Page 1


Analizë e ndriqimit dhe orientimit të njesive banesore

Ideja,zhvillimi dhe elaborimi i konceptit Prerja A-A

Pozita dhe trajektorja e lëvizjes se diellit ndikon që objektet shumëbanesore të kenë ndriqim dhe djellosje mjaft adekuate Katrori si formë e thjeshtë gjeometrike

Ndarja në pjesë më të vogla Pozita e diellit gjatë verës,rrezet janë me pingule

Distanca mes dy objekteve është afro 18 m,e paraparë edhe me plan zhvillimor urban.Kjo për arsye që çdo njesi banesore te ketë ndriqim dhe djellosje të mirë

Pozita e diellit gjatë dimrit,rrezet janë me pak pingule

18 m

Krijimi i hapësirave të lira ndërmjet volumeve

Drejtimi i erërave është kryesisht në pjesën veriore,veri-perëndimore dhe jug-lindore

Analiza e kullave,si objekte tradicionale te hershme te banimit kolektiv, karakteristike për rajonin e Deçanit,andaj edhe koncepti është zhvilluar duke u bazuar në disa elemente arkitektonike të tyre,si:forma, volumi dhe elemente të tjera

Drejtimi i erërave

V

V

Krijimi i ballkoneve të cilat dalin jashtë objektit të mveshura me material druri(ngjajshëm me dyshekllekun)

ytësore Rrugë d

Dysheklleku,element arkitektonik dallues i kullave,me dritare të vogla të cilat përfundonin me harqe.

Qasja në lokacion Qasja në lokacion

Orientimi i njësive banesore është bërë në pjesët,ku djellosja është më e madhe,përveq në anën veriore,e cila nuk rekomandohet për dhoma të gjumit dhe qendrim ditor,hapësira të cilat kanë nevojë për djellosje më të madhe

Elaborimi i konceptit Zhvillimi i konceptit si formë tredimensionale

Idetë për zhvillimin dhe krijimin e konceptit kanë rrjedhur si analizë mbi elementet arkitektonike të kullave,sidomos forma e tyre. Planimetria e tyre kryesisht me bazë katrore e drejtkendeshe dhe vellim kubik ka qenë bazë për zhvillimin e një koncepti të ngjajshëm duke krijuar një objekt modern me disa elemente të njejta arkitektonike të kullave. Krijimi i pjesëve të reja

Format vellimore dhe vendosja e tyre në lokacion

A

Masterplan P=1:5000

Për të krijuar forma të reja vëllimore, në menyrë që të objekti të përshtatet me lokacionin dhe të rigjenerohen sa më shumë hapësira,sidomos ato gjelbëruese është bërë ndarja e volumit më të madh tredimensional në dy pjesë më të vogla

Pamjet 3D

ni acio Lok

B

B

A

Hapësirat qarkulluese në lokacionrrugët,trutuaret dhe shtigjet

Hapësirat gjelbëruese

Siluetat urbane në dukje dhe prerje

Studenti:Edonis Sejfijaj Lokacioni:Deçan Përpjesa P=1:5000 GSPublisherEngine 0.4.100.100

Detyra:Tema e diplomës Zhvillimi dhe elaborimi i konceptit,analiza rreth lokacionit

Mentori:Ph.Can.Dr.Arber Sadiki Detyra projektuese: Objekt shumëbanesor

Prishtinë,Mars 2017


Qarkullimi dhe e qasja në lokacion

Rrjeti i rrugëve në qytet

esore Rruga kry

n lokacio ë n ja Qas

Rrugë dytësore

Relacioni i lokacionit me tipologjitë e objekteve në qytet

Rrugët kryesore Rrugët sekondare Rrugët terciare

Fluksi i qarkullimit të qytetarëve në qendër të qytetit

Legjenda: Objektet shumëbanesore

Objekt fetar-Xhamia Studenti:Edonis Sejfijaj

Objektet kulturore

Objekt administrativ-Posta Lokacioni:Deçan

Objektet arsimore-Gjimnazet GSPublisherEngine 0.26.100.100

Hapësirat gjelbëruese-Parqet

Përpjesa P=1:5000

Detyra:Tema e diplomës Analiza të zonës urbane

Mentori:Ph.Can.Dr.Arber Sadiki Detyra projektuese: Objekt shumëbanesor

Prishtinë,Mars 2017


Baza e përdhesës 44.70 3.27 0.08

1.50

6.74

8.81

0.90

0.30

5.77

5.70

0.30

6.58

6.90

6.00

0.90

0.30

5.07

6.90

7.20

0.90

0.30

6.24

5.70

7.20

1.50

0.30

8.81

6.00

Simetria e objektit

4.42 0.08

9.00

0.08 8.21

5.25

8.21

5.25

0.08

B

9.00

0.90

17.10

0.30

6.30

6.30

0.30

17.10

A

Funksioni i objektit sipas etazheve

A

5.25

5.25

8.21

±0.000

8.21

±0.000

0.08

+1.50

Banim

B

0.08

+1.50

9.00 0.08

6.00

8.81 3.47

1.50

3.20 4.86

7.20 2.80

1.50

0.30

4.24

1.20 0.90

0.30 1.50

7.20 5.40

0.90

0.30 5.24

6.00

6.90 0.90

0.30 5.25

2.60

0.30

1.50

9.00 2.80

1.20

4.16

0.90

0.30

7.31 4.03

0.08 1.50

2.34

44.70

Afarizëm

Baza e bodrumit Garazhë/parkingje për vetura

44.70 0.30

44.10 6.00

7.20

7.20

6.00

9.00

0.30

0.30

B

9.00

0.30

5.25

6.20

5.25

Dimensionimi i parkingjeve

4.80

17.10

16.50

6.30

-3.00

6.30

4.80

17.10

A

A

5.25

2.40

2.40

Dimensionet e parkingjeve janë standarde dhe janë përshtatur me modulin konstruktiv të vetë objektit. Garazha përmban gjithsej 23 parkingje

