห้งเพิ่มรสชาติ อร่อยสมเป็นเมนูยอดนิยมของร้าน ต่อด้วย หม้อไฟเห็ดออรินจิ (Nabe Eryngii) คัดเห็ดออรินจิสดใหม่ไซส์ใหญ่ อร่อยเต็มค�ำ เสิร์ฟในหม้อไฟสไตล์ญี่ปุ่น เสริมทัพความอร่อยด้วย เนื้อสัตว์ และผักสด รสชาติเข้มข้นลงตัว ของทอดเสียบไม้ (Kushiage) ก็โดดเด่นห้ามพลาดเด็ดขาด อาหารสดเสียบไม้คลุกเกล็ดขนมปังปรุงรสสูตรเฉพาะด้วยมันยามาอิโมะ (Yamaimo) ทอดจนหอมเหลือง กรอบ น่าทาน อร่อยยิง่ ขึน้ เมือ่ ทานคูซ่ อส คูชิคัตซึ (Kushikatsu) ที่เสิร์ฟในไหใบเล็ก จิ้มเพียงครั้งเดียวก็อร่อยล�้ำ หรือจะลองอาหารย่างเสียบไม้ (Kushiyaki) มีทั้ง หมู ไก่ ปลาหมึก กุ้ง ผักต่างๆ เสียบไม้ ย่างบนเตาถ่าน ร้อนๆ ที่ท�ำให้อาหารสุกนอก แต่ด้านในยังคงชุ่มฉ�่ำ โรยเกลือ หรือจิ้มซอสก็อร่อยไม่แพ้กัน นอกจากนี้ทางร้านยังเสิร์ฟซูชิและซาชิมิสดใหม่ ปลาเนื้อแน่น น�ำเข้าจากต่างประเทศ ทั้ง แซลมอน ทูน่า ซาบะ ปูอัด ฯลฯ ให้ได้เลือก อร่อยเต็มอิ่ม และเพลิดเพลินกับอาหารญี่ปุ่นต้นต�ำรับแท้จริง ถ.เพชรบุรี

Arena 10

ซ.ทองหล่อ 10

ถ.สุขุมวิท

ซ.เอกมัย

ซ.ทองหล่อ

Tan Tan Izakaya Buffet

Arena 10 ซ.ทองหล่อ 10 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2392 8982 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-22.30 น. ชั้น G Esplanade รัชดา โทร. 0 2660 9001 เปิดทุกวัน 11.00-23.00 น. Tantan Izakaya Buffet 121


Traditional

Tenya ร้านเทมปุระอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น เทนยะ ร้านสุดยอดเทมปุระ มีสาขามากที่สุดในโตเกียวถึง 137 สาขา เปิดครั้งแรกที่ห้างโยสุของสถานีรถไฟใต้ดิน กรุงโตเกียว ใน ปี 1989 ใช้ชื่อว่า “Tendon Tenya” เชี่ยวชาญการท�ำเทมปุระด้วยสูตร แป้งเฉพาะที่คิดค้นด้วยความตั้งใจ ทอดในน�้ำมันพิเศษ กรอบ เบา และ ไม่อมน�ำ้ มัน ราดด้วยซอสต้นต�ำรับรสชาติกลมกล่อม วัตถุดบิ ทีน่ ำ� มาใช้นนั้ หลักๆ คือ กุ้งคัดพิเศษจากฟาร์มปลอดสารเคมี ไก่ ปลา หอยเชลล์ และ ปลาหมึกสดใหม่ทกุ วัน นอกจากนีย้ งั มีผกั ต่างๆ อาทิ เห็ดไมตาเกะ ฟักทอง มันหวาน รากบัว ถั่วแขกที่สดจากไร่ออร์แกนิกเช่นกัน 122


ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ทางเทนยะเลือก เปิดสาขาในต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยได้ลิ้มรสเทมปุระ อันดับ 1 ของญี่ปุ่นในราคาไม่แพง เริ่มจากเทนด้งหรือ ข้าวหน้าเทมปุระ จานแนะน�ำคือ โจเทนด้ง (Jo Tendon) ข้าวหน้าเทมปุระกุ้งตัวโต 2 ตัว พร้อมมะเขือม่วง ฟักทอง และถั่ ว แขกราดซอสทาเระออกรสเค็ ม หวานก� ำ ลั ง ดี ทานเพลินจนค�ำสุดท้าย อาหารจานเส้ น มี ทั้ ง โซบะและอุ ด ้ ง ที่ น� ำ เข้ า เส้นแท้ๆ จากญีป่ นุ่ เสิรฟ์ ทัง้ แบบร้อนและเย็น พร้อมเทมปุระ หลายแบบ มีจานที่พลาดไม่ได้คือ เทมอุด้ง (Tem Udon) เส้นอุด้งเหนียวนุ่ม ซุปหอมรสดีคล่องคอ เสิร์ฟมาพร้อม กับเทมปุระกุ้ง ฟักทอง และสาหร่าย ส่วนคนชอบอาหารประเภทเทมปุระคงพลาดไม่ได้ กับเทนยะ สเปเชียล (Tenya Special) อิ่มอร่อยเต็มที่กับ กุ้ง ปลาหมึก และปลาทราย ทานร้อนๆ กับน�้ำจิ้มสูตรดั้งเดิม ส่งตรงจากเทนยะ ประเทศญี่ปุ่น ทุกเมนูสามารถสั่งเทมปุระ สุดโปรดเพิ่มได้ โดยมีเทมปุระไข่ออนเซนเป็นตัวชูโรง ไข่แดงเยิ้มๆ ในแป้งเทมปุระทอดกรอบ หอมไข่แดงและ แป้งทอด รสเข้ากันกลมกล่อม อิ่มอร่อยด้วยของหวานไม่เหมือนใคร ไอศกรีม เทมปุระชาเขียว ไอศกรีมชาเขียวรสหวานเย็นๆ ในแป้ง เทมปุระทอดกรอบอุ่นๆ ด้านนอก อร่อยชื่นใจ Siam Center

Siam Discovery

ถ.พระราม 1

สยาม

Digital Gateway ซ.สยามสแควร์ 7

Tenya

Siam Square One

ซ.สยามสแควร์ 6

ซ.สยามสแควร์ 1

Scala Theater

Siam Paragon

ชั้น 4 Winter Zone Siam Square One ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2252 2598 เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. Tenya Thailand

Novotel Hotel

123


Traditional

Tohkai Yakiniku & Sushibar อร่อยแบบจุใจกับเนื้อชั้นดีและอาหารทะเลรสเลิ ศ

Tohkai ชือ่ เสียงคุน้ หู เป็นอีกหนึง่ ร้านอาหารญีป่ นุ่ แถวหน้า รสชาติเยีย่ ม เปิ ด มานานกว่ า 30 ปี   เนื่ อ งจากความเป็ น ผู ้ ช� ำ นาญการในการน� ำ เข้ า เนื้ อ และอาหารทะเลสดตรงจากต่ า งประเทศ จึ ง น� ำ ข้ อ ได้ เ ปรี ย บมา ขยายแบรนด์ใหม่เป็น Tohkai Yakiniku & Sushibar รับประกันความสดใหม่ หลากหลายคงความสดส่งตรงถึงมือผู้บริโภคแบบพรีเมี่ยม เลือกทานกันแบบจุใจในราคาอิ่มได้ไม่อั้นแบบบุฟเฟ่ต์ หรือจะเป็น แบบเลือกสั่ง A la carte เฉพาะที่อยากทานก็ทำ� ได้ทั้งสองแบบ เริ่มจานแรก แบบวอร์มท้องเรียกน�้ำย่อยอย่างย�ำปลาแซลมอนแบบไทย ซอสรสจัดจ้าน คลุกเคล้าจนได้ที่กับเนื้อปลาแซลมอนทรงลูกเต๋า เมื่อท้องเริ่มร้อนก็พร้อมติด เครื่องส�ำหรับจานถัดไป

124


เมนูปิ้งย่าง เนื้อโจคารูบิ ยูเอสเอ แองกัส (Jyo Karubi USA Angus) เป็นเนื้ออร่อยชั้นดี มันแทรกซึมเป็นสีขาวลายหินอ่อนไปทั่ว เนื้อนุ่ม เคี้ยวง่าย หรือจะเป็นเนื้อสันกลาง (Harami) และเนื้อสันใน พิเศษ ยูเอสเอแองกัส (Jyo Rosu USA Angus) เนื้อวัวส่วนต่างๆ รสชาติดอี ร่อยยิง่ ขึน้ เมือ่ ทานคูน่ ำ�้ จิม้ สูตรพิเศษ ส�ำหรับคนชอบเนือ้ แกะ แนะน�ำเบอร์เกอร์ เนื้อแกะออสเตรเลีย (Lamb Burger/AUS) นอกจากนี้ยังมีอาหารทะเลนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกสด เสิรฟ์ ทัง้ ตัว ปลาแซลมอนชิน้ หนาน่าทาน หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ไซส์ ใหญ่ประทับใจและเบคอนชิ้นโต ทั้งหมดปิ้งทานสลับกับเนื้อย่าง เป็น การส่งต่อความอร่อยแบบไม่ขาดตอน อีกทั้งยังสามารถลิ้มลองซาชิมิ ซูชิ ข้าวแกงกะหรี่ ราเมง และข้าวหน้าต่างๆ ที่ท�ำสดใหม่ระดับพรีเมี่ยม ได้อีกไม่รู้เบื่อ

ถ.อ่อนนุช

Mega Bangna

ถ.กิ่งแก้ว

Tohkai Yakiniku & Sushibar

ถ.วงแหวนรอบนอก

ถ.ศรีนครินทร์

Tesco Lotus

ถ.บางนาตราด กม.8

ถ.ลาดกระบัง

กม.10 Home Pro

ชั้น 2 Mega Bangna ถ.บางนาตราด กม.8 บางพลี สมุทรปราการ 10540 โทร. 0 2105 1752 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น. (ครัวปิด 21.00 น.) www.tohkai4u.com Tohkai Japanese Restaurant 125


Traditional

Tororo Sushi ซูชิอร่อยละลายในปาก

Tororo Sushi แปลว่า ซูชิที่อร่อยละลายในปาก แทบจะไม่ต้องกลืน สือ่ ให้เห็นถึง ซูชคิ ณ ุ ภาพชัน้ เลิศ และก็เป็นจริงตามนัน้ ทันทีทไี่ ด้ลองชิมจานแรก Toro Ikura Gunkan เป็นซูชแิ บบ Gunkan หรือข้าวห่อสาหร่าย ทีม่ เี นือ้ ปลาวางไว้บนข้าว แต่ที่นี่ใช้เนื้อส่วนท้องปลาทูน่า Otoro พันรอบแทนสาหร่าย แล้วท็อปด้วย ไข่ปลาแซลมอน (Ikura) ปลาดิบที่นี่สดและมีความหวานนุ่ม โดยเฉพาะ Otoro ซึ่งทางร้านใช้ส่วนท้องของปลาทูน่าครีบน�้ำเงิน หรือ Bluefin Tuna ที่ถือ เป็นส่วนทีน่ มุ่ ทีส่ ดุ เมือ่ ทานโดยมีขา้ วซูชอิ ยูด่ า้ นในและไข่ปลาแซลมอนทีร่ สออก เค็มน้อยๆ เป็นทั้งรสชาติและรสสัมผัสที่ยากลืมเลือน 126


อีกจานทีน่ า่ ประทับใจ Mango Roll ข้าวห่ออะโวคาโด ปูอัด ไข่กุ้ง มาโย และแต่งหน้าด้วยมะม่วงน�้ำดอกไม้และ ปลาแซลมอน รสชาติเข้ากันได้ดีมาก จับคู่ของหวานกับ ของคาวได้ลงตัวน่าสนใจ อร่อยสมกับเป็นจานพิเศษ 3 King Don ข้าวหน้าโอโทโร่สบั ไข่ปลาแซลมอน และไข่หอยเม่น เป็นจานรวม 3 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งท้องทะเล วางเรียงกันแบบไม่หวงของ ทั้งหวาน กลมกล่อม เป็น สุดยอดของข้าวหน้าอาหารทะเลสดจริงๆ ส�ำหรับคนชอบเนื้อ Matsusaka Roll ข้าวห่อ สาหร่ายหน้าเนื้อมัตสึซากะจากญี่ปุ่น ย่างไฟอ่อนๆ ให้ได้ กลิน่ ไขมันสอดไส้ดา้ นในเป็นปลาไหลและอะโวคาโด ราด ซอสสูตรพิเศษ อร่อยค�ำโตทีเดียว นอกจากความสดใหม่ของวัตถุดบิ แล้ว ซอส น�ำ้ สลัด ซีอิ๊วส�ำหรับย่างปลาไหล โชยุ ตลอดจนผักดองก็เป็น ของโฮมเมดในครัวของโทโรโร่ทั้งสิ้น ทางร้านน�ำเข้าปลาและอาหารสดหลากชนิดจาก ญีป่ นุ่ ถึง 5 วันใน 1 อาทิตย์ โดยสลับชนิดกันไป ส�ำหรับคน ชอบซูชแิ ละซาชิมคิ งต้องแวะเวียนมาโทโรโร่เสมอๆ เสียแล้ว

ซ.สุขุมวิท 63

ซ.สุขุมวิท 55 ทองหล่อ

Tororo Sushi Horizon

ถ.สุขุมวิท

เอกมัย

ซ.สุขุมวิท 42

ชั้น 1 Horizon ถ.เอกมัย พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2714 2228 เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-22.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-22.00 น. Tororo Sushi

127


Traditional

Toro Fresh Japanese Cuisine เสิร์ฟความสด อร่อย ด้วยจักรพรรดิแห่งซูชิ

โทโร่ คือเนื้อปลาส่วนท้องที่มีไขมันท�ำให้เนื้อนุ่ม เป็นสุดยอดความอร่อย เมื่อมาเป็นชื่อร้านอาหารจึงมี ความหมายลึกซึ้งสื่อถึงความเป็นที่สุดของร้านอาหารญี่ปุ่น ทีเ่ น้นความสดของวัตถุดบิ ชัน้ ดีนำ� เข้าจากฮอกไกโด ประเทศ ญี่ปุ่น โดยเจ้าของร้านจะเดินทางไปตลาดปลาในฮอกไกโด ด้วยตัวเอง เพื่อดูว่ามีปลาแปลกใหม่รสชาติดี และน�ำกลับ มาปรุงเป็นอาหารอร่อยๆ ให้คนไทยได้ทานกัน ทางร้านจึงมี เวลาเปิดปิดตามเทศกาลและวันหยุดของตลาดปลาในญีป่ นุ่

128


ปลาทูน่าที่ร้านใช้เฉพาะปลาทูน่าครีบน�้ำเงิน ที่ถือเป็น King of Tuna อาหารแนะน�ำเริม่ จาก Sashimi Moriawase ชุดรวมซาชิมิ 7 อย่างทีร่ วมปลาสดๆ ของวันนัน้ ๆ และแน่นอนว่าต้องชูโรงด้วยโอโทโร่ ยิ่งเมื่อได้ทานคู่วาซาบิดอง และโชยุท�ำเองของร้าน ก็ยิ่งได้รสชาติ กลมกล่อม ต่อด้วยจักรพรรดิแห่งซูชิ Toro Emperor ข้าวห่อสาหร่ายหน้า โทโร่สบั ไข่หอยเม่น และไข่นกกระทาสด ตรงกลาง Toro King ใช้ชโู ทโร่ แทนสาหร่ายพันรอบข้าวแล้ววางไข่หอยเม่นแบบไม่หวง อร่อยเต็มค�ำ ด้วย Toro Queen ข้าวซูชิพันด้วยมากุโร่ ท็อปด้วยโอโทโร่สับ แล้วโรย ด้วยต้นหอมซอย Toro White Pearl ด้วยสีขาวของหอยเชลล์ชิ้นหนา ตัวโตผ่าครึ่งแผ่ซ้อนบนข้าวซูชิ เผาไฟพอให้ได้กลิ่นหอม ทาซอส สูตรพิเศษ แล้ววางทับด้วยโอโทโร่ชนิ้ หนา และวางไข่หอยเม่นไว้ดา้ นบน อีกชั้น เป็นซูชิค�ำโตแสนอร่อย ค�ำสุดท้าย Foie Gras Sushi ตับห่าน ชิ้นหนาเผาไฟก�ำลังดีได้กลิ่นหอม เนื้อนุ่ม พร้อมซอสรสชาติเยี่ยม คั่นเวลาด้วยเมนูของทานเล่นกับเมนูปลาเงิน ทอดกรอบ (Shira UO Kara Age) ปลาตัวเล็กทอดกรอบ อร่อยเพลิน แล้วตามด้วย Salmon Chill Roll ข้าวม้วน ด้วยแซลมอนเผาไฟน้อยๆ ทาซอสเผ็ดรสเลิศของร้าน ท็อปด้านบนด้วยไข่กุ้ง มีไส้เป็นตับห่าน อร่อยหอมทุกค�ำ นอกจากนี้ยังมี Toro Volcano โรลกุ้งเทมปุระ หน้าโทโร่ และซอสเผ็ด So Salmon Roll ไส้แซลมอน อะโวคาโด และ แตง มีแซลมอนส่วนท้องด้านนอก และความกรุบกรอบ ของแป้งเทมปุระทอดโรยรอบๆ พร้อมซอสรสออกเผ็ด นิดๆ อร่อยติดใจ ร้านตกแต่งด้วยไม้สีอ่อน เน้นความเรียบง่าย วางโต๊ะไม่แน่นจนเกินไป สามารถพูดคุยและดูเชฟปรุง

ซ.สุขุมวิท 55

ถ.สุขุมวิท

ซ.ทองหล่อ 5

ซ.ทองหล่อ 9

Toro Fresh Japanese Cuisine

ชั้น 2 โครงการ NO.88 ซ.ทองหล่อ 5 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2712 8447 เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-23.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-23.00 น. Toro Sushi

NO.88

129


Traditional

WASABI

สัมผัสวาซาบิสดต้นต�ำรับความอร่อยจากญี่ปุ่นแท้ๆ WASABI ร้านอาหารญี่ปุ่นย่านถนนรัชดาภิเษก ที่เลือกใช้วาซาบิสด เสิร์ฟความอร่อยตรงถึงทุกโต๊ะ และยังใช้เป็นชื่อของร้าน บ่งบอกถึงความเป็นญี่ปุ่น โดยแท้ เน้นอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตํารับ ที่พัฒนามาจากการปรุงอาหารในสไตล์ ไคเซกิ ซึง่ เป็นศิลปะการปรุงอาหารชัน้ สูง เน้นผักและผลไม้ตามฤดูกาล ซึง่ ได้อาจารย์ ยามาดะ เซนเซ (Yamada SenSei) กูรูแห่งศาสตร์และศิลป์ของการปรุงแต่งรสชาติ ต้นตํารับของอาหารญี่ปุ่นในสไตล์ไคเซกิ เป็นที่ปรึกษาในการคิดสูตรอาหารของ ร้าน และเป็นเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่น “Nezu” ที่อยู่ใจกลางกรุงโตเกียวด้วย เพื่อ ให้คนไทยได้สัมผัสถึงต้นตํารับอาหารญี่ปุ่นแท้ๆ ควบคู่ไปกับแนวคิดอาหารเพื่อ สุขภาพ “Health Conscious Japanese” โดยถ่ายทอดศิลปะการปรุงอาหาร สูตรต้นต�ำรับสู่เชฟคนปัจจุบัน 130


เริ่มด้วยจานแสนอร่อยเรียกน�้ำย่อย ย�ำสาหร่าย รวมมิตร (Kaisoh Sarada) ที่คัดเอาสาหร่ายทะเลน�้ำลึก 3 สี สีเขียว แดง และน�้ำตาล พร้อมผัก ปลอดสารพิษ ปลาหมึก ปลาดิบ และไข่ปลาแซลมอนปรุงรสด้วยน�้ำสลัด สูตรพิเศษ Natsu Dressing ที่มีส่วนผสมจากแอปเปิล งาขาว โชยุ น�้ำมันงา น�้ำส้ม และเครื่องปรุงรสในแบบญี่ปุ่น ดั้งเดิม เคี้ยวกรุบกรอบได้รสน�้ำสลัดเข้มข้น อีกหนึ่งอาหารยอดนิยมของร้านที่ครองใจนักชิม โรลแซลมอนอาบุริ (Salmon Aburi Maki) อร่อยนุม่ ละมุนลิน้ ด้วยแซลมอนสดย่างที่ม้วนสอดไส้สลัดปูอัด ใส่ครีมซอส สูตรพิเศษ โรยหน้าด้วยไข่แซลมอน รสชาติพิเศษสุดอยู่ ตรงแซลมอนนุ่มหวานเข้ากับครีมซอสและไส้ปูอัดรสดี เอาใจคนชอบทานหมูดว้ ยเมนูหมูชบุ แป้งทอด หมู ชีสคัตสึ (Buta Chiizu Katsu) เนื้อหมูด�ำสดใหม่จากผู้ผลิต วันต่อวัน ไม่ผ่านกระบวนการแช่แข็ง เลือกสรรแป้งสด รวมถึงเทคนิคการทอด 2 ครัง้ ทีอ่ ณ ุ หภูมิ 150 และ 170 องศา ท�ำให้ได้เนือ้ หมูนมุ่ สอดไส้เต็มๆ กับชีสเลิศรส ผักกะหล�ำ่ ปลี สดหั่นละเอียดตามวัฒนธรรมอันประณีตของชาวญี่ปุ่น เสิร์ฟพร้อมน�้ำจิ้มสูตรเด็ดพิเศษที่มีส่วนผสมจากวาซาบิสด กับมายองเนส รสชาติเข้มข้นอร่อยกลมกล่อม ส�ำหรับผูห้ ลงใหลรสชาติความสดฉ�ำ่ ลิน้ ของปลาดิบ ต้องไม่พลาด ซาซิมิมัตสึ (Sashimi Matsu) ปลาดิบชิ้นโต ทั้งแซลมอน มากุโร ฮามาจิ กุ้งหวาน และหอยเชลล์ที่ สั่งตรงมาจากตลาดปลาสดซึคิจิ กรุงโตเกียว โดยไม่ผ่าน กระบวนการแช่แข็งใดๆ เพื่อรักษาความสดของเนื้อปลา เพิ่มรสชาติให้อร่อยและสะใจด้วยวาซาบิ ที่ขูดกันสดๆ ให้กลิ่นหอมและรสเผ็ดในแบบของวาซาบิญี่ปุ่นแท้ๆ MCOT

ถ.รัชดาภิเษก

ถ.พระราม 9

พระราม 9 ซ.3

อิ่มอร่อยด้วย ของหวาน เครปเค้ ก สตรอว์เบอร์รีโฮมเมด เนื้อละเอียด ผลิตจาก วัตถุดิบอย่างดี พิถีพิถัน ทุกขั้นตอนเนื้อนุ่มลิ้น หวานก�ำลังดี สลับชัน้ กับ ครีมสดน�ำเข้าจากญี่ปุ่น รสกลมกล่อม หวานละมุน ราดซอสสตรอว์เบอร์รีสด ทานคูช่ าเขียวนมปัน่ ท�ำจากผงมัทฉะแท้ๆ เกรดดี สูตรเข้มข้น พิเศษของทางร้านวาซาบิ นอกจากความอร่อยแบบต้นต�ำรับแล้ว เสน่ห์ อีกอย่างของร้านวาซาบิ คือบรรยากาศโล่งสบายแบบ “Sky View” ริมกระจกมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบนอกได้ทั้ง กลางวันและกลางคืน พร้อมการให้บริการทีเ่ ป็นกันเองอบอุน่ ด้วยห้องจัดเลีย้ งส่วนตัว VIP Meeting Room และ Romantic Private Zone อีกด้วย

ชั้น 3 Esplanade รัชดา ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0 2660 9276 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น. www.wasabithai.com Wasabi Japanese Restaurant

WASABI

Esplanade

131


Traditional

Yakiniku EN

อร่อยหลากหลาย กับเมนูรสเลิศ ร้านปิ้งย่างน้องใหม่ที่คัดสรรวัตถุดิบเฉพาะเนื้อ ส่วนพิเศษ และใส่ใจการปรุงทุกขั้นตอน มีเมนูหลากหลาย ทั้งเนื้อวัว หมู อาหารทะเล และผักต่างๆ นอกจากนี้ยังมี ซุปและสลัดสูตรพิเศษทานคูก่ บั เนือ้ ย่างอร่อยกลมกล่อมทีส่ ดุ เนื้อวัวถือเป็นจุดเด่นของร้าน ด้วยความเอาใจใส่ ตัง้ แต่การเลือกเฟ้นเฉพาะเนือ้ ชัน้ ดีเท่านัน้ น�ำมาแล่แยกส่วน เพือ่ ให้เลือกอร่อยตามความชอบของแต่ละบุคคล ใครชอบ ความนุ่มลิ้นของไขมันแทรกตามเนื้อ แนะน�ำเนื้อซี่โครง แบบพิเศษ (Toku Jyo Karubi) เมื่อย่างไขมันหยดลงไฟ ส่งกลิ่นหอมชวนน�้ำลายสอ หากชอบไขมันแทรกไม่มาก 132

แต่เนื้อก็ยังเหนียวนุ่ม เลือกเป็นจานกล้ามเนื้อขาหน้า (Katabara) ซึ่งมีรสสัมผัสให้ได้เคี้ยวบดแบบเนื้อวัว และ จานพิเศษที่ได้รับความนิยมจากทั้งลูกค้าญี่ปุ่นและ คนไทย คือ ลิ้นวัว (Tan) ซึ่งหมักเกลือพร้อมต้นหอม เวลา ย่างจะส่งกลิ่นหอม ทานคู่น�้ำมะนาวให้รสชาติแท้ๆ ของ ลิ้นวัว เนื่องจากทางร้านคัดเฉพาะส่วนเนื้อนุ่มเท่านั้น ส่วนอื่นๆ ของลิ้นก็จะน�ำไปตุ๋นเป็นซุปลิ้นวัว (Gyutan Soup) ทานคล่องคอ เช่นเดียวกับซุปหางวัว (Komutan Soup) น�ำหางวัวไปตุ๋นกับซอสสูตรพิเศษของร้านจน เนื้อนุ่ม น�้ำซุปใช้เวลาเคี่ยวกระดูกวัวนานถึง 8 ชั่วโมง


เพือ่ ให้ได้นำ�้ ซุปสีขาวรสกลมกล่อม จากนั้นเมื่อลูกค้าสั่ง จึงน�ำหางวัว ทีเ่ คีย่ วจนได้ทใี่ ส่ลงในน�ำ้ ซุป พร้อม หัวไชเท้าญีป่ นุ่ ต้ม ปรุงรส จึงยกเสิรฟ์ ชามต่อชาม สดใหม่ทุกวัน สลัด ผักโขม อะโวคาโด (Spinach Avocado Salad) เป็นอีกจานทีอ่ ร่อยและเป็น เอกลักษณ์ด้วยน�้ำสลัดงา และ กระเทียมเจียว น�ำ้ จิม้ สูตรเฉพาะปรับปรุง โดยเชฟของร้ า นซึ่ ง ชอบทาน เนื้อวัว และตระเวนทานอาหารปิ้งย่างจนได้สูตรพิเศษ เพื่อให้ได้ รสชาติที่อร่อยที่สุด ซอสโมมิที่ใช้หมักเนื้อก็เป็นสูตรที่คิดค้นโดยใช้ ผลไม้หลายชนิด ปรุงจนได้ที่ เสิร์ฟด้วยความใส่ใจ บรรยากาศร้านดูโปร่งโล่งทั้ง 2 ชั้น ตกแต่งเรียบง่ายด้วยโคมไฟ ญี่ปุ่น กลางร้านโดดเด่นด้วยหน้ากากญี่ปุ่นบริเวณผนัง พร้อมที่ จอดรถกว้างขวาง

ถ.เพชรบุรี Taka Town

ซ.สุขุมวิท 39

Yakiniku EN

ถ.สุขุมวิท

OZONO

ชั้น 1 โครงการ Taka Town ซ.สุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 09 8271 3879 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-23.00 น. Yakiniku EN

Emporium

133


Traditional

Yakiniku Tan

สุดยอดต�ำนานเนื้อย่างสไตล์ญี่ปุ่น ด้วยความช�ำนาญเรื่องเนื้อย่างสไตล์ญี่ปุ่น ที่เปิด บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ร้าน Yakiniku Tan เป็นหนึ่ง ในร้านปิ้งย่างแบบพรีเมี่ยมย่านสุขุมวิท เป็นที่รู้จักของ ทั้งคนไทยและญี่ปุ่น ด้วยการคัดสรรเนื้อวัวพันธุ์ดี และ มีความช�ำนาญในการแล่ และเลือกใช้เฉพาะส่วนที่มี ความเหนียวนุ่ม ตามความต้องการของคนชอบทานเนื้อวัว แต่ละส่วน

134


อันดับหนึ่งที่นิยมมากสุดของร้านคือ ลิ้นโคขุนเกรด A ทาง ร้านเสิร์ฟเพียงส่วนที่นุ่มที่สุดของลิ้นเท่านั้น มีให้เลือกทั้งแบบย่างเกลือ และซอส ซึ่งคนชอบทานเนื้อบอกว่า แค่ย่างพอสุก โรยเกลือ และจิ้มกับ น�ำ้ มะนาวเท่านัน้ ก็อร่อยล�ำ้ ส่วนเนือ้ ทีแ่ นะน�ำได้แก่ เนือ้ สันซีโ่ ครงคัดพิเศษ (Super Karabi) ซึง่ เป็นส่วนทีม่ นี อ้ ยทีส่ ดุ ในวัว มีไขมันแทรกสวย ขณะย่าง จะมีไฟลุกส่งกลิ่นหอมตลอดเวลา จิ้มด้วยน�้ำจิ้มรสเด็ดสูตรเฉพาะของ ร้าน ตามด้วยเนื้อสันคอแบบพิเศษเกรด A (Chuck Rib Karubi) ที่มีส่วน เนือ้ มากกว่าไขมัน จึงมีทงั้ ความหอมและรสสัมผัส ใครชอบทานเนือ้ น�ำเข้า จากญีป่ นุ่ ก็มใี ห้เลือกหลากหลาย ทัง้ โกเบและมัตสึซากะ เนือ้ หมูกเ็ ช่นกัน อาทิ คอหมูแก้วคลุกต้นหอมญี่ปุ่น (Negi Tontoro) ย่างเนื้อหมูด้านหนึ่ง ให้สุกก่อน เมื่อกลับด้านค่อยวางต้นหอมซอยโรยไว้ด้านหน้า พอสุกดี ทั้งสองด้าน จึงคีบลงจิ้มกับน�้ำจิ้ม ไขมันหมูหอมๆ ผสมต้นหอมและ น�ำ้ จิม้ รสชาติกลมกล่อม สันคอหมูเกรด A (Buta Karuki) ไขมันน้อยกว่าก็ อร่อยไม่แพ้กนั อีกจานแนะน�ำคือหอยเชลล์ฮอกไกโด (Hokkaido Hotate) ตั ว ใหญ่ ผ่ า กลางแทรกด้ ว ยต้ น หอมญี่ ปุ ่ น ปรุ ง รสด้ ว ยเนยและ เกลือย่างทัง้ ฝา เนือ้ หอยค่อยๆ สุก ไม่แห้ง กลิน่ หอม รสหวาน ทานแกล้ม กับสลัดผัก และผักย่างนานาชนิด หรือจะสั่งเป็นกิมจิ และผักดองที่ ทางร้านท�ำเอง รสชาติดี เป็นเอกลักษณ์เนื้อย่างสไตล์ญี่ปุ่นแสนอร่อย ที่ยากจะเลียนแบบ

ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ Prommitr Hospital

Grand Tower Inn

ถ.สุอ ขุมวิท ทองหล่

ซ.สุขุมวิท 55

Yakiniku Tan

ชั้น 2 Grand Tower Inn ซ.สุขุมวิท 55 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2392 5489 เปิดทุกวัน เวลา 16.00-23.00 น. www.yakinikutan.com Yakiniku Tan 135


