Eesti Otsemüügi Assotsiatsioon brošüür

Page 1

Otsemüük

Otsemüük on jaemüügimudel, mille puhul ettevõtted toetuvad traditsiooniliste jaemüügipunktide (poodide) asemel sõltumatutele jaemüüjatele-konsultantidele, kelle abil nad müüvad oma tooteid otse tarbijatele näiteks tarbijate kodus, töökohal ja mujal või veebis.

Kuigi otsemüüjad-konsultandid teevad koostööd teatud otsemüügifi rmaga ja saavad tasu kauba müügi eest, töötavad nad iseendale ja säilitavad müümisel oma tegevusvabaduse.

Otsemüügi viisid:

Inimeselt-inimesele-müük – otsemüüja-konsultant tutvustab ja müüb kaupa tarbijale isiklikult kauplemiseks mitte ettenähtud kohtades (kodus, tööl jne).

Koduesitluse kaudu müük – toodete tutvustamine ja müük võimalike ostjate rühmale, tavaliselt kutsuva isiku kodus või muus mitteärilises kohas.

Pane tähele!

Võrk- ja mitmetasandilisel turustusel ei ole mitte midagi ühist püramiidskeemidega. Viimaste puhul mis tahes tooted tavaliselt puuduvad ning osaliste teenistus ei sõltu mitte kaupade või teenuste lõpptarbijale müümise kasvust, vaid uute inimeste kaasamisest struktuuri.

Internetimüük – otsemüügi konsultant müüb tarbijale kaupa internetis isikliku veebilehe, suhtlusvõrgustiku jms kaudu. Tarbija saab osta kaupa ka otse otsemüügifi rma kodulehelt edasiseks individuaalseks teeninduseks, valides endale sobiva müüja-konsultandi.

On olemas mitmesuguseid meetodeid, kuidas kaubandusettevõtted otsemüüki korraldavad. Mõned ettevõtted kasutavad ühetasandilist (ingl k single level marketing) kompensatsiooniturustusplaani. Sellisel juhul müüvad otsemüüjad lõpptarbijaile kaupu ning nende teenistus sõltub sellest läbimüügist. Kuid suur osa otsemüügiettevõtetest kasutab võrgu- või mitmetasandilise turunduse (ingl k multi-level marketing) struktuuri, mille puhul tooteid ja teenuseid müüakse lõpptarbijale sõltumatute otsemüüjate võrgustiku kaudu. Sellises süsteemis ei sõltu otsemüüja teenistus mitte üksnes tema enda läbimüügi mahust, vaid ka nende tehingute mahust, mille on sõlminud tema poolt loodud ja välja õpetatud sõltumatute otsemüüjate võrgustiku liikmed.

Otseturundus on dünaamiline ja kasvav viis kauba müümiseks

Maailmas sektori kogukäive > 186,1 mld. $

Euroopa Liidus sektori kogukäive > 28,1 mld. €

Balti riikides sektori kogukäive > 246 mln. €

> 128 mln. osalejat > 6,5 mln. osalejat > 196 t. osalejat

Mitmetasandilist turustusstruktuuri Konsultant Konsultant Konsultant Konsultant Rühmajuht

Otsemüügi atraktiivsus

Mille poolest on otsemüük otsemüüja jaoks atraktiivne?

• Paindlikud lisateenimise võimalused;

• Madal riski tase ja väikesed kulud äri alustamisel;

• Võimalus olla ise enda ülemus;

• Võimalus valida paindlik töögraafik, mis on eriti vajalik inimestele, kellel juba on muid kohustusi (pere või teine töö);

• Sissetulekud, mis sõltuvad otseselt rakendatud jõupingutustest ja tegevuse tulemustest;

• Annab võimaluse õppida ja omandada vajalikke ärilisi oskusi;

• Kõik vajalikud koolitused ja ettevõtete tugi;

• Puuduvad igasugused nõuded hariduse ja kvalifikatsiooni osas;

• Suur valik kõrgeima kvaliteediga tooteid;

• Sotsiaalsed kontaktid ja isiklik hindamine.

Mille poolest on otsemüük tarbija jaoks

atraktiivne?

• Innovaatilised ja eksklusiivsed tooted, mida pole traditsioonilistest jaemüügikauplustest kuigi lihtne kätte saada;

• Müüja poolne isiklik nõustamine ja abi;

• Võimalus proovida ja tutvuda toodetega nende esitluse ajal;

• Mugav ja kasutaja vajaduste rahuldamisele suunatud müügikorraldus (erinevad kauba tellimise viisid, kojuvedu, paindlikud ostuajad jne);

• Kõrged tarbijaõiguste kaitse standardid (müügijärgne teenindus, õigus kaupadest loobumisele ja nende tagastamisele, 100% rahulolu garantii).