B

0.30

5.25

0.30

5.50

2.40

9.00 0.30

0.10 0.10 0.10 1.15 1.20 1.20 1.20

6.00 0.10 2.00

0.10

1.75

2.60

0.30

7.20 2.80

0.30

7.20 14.10 44.70

6.00 0.30

2.60

0.30

9.00 2.80

0.30

8.70

Studenti:Edonis Sejfijaj

0.30

Lokacioni:Deçan Përpjesa P=1:100 P=1:200

GSPublisherEngine 0.4.100.100

Detyra:Tema e diplomës Baza e përdhesës dhe bodrumit, analiza të ndryshme

Mentori:Ph.Can.Dr.Arber Sadiki Detyra projektuese: Objekt shumëbanesor

Prishtinë,Mars 2017


Analiza e zonimeve funksionale

6.60 8.70 14.10 8.70 6.60 0.96 1.50 1.79 1.50 1.25 2.00 1.10 0.90 0.70 3.00 2.09 1.50 1.57 1.50 1.98 1.50 1.57 1.50 2.09 3.00 0.70 0.90 1.10 2.00 1.25 1.50 1.79 1.50 0.96 0.96 1.50 1.79 1.50 1.25 2.00 1.10 0.90 0.70 3.00 2.09 1.50 1.57 1.50 1.98 1.50 1.57 1.50 2.09 3.00 0.70 0.90 1.10 2.00 1.25 1.50 1.79 1.50 0.96 Baza ee katit Baza katit 3.00 0.30 3.00 0.15 3.00 0.15 4.50 0.30 4.50 0.15 3.00 0.15 3.00 0.30 3.00 0.15 0.15 4.50 0.30 4.50 0.15 3.00 0.15 3.00 0.30 Baza e katit 44.70 0.30 3.00 0.15 3.00 0.15 4.50 0.30 4.50 0.15 3.00 0.15 3.00 0.30 3.00 0.15 3.00 0.15 4.50 0.30 4.50 0.15 3.00 0.15 3.00 0.30 44.70 9.00 6.00 7.20 7.20 6.00 9.00 Baza e katit 44.70 6.60 8.70 14.10 8.70 6.60 9.00 6.00 7.20 7.20 6.00 9.00 6.60 8.70 14.10 8.70 6.60 Baza e katit

Analiza Analizae ezonimeve zonimevefunksionale funksionale Analiza e zonimeve funksionale

B

6.60 8.70 14.10 44.70 8.70 6.60 0.960.96 1.501.50 1.79 2.09 1.50 1.98 1.50 2.09 3.00 1.25 1.79 1.50 1.79 1.50 1.50 1.25 1.25 2.00 2.00 1.10 1.100.90 0.90 0.70 0.70 3.00 3.00 2.09 1.50 1.57 1.57 1.50 1.50 44.70 1.98 1.50 1.57 1.57 1.50 1.50 2.09 3.00 0.70 0.70 0.90 0.901.10 1.10 2.00 2.00 1.25 1.50 1.50 1.79 1.50 0.96 0.96 8.70 0.96 1.50 1.79 6.60 1.50 1.25 2.00 1.10 0.90 0.70 3.00 2.09 1.50 1.57 1.50 1.98 14.101.50 1.57 1.50 2.09 3.00 0.70 0.908.70 1.10 2.00 1.25 1.50 1.79 6.601.50 0.96 0.300.30 3.003.00 0.15 3.00 4.50 0.30 4.50 0.15 3.00 3.00 3.00 3.00 4.50 0.30 4.50 0.15 3.00 0.15 3.00 6.60 8.70 14.10 8.70 0.15 3.00 0.15 0.15 4.50 0.30 4.50 0.15 3.00 0.15 0.15 3.00 0.30 0.30 3.00 0.15 0.15 3.00 0.15 0.15 4.50 0.30 4.50 0.15 3.00 6.60 0.15 3.00 0.30 0.30 0.96 1.50 1.79 1.50 1.25 2.00 1.10 0.90 0.70 3.00 2.09 1.50 1.57 1.50 1.98 1.50 1.57 1.50 2.09 3.00 0.70 0.90 1.10 2.00 1.25 1.50 1.79 1.50 0.96 0.30 3.00 0.15 3.00 0.15 4.50 0.30 4.50 0.15 3.00 0.15 3.00 0.30 3.00 0.15 3.00 0.15 4.50 0.30 4.50 0.15 3.00 0.15 3.00 0.30 9.00 6.00 7.20 7.20 6.00 9.00 0.96 1.50 1.79 1.50 1.25 2.00 1.10 0.90 0.70 3.00 2.09 1.50 1.57 1.50 1.98 1.50 1.57 1.50 2.09 3.00 0.70 0.90 1.10 2.00 1.25 1.50 1.79 1.50 0.96 9.00 6.00 7.20 7.20 6.00 9.00 0.30 3.00 0.15 9.00 3.00 0.15 4.50 0.30 4.50 0.15 3.007.20 0.15 3.00 0.30 3.00 0.15 3.00 0.15 4.50 6.00 0.30 4.50 0.15 3.00 0.15 3.00 0.30 6.00 7.20 9.00 0.30 3.00 0.15 3.00 0.15 4.50 0.30 4.50 0.15 3.00 0.15 3.00 0.30 3.00 0.15 3.00 0.15 4.50 0.30 4.50 0.15 3.00 0.15 3.00 0.30 9.00 6.00 7.20 7.20 6.00 9.00 9.00 6.00 7.20 7.20 6.00 9.00