Traditional

Yamagoya Ramen

ราเมงแสนอร่อย การันตีโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน จากความชื่นชอบราเมงโดยส่วนตัวของนักธุรกิจไทยที่อยาก เติมเต็มความอร่อยสไตล์ญปี่ นุ่ แท้ให้กบั คนไทยด้วยเมนูราเมงชามอร่อย รสเข้มข้นของน�ำ้ ซุปร้อนๆ และเส้นทีเ่ หนียวนุม่ ในแบบต้นต�ำรับยามาโกย่า ราเมง ร้านชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นที่เปิดบริการมากว่า 15 ปี เจ้าของ ความอร่อยของราเมงสูตรต้นต�ำรับที่มีให้เลือกกว่า 20 ชนิด ด้วยความหลงใหลในรสชาติของราเมง ท�ำให้ มาซาโตะ โอกาตะ หรือไคโจ้ซัง ชายอารมณ์ดีจากแดนอาทิตย์อุทัย ซึ่งขณะนั้นมีอายุ 20 ปี เข้าครัวมุ่งมั่นคิดค้นสูตรราเมงแสนอร่อยขึ้น โดยเริ่มต้นจากการคัดสรร เฉพาะเครื่องปรุงคุณภาพที่สดใหม่ ผ่านกรรมวิธีและเทคนิคที่คิดค้นขึ้น มาเอง ตั้งแต่การต้มน�้ำซุปให้มีรสชาติเข้มข้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการเลือกชนิด ของกระดูกที่น�ำมาใช้ รวมทั้งระยะเวลาและวิธีการเคี่ยว รวมถึงการท�ำ เส้นราเมงที่เหนียวนุ่ม อีกทั้งการตุ๋นหมูชาชูให้ได้รสชาติคงที่ ก่อนน�ำมา สไลซ์เป็นแผ่นบางๆ เพื่อใช้เพิ่มความอร่อยให้กับราเมงสูตรพิเศษ 136


ความมุ่งมั่นของมาซาโตะ ด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยใน 8 ปี ต่อมา ไข่ต้มซอสญี่ปุ่น ดาวเด่นประจ�ำร้าน ก็ได้ถูกปรุงขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในราเมง ด้วย รสชาติอันกลมกล่อมของไข่ต้มยางมะตูมที่ผ่านการหมัก ซอสญี่ปุ่นพิถีพิถัน ท�ำให้ยามาโกย่า ราเมง ชามนี้ดังเป็น พลุแตก กลายเป็นเมนูชื่อดังในชั่วข้ามคืน แม้แต่รายการ ทีวีแชมป์เปี้ยนยังไม่พลาดที่จะน�ำเมนูนี้ไปออกรายการ จากนัน้ เป็นต้นมา มาซาโตะ ก็ได้กา้ วขึน้ สูท่ ำ� เนียบเชฟราเมง ชื่อดังของญี่ปุ่นที่มักได้รับเชิญให้ไปท�ำการสาธิตการท�ำ ราเมงในเทศกาลส�ำคัญต่างๆ มากมาย จากร้านยามาโกย่า ราเมง สาขาแรกในเมือง ฟุกุโอกะ ภายในเวลาไม่นานก็มีเพิ่มกว่า 70 สาขาทั่วญี่ปุ่น และอีก 5 สาขาในประเทศไทย ซึ่งมีโรงงานผลิตเส้น น�้ำซุป เกี๊ยวซ่า หมูชาชู ท�ำให้รสชาติเหมือนกันไม่ว่าจะทานที่ใด ก็ตาม โดยเฉพาะ Yamagoya Ramen เมนูเด่นประจ�ำ ร้านที่โดดเด่นด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของน�้ำซุป กระดูกหมูสูตรเข้มข้นตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ กลมกล่อม ด้วยส่วนผสมของเส้นราเมงเหนียวนุ่ม หมูชาชูสไลซ์ และ ไข่ต้มซอสญี่ปุ่น จึงท�ำให้กิตติศัพท์ความอร่อยของราเมง ชามนี้ เ ป็ น ที่ เ ลื่ อ งลื อ ในหมู ่ ช าวญี่ ปุ ่ น ผู ้ ชื่ น ชอบราเมง โดยมีรายการทีวีแชมป์เปี้ยนเป็นผู้รับประกันความอร่อย นอกจากนีย้ งั มีเมนูเรียกน�ำ้ ย่อยทีไ่ ม่ควรพลาดไว้บริการ อีกมากมาย อาทิ Gyoza เกี๊ยวซ่ารสนุ่ม กรอบนอก ทานคู่ น�้ำจิ้มรสเปรี้ยว Kakuni หมูคาคูนิตุ๋น เนื้อนุ่มรสกลมกล่อม สามารถสัง่ มาทานเล่น เพิม่ รสชาติในราเมงได้ หรือจะสัง่ แบบ เป็นข้าวหน้าหมูตุ๋นและ Karaage ไก่ทอดก็รสชาติดีแถม อร่อยเต็มอิ่มทุกเมนู

ถ.จันทน์ ถ.สาธุประดิษฐ์

ไปสะพานพระราม 9

Yamagoya Ramen

Central Rama 3

ถ.รัชดาภิเษก

The UP Rama 3

ถ.นราธิวาสราชนครินทร์

ถ.สาทร

โครงการ The Up พระราม 3 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2119 4559 เปิดทุกวัน เวลา 10.00-21.00 น. www.yamagoyathailand.com Yamagoya Ramen 137


Traditional

Yashin by Tenyuu

ปรุงความอร่อยด้วยเกลือสีชมพู จากเทือกเขาหิมาลัย ยาชินเป็นร้านในเครือ เทนยู แกรนด์ (Tenyuu Grand) ร้านอาหารญี่ปุ่นพรีเมี่ยม ที่มีการเสิร์ฟซูชิเป็นคอร์ส หรือที่เรียกว่า Omakase โดยเชฟเป็นผู้เลือกเมนูอาหารให้ทาน หากอยากลองชิม สุดยอดอาหารเชฟจัดให้ คงพลาดไม่ได้กับร้านยาชินบนชั้น 3 ของ นิฮอนมูระมอลล์ ซูชิของยาชินเป็นสไตล์เอโดะ (Edo) อันมีวัฒนธรรมเก่าแก่ และรุ่งเรืองเรื่องอาหารอย่างมาก ชนชั้นขุนนางและเศรษฐีเท่านั้น จึงจะได้ลิ้มลองอาหารรสเลิศอย่างซูชิ ยาชินยังคงใช้แนวทางของ การถนอมอาหารของชาวญี่ปุ่น ด้วยการ “บ่ม” หรือ Aged ซึ่งท�ำให้ ปลาเนื้อนุ่มขึ้น และเกิดรสชาติ “อุมะมิ” ตามธรรมชาติ เมื่อน�ำมาเสิร์ฟ จึงได้ทั้งกลิ่นหอมและสัมผัสที่นุ่มลิ้น 138


ส�ำหรับข้าวซูชินั้น “เชฟบอส” Executive Sushi Chef ตั้งใจน�ำประสบการณ์ที่สะสมกว่า 10 ปี จากร้านซูชิ ชือ่ ดังในสหรัฐอเมริกามาให้ได้ชมิ ด้วยการเสิรฟ์ ซูชแิ บบข้าวอุน่ ๆ ผสมกับน�้ำส้มสายชูแดง ท�ำให้ได้รสชาติเข้มและกลมกล่อม เข้ากันดีกบั เนือ้ ปลานานาชนิด โดยเชฟจะเสิรฟ์ ซูชเิ รียงล�ำดับ ตัง้ แต่ปลาทีม่ รี สชาติออ่ นๆ จนถึงมีรสชาติเข้ม ไขมันเยอะ และ ตบท้ายด้วยไข่หวานสไตล์เอโดะสูตรเฉพาะของร้าน วัตถุดิบน�ำเข้าของยาชินมีความเป็นพรีเมี่ยมและ สดใหม่ทกุ วัน ในแต่ละวันจะต้องแล่ปลาทูนา่ (Maguro) และ เลือกใช้ส่วนต่างๆ ประกอบอาหารให้เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ยัง มี Himalayan Rock Salt เกลือสีชมพูจากเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งเกิดตามธรรมชาติมีอายุหลายร้อยปี มีแร่ธาตุต่างๆ กว่า 84 ชนิด ใช้ประกอบอาหาร อีกจานที่ห้ามพลาดคือ Taraba Yaki with Uni Butter Sauce รสชาติหอม หวาน มัน กับเนื้อขาปูแน่นๆ และซอส Uni จากนั้นตกแต่งด้วย Uni สดด้านบน เวลา ทานบีบมะนาวนิดหน่อย รับรองความอร่อย นอกจากนี้ ยังมีชาบูให้เลือกด้วยกันหลายเซตทั้งหมู เนื้อ และซีฟู้ด แต่ละชุดประกอบด้วยเนื้อและผักหลายชนิด เช่น Iwate Set ชุดเนื้ออิวาเตะ ละลายในปาก ด้วยชั้นไขมันดี แล่บางๆ ให้เหมาะกับชาบู เสิร์ฟพร้อมน�้ำจิ้ม 2 ถ้วย เป็นซอสพอนซึ รสเปรี้ยว และงาขาวบด รสชาติมันๆ มีต้นหอมซอยละเอียด กระเทียมบด และพริกญี่ปุ่นบด หรือใครอยากทานซูชิแบบเป็นค�ำก็มีเมนูให้เลือก หลากหลาย ร้านตกแต่งแบบเซนเน้นความเรียบง่าย มี สวนเล็กๆ อยู่ภายในร้านให้บรรยากาศเงียบสงบเพื่อให้คุณ ได้จดจ่ออยู่กับอาหารจานอร่อยตรงหน้า

ซ.ทองหล่อ 16

ซ.ทองหล่อ 10

ซ.สุขุมวิท 55

Nihonmura Mall ซ.ทองหล่อ 17

Starbucks

ซ.ทองหล่อ 13

ซ.ทองหล่อ 11

Seen Space

Yashin by Tenyuu

ชั้น 3 Nihonmura Mall ซ.ทองหล่อ 13 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2712 6868, 08 7508 9395 (สำ�หรับ Omakase ควรสำ�รองที่นั่งล่วงหน้า) เปิดทุกวัน เวลา 11.30-14.30 และ 17.30-22.00 น. Yashin by Tenyuu 139


Traditional

Yuutaro Japanese Restaurant พร้อมเสิร์ฟอาหารญี่ปุ่น โดยเชฟระดับต�ำนาน

เชฟอุทติ ย์ จิตรตรง เชฟประจ�ำและหุน้ ส่วนของร้านยูทาโร่ ทีห่ ลายคนติดใจและติดตามผลงานของเขามาโดยตลอด เมือ่ ต�ำนาน ความเป็นที่สุดของอาหารญี่ปุ่นผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ของ คนรุ่นใหม่ อีกทั้งยังใส่ใจคัดสรรคุณภาพวัตถุดิบ พร้อมบริการ ทีด่ ที สี่ ดุ ท�ำให้รา้ นอาหารญีป่ นุ่ แห่งนีม้ เี อกลักษณ์พเิ ศษ เสิรฟ์ อาหาร แบบญี่ปุ่นแท้ๆ รสชาติเยี่ยมในรูปแบบการน�ำเสนอที่ทันสมัย หลังจากร้านยูทาโร่สาขาแรก เปิดตัวบนพื้นที่กว้างขวาง กว่า 1 ไร่ ใจกลางถนนสุขมุ วิท พร้อมทีจ่ อดรถสะดวกสบาย เมือ่ ราว ปลายปี 2556 ก็มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างรวดเร็ว และเมื่อศูนย์การค้า เซ็นทรัล เอ็มบาสซี เปิดให้บริการ ร้านยูทาโร่กไ็ ด้รบั เลือกให้เปิดเป็น สาขา 2 ที่ชั้น 5 ของห้างทันที อีกทั้งเมื่อเปิดได้เพียงสัปดาห์แรกก็ มีลูกค้าเข้ามารับประทานอย่างคับคั่ง 140


เริ่มต้นเรียกน�้ำย่อยด้วย ไข่ตุ๋นเย็น (Cool Egg Custard) เสิร์ฟพร้อมไข่ปลาแซลมอน กุ้งหวาน (Shiro Ebi) ไข่หอยเม่น (Sea urchin) จุงไซ (Junsai) หน่ออ่อนของต้นพืช ตระกูลบัว รสชาติกรุบกรอบ และซุปซีฟดู้ เจลลีท่ ตี่ อ้ งเคีย่ วซุป นานถึง 10 ชั่วโมงเป็นไข่ตุ๋นรสกลมกล่อม ทานแล้วให้พลัง และความสดชื่น จากนั้นเป็นจานเส้น Toro Tsuke Inaniwa Udon เส้นอินานิวะเย็นเหนียวนุ่ม กับโทโร่สับ เห็ดนาเมโกะ (Nameko) ไข่ออนเซน ไข่หอยเม่น ไข่ปลาแซลมอน และ มันยามาอิโมะ (Yamaimo) เพิ่มความเหนียวและรสสัมผัส อร่อยนุม่ Sukiyaki Roll ทีเ่ ชฟดัดแปลงให้การทานสุกยี ากีไ้ ด้ ง่ายขึ้น โดยการใช้เครื่องปรุงทั้งผัก เต้าหู้ และเส้นบุกปรุงรส สุกยี ากีจ้ นได้ทมี่ ว้ นด้วยข้าวและเนือ้ วากิวชัน้ ดีสกุ ปานกลาง เสิรฟ์ พร้อมไข่ดบิ ทานอร่อยและทานง่าย Shiromi with Ponzu Jelly ปลาเนือ้ ขาวหัน่ บางเฉียบด้วยความช�ำนาญเสิรฟ์ คูซ่ อส พอนซึ เจลลี่รสเปรี้ยวชื่นใจ สุดท้ายเป็นจาน Sashimi Omakase ชุดซาชิมิ จานเชฟดีไซน์ เลือกเฉพาะปลาชัน้ ดีสดใหม่ของวันแล่ชนิ้ พอดีคำ� ตามแต่ละชนิด จิม้ โชยุทเี่ ชฟปรุงเองตามแบบฉบับเป็นสูตรลับ เฉพาะของร้านเป็นการปรุงอาหารญี่ปุ่นรสชาติดั้งเดิม แสนอร่อยที่เปลี่ยนหน้าตาการเสิร์ฟให้สวยงามและทาน ง่ายในสไตล์เชฟระดับต�ำนาน

ชิดลม

ถ.วิทยุ

Central Chidlom

Yuutaro Japanese Restaurant

Central Embassy

ถ.เพลินจิต

เพลินจิต

ชั้น 5 Central Embassy ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2160 5880-1 เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. www.yuutaro.com Yuutaro Japanese Restaurant

141


Modern


Modern

Benihana Japanese Restaurant อร่อยข้ามทวีปกับคุณภาพระดับโลก

เบนิฮานา ห้องอาหารญีป่ นุ่ เทปปันยากิสเต๊กเฮาส์ เปิดตัวครั้งแรกเมื่อ 50 ปีก่อน ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มี 5 สาขาในทวีปเอเชีย และมีเพียง 2 สาขาเท่านั้นใน ประเทศไทย ด้วยการให้บริการแบบเฉพาะ และรสชาติ อาหารเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดพอๆ กับการแสดงของพ่อครัว ดัง่ ค�ำขวัญทีว่ า่ “ทุกมือ้ อาหารคือการแสดง” จึงท�ำให้เบนิฮานา เป็นสถานทีท่ คี่ นในครอบครัวหรือเพือ่ นฝูง มาร่วมแบ่งปัน ประสบการณ์ดๆี ด้วยกัน ด้ ว ยความหมายของ Benihana คื อ ดอกไม้ สีแดง บรรยากาศแบบญีป่ นุ่ อันทันสมัยจึงเน้นโทนสีดำ� แดง พืน้ กระเบือ้ งสีดำ� ตัดกับพืน้ พรลวดลายสีแดง และเสาไม้วเี นียร์ 144

สีนำ�้ ตาลแดงเคียงคูก่ บั ผนังจากโครงเหล็กรูปทรงเลียนแบบ ป่าไผ่ สอดรับกับเพดานที่ประกอบด้วยแสงไฟในดีไซน์ เดียวกัน ต่อด้วยเคาน์เตอร์หนิ แกรนิตขนาดใหญ่ 2 ตัว บริเวณ ทางเข้า ส�ำหรับเครือ่ งดืม่ และซูชบิ าร์ ทีเ่ ชฟจะคอยเตรียม ซูชแิ ละซาชิมสิ ดใหม่ สามารถเลือกลิม้ ลองซูชแิ ละซาชิมใิ น รูปแบบดัง้ เดิม หรือรูปทรงแปลกตาสไตล์เบนิฮานา จากนั้นพบกับชั้นวางสาเกที่ท�ำจากกระจกใส ใจกลางห้องพร้อมชุดกิโมโนขนาดใหญ่ทบี่ ง่ บอกความเป็น ประเทศญีป่ น่ ุ แบบดัง้ เดิม โดยสามารถเลือกน�ำสาเกนานาชนิด ทีว่ างอยูบ่ นชัน้ มาผสมเป็นสาเกค็อกเทลสูตรเบนิฮานาได้


ด้านในเป็นโต๊ะเทปปันยากิ พร้อมเครือ่ งดูดควันประสิทธิภาพสูง สีทองเหลือง เพิม่ ความเป็นส่วนตัวด้วยประตูกรุกระจกใสสไตล์ญปี่ นุ่ พร้อม ถังสาเกแบบดัง้ เดิมตกแต่งโดยรอบห้องอาหาร เพือ่ ความเพลิดเพลิน ขณะ เชฟอารมณ์ดมี บี คุ ลิกประจ�ำตัวก�ำลังโชว์ลลี าการปรุงอาหารจากเนือ้ ชัน้ ดี น�ำเข้าจากต่างประเทศและอาหารทะเลสดๆ คุณภาพเยีย่ มสไตล์เทปปันยากิ ทีโ่ ต๊ะอาหารส่วนตัว พร้อมมอบเสียงหัวเราะและความสนุกสนานตลอดมือ้ อาหารตามแบบฉบับเบนิฮานา เริ่มต้นความอร่อยและสนุกสนานด้วย Signature Sashimi ย�ำปลาทูนา่ (Maguro Tartar) ปลาทูนา่ สับปรุงรสด้วยต้นหอม ไข่กงุ้ และ ซอสสไปซีม่ าโย รสเผ็ดหวาน มันกลมกล่อม เสิรฟ์ บนแผ่นแป้งตอร์ตญ ิ า่ กรอบ (Tortilla) แนะน�ำให้ทานในค�ำเดียว แม้จะชิน้ ใหญ่กต็ าม เพือ่ ได้ทงั้ รสชาติและ รสสัมผัสทัง้ หมดในค�ำเดียว ตามด้วย Signature Rolls ข้าวห่อสาหร่ายไส้เบคอน กุง้ มังกร และ ซัลซ่ามะเขือเทศ (B.L.T.) ข้าวห่อสาหร่ายไส้เบคอนรมควันด้วยไม้แอปเปิล้ ม้วนทับล็อบสเตอร์ลวกพอสุก อะโวคาโด มายองเนสญีป่ นุ่ ผักกาดหอม ไข่กงุ้ และซัลซ่ามะเขือเทศ ตัดเป็นค�ำก�ำลังดี ซึง่ แนะน�ำให้ทานทัง้ ค�ำเช่นกัน เป็นความสุนทรียอ์ นั น่าจดจ�ำ จากนัน้ ก็ถงึ เวลาสนุกสนาน พร้อมความอร่อยจากเทปปันยากิ กันได้ ด้วย House Specialties เสิรฟ์ พร้อมซุปหัวหอม สลัด กุง้ ผัดผัก ข้าวสวย และชาเขียว เริม่ จากเซต Japanese Land & Sea เนือ้ สันในคาโกชิมา่ เลือกระดับ ความสุกได้กบั เชฟเทปปัน รสชาติหอม เนือ้ นุม่ หอยเชลล์ฮอกไกโดย่างพอสุก อร่อยกลมกล่อมด้วยเนยวาซาบิ ตามด้วยเซต Rocky’s Spcial Combos ตัง้ ชือ่ ตาม Rocky Aoki ผูก้ อ่ ตัง้ เบนิฮานา เป็นชุดรวมซีฟดู้ ด้วยกุง้ ขนาดพอดีคำ� หอยเชลล์ ปลา บัตเตอร์ฟชิ และเส้นอูดง้ ผัดซอสโฮมเมดรสเผ็ดจัดจ้าน และทีพ่ ลาดไม่ได้ ถือเป็นจานพิเศษ หางกุง้ ทอดบนเตาเทปปันจนกรอบ ทานเพลิน อร่อย จนต้องถามหาอีกจาน

สะพานตากสิน

ถ.กรุงธนบุรี

Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa สะพานพระราม 3 สะพานกรุงเทพ

ถ.เจริญกรุง

ถ.เจริญนคร

ถ.ตากสิน

Benihana Japanese Restaurant

ถ.สาทร

ถ.พระราม 3

ชั้น G อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ถ.เจริญนคร ส�ำเหร่ ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0 2476 0022 ต่อ 1416 เปิดทุกวัน เวลา 11.30-14.30 น. และ 18.00-22.30 น. www.bangkok-riverside.anantara.com Anantara Bangkok Riverside 145


Modern

Giants Yakiniku

อาหารปิ้งย่างเลื่องชื่อเรื่องน�้ำจิ้ม น�้ำจิ้มของร้านถือเป็นสุดยอดน�้ำจิ้มปิ้งย่างที่ถูกปาก คนไทย มีทั้งซอสเนื้อย่าง สามารถผสมยาคุมิ (Yakumi) กับ โคชูจัง (Kochujang) เพิ่มรสให้เข้มข้นขึ้นได้ รวมทั้งมีกระเทียมมะนาว-พริก เปิดโอกาสให้ปรุงได้ตามใจชอบของแต่ละบุคคล หากอยากได้น�้ำจิ้มแจ่ว หรือน�้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัด ทางร้านก็มีไว้ บริการด้วย ใครหลายคนคงเข้าใจว่า Giants Yakiniku มีที่มาจาก อาหารจานโต ชิ้นใหญ่ ทานอิ่มแบบจานยักษ์ แต่ในความจริง แล้ว ชื่อร้านมาจากทีมเบสบอลสุดยอดของประเทศญี่ปุ่น โดย มีสัญลักษณ์ของร้านเป็นวัวถือไม้เบสบอลชี้ไปข้างหน้า แสดงท่า “โฮมรัน” หรือชัยชนะในเกมการเล่นนั่นเอง สื่อความหมายถึง 146


Giants Yakiniku จุฬาฯ 9

จุฬาฯ 42 จุฬาฯ 11

ความตั้งใจน�ำสุดยอดอาหารปิ้งย่างจากญี่ปุ่นมาเสิร์ฟให้ คนไทยได้ลิ้มลองกัน ด้วยเนื้อคุณภาพยอดเยี่ยม คัดสรรสดใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ส่งตรงจากครัวกลางของร้าน จึง เชื่อถือได้ว่าทานสาขาไหนก็รสชาติไม่เปลี่ยน เนื้อทุกชิ้น ย่างบนเตาถ่านอย่างดี เปลีย่ นตะแกรงย่างบ่อยๆ พร้อมมีระบบ ดูดควันที่มีประสิทธิภาพทุกโต๊ะ เหมาะกับการมาสนุกกัน ทัง้ ครอบครัว และมีให้เลือกหลายสาขา Giants Yakiniku เสิรฟ์ อาหารแบบบุฟเฟ่ตใ์ ห้เลือก 3 แบบ Premium, Gold และ Express โดยลดหลั่น ตัดทอน ของสดบางชนิดลงตามราคา แต่ก็ยังสามารถสั่งเป็นจาน A la carte เพิ่มได้ตามความต้องการ อาทิ กุ้งแม่น�้ำ ที่ถือ เป็นเอกลักษณ์ของร้าน ย่างพอสุก กุ้งเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้น จึงลงมือแกะ หัวกุ้งมีมันกุ้งเยิ้มๆ จิ้มน�้ำจิ้มซีฟู้ด หรือ น�้ำจิ้มแบบญี่ ปุ ่ น ก็ อ ร่ อ ยคนละแบบ หอยเชลล์ และ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ ตัวโต ย่างหอมๆ ก็อร่อยไม่แพ้กัน ปลาไข่ชิชาโมะ ไข่เต็มๆ ตัว ย่างจนสุกทานได้ทั้งตัว ส�ำหรับ คนชอบทานเนื้อวัว ทางร้านก็มีให้เลือกหลายแบบ ทั้งเนื้อ ติดมัน เนื้อสัน หรือชอบแบบเนื้อหมักพริกไทยด�ำ เนื้อ หมักซอส ริบอายมิโสะ ก็มีให้เลือก รวมถึงเนื้อหมู ไก่ และผักนานาชนิดน�ำมาย่าง หรือจะเป็นผักสดทานแกล้ม เนื้อย่าง อีกทั้งยังมีผักดอง กิมจิ และผักสลัด จบมือ้ อาหารด้วยไอศกรีมโฮมเมดหลากหลายรสชาติ หรือชอบแบบขนมไทยก็มีวางให้เลือกตามชอบ น�้ำชาเขียว ชามะนาว เก็กฮวย และชาข้าว รวมราคาอยู่ในบุฟเฟ่ต์แล้ว และพิเศษกว่าใครคือสามารถทานได้นานถึง 2 ชั่วโมงเต็ม

ถ.พระราม 4

198 ซ.จุฬาฯ 42 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2611 5770, 08 9980 4567 ชั้น BF Imperial World ส�ำโรง โทร. 0 2183 0826, 08 4387 3050 เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. ชั้น B Future Park โทร. 0 2958 0369, 08 3611 2881 ชั้น G Fortune Town โทร. 09 0424 9898 www.giants.co.th GiantsYakiniku 147


Modern

GYU GYU TEI Bangna ราชันแห่งเนื้อที่ควรค่าแก่การลิ้มลอง

พิสจู น์ความยอดเยีย่ มของรสชาติกบั เนือ้ วัวระดับพรีเมีย่ มน�ำเข้าจาก ญีป่ นุ่ ไม่วา่ จะเป็นมัตสึซากะ ราชันแห่งเนือ้ วัว ความอร่อยแทบไม่ตอ้ งพูดถึง เนือ้ สีสวยลายหินอ่อน รสชาติหวานกลมกล่อมด้วยชัน้ ไขมันในสัดส่วนที่ ลงตัว ย่างบนเตาร้อนพอสุกพลางจุ่มลงในน�้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้าน แล้วเตรียมตัวเองให้พร้อมส�ำหรับความอร่อยทีย่ ากจะลืม สัมผัสเนียนนุม่ ราวกับปุยนุ่นแทบไม่ต้องเคี้ยว แบบว่าละลายในปากเลย ทิ้งไว้แต่ กลิ่นหอมชวนให้โหยหาส�ำหรับชิ้นต่อไป

148


แต่นนั่ ยังไม่ใช่ทงั้ หมด ทางร้านยังจัดเตรียมเมนูอนื่ ๆ ไว้อีกมากมาย เช่น เนื้อโกเบ หรือเนื้อวากิว ที่มีรสชาตินุ่ม ละมุนไม่แพ้กันเลย หรือจะลองเมนูหมูก็ได้ อย่างเนื้อหมู ด�ำคุโรบูตะ คุณภาพเกรดพรีเมี่ยมเช่นกัน นอกจากนี้ยังมี หอยเชลล์ยกั ษ์ ทีพ่ ร้อมเสิรฟ์ แบบซาชิมิ ทานคูก่ บั น�ำ้ จิม้ ซีฟดู้ รสเด็ด รับรองความอร่อยเป็นสองเท่า กิวกิวเต้ เป็นชือ่ ร้านทีม่ คี วามหมายว่า “บ้านเนือ้ วัว” โดย เจ้าของร้านดัง้ เดิมนัน้ เคยท�ำงานอยูใ่ นร้านเนือ้ ย่าง “โจโจเอ็น” ที่โตเกียวนานถึงแปดปี จนออกมาเปิดร้านขายเองในย่าน ชิบะ ก่อนตัดสินใจกลับมาเปิดร้านในเมืองไทยจนโด่งดัง มีคนมาติดต่อขอให้ไปเปิดร้านตามสถานที่ต่างๆ แต่เขา คนเดียวท�ำไม่ไหว จึงเกิดไอเดียขายแฟรนไชส์ จนมีสาขา หลายแห่งในเมืองไทย ส�ำหรับบางสาขานัน้ ถือเป็นสาขาพรีเมีย่ ม เสิรฟ์ เฉพาะ เนื้อชั้นดีเท่านั้น โดยมีเคล็ดลับว่าต้องใจเย็นอย่าพลิกเนื้อ กลับไปมาหลายครั้ง มิฉะนั้นอาจท�ำให้เนื้อกระด้างเกินไป จนเสียรสชาติ ไม่อร่อย ให้รอจนสุกด้านหนึง่ ก่อน โดยสังเกตจาก ขอบเนือ้ เริม่ เปลีย่ นเป็นสีออ่ นลง แล้วจึงกลับอีกด้านจนสุก พอดี จากนัน้ ก็จมุ่ ลงในน�ำ้ มะนาวหรือน�ำ้ จิม้ รสเด็ดทีท่ างร้าน เตรียมไว้ให้แค่นกี้ ไ็ ด้สมั ผัสความอร่อยชัน้ เลิศแล้ว ส�ำหรับวัตถุดิบของทุกสาขา กิวกิวเต้ เป็นผู้จัดการ ทั้งหมด จึงเชื่อถือได้ในความอร่อย เพราะเนื้อวัวทุกจานได้ รับการการันตีนำ� เข้าจากแดนปลาดิบทัง้ สิน้ ไม่วา่ จะเป็นเนือ้ มัตสึซากะ คุโระเคะพรีเมีย่ ม ซูเปอร์วากิว และโกเบ พร้อมน�ำ้ จิม้ สูตรดั้งเดิมสองชนิด ทั้งแบบญี่ปุ่น รสชาติหวานเค็มด้วย โชยุ และแบบกิวกิวเต้ ที่เข้มข้นและหอมหวลชวนทาน ด้วยส่วนผสมพิเศษอย่างเต้าหูย้ ี้ โชยุ และสาเกญีป่ นุ่ นอกจากนี้ ยังมีนำ�้ จิม้ ซีฟดู้ และน�ำ้ จิม้ แจ่วรสเด็ดสูตรลับเฉพาะทีม่ เี พียง สาขาบางนาเท่านัน้ หากได้มาลิม้ ลอง แล้วคุณจะรูว้ า่ ทีน่ เี่ ป็น สวรรค์ของคนรักเนื้อจริงๆ Central Bangna

ไปสุขุมวิท

ถ.บางนา-ตราด

ไปพัทยา

ถ.ศรีนครินทร์

ซ.บางนา-ตราด 44

GYU GYU TEI

Thainakarin Hospital

1668 ถ.บางนา-ตราด กม.4 (ขาเข้า) บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0 2746 7771, 08 7085 0008 เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-22.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-22.00 น. GYU GYU TEI Bangna

149


Modern

Gyu-Kaku เป็นเลิศเรื่องการคัดสรรเนื้อวัว Gyu-Kaku เป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่า “เขาวัว” เป็นเลิศเรื่องการคัดสรร เนื้อวัวมาเสิร์ฟลูกค้าทุกโต๊ะ เมนูแนะน�ำมีหลากหลายแต่คงหนีไม่พ้น เนื้อชั้นดีนานาชนิด โดยเฉพาะวากิว คารุบิ จากญี่ปุ่น (Tokusen Wagyu Karubi JAP) ซึ่งเป็นฮากาตะ วากิว (Hakata Wagyu) สายพันธุ์ทาจิมะ (ขนด�ำ) ส่งตรงจากฟาร์มในฮากาะตะ เมืองฟุกุโอกะ อันเป็นแหล่งปลูกข้าวชั้นดี อยู่ใกล้แหล่งน�้ำสะอาด เลี้ยงด้วยธัญพืชที่คิดค้นโดยเฉพาะ ภายในฟาร์มมี สภาพแวดล้อมทีด่ แี ละเอาใจใส่นาน 20 เดือน เพือ่ ให้ได้เนือ้ ทีม่ ไี ขมันแทรกทัว่ ทัง้ ชิน้ รสชาติหวานฉ�่ำ เหมาะกับการน�ำมาย่างร้อนๆ บนเตาถ่านอย่างยิ่ง พร้อมน�้ำจิ้มสุดพิเศษ 2 ชนิด น�้ำจิ้มแบบดั้งเดิม รสชาติเค็ม หอม มัน ตามสไตล์ญปี่ นุ่ และน�ำ้ จิม้ รสหวานสไตล์สงิ คโปร์ เสิรฟ์ พร้อมพริก กระเทียมแบบไทย บนโต๊ะยังมีน�้ำมะนาว และโคชูจัง (Kochujang) ให้ปรุงรสตามชอบได้อีกด้วย 150