Eesti elanike seas läbi viidud uuring nende

arvamuste kohta otsemüügist* * 2021. aasta juulis-augustis viis UAB “Sprinter tyrimai” EDSA tellimusel läbi esindusliku avaliku arvamuse uuringu. Uuring näitas, et üle poole (52%) riigi elanikest on ostnud kaupu otsemüügi teel. Kas olete kas või kordki ostnud mõne toote otsemüügi teel? 2021.a. Jah Ei 52 % 48 % Balti riikidest on otsemüük enim levinud Lätis: tervelt 65% Läti elanikest on kas või kordki soetanud kaupu otsemüügi teel. Leedu Läti Eesti 60 % 65 % 52 % Balti riigid

70% naistest 45% meestest

Eestis ostetakse otsemüügi kaudu enim kosmeetika- ja isikliku hügieeni tooteid (60% elanikkonnast on neid kaupu ostnud vähemalt ühel korral), kodukaupu (36%), tervisetooteid (29%), rõivaid ja aksessuaare (28%).

Otsemüügi kaudu ostavad kaupa sagedamini naised. Eestis on koguni 70% nais test ostnud erinevaid kaupu otsemüügist vähemalt ühel korral, meeste seas on see protsent 45%.

Otsemüügiettevõtted pööravad suurt tähelepanu oma toodete kvaliteedile ning tarbijad hindavad otsemüügi kaudu ostetud tooteid positiivselt.

Otsemüük pakub isikupärastatud ostukogemust ja personaalset teenindust koos otsemüügiettevõtte professionaalse müüja-konsultandi nõuandega. Otsemüügi firmad pööravad suurt tähelepanu müüjate koolitamisele ja nende nõuetekohasele kvalifikatsioonile.

75% 19% 6% Positiivne Neutraalne Negatiivne 24% 24% 3% 1% Kõige populaarsemat kaubagruppi Ostjate jaotus soo järgi Hea Neutraalselt Väga hea Negatiivne Ei tea / Raske öelda Muu 60% 36% 29% 28% 15% Kosmeetika – ja hügieenikaubad Majapidamiskaubad Tervisetooted Riided ja aksessuaarid Arvamus soetatud kaupade kohta Otsemüüja-konsultandi professionaalsuse hindamine 48%

Otsemüügi peamised eelised

Teabeallikad otsemüügiettevõtete kohta ja nende tooted

% Poes selliseid kaupu ei leidu

Kuna kaup tuuakse otse kätte, on vähem muret

Reklaamid internetis 30 % Otsemüüja enda selgitused

Kaubad on odavamad kui poes

tuttavatelt 28 % Sotsiaalmeedia

Hea hinna ja kvaliteedi suhe

%

% Otsemüüjalt saab pädevat nõu

% Esitluse käigus saab kauba kohta rohkem teada

% Tihti pakutakse erinevaid kampaaniaid / soodustusi / kingitusi

%

Eesti Otsemüügi Assotsiatsiooni (EDSA) korraldatud avaliku arvamuse küsitluse järgi on tarbijate arvates otsemüügi olulisemad eelised sageli pakutavad kampaaniad/allahind lused/kingitused (32%), kaup on odavam kui kauplustes (31%), võimalus saada müüjalt professionaalset konsultatsiooni (28%), toodete eksklusiivsus (27%), kauba otsetarne (26%), tooteesitlus (26%), kauba hea hind (26%).

Reklaamlehed, voldikud, kataloogid 15 %

Tele - ja raadioreklaamid 14 % Reklaamid ajakirjanduses

% Sugulastelt 10 %

COVID-19 pandeemia tõstis esile veebireklaami ja suhtlusvõrgustike kui otsemüügiet tevõtete ja nende toodete kohta edastatava teabe tähtsuse, kuid otsemüüjate, sõprade ja tuttavate ning pereliikmete ja sugulaste isiklikud suulised nõuanded jäävad endiselt olu listeks teabeallikateks. See on palju olulisem kui igasugune reklaam.

28 % Sõpradelt,
24
11 %
30
26
22
22
23
23
24 %

Lisatulu teenimise ja oma äri võimalused

Otsemüük pakub paindlikke teenimis- või isegi väikeettevõtluse asutamise võimalusi. Paljudele inimestele, nt väikelastega vanematele, üliõpilastele, pensionäridele, meeldib va badus ja paindlikkus oma tööaja määramisel, võimalus oma ettevõtet üles ehitada ja laiendada ning seda oma äranägemise järgi juhtida. Otsemüügist tulu teenimise võimaluste kaalumisel on tähtis meeles pidada, et otsemüük ei ole n-ö hõlptulu ja keegi ei saa rikkaks üleöö. Sellest hoolimata pakub otsemüük inimes tele, kes seavad endale reaalsed eesmärgid ning kellele meeldib paindlikkus ja sõltumatus, suurepärast võimalust raha teenida. Mõnedele inimestele on otsemüük tegevus, mis võtab neilt mõned tunnid nädalas ja mille eesmärgiks on teenida lisatulu või lihtsalt soetada kaupu või teenuseid iseenda või oma pere tarbeks teatava soodustusega. Teistele on see igapäevategevus – püüdlus oma müüjate võrgustiku loomise ning nende korraliku väljaõpetamise ja selle äri edukaks arendamiseks ettevalmistamise poole.