F

F

+280

F F

+280

5.25

5.25

F

5.25

7.20

7.20

6.00

6.00

9.00

9.00

B

Banesa 1

Banesa 3 Banesa 3

1.35

1.35

9.WC S=2.97m 2 2 10.Degazhmani S=3.11m 10.Degazhmani S=3.11m

5

2.50

2.50

5

3

2.11

2.11

3

3.37

3 3.37

5.05 3.37

5.05

3

1

4.90

3.75

4.90 4.90

6

5 5

3.00

5

2.00 2.00

1.88 1.88

3.00 3.00

5 5

5

66

3.00 3.00

5

2 Banesë dydhomëshe S=56.58m 2 Banesë dydhomëshe S=56.58m 2

Legjenda:

2 2 Legjenda: 1.Holli S=4.20m Legjenda: 1.Holli S=4.20m 2 Legjenda: 1.Holli S=4.20m 6 2 2 2.Koridori S=9.45m 2.Koridori S=9.45m 1.88 2 2 2.Koridori S=9.45m 1.Holli S=4.20m 2 22 2 1.Holli S=4.20m 3.Qendrimi ditor S=13.31m 1.Holli S=4.20m 3.Qendrimi ditor S=4.20m S=13.31m 22 2 1.Holli 3.Qendrimi ditor 2.KoridoriS=13.31m S=9.45m 2 22 2 4.Kuzhina+Tryezaria S=13.0m 2.Koridori S=9.45m 2.Koridori S=9.45m 2 4.Kuzhina+Tryezaria S=13.0m 2 2.Koridori S=9.45m 2 4.Kuzhina+Tryezaria S=13.0m 2 2S=13.31m 2 3.Qendrimi ditor 2 3.Qendrimi ditor S=13.31m 5.Dhomë gjumi S=10.5m 2 5.Dhomë gjumi S=10.5m 3.Qendrimi ditor 2S=13.31m 3.Qendrimi ditor S=13.31m 5.Dhomë gjumi S=10.5m 2 2 22 4.Kuzhina+Tryezaria S=13.0m 2 4.Kuzhina+Tryezaria S=13.0m 6.Banjo S=3.76m 6.Banjo S=3.76m 22 3.00 4.Kuzhina+Tryezaria 4.Kuzhina+Tryezaria S=13.0m S=13.0m 6.Banjo S=3.76m 2 2 5.Dhomë gjumiS=10.5m S=10.5m 2 5.Dhomë 2 5.Dhomë gjumiS=10.5m S=10.5m 5.Dhomë gjumigjumi 2 2 6.Banjo S=3.76m 6.Banjo S=3.76m S=3.76m 2 2 6.Banjo 6.Banjo S=3.76m 2.00

2.55

3.00

3

1.88 1.88

1.88

3.75 3.75

3.75 3.75 3.75 3.75

3 3

1.88

2.00

4.90

3 3

3.55

2 2 Banesë tredhomëshe S=71.34m Banesë tredhomëshe S=71.34m 2 Banesë tredhomëshe S=71.34m

2

6

2 2 Banesë dydhomëshe S=56.58m Banesë dydhomëshe S=56.58m 2 Banesë dydhomëshe S=56.58m

Banesë dydhomëshe S=56.58m 2 Banesë dydhomëshe S=56.58m F F F Legjenda: Legjenda: Legjenda:

F

6 6

2.00

2

4.90 4.90 2

4 5.10

4

4

2 2 4.90 2

4

5.10 F F

5.10 5.10 F

3.50

1

4 4

2.00

1

2

Kuzhina Kuzhina + ++ Kuzhina Kuzhina + Tryezaria Tryezaria Tryezaria Tryezaria

4

2.00

1.68

1

1.68

5.10 5.10

5.10

1.93

11.68 1

2.50

1.68 1.68

3.50 3.50

1.68

2.50

2.50

2.50 2.50

2.50

1 1

2.50

2.50

3.37

5.05

5.05

1

3 3

3

5 5

1.68 1.68

2.11

2.50

2.50

3.15

6.38

1 1

1

5.055.05 6.38 5.05

3.37

5

6.386.38

6.38

Holli Holli

1.681.68

1.68 1.68

2.11

3.15

3.15

6.38

3.50 5

5

3.15

3.15

3.503.50

3.50

3.15

3.15

2

1

1

4

2

2

Holli Holli

3

1.68 F

F

F

F

2.11

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2

7

7

3.50

3.50

6.38

7 2.20

3.50

4 24 2

1.68

Koridori Koridori Koridori Koridori

Banesa 4 Banesa 4

F F

3.253.25

3.25 3.25 3.25 3.25 4 4 4

4 2

3.32

2.20

2.20 72.20

7 7

7 2.20 2.20

3.32

2.20

6

3.50

3.32

1.55

1.55

1.55

2.85

2.85

2.85

2.85

1.55

2.85

2.85

2.85

1.85

1.85

2.85

1.55

1.55

1.55

1.55

3.00

2

6

66

1.58

1.Holli Legjenda: Legjenda: 2.Koridori 2.Koridori Legjenda: 2.Koridori

7

2.85

1.55

2.85

2.85

2.85

F

1.55

7.55

1.55

7.55

1.55

1.55

2.20

2.20

F

1.55 7.55

6 7 3.00

3.00 7 6

1.Holli 1.Holli Legjenda:

2

6

3.50 3.50

3.50

3.25

6 6

3.503.50

3.50

Legjenda: Legjenda: Legjenda:

3.003.00 3.00

3.50

3.50

3.50

2.35

2.35 2.13

3.00

2 2 Banesë tredhomëshe S=88.5m Banesë tredhomëshe S=88.5m 2 Banesë tredhomëshe S=88.5m

2 2 Banesë tredhomëshe S=88.5m Banesë tredhomëshe S=88.5m 2 Banesë tredhomëshe S=88.5m 3.00 Banesë tredhomëshe S=88.5m

7 3.00 7

Banesa 4

3

F

3.00 6 6 7

Banesa 44 Banesa Banesa 4 Banesa 4

3.55

Banesa 3 3 Banesa Banesa 3

Banesa 3 3 Banesa 3Banesa Banesa 3

S=4.68m S=4.68m 2 S=4.68m 2 2 S=14.10m 3.00 S=14.10m 6 3.00 S=14.10m2 2 2 2 2 3.00 3.00 3 8 8 2 3.Qendrimi ditor S=15.97m 3.Qendrimi ditor S=15.97m S=15.97m 10 108 2 1.Holliditor S=4.68m 22 3.Qendrimi 10 1.Holli S=4.68m 2 2 22 4.Kuzhina+Tryezaria S=14.56m 1.Holli S=4.68m 2 4.Kuzhina+Tryezaria S=14.56m 22 2.KoridoriS=4.68m S=14.10m 1.85 1.85 6.676.67 1.Holli 4.Kuzhina+Tryezaria S=14.56m 2.012.01 2.Koridori S=14.10m 1.85 2 2 2 6.67 2 2.01 2 8 5.Depo S=5.27m 5.Depo S=5.27m 2 2.Koridori S=14.10m 2 2 3.Qendrimi ditor S=5.27m S=15.97m 2 108 5.Depo 2.Koridori S=14.10m 3.Qendrimi ditor S=15.97m 10 2 2 2 2 22 8 6.Dhomë gjumi S=10.5m 6.Dhomë gjumiS=15.97m ditor 2 S=10.5m 4.Kuzhina+Tryezaria S=14.56m 8 4 10 4 2 6.Dhomë gjumi S=10.5m 1.853.Qendrimi 6.67 3.Qendrimi ditor S=15.97m 4.Kuzhina+Tryezaria S=14.56m 10 2.01 2 2 2 1.85 4 6.67 2.01 7.Dhomë gjumi S=9.0m 7.Dhomë gjumiS=14.56m 22 2 5.Depo S=5.27m 4.Kuzhina+Tryezaria 2 S=9.0m 7.Dhomë gjumi S=9.0m 1.85 5.Depo S=5.27m 4.Kuzhina+Tryezaria S=14.56m 2 22 2.01 8.Banjo S=2.86m 2 22 8.Banjo S=2.86m 2.01 5.115.11 1.85 6.Dhomë gjumiS=5.27m S=10.5m 5 5 5.Depo 2 8.Banjo S=2.86m 9 9 6.Dhomë gjumi S=10.5m 5 5.11 4 2 5.Depo S=5.27m 9 22 9.WC S=2.97m 4 9.WC S=2.97m 2 22 7.Dhomë gjumiS=10.5m S=9.0m 9.WC S=2.97m 2 6.Dhomë gjumi 7.Dhomë gjumi S=9.0m 2 22 6.Dhomë gjumi S=10.5m 4 10.Degazhmani S=3.11m 10.Degazhmani S=3.11m 22 1.351.35 4 1.851.85 8.Banjo 2S=2.86m 10.Degazhmani S=3.11m 5.11 1.35 1.85 5 8.Banjo S=2.86m 2 7.Dhomë gjumi S=9.0m 9 5 7.Dhomë gjumi9.WC S=9.0m 2 9 F 5.11 F S=2.97m F 2 2 9.WC S=2.97m 2 8.Banjo S=2.86m 5 2 5.11 8.Banjo S=2.86m 10.Degazhmani S=3.11m 5 5.11 1.35 1.85 2 2 S=3.11m 1.35 1.85 2 9.WC10.Degazhmani S=2.97m 63.00 7

2.85

9

3.50

3.55

2.20

2.13

3.00

Dhomë Dhomë Dhomë Dhomë gjumi gjumi gjumigjumi

2.11

intime (e qetë) individuale/ Zona intime (e qetë)

3

Dhomë Dhomë Dhomë Dhomë Kuzhina + gjumigjumi gjumi + Kuzhina + gjumi Kuzhina Kuzhina + Tryezaria Tryezaria Tryezaria Tryezaria