เอาใจคนรักเนื้อด้วย Plate X เนื้อวัวจานรวม ประกอบด้วย เนื้อซี่โครง (Karubi) เนื้อสันใน (Fillet) เนื้อริบอาย (Ribeye) และ ลิ้นวัวลูกเต๋าพิเศษ (Saikoro Tongue) ย่างทุกอย่างสลับกัน ทานร้อนๆ พร้อมน�ำ้ จิม้ รสเด็ด โดยเฉพาะลิ้นวัวหั่นเป็นลูกเต๋าที่ได้รสชาติและผิวสัมผัส ต่างจากที่คุ้นเคย สามารถเลือกซอสหมักได้ด้วยซอสทาเระ ซอสเกลือ ซอสมิโซะ และซอสมิโซะเผ็ด ทั้งนี้ทางร้านยังมี เนื้อวากิวให้เลือก อาทิ วากิว คารุบิ ออสเตรเลีย (Wagyu Karubi AUS) วากิว โรสึ ออสเตรเลีย (Wagyu Ro-Su AUS) ส�ำหรับจานหมูกอ็ ร่อยไม่แพ้กนั กับชุดหมูรวม (GyuKaku Special Pork Plate) ซึ่งมี หมูสามชั้น คอหมู และ สันคอหมู เสิรฟ์ รวมมาในจานเดียว เลือกซอสหมักแล้วน�ำลงย่าง จนสุกหอม ให้ส่วนที่เป็นไขมันละลายออกมานิดๆ แล้วทาน ทัง้ ชิน้ ให้รสชาติหอมมันอร่อย เนือ้ สันคอหมู ต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะสุกเร็ว เนื้อหมูนุ่มๆ รสหวานก�ำลังดี ติดมันก�ำลัง พอเหมาะ ทานคู่กับน�้ำจิ้ม อร่อยจนต้องยกนิ้วให้

Somerset ทองหล่อ ซ.5

BTS

ทองหล่อ

ซ.สุขุมวิท 55

Gyu-Kaku

ถ.สุขุมวิท

ทองหล่อ ซ.54

นอกจากนี้ทางร้านยังมีอาหารทะเล สลัด และผัก ให้เลือกปิ้งย่างหรือทานสด รวมถึงของหวานและเครื่องดื่ม อีกหลากหลาย เหมาะแก่การสังสรรค์กับเพื่อนฝูงและ ครอบครัว การันตีความอร่อยด้วยสาขาในประเทศญีป่ นุ่ กว่า 700 สาขา รวมถึงในนิวยอร์ก แคลิฟอร์เนีย ฮาวาย แคนาดา ฮ่องกง ไต้หวัน อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ มีปรัชญาประจ�ำ ร้านว่า “Kando Sozo” ซึง่ หมายถึง “เกินความคาดหวังและ สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจ�ำ” ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ ที่แตกต่างและดีเลิศ พร้อมการบริการ ที่จะท�ำให้ลูกค้า ทุกท่านมีประสบการณ์ที่ไม่ซ�้ำ สามารถเพลิดเพลินไปกับ เมนูหลากหลาย เสิร์ฟความอร่อยในร้านโอ่โถงกลางซอย ทองหล่อ ตกแต่งร้านทันสมัย หลังคาสูงโปร่ง มีเคาน์เตอร์ ต้อนรับ เคาน์เตอร์เครื่องดื่ม และเคาน์เตอร์เตรียมอาหาร เรียงถัดกันเข้าไปในตัวร้าน ดูแปลกตากว่าร้านเนื้อย่าง ทั่วไป บริเวณกลางร้านมีบันไดวนขึ้นไปยังชั้น 2 ซึ่งมีที่นั่ง แบบญี่ปุ่น มีม่านกั้นระหว่างโต๊ะ เพื่อความเป็นส่วนตัว

ชั้น G อาคาร Somerset ซ.สุขุมวิท 55 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2712 5061 เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.30-23.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.30-14.00 น. และ 17.00-23.00 น. (ครัวปิด 22.30) 62/5-6 ซ.ธนิยะ ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2632 7781 151


Modern

Hajime Robot Restaurant หุ่นยนต์อัจฉริยะ พร้อมเสิร์ฟความอร่อย

ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ปิ้งย่างแนวใหม่พลิก ประวัติศาสตร์วงการร้านอาหาร โดยการใช้หุ่นยนต์ อัจฉริยะเสิรฟ์ แทนพนักงานเป็นแห่งแรกในประเทศไทย สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้เหล่านักชิม จุดเด่นของ ร้านคือ หุ่นยนต์อัจฉริยะ ซึ่งผลิตในประเทศญี่ปุ่น และ ได้รับการพัฒนาระบบโดยคนไทย หุ่นยนต์อัจฉริยะมี ความสามารถทีห่ ลากหลาย อาทิ สามารถแสดงอารมณ์ได้ เต้นร�ำตามจังหวะเพลง และเสิร์ฟอาหาร นอกจากนี้ยัง สามารถทราบว่าอาหารในจานลูกค้าหมดและเก็บจาน อาหารโดยอัตโนมัติ 152


ภายในร้านจะใช้หุ่นยนต์จ�ำนวน 2 ตัว ท�ำหน้าที่รับถาดอาหาร และวิ่งตามรางน�ำไปเสิร์ฟตามโต๊ะ โดยลูกค้าสามารถสั่งอาหารผ่าน ทางหน้าจอ Touch Screen ที่โต๊ะอาหาร แค่จิ้มเลือกอาหารที่ต้องการ ปิ้งย่างจากหน้าจอ ระบบจะส่งตรงไปถึงพนักงานให้เตรียมอาหาร เมื่อพร้อมพนักงานหุ่นยนต์ก็จะน�ำไปเสิร์ฟตามโต๊ะทันที นอกจากนีท้ างร้านยังพิถพี ถิ นั ในการ ออกแบบตกแต่งร้านให้มีบรรยากาศอบอุ่น ด้วยกลิ่นอายแบบญี่ปุ่น ผสมผสานกับความ ทันสมัย เหมาะส�ำหรับครอบครัวยุคใหม่ โดยใช้ งบลงทุนกว่า 50 ล้านบาท บนพืน้ ที่ 450 ตารางเมตร บนชัน้ 3 ของ โมโนโพลี พาร์ค คอมมูนติ มี้ อลล์ นอกจากเพลินๆ ไปกับหุน่ ยนต์เสิรฟ์ แล้ว ถ้ามี เวลาว่างปุบ๊ เจ้าหุน่ ยนต์กจ็ ะมีการเต้นโชว์กบั เพลงสนุกๆ สามารถสร้างรอยยิ้มและเสียง หัวเราะเพิ่มได้อีก นอกจากนัน้ มีเมนูให้เลือกกว่า 100 รายการ โดยใช้เนือ้ วัวคุณภาพดี จากออสเตรเลีย เนือ้ พิเศษโกเบ ซึง่ ส่งตรงมาจากญีป่ นุ่ เพือ่ ความสดใหม่ ส�ำหรับลูกค้าที่หลงใหลในเนื้อวัวโดยเฉพาะ เนื้อหมูคุณภาพดี ซีฟู้ด ผักนานาชนิด และอาหารว่างให้เลือกอร่อยกันอีกหลากหลายเมนู ทัง้ นีย้ งั มีบฟุ เฟ่ตบ์ าร์บคี วิ บุฟเฟ่ตช์ าบู ทานได้ 1 ชัว่ โมง 30 นาที โดยไม่ต้องกังวล เนื่องจากบนจอ Touch Screen จะแจ้งเวลาเข้าออก ไว้ชัดเจน ร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นสุดยอดไฮเทค เป็นอีกหนึ่งร้านที่นั่งทาน ปิ้งไป ย่างไป แล้วต้องแอบอมยิ้มไปด้วย กับความน่ารักของหุ่นยนต์ ในชุดนักรบญี่ปุ่นแสนน่ารัก

FedEx

ถ.พระราม 3 ร้านเสวย

แม่น�้ำเจ้าพระยา

พระราม 3 ซ.63

Monopoly Park

ถ.วงแหวนอุตสาหกรรม

พระราม 3 ซ.61

Hajime Robot Restaurant

DHL

ชั้น 3 Monopoly Park ถ.พระราม 3 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2683 1670 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-22.30 น. www.hajimerobot.com Hajime Robot Restaurant 153


Modern

Hinaya Japanese Restaurant & Grill Chicken ไก่ย่างแสนอร่อยจากคากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

ร้านฮินายะ เป็นร้านทีม่ าจากเมืองคากาว่า (Kagawa) ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องอุด้งซานุกิ (Sanuki) อั น เป็ น อุ ด ้ ง ดั้ ง เดิ ม ของเมื อ ง Sanuki ปั จ จุ บั น คื อ เมืองคากาว่านั่นเอง นอกจากอุด้งแล้ว คากาว่ายังมี ชื่อเสียงโดดเด่นด้วยอาหารที่ท�ำจากเนื้อไก่ โดยเฉพาะ สะโพกไก่ย่างแสนอร่อย

154


ร้ า นอาหารญี่ ปุ ่ น แห่ ง นี้ จึ ง เน้ น เมนู ที่ ป รุ ง จากไก่ ไ ม่ ว ่ า จะเป็ น น่องไก่ ปีกไก่ สะโพกไก่ ทีผ่ า่ นการปรุง ด้วยสูตรพิเศษสูตรเดียวกับต้นต�ำรับ จากคากาว่า ประเทศญี่ปุ่น เริ่ม จาก Honetsuki Dori น่องไก่ฮนิ ายะ สะโพกไก่ติดน่องชิ้นโตจากไก่บ้าน ทีค่ ดั อย่างดี หมักด้วยกระเทียมและ เครื่องเทศสูตรลับของฮินายะ นาน 4 ชั่วโมง ใช้เวลาย่างประมาณ 20 นาที เนื้อนุ่ม หนังกรอบ เข้ากับน�้ำจิ้มงารสเข้มข้นหอมกลิ่นงา หากชอบ ความนุ่มมันของส่วนปีก แนะน�ำให้สั่ง Tebasaki Yaki ปีกไก่ต้มกับโชยุ จนหอม แล้วน�ำมาย่างเพิม่ กลิน่ ไฟจากเตาถ่านอีกเล็กน้อย เนือ้ และหนัง ยังนุ่ม ไม่แห้ง และทานง่าย อีกส่วนของไก่ทนี่ มุ่ อร่อยเช่นกัน คือ Tori Cheese Fried สะโพก ไก่นมุ่ ๆ หมักจนได้ที่ น�ำมาม้วนสอดไส้ดว้ ยชีส และแอสพารากัส ชุบแป้ง และเกล็ดขนมปังทอดกรอบ ทานพร้อมซอสทงคัตสึ เนือ้ ไก่กรอบนอกนุม่ ใน กัดกรอบๆ ชุ่มฉ�่ำ ชีสเยิ้มๆ ผสมความหวานของแอสพารากัส และ ความกรุบกรอบของเกล็ดขนมปัง อร่อยจนค�ำสุดท้าย นอกจากเมนูไก่เลือ่ งชือ่ แล้ว ทางร้านยังมีอาหารให้เลือกความอร่อยตามความชอบ ทัง้ Salmon Avokado Salad สลัดแซลมอนอะโวคาโด ผักสดกรอบ อะโวคาโด แซลมอนซาชิมิแล่บางๆ โรยหน้าด้วยไข่ปลา แซลมอน คลุกเคล้าด้วยน�ำ้ สลัดสูตรพิเศษ และ Jako Yakimeshi ข้าวผัด ที่คัดเลือกเมล็ดข้าวญี่ปุ่นชั้นดี ผัดกับปลาข้าวสาร (Jako) ปรุงรสด้วย ซอสดีสูตรพิเศษ กลิ่นหอม อร่อย และมีคุณค่าทางโภชนาการ รวมถึง ซูชิหน้าต่างๆ มากมาย ร้านตกแต่งสีสันสดใส ภายในร้านมีโต๊ะแบบนั่งธรรมดา และ นัง่ ห้อยขาแบบญีป่ นุ่ บรรยากาศอบอุน่ เหมาะส�ำหรับการมาทานอาหาร กับครอบครัว หรือสังสรรค์หลังเลิกงานกับเพื่อนฝูง

BTS

เอกมัย

ถ.สุขุมวิท

ซ.สุขุมวิท 39

ซ.สุขุมวิท 40

Gateway

ซ.สุขุมวิท 42

Hinaya Japanese Restaurant & Grill Chicken

BTS

ทองหล่อ

ซ.สุขุมวิท 55

ซ.สุขุมวิท 59

ซ.สุขุมวิท 63

ชั้น M Gateway เอกมัย ถ. สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2108 2870 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น. hinayathailand

155


Modern

Ito-Kacho

เลิศรสกับเนื้อแบล็ควากิวแท้ระดับพรีเมี่ยม อิโต คาโจ เสิร์ฟเนื้อแบล็ควากิว ระดับพรีเมีย่ มเกรดเอสายพันธุญ ์ ปี่ นุ่ แท้ 100% ที่เลี้ยงอย่างดีในทุ่งหญ้าเมืองคิวชู โดยเปิดตัว ครั้งแรกในปี 2009 ที่โตเกียว เพื่อให้ชาวญี่ปุ่น ได้ลิ้ม รสเนือ้ ย่างคุณภาพชัน้ เลิศหลังจากนัน้ จึงขยายสาขาไปยังต่างประเทศ สาขาแรก คื อ ประเทศสิ ง คโปร์ และไทยตามมา เป็ น สาขาสอง ทั้ ง นี้ เ น้ น การขนส่ ง ทาง เครื่องบินเท่านั้น และมีการควบคุมอุณหภูมิ จัดเก็บเนื้อวัวตั้งแต่เมืองคิวชูจนถึงขณะเสิร์ฟ บนโต๊ะอาหาร ซึง่ อุณหภูมดิ งั กล่าวจะช่วยรักษา กรดอะมิโน อันเป็นกรดส�ำคัญที่ท�ำให้เนื้อวัวมี ความนุ่ม หอมมัน และแสนอร่อยเหมือนนั่ง ทานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น 156


ทั้งนี้ยังคัดสรรส่วนที่ดีที่สุดของเนื้อวัวส�ำหรับเมนู เนื้อย่าง คือ เนื้อคาลบี้หรือเนื้อท้องส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นส่วน ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างส่วนเนื้อและไขมัน เนื้ อ จึ ง นุ ่ ม และขณะย่ า งจะได้ ก ลิ่ น หอมของไขมั น วั ว ซึง่ วัวพันธุน์ เี้ ลีย้ งด้วยหญ้าและธัญพืชตามธรรมชาติ ท�ำให้ได้ ไขมันชนิดดี โดยมีให้เลือกทั้งท้องส่วนบนและท้องส่วนล่าง ซึ่งแต่ละส่วนจะมีไขมันแทรกลายหินอ่อนที่ต่างกัน รสชาติ และรสสัมผัสจึงแตกต่าง ส�ำหรับคนทีช่ อบแบบหลายรส แนะน�ำชุดรวมมัตสึ ซึ่งมีน�้ำหนักของเนื้อรวมทั้งหมด 560 กรัม ประกอบด้วย เนื้อแบล็ควากิวโรสท์ โทกุโจบาระ (Premium Short Rib) โทโมะบาระ (Karubi Plate) นากะบาระ (Short Plate) ไคโนมิ (Flap Meat) และเนื้อแบล็ควากิวหมักซอสโชยุ นอกจากนี้ยังมีเมนูคุณภาพอื่นๆ เช่น ลิ้นวัว ไส้วัว เนื้อ US เนื้อหมูหมักซอสมิโซะ อาหารทะเล ผักสด และกิมจิ รวมทั้ง ไวน์ชนิดต่างๆ ให้บริการอีกด้วย เคล็ดลับการย่างเนื้อให้อร่อย คือไม่ควรพลิก กลับด้านบ่อยครั้ง เพียงวางเนื้อลงบนเตา เมื่อเนื้อเริ่มสุก จึงพลิกกลับอีกด้าน แล้วคีบจิ้มเพียงเกลือและพริกไทย เล็กน้อยหรือลองทานเปล่าๆ ก่อน เพื่อให้ได้รสชาติของ เนื้อแท้ๆ ทางร้านมีน�้ำจิ้มไว้บริการ 2 รส คือน�้ำจิ้มมิโซะ และน�้ำจิ้มโชยุ ส่วนใครคุ้นเคยรสชาติแบบไทยๆ อาจ เรียกหาพริกและกระเทียมก็ได้เช่นกัน มือ้ นีจ้ ะสมบูรณ์ทสี่ ดุ ด้วยไอศกรีม Mix Berry ทีเ่ สิรฟ์ ผลไม้ตระกูลเบอร์รนี่ านาชนิด มาบนไอศกรีมวานิลลาและ สตรอว์เบอร์รใี นชามหิน รับประกันความเย็นจนค�ำสุดท้าย ร้านตกแต่งด้วยไม้ เน้นความโล่งและเรียบง่าย แบบญี่ปุ่นสมัยใหม่ มีระบบระบายกลิ่นและควันดีเยี่ยม จึงไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นจากเนื้อย่างเลย

ซ.ทองหล่อ 16

ซ.ทองหล่อ 10

ซ.สุขุมวิท 55

Nihonmura Mall ซ.ทองหล่อ 17

Starbucks

ซ.ทองหล่อ 13

ซ.ทองหล่อ 11

Seen Space

Ito-Kacho

ชั้น 1 Nihonmura Mall ซ.ทองหล่อ 13 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2185 3338 เปิดทุกวัน เวลา 17.00-24.00 น. www.tsubohachi-tha.com Ito-Kacho Thailand 157


Modern

Kaizen Sushi and Hibachi แหล่งรวมสุดยอดเชฟญี่ปุ่น

พบการรวมตัวของเชฟญีป่ นุ่ ฝีมอื เยีย่ มจากแขนงต่างๆ ทัง้ ซูชิ ซาชิมิ โรล เทปปันยากิ สเต๊ก น�ำ้ ซุป และของทอด เป็นความหลากหลายที่ ถูกเสริมความอร่อยด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี น�ำเสนออาหาร ในรูปแบบสร้างสรรค์ เพือ่ ให้ผลู้ มิ้ ลองได้พบกับความแปลกใหม่ โดยที่ ยังคงความดัง้ เดิมตามแบบฉบับของอาหารญีป่ นุ่ ด้วยวัตถุดบิ คุณภาพ พรีเมี่ยมน�ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เมนูขา้ วปัน้ (Roll) ทีม่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ คือ Sexy Roll ไส้อะโวคาโด ข้ า ว สาหร่ า ย พั น ด้ ว ยแซลมอนและปลาทู น ่ า โรยแป้ ง เทมปุ ร ะ ทอดกรอบสูตรพิเศษ ไข่กุ้ง และซอสเผ็ด นอกจากความสดของปลา แล้ว แป้งเทมปุระและซอสเผ็ดยังช่วยเสริมความอร่อยไม่เหมือนใคร 158


ลองมาชิมความสดแสนโดดเด่นของเนื้อปลาจาก เมนูซาชิมิ ที่มีให้เลือกตามชอบ ทั้งแบบเป็นชิ้นและเป็นเซต ที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Kaizen Matsu Set ชุด ปลาดิบรวม 6 ชนิด Kaizen Take Set ชุดปลาดิบรวม 7 ชนิด Kaizen Onsen Set ชุดปลาดิบรวม 9 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิด สามารถปรับเปลี่ยนตามความสดของปลาแต่ละวันและ ความชอบของผูท้ านได้อกี ด้วย เคาน์เตอร์ซชู จิ งึ มักเนืองแน่น ด้วยคนชอบทานปลาดิบที่แวะเวียนมาคุยกับเชฟอยู่เสมอ ห้ า มพลาดส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ชื่ น ชอบเทปปั น ยากิ ขอ แนะน�ำ Black Pepper Steak สเต๊กหมูพริกไทยด�ำ รสเข้ม ด้วยซอสสูตรเฉพาะของร้าน มีให้เลือกเป็นเนือ้ วัว และแบบ เซตที่เสิร์ฟพร้อมข้าวผัดกระเทียม ซุป และสลัด เสริมความ อร่อยด้วยน�้ำจิ้มโฮมเมด 3 ชนิด ทั้งซอสหวาน มายองเนส และน�้ำจิ้มต้นหอมญี่ปุ่น 308 ถ.พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2215 2972 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-23.00 น. Kaizen Sushi and Hibachi

Siam Discovery

ถ.ราชเทวี

Kaizen Sushi and Hibachi

สะพานหัวชา้ ง

ถ.พระราม 1

ราชเทวี

MBK

159


Modern

KAMI

เทพเจ้าแห่งท้องทะเล น�ำความอร่อยสู่อาหารทุกจาน KAMI มาจากชื่อหนึ่งในเทพเจ้าท้องทะเล ที่ชาว ประมงญี่ปุ่นสักการะก่อนออกเรือหาปลา ถูกนําตั้งเป็นชื่อร้าน อาหารที่เน้นเมนูปลาสดใหม่ อีกทั้งพนักงานก็แต่งกายด้วย ชุดชาวประมงเพื่อให้ผู้ที่มาทานอาหารสัมผัสถึงการออกทะเลไป หาปลาสดๆ มาเสิร์ฟถึงจานโดยเชฟผู้มีประสบการณ์การทํางาน ทั้งประเทศญี่ปุ่นและอเมริกา มาคอยดูแลและฝึกฝนเชฟในร้าน ให้มีทักษะการปรุงอาหารญี่ปุ่นทุกชนิด 160


เมนูเด่น ข้าวห่อสาหร่ายเนื้อวากิว (Wagyu Roll) โรลไส้ปูอัดชั้นดีน�ำเข้าจากญี่ปุ่น ไข่กุ้ง และแอสพารากัส ม้วนด้วยสาหร่าย และข้าวซูชปิ รุงรส จากนัน้ จึงม้วนด้านนอก ด้วยเนือ้ วากิวเกรดพรีเมีย่ ม ตัดเป็นชิน้ พอค�ำ วางเรียงแล้ว เผาไฟพอได้กลิน่ หอม ท็อปปิง้ ด้านบนสุดด้วยกระเทียมสด ฝานบาง และกระเทียมสับปรุงรส พร้อมซอสรสชาติเยี่ยม สูตรพิเศษของร้าน เป็นความอร่อยกลมกล่อมหลากหลาย รสชาติในค�ำเดียว กลิ่นกระเทียมท�ำให้เจริญอาหารยิ่งขึ้น อีกจานที่น่าสนใจคือ ข้าวหน้ามันปู (KAMI Miso Don) ข้าวสวยญีป่ นุ่ คลุกมันปูนำ� เข้าจากญีป่ นุ่ และซอสมิโซะ ปรุงรส ส�ำหรับชาวญี่ปุ่นถือเป็นจานเรียบง่ายและได้ กลิ่นอายแท้ๆ จากทะเล แต่ร้าน KAMI เพิ่มเนื้อปูอัดฉีก ลงผสมในข้าวด้วย และยังเพิ่มปลาอีกหลายชนิดปิดหน้า ข้าวไว้ แล้วเผาไฟชิ้นปลาให้ได้กลิ่นหอมเป็นการเพิ่มเติม ความอร่อยสูตรเฉพาะของร้าน นอกจากนี้ทางร้านยังมีทั้งซูชิและซาชิมิอีก หลายชนิด พร้อมเสิร์ฟสดๆ ให้ได้ลองลิ้มกันในบรรยากาศ เป็นกันเอง ร้านตกแต่งเรียบๆ สไตล์ญปี่ นุ่ สมัยใหม่ เหมาะเลือก เป็นสถานที่ทานข้าวกับครอบครัว Sripatum University

The Walk

ถ.เกษตร-นวมินทร์ ถ.พหลโยธิน

เลียบทางด่วนรามอินทรา

Kasetsart University

KAMI

ชั้น 2 The Walk ถ.เกษตร-นวมินทร์ เลียบทางด่วนรามอินทรา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 เปิดทุกวัน จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 11.00-21.30 น. ศุกร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-22.00 น. โทร. 0 2116 8818 KAMI 161


Modern

KIN Yakiniku

ความอร่อยระดับพรีเมี่ยมที่คุณเลือกได้ หากใครชืน่ ชอบการทานเนือ้ วัวเป็นชีวติ จิตใจ ต้องไม่พลาดกับ เมนูเนือ้ หลากหลายสัญชาติของคิน ยากินกิ ุ ทีพ่ ร้อมเสิรฟ์ ให้คณ ุ ปิง้ ย่าง ความอร่อยได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเนื้อญี่ปุ่น เนื้อไทย หรือแม้แต่ เนือ้ ออสเตรเลีย ทางร้านคัดเลือกแต่วตั ถุดบิ เกรดพรีเมีย่ มเพือ่ ให้ทกุ คน ได้สมั ผัสกับความอร่อยกันอย่างเต็มอิม่ มีทง้ั แบบหมักและแบบสดให้เลือก อีกทั้งซีฟู้ดนานาชนิด กุ้ง หอย ปู และปลา หรือจะสั่งแบบชุดซีฟู้ดรวม มาแบบจานใหญ่ ทัง้ ปลาแซลมอน ปูมา้ กุง้ ขาว หอยแมลงภูน่ วิ ซีแลนด์ หมึกกล้วย และหมึกกระดอง หรือจะลองผักสดย่างก็อร่อยไม่แพ้กัน ทั้งเห็ด กระเจี๊ยบ หอมใหญ่ และฟักทอง

162


ส่วนคนรักเมนูหมูอย่าน้อยใจไป เพราะทางร้าน ก็มจี ดั เตรียมเมนูรสเลิศไว้เอาใจไม่แพ้กนั ลองสัง่ ชุดหมูรวมที่ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทัง้ สันคอ เนือ้ แดง ตับหมู เบคอน และซีโ่ ครงหมู ราดด้วยน�ำ้ ซอสทีท่ างร้านปรุงขึน้ มาเป็นพิเศษ ย่างพอสุกแล้วจุม่ ในน�ำ้ จิม้ สูตรพิเศษทีท่ างร้านปรุงขึน้ มาโดย เฉพาะ หากชอบรสจัดก็สามารถเพิ่มพริก กระเทียม ได้ตาม ใจชอบ นอกจากนี้ยังมีพริกเกาหลีส�ำหรับเพิ่มความข้นหอม ของรสชาติที่แตกต่างอีกด้วย ลองมาสัมผัสความอร่อยทีเ่ ลือกได้ภายใต้บรรยากาศ แบบเปิดโล่งระบายอากาศบริเวณด้านนอก ตกแต่งด้วย โซฟาแสนนุ่มนั่งสบายพร้อมหมอนอิงหลากสีใบใหญ่ สร้าง ความเพลิดเพลินในการปิ้งย่างและทานอาหารกับเพื่อนฝูง ท่ามกลางเสียงเพลงบรรเลงสดจากสองวงดนตรีทมี่ กี ารแสดงทุก ค�ำ่ คืน นอกจากนีย้ งั มีหอ้ งแอร์สำ� หรับคนไม่ชอบอากาศร้อน หรือ ต้องการจัดประชุม งานเลีย้ งสังสรรค์ ทีต่ อ้ งการความเป็นส่วนตัว ทางร้านก็มีบริการเช่นกัน คุณจะประทับใจไปกับความอร่อยและบรรยากาศระดับ พรีเมี่ยมแบบไม่มีสะดุดด้วยเตาถ่านไม้เกรดเอที่มีควันน้อย แต่ให้ความร้อนสูง และร้อนนาน พบกับความหลากหลายของ อาหาร ทั้งสลัดผักต่างๆ ราดด้วยน�้ำสลัดรสพิเศษสุดยอดที่ คิดค้นมาอย่างพิถพี ถิ นั ไม่วา่ จะเป็นสลัดปวยเล้ง สลัดผักเขียว และกิมจิ หากนั่นยังไม่พอ ต้องลองอาหารจานเดียวสไตล์ ญี่ปุ่นและเกาหลี แล้วคุณจะรู้ว่าความอร่อยระดับพรีเมี่ยม เลือกได้จริงๆ ซ.สุขุมวิท 103

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9

KIN Yakiniku

สาขาถ.เฉลิมพระเกียรติ

ซ.เฉลิมพระเกียรติ 28

ซ.เฉลิมพระเกียรติ 26

ถ.บางนา-ตราด

288 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 08 6239 8448 เปิดทุกวัน เวลา 17.00-24.00 น. KIN yakiniku

สวนหลวง ร.9

Big C

163


Modern

KINNIKU GYUDON ข้าวหน้าเนื้อจากการ์ตูนดัง

ชื่อร้านมาจากตัวการ์ตูนดัง คินนิกุแมน ผูช้ นื่ ชอบข้าวหน้าเนือ้ เป็นชีวติ จิตใจ อาหารญีป่ นุ่ ทานง่าย แสนอร่อย เสิร์ฟทั้งข้าวหน้าเนื้อต้นต�ำรับ ข้าวหน้าหมู น่าลิ้มลอง และข้าวหน้ากุ้งสุดยอดความอร่อย ด้วยสูตร ต้นต�ำรับญี่ปุ่นของแท้ เป็นอาหารจานเดียวที่อิ่มอร่อย โดยเฉพาะมือ้ กลางวันทีส่ ามารถอิม่ อร่อยกันได้อย่างรวดเร็ว แม้ลูกค้าจะแน่นขนัดในช่วงพักเที่ยงก็ตาม อาหารแนะน�ำของทางร้านหนีไม่พ้น ข้าวหน้า เนื้อคินนิกุ Kinniku Gyudon (ข้าวหน้าเนื้อสูตรดั้งเดิม) ที่ใช้เนื้อพันธุ์ดีน�ำเข้าจากญี่ปุ่น เป็นเนื้อ Karubi ส่วน ท้องอย่างดีพิเศษ สไลซ์บาง 1.5 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นขนาด 164


ก�ำลังดี เมื่อน�ำไปต้มก็ไม่เละ เมื่อทาน ก็ไม่เหนียว ให้รสชาติดีและรสสัมผัส ก�ำลังเหมาะกับการเคี้ยว ซึ่งต้องเตรี ยมเนื้อสดใหม่ทุกเช้า น�ำไปต้มกับซอส สูตรพิเศษของร้านจนได้ที่ เสิรฟ์ พร้อมซุปเนือ้ ถ้วยเล็ก อร่อยกลมกล่อม ถ้าไม่ทานเนื้อ สามารถสั่ง Kinniku Butadon (ข้าวหน้าหมู) รสชาติเยี่ยมเช่นกัน เสิร์ฟ พร้อมซุปหมู ทานคล่องคอ หรือจะเพิ่ม ท็อปปิ้งที่มีให้เลือกเป็น กระเจี๊ยบเขียว โรยปลาโอแห้ง กิมจิ และมายองเนส ทัง้ นี้ ยังเสริมทัพความอร่อยเพิ่มได้ด้วย Onsen Tamago ไข่ออนเซ็นที่เจาะ แล้วไข่แดงจะไหลเยิ้มออกมา คลุกไข่กับข้าวและเนื้อที่ฉ�่ำไปด้วยน�้ำซุป สูตรคินนิกุ อร่อยเต็มๆ ค�ำ ส�ำหรับข้าวหน้ากุ้งเทมปุระ (Tendon) ก็อร่อยไม่เบา แต่อาจ ต้องใช้เวลาในการปรุง เพราะต้องท�ำสดใหม่ทุกจาน กุ้งตัวโตชุบแป้ง นุม่ ฟู ทอดจนกรอบด้วยน�้ำมันในอุณหภูมิ พอเหมาะ ราดด้วยน�ำ้ จิม้ รสออกหวานเค็ม อร่อยเป็นที่สุด ร้านตกแต่งสไตล์โมเดิรน์ เรียบหรู ด้วยโทนสีออ่ นตัดกับสีนำ�้ ตาลเข้มของโต๊ะ ที่วางเป็นแนวยาว มีโคมไฟสวยโดดเด่น ดูอบอุ่นและโปร่งสบายตา หรือจะเลือก นั่งบริเวณเคาน์เตอร์ครัวเปิดได้เห็นเชฟ ท�ำอาหาร ก�ำแพงร้านประดับด้วยรูปการ์ตนู มวยปล�้ำคินนิกุแมน

ซ.อารีย์

ซ.ราชครู

BTS

ถ.พหลโยธิน

อารีย์

ซ.พหลโยธิน 6

ชั้น 3 La Villa ซ. พหลโยธิน 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2613 0516 เปิดทุกวัน เวลา 11.30-22.00 น. KINNIKU GYUDON

KINNIKU GYUDON

La Villa

165


Modern

KiSara

เสน่ห์เรียบง่ายกับเมนูสูตรดั้งเดิม ร้านอาหารที่เน้นความเรียบง่ายอันเป็นเสน่ห์ ของอาหารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ด้วยบรรยากาศสะท้อน ความเป็นญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 21 ตกแต่งเน้นความสง่างาม ในโทนสีดำ� บรอนซ์ และสีไม้ธรรมชาติ ตัดกับพืน้ ไม้ทปี่ ระดับ ด้วยลูกบอลสัมฤทธิ์หลากหลายขนาดที่ให้ความรู้สึกสงบ เยือกเย็น ส่วนเคาน์เตอร์เทปปันยากินั้นมีอุปกรณ์ดูดควัน ช่วยป้องกันไม่ให้มีกลิ่นติดเสื้อผ้าระหว่างทานอาหาร เน้นสูตรอาหารดั้งเดิมญี่ปุ่นแบบ ไกเซกิ เทปปันยากิ ซูชิ ซาชิมิ และสาเก ที่เสิร์ฟพร้อมการจัดวางอาหารอย่าง สวยงาม 166