Pane tähele!

Kõik EDSA liikmesettevõtted kohustuvad täitma kokkulepet, et otsemüüjal on õigus 30 päeva jooksul leping ettevõttega lõpetada ja saada ilma igasuguste trahvideta tagasi otsemüüjaks asumise eest makstud summad, sh ettevõtte pakutud lisateenuste eest tasutud summad. Kui müüja soovib aga loobuda oma ärist hiljem, on ettevõte kohustatud ostma temalt tagasi kõik tema poolt viimase 12 kuu jooksul soetatud kaubavarud, mis ei ole veel müüdud, kuid on veel realiseerimiskõlbulikud.

Lisatulu Võimalus töötada osalise tööajaga

Võimalus osta kaupu soodushin dadega

Sõltumatus Võimalus tegeleda oma ette võtlusega

Pole tarvis eriharidust Madalad stardikulud

Võimalus inimestega suhelda ja ennast täiendada

Võimalus korjata raha teatud välja minekuteks

Otsemüük toetab ja edendab naiste ettevõtlikkust ja kaasamist tööturule

Uue rahateenimise viisi leidmisel on tähtsaim aspekt võimalus saada lisasissetulekut, nagu ka võimalus töötada enda määratud töögraafiku järgi ja muutuda rahaliselt kindlustatumaks, et stardikulud oleksid võimalikult madalad ja tegevuse mahust sõltuks teenitav tulu.

Otsemüügi kui äritegevuse atraktiivsemad aspektid
Võimalus saada väljaõpet ja tuge 38% 34% 27% 25% 18% 14% 16% 15% 12% 10%

Eesti Otsemüügi Assotsiatsioon

Eesti Otsemüügi Assotsiatsioon on vabatahtlik assotsiatsioon, mis ei taotle ärilist tulu ning mis ühendab eesrindlikke otsemüügiettevõtteid ja esindab nii oma liikmete kui teiste otsemüügiga seotud isikute huve. Assotsiatsioon loodi 2000. aasta sügisel. Alates aastast 2010 teevad Leedu, Läti ja Eesti otsemüügi assotsiatsioonid omavahel tihedalt koostööd ning tegutsevad justkui ühtse tervikuna. Neid juhib Balti riikide peasekretär.

Tunnustus

Balti riikide otsemüügi assotsiatsioonide vahelist koostööd on tunnustatud ka rahvusvahelisel tasandil. Balti riikide otsemüügi assotsiatsioonid pälvisid Ülemaailmse Otsemüügi Assotsiatsioonide Föderatsiooni autasu oma innovaatilisuse eest ning suurepärase näitena selle kohta, kuidas väikesed assotsiatsioonid võivad ühendada oma ressursid ja saavutada oma tegevuses väga häid tulemusi.

Eetiline äritegevus

Eesti Otsemüügi Assotsiatsiooni (EDSA) ja selle liikmesettevõtete eesmärk on tagada, et otsemüügi kaudu saaks ostjad soetada mitte ainult kvaliteetseid tooteid, vaid ka luua usaldusel põhinevaid suhteid, kehtestades kõrged eetilised äristandardid ning kaitstes tarbijaid ja müüjaid-konsultante igasuguse ebaausa äritegevuse eest. Sel eesmärgil kohustuvad kõik assotsiatsiooni liikmed järgima EDSA eetikakoodeksit, milles sätestatakse aluspõhimõtted, kuidas otsemüügiettevõtted ja nende otsemüüjad peaksid käituma nii tarbijate kui ka üksteisega. Väga tähtis on ka see, et EDSA eetikakoodeksis on samuti määratletud alternatiivne kaebuste läbivaatamise kord. Teatavate arusaamatuste eest pole keegi kaitstud, mistõttu on nii kasutajal kui edasimüüjal võimalik pöörduda eetikakoodeksi sõltumatu administraatori poole, kes tegeleb kaebuste läbivaatamisega ja jälgib eetikakoodeksist kinnipidamist. EDSA eetikakoodeksi tekst, kasutajate kaebuste läbivaatamise kord ja interneti teel kasutaja kaebuse esitamise vorm on kättesaadavad assotsiatsiooni kodulehel (www.edsa.ee).

EETIKAKOODEKS
Eesti Otsemüügi Assotsiatsioon (EDSA) Roosikrantsi tn 9, 10119, Tallinn Tel.:
EDSA liikmed: EDSA teenuste pakkuja: Liikmed:
+370 683 20129 E-post: info@edsa.ee www.edsa.ee