3.37

3

3

Banjo

Holli Holli

3.37

1

Koridori Koridori BanjoBanjo Banjo Koridori Holli Koridori Holli Banjo

2.50

3

3 3

Zona individuale/

Zona kolektive/

3

Banjo Banjo Banjo

2.11

1

1

1

Zona individuale/ intime (e qetë) Zona individuale/ intime (e qetë)

3

1

Zona individuale/ intime (e qetë)

1

Zona individuale/ intime (e qetë)

2

1

3

2.85

9

1

34.50

2.20 2.20

1 16.67 16.67 2.132.13

2.20

2.20 2.20

2.35

2.35

2

2.13 2.20

2

3.00 3.003.00 6

2.20

1 2.13

1

3.55

3.55

3.55 3.55

3

3

1

GSPublisherEngine 0.4.100.100 GSPublisherEngine 0.4.100.100 GSPublisherEngine 0.4.100.100

3 34.50

2.13

1

3

3

3

3

3

1

2 2 1

2

2

2.20 2.20

F

F

3

2 3 3 3 3 3 3 3 3

2

3 3

3.003.00 3.00

2.35

1.98

3

3 3 2

4.504.50 4.50

2.20

1.98

2

1 1

1

Diagramet me fluska për Diagramet meme fluska për Diagramet fluska për Diagramet meme fluska për Diagramet fluska për tipolologji tëbanesave banesave tiplologji të tipolologji të banesave Diagramet me fluska për tiplologji të banesave tipolologji të banesave Dhomë Diagramet me fluska për tri tri dhe katërdhomëshe katër dhe tridhomëshe katërdhomëshe Qendrimi Dhomë ditor ditor Dhomë tiplologji të banesave Dhomë katër dhe tridhomëshe tritiplologji katërdhomëshe Qendrimi të banesave Dhomë ditor Qendrimi katër dhe tridhomëshe gjumigjumi Dhomë Dhomë gjumi Dhomë ditor katër dhe tridhomëshe Qendrimi Dhomë gjumi Dhomë gjumi ditor Dhomëgjumi ditor gjumigjumi gjumigjumi Dhomë gjumi gjumi

Banesa 2 Banesa 2 Banesa 2 Banesa 2

1.981.98 1 1.98 1

3

3

2 2

3 3 1.Dhomat e fjetjes dhe dhe kthinat e tjera personale; 2.Dhomat e përbashkëta 1.Dhomat e fjetjes kthinat e tjera personale; 2.Dhomat e përbashkëta 1.Dhomat e fjetjes dhe kthinat e tjera personale; 2.Dhomat e përbashkëta familjare,qëndrimi ditor,tryezaria;3.Kthinat ndimëse (kuzhina,depo,banjo,wc) familjare,qëndrimi ditor,tryezaria;3.Kthinat ndimëse (kuzhina,depo,banjo,wc) familjare,qëndrimi ditor,tryezaria;3.Kthinat ndimëse (kuzhina,depo,banjo,wc) 1.Dhomat e fjetjes dhe kthinat e tjera personale; 2.Dhomat e përbashkëta e fjetjes 2.Dhomat dhe kthinatee përbashkëta tjera personale; 2.Dhomat e përbashkëta 1.Dhomat e fjetjes dhe kthinat e1.Dhomat tjera personale; familjare,qëndrimi ditor,tryezaria;3.Kthinat ndimëse (kuzhina,depo,banjo,wc) Banesa 2 2.Dhomat 1.Dhomat e fjetjes dheBanesa kthinat e tjera2 personale; e përbashkëta familjare,qëndrimi ditor,tryezaria;3.Kthinat ndimëse (kuzhina,depo,banjo,wc) familjare,qëndrimi ditor,tryezaria;3.Kthinat ndimëse (kuzhina,depo,banjo,wc) Banesa 2 familjare,qëndrimi ditor,tryezaria;3.Kthinat ndimëse (kuzhina,depo,banjo,wc)

3.55

1.80

1.80

3.55

2.75 2.75

2.75

1.80 1.80

4

3 3

2.20

3.55

1.80

4

4

2.75

4

22 1.Holli S=5.44m 1.Holli S=5.44m 2 22 1.Holli S=5.44m 1.Holli S=5.44m 1.Holli S=5.44m 2 22 2 S=15.89m 2.Koridori 2.Koridori S=15.89m 22 2.Koridori 2 S=15.89m 2.Koridori S=15.89m 2.Koridori S=15.89m 2 22 2 S=15.97m 3.Qendrimi ditor 3.Qendrimi ditor S=15.97m 22 3.Qendrimi S=15.97m 2 3.Qendrimi ditor S=15.97m 3.Qendrimi ditor ditor S=15.97m 2 22 4.Kuzhina+Tryezaria 2 S=16.31m 4.Kuzhina+Tryezaria S=16.31m 22 4.Kuzhina+Tryezaria S=16.31m 2 4.Kuzhina+Tryezaria S=16.31m 4.Kuzhina+Tryezaria S=16.31m 2 22 5.Dhomë gjumi S=10.5m 5.Dhomë gjumi S=10.5m 2 22 5.Dhomë S=10.5m 5.Dhomë gjumi S=10.5m 2 5.Dhomë gjumigjumi S=10.5m 2 22 6.Dhomë gjumi S=10.5m 6.Dhomë gjumi2 S=10.5m S=10.5m 22 6.Dhomë S=10.5m 6.Dhomë gjumi 6.Dhomë gjumigjumi S=10.5m 2 2 22 7.Dhomë gjumi S=8.5m 7.Dhomë gjumi S=8.5m 22 7.Dhomë gjumi S=8.5m 2 7.Dhomë gjumi S=8.5m 7.Dhomë gjumi S=8.5m 2 2 22 8.Banjo S=2.86m 8.Banjo S=2.86m 8.Banjo S=2.86m 4.50 2 S=2.86m22 8.Banjo