เริ่มด้วยอาหารจานเด่นของร้าน Aburi Salmon Roll ข้าวปั้นไส้อะโวคาโด ปูอัด และแตงกวาญี่ปุ่น ม้วน อย่างดี ท็อปปิง้ ด้วยปลาแซลมอนเผาไฟอ่อนๆ จนแซลมอน หอม ทานคู่วาซาบิและโชยุ อีกจานที่เป็นอาหารเลื่องชื่อ มีเสิร์ฟเฉพาะที่น่ีเท่านั้น Elephant Roll ช้างที่ว่าคือ มะม่วงสุกหวานๆ อันเปรียบเสมือนช้าง ที่เชฟบรรจงวาง ลงบนข้าวปั้นไส้แซลมอนรมควันและแตงกวาญี่ปุ่น ทาน เปล่าๆ ไม่ต้องจิ้มอะไรก็หวานหอมชื่นใจหรือจิ้มโชยุก็ได้ รสเค็มน้อยๆ และความเผ็ดของวาซาบิเป็นรสชาติแตกต่าง ที่น่าประทับใจ


Ayu Fritter Salad-jitate สลัดปลาอะยุทอดกรอบ ผักสด และ น�้ำสลัดพอนซึรสเปรี้ยว ช่วยเรียกน�้ำย่อยได้อย่างดี Ebi and Kuro-buta Kaisen Soup เชฟทอดท้องหมูดำ� หัน่ บางๆ ลงบนเตาเทปปันยากิโดยไม่ใช้ น�้ำมันเลย จนไขมันหมูเริ่มละลายและเนื้อหมูสุกหอม จึงน�ำกุ้งลายเสือ เนื้อแน่นตัวโตย่างพอสุก จัดวางเนื้อหมูและกุ้งลงในซุปรสกลมกล่อมที่ เตรียมไว้ล่วงหน้า และอาหารจานเด่นแสนสวย Snow Fish Hisui-dare ปลาหิมะทอดด้วยน�้ำมันน้อยๆ พอสุกนอกนุ่มใน ท็อปปิ้งด้วยหนังปลาที่ ทอดบนเตาเทปปันยากิจนกรอบวางลงบน “Hisui” หรือซอสถั่วลันเตา เนือ้ เนียนเขียว เป็นจานเทปปันยากิ สไตล์ฝรั่งเศสรสนุ่ม ปิดท้ายกับมื้ออร่อยด้วย ไอศกรีมซอสส้มยูซุ Yuzu Milk Chocolate Coated Ice-cream ไอศกรีมวานิลลาเคลือบช็อกโกแลต ชัน้ ดีผสมอัลมอนด์ เสิรฟ์ คูม่ สู วาซาบิ และราดด้วยซอสส้มยูซุกลิ่นหอม ชื่นใจ

ถ.พระราม 1

KiSara

ถ.พระราม 4

ถ.วิทยุ

ถ.สารสิน

CONRAD Bangkok Hotel

ชั้น 3 โรงแรมคอนราด 87 ออล ซีซั่นส์ เพลส ถ.วิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2690 9233 เปิดทุกวัน เวลา 11.30-14.30 น. และ 18.00-22.30 น. KiSara

167


Modern

Masami Sushi

ความงามคู่ความอร่อยในทุกเมนู ลิ้มลองความอร่อยแบบเน้นความสด และแนวคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งเมนูอาหาร ให้ดูน่าทาน ไม่ว่าจะเป็นโรลชนิดต่างๆ และอาหาร ญี่ปุ่นสุขภาพดี เริม่ ต้นด้วย Spicy Salmon Salad โดดเด่น ด้วยผักสดตรงกลาง ขอบจานเรียงด้วยแตงกวา ญีป่ นุ่ ฝานบางๆ มีถว้ ยก้านยาวขนาดใหญ่คว�ำ่ ปิดมา ด้านบน วางปลาแซลมอนสับผสมด้วยซอสรสเผ็ด

168


มาบนก้านถ้วย เสิรฟ์ สวยแปลกตาน่าทาน โดยจะน�ำแซลมอนคลุกกับผัก หรือแยกทานก็ได้รสชาติความกลมกล่อมของซอสและความสดของปลา แบบเต็มๆ อีกจานทีเ่ ก๋เท่ไม่แพ้กนั คือ Masami Roll เมนูซกิ เนเจอร์ของร้าน ใช้ทนู ่า แซลมอน ฮามาจิ เนื้อปู และแอสพารากัส ม้วนด้วยสาหร่ายโดย ไม่มขี า้ ว หัน่ เป็นค�ำ โรยต้นหอมซอยละเอียด เสิรฟ์ พร้อมซอสใสผสมไข่กงุ้ สีส้มสดของไข่กุ้งลอยอยู่บนซุปแลดูน่าทาน ทั้งยังอร่อยและช่วยให้ สุขภาพดีอีกด้วย หากนัน่ ยังคลายความหิวไม่ได้ ลองชิม Salmon Skin Roll ทีม่ า พร้อมความกรุบกรอบของหนังปลาแซลมอนทอดวางทับบนเนื้อปลา แซลมอนทีม่ ว้ นไว้ดา้ นนอกของข้าว ส่วนไส้ในของโรลนัน้ อัดแน่นไปด้วยเครือ่ ง ทัง้ ไข่หวาน ปูอดั สาหร่าย และครีมชีส โรยไข่กงุ้ และซอสหวาน เคีย้ วกรอบ จนค�ำสุดท้าย เพิ่มความอร่อยในอาหารทุกจานด้วยเครื่องดื่มสีสวย Cherry Soda หอมหวานชื่นใจ นอกเหนือการตกแต่งจาน อาหารให้ดูน่าทานแล้ว การตกแต่ง ร้านก็ดูเก๋มีสไตล์ไม่น้อย ด้วยผนัง รอบด้านเป็นปูนเปลือย เน้นโทน สีเทาหม่นสร้างความคลาสสิกให้กับ ผูท้ ไี่ ด้เข้ามาสัมผัส ตามคอนเซ็ปต์ของ ชื่อร้าน Masami อันมีความหมายว่า “ความงาม”

Benjasiri Park

Imperial Queen’s Park

ซ.สุขุมวิท 22

ถ.สุขุมวิท

ซ.สุขุมวิท 20 ซ.สุขุมวิท 18

ชั้น G Mille Malle ซ.สุขุมวิท 20 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2663 7287 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-23.00 น. Masami

Masami Sushi

Mille Malle

169


Modern

Melt Me

ช็อกโกแลตนมฮอกไกโด ความสุขที่ละลายในปาก พลาดไม่ได้กับเมนู Hokkaido Chocolate ความอร่อยในแบบนามะช็อกโกแลตสูตรต้นต�ำรับ ฮอกไกโด ที่ใช้เวลาท�ำนานกว่า 18 ชั่วโมง โดยน�ำ ช็อกโกแลตชั้นดีจากเบลเยียมและฝรั่งเศส ผสมด้วย นมน�ำเข้าสดๆ จากฮอกไกโด สูตรและขั้นตอนการท�ำ เป็นสไตล์โฮมเมดเหมือนต้นฉบับทุกอย่าง ช็อกโกแลตที่ ออกมาจึงอร่อย ช็ อ กโกแลตมี ใ ห้ เ ลื อ กลองหลากรส ทั้ ง Hokkaido Dark ดาร์กช็อกโกแลตแท้ ส�ำหรับคนที่ชอบ ความขมนิดๆ Hokkaido Matcha ไวท์ช็อกโกแลตผสม ชาเขียว โรยผงมัทฉะเกรดพรีเมี่ยม เหมาะกับคนที่อยาก 170


ลิ้มลองช็อกโกแลตแบบญี่ปุ่น Hokkaido White Strawberry ไวท์ชอ็ กโกแลตกับเลเยอร์ ด้านบนที่ผสมสตรอว์เบอร์รี Milk Tea หอมกลิน่ ชาผสมนม และ Banana Caramel รสกล้วยคาราเมล หวานหอมชืน่ ใจ สามารถ ซือ้ เป็นชิน้ ทานทีร่ า้ น ซือ้ ใส่กล่องกลับบ้าน หรือสัง่ แบบ Celebrate with Chocolate เลือกรสได้ เสิร์ฟบนจานสวยพร้อมตัว หนังสือจากผงช็อกโกแลตบอกความรูส้ กึ เช่น Happy Birthday และ Love you lots เป็นต้น คุณพิชชา ประกายเลิศลักษณ์ Vice President – Marketing บริษทั กินกับตัน จ�ำกัด กล่าวว่า Melt Me เป็นร้านขนมในบริเวณ Arena 10 ซึง่ เป็น Dining & Entertainment Complex เหมาะมานัง่ ทานช็อกโกแลต แสนอร่อยก่อนหรือหลังอาหารทีม่ ใี ห้เลือกมากมายในบริเวณ มีทจี่ อดรถ สะดวกสบายในการเดินทาง ทั้งนี้ช่วงเย็นยังมีการเสิร์ฟไวน์คู่ชอ็ กโกแลต ให้เลือกดืม่ และทาน รวมถึงช็อกโกแลตค็อกเทลแปลกตา แต่ทว่าอร่อยเลิศรส นอกจากช็อกโกแลตโฮมเมดแล้ว Melt Me ยังมีไอศกรีมเจลาโต้สูตรเฉพาะ ของร้าน และขนมสูตรพิเศษจากฮอกไกโด ให้เลือกทาน โดยทุกๆ 2 เดือนจะมีเมนู แนะน�ำโดดเด่นมาให้ลมิ้ ลอง รวมกับขนม ที่ได้รับความนิยมคู่ร้านอย่าง Volcano Toast ขนมปังชุม่ เนยด้านใน อบจนด้านนอก กรอบ ทาด้วยครีมสด ราดซอสราสพ์เบอร์รี และผลไม้หลายชนิด พร้อมไอศกรีมเจลาโต้ และวิปครีม ส�ำหรับคนรักสุขภาพอาจเลือกสัง่ Melt Me Dip Me ช็อกโกแลตเหลวอุ่นๆ ในถ้วยกระเบื้อง ผลไม้สดๆ วาฟเฟิล และมาร์ชเมลโล รับประทานแบบ ฟองดู เป็นความสุขที่ส่งตรงจากฮอกไกโดสู่คนรักขนมหวานชาวไทย

ถ.เพชรบุรี

Arena 10

ซ.ทองหล่อ 10

ซ.เอกมัย

ซ.ทองหล่อ

Melt Me

Arena 10 ซ.ทองหล่อ 10 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2542 2100 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-02.30 น. www.melt-me.com Melt Me Hokkaido Chocolate & Healthy Gelato

ถ.สุขุมวิท

171


Modern

Nami Yakiniku Sushi Bar เนื้อวัวคุณภาพจาก 7 เมืองดังของญี่ปุ่น ร้านปิ้งย่างพรีเมี่ยมที่เสิร์ฟเนื้อวัวสายพันธุ์เยี่ยมจากญี่ปุ่นถึง 7 ชนิด 7 เมืองดัง เริม่ จากเนือ้ มัตสึซากะ (Matsusaka Ushi) วัวสายพันธุท์ าจิมะขนด�ำสัน้ ต้ อ งเป็ น เพศเมี ย ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ จ ากเมื อ งมั ต สึ ซ ากะ เลี้ ย งในโรงเรื อ นที่ เ ย็ น และถ่ายเทสะดวก ให้ดื่มเบียร์เพื่อให้อยากอาหาร มีไขมันแทรกสวยงาม จนได้ฉายา King of Beef ตามด้วยเนื้อโกเบ (Kobe-gyu) จากเมือง โกเบ เลี้ยงแบบพื้นบ้านด้วยข้าว ข้าวโพด และน�้ำบริสุทธิ์ เนื้อนุ่ม หวาน เป็นเอกลักษณ์ ได้รบั การยกย่องให้เป็น Queen of Beef และโอมิ (Omi-gyu) เนือ้ จากจังหวัดชิงะ (Shiga) เนือ้ ละเอียดและไขมันค่อนข้างหนืด เมือ่ ทานจะได้รสสัมผัส แสนอร่อย นอกจากนัน้ ยังมีเนือ้ วัวญีป่ นุ่ อีก 4 ชนิดคือ ฮิดะ (Hida-gyu) ฮากาตะ (Hakata Wagyu) นางาซากิ (Nagasaki-gyu) และคาโกชิมา (Kagoshima Wagyu) รับรองต้องถูกใจคนทานเนือ้ แน่นอน 172


สามารถสัง่ เนือ้ พิเศษแบบเป็นจาน หรือสัง่ แบบเป็น จานรวมก็ได้ อาทิ Premium Yakiniku Set เซตรวมเนื้อ ซึ่ง ประกอบด้วย เนือ้ ร่องซีโ่ ครงคาโกชิมา เนือ้ สันนอกคาโกชิมา เนื้อบาเลอรอง ลิ้นวัวหั่นเต๋า เนื้อลายอย่างดี โดยลายไขมัน ของเนื้อแต่ละชนิดเรียงสวยงาม คุณภาพดี ปิ้งย่างแล้วทาน ทันที เนื้อเหนียวนุ่ม หอมมัน

ปั๊มบางจาก

ถ.สุขุมวิท 63 เอกมัย ซ.28

เอกมัย ซ.26

Nami Yakiniku Sushi Bar

นอกจากนี้ ท างร้ า นยั ง เสิ ร ์ ฟ ซาชิ มิ แ ละซู ชิ แบบตระการตา เน้นรสชาติ คุณภาพวัตถุดิบสดใหม่ การตกแต่งจานสวยงามอลังการ และการเสิรฟ์ ทีต่ นื่ ตาตืน่ ใจ ด้วยควันจากน�ำ้ แข็งแห้งแบบจัดเต็ม ส�ำหรับ Nami Grand Sashimi Set ซาซิมิพรีเมี่ยมชุดใหญ่ รวมสุดยอดปลาดิบ ทั้ง ฮามาจิ กุ้งโบตันเอบิ ไข่ปลาแซลมอน ชูโทโร่ หอยเชลล์ และแซลมอน ซึ่งน�ำเข้าสดใหม่ไม่ผ่านการแช่แข็ง ซูชิเลือก เป็นค�ำน่าสนใจ เช่น Unagi Sushi ซูชิหน้าปลาไหลย่าง ชิน้ ใหญ่ยา่ งมาอย่างดีพร้อมซอสปลาไหลรสหวาน Salmon Sushi แซลมอนชิน้ ใหญ่คลุมข้าวจนมิด Hotate Sushi ซูชหิ น้า หอยเชลล์หวาน ท็อปด้วยไข่กงุ้ รสกลมกล่อม และ Botan Ebi Sushi ซูชิหน้ากุ้งหวานตัวใหญ่ เสิร์ฟพร้อมหัวกุ้งมีมันหอม Nami Yuke เนือ้ ย�ำดิบ ใช้เนือ้ สันในแช่เย็น แตงกวา ญีป่ นุ่ ต้นหอมญีป่ นุ่ แอปเปิล ไข่ดบิ ซอสรสดีเสิรฟ์ แบบเย็น คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากัน รสชาติเนื้อเข้ากันได้ดีกับ ความกลมกล่อมของซอสและไข่ดิบ จนลืมไปเลยว่าก�ำลัง ทานเนื้อดิบ อาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมี่ยม มาที่เดียวได้ทานทั้ง ปิ้งย่าง ซาชิมิ และซูชิ ในราคาเกินคุ้ม

582/25-26 ซ.สุขุมวิท 63 (ระหว่าง ซ.เอกมัย 26-28 ตรงข้ามปั๊มน�้ำมันบางจาก) คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2711 6400 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-23.00 น. Nami Yakiniku

Tai Ping Tower

173


Modern

Nikko Cafe

คาเฟ่น่ารักสไตล์ญี่ปุ่น ร้านน่ารักน่านั่ง ตกแต่งแบบ Japanese Minimal ด้วยไม้สอี อ่ น กระจกรอบด้าน เพดานสูง มีโซน ด้านนอกนั่งรับลมช่วงบ่ายและเย็น ทั้งชั้นบนและล่าง Nikko Cafe เสิร์ฟอาหารหลากหลายไม่ว่า จะเป็นอาหารทานเล่น อาหารจานหลัก ของหวาน กาแฟ หรือแม้แต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งค็อกเทล ไวน์ เบียร์ เรียกได้ว่าหากมาที่ร้านนี้แล้วอยาก ทานอะไร ทางร้านมีครบทุกอย่างที่ต้องการ เน้น ความอร่อยและวัตถุดิบระดับพรีเมี่ยมทั้งหมด น�ำมา ปรุงอาหารที่อร่อยที่สุด 174


เริม่ จากอาหารเบาๆ แต่ทานอิม่ และอร่อย Ebi Kutsu Sandwich กุง้ สับคลุกเกล็ดขนมปังทอด เสิรฟ์ เป็นไส้แซนด์วชิ มายองเนส และซอสทีท่ างร้าน ท�ำขึน้ มาเอง อร่อยด้วยความกรุบกรอบของตัวกุง้ และรสชาติเค็มๆ มันๆ ของ มายองเนส นอกจากนี้ ยังมีสลัดผักสดกรอบ พร้อมกุ้งทอดเช่นเดียวกับ ไส้ตัดมาพอดีค�ำราดด้วยซอสงาที่ให้มาเป็นเซต เพิ่มรสชาติได้ดีทีเดียว ตามด้วยอาหารจานหลัก Samurai Stew Pork ข้าวสตูว์หมู เสิร์ฟมาเป็นเซตในถาดไม้ ทรงสีเ่ หลีย่ ม พร้อมด้วยซุปมิโซะ สลัดผักสดกรอบ เพิ่มความเป็นญี่ปุ่นด้วยการใส่ไข่ออนเซนลงไป บนข้าว รสชาติกลมกล่อมหรือใครชอบรสเข้ม ทางร้านก็มีซอสวางเคียงมาด้วย เป็นอีกจานที่ ทานง่ายและแสนอร่อย ขนมหวานเลื่องชื่อ 2 จาน คือ Nikko Macha Pudding พุดดิง้ รสชาเขียวหอมนุม่ ทานคู่ ถั่วแดงบด วิปครีมราดด้วยนมสด อร่อยชื่นใจ Turtle Choux แป้งชูยัดไส้มาด้วยไอศกรีม 2 รส คือวานิลลากับชาเขียว พร้อมวิปครีมราดด้วย คาราเมลหอมหวาน เครือ่ งดืม่ ร้อนทัง้ กาแฟ Café Latte และ เครื่องดื่มเย็น Nikko Lemon Tea ดื่มปิดท้าย อาหารคาวหวาน และนั่งเพลินต่อกับบรรยากาศ ร้านอบอุ่น สบายๆ ทั้งช่วงเช้า สาย บ่าย และเย็น

ซ.เอกมัย 12

ซ.เอกมัย 10 Big C BTS

เอกมัย

ซ.สุขุมวิท 71 (พระโขนง)

ซ.สุขุมวิท 63 (เอกมัย)

Nikko Cafe

30/18 ซ.เอกมัย 12 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2381 5291 เปิดทุกวัน เวลา 10.00-24.00 น. www.nikkocafe.com Nikko Cafe

ถ.สุขุมวิท

175


Modern

Osaka Ohsho เกี๊ยวซ่ารสเลิศระดับต�ำนาน ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเกีย๊ วซ่าจากเมืองโอซาก้า ประเทศ ญี่ปุ่น เริ่มเป็นที่รู้จักและมีช่ือเสียงอย่างมากมาตั้งแต่ปี 1969 ในนาม โอซาก้า โอโช (Osaka Ohsho) ซึง่ แปลตรง ตัวว่า King of Osaka สื่อถึงความเป็นราชาของเกี๊ยวซ่า แห่งโอซาก้า ขายเกี๊ยวซ่าได้ประมาณ 1.8 ล้านชิ้นต่อวัน ด้วยเกีย๊ วซ่าทีป่ น้ั สดๆ และไส้รสเลิศ กะหล�ำ่ ปลี ขิง กระเทียม และหมู ที่ห่อด้วยแผ่นเกี๊ยวซ่าสูตรพิเศษ ของทางร้าน ใช้วิธีการนึ่งและอบในเวลาเดียวกันด้วย เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อเกี๊ยวซ่าโดยเฉพาะ สามารถ นึ่ ง และอบเกี๊ ย วซ่ า ออกมาได้ ด ้ า นหนึ่ ง กรอบ อีกด้านหนึ่งนุ่ม ไส้เกี๊ยวซ่ายังคงความชุ่มฉ�่ำของ 176


ส่วนผสมต่างๆ ไว้อย่างลงตัวที่สุด พร้อม น�้ ำ จิ้ ม สู ต รพิ เ ศษ 3 รส 3 แบบ เริ่มต้นด้วยซอสเกี๊ยวซ่าต้นต�ำรับ รสออก เปรี้ยวกลมกล่อม ซอสมิโซะ รสหวาน เค็ม หอมมิโซะ และซอสมายองเนส วาซาบิ หอมวาซาบิขึ้นจมูกน้อยๆ เข้า กันดีกับความมันของมายองเนส รับรอง รสชาติแตกต่างและแปลกใหม่แน่นอน จากร้านทีข่ ายเพียงเกีย๊ วซ่าอย่างเดียว กลายมาเป็นร้านอาหาร ยอดนิยมส�ำหรับทานมื้อค�่ำของชาวญี่ปุ่น และหลังจากนั้นชาวญี่ปุ่นก็ เริ่มชื่นชอบร้านโอซาก้า โอโช มากขึ้น เพราะบรรยากาศของทางร้านเป็น แบบสบายๆ พร้อมกับมีเกี๊ยวซ่าที่มีรสชาติแสนอร่อย และยังเพิ่มอาหาร จานหลักอีกหลากหลาย ขยายสาขาจนมีมากกว่า 300 สาขาในประเทศ ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และไทย อาหารอร่อยง่ายๆ อีกจานที่มี ชื่อเสียงมานานกว่า 50 ปีของร้านคือ Fuwatoro ข้าวไข่ฟูต้นต�ำรับโอโช สูตร พิเศษของร้าน ด้วยไข่ที่มีความนุ่ม ฟู และหนา ราดซอสถั่วเหลือง เสิร์ฟความ อร่อยแค่มีเพียงข้าว ไข่ และซอส ซึ่งเป็น การจับคู่ความอร่อยได้อย่างลงตัว หรือ ใครอยากทานกุง้ ทอดหอมๆ ก็สามารถสัง่ เป็น Fuwatoro with Fried Shrimp เพิม่ กุง้ ตัวโตๆ อร่อยได้เต็มค�ำ อีกจานห้ามพลาด Tomato and Cheese Ramen ราเมงมะเขือเทศ เข้มข้นด้วยน�ำ้ ซุปทีผ่ า่ นการเคีย่ วหมูและมะเขือเทศจนกลายเป็นซุปหอมๆ สีแดง มีสารไลโคฟีน ซึ่งมีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ถือ เป็นชามอร่อยและสุขภาพดีในเวลาเดียวกัน

ถ.เพชรบุรี ซ.สุขุมวิท 71

ซ.สุขุมวิท 55

Osaka Ohsho

The Fifty Fifth Plaza

ถ.สุขุมวิท

Major

ชั้น 2 The Fifty Fifth Plaza ซ.สุขุมวิท 55 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2381 0701 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-23.00 น. 942/31 ถ.พระราม 4 สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10550 โทร. 0 2237 8520 www.osakaohsho.co.th Osaka Ohsho Thailand 177


Modern

Shabu King

ลิ้มรสชาบูชาบู น�้ำซุปด�ำในต�ำนาน ทีน่ มี่ นี ำ�้ ซุปด�ำ ในต�ำนานทีส่ ง่ ตรงจากประเทศญีป่ นุ่ ให้ได้ลมิ้ ลอง พร้อม อร่อยกับวัตถุดิบจากต่างประเทศมากกว่า 100 เมนู ไม่ว่าจะเป็น หมูด�ำ คุโรบุตะ เนื้อแกะ เนื้อมิยาซากิ เนื้อออสเตรเลีย เป๋าฮื้อ และเมนูทะเลต่างๆ การท�ำชาบูชาบูของร้านพิถีพิถันตั้งแต่น�้ำซุป ที่มีให้เลือกถึง 4 แบบ เริ่มจากน�้ำซุปด�ำรสชาติเลิศสไตล์ญี่ปุ่นแท้ (สุกี้) น�้ำซุปใสปลาโอ (ชาบู) หอมกลิ่นไอทะเล น�้ำซุปกิมจิเปรี้ยวหอมสด และน�้ำซุปต้มย�ำรสจัดจ้าน ซึ่งซุปทุกชนิดนั้น ได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมจากการเคี่ยวส่วนผสมชั้นดี จนความอร่อยแทรกซึมอยูใ่ นทุกอณูของน�ำ้ จนเป็นซุปรสชาติเยีย่ มสูตรพิเศษ ของชาบูคิง เนื้อและผักสดใหม่และคัดคุณภาพมาอย่างดี เพราะชาบูชาบู ไม่ได้เน้นการปรุงรสที่จัดจ้าน ความอร่อยจึงมาจากรสชาติที่สดใหม่ของ 178


ส่วนผสมเป็นหลัก เมื่อลวกในน�้ำซุปที่เคี่ยวมาอย่างดี และจิ้มกับน�้ำจิ้ม ที่เข้ากันก็ยิ่งอร่อยเกินห้ามใจ ด้วย 3 สูตรเฉพาะของร้าน น�้ำจิ้มพอนซึ ออกรสเค็มอมเปรีย้ ว น�ำ้ จิม้ งา รสหอมนุม่ กลิน่ งา และน�ำ้ จิม้ สไปซีร่ สเผ็ด ยอดนิยม หรือจะจิ้มไข่ไก่สดที่ทางร้านเลือกคัดเฉพาะไข่อนามัยเท่านั้น เพิ่มรสชาติมันๆ หอมๆ อร่อยครบเครื่องแบบต้นต�ำรับญี่ปุ่นแท้ นอกจากมีอาหาร A la carte ให้เลือกหลากหลาย ทั้ง เนื้อ หมู ไก่ อาหารทะเล ลูกชิ้น และผักนานาชนิดแล้ว ทางร้านยังมีเมนูเซตให้ เลือกอิม่ อร่อยกับ ชุดไดเมียว ชุดโชกุน ชุดซามูไร และชุดจักรพรรดิ ซึง่ ถือ เป็นชุดสุดยอดความอร่อยของเนื้อพรีเมี่ยมน�ำเข้าพันธุ์ดีที่สุดถึง 5 ชนิด ได้แก่ ชุดเนื้อมิยาซากิ ชุดเนื้ออิวาเตะ ชุดเนื้อยู.เอส. ชุดเนื้อออสเตรเลีย และชุดเนื้อแกะ  เนื้อน�ำเข้าพิเศษ  เนื้อนุ่ม  ชุ่มลิ้น  ทานอร่อยทุกๆ จาน เพียงน�ำเนือ้ สไลซ์บางก�ำลังดีลงแกว่งน�ำ้ ซุปเดือดเพียงให้พอสุก เลือกน�ำ้ จิม้ ตามชอบ หรือจะทานเปล่าๆ ก็อร่อยไม่รู้ลืม ชาบู ชาบู ถือก�ำเนิดทีเ่ มืองโอซาก้า ประเทศญีป่ นุ่ เมือ่ ราวปีค.ศ. 1952 โดยดัดแปลงมาจากหม้อไฟของชาวจีน บ้างก็ว่าชาบูชาบู เป็น อาหารต�ำรับญี่ปุ่นที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมมองโกล เชื่อว่า เจงกีสข่านมีส่วนช่วยพัฒนาอาหารประเภทนี้ ชาบูชาบู เป็นอาหารสุขภาพของญี่ปุ่นโดยใช้เนื้อแล่บางๆ แล้วน�ำลงไปแกว่งในน�้ำซุปใสรสชาติกลมกล่อม ด้วยเป็นอาหาร สุขภาพจึงเป็นที่นิยมทั้งในญี่ปุ่นและไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ร้าน ชาบูคิง อร่อยระดับจักรพรรดิ

ถ.แจ้งวัฒนะ Software Park

ถ.แยกปากเกร็ด

Shabu King

Central Changwattana

ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โทร. 0 2835 3098, 0 2835 3098 ชั้น 2 เมเจอร์รัชโยธิน (Zone Avenue) โทร. 0 2939 4294, 0 2939 4295 ชั้น 2 ประสานมิตร พลาซ่า ซ.สุขุมวิท 23 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2664 4043 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น. www.shabu-king.com 179


Modern

Shabu Sen

ต้นต�ำรับชาบูชาบู อร่อยที่ซุปและน�้ำจิ้มสูตรพิเศษ สุดยอดชาบูชาบูและสุกียากี้สไตล์ญี่ปุ่น ที่เน้น เสิร์ฟสุขภาพดีๆ ให้กับทุกโต๊ะ ด้วยน�้ำซุปพิเศษ ที่เป็น สูตรลับเฉพาะของทางร้าน น�้ำจิ้มก็ถือเป็นสุดยอดแห่งความอร่อยเช่นกัน เพราะทางร้านมีเคล็ดลับการปรุงทีแ่ ตกต่างและใส่ใจ เริม่ จากน�้ำจิ้มพอนซึออกรสเปรี้ยว มีไชเท้าบดกับพริกชี้ฟ้า และต้นหอมซอยละเอียดให้ผสมเพิม่ รสและกลิน่ ตามใจ ชอบ น�้ำจิ้มงาสูตรพิเศษมีความข้นและรสสัมผัสของ งาขาวแท้ๆ และน�ำ้ จิม้ แบบไต้หวัน (ซาฉา) สูตรลับเฉพาะ ของ Shabu Sen เท่านั้น ด้วยการผสมผสานเครื่องเทศ มากมายลงในน�ำ้ มันพิเศษของทางร้าน ซึง่ ปกติชาวไต้หวัน 180


จะใช้น�้ำมันเนื้อวัว แต่หนึ่งในหุ้นส่วนไม่ ทานเนื้อ จึงร่วมกับเชฟคิดค้นน�ำ้ มันหอม ดั ง กล่ า วโดยการใช้ ส ่ ว นผสมของผั ก เข้ามาแทน จนได้รสกลมกล่อมอร่อยหอม ด้วยเครื่องเทศแบบไต้หวัน เมื่อจะทานให้ ผสมซอสถั่วเหลืองและน�้ำส้มสายชูญี่ปุ่น เป็นน�้ำจิ้มสูตรเด็ดที่อร่อยเกินห้ามใจ วัตถุดบิ ทัง้ หมดผ่านการคัดเลือกอย่าง ใส่ใจ สดใหม่ เน้นคุณค่าทางอาหาร พิถพี ถิ นั กับการปรุงรส ประณีตกับการจัดตกแต่งอาหาร ให้ตอ้ งตาชวนทาน รวมถึงบริการทีร่ วดเร็วและเป็นกันเอง รวมทัง้ ให้เลือกทัง้ เนือ้ วัวไทยชัน้ พรีเมีย่ ม เนือ้ วากิว เนือ้ แกะออสเตรเลีย เนือ้ หมูดำ� เนือ้ หมูเบคอน เนื้อไก่ ลูกชิ้นแบบต่างๆ และผักนานาชนิด ส�ำหรับวิธกี ารทานสุกยี ากีน้ ำ�้ ซุปรสเข้ม เพือ่ เพิม่ รสชาติความอร่อย แล้วจะเริ่มด้วยการลวกเนื้อหมู หรือเนื้อวัว ในน�้ำซุปพอสุก น�ำมาจุ่มไข่ดิบ แล้วรับประทาน จะได้รสชาติที่มีความหวานหอม นอกจากนี้ยังสามารถ เลือกจิม้ น�ำ้ จิม้ ตามชอบ และดืม่ ด�ำ่ กับซุปชนิดต่างๆ ทีส่ ามารถเลือกหม้อแบบ แบ่งครึง่ เพือ่ ให้เลือกลิม้ ลองซุปได้ 2 แบบ อร่อยหลากหลายในเวลาเดียวกัน อร่อยครบสูตรกับชาบูชาบูและสุกียากี้กันแล้ว เมนูชูความอร่อย แบบเดี่ยวๆ อย่างสลัดต่างๆ ชิคุวะทอดไส้ชีส หรือจะเป็นหมูทงคัตซึไส้ชีส ก็อร่อยห้ามพลาดเด็ดขาด เรียกได้ว่าแวะเวียนมาทานชาบูชาบูแบบ ไม่มีซ�้ำ ไม่มีเบื่อแน่นอน ภายในร้านตกแต่งแบบโปร่งโล่ง นัง่ สบาย ไม้สอี อ่ นตัดกันอย่างดีกบั สีแดงทีใ่ ช้ตกแต่ง มีความทันสมัยทีแ่ ฝงไปด้วยกลิน่ อายตะวันออกสไตล์ญปี่ นุ่ ผสมผสานกับจีน ภายในแบ่งพื้นที่ให้บริการทั้งแบบเคาน์เตอร์บาร์ มีมุม โซฟานั่งสบาย และโต๊ะแบบทั่วไป ส่วนที่พิเศษสุดคือมีมุมส่วนตัวส�ำหรับ ลูกค้า 8-20 ท่าน ที่พร้อมบริการไว้ให้ได้เพลิดเพลินกับอาหารมื้ออร่อย และเป็นส่วนตัว