34.50 1.Holli S=5.44m 1.Holli S=5.44m 4.50 2.Koridori S=15.89m 2.Koridori S=15.89m 3 3 3.Qendrimi S=15.97m 3.Qendrimi ditorditor S=15.97m 4.Kuzhina+Tryezaria S=16.31m 4.Kuzhina+Tryezaria S=16.31m 5.Dhomë gjumi S=10.5m S=10.5m 5.Dhomë gjumi 6.Dhomë gjumi S=10.5m 6.Dhomë gjumi S=10.5m 1 1 gjumi 7.Dhomë S=8.5m 1 gjumi 7.Dhomë S=8.5m 8.Banjo S=2.86m S=2.86m 4.50 8.Banjo 8.Banjo S=2.86m2

4

3

2

2

2.35

F

1

F F F 5.551.98 5.551.98 F

2

8.83

2.75

4

5.555.55 5.55 1

2

3

Legjenda: Legjenda: Legjenda: Legjenda: Legjenda:

2.35

4

5.55

1.80

1.80 2.94

7

8.83

2.94

2.94 2.94

2.85

2.85

3.00

5.55

1.55

8.83

7

7

2

2.94

7

7

8.838.83 8.83

2

2.75

2

2

2

3

2.75

3.55

3

Legjenda: 4.50 4.50 Legjenda: 4.50 3.55

3.55 3.55

3.50

3.50 3.50

3.55

3.50

3.55

3.50

4.50 4.503.00

1.55

1.55

2.85

5

3.00

8

1.55

1.55 1.55

2.85 2.85

7

2.94

3.00

2.94

2.85

7

8

3.003.008.83 3.00

3.00

5

3

1.85

8

1.55

1.55

1.55

2.85

1.55

8

8

00

1.85

8

5

3.003.00 3.00

3.00

3.00

1.851.85 1.85 8

1.85

3.50

3.50 3.50

3.00

1.55 1.55

3.00

1.55

3.00

6

5

5

6

3.003.00 3.00

3.50

3.50

3.50 3.00

5

3.50

6

5

3.50

6

6

Banesë katërdhomëshe S=88.5m

3.50

6

6

Analiza Analizae eqarkullimit qarkullimit Analiza e qarkullimit Analiza e qarkullimit Analiza e qarkullimit

Qendrimi Qendrimi ditor ditorQendrimi Qendrimi

Zonimi funksional i një banese Zonimi funksional i një banese

3

7 7 7

Banesa 4

Zona individuale/ intime (e qetë)

Banesë katërdhomëshe S=88.5m 2 22 2 Banesë katërdhomëshe S=88.5m Banesë katërdhomëshe S=88.5m Banesë katërdhomëshe S=88.5m 22 Banesë katërdhomëshe S=88.5m Banesë katërdhomëshe S=88.5m

Zona kolektive/ përbashkët eZona kolektive/ e përbashkët zhurmshme) (eZona përbashkët e kolektive/ (e zhurmshme) Zona kolektive/ (e përbashkët e zhurmshme) e përbashkët (e zhurmshme) (e zhurmshme)

2

e përbashkët (e zhurmshme)

Banesa Banesa 1 1

Zona kolektive/ e përbashkët zhurmshme) (eZona kolektive/

Banesa 1 1 Banesa Banesa 1

6

Banesa 4

Zonimi funksional i një banese Zonimi funksional i një banese Zonimi funksional i një banese

2

6 6

Analiza e qarkullimit Analiza e qarkullimit 5

Ndriçimi Ndriçiminatyral natyral Ndriçimi natyral Ndriçimi natyral Ndriçimi natyral

Banesa 4 Banesa 4

2

5 5

4

4

Banesa 4 Banesa 4

Banesa 3 Banesa 3

2

4

3

3

Banesa 4

Zonimi funksional i një banese Zonimi funksional i një banese

Banesa Banesa 1 1

3

2

3.50 3.50

K. vertikal vertikal vertikal K. K. vertikal vertikal

Banesa 4

1.58

K. K. vertikal Banesa 3 Banesa 3 vertikal

Banesa 4 4 Banesa Banesa 4

Banesa 4 Banesa K. 4 K.