ถ.สุขุมวิท S&P ซ.สุขุมวิท 26

ซ.สุขุมวิท 24 Asquare

Shabu Sen

K Village

Nihonmachi

ชั้น 2 K Village สุขุมวิท 26 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 3885-6 เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-22.30 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-22.30 น. (ครัวปิด 21.45 น.) www.shabu-sen.com

Big C Extra

ถ.พระราม 4

181


Modern

Shin Kai Sushi & Sashimi Bar ความอร่อยส่งตรงจากทะเลลึก

ด้วยมองเห็นว่าร้านอาหารญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ มักรวมตัวกันอยู่ในย่านการค้า ย่านธุรกิจกลางเมือง เพื่อนๆ นักทาน อาหารญี่ปุ่นจึงรวมตัวกันเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นพรีเมี่ยมขึ้นบน ถนนราชพฤกษ์ เพื่อเป็นร้านส�ำหรับครอบครัวในย่านดังกล่าว จะได้ ไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปทานอาหารญี่ปุ่นคุณภาพดีอีกต่อไป ภายในร้านกว้างขวาง โดดเด่นด้วยภาพเรือกลางทะเล เพดานไม้ที่ตั้งใจออกแบบให้เป็นเกลียวคลื่น ได้แรงบันดาลใจมา จากชื่อร้าน Shin Kai อันมีความหมายว่า ทะเลลึก เพื่อสื่อถึงวัตถุดิบ หลากหลาย ล้วนมาจากทะเลน�้ำลึกทั้งสิ้น เป็นความหมายแฝง ที่น่าสนใจทีเดียว 182


ซูชิบาร์ยาวบรรจุอาหารทะเลสดๆ ไว้ มากมาย เรียกน�ำ้ ย่อยด้วย สลัดชินไค (Shin Kai Salad) สลัดในชามเปลขนาดใหญ่ ผักนานาชนิด ถูกปิดจนมิดด้วยอาหารทะเล อาทิ ไข่ปลาแซลมอน ปลาแซลมอน หอยปีกนก ปลาทูนา่ ปลาหมึกยักษ์ และปลาฮามาจิ เสิร์ฟพร้อมน�้ำสลัด 2 แบบ น�้ำ สลัดงา และน�้ำสลัดหัวหอม สามารถทานแบบ แยกน�้ำสลัด หรือคลุกรวมก็อร่อยหลากรสชาติ ตามด้วยแซลมอนโรล (Spicy Salmon Roll) ไส้ครีมชีส แซลมอน แล้วม้วนด้วยแซลมอน อีกชัน้ ตัดเป็นค�ำ เผาไฟจนหอม โรยไข่กงุ้ แต่งจาน ด้วยซอสหวานและซอสเผ็ด เสริมรสชาติได้ลงตัว ซูชิจานซิกเนเจอร์รวมพิเศษ 8 อย่าง (Shin Kai Sushi) น่าทานด้วย Otoro Aburi ท้องปลาทูน่าเนื้อนุ่ม ชิ้นใหญ่เผามาก�ำลังดีวาง ด้านบนด้วยวาซาบิดอง เพิม่ ความหอม Hamachi Spicy ปลาฮามาจิแบบเผากับซอสเผ็ด Salmon Miso หอมซอสมิ โ ซะที่ ป ้ า ยมาบนแซลมอน รสกลมกล่อม Engawa Ponsu ความเปรี้ยวของ ซอสพอนซึตดั เลีย่ นความมันของครีบปลาตาเดียว ได้ดที เี ดียว Foie Gras ตับห่านเผาไฟหอมชุม่ ปาก ไม่ตอ้ งมีตวั เสริมใดๆ Hotate Cheese หอยเชลล์โปะ ด้านบนด้วยชีสและไข่กงุ้ เนือ้ หอยนุม่ หวาน ได้ชสี กับไข่กงุ้ มาช่วยเพิม่ ความมัน Kobe Uni เพียงวาง ไข่หอยเม่นบนเนื้อโกเบที่น�ำไปเผาเล็กน้อย และ ค�ำสุดท้าย Ikura ซูชหิ น้าไข่ปลาแซลมอนกลมกล่อม ขึ้นด้วยไข่แดงของไข่นกกระทา ก็ท�ำให้อร่อย ไม่รู้ลืม

ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี

J Arena

Shin Kai Sushi & Sashimi Bar

ถ.ราชพฤกษ์ The Circle

โครงการ J Arena ถ.ราชพฤกษ์ บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 08 5295 5245 เปิดทุกวัน เวลา 12.00-22.00 น. Shinkai premium sushi bar

183


Modern

SHIO Yoshoku Cafe & Restaurant อร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตะวันตกกับโยโชคุ /

โยโชคุ (Yoshoku) คืออาหารตะวันตกในสไตล์ ญีป่ นุ่ เนือ่ งจากระหว่างช่วงสิน้ สุดการปิดประเทศ อาหาร จากโลกตะวันตกได้หลั่งไหลเข้าสู่ญี่ปุ่น และมีอิทธิพล ต่ออาหารญี่ปุ่นด้วย ชาวญี่ปุ่นจึงนิยมทานอาหารแบบ ตะวันตกกันอย่างแพร่หลาย ร้านอาหารต่างๆ เริ่มเสิร์ฟ อาหารตะวันตก โดยเรียกว่า โยโชคุ ซึ่งย่อมาจากค�ำว่า อาหารตะวันตก (Seiysohoku) และเรียกร้านทีข่ ายอาหาร ตะวันตกว่า โยโชคุยะ (Yoshokuya) หรือร้านอาหาร ตะวันตกนั่นเอง

184


โยโชคุจากเมือ่ ครัง้ แรกเริม่ จนถึงปัจจุบนั ได้รบั การประยุกต์ให้เข้า กับชาวญี่ปุ่นจนถือว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารญี่ปุ่นไปโดยปริยาย ชาวญี่ปุ่นนิยมทานอาหารโยโชคุอย่างมากในชีวิตประจ�ำวัน โดยทานกับข้าว ซุปมิโซะ และใช้ตะเกียบ เช่น แฮมเบิรก์ (Hamburger) โคร็อกเกะ (Korokke) โอะมุไรซึ (Omu-raisu) หรือข้าวผัดห่อไข่ และสปาเกตตีผัด ซอสมะเขือเทศ (Naporitan) เป็นต้น SHIO ชือ่ ร้านแปลว่า “เกลือ” ส่วนผสมธรรมดา แต่มคี วามส�ำคัญ ในการปรุงรสอาหารทุกจาน ร้านตกแต่งเรียบง่ายด้วยไม้ โทนสีขาว ด�ำ เทา มีส่วนภายในร้านกว้างขวาง และสวนเย็นสบายด้านนอก เสิร์ฟอาหารแบบใหม่ ถูกปากทั้งชาวไทย และญี่ปุ่น เพราะโยโชคุเป็น อาหารฝรั่งที่ท�ำให้ทานง่ายขึ้น ไม่เน้นครีมหนักๆ และมีส่วนผสมคุ้นเคย อย่างโชยุ โดยวัตถุดิบหลักต่างๆ น�ำเข้าจากญี่ปุ่น ดูแล และท�ำอาหาร ทุกจานเองโดยคุณญาดา เรืองสุขอุดม ซึ่งไปเรียนท�ำอาหารถึงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และหุ้นส่วนอีกหนึ่งคนดูแลเรื่องขนมทั้งหมด ออร์เดิรฟ์ จานแรก Scallop Carpaccio หอยเชลล์ฮอกไกโดตัวใหญ่ ฉ�ำ่ หวานแล่บางราดซอสออกเปรีย้ ว โรยผักหลายชนิด ซึง่ จะได้รสชาติของ ซอสทีเ่ ข้ากับเนือ้ หอยเชลล์ อีกจานเรียกน�ำ้ ย่อย Tofu Teriyaki อร่อยแบบ ญี่ปุ่นด้วยเต้าหู้ทอดราดซอสเห็ด แต่งกลิ่นด้วยทรัฟเฟิลหอมชวนทาน อาหารจานหลักทีอ่ ร่อยไม่ลมื Scallop Foie Gras with Balsamic Teriyaki Sauce ตับห่านและหอยเชลล์ยา่ งพอหอม วางลงบนขนมปังชุบไข่ (French Toast) ราดซอสเทอริยากิออกรสเปรีย้ วด้วยบัลซามิก เมือ่ ทานคู่ ตับห่าน หอยเชลล์ และขนมปังอร่อยเข้ากันไม่เลี่ยนเลย และอีกจาน แสนอร่อยด้วย Kakuni Risotto รีซอตโตหมูตุ๋นสไตล์ญี่ปุ่น ข้าวรีซอตโต นุ่มก�ำลังดี ปรุงรสด้วยโชยุและซุปหมู เนย และชีสเล็กน้อยทานคู่หมูตุ๋น ชิ้นใหญ่แสนนุ่ม

ซ.สุขุมวิท 55

Samitivej Hospital

ซ.สุขุมวิท 49

ซ.สุขุมวิท 39

ซ.สุขุมวิท 31

ซ.พร้อมมิตร

SHIO Yoshoku Cafe & Restaurant

127 ซ.สุขุมวิท 49 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2662 8378 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-22.30 น. SHIO Yoshoku Cafe & Restaurant /

/

BTS

พร้อมพงศ์

ถ.สุขุมวิท

BTS

ทองหล่อ

185


Modern

Sousaku

อร่อยเรียบง่าย แต่ไม่ธรรมดา ร้ า นอาหารญี่ ปุ่น เล็ ก ๆ ที่ เ น้ น เสิ ร ์ ฟ ซู ชิ แ ละ ซาชิมิสดใหม่ ตกแต่งด้วยผนังปูนเปลือย มีลวดลาย วาดไว้อย่างสวยงาม โทนสีของเฟอร์นิเจอร์เน้นเรียบๆ แต่ขรึม ให้ความรู้สึกเท่ปนอบอุ่น ส่วนที่นั่งมีทั้งแบบเป็น โต๊ะ และเคาน์เตอร์ซูชิให้เลือกนั่งตามใจชอบ

186


ซูชมิ เี สิรฟ์ ทัง้ แบบเป็นค�ำและเป็นเซต ทีน่ า่ สนใจคือ เซตเชฟจัดให้ หรือที่เรียกว่า Omakase ในเมนูเขียนไว้ว่า Sousaku’s Omakase on The Table เป็นชุดข้าวปั้นที่ ค่อนข้างจะเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยหัวใจของซูชิญี่ปุ่น อยู่อย่างครบถ้วน เรียงค�ำให้ทานแบบ Omakase ตั้งแต่ วัตถุดิบรสชาติอ่อนและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ประกอบด้วย ปลาจาระเม็ดญี่ปน่ ุ (Makuroban) ทูน่าเนื้อแดง(Akami) ท้องปลาแซลมอน (Salmon Toro) หอยปีกนก (Hokkigai) หอยเชลล์ ฮ อกไกโด (Hotate) ซาบะดอง (Saba) ปลาไหลย่าง (Unagi) ทุกค�ำสดใหม่ เรียงจากปลาเนือ้ ขาว และจบที่ปลาไหลย่าง ทานอิ่มอร่อยก�ำลังดี ซาชิมิก็เช่นกันมีทั้งแบบเซตและเลือกเองตาม ความชอบ ทั้งแซลมอนส่วนท้อง หอยเชลล์ฮอกไกโด ปลาจาระเม็ดญี่ปุ่น ทูน่าเนื้อแดง ฯลฯ หรือจะสั่งเป็น Sousaku Sashimi Grand ที่พรั่งพร้อมด้วยปลาสดๆ นานาชนิด เสิร์ฟแบบเรียบง่ายแต่น่าทานเป็นอย่างมาก ส�ำหรับคนชอบทานโรลทีผ่ สมผสานรสชาติอย่าง ลงตัวแล้ว แนะน�ำ Crispy Salmon Skin Roll และ Spicy Wasabi Sauce เอาหนังแซลมอนทอดกรอบมากมาโรล กับแซลมอนสด และซอสเผ็ดผสมวาซาบิ แนะน�ำให้รีบ ทานเร็วๆ จะได้กรอบนาน โรลที่ดูเรียบง่าย แต่อร่อยได้ใจ ด้วยความกรุบกรอบครบรส อีกจานเอาใจคนรักเนื้อ Wagyu Duo ซูชิเนื้อ วากิว 2 ค�ำ 2 รส ค�ำแรกรสอ่อน จะช่วยดึงความโดดเด่น ของค�ำที่ 2 ให้เข้มขึน้ เป็นอาหาร 2 ค�ำทีอ่ ร่อยและน่าจดจ�ำ

ถ.พหลโยธิน

Baan Yoswadi ซ.พหลโยธิน 7 ซ.อารีย์ 1

ซ.อารีย์ 2

ซ.อารีย์ 3

Sahakorn Pranakorn BTS

อารีย์

Sousaku

1/6 ซ.อารีย์ 2 ถ.พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2279 2461 เปิดทุกวัน อังคาร-อาทิตย์ เวลา 12.00-15.00 น. และ 17.00-22.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) Sousaku

187


Modern

Tenyuu Grand Japanese Restaurant ความอร่อยระดับพรีเมี่ยมสั่งตรงจากญี่ปุ่น โดดเด่นเรือ่ งรสชาติและความสดใหม่ของวัตถุดบิ โดยมีเคล็ดลับ อยู่ที่ขั้นตอนการท�ำ เน้นท�ำสด เสิร์ฟเร็ว และแนะน�ำให้ทานภายใน 10 วินาที เพื่อให้ได้รสชาติแท้ๆ ของวัตถุดิบ ลูกค้าจ�ำนวนไม่น้อยต่าง ติดใจในความอร่อยจนมาเข้าแถวชิมกันอย่างเนืองแน่นทุกวัน ท�ำให้การ หมุนเวียนของอาหารสดเป็นไปอย่างรวดเร็วจนต้องสัง่ วัตถุดบิ เกรดพรีเมีย่ ม จากประเทศญี่ปุ่นแบบวันต่อวัน เท็นยู แกรนด์ เจแปนนิส เรสเตอรองต์ พร้อมน�ำเสนอความหลากหลายของเมนูแสนอร่อย เริ่มจาก Tenyuu Sushi ซูชิจานใหญ่ 12 ชิ้น เน้นเนื้อปลาหลากหลายชนิดที่เป็นระดับพรีเมี่ยมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น Akami, Sayori, Salmon และ Otoro จากนัน้ มาต่อกันด้วยอาหารจานเส้น เสิร์ฟสวยงามอย่าง Otoro Ikura Inaniwa เส้นอินานิวะเย็นเหนียวนุ่ม กับปลาโอโทโร่สบั ด้านบน เพิม่ ความอร่อยด้วยไข่ปลาแซลมอน สาหร่าย 188


และวาซาบินิดหน่อย ราดด้วยน�้ำซารุ เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ ขอบอกว่าอร่อยสุดๆ หากยังอร่อยไม่จุใจต้องลองเมนูง่าย แต่ขายดีเสมออย่าง Ikura Lava ไข่ปลาแซลมอนม้วนด้วย สาหร่ายแบบทานแล้วระเบิดความความชุม่ ฉ�ำ่ อยูภ่ ายในปาก ท้ายสุดนี้ ขอแนะน�ำเมนูเอกที่ไม่ควรพลาดกับ Lobster Mentaiko Yaki กุ้งมังกร 7 สี ล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ ปรุงด้วย ซอสไข่กุ้ง รสชาติก�ำลังดี ราดบนตัวล็อบสเตอร์ผ่ากลางแบบ เต็มๆ เนื้อ ซึ่งจะให้รสชาติหวานมันอร่อยจนต้องบอกต่อ ทั้ง ความสด การปรุงซอสและระดับการย่างทีไ่ ม่สกุ เกินไป ท�ำให้ เนื้อล็อบสเตอร์มีความนุ่มชุ่มฉ�่ำในทุกค�ำ ส�ำหรับ ซูชิ เลิฟเวอร์ แนะน�ำทีน่ งั่ ตรงซูชบิ าร์ทปี่ ระจ�ำการ ของเชฟเพือ่ ดูการแล่ปลา การท�ำซูชิ และรับค�ำแนะน�ำจานอร่อย จากเชฟได้ตลอดเวลา

ซ.สาทร 6

ซ.สาทร 8

ถ.นราธิวาชราชนครินทร์

Tenyuu Grand

ถ.สาทรเหนือ

BNH Hospital Christ Church Bangkok

66 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0 2632 1777 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-14.30 น. และ 17.30-22.00 น. Tenyuu

คลอง

ถ.สาทรใต้

189


Modern

Teriyaki Bar Kelly’s อร่อย ทานง่าย สไตล์ อิซากาย่า

บาร์ชั้นเดียวนั่งสบายตกแต่งสไตล์ยุค 50 สดใสด้วยโคมไฟ แบบต่างๆ โปสเตอร์หนังวินเทจตลอดแนวผนัง และครัวเปิดให้เห็น เตาปิ้งย่างที่ควบคุมดูแลโดยเชฟชาวญี่ปุ่นจากเมืองนาโกย่า เสิร์ฟ อาหารทานง่ายสไตล์อิซากาย่า อาทิ นาเบ เทปปันยากิ ทาโกยากิ และ เทอริยากิ เหมาะกับการนัง่ ดืม่ สังสรรค์กบั เพือ่ นฝูง พร้อมทานอาหารอร่อยๆ เริม่ จากอาหารเรียกน�ำ้ ย่อยแบบฝรัง่ ชือ่ เมนูวา่ ขนมปังทาซอสพาเต้ (Yakitate Bucket to Jikasei Liver Pate) อร่อยด้วยขนมปังฝรั่งเศสปิ้ง กรอบหอม ทานคู่ตับบด โดยใช้ตับไก่บดผสมเนย ครีมสด เกลือ และ พริกไทย รสชาติกลมกล่อมก�ำลังดี

190


ตามด้วยอาหารยอดนิยมถูกใจคนไทยทีช่ อบทานเผ็ด ผักห่อหมู เทปปันยากิ (Teppan Tasai de Tsutsumu Buta Miso Galbi) หมูผัดผัก ปรุงรสด้วยมิโซะและพริกเกาหลี รสเข้มข้น ทานคู่ผักกาดแก้วสดกรอบ สามารถขอผักสดเพิ่มได้ ส�ำหรับอาหารขึน้ ชือ่ คงหนีไม่พน้ เทอริยากิ (Teriyaki) อาหารจาก นาโกย่า ทีม่ สี ตู รลับเฉพาะมากกว่า 30 ปี Sumibiyaki Moriawase 5 Hon อาหารเสียบไม้ย่าง 5 ชนิด คัดเลือกโดยเชฟ สามารถบอกได้ว่าชอบหรือ ไม่ชอบทานอะไร การันตีความอร่อยและถูกใจแน่นอน ด้วยความเอาใจใส่ ตัง้ แต่วตั ถุดบิ การปรุงรส และวิธกี ารย่าง มีหลากหลายชนิด ตัง้ แต่ลกู ชิน้ ไก่ย่างซอสเทอริยากิ (Nama Tsukuneyaki) เบคอนพันมะเขือเทศย่าง (Becon no Petit Tomato Maki) หมูสามชั้นสลับกับต้นหอมญี่ปุ่นย่าง (Butabara Negima) เนือ้ ไก่ยา่ งชีสราดซอส Tabasco (Chicken Cheese Jalapeno) และเนื้อไก่ย่างราดซอสวาซาบิ (Shimofuri Sasami Wasabi) ร้านเล็กๆ มีประตูทางเข้า 2 ด้าน เสิร์ฟอาหารอร่อยและบาร์เครือ่ งดืม่ แบบ ครบสูตร เปิดเพลงสบายๆ พนักงานยิ้มแย้ม แจ่มใส มีที่จอดรถกว้างขวาง เท่านีก้ เ็ พียง พอจะจัดให้ Teriyaki Bar Kelly’s เป็น อีกร้านในดวงใจ

ซ.สุขุมวิท 34

ถ.สุขุมวิท

ซ.สุขุมวิท 53

ซ.สุขุมวิท 51

ซ.สุขุมวิท 49

Teriyaki Bar Kelly’s

BTS ทองหล่อ

46 ซ.สุขุมวิท 51 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2662 5155, 08 6077 1479 เปิดทุกวัน จันทร์-เสาร์ เวลา 17.30-24.00 น. (ปิดวันอาทิตย์) Teriyaki Bar Kelly’s

191


Modern

TETSU

โอมิ เนื้อพรีเมี่ยม ในร้านอาหารญี่ปุ่นระดับไฮเอนด์ เท็ตสึ (Tetsu) ร้านอาหารญี่ปุ่นระดับไฮเอนด์ โดดเด่น ด้วยวัตถุดบิ ชัน้ ยอดทีน่ ำ� เข้าจากทัว่ ทุกมุมโลก โดยเฉพาะเนือ้ โอมิ (Omi) หนึ่งในสามของสุดยอดเนื้อวัวจากประเทศญี่ปุ่น โดย คุณชิตพล วิวัฒนาเกษม ผู้อ�ำนวยการบริหารร้าน ดูแลเอาใจใส่ ทุกขัน้ ตอน และคัดเลือกเนือ้ วากิวพันธุพ์ เิ ศษ จากฟาร์มทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในภูมิภาคคันไซ ส่งตรงสู่ร้านพร้อมป้ายตราสัญลักษณ์การันตี สุดยอดเนือ้ โอมิจากญีป่ นุ่ เหมาะส�ำหรับคนรักเนือ้ โดยเฉพาะ ด้วยเมนู Premium Japanese Wagyu Platter ซึง่ ประกอบด้วยเนือ้ โอมิ ส่วนต่างๆ ดังนี้ Striploin เป็นส่วนทีอ่ อกก�ำลังน้อย แต่มไี ขมันเยอะ จึงท�ำให้มีรสชาติดี Jo Rousu เนื้อสันพิเศษ ที่มีชั้นไขมัน ลายหินอ่อนแทรกอยู่ในทุกอณูของเนื้อ เมื่อน�ำมาปิ้ง ไขมันจะ 192


ส่งกลิน่ หอมชวนทาน และ Rousu เนือ้ สัน ที่เมื่อเคี้ยวจะมีรสสัมผัสและเนื้อนุ่ม นอกจากนี้ยังมีส่วนต่างๆ ของเนื้อ รวมถึงหมู ซีฟู้ด และผักนานาชนิดให้ เลือกปิ้งย่างได้จุใจ อีกทั้งยังมีเมนูโดดเด่นอื่นๆ อาทิ Double Trouble Sashimi เนื้อโอมิวากิวเสิร์ฟพร้อมไข่หอยเม่นสด ที่คัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมี่ยม ทาน กับวาซาบิและโชยุ เพิ่มรสชาติความอร่อยเป็น 2 เท่า ด้วยสุดยอดเนื้อและ สุดยอดอาหารทะเลในค�ำเดียว หรือ จะเป็น Sweet Tangy Roll โรลไส้อูนางิ อะโวคาโด ม้วนด้วยมะม่วงน�้ำดอกไม้หวานฉ�่ำ ฟัวกราส์หั่นชิ้นพอดีค�ำวางท็อปด้านบน ราดด้วย ซอสเทริยากิ ตกแต่งด้วยทองค�ำเปลว เป็นเมนู Signature ซูชขิ องทางร้าน รสชาติ ก ลมกล่ อ มลงตั ว เมนู ส ลั ด แสนอร่อยด้วย Kaiso Salad สลัดสาหร่ายไคโซ และผักนานาชนิด เพิ่ม รสชาติด้วยน�้ำสลัดงาสูตรพิเศษรส กลมกล่อม TETSU ภาษาญี่ปุ่นแปลว่า เหล็กกล้า ร้านจึงตกแต่งด้วยแผ่นเหล็ก ขนาดใหญ่ ท�ำคล้ายกับถูกฉีกให้ขาด โดดเด่นด้วยผนังอิฐเปลือย ซึ่งใช้อิฐ จากเตาหลอมเหล็กเก่า เพื่อให้ได้ พื้นผิวที่สวยงาม ดูมีสไตล์และทันสมัย

ชิดลม

ถ.วิทยุ

TETSU Central Chidlom

ชั้น 5 Central Embassy ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0 2160 5722 เปิดทุกวันเวลา 11.00-22.00 น. TETSU

Central Embassy

ถ.เพลินจิต

เพลินจิต

193


Modern

Yuu & Wine

บาร์บีคิวอร่อยระดับตำ�นาน จากการรวมตัวของกลุม่ เพือ่ นสนิทผูท้ มี่ คี วามหลงใหล อาหารญีป่ นุ่ โดยเฉพาะอาหารปิง้ ย่างรสดี และยังได้ใช้เวลา ขณะปิ้งย่างกับเพื่อนฝูง เป็นจุดก�ำเนิดของร้านอาหาร ยูเรสเตอรองส์ สาขาแรกเมื่อราว 10 ปีก่อน สร้างชื่อเสียงใน เรือ่ งความเอาใจใส่ พิถพี ถิ นั ในทุกขัน้ ตอน จึงมีการขยายสาขา เพิ่มมากขึ้นเป็นล�ำดับ นอกจากนี้ยังมีการเปิดร้าน Yuu & Wine ร้าน บาร์บีคิวระดับพรีเมี่ยมภายใต้แบรนด์ ยู เรสเตอรองส์ เสิร์ฟ ทัง้ เนือ้ ในประเทศและต่างประเทศทีค่ ดั คุณภาพพิเศษยิง่ ขึน้ พร้อมจิบไวน์ในบรรยากาศทีต่ กแต่งหรูหรา ไวน์ชนั้ ดีจบิ คูก่ บั ความอร่อยแบบญี่ปุ่นรสชาติเยี่ยม อาทิ แฮมเบิร์กเซตหมู ซอสหอมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นผสานตะวันตก ซึ่งต้องเป็นเชฟ 194

ผูม้ ปี ระสบการณ์เท่านัน้ ในการปรุงอาหารจานร้อนนีใ้ ห้อร่อย ต่อด้วยสปาเกตตีสุกียากี้ ด้วยสูตรน�้ำซอสสุกียากี้ญี่ปุ่น เฉพาะทีห่ อมอร่อย เมือ่ น�ำมาปรุงกับเส้นสปาเกตตีเหนียวนุม่ ออกมาเป็นอาหารรสชาติผสมผสานทีล่ งตัว อาหารสุขภาพ น่าทานอีกจานคือ ผักคอสและเต้าเจี้ยว ผักสดกรอบ ปลอดสาร เสิร์ฟคู่กับเต้าเจี้ยวปรุงรสที่ใครชิมต้องติดใจ ซุปหมูตุ๋น ที่มีความอร่อยอยู่ในน�้ำซุปเข้มข้น หอม เครือ่ งปรุง เนือ้ หมูคดั สรรส่วนทีน่ มุ่ อร่อย น�ำมาตุน๋ พร้อมกับ ไข่ทบี่ างเบาและผักต่างๆ และเมนูรบั รองความอร่อยไม่ธรรมดา หมูผดั กิมจิ เนือ้ หมูสว่ นทีต่ ดิ มันผัดเข้ากันกับกิมจิทเี่ ลือ่ งชือ่ ของร้าน ทานคู่กับข้าวผัดกระเทียม ที่หลายคนติดใจ


พระ

ราม

3ซ

Yuu & Wine INT-Intersect

.38

และทีพ่ ลาดไม่ได้คอื บาร์บคี วิ พรีเมีย่ ม ทีม่ เี มนูหลากหลาย ทัง้ หมูหมักเปปเปอร์ เนือ้ หมู ส่วนสันคอที่นุ่มและเด้ง หมักกับซอสเปปเปอร์ แสนอร่อย หมูโชกุน เป็นเนือ้ หมูสว่ นสันคอนุม่ ๆ และ เมนูพระเอกของร้านทีต่ อ้ งแนะน�ำ ยู วากิว โมโมะ เนือ้ วากิวจากประเทศญีป่ นุ่ ส่วนทีค่ ดั สรรแล้วว่า แสนอร่อย ไขมันแทรกน้อยแต่ยังนุ่มอย่าง เหลือเชื่อ ย่างและจิ้มด้วยน�้ำจิ้มสูตรพิเศษ ใส่ พริก กระเทียม น�ำ้ มะนาว เพิม่ รสชาติตามชอบ เป็นความอร่อยลงตัวทีส่ ะสมจากประสบการณ์ โดยแท้

Tesco Lotus

ทางด่วน ยกระ ดับ

SV City

โครงการ INT-Intersect ถ.พระราม 3 ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2682 6208 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น. www.yuurestaurant.com

Central Rama III

195


Modern

Zipangu

อาหารญี่ปุ่นและสาเก คู่แท้ความอร่อย ร้านอาหารและสาเกบาร์ของซอมเมอลิเยร์และ สาเกมาสเตอร์ชื่อดังจากแดนซามูไร คุณโคจิ ฮาระ (Koji Hara) โดยทางร้านมีคอนเซ็ปต์เน้นการจับคู่อาหารญี่ปุ่น และเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ เพือ่ ดึงรสชาติของอาหารให้ออก มาได้อย่างเต็มที่ ภายในตกแต่งด้วยไม้เรียบหรูคลาสสิก เน้นเก้าอี้นั่งสบายด้วยโซฟาขนาดใหญ่ ด้านหนึ่งของ ร้านเป็นบาร์เครื่องดื่มโดดเด่น มีสาเก ไวน์ และเครื่องดื่ม นานาชนิดเรียงราย อีกด้านของผนังเป็นกิโมโนสวยเรียก สายตาด้วยภาพคาแรคเตอร์ญี่ปุ่นที่ฉายจากเครื่องฉาย ลงบนกิโมโนแทนจอภาพเรียบๆ ทั่วไป 196


นอกจากร้านอาหาร คุณโคจิ ยังเป็นตัวแทน น�ำเข้าสาเกและไวน์ ซึง่ สาเกแนะน�ำตัวใหม่ “Born” โด่งดัง อย่างมากในประเทศญีป่ นุ่ ก�ำลังเดินทางมาถึงประเทศไทย Dream Come True (Yume ha Masayume) สาเกทีน่ ายก รัฐมนตรีญปี่ นุ่ ส่งไปแสดงความยินดีแด่บารัค โอบามาทีไ่ ด้ รับต�ำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ Wing of Japan (Nihon no Tsubasa) สาเกที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเลือก ดื่มบนเครื่องบิน นอกจากนี้ยังมีสาเกแชมเปญเหมาะกับ การดื่มเฉลิมฉลองอย่างสาเกแบรนด์ Mizubasho Pure ซึง่ ได้รบั รางวัลมากมายและจดลิขสิทธิห์ า้ มลอกเลียนแบบ อีกด้วย เมื่อมีเครื่องดื่มแล้ว อาหารของร้านก็อร่อย โดดเด่นเช่นกัน โดยเฉพาะซาชิมิ ทีท่ านกับสาเกแล้วจะยิง่ ท�ำให้อาหารอร่อย และช่วยเพิ่มรสชาติของสาเกอีกด้วย 8 Kinds of Special Selected Sashimi ปลาดิบ 8 ชนิด เลือกสรรจากความสดของปลาในวันที่ทาน ส่วนใหญ่ ยืนพื้นด้วย ทูน่า ฮามาจิ และแซลมอน ฯลฯ หรือใครชอบ อาหารทานเล่นจานเล็กแสนเท่ แนะน�ำ Hickory Smocked Duck with Rock Salt อกเป็ดรมควัน เสิร์ฟบนเตาย่าง เล็กๆ แบบญี่ปุ่น สามารถเลือกทานตามระดับความสุก ที่ชอบได้เอง Spider Roll หรือข้าวปั้นไส้ปูนิ่มทอดกรอบ นอกจากความกรอบของปูนิ่มแล้ว เชฟยังใช้แป้งและ เกล็ดขนมปังที่ได้จากการทอดปูนิ่มน�ำมาโรยแล้วม้วน ไปพร้อมข้าว เพิ่มความกรุบกรอบ ทานคู่ซอสเผ็ดมาโย และพอนซึ ที่บรรจงแต่งจานให้เหมือนใยแมงมุม ทั้ง น่าทาน และอร่อยกลมกล่อม ทางร้านมักมีโปรโมชั่นน�ำไวน์ชั้นดีมาลดราคา และมีสาเก 3 ชนิดให้ลองพร้อมอาหารในราคาย่อมเยา ทัง้ นีค้ งต้องแวะเวียนไปทีร่ า้ นบ่อยๆ ว่าช่วงไหนมีโปรโมชัน่ อะไร แต่ที่แน่ๆ คือ Zipangu มีอาหารอร่อยทานคู่สาเก ชั้นเยี่ยมไว้บริการสม�่ำเสมอ

ถ.สุขุมวิท

ซ.สุขุมวิท 19

The Westin Grande Sukhumvit Robinson

Sacha’s Hotel Uno ซ.สุขุมวิท 19 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2651 2180 เปิดทุกวัน เวลา 06.00-02.00 น. Zipangu

Zipangu Sacha’s Hotel Uno อโศก

Sheraton Grande Sukhumvit

Exchange Tower

197


Fusion


Fusion

FUMi Japanese Cuisine วัตถุดิบที่ดี ไม่จำ�เป็นต้องปรุงรสเสมอไป

FUMi Japanese Cuisine ยึดมั่นในพื้นฐานของวิธีท�ำอาหารแบบ ญีป่ นุ่ ทีว่ า่ “ส�ำหรับวัตถุดบิ ทีด่ ี ไม่จำ� เป็นต้องปรุงรสเสมอไป” จึงเป็นทีม่ าของ ความใส่ใจในคุณภาพ ความสดสะอาดของวัตถุดิบที่น�ำมาประกอบอาหาร ในทุกๆ เมนู ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ดั้งเดิมผสมฟิวชั่น ปรุงอาหารทั้งครัวร้อน และครัวเย็นให้เห็นในครัวเปิดกลางร้าน นอกจากจะได้เพลิดเพลินกับรสชาติ อาหารแล้ว ยังสามารถมองเห็นทุกขั้นตอนการปรุงอย่างใกล้ชิด เพื่อความ แน่ใจว่าทางร้านเอาใจใส่เลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุด เมนูแนะน�ำ อาทิ ปลาโทโรฮอกเกะย่าง (Toro Hokke) มีให้เลือกทัง้ แบบ A la carte หรือเป็นเซตที่มี ปลาย่าง ไข่ตุ๋น ซุป สลัด และกิมจิ 200


สลัดปลาดิบรวม (Seafood Kaizen Salad) ปลาดิบหลายชนิดเสิร์ฟพร้อมผักสลัด และน�้ำสลัดงารสกลมกล่อม ส�ำหรับซูชิสามารถ สั่งแบบจาน 2 ชิ้น หรือจะสั่งหลายจาน แล้วรวม เสิร์ฟในจานเดียวก็ดูน่าทาน มีให้เลือกตามชอบ เช่ น ซู ชิ เ นื้ อ ปลาทู น ่ า (Akami) ซู ชิ ป ลาโอ (Maguro) หากชอบแบบค่อนข้างสุกก็เลือก เป็นซูชิแซลมอนย่าง (Shake Saikyo Yaki) ที่มี ซอสมิโซะท็อปมาบนเนื้อปลาเพิ่มรสชาติและ ความหอม หรือจะเป็นซูชปิ ลาหมึก (Ika) ปลาหมึก เนื้อนุ่มกับข้าวซูชิรสดี ส�ำหรับจานฟิวชั่นแนะน�ำ Dragon Roll ข้าวห่อ สาหร่ายไส้ปลาไหลย่าง แอสพารากัส แตงกวา แล้วพัน รอบด้วยอะโวคาโดสด ตัดเป็นค�ำ แต่งจานด้วยซอสหวาน และมายองเนส ร้าน FUMi Japanese Cuisine มีหลายสาขา เน้น นัง่ ทานง่าย พร้อมเมนูอาหารนับร้อยรายการล้วนปรุงสดจาก ธรรมชาติทั้งสิ้น ทั้งซาชิมิ ราเมง ซุป เทปปันยากิ เทมปุระ ฯลฯ เลือกสรรได้ในเมนูอาหารเล่มใหญ่ ดูเพลินสั่งเพลิน กันได้ไม่สิ้นสุด

ถ.กาญจนาภิเษก

ไปแจ้งวัฒนะ

FUMi Japanese Cuisine Fashion Island The Promenade

ถ.รามอินทรา ซ.สวนสยาม

ถ.นวมินทร์

Makro

ชั้น 2 The Promenade คันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทร. 0 2108 5114 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น. www.fumi.in.th FUMi Japanese Cuisine

201


Fusion

High Hat Sushi Bar

เมนูอร่อย ด้วยแรงบันดาลใจจาก Hollywood ร้านอาหารญีป่ นุ่ สไตล์อเมริกนั เกิดจากการรวมตัวกันของกลุม่ เพือ่ น 3 คน ที่เคยเปิดร้านซูชิที่ชิคาโกนานกว่า 10 ปี ก่อนจะย้ายมาอยู่เมืองไทย และเปิดร้านอาหาร พร้อมสร้างสรรค์เมนูอาหารที่แปลกใหม่ให้คนไทยได้ ลิ้มลองกัน โดยเชฟหนุ่มกิตติศักดิ์ สุนทรส เป็นผู้ดูแลส่วนซูชิบาร์ ร้านสวย กว้างขวาง เน้นความโล่งด้วยเพดานสูง ห้องกระจกมองเห็น สวนเล็กๆ ร่มรืน่ แบ่งด้านหนึง่ เป็นซูชบิ าร์และครัว อีกด้านของร้านเป็นบาร์นำ�้ เสิรฟ์ แบบเต็มรูปแบบทัง้ สาเก ไวน์ เบียร์ ค็อกเทล ฯลฯ ตกแต่งด้วยภาพเขียน และโคมไฟที่ท�ำจากหมวกดูเก๋เท่น่ามอง เมนูสะดุดตาจนต้องสัง่ คือ Ocean 14 จานซิกเนเจอร์ของทางร้าน ได้ แนวคิดมาจากภาพยนตร์ดงั Ocean 11 เป็นการรวบรวมวัตถุดบิ ชัน้ ยอดจาก ท้องทะเล ไม่ว่าจะเป็น ปลาหมึกยักษ์ กุ้ง เนื้อปู และห่อด้วยหอยเชลล์แทน สาหร่าย ตัดแบ่งเป็นชิน้ พอดีคำ� แต่งหน้าด้วยซอสรสเผ็ด ไข่กงุ้ และใบชะมวง หั่นฝอย รสชาติกลมกล่อมเข้ากัน 202


เมนูมากิอีกจาน Hawaiian อร่อย สดชื่นด้วยปลาไหลย่าง อะโวคาโด มะม่วงสุก ถั่วแมคคาเดเมีย และซอสปลาไหล รสชาติ หลากหลาย อร่อยด้วยเนื้อปลาไหลย่างอย่างดี หอมมะม่วงสุก และถั่วเคี้ยวกรุบกรอบ ส�ำหรับคนชอบทานถั่ว ยังมีเมนูแนะน�ำ อีกจานคือ Tiger Almond กุ้งลายเสือทอด ชุบอัลมอนด์สไลซ์ ที่ดัดแปลงเทมปุระกุ้ง มาเป็น เมนูใหม่ กลายเป็นความกรุบกรอบ เคี้ยวมัน ของอัลมอนด์กับเนื้อกุ้ง ที่ตัดรสกันได้อย่างดี กับความเปรีย้ วของซอสโยเกิรต์ วาซาบิเข้มข้น หรือ เลือกอีกจานแปลกในหมวดซาชิมิ Ginger Saba ทีท่ างร้านยกให้เป็นซิกเนเจอร์อกี จาน ด้วยการน�ำปลาซาบะดอง ไปเผาไฟเล็กน้อย โรยหน้าด้วยต้นหอมซอยละเอียดผสม ซอสขิง รสชาติอร่อยเรียบง่ายแบบญี่ปุ่น Mango Salsa สลัดที่ประยุกต์ น�ำเอาวัตถุดิบ ชัน้ ยอดมาผสมปรุงรวมกัน ทัง้ มะม่วงสุก เนือ้ ปูมา้ คลุกเคล้า ผักสด พริก เพิ่มรสชาติด้วยมะนาว มีทั้งความเปรี้ยว หวาน เผ็ด รสกลมกล่อม หลากหลาย แปลกใหม่ บ่งบอกความเป็น เอกลักษณ์เฉพาะของร้านได้ดีทีเดียว

Bangkok Hospital

The Medical Association of Thailand

ซ.เพชรบุรี 47

High Hat Sushi Bar

11/56 ซ.เพชรบุรี 47 แยก 1 (ซอยศูนย์วิจัย) ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0 2716 7495 เปิดทุกวัน อาทิตย์-พฤหัสบดี เวลา 11.30-14.00 น. และ 17.30-22.00 น. ศุกร์-เสาร์ เวลา 11.30-14.00 น. และ 17.30-23.00 น. High Hat Sushi Bar

ถ.เพชรบุรี

203


Fusion

Kaguya Japanese Gastro Bar อาหารญี่ปุ่นสไตล์ฝรั่งเศสจากเชฟกระทะเหล็ก

ด้วยความตั้งใจให้เป็น Gastro Bar ร้านจึงให้ความส�ำคัญกับ อาหารและเครื่องดื่มอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งดูแลโดยเชฟก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร ผู้ช�ำนาญอาหารฝรั่งเศสและอาหารญี่ปุ่น ที่ได้รับคัดเลือกให้แข่งในรายการ เชฟกระทะเหล็กอาหารญีป่ นุ่ ประเทศไทย และเป็นเชฟผูท้ า้ ชิงทีอ่ ายุนอ้ ยทีส่ ดุ คางุยะ (Kaguya) มาจากชื่อเจ้าหญิงในนิทานของญี่ปุ่น เจ้าหญิง จากดวงจันทร์ที่ก�ำเนิดจากกระบอกไม้ไผ่ ร้านจึงตกแต่งด้วยไม้และวัสดุจาก ธรรมชาติเป็นหลัก ทัง้ นีย้ งั แฝงความเป็นธรรมชาติไปกับเมนูอาหาร ซึง่ ส่วนใหญ่ เป็นอาหารญี่ปุ่นที่ปรุงและเสิร์ฟในสไตล์ฝรั่งเศสตามความถนัดของเชฟ เหมาะมานัง่ ชิลหลังเลิกงาน และชวนเพือ่ นมาอิม่ เอมกับอาหารและเครือ่ งดืม่ ด้วยจานเรียกน�ำ้ ย่อย Fluffy Fries ปูอดั เส้นทอดกรอบราดซอสสไปซี่ อาหารที่ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อท�ำให้เกิดความขัดแย้งกับตัวร้าน ร้านที่ดูเรียบหรู 204


จึงต้องมีอะไรที่ง่ายๆ สบายๆ มาตัด เอาความเป็นเด็กเข้ามา ช่วยให้เบาลง ตามด้วยจานอร่อยไม่แพ้กัน Rock Lobster with Smoked Paprika Sauce เทมปุระกั้งกระดาน ใช้กั้งกระดาน 2 ตัว ชุบแป้งเทมปุระทีท่ างร้านผสมเอง บวกกับผงโนริ (สาหร่าย) เพื่อให้เกิดความหอมเวลาทอด แป้งไม่อมน�้ำมันและไม่ เลี่ยนเวลาทานเพราะการผสมแป้งสูตรพิเศษ และปาปริก้า หอมกลิ่นรมควัน เผ็ดน้อยๆ ทานคู่ซอสทาร์ทาร์สีออกส้มจะ ช่วยเพิ่มรสชาติยิ่งขึ้น Smoke Duck Salad with Raspberry Yuzu Dressing สลัดอกเป็ดรมควัน ซึ่งน�ำเข้าจากออสเตรเลียจากครอบครัว ที่เป็นเพื่อนกับเชฟ มีเสิร์ฟเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้น แล่ไม่บาง มาก เนื้อนุ่มหอมกลิ่นรมควัน ผักออร์แกนิกหวานกรอบ เมื่อ ราดด้วยน�้ำสลัดราสเบอร์รี่และส้มยูซุ ทานแล้วสดชื่น Diamond Clam Negi Soup ซุปหอยตลับน�้ำใส ใช้ เทคนิคแบบการท�ำซุปอิตาเลียน โดยเปลีย่ นวัตถุดบิ ทัง้ หมดเป็น ญี่ปุ่น รสชาติถูกปากคนไทยที่สุด หอมหวาน ทานง่าย จานที่พลาดไม่ได้เด็ดขาด คือ Hon Maguro Sashimi ซาชิมิชุดรวมทูน่าครีบน�้ำเงิน เรียบง่ายแสนอร่อยด้วย ทูน่า เนือ้ แดง โอโทโร่ และชูโทโร่ พรีเมีย่ มน�ำเข้าจากญีป่ นุ่ ชิน้ ก�ำลังดี สดมาก และเนื้อ 3 ชนิด Saga Gyu, Kobe และ Kagoshima ซูชิเนื้อดิบหอมหวาน ด้วยเนื้อวัวพันธุ์ดีเลิศจากญี่ปุ่น

ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ H1 Mid Town

Kaguya Japanese Gastro Bar The Third Place Bangkok

ซ.เอกมัย

Starbucks

ซ.ทองหล่อ

J Avenue

โครงการ The Third Place ซ.ทองหล่อ 10 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2714 9974, 08 1619 8996 เปิดทุกวัน เวลา 11.30-14.00 น. และ 17.30-24.00 น. Kaguya Japanese Gastrobar

ซ.ทองหล่อ 10

205


Fusion

Koken Sushi & Dining Bar Sushi Addict Thai Twisted Japanese Food

ร้านโคเคน เกิดจากเชฟเคนและหุน้ ส่วน ชือ่ ร้านจึงมาจาก ชื่อ KEN ส่วนค�ำว่า KO นั้นมาจากค�ำว่า Coordinate โดยเปลี่ยน ตัวสะกดจาก Co เป็น Ko เพื่อความลงตัวและที่ส�ำคัญ ค�ำว่า Koken นั้น ในภาษา Dutch ยังแปลว่า Cooking อีกด้วย นอกจากนี้แล้ว Koken ยังพ้องเสียงกับ Cocaine ซึ่งก็ เข้ากับคอนเซ็ปต์ของร้าน ที่อยากท�ำให้ลูกค้าชื่นชอบอาหารของ ร้านและมาทานกันบ่อยๆ เสมือนเป็นการเสพติดอาหาร ท�ำให้เป็น ที่มาของสโลแกน “Sushi Addict” ของร้านนั้นเอง 206


เชฟเคน รัชพล ธนินโชติกร ใช้เวลากว่า 10 ปีในแวดวง อาหารญี่ปุ่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มจากการเป็น พนักงานเสิร์ฟ จนไต่เต้าเป็นเชฟในที่สุด เมื่อกลับมาอยู่ ประเทศไทย เขาตั้งใจจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นในสไตล์ของ ตัวเอง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารญี่ปุ่นแนวใหม่ที่ มีรสชาติจัดจ้าน เข้มข้น ไม่เหมือนใคร รวมถึงการเลือกใช้ วัตถุดิบชั้นดี ท�ำให้อาหารทุกจานของร้านโคเคน มีหน้าตา และรสชาติที่โดดเด่น จนหลายๆ คนขนานนามว่าเป็น Thai Twisted Japanese Food ร้านเสิรฟ์ อาหารหลากหลาย ด้วยการปรับปรุงรสชาติ และหน้าตาของอาหารญีป่ นุ่ ให้แปลกและใหม่ขนึ้ ซึง่ ยังคงไว้ ด้วยความอร่อย และมีกลิน่ อายของรสชาติอาหารญีป่ นุ่ รวมทัง้ อเมริกนั เม็กซิกนั ไทย หรือแม้แต่จนี ซึง่ แน่นอนว่าทุกเมนูนนั้ ได้ผ่านการกลั่นกรองและคัดสรรมาแล้วว่ารสชาติจะเป็น ที่ถูกใจอย่างแน่นอน จานแรกเริ่มต้นด้วย ไข่ตุ๋นเนื้อเนียน รสชาติละมุนๆ มีเห็ดหอมข้างบน มีกุ้งและหอยอยู่ด้านใน ทานขณะร้อนๆ อร่อยกลมกล่อม ถ.สาทร

ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 15 ซ.นราธิวาส 15 แยก 4

ถ.นราธิวาสราชนครินทร์

ซ.นราธิวาสราช 8

ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 13

Koken Sushi & Dining Bar

Ken’s Salad ถือเป็นจานขึ้นชื่อของร้าน ด้วย ผักสลัด สตรอว์เบอร์รี่ และปลาดิบหลายชนิด ราดด้วย น�้ำสลัดรสเข้มจากเครื่องปรุงแบบญี่ปุ่น แต่เน้นรสเปรี้ยว และเพิม่ ความเผ็ดด้วยพริกญีป่ นุ่ รสชาติถกู ปากคนไทยทีส่ ดุ ต่อด้วย BSC Roll ย่อมาจาก Baked Scallop, Shrimp, Mussel Over Cali Roll หอยเชลล์ กุ้ง และหอยแมลงภู่อบ กับมายองเนสแบบญีป่ นุ่ จนสุกหอม วางบนข้าวแคลิฟอร์เนีย โรล คลุกงาด�ำ รสกลมกล่อมด้วยซีฟู้ดและมายองเนส เมื่อทานกับข้าวห่อสาหร่ายรสชาติก�ำลังดี ส�ำหรับคนชอบทานสเต็กเนื้อวัวนุ่มๆ ขอแนะน�ำ Tenderloin Australian Beef เนื้อสันในหมักผลไม้จนได้ที่ ย่างพอสุกนอกนุ่มใน ทานกับน�้ำจิ้มรสชาติเยี่ยม อร่อยจน ไม่อยากแบ่งใคร และจานพิเศษของร้านชื่อน่ารักน่าสนใจ โกโบริ อังศุมาลิน อาหารจานผสมผสาน 2 ค�ำแตกต่าง ด้วยค�ำแรกเป็นหอยเชลล์สดรสเยี่ยมปรุงด้วยมะม่วงดิบ รสออกเปรี้ยวหวาน แต่งกลิ่นด้วยยูซุ ทานแล้วชื่นใจ ตาม ด้วยพริกหนุ่มสอดไส้ปลาไหลและชีส คลุกแป้งแล้วทอด พอสุก โรยด้วยเกล็ดแป้งเทมปุระ ราดด้วยซอสรสหวาน เป็นอาหารสุดสร้างสรรค์ระหว่างวัตถุดบิ ของไทยและญีป่ นุ่ ร้านเป็นบ้านชั้นเดียวนั่งสบาย ภายในแอร์เย็นฉ�่ำ มองเห็นเคาน์เตอร์ซูชิ ส่วนด้านนอกกว้างขวางเหมาะ ส�ำหรับนั่งรับลมเย็นๆ ทานอาหารอร่อยๆ จากเชฟเคน

96 ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 15 แยก 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2676 4524, 09 4423 2366 เปิดทุกวัน เวลา 17.00-22.30 น. www.kokensushi.com KOKEN sushi and dining bar kokensushi Insta

207


Fusion

Mokuola Hawaii

แพนเค้กสไตล์ฮาวาย ชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฮาวาย มีเมนูเด็ดเป็นแพนเค้ก ท�ำสดใหม่ทุกชิ้นโดย Mr.Pancake เชฟจากประเทศญี่ปุ่นที่ ผสมแป้งสูตรเฉพาะของร้านและอบจนสุก ในเวลาสม�่ำ เสมอ ท�ำให้ได้แพนเค้กที่กรอบนอกนุ่มใน อีกทั้งยังมีเมนูให้เลือก ทานทั้งแบบอาหารคาวและอาหารหวาน เริ่มจานอาหารคาวด้วย Hamburg with Pancake เมนูทใี่ ครมาก็ตอ้ งสัง่ แพนเค้กแผ่นหนาทานคูแ่ ฮมเบิรก์ เนือ้ ชัน้ ดีจาก ออสเตรเลียและชีส ราดซอสเดมิกลาซ (Demi Glace) รสกลมกล่อม วางทับอีกชัน้ ด้วยไข่ดาว เสิรฟ์ พร้อมผักสลัด และซุป เป็นอีกจานที่ อิ่มอร่อยและรสชาติแปลกใหม่ 208


Mokuola Hawaii Siam Paragon BTS

ไปประตูน้ำ�

เมนูน่าทานยอดนิยมเอาใจคนชอบทานแซลมอน ด้วย Salmon & Roes Combo ข้าวญี่ปุ่นนุ่มหอมวางทับ ด้วยเนื้อปลาแซลมอนชิ้นใหญ่ที่กริลล์ให้สุกเฉพาะด้าน นอก ส่วนด้านในยังมีความชุ่มฉ�่ำหวานหอม จากนั้นท็อป ด้านบนด้วยไข่ปลาแซลมอน ไข่ออนเซน สาหร่ายและปลาโอ ตากแห้ง ราดด้วยซอสเทอริยากิรสเข้มข้น เสิร์ฟพร้อม สลัดผัก มันฝรั่งทอด และซุป เป็นเมนูอิ่มอร่อยเต็มๆ ด้วย เนื้อแซลมอนนุ่ม ซอส และไข่ปลาแซลมอน เมื่อทานคู่ ไข่ออนเซนมันๆ ยิ่งเพิ่มรสชาติอร่อยเลิศ ของหวานน่าลองอีก 2 จาน แนะน�ำ Strawberry Cheesecake Pancake เพิ่มความอร่อยด้วยนิวยอร์ก

ชีสเค้ก ไอศกรีม บีบวิปครีมแบบเต็มๆ ราดซอสเบอร์รี่ แต่ ง จานด้ ว ยสตรอว์ เ บอร์ รี่ บลู เ บอร์ รี่ และโอรี โ อ เป็นความอร่อยครบรส ที่ไม่ต้องกลัวอ้วน เพราะทางร้าน ใช้นมไขมันต�่ำในการท�ำวิปครีม อีกจานอร่อยไม่แพ้กัน Japanese Style Pancake เมื่ออบแพนเค้กแล้ว แต่งหน้า ด้วยคัสตาร์ดชาเขียว จากนัน้ จึงตักไอศกรีมวานิลลาลงวาง ตามด้วยโมจิเหนียวนุ่ม และถั่วแดงบดหวานหอม ราดทับ ด้วยวิปครีมอีกครั้ง แต่งหน้าด้วยส้มซันคิสต์สไลซ์เผาไฟ อ่อนๆ จนหอม เป็นของหวานที่รสชาติผสมผสานลงตัว แสนอร่อย เครือ่ งดืม่ คลายร้อนทีพ่ ลาดไม่ได้เลยเมือ่ มาถึงร้าน ฮาวายแบบนี้ Rosemary Squash และ Cranberry Squash กลิ่นหอม รสหวานซ่อนเปรี้ยวชื่นใจ โมกุโอล่า (Mokuola) คือชื่อของเกาะเล็กๆ ใน ฮาวาย มีความหมายว่า เกาะแห่งการรักษา ด้วยชาวฮาวาย มีความเชือ่ ว่า ธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์นนั้ สามารถเยียวยา รักษาโรคภัยได้ การตกแต่งร้านมีคอนเซ็ปต์เน้นบรรยากาศสไตล์ ฮาวาย ด้วยต้นไม้ ดอกไม้ และเครื่องดื่มสีสันสดใส ทั้งนี้ ยังควบคุมรสชาติอาหารโดยเชฟชาวอาทิตย์อุทัยขนานแท้

Big C Gaysorn Plaza

Central World

ถ.เพลินจิต

สยาม

ถ.ราชดำ�ริ

Police Hospital

พระพรหม

ชั้น 4 (โซน Food Passage) Siam Paragon ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2610 9236 ชั้น 3 The Mercury Ville ถ.เพลินจิต ปทุมวัน ลุมพินี กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2658 5889 เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. (ครัวปิด 21.30 น.) Mokuola Hawaii Mokuolahawaii_th Insta

209


Fusion

Mr.Sushi

เมนูแสนอร่อยใต้ต้นซากุระ จากร้านขายอาหารญี่ปุ่นที่เป็นเพียงคีออสซูชิ เริ่มต้น ด้วยความตัง้ ใจอยากให้คนไทยได้ทานอาหารญีป่ นุ่ คุณภาพดีและ ราคาไม่แพง แล้วขยายไปรูปแบบของเคาน์เตอร์ซชู ติ ามห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทุกวันนี้ Mr.Sushi เปิดร้านอาหารญี่ปุ่นใหญ่โตกว้างขวาง ภายในร้านมีเคาน์เตอร์ ซูชิขนาดใหญ่ไว้ให้บริการ ส่วนการตกแต่งร้านนั้นมีการจัดวาง ต้นซากุระ 2 ต้นใหญ่ไว้กลางร้าน ให้ความรูส้ กึ เหมือนทานอาหาร ใต้ต้นซากุระอยู่ในประเทศญี่ปุ่นช่วงฤดูใบไม้ผลิ อาหารจานเด่น Sashimi Special ปลาดิบรวมพิเศษ รวม ปลาดิบหลากหลายเสิร์ฟสวยในจานเรือแบบดั้งเดิม อีกจานเป็น ข้าวห่อชีสฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia Maki) ออกแนวญีป่ นุ่ ฟิวชัน่ ข้าวปัน้ สอดไส้ดว้ ยชีสฟิลาเดลเฟีย ปลาแซลมอน ผัก และห่อม้วน 210


ด้านนอกด้วยไข่แผ่นบางๆ โรยหน้าด้วยไข่กุ้งและ ไข่ปลาแซลมอน รสชาติข้นมันด้วยชีส และความหอม จากปลาและไข่ อีกจานห้ามพลาดที่เป็นจานเฉพาะ เสิร์ฟที่นี่เท่านั้น Gindara Milk Sauce ปลาหิมะ ซอสนม รสชาติ ห อมหวานของซอสเข้ า กั น ได้ ดี กั บ เนื้ อ ปลาหิ ม ะสดที่ น� ำ มาย่ า งไม่ สุ ก มากเกิ น ไป ทานคู่ผักชนิดต่างๆ รสชาติกลมกล่อม ปิดท้ายมื้อแบบเต็มอิ่มกับชุดชาบูหมูด�ำผักรวม Buta Shabu Set เสิร์ฟมาแบบจัดเต็ม มีซุปชาบูให้เลือก หลายอย่าง ทั้งซุปคอมบุ ซุปต้มย�ำ ซุปเห็ดหอม และ ที่น่าสนใจที่สุดคือซุปเบียร์ โดยเสิร์ฟเบียร์สดเหยือกใหญ่ ให้ผสมลงในซุปคอมบุเพิ่มความหอมของเบียร์ เมื่อโดน ความร้อนแอลกอฮอล์จะระเหยไปหมด ทิง้ ไว้แต่กลิ่นและ รสชาติกลมกล่อม เนื้อหมูส่วนสันคอสไลซ์ชิ้นบางก�ำลังดี ผักสดรวมหลายชนิด และน�้ำจิ้มชาบูสูตรพิเศษที่ทางร้าน ปรุงรสชาติด้วยสมุนไพรไทย 5 ชนิด รสเข้มข้น แต่ก็มีพริก และกระเทียมมาให้ปรุงรสเพิ่มตามใจชอบ ทางร้านยังมี ป้ายบอกวิธีทานชาบูให้อร่อยไว้ด้วยว่า ให้น�ำผักใส่ลงใน น�้ำซุป น�ำเนื้อหมูลงไปลวกให้สุก จิ้มน�้ำจิ้มแล้วทานให้

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Mr.Sushi

สาขาถ.เฉลิมพระเกียรติ

ซ.เฉลิมพระเกียรติ 28

ซ.เฉลิมพระเกียรติ 26

ถ.บางนา-ตราด

ซ.สุขุมวิท 103

สวนหลวง ร.9

Big C

288 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0 2726 7280, 08 5681 4241, 02 748 9842 เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-22.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-22.00 น. www.mr-sushi.com Mr.Sushi 211


Fusion

Nomiya Gastro Bar

ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ Gastro Bar ด้วยความชื่นชอบการทานอาหารญี่ปุ่น ผนวกกับคู่รักก็มีความ สนใจเรื่องราวของเครื่องดื่ม คุณสิริอร ม้ามณี พิธีกรสาวสาย จึงเลือกเปิด ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์กาสโตรบาร์ คือเสิร์ฟทั้งอาหารญี่ปุ่นเน้นอาหาร ที่ทานง่าย สบายๆ ไปพร้อมๆ กับเครื่องดื่มหลากหลายเมนู จึงท�ำให้ คนที่มาที่นี่อิ่มเอมไปกับอาหารและเครื่องดื่มในบรรยากาศที่เป็นกันเอง บาร์อาหารญี่ปุ่นแห่งนี้ รวมเรื่องราวการกินดื่มเอาไว้อย่างสนุกสนาน เสิรฟ์ อาหารญีป่ นุ่ แบบเต็มขัน้ ทัง้ แบบต้นต�ำรับและแนวฟิวชัน่ รวมทัง้ อาหารยุโรป ที่ตกแต่งแบบญี่ปุ่น ผ่านการรังสรรค์จากเชฟมืออาชีพที่มากประสบการณ์ ทั้งครัวร้อนและครัวเย็น เริ่มเมนูแรกด้วย Sankyodai แปลว่า 3 พี่น้อง เป็น อาหาร 3 ชนิด 3 รสชาติ ต้องทานเรียงจากรสชาติอ่อนสุดไปจนถึงรสชาติ เข้มสุด เนื้อปลาโทโร่เผาไฟเล็กน้อย ราดซอสเผ็ด รสชาติไม่เข้มข้นมาก 212


ท็อปด้วยคาเวียร์  ตามด้วยหอยเชลล์เผาไฟอ่อนเช่นกัน คลุมด้วย ซอสอะโวคาโดออกรสเปรี้ยว ท็อปด้านบนด้วยไข่ปลาแซลมอน และสุดท้ายเป็นปลาไหลกับฟัวกราส์ย่าง ราดซอสปลาไหล และ หอมหัวใหญ่เจียวจนกรอบหอม Hotate Lover หอยเชลล์ 2 ตัว ปรุงรสแตกต่าง ตัวแรก เป็นหอยเชลล์ดา้ นบนเป็นทูนา่ คลุกกับซอสเผ็ด วางทับด้วยเบคอน และโรยหน้าด้วยไข่ปลาแซลมอน อีกตัวเป็นหอยเชลล์เสิร์ฟพร้อม แซลมอนโปะหน้าด้วยชีสและคาเวียร์ ราดด้วยซอสเผ็ดสูตร พิเศษ สุดท้ายเป็นเมนูร้อน Kami Shiroi Nabe หรือหม้อไฟคามิ น�ำ้ ซุปมิโซะขาว หมูคโุ รบุตะ ลูกชิน้ หมูผสมไก่ปรุงรส และผักนานาชนิด ทานน�้ำซุปคล่องคอ หอมมิโซะอ่อนๆ ส�ำหรับเครือ่ งดืม่ ก็ไม่นอ้ ยหน้า ด้วยความสร้างสรรค์นา่ สนใจ อาทิ Bushido Vilet สีหวานรสเข้มข้น และเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ Nomiya@23 สาเกเย็นผสมผลไม้รสเปรี้ยว ดื่มชื่นใจ

ซ.ทองหล่อ 23

ถ.สุขุมวิท

Nomiya Gastro Bar

Camillian Hospital

ซ.ทองหล่อ ซ.ทองหล่อ 20

Police Station

9 ซ.ทองหล่อ 23 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2712 9519 เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-24.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. Nomiya Gastro Bar

213


Fusion

OGU OGU

อาหารญีป่ นุ่ สไตล์ฟวิ ชัน่ & สาเกบาร์ “โอกุ โอกุ” หมายถึงความผสมผสานกลมกลืนทีเ่ กิดจากส่วนลึก ภายใน ซึง่ สะท้อนออกมาผ่านทุกองค์ประกอบของร้าน ไม่วา่ จะเป็นเมนูอาหาร ญีป่ นุ่ สไตล์ฟวิ ชัน่ ฟูด้ ส์ทหี่ ลากหลาย สาเกรสชาติเยีย่ มจากญีป่ นุ่ กว่า 60 ชนิด ค็อกเทลสาเก หรือแม้กระทัง่ การตกแต่งร้านทีผ่ สมผสามความเป็นญีป่ นุ่ ดัง้ เดิม และความทันสมัยรวมกันไว้อย่างลงตัว ด้วยความทีร่ กั การเดินทางและชืน่ ชอบอาหารทีม่ รี สชาติหลากหลาย ท�ำให้คณ ุ แฮงค์-พงศกร เอีย่ มองค์ นักบริหารการตลาด ตัง้ ใจในการเปิด ร้านอาหารญีป่ นุ่ สไตล์ฟวิ ชัน่ โดยให้บริษทั ด้านอาหารชือ่ ดังของญีป่ นุ่ มาเป็นผูด้ แู ลและเป็นทีป่ รึกษาในการสร้างสรรค์เมนูและรสชาติของอาหารทีม่ ี เอกลักษณ์เฉพาะตัวของโอกุ โอกุ รวมถึงการจัดหาวัตถุดบิ ชัน้ ดีจากญีป่ นุ่ เพือ่ ความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนีย้ งั มีสาเกรสชาติเยีย่ มกว่า 60 ชนิดจาก ญีป่ นุ่ และค็อกเทลสาเกไว้บริการด้วย 214