Banesa 4

Banesa 3

3.32

Banesa 4 Banesa 4

Banesa 3 3 Banesa Banesa 3

2

2

Banesa 2

3.32

Banesa 4 4 Banesa 3 Banesa 4 Banesa Banesa 3

1

Ndriçimi natyral Ndriçimi natyral

Banesa 2

3.32

Banesa 3 3 Banesa Banesa 4 Banesa 3 Banesa 4 K. K. K. K. vertikal vertikal K. vertikal Banesa 3 vertikal vertikal Banesa 3 K. K. vertikal vertikal

Banesa 3 Banesa 3

1

1

Banesa 2 Banesa 2

Banesa 1

Banesa 3 Banesa 3

A A A

2.55 2.55 2.55 2.55

Banesa 2 Banesa 2

A A A

Banesa 2

3.00

Banesa 1 Banesa 1

Banesa 2

Banesa 1 Banesa 1 Banesa 2 Banesa 1

1.58

Banesa 2 Banesa 2

Banesa 1 Banesa 1

Banesa 2 2 Banesa Banesa 2

1.58

Banesa 1 Banesa 1

Banesa 2

Banesa 1 1 Banesa Banesa 2 Banesa 1

1.58 1.58

Banesa 1

Banesa 2 2Banesa 1 Banesa Banesa 2

B B B

Tipologjitë e banesave Tipologjitë e banesave Tipologjitë e banesave

44.70

3.32

Banesa 2

Banesa 1 21 Banesa Banesa Banesa 1

B B

Tipologjitë e banesave Tipologjitë e banesave Tipologjitë ee banesave Tipologjitë banesave

1.58

Banesa 1 Banesa 1

D D D

B

3.50

Paraqitja skematike e njesive banesore Paraqitja skematike e njesive banesore Paraqitja skematike e njesive banesore

7

C C

3.50

44.70

6

7 7

C

2.55

Paraqitja skematike e njesive banesore Paraqitja skematike e njesive banesore Paraqitja skematike e njesive banesore Paraqitja skematike e njesive banesore

6 6

C C

2.50

5.05

B

0.15

5.05

7.20

7.20

0.30

6.00

B

0.15

6.00

B B

9.00

9.00 6.00 7.20 7.20 6.00 9.00 0.30 2.60 0.30 2.80 0.30 3.75 0.15 3.00 3.00 0.15 3.75 0.30 2.60 0.30 2.80 0.30 5.05 0.15 3.50 0.30 9.00 6.00 7.200.30 7.20 6.00 9.00 0.30 2.60 0.30 2.80 0.306.00 3.75 0.15 3.00 7.200.30 3.00 0.15 3.757.20 0.30 2.60 0.30 2.80 0.30 5.05 0.15 3.50 0.30 9.00 6.00 9.00 0.300.30 5.05 2.90 2.80 0.30 3.75 0.15 3.00 3.00 0.15 3.50 0.30 0.15 5.051.50 2.90 0.30 2.80 2.50 0.30 3.75 0.15 3.00 0.30 0.30 3.00 0.15 0.15 2.50 3.75 3.75 3.20 2.80 0.30 0.30 5.05 0.15 3.50 0.30 1.06 1.50 2.84 3.503.50 0.15 3.00 1.43 4.27 0.30 2.18 1.50 1.14 1.50 2.18 1.17 1.50 3.20 4.532.80 3.005.05 2.84 1.50 1.06 9.00 5.051.50 6.00 0.30 3.50 0.15 2.90 2.80 2.500.30 3.75 0.15 7.20 3.00 1.50 0.30 3.00 0.15 2.50 7.203.75 3.20 2.80 0.30 0.15 9.00 3.50 0.30 1.06 1.50 2.84 3.00 1.43 4.27 0.30 2.18 1.50 1.14 2.18 1.17 1.50 4.53 6.00 3.00 5.05 2.84 1.50 1.06 9.00 6.00 7.20 2.18 7.20 6.00 9.00 1.061.06 1.501.50 4.23 2.84 3.00 1.43 4.27 2.50 2.18 2.50 1.17 4.53 2.84 2.84 3.00 1.43 1.50 1.50 4.27 4.05 2.50 2.18 6.451.50 1.50 1.14 1.14 1.50 1.50 2.18 2.50 1.17 1.50 1.50 4.53 3.00 2.84 4.92 1.50 1.50 1.06 1.06 4.65 6.12 4.05 6.00 4.23 3.00 0.30 0.15 5.05 0.30 1.502.60 0.30 4.27 4.05 2.80 0.30 0.15 3.00 1.14 0.30 1.50 3.00 2.18 3.75 0.30 1.50 0.30 4.53 2.80 0.304.23 3.00 5.05 1.06 1.50 3.50 3.00 1.43 2.50 3.75 2.18 2.50 1.17 2.84 0.15 4.65 4.23 2.84 6.12 6.45 1.50 4.050.15 6.002.60 4.92 1.503.50 1.06 0.30 0.30 3.50 4.65 0.15 5.05 4.23 0.30 2.60 0.30 6.12 2.80 0.30 3.754.05 0.15 3.00 0.30 6.45 3.00 0.15 3.75 4.05 0.30 2.60 0.30 6.002.80 0.30 5.05 0.15 3.50 0.30 4.23 4.92 4.65 4.23 6.12 4.05 6.45 4.05 6.00 4.23 4.92 44.70 1.50 1.06 4.65 1.50 2.84 1.43 1.50 4.27 2.18 1.14 1.50 2.18 2.50 1.17 1.50 4.53 3.00 2.84 1.50 1.06 4.23 3.00 6.12 4.05 2.50 6.45 4.05 6.00 4.23 4.92 1.06 1.50 2.84 3.00 1.43 1.50 4.27 2.50 2.1844.70 1.50 1.14 1.50 2.18 2.50 1.17 1.50 4.53 3.00 2.84 1.50 1.06 44.70 44.70 4.65 4.23 6.12 4.05 4.05 6.00 4.23 4.92 44.70 6.45 4.65 4.23 6.12 4.05 6.45 4.05 6.00 4.23 4.92