เมนูอาหารอันหลากหลาย เน้นเสิร์ฟอาหารญี่ปุ่น ฟิวชั่น และ Toban Grill ประเภทสเต๊กเนื้อต่างๆ ที่ย่าง ด้วยภาชนะเซรามิกชั้นดีบนเตา ช่วยให้อาหารมีรสชาติดี และคงคุณค่าอาหารไว้ครบ เริ่มจากจานเรียกน�้ำย่อย Tai Carpaccio Salad ปลากะพงขาวแล่ บ างใน น�้ำซอสเปรี้ยวสดชื่นแบบคาร์ปาชิโอ ทานคู่ผักร็อกเกต โรยไข่ปลาแซลมอนและพริกไทยแดง ให้รสสัมผัสหลากหลาย Volcano Roll เสิร์ฟแบบตื่นตาด้วยถ้วยสาเกปากแคบ รูปทรงเหมือนภูเขาไฟพ่นควันจากน�้ำแข็งแห้ง รายรอบ ซูชิโรลหน้าปลาทูน่า แซลมอน และเนื้อปู ปรุงรสด้วย ซอสรสจัด ทานแบบไม่ตอ้ งจิม้ โชยุกแ็ สนอร่อย Seared Salmon Roll ข้าวญีป่ นุ่ ปรุงรสน้อยๆ ม้วนด้วยอะโวคาโดและแซลมอน เผาไฟอ่อนๆ จนหอม แล้วท็อปปิง้ อีกทีดว้ ยรากบัวสไลซ์บางๆ ทอดกรอบกับแซลมอนปรุงรสอยู่บนยอด ทั้งกรอบ นุ่ม หอม ในทุกๆ ค�ำ Spaghetti Wasabi เปลี่ยนสปาเกตตีที่ คุ้นเคยเป็นซอสครีมวาซาบิ แฮม และเห็ด เพิ่มรสสัมผัสด้วย แป้งต๊อกโบกีแบบเกาหลี เมนูยอดนิยมของร้านที่ไม่ควรพลาด คือ Vegetable Cream Miso Fondue หม้อชีสร้อนเหมือน ฟองดูแบบฝรั่งดัดแปลงให้เป็นอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฟิวชั่น รสชาติกลมกล่อมด้วยผงมิโซะ กระเทียม แอนโชวี่ และ ชีส พร้อมจิ้มด้วยผักอบด้วยภาชนะเซรามิกแบบ Toban Grill ช่วยเก็บความร้อนและไอน�้ำ ท�ำให้สีของผักดูสดและ กรอบหวานเหมือนผักสด เครือ่ งดืม่ นอกจากสาเกทีเ่ ป็นเลิศแล้วยังมีคอ็ กเทล อย่าง Pomegranate Martini หวานหอมด้วยน�้ำทับทิมสด และม็อกเทลแสนอร่อย Ginger Glee รสหวานหอมด้วยขิง สับปะรด และมิน้ ต์ ช่วยเพิม่ รสชาติอาหารและความเพลิดเพลิน Central Embassy

Embassy of Switzerland

BTS เพลินจิต

ถ.เพลินจิต

OGU OGU ซ.ร่วมฤดี

ถ.วิทยุ

Park Venture Ecoplex

ชั้น G Park Venture Ecoplex ถ.วิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2108 2255 เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 11.30-14.00 น. และ 17.00-22.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.30-14.00 น. และ 17.00-23.00 น. www.ogu-ogu.com OGU OGU 215


Fusion

Omu Japanese Omurice & Cafe

ข้าวห่อไข่แสนอร่อยด้วยซอสสูตรพิเศษ ใครได้ทานข้าวห่อไข่ รับรองต้องหลงรักเมนูยอดนิยมจาก ญี่ปุ่น Omu มาจากค�ำว่า Omurice ภาษาญี่ปุ่นคือ ข้าวห่อไข่ หนึ่ง ในเมนูอาหารยอดนิยมอันดับต้นๆ และหาทานได้งา่ ยในประเทศญีป่ นุ่ ทางร้านเสิรฟ์ เมนูขา้ วห่อไข่นานาชนิด ซึง่ ความโดดเด่นอยูท่ ซี่ อสโฮมเมด ถึง 4 แบบ (ซอสมะเขือเทศ ซอสเดมิกลาส ซอสครีม และซอส แกงกะหรี่) นอกจากนี้ยังมีตัวท็อปปิ้งต่างๆ ที่สามารถเลือกใส่เพิ่มได้ ส่วนรสชาติรับประกันความอร่อยแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ไม่ได้ดัดแปลงปรับ เปลี่ยนให้ถูกปากคนไทย 216


อาหารจานแนะน�ำทีม่ าแล้วต้องสัง่ คือ ข้าวห่อไข่ราดซอสเดมิกลาสสไตล์ลาวา (Lava Style Omurice with Demiglace Sauce) เป็น ข้าวห่อไข่สไตล์ลาวา หรือทีภ่ าษาญีป่ นุ่ เรียกว่า ทันโปโปะโอมุไรซึ (Tanpopo Omurice) การท�ำ ไข่ให้ขา้ งนอกสุกแต่ขา้ งในยังเหลวๆ หรือกึง่ ดิบ กึ่งสุก แล้ววางบนข้าวผัด ข้าวห่อไข่เมนูน้ี ด้านในเป็นข้าวญี่ปุ่นผัดซอสมะเขือเทศ ใส่ไก่ ใส่เห็ดแชมปิญอง และราดซอสเดมิกลาสสูตร พิเศษทีใ่ ช้เวลาเคีย่ วนานกว่า 2 วัน เป็นเทคนิค การห่อไข่ขั้นเทพ เพียงแค่ใช้มีดกรีดกลางไข่ ไข่ที่ยังไม่สุกจะไหลออกมากลบข้าวทั้งหมด ซึ่งเชฟของร้านต้องบินไป เรียนวิธีท�ำมาจากเชฟที่ประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว ส�ำหรับคนชอบทานแบบครีม โอมุก็มีข้าวห่อไข่หน้าครีมซอส อบชีส (Doria Omurice with Cream Sauce) ข้าวห่อไข่รสเนียน ราดซอสครีม เบคอน และชีส น�ำไปอบจนชีสละลาย ทานทั้งค�ำอร่อย หลากรส ทั้งหอมและมัน หากอยากทานแบบเรียบๆ แนะน�ำ ข้าวห่อไข่หน้าครีมโคโรเกะ ราดซอสมะเขือเทศ (Omurice with Cream Croquette in Tomato Sauce) ข้าวผัดซอสมะเขือเทศใส่เนื้อไก่และเห็ดแชมปิญอง ห่อด้วย ไข่เจียวนุ่มๆ ราดซอสมะเขือเทศสูตรโฮมเมดเคี่ยวเองจากผลมะเขือเทศ สดๆ ทานคู่โคโรเกะครีมกุ้งทอดกรอบนอกนุ่มใน โอมุ เป็นร้านอาหารสไตล์คาเฟ่ ร้านกว้างขวาง เพดานสูง ตกแต่ง เรียบง่ายโปร่งสบายตา ชั้น 2 เป็นมุมคาเฟ่นั่งสบาย มีกลิ่นอายความ อบอุ่นทั่วร้าน ให้ความรู้สึกเหมือนทานอาหารที่บ้าน

Park Lane ซ.สุขุมวิท 63 ซ.เอกมัย 12

ซ.เอกมัย 2

BTS

เอกมัย

ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

ซ.เอกมัย 5

ถ.สุขุมวิท

Omu Japanese Omurice & Cafe

Park Lane เอกมัย ซ.สุขุมวิท 63 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2382 0138 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น. ชั้น 6 Central World ถ.ราชด�ำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2658 6566 เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. Omu Japanese omurice & cafe 217


Fusion

On The Table, Tokyo Cafe /

ความสุขบนโต๊ะอาหาร

ร้านตกแต่งในรูปแบบโตเกียวคาเฟ่แสนเก๋นา่ นัง่ เสิรฟ์ อาหารญีป่ นุ่ ฟิวชัน่ อิตาเลียน บรรยากาศรอบๆ ร้านนั่งสบายและดูอบอุ่นเน้นเสิร์ฟอาหาร โฮมเมดปรุ ง สดใหม่ โ ดยคั ด สรรวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพ On The Table ทั้ ง 6 สาขา มี ก ารตกแต่ ง ร้ า นให้ มี ค วามแตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะสาขา มีความเป็นเอกลักษณ์ และใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้ทุกคนรู้สึกอบอุ่น ขณะทานอาหารอร่อยๆ เป็นความสุขเล็กๆ น้อยๆ ที่เรียงรายอยู่รอบตัว

218


อาหารขึ้นชื่อแสนอร่อยเริ่มต้นจากเมนูพิซซ่า แป้งบางกรอบที่มีให้เลือกถึง 9 เมนูส�ำหรับคนชอบ ทานแบบอิ ต าเลี ย นแนะน� ำ หน้ า Parma Ham, Rocket & TruffleCream Pizza ที่ ห อมกลิ่ น ทรัฟเฟิลอ่อนๆ เข้ากันกับพามาแฮมชั้นดี หรือถ้าชอบ รสชาติ จั ด จ้ า นต้ อ งสั่ ง Spicy Seafood Pizza ที่มีทั้งกุ้ง ปลาหมึก และหอยนิวซีแลนด์ตัวใหญ่ผัดกับ พริกกระเทียม อาหารหน้าตาแปลกแสนอร่อย ชุ่มฉ�่ำด้วยชีส อีกจานคือ Sushi Pizza เมนูแปลกใหม่ด้วยการน�ำข้าวห่อ สาหร่ายไส้ปูอัด ผัก และมายองเนส โรยชีสมอสซาเรลลา แล้วน�ำเข้าเตาอบจนชีสเยิ้ม ใช้ตะเกียบคีบทาน รสชาติซูชิ ผสมชีสแปลกใหม่ได้ใจเต็มๆ เอาใจคนรักชีสกันต่อด้วย Pork Melted Cheese Curry Rice ข้าวหน้าแกงกะหรี่หมูทอดชีส เนื้อหมูชิ้นบาง สอดไส้ชีสชิ้นหนา ชุบด้วยแป้งบางกรอบอีกชั้น ทอดจน

ชีสด้านในร้อนและไหลทันทีที่ใช้ช้อนตัก ทานคู่แกงกะหรี่ หอมเครื่องเทศ กับข้าวญี่ปุ่นร้อนๆ และผักดองหวานแกล้ม อีกนิด อร่อยลืมอ้วนกันเลยทีเดียว Spaghetti Cream Ebiko เสิร์ฟพิเศษส�ำหรับ คนชอบทานสปาเกตตี ลวกสุกก�ำลังดีคลุกครีมซอสไข่กงุ้ โรย สาหร่าย และปลาหมึกชุบแป้งทอด อิ่มอร่อยในจานเดียว เพิ่มอาหารเบาๆ สุขภาพดีให้มื้ออาหารด้วย Tokyo Salad ด้วยทูน่าสดน�ำมาคลุกพริกไทยด�ำ ย่าง ไฟอ่อนให้สุกเพียงผิวด้านนอก เนื้อในยังคงมีความชุ่มฉ�่ำ ของทูน่าสดรสหวานหอม ทานกับผักนานาชนิด และ น�้ำสลัดใสสไตล์ญี่ปุ่นรสดี อิ่มอร่อยทุกมื้ออาหารด้วยเครื่องดื่มสีหวาน อย่าง Blue Hana Soda กลิ่นหอมดอกไม้อ่อนๆ รสหวาน ซ่อนเปรี้ยวสีฟ้าสวย และ Strawberry Lime Soda หอม สตรอว์เบอร์รี่สดและมะนาวชื่นใจ ชั้น 1 The Mercury Ville ถ.เพลินจิต ปทุมวัน ลุมพินี กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2658 5599 เปิดทุกวัน เวลา 10.00-21.30 น. ชั้น 6 Central World โทร. 02613 1558-9 ชั้น 1 The Crystal Park โทร. 02515 0971-2 ชั้น 1 Central Plaza Lardprao โทร. 02541 1397-8 ชั้น 6 Central Plaza Rama 9 โทร.02 245 3921-2 ชั้น 4 Siam Center โทร. 02658 1737-8 www.onthetabletokyocafe.com On The Table, Tokyo Cafe

Central Chidlom BTS

ถ.เพลินจิต

ชิดลม

ถ.วิทยุ

ถ.ชิดลม

ถ.ราชดําริ

The Mercury Ville

On The Table, Tokyo Café

219


Fusion

O’Zake by Tenyuu

อาหารอร่อยเลิศรสสาเก จากความส�ำเร็จของร้าน Tenyuu Grand ขยับขยายเป็น ร้านสาเกบาร์ สไตล์นงั่ ดืม่ แบบญีป่ นุ่ ในบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง เสิร์ฟสาเกหลากหลายชนิดพร้อมอาหารอร่อยๆ แบบต้นต�ำรับ ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความสดและความสร้างสรรค์ ทั้งเมนูดั้งเดิม และสูตรคิดใหม่ลับเฉพาะ หน้าร้านมีมาสคอตน�ำโชค “ทะนุกิ” หน้าตาคล้ายแรคคูน ขนาดใหญ่ มือหนึ่งถือสาเก เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ คอยต้อนรับแขก ภายในตกแต่งเป็นบรรยากาศโรงงานสาเกทีม่ ขี นาด กว้างขวาง เลือกนั่งดื่มได้ถึง 3 ชั้น ชั้นล่างเป็นบรรยากาศกินดื่มที่มี เคาน์เตอร์ซูชิโดดเด่น มีถังสาเกวางเรียงรายเต็มร้าน นอกจากนี้ยังมี ขวดสาเกนานาชนิด วางเรียงอวดโฉมอยู่ตามผนังร้าน ส่วนสาเกบาร์อยู่บนชั้น 2 ซึ่งมีโซนนั่งสบายทั้งด้านในและ ด้านนอก เสิร์ฟสาเกรสดีให้เลือกกว่า 30 ชนิด ส่งตรงจากญี่ปุ่น และ สาเกค็อกเทลอีกหลากหลาย อาทิ Maiko Girl ผสมผสานระหว่าง สาเก ลิ้นจี่สด และเจลลี่ลิ้นจี่ ดื่มง่ายดื่มเพลินจนอาจจะเมาได้ และ 220


ที่หอมหวานไม่แพ้กัน Abidamaru มีส่วนผสม ของโซจู (Shochu) เควโตร (Cointreau) กีวี และสับปะรด ที่ทางร้านคิดสูตรขึ้นเอง ส�ำหรับ ชัน้ บนสุด เหมาะกับการจัดเลีย้ ง หรือปาร์ตสี้ ว่ นตัว บนสวนดาดฟ้า พร้อมห้องคาราโอเกะ อาหารของร้านเน้นที่ซูชิสดใหม่ทาน คู่กับสาเก เริ่มจากไฮไลต์ Taraba Combo ซูชิเนื้อปูทาระบะย่าง 3 ค�ำ ซอส 3 ชนิด คือ ซอสไข่กุ้ง (Mentaiko) รสออกเค็มหอมมัน ซอสมาโย ไข่ปลาดิบ (Tobiko) หวานน้อยๆ และ ซอสพอนซึ (Ponzu) รสเปรี้ยว เป็นซูชิก้ามปูทาระบะ 3 ค�ำ ทีใ่ ห้รสแตกต่างแสนอร่อย ต่อด้วย ชุดปลาดิบรวมทีเ่ ชฟบรรจงเลือกปลาสดของวัน แล่ขนาดก�ำลังดี เสิร์ฟสดน่าลิ้มลองเป็นที่สุด และที่พลาดไม่ได้คือ Matsusaka Kaminabe เนื้อมัตสึซากะหม้อไฟกระดาษสไตล์ญี่ปุ่น ที่ต้มและเสิร์ฟบนเตาด้วยกระดาษนาเบะ น�ำเข้าจากญีป่ นุ่ เนือ้ กระดาษมีความหนาแน่น มาก และจุดติดไฟได้ยากกว่ากระดาษปกติ อีกทั้งยังช่วยชูรสชาติอาหารให้กลมกล่อม น�้ำซุปรสชาติหวาน หอม อร่อยสุดๆ ที่คนรัก เนื้อไม่ควรพลาด อาหารทุกจานเมือ่ ทานพร้อมเครือ่ งดืม่ ถูกใจ ช่วยเพิ่มทั้งรสชาติอาหารและความสุข ในช่ ว งเวลาสั ง สรรค์ กั บ เพื่ อ นฝู ง หรื อ ยามผ่อนคลายจากการท�ำงานได้เป็นอย่างดี

J Avenue

ซ.สุขุมวิท 55

ซ.ทองหล่อ 17

ซ.ทองหล่อ 15

ซ.ทองหล่อ 13

BTS ทองหล่อ

O’Zake Sake Bar & Bistro by Tenyuu

ซ.ทองหล่อ 16

331/2-3 ซ.ทองหล่อ 15 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2712 7555 เปิดทุกวัน เวลา 18.00-24.00 น. O’Zake by Tenyuu

221


Fusion

Reef Sushi Bar & Grill

ความแตกต่างที่ลงตัว ของอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมกับเบียร์จากอิตาลี ร้านอาหารญี่ปุ่นที่เน้นเสิร์ฟความสด ของวัตถุดบิ และรสชาติอาหารแบบดัง้ เดิม มาพร้อม กับการจับคูอ่ าหารกับเบียร์เก่าแก่จากอิตาลี ฟังดู แล้วเหมือนจะเข้ากันไม่ได้ แต่ที่ร้าน Reef Sushi Bar & Grill แห่งนี้จะท�ำให้คุณได้สัมผัสการ ผสมผสานความแตกต่างได้อย่างลงตัว

222


นอกจากนี้ทางร้านยังมีอาหารรสดั้งเดิมอย่างซาชิมิ ให้เลือกแบบ 6 ชิ้น 8 ชิ้น และ 16 ชิ้น โดยเน้นปลาสดๆ ทานคู่เบียร์เก่าแก่จากอิตาลี 2 รส 2 แบบป้ายสีน�้ำตาลรสนุ่ม พร้ อ มกลิ่ น คาราเมลอ่ อ นๆ แนะน� ำ ให้ ท านคู ่ กั บ อาหาร จานหลั ก โดยเฉพาะอาหารที่ มี ซ อสครี ม อี ก ชนิ ด เป็ น เบียร์ฟรุตตี้ หอมผลไม้เล็กน้อยเหมาะกับซาชิมิ และมีไวน์ น�ำเข้าจากประเทศอิตาลี รวมทั้งค็อกเทลหลากหลาย เหมาะกับ การดื่มแกล้มอาหารญี่ปุ่นมากมาย ร้านมี 2 ชั้น ชั้นล่าง เน้นครอบครัวมาทานอาหารญี่ปุ่น อร่อยๆ มีซชู บิ าร์ และตูป้ ลาฉลามให้ชมเพลินขณะทาน ส่วนด้านบน เป็นบาร์เครื่องดื่มที่เน้นความสนุกสนาน มีตู้ปลาสวยงามและ ปลาหายากให้ชื่นชมเช่นกัน ของหวานห้ามพลาดและถูกกล่าวถึงมากที่สุด Macha Tuna Cheese Cake ชีสเค้กทูน่าสด ถือเป็นฟิวชั่นที่สุดยอด อีกจาน รสชาติเหมือนชีสเค้ก ผิวนอกคลุกครีมชีส แครกเกอร์ ป่นกรอบนิดๆ และผงชาเขียว มีเนื้อทูน่าสดนุ่มๆ อยู่ตรงกลาง เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ลงตัวอย่างยิ่ง

Reef Sushi Bar & Grill

ถ.เกษตร-นวมินทร์ ถ.พหลโยธิน

ถ.วิภาวดีรังสิต

Vibhavadi Hospital

ถ.รัชดาภ ิเ

SCB Park

ษก

ศุภาลัยปาร์ค รัชโยธิน ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2117 0787 เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-01.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.30-01.00 น. Reefsushibar

223


Fusion

Ryujin Sushi & Sake Bar ซาชิมิสดใหม่ชิ้นใหญ่คำ�โต

ร้านซูชแิ ละสาเกบาร์ระดับพรีเมีย่ ม เกิดจากความชอบทานอาหารญีป่ นุ่ ของกลุม่ เพือ่ นทีม่ กั ชักชวนกันออกตามหาร้านอร่อยๆ ทานเสมอ จนเมือ่ มีโอกาส เปิดร้านอาหารญีป่ นุ่ จึงคิดสร้างสรรค์เมนูครบทุกชนิดเอาใจคนรักอาหารญีป่ นุ่ ทัง้ ปลาดิบ ซูชิ โรลข้าวหน้าต่างๆ และเทมปุระ เน้นความตั้งใจในการสั่งอาหารสด ทีน่ ำ� เข้าร้าน เพือ่ ความสดใหม่ของวัตถุดบิ ทุกๆ วัน อีกทัง้ ยังคัดสรรเฉพาะวัตถุดบิ ชั้นดี น�ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น Ryujin คือชื่อเทพมังกรแห่งท้องทะเล ผู้ปกปักรักษาชาวประมงญี่ปุ่น มาเป็นชื่อร้านเพื่อสื่อเสมือนร้านเป็นชาวประมง มีหน้าที่จับปลาสดๆ จากทะเล มาเสิร์ฟถึงโต๊ะ 224


เริม่ จากจานเรียกน�ำ้ ย่อย Ryujin Salad ปลาดิบนานาชนิด วางบนผักสด เพิ่มรสชาติแสนอร่อยด้วยน�้ำสลัด 2 แบบ น�้ำสลัดงา และน�้ำสลัดแบบเผ็ด ที่เผ็ดจริง อร่อยจริง ตามด้วย จานไฮไลต์ที่เสิร์ฟพร้อมตาเป็นประกายของลูกค้าด้วยซาชิมิ ชิ้นใหญ่มาก Ryujin So Fresh ปลาดิบชุดใหญ่ 8 ชนิด ชนิดละ 2 ค�ำ ชิ้นใหญ่ค�ำโต ประกอบด้วย โอโทโร่ ชูโทโร่ อากามิ แซลมอน มาได ฮามาจิ อุนิ และไข่ปลาแซลมอน อีกจานที่ ตื่นตาไม่แพ้กัน Ryujin Engawa 3 Kinds ซูชิครีบปลาตาเดียว 3 ค�ำ 3 รส ด้วย Engawa Plus Uni+Engawa Ponsu+Engawa Salt จะทานค�ำไหนก่อนก็อร่อยล�้ำทุกค�ำ อีกหนึ่งจานเด่นคือ Salmon Cheese Roll ข้าวห่อ ปลาแซลมอนไส้ครีมชีส อะโวคาโด และตับห่าน เป็นโรลที่รวม 3 ความอร่อยไว้ด้วยกัน ที่แนะน�ำให้ทานค�ำเดียวในแต่ละชิ้น ความกลมกล่อมจะผสมผสานเข้ากันได้อย่างพอดี

ถ.จันทน์ ถ.สาธุประดิษฐ์

ไปสะพานพระราม 9

Ryujin Sushi & Sake Bar

Central Rama 3

ถ.รัชดาภิเษก

The UP Rama 3

ถ.นราธิวาสราชนครินทร์

ถ.สาทร

ชั้น 1 โครงการ The Up พระราม 3 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2116 5878-9, 08 0077 1166 เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-22.30 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-22.30 น. Ryujin Sushi & Sake Bar 225


Fusion

Sonie’s สุดยอดตำ�นานอาหารญี่ปุ่นฟิวชั่น ร้านอาหารญี่ปุ่นฟิวชั่นร้านแรกๆ ในกรุงเทพฯ ที่ยังคงความ อร่อยและมีชื่อเสียงถูกปากคนชอบทานอาหารญี่ปุ่นสไตล์ยุโรป อย่างยิ่ง โดยคุณโซนี่ เจ้าของร้านและเชฟ เรียนรู้และฝึกเป็นเชฟ ในประเทศญี่ปุ่นจนช�ำนาญจึงย้ายไปเป็นเชฟในสหรัฐอเมริกา เมื่อ มีโอกาสย้ายกลับมาสร้างครอบครัวกับภรรยาที่เมืองไทยจึงเปิดร้าน อาหารโซนี่ และโด่งดังในทันทีเมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว และยังคงมีลูกค้า เนืองแน่นต่อเนือ่ ง ร้านตกแต่งแบบร้านอาหารยุโรป นัง่ สบาย กว้างขวาง มีเคาน์เตอร์ซูชิอยู่ด้านใน มองเห็นเชฟโซนี่ปรุงอาหารสดใหม่เสิร์ฟ ทุกโต๊ะอย่างตั้งใจและยิ้มแย้ม

226


อาหารขึ้นชื่อฝีมือเชฟโซนี่ที่ใครๆ พูด ถึงอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ปี คือ Sushi Pizza แม้ปจั จุบนั จะพบเห็นในหลายๆ ร้านอาหาร แล้วก็ตาม แต่หากได้มาถึงร้าน Sonie’s แล้ว เป็นต้องสัง่ มาทานทุกครัง้ ด้วยความกรอบของ แป้งเทมปุระ รสผสมผสานกันได้ลงตัว โดย เครือ่ งปรุงรสชาติดี มีกลิน่ หอมอันเป็นเอกลักษณ์ อาหารเรี ย กน�้ ำ ย่ อ ยจานแนะน� ำ ผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นและตะวันตกได้ อย่างดีคือ Age Tofu Salad สลัดเต้าหู้ ซึ่งใช้ เต้าหูโ้ ฮมเมดจากเพือ่ นๆ ชาวญีป่ นุ่ ของเชฟโซนี่ เอง น�ำมาทอดเล็กน้อย เสิร์ฟกับสลัดผัก ราด น�้ำสลัดรสงาแสนเข้ากัน อาหารขึ้นชื่อสุดพิเศษอีกจาน Super Fry ข้าวซูชริ สเยีย่ มท็อปด้านบนด้วยทูนา่ รสเผ็ด จากการผสมผสานเครือ่ งปรุงด้วยความช�ำนาญ ของเชฟ วางด้านบนด้วยวาซาบิดองรสจัด เป็น จานค่อนข้างเผ็ดส�ำหรับชาวต่างชาติ แต่สำ� หรับ คนไทยแล้วเรียกได้ว่าอร่อยถึงรส ส�ำหรับอาหารจานหลักคือ Snow Fish Shitake Mushroom ปลาหิมะอบบนผักโขมซอสเห็ดชิตาเกะ รสชาติออก ฝรัง่ นิดๆ ด้วยกลิน่ ครีมซอสและมะกอกด�ำทีม่ าช่วยเพิม่ รสชาติความอร่อย ส่วนปลาเป็นรสชาติแบบญี่ปุ่น ทานง่าย ไม่เลี่ยนหนักแบบอาหารตะวัน ตก เสิร์ฟคู่ขนมปังโฮมเมดอบมาร้อนก�ำลังดี นอกจากนีท้ างร้านยังมีเมนูอาหารให้เลือกมากมาย แบ่งหมวดหมู่ อาหารแนวยุโรปคือ Appetizer, Salad, Pasta และ Main Dish เสิร์ฟ คู่กับข้าวหรือขนมปัง รวมทั้งยังมีข้าวปั้น ซูชิ ปลาดิบ ให้เลือกทานครบ แบบญี่ปุ่นอีกด้วย

ซ.สุขุมวิท 55

ซ.ทองหล่อ 17

ซ.ทองหล่อ 15

ซ.ทองหล่อ 13

BTS ทองหล่อ

Sonie’s

J Avenue ซ.ทองหล่อ 16

ชั้น 2 J Avenue ซ.ทองหล่อ 15 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2185 2970, 08 1899 1246 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-14.30 น. (ครัวปิด 14.00 น.) และ 17.00-22.00 น. (ครัวปิด 21.45 น.) มื้อค�่ำวันอาทิตย์ (ครัวปิด 21.30 น.) www.sonie-restaurant.com 227


Fusion

Tokiya New Japanese Full Course โทคิยะน�ำรสชาติแห่งตะวันออกและตะวันตกมารวมไว้ใน รูปแบบ Japanese Full Course เสิร์ฟเป็นคอร์สแบบตะวันตก ด้วย อาหารทั้งหมด 8 จาน ตั้งแต่จานเรียกน�้ำย่อย สลัด ซุป ข้าว น�้ำผลไม้ จานหลักเครื่องดื่ม และของหวาน ด้วยความสวยงามครบทุกสัมผัส จากธรรมชาติแห่งท้องทุ่งดอกลาเวนเดอร์ มาเป็นแรงบันดาลใจใน การสร้างสรรค์ความสมบูรณ์แบบบนจานอาหารให้ครบทุกรส เติ ม เต็ ม ประสบการณ์ ข องสุ น ทรี ย รสตั้ ง แต่ ค อร์ ส ที่ 1 จนถึ ง คอร์ ส ที่ 8 โดยเริ่ ม จาก Appetizer เห็ ด ออริ น จิ ผัดซอสโทคิยะ (Tokiya Style Eringi) เห็ดออรินจิกา้ นโตเนือ้ นุม่ กรุบกรอบ ย่างผ่านไฟบนกระทะร้อน รสหวาน และหอมละมุนคลุกเคล้างาขาว และงาด�ำ เติมรสกลมกล่อมด้วยซอสสูตรโทคิยะ โรยผิวส้มเพิม่ ความหอม 228


ต่อด้วยสลัดมะละกอซีฟดู้ (Papaya and Seafood Salad) เพิม่ ความหลากหลาย ผสมผสาน ความสดกรอบของมะละกอปลอดสารพิษ คัดพิเศษ กุง้ และปลาหมึกสดๆ จากทะเล เข้ากัน กับน�ำ้ สลัดเปรีย้ วหวานสูตรพิเศษ มิโซะครีมซุป (Miso Cream Soup) ซุปเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นชนิด เข้ ม ข้ น เคี่ ย วกั บ ผั ก นานาชนิ ด นานกว่ า 2 ชั่วโมง จนได้ซุปเนื้อเนียนนุ่มละมุนลิ้น โรยหน้าด้วยเมล็ดดอกทานตะวัน อร่อยจนวาง ไม่ลง Rice Dish ข้าวอบหมูชาชู (Shashudon) เนือ้ หมูนมุ่ รสชาติครบเครือ่ ง อบกับซอสสูตรเด็ด จากโตเกียว เติมกลิน่ อายความเป็นอาหารจากแดนปลาดิบด้วยต้นหอมญีป่ นุ่ คอร์สที่ 5 พักอาหารด้วยน�้ำมัลเบอร์รี่ (Mulberry Vinegar Juice) รสหวานอมเปรี้ยวเสิร์ฟเย็นจัดเป็นเกล็ดน�้ำแข็งนุ่ม กระตุ้น สัมผัสการรับรสให้พร้อมก่อน Main Course ซึ่งเป็นสเต๊กเนื้อสันโทคิยะ (Tokiya Australia Beef Steak) ซึง่ เป็นเนือ้ สันนอกออสเตรเลียคัดเฉพาะ ส่วนที่มีเอ็นนุ่มตรงกลาง หมักวิธีพิเศษด้วยซอสสูตรลับแสนอร่อย ย่าง สุกปานกลางจนได้เนื้อนุ่มทุกค�ำ ทั้งสามารถเลือกระดับความสุกได้ตาม ความชอบ อีกจานทีเ่ สิรฟ์ แบบตืน่ ตาคือ Pork On The Rock Steak สันคอ เนือ้ หมูชนิ้ พอดีคำ� เสิรฟ์ บนหินร้อน เพิม่ ความหอมด้วย White Rice Sauce คอร์สที่ 7 เป็นขนมหวาน ทิรามิสุ (Tiramisu) ที่มีรสชาติ นุ่มๆ หอมหวาน และส่งท้ายความอร่อยด้วยเครื่องดื่ม Tokiya Sunrise ม็อกเทลสูตรพิเศษ สดใส หวานฉ�่ำ

ถ.เพชรบุรี

Arena 10

ซ.ทองหล่อ 10

ถ.สุขุมวิท

ซ.เอกมัย

ซ.ทองหล่อ

Tokiya

Arena 10 ซ.ทองหล่อ 10 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2392 7688 เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-22.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11.00-22.00 น. www.tokiya.co.th Tokiya 229


Fusion

Wabi Sabi Japanese Gastro Bar ความสดอร่อยส่งตรงจากญี่ปุ่น พร้อมสาเกกว่า 80 ชนิด

Wabi Sabi มีความหมายว่า ความสวยงามในความ ไม่สมบูรณ์แบบ ด้วยสัญลักษณ์ผเี สือ้ โดดเด่น สือ่ ความงามของ ผีเสือ้ อันเกิดจากดักแด้ไม่สวย เป็นแนวคิดแบบเซน สะท้อนให้ มองเห็นถึงความงามที่แท้จริง อันเป็นที่มาของชื่อร้านอาหาร ญีป่ นุ่ แห่งนี้ แต่สำ� หรับเรือ่ งคุณภาพของอาหารทีน่ คี่ ดั สรรวัตถุดบิ ท้องถิ่นจากประเทศญี่ปุ่น ส่งตรงมาทุกอาทิตย์ เรื่องความสด ของอาหารจึงไม่ต้องพูดถึง การตกแต่งโดยรวมใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมวางเหลื่อม ล�้ำกันไปมา เสมือนความไม่สมบูรณ์แบบในเรื่องต่างๆ ด้าน หน้าตกแต่งด้วยหินอ่อนสีขาว ฝ้าเพดานเป็นช่องสี่เหลี่ยม ขนาดเล็กใหญ่วางสับหว่างกันไปมา ดูแปลกตา ดึงดูดความสนใจ 230


ได้เป็นอย่างดี พื้นที่ด้านในใช้โทนสีด�ำ เน้นให้เห็นครัว เปิดยิ่งดูเด่นชัดมากขึ้น บริเวณบาร์ออกแบบชั้นวางสาเก ท�ำจากกระจกเพิ่มความแวววาว เสิร์ฟอาหารญี่ปุ่นด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นส่งตรง สดใหม่ทุกอาทิตย์ จัดตกแต่งอาหารและจานทันสมัย งดงาม การันตีความอร่อยตามต้นต�ำรับแบบญี่ปุ่นแท้ๆ รวมทั้งยังมีสาเกกว่า 80 ชนิด ให้เลือกดื่มเพื่อช่วยเพิ่ม รสชาติให้มื้ออาหารสุดพิเศษทวีความอร่อยยิ่งขึ้น ด้วย คอนเซ็ปต์วตั ถุดบิ จากทัว่ ทุกภูมภิ าคของญีป่ นุ่ สลับหมุนเวียนกัน ตลอดปี Tokyo Temari Sushi ซูชิแบบกลมหน้าปลา นานาชนิด ทัง้ แซลมอน (Salmon) ปลาไหลน�ำ้ จืด (Unagi) ปลาไหลทะเล (Anago) เนือ้ ทูนา่ (Akami) เนือ้ ส่วนท้องชูโทโร่ (Chutoro) และปลามาไดย่าง (Madai Aburi) ข้าวซูชิ ของทีน่ ใี่ ช้ขา้ วพันธุ์ Akitakamachi ซึง่ เป็นข้าวพืน้ เมืองทีไ่ ด้ ชื่อว่ามีรสชาติอร่อยที่สุดในญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีสลัดจานอร่อยหอมกลิ่นส้มยูซุ Tsukiji Salad – Yuzu Flavor เป็นสลัดปลาดิบรวม โดยน�ำ ชือ่ ตลาดปลาชือ่ ดัง ซึคจิ มิ าตัง้ ชือ่ สลัด บ่งบอกถึงความสด ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นได้ดีทีเดียว จานสุดท้ายเป็นทาปาสแบบญี่ปุ่น (Japanese Tapas) ที่เห็นทุกๆ โต๊ะต้องสั่ง เป็นอาหารทานง่าย หลายๆ อย่าง มีให้เลือกตั้งแต่ 3-4-5 และ 9 ชนิด จัดเรียง มาสวยงามในจานแบบเบนโตะ ทานเล่นทานเพลิน หรือ อาจทานอิ่มได้เลย

Siam Paragon

BTS

ไปประตูน�้ำ

Wabi Sabi Japanese Gastro Bar

Big C Gaysorn Plaza

Central World

ถ.เพลินจิต

สยาม

ถ.ราชดำ�ริ

Police Hospital

พระพรหม

Central World (Zone The Groove) ถ.ราชด�ำริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-01.00 น. โทร. 0 2252 6451 Wabisabi

231


Fusion

Yellow Tail Sushi Bar ปลาดิบเสิร์ฟ ในบอลลูนน�้ำแข็ง สดจนค�ำสุดท้าย ด้วยความใส่ใจของเชฟเชษฐา อินทรวงษ์ จนมาเป็นอาหารญีป่ นุ่ แปลกใหม่ แสนอร่อย ไม่เหมือนใคร เชฟเห็นว่าปัจจุบันร้านอาหารญี่ปุ่นมักแข่งขันกัน ด้วยความสดใหม่ของวัตถุดบิ โดยอาจมองข้ามขัน้ ตอนการปรุงไปเชฟจึงน�ำ ความเชีย่ วชาญ การเรียนรู้สิ่งใหม่ รวมถึงเทคนิคที่มีการผสมผสานอย่างลงตัวมาปรับใช้จนได้ อาหารญี่ปุ่นรสชาติเยี่ยม การันตีด้วยรางวัล Thailand’s Best Restaurants 2014 (Thailand Tatler Magazine) และ Top Tables 2014 (BK Magazine) เชฟเชษฐา-ซูชิมาสเตอร์เชฟ แห่ง YTSB คลุกคลีอยู่ในแวดวงอาหาร ญี่ปุ่นมานานกว่า 20 ปี เรียนรู้ขั้นตอนการปรุงอาหารญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มต้นจน ถึงจานอร่อยบนโต๊ะอาหาร มีเคล็ดลับด้วยความเป็นคนช่างสังเกต อาศัย การชิมบ่อยๆ วัตถุดิบที่ใช้ก็ต้องสดใหม่ และสิ่งส�ำคัญที่สุดคือเรื่องความสะอาด เพราะส่วนใหญ่เป็นของดิบ ดังนัน้ ทุกขัน้ ตอนจึงต้องสะอาดทีส่ ดุ เชฟมองว่าเสน่ห์ 232


ของอาหารญี่ปุ่นอยู่ที่สีสันและความเป็นศิลปะ แต่ละจาน ที่ปรุงรสออกมาล้วนแฝงไว้ด้วยความหมาย และอร่อย ไม่เหมือนใคร จนเป็นที่ยอมรับถึงฝีมืออันหาใครเทียบ ได้ยากยิ่ง ทั้งนี้เชฟยังเป็นผู้เลือกและสั่งปลาด้วยตัวเอง จากตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Fish Market) ประเทศญี่ปุ่น ที่ส�ำคัญเป็นปลาที่ไม่ได้เสียเลือดจึงมีราคาแพงกว่าการ น�ำเข้าปลาแบบทั่วไป อาหารขึน้ ชือ่ เอาใจคนชอบปลาดิบด้วย YTSB-Ice Balloon Sashimi ปลาดิบเสิรฟ์ ในบอลลูนน�ำ้ แข็ง เก็บความ เย็นและความสดของปลาจนค�ำสุดท้าย อีกจานแสนอร่อยคือ Gindara Saikyo Sugi-ita Yaki ปลาหิมะย่างบน ไม้ซีดาร์ ผ่านการหมักเกลือและมิโซะ 1 คืน ย่างจนหอมกลิ่นไม้ซีดาร์อ่อนๆ ทานคูร่ ากบัวดองและผลไม้แห้งรสก�ำลังดี ตามต่อด้วย Shirauo Salad สลัด ปลาเงินทอดกรอบที่มีเทคนิคเฉพาะ ทั้งกรอบและหอมในทุกค�ำที่สัมผัส ทานกับสลัดผักจานโตและน�้ำสลัดรส กลมกล่อม อีกจานห้ามพลาดด้วยรสชาติ แปลกใหม่น่าตื่นใจ Salmon Wasabi Salsa แซลมอนคลุกเคล้าน�ำ้ มันมะกอก ปรุงรสเล็กน้อย วางท็อปด้วยวาซาบิดองที่ เชฟปรุงรสพิเศษ หอมอร่อยขึ้นจมูก Hamachi Jalapeno ปลาฮามาจิขนาดพอดีค�ำ ปรุงรสด้วยพริก Jalapeno กระเทียมทอดกรอบ และซอสพอนซึ ออกรสเปรี้ยว เรียกน�้ำย่อยได้ดีที่สุด นอกจากนี้โรลต่างๆ เชฟก็ปรุงได้อย่างดีเยี่ยม อาทิ Sparky ข้าวห่อสาหร่าย กับปลาดิบหลากชนิดปรุงด้วยซอสสไปซี่ โรยด้านบนด้วย ราชเทวี

Yellow Tail Sushi Bar

Asia hotel

Vie hotel

Bangkok Art & Culture Centre สนามกีฬา

MBK Center

Siam Discovery

ถ.พระราม 1

สยาม

แป้งเทมปุระกรอบ เพิ่มรสชาติด้วยซอส หวานอีกเล็กน้อย เป็นการผสมผสานที่ อร่อยในค�ำเดียว ปิ ด ท้ า ยกั น ด้ ว ย Hiyashi Zenzai ของหวานที่ ใ ช้ ไ อศกรี ม รัมเรซิ่น วางบนถั่วแดงบด และโมจิ ลูกกลมเนือ้ นุม่ หอมหวาน เป็นมือ้ อาหาร อร่อยลงตัวจากเชฟผู้ใส่ใจ YTSB-Yellow Tail Sushi Bar ตกแต่งในสไตล์เทรนดีท้ ซี่ อ่ นกลิน่ อายของ ตะวันตกผสมตะวันออกได้อย่างลงตัว Yellow Tail หรือปลาหางเหลืองชาวญีป่ นุ่ เรียกว่า “Syusse-uo” มีความหมาย ถึงการเจริญเติบโตและก้าวหน้า นอกจากความอร่อยของ เนื้อปลาที่เหนียวนุ่ม และด้วยชื่อที่เป็นมงคล จึงมักถูก เลือกน�ำมาใช้เป็นอาหารในงานเฉลิมฉลองต่างๆ อาทิ งานเปิดกิจการ งานแต่งงาน และงานปีใหม่

ชั้น 4 Vie hotel กรุงเทพฯ ถ.พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2309 3839 fb@viehotelbangkok.com YTSB-Yellow Tail Sushi Bar YTSB_YellowTailSushiBar Insta

233


Fusion

Yujo Sushi Bar & Bistro ความอร่อยบนเส้นทางมิตรภาพ จากมิตรภาพอันยาวนานของเพือ่ น 3 คน มาเป็นร้านอาหารญีป่ นุ่ ฟิวชั่นแสนอร่อย ด้วยเชฟโทนี่ หนึ่งในหุ้นส่วนผู้คร�่ำหวอดอยู่ในร้าน อาหารญีป่ นุ่ ทีอ่ เมริกานานกว่า 10 ปี ตัดสินใจกลับมาใช้ชวี ติ ในเมืองไทย หุ้นส่วนอีก 2 คนจึงรีบคว้าตัวมาประจ�ำร้านทันที Yujo ในภาษาญีป่ นุ่ แปลว่ามิตรภาพ มีคำ� ว่ามิตรภาพในภาษาต่างๆ โดดเด่นอยู่ตรงทางเชื่อมขึ้นไปยังชั้นบน ร้านตกแต่งสไตล์ Japanese Modern แบ่งเป็นสามโซน มีโซนด้านนอก นัง่ รับลมยามค�ำ่ โซนด้านในร้าน ซึ่งมีทั้งซูชิบาร์และสาเกบาร์ และโซน Private ซึ่งอยู่ชั้นสองของร้าน ร้านเสิร์ฟอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฟิวชั่นที่ให้ความแปลกใหม่ของ การผสมผสานอาหารญี่ปุ่นและอาหารสไตล์อเมริกัน ด้วยวัตถุดิบสด ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น 234


เมนูแนะน�ำของทางร้านคือ Kampai Roll โรลทูน่ารสเผ็ด ไส้กุ้งเทมปุระ อะโวคาโด และไข่ปลา Lobster Roll เสิรฟ์ ด้วยล็อบสเตอร์ ทั้งตัว น�ำไปปรุงเป็นอาหาร  2  เมนูย่อย ในจานเดียว Tempura Udon หม้อไฟซุปก้าง ปลาแซลมอนที่ใช้เวลาเคี่ยวถึง 3 วันพร้อม เส้นอุด้งเหนียวนุ่มและกุ้งเทมปุระกรอบๆ Curry Salmon Roll โรลแซลมอนราดด้วย ซอสรสเครื่องแกงแบบไทย รสชาติกลมกล่อม Sayori Sashimi ซาชิมิปลาเข็มญี่ปุ่นสดใหม่ ม้วนมาอย่างดีกบั ไข่ปลาแซลมอนอร่อยเต็มปาก เต็มค�ำ คนรักเนื้อวัวต้องถูกใจ Grill Miyazaki D.I.Y เสิร์ฟให้ย่างเอง บนเตาถ่านเล็กๆ พร้อมเกลือ กระเทียม และซอสหวานตามชอบ เนือ้ มิยาซากิ นุ่มๆ ไขมันไม่มาก ยังคงรสสัมผัสของการเคี้ยวเนื้อวัวแสนอร่อย อีกจาน โดดเด่นและเน้นสุขภาพ Hearty Roll โรลแบบไม่มีข้าวใช้แผ่น เปาะเปีย๊ ะเวียดนามห่อปูอดั ไข่หวาน และทูนา่ ย่างไฟเล็กน้อย ปรุงรส ด้วยน�้ำปลาเวียดนาม รสชาติเยี่ยม และสุดท้าย Shogun Jump หอยเชลล์ชุบแป้งทอดคลุกด้วยซอสเผ็ดสูตรพิเศษอร่อยล�้ำ ยิ่งเมื่อได้ ทานแกล้มสาเก หรือสาเกค็อกเทลรสเยี่ยม ทุกคืนวันศุกร์และเสาร์ มีดนตรีสด ให้ได้เพลิดเพลินตลอดคืนอีกด้วย

ถ.เพชรบุรี Taka Town

ซ.สุขุมวิท 39

Yujo Sushi Bar & Bistro

ถ.สุขุมวิท Emporium

OZONO

ชั้น 1 โครงการ Taka Town ซ.สุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) คลองตันเหนือ วัฒนา กทม. 10110 โทร. 0 2105 3964, 08 4891 6363 เปิดทุกวัน จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 11.30-14.30 น. และ 16.30-22.00 น. ศุกร์-เสาร์ เวลา 11.30-14.30 น. และ 16.30-24.00 น. อาทิตย์ เวลา 16.30-22.00 น. Yujosushibar 235


KTC

PRIVILEGES


Traditional Aji

ส่วนลด10% เฉพาะค่าอาหาร

Akiyoshi ส่วนลด 10%

Anata Sushi

Basaraka Ramen

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับเมนูอาหาร Lunch Set • ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดื่ม Alcohol • ราคายังไม่รวม Service Charge 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2255 1144

เมื่อมียอดช�ำระตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2716 7952, 0 2489 4486

• ยกเว้นอาหารโปรโมชั่น และเครื่องดื่ม 1 ส.ค - 31 ธ.ค 57 สอบถามโทร. 0 2714 8367

ส่วนลด 10% ส�ำหรับเมนู A La Carte เท่านั้น

Chiba Cham รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ • เมื่อมียอดช�ำระตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป • เฉพาะบัตรเครดิต KTC JCB เท่านั้น 1 ก.ค. - 31 มี.ค. 58 สอบถามโทร. 0 2662 6117

• เมื่อมียอดช�ำระตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป • ยกเว้นบุฟเฟ่ต์ ขนมหวาน และเครื่องดื่ม • เฉพาะทานในร้านเท่านั้น • เฉพาะสาขาพระโขนงและเอเชียทีคเท่านั้น • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ • เฉพาะบัตรเครดิต KTC JCB เท่านั้น 1 ส.ค. 57 - 31 มี.ค.58 สอบถามโทร. 0 2714 0791, 0 2108 4310

รับส่วนลด 5%

Gin Sushi ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 09 2424 6615


Gyu - Maru ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร

Hagakure

• ไม่รวมเครื่องดื่มและเมนูจัดรายการพิเศษ • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2185 2781

ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร • ยกเว้นค่าเครื่องดื่มและอาหารเซต • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ • เฉพาะบัตรเครดิต KTC JCB เท่านั้น 1 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58 สอบถามโทร. 0 2714 4131

Heiroku Sushi ส่วนลด 50%

Hokkaido Ramen Santouka ส่วนลด 10% เมื่อทานครบ 250 บาท ขึ้นไป

Hokkaido Tsubohachi

Ibushi Ginjiro

1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2185 3323

1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2117 9355

ส�ำหรับเมนูที่ราคา 206 บาท (เหลือเพียง 103 บาท) จ�ำนวน 1 จาน เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป • เมื่อมียอดช�ำระตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 1 ส.ค. 57 - 31 ม.ค. 58 สอบถามโทร. 0 2613 1200

ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร

• ยกเว้นค่าเครื่องดื่ม ภาษี และค่าบริการ • เฉพาะทานในร้านเท่านั้น • เฉพาะบัตรเครดิต KTC JCB เท่านั้น 1 ส.ค. - 30 พ.ย.57 สอบถามโทร. 0 2255 9895

ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร


IKKYU Japanese Yakiniku

Iroha Yakiniku

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ • เฉพาะบัตรเครดิต KTC JCB เท่านั้น 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2185 3404

1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2712 9448

ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร

ส่วนลด 5% ส�ำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม

JIRO Raw Bar & Grill ส่วนลด 20% ส�ำหรับ Sashimi Set A,B,C,D ส่วนลด 10% ส�ำหรับค่าอาหารรายการอื่นๆ

Jousen Yakiniku & Bar

• ไม่ร่วมกับอาหารเซตกลางวัน • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 08 1413 4411

(ไม่รวมเครื่องดื่ม A la carte) 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2252 5504-5, 0 2553 2469, 0 2108 6066, 0 2287 1920

Joushitsu Sushi

Kacha Kacha

1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2714 3984

1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2108 4242

ส่วนลด 20% เฉพาะค่าอาหาร

ส่วนลด 20% ส�ำหรับเมนู A la carte ส่วนลด 5% ส�ำหรับ Buffet

ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร


Kagonoya

Kappo Hanako

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ • เฉพาะบัตรเครดิต KTC JCB เท่านั้น

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2712 6371

Karatama Robatayaki

Kisso Japanese Restaurant

1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2662 4237

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ • เฉพาะบัตรเครดิต KTC JCB เท่านั้น 1 ก.ค. - 31 มี.ค. 58 สอบถามโทร. 0 2207 8000

ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร ทุกช่วงเวลา ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร วันจันทร์ - ศุกร์ ช่วงเวลา 13.00 - 17.00 น. 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 57 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 เป็นต้นไป สงวนสิทธิ์เฉพาะเมนู A la carte สอบถามโทร. 0 2658 5911

ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร

KONAYA (Curry Udon & Tempura) ส่วนลด 10% ส�ำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2108 0421, 0 2716 7939

ส่วนลด 25% ส�ำหรับเมนู Salmon Kabutoni และเมนู Madai Kabutoni

ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร

Matsuri De Go Go Ramen ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2108 4242


Misoya Ramen ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหารเมื่อมียอดช�ำระ

Nanpuu Okonomiyaki Restaurant

Nishiki

Nobu Japanese Restaurant

• สามารถใช้ได้ทุกวัน ทั้งมื้อกลางวันและมื้อค�่ำ • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ • สามารถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 12 ท่าน • ทางโรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 ก.ค. - 30 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2641 4777 ต่อ 1241

• ยกเว้นอาหารชุดกลางวัน ของหวาน เครื่องดื่ม และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ 1 ก.ค. 57 - 30 มิ.ย.58 สอบถามโทร. 0 2661 5011, 0 2392 5297

ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 08 9053 7474

มา 3 จ่าย 2 เฉพาะค่าอาหาร

OOTOYA

รับฟรีไอศกรีมชาเขียว เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ขั้นต�่ำ 500 บาท • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ • เฉพาะบัตรเครดิต KTC JCB เท่านั้น 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2613 1371

ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร

• ยกเว้นเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2258 7919

ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร

Ramen Kourakuen ส่วนลด 10% ส�ำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม • เมื่อมียอดช�ำระตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป 1 ก.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2734 1228


Ramen Suteiji

Ringer Hut

• ยกเว้นเครื่องดื่มและขนมหวาน • เมื่อมียอดช�ำระตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2658 0558, 0 2762 7815

• เมื่อมียอดช�ำระตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ • เฉพาะบัตรเครดิต KTC JCB เท่านั้น 1 ก.ย. 57 - 31 มี.ค.58 สอบถามโทร. 0 2665 6470

ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร

Seiniku - ten Premium Yakiniku ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหารส�ำหรับ เมนู A la carte

• ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ • กรุณาส�ำรองที่นั่งล่วงหน้า 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 08 1925 6663

ส่วนลด 15%

Sen - ryo Restaurant ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร

1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2712 9688

Sha Raku

Shinsoko Sushi

1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2664 0348

1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2634 2414

ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร

ส่วนลด 20% เฉพาะค่าอาหาร


SOBA Q

ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2662 7690-1

Sushi Masa

ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร

1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2185 3800, 0 2215 9289, 0 2168 5214

Sushi Otaru

ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร ต่อ 1 ใบเสร็จ

1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2392 7737

Sushi Hana

ส่วนลด 20% ส�ำหรับเมนู Tuna Tartufo Sauce Salad ราคาปกติ 280 บาท 1 สิทธิ์/โต๊ะ/ครั้ง 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2295 2380, 0 2396 1511

Sushi-OO

ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป

• ไม่รวม Lunch Set เครื่องดื่ม และเมนูพิเศษ • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ • ข้อจ�ำกัดต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ร้าน Sushioo เป็นผู้ก�ำหนด 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2658 5858

Tadaima Sushi ส่วนลด 30% เมนูซูชิทุกค�ำ

ส�ำหรับบัตรเครดิต KTC แพลทตินั่มขึ้นไป

ส่วนลด 25% เมนูซูชิทุกค�ำ

ส�ำหรับบัตรเครดิต KTC ธรรมดา • เฉพาะสาขาทองหล่อ ซ.8 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2714 9883


Taihei Japanese Restaurant

ส่วนลด 30% ส�ำหรับเมนู A la carte มื้อกลางวัน และมื้อค�่ำ 1 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58 สอบถามโทร. 0 2679 1200

Tamaruya Honten

ส่วนลด 5% ส�ำหรับเมนู A la carte เท่านั้น

1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 57

สอบถามโทร. 0 2255 9713

Tan Tan Izakaya Buffet ส่วนลด 10% ต่อ 1 ใบเสร็จ เมื่อทานบุฟเฟ่ต์ 2 ท่านขึ้นไป

Tenya รับฟรีไอศกรีมชาเขียวในน�้ำเต้าหู้มูลค่า 59 บาท

1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2392 8982, 0 2660 9001

• เมื่อมียอดช�ำระตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป • สงวนสิทธิ์เฉพาะรับประทานในร้านเท่านั้น 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2252 2598, 0 2399 2603, 0 2541 1808

Tohkai

Tororo Sushi

• ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2105 1752

• ยกเว้น Lunch Set และอาหารโปรโมชั่น 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2714 2228

ส่วนลด 5% ส�ำหรับเมนู A la carte เท่านั้น

ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร


Toro Fresh Japanese Cuisine

Wasabi

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2712 8447

1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2660 9276

ส่วนลด 15% ส�ำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม

Yakiniku EN ส่วนลด 20% เฉพาะค่าอาหาร

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 09 8271 3879

Yamagoya Ramen

ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2658 4188

ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร

Yakiniku Tan

ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อทานครบ 1,000 ขึ้นไป

• ไม่รวมเครื่องดื่ม และเมนูบุฟเฟ่ต์ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2714 3503

Yashin by Tenyuu ส่วนลด 10% ส�ำหรับเมนู A la carte เท่านั้น 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2712 6868


Modern Yuutaro Japanese Restaurant ส่วนลด 25% ส�ำหรับเมนู A la carte เท่านั้น ส�ำหรับบัตรเครดิต KTC Visa Infinite และ World MasterCard ส่วนลด 20% ส�ำหรับเมนู A la carte เท่านั้น ส�ำหรับบัตรเครดิต KTC Visa Platinum และบัตรประเภทอื่นๆ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2662 6070-1

Giants Yakiniku

ส่วนลด 20% บุฟเฟ่ต์ จากราคาปกติ

และเมื่อทานอาหารครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับหอยซ้องท์พลู เชลล์ 1 จาน (มูลค่า 100 บาท) • ยกเว้นสาขาซีคอนฯ ศรีนครินทร์ / พรอมมานาด / เดอะไนน์ทีนชิดลม และลาดกระบัง 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2183 0826

Gyu - Kaku ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร

• ยกเว้นเครื่องดื่มและอาหารชุดที่อยู่ระหว่าง การส่งเสริมการขาย • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ • เฉพาะบัตรเครดิต KTC JCB เท่านั้น 1 เม.ย 56 - 31 มี.ค. 58 สอบถามโทร. 0 2712 5061

Benihana Japanese Restaurant ส่วนลด 20% เฉพาะค่าอาหารมื้อกลางวัน และมื้อค�่ำ (วันจันทร์ - พฤหัสบดี) 1 ก.ค. - 30 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2476 0022 ต่อ 1416

GYU GYU TEI Bangna

ส่วนลด 5% ส�ำหรับเมนูเนื้อและเมนูหมู 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2746 7771

Hajime Robot Restaurant

มา 4 จ่าย 3 ส�ำหรับ BBQ Buffet และ Shabu Buffet ส่วนลด 10% ส�ำหรับเมนู A la carte เท่านั้น

• ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ • เฉพาะราคาผู้ใหญ่ปกติเท่านั้น ยกเว้นราคาเด็ก • ใช้สทิ ธิได้ทกุ วัน ยกเว้น วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2683 1670


Modern Hinaya Japanese Restaurant & Grill Chicken

ส่วนลด 10% เมื่อมียอดช�ำระตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป • ยกเว้นค่าเครื่องดื่มและอาหารชุด • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ • เฉพาะบัตรเครดิต KTC JCB เท่านั้น 1 ส.ค. 57 - 31 มี.ค. 58 สอบถามโทร. 0 2108 2870

Kaizen Sushi & Hibachi ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2215 2972

KIN Yakiniku ส่วนลด 30% ส�ำหรับชุดรวมหมู ชุดรวมเนื้อ และชุดรวมซีฟู้ด 1 สิทธิ์/โต๊ะ/ครั้ง 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 08 6239 8448

Ito - Kacho ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2185 3338

KAMI

ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหารเมื่อมียอดช�ำระ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2116 8818

Kinniku Gyudon

ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร 1 ก.ย. 57 - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2613 0516


KiSara ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร

Masami Sushi ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร

Melt Me

Nami Yakiniku

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2690 9233

ส่วนลด 10% เมื่อซื้อครบ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 09 0197 5600

Nikko Cafe

ส่วนลด 10% เมื่อมียอดช�ำระตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ส�ำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2381 5291

• ไม่รวมเครื่องดื่ม เมื่อทานที่ร้านเท่านั้น • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2663 7287

ส่วนลด 50% ส�ำหรับเมนูเนื้อสันนอกญี่ปุ่นจานที่ 2 หรือรับส่วนลด 25% ส�ำหรับซากุระ ซูชิเซ็ต 1 ส.ค. 57 - 28 ก.พ. 58 สอบถามโทร. 0 2711 6400

Osaka Ohsho

ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2381 9701-2


ส่วนลด 100 บาท เมื่อทานอาหารครบ 800 บาทขึ้นไป รับฟรีบตั ร VIP Member เมือ่ ทานอาหารครบ 1,000 บาท

Shabu Sen ส่วนลด 5% ส�ำหรับเมนู A la carte เท่านั้น 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2661 3885-6

Shin Kai Sushi & Sashimi Bar

Shio Yoshoku Café & Restaurant

Shabu King

1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2939 4294

ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 08 5295 5245

Sousaku

ส่วนลด 5% ส�ำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2279 2461

ส่วนลด 20% ส�ำหรับเมนู A la carte เท่านั้น และเมือ่ ซือ้ เค้กครบ 3 ชิน้ รับฟรีทนั ที 1 ชิน้

• ไม่รวมอาหารเซตกลางวัน เครื่องดื่ม และขนม 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2662 8378

Tenyuu Grand Japanese Restaurant

ส่วนลด 20% เฉพาะค่าอาหาร ไม่รวมอาหารชุด 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2632 1777


Teriyaki Bar Kelly’s

ส่วนลด 10% ส�ำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2662 5155, 08 6077 1479

Yuu & Wine ส่วนลด 50% ส�ำหรับเมนู Sushi Nigiri, เซตแฮมเบิร์กหมู/เนื้อชีส และเซต แฮมเบิร์กหมู/เนื้อ ส่วนลด 20% ส�ำหรับเมนูแฮมเบิร์กหมู/เนื้อชีส และแฮมเบิร์กหมู/เนื้อ • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2682 6208

TETSU

ส่วนลด 50% ส�ำหรับเมนูซูชิเนื้อวากิวย่างไฟ ในราคา 275 บาท จากราคาปกติ 550 บาท เมื่อทานครบ 1,500 บาทขึ้นไป

• เฉพาะบัตรเครดิต KTC Platinum ขึ้นไป 16 ส.ค. 57 - 30 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2160 5722

Zipangu

ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร และเมื่อทานครบ 3,000 บาทขึ้นไป รับฟรี Sake Set 599 บาท 20 พ.ค. 57 - 20 พ.ค. 58 สอบถามโทร. 0 2651 2180


Fusion FUMi Japanese Cuisine

พิเศษเมนู Yuki Sashimi (ปลาดิบพิเศษชุดใหญ่) ราคา 799 บาท จากปกติ 980 บาท เมือ่ ทานครบ 500 บาทขึน้ ไป 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2108 5114

High Hat Sushi Bar ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2716 7495

Kaguya Japanese Gastro Bar ส่วนลด 30% ส�ำหรับเมนู Rick Lobster Tempura

Koken Sushi Dining Bar

1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2714 9974

ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2676 4524

Mokuola Hawaii

Mr.Sushi

ส่วนลด 20% ส�ำหรับเมนูในหมวด Pancake Bar เมื่อสั่งชุดอาหาร Hawaiian Combo หรือ Pancake Combo ตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2610 9236

ส่วนลด 20% ส�ำหรับเมนูข้าวปั้นหน้า ปลาแซลมอนเผา (Salmon Sushi Aburi) 1 สิทธิ์/โต๊ะ/ครั้ง 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 08 5681 4241


Nomiya Gastro Bar

OGU OGU ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2108 2255

Omu

On The Table ส่วนลด 30% ส�ำหรับเมนู Sushi Pizza เมื่อทานอาหารและเครื่องดื่มครบ 500 บาทขึ้นไป 1 สิทธิ์ /บัตร/ใบเสร็จ/วัน 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2613 1558

ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร • ไม่สามารถใช้ร่วมกันโปรโมชั่นอื่นได้ 1 ก.ค. - 30 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2712 9519

ส่วนลด 10%

• เฉพาะทานในร้านเท่านั้น • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ • เฉพาะบัตรเครดิต KTC JCB เท่านั้น 1 ส.ค. 57 - 31 มี.ค. 58 สอบถามโทร.0 2658 6566

O’Zake by Tenyuu

ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2712 7555

Reef Sushi Bar & Grill

ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2117 0787


Ryujin Sushi & Sake Bar ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2116 5878-9

Sonie’s

ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหารมื้อค�่ำ

• สงวนสิทธิเ์ ฉพาะลูกค้าทีม่ ยี อดการใช้บตั รขัน้ ต�ำ่ 500 บาท ขึน้ ไป • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ • เฉพาะบัตรเครดิต KTC JCB เท่านั้น 1 ก.ค 57 - 31 มี.ค. 58 สอบถามโทร. 0 2185 2970

Tokiya

Wabi Sabi Japanese Gasto Bar

Yellow Tail Sushi Bar

Yujo Sushi Bar & Bistro

ส่วนลด 10% ต่อใบเสร็จ เมื่อทาน Full Course 2 ท่านขึ้นไป 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2658 0015

ส่วนลด 15% ส�ำหรับเมนู A la carte เท่านั้น 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2309 3839

ส่วนลด 50% ส�ำหรับเมนู Radish Ravioli 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57 สอบถามโทร. 0 2252 6451

ส่วนลด 20% ส�ำหรับเมนู A la carte เท่านั้น 1 ก.ค. 57 - 30 มิ.ย. 58 สอบถามโทร. 0 2105 3964


เงื่อนไข รับสิทธิประโยชน์ได้เมื่อชำ�ระด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือสิทธิพิเศษจากรายการอื่นได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


100 STORIES OF

CUISINE

ºÒ· 339

100 stories of japanese cuisine  

100 STORIES OF JAPANESE CUISINE

100 stories of japanese cuisine  

100 STORIES OF JAPANESE CUISINE

Advertisement