3.50

3.50

B

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.30

B

0.30

0.30

0.30

9.00

5 5

C

2.55

F F

F

A

F

F

D

1.93 1.93

F F F

F

+3.00 +300 +300

1 Zona individuale (private) 2 D ZonaD individuale (private)

1.93 1.93

F

+280

+280

F

F

F

2

3.55 3.55

A A

F

F

F

F F

1

3.55

F

F F

F

Sistemi Sistemikonstruktiv konstruktivi objektit i objektit Sistemi konstruktiv i objektit 3 3 4 4 3 4 5 Sistemi konstruktiv i objektit Sistemi konstruktiv i objektit

1.93

F

F

+280

A

F F

+280

Zona kolektive (të zhurmshme) Zona individuale (private) Zona individuale (private) Zona individuale (private) Zona kolektive (të zhurmshme) Zona kolektive (të zhurmshme) 2 1

1.93

F F

+3.00 +300 +300

F

F

Sistemi konstruktiv i objektit Sistemi konstruktiv i objektit

Zona individuale (private) Zona kolektive (të zhurmshme) Zona individuale (private) Zona kolektive (të zhurmshme)

3.55

F F

F

F

F

Zona kolektive (të zhurmshme) Zona kolektive (të zhurmshme)

3.55

+280 F

F

+280

6.30

F

A

6.30

F F

A

A

F

F

AA

5.25 6.30 0.30 5.25 0.30 3.320.15 3.32 0.15 1.58 0.30 0.150.303.00 2.85 0.150.15 1.55 0.15 3.50 0.30 0.30 3.32 0.15 1.58 0.15 0.15 1.58 5.25 0.15 0.15 3.00 3.00 2.85 2.85 0.156.30 1.55 1.55 3.50 3.50 0.30 0.305.25 5.25 5.25 6.30 6.30 5.25 5.25 0.30 3.32 0.15 1.58 0.15 1.50 3.00 0.30 2.85 0.15 1.55 6.40 0.15 3.506.400.30 1.50 1.60 1.50 1.60 1.50 1.50 1.60 1.50 0.30 6.30 6.30 3.321.58 6.30 0.15 1.58 0.30 0.150.30 3.00 0.30 2.85 6.40 0.15 3.501.55 0.15 3.50 0.30 1.58 3.50 0.30 0.30 3.32 3.320.15 0.15 0.15 0.15 3.00 3.00 2.85 2.85 0.15 0.15 1.55 1.55 0.15 0.15 0.30 0.30 6.30 1.50 1.60 1.50 6.40 17.10 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 17.10 17.10 0.80 6.30 1.50 1.60 1.50 6.40 6.40 6.40 6.30 6.30 1.50 1.50 1.60 1.60 1.50 1.50 0.80 17.10 0.80 18.90 18.90 18.90 0.80 17.10 0.80 0.80 17.10 0.80 0.80 17.10 0.80 18.90 18.90 18.90 18.90

F F

F

A

6.30 6.30 6.30 0.30 0.30 3.32 3.32 0.15 1.58 6.30 0.15 0.30 3.32 0.15 5.25 0.30 3.32 0.15 0.30 3.32 5.25 0.15 5.251.58 5.25 5.25

F F

6.30

5.25

3.32 5.25 0.15

6.30 0.15

F F

6.30

F F

A

3.32

A

A

5.25

5.25

5.25

B

B

B

B B

18.90 18.90 18.90

3.00 0.15

1.58

1.58

0.15

A

18.90 18.9017.10 17.10 0.80 0.800.80 17.10 17.10 1.50 1.50 1.50 1.60 1.50 6.40 6.406.40 17.101.60 0.80 0.80 1.50 1.60 1.50 1.58 0.15 3.00 0.302.85 1.55 6.400.15 0.30 1.50 1.60 2.851.50 0.15 6.40 3.50 0.15 1.50 1.60 1.58 3.00 0.15 0.30 3.00 0.30 1.50 0.15 2.85 1.55 0.15 0.15 1.55 3.50 0.15 0.30 3.50 0.30 6.30 5.25 1.58 0.15 3.00 0.30 2.85 0.15 1.55 0.15 3.50 0.30 6.30 5.25 0.15 3.00 0.30 2.85 0.15 1.55 0.15 3.50 6.30 5.25 0.30 6.30 6.30 5.25 5.25

5.25

0.30 6.30

6.30

2.85

1.50 0.30 1.60 2.851.50 0.15 3.00

0.15

1.55

1.55

0.15 5.25

0.156.40 3.50

3.50

0.30

0.30

B

Analiza e zonimeve funksionale Analiza e zonimeve funksionale

2

Banesë tredhomëshe S=71.34m 2 2 Banesë tredhomëshe S=71.34m Banesë tredhomëshe S=71.34m 2 Banesë tredhomëshe S=71.34m

Legjenda: Legjenda: Legjenda:

2 2 1.Holli S=4.20m 1.Holli S=4.20m 2 Legjenda: 1.Holli S=4.20m Legjenda: 2 2 Legjenda: 2.Koridori S=9.57m 2.Koridori S=9.57m 2 Legjenda: 2.Koridori S=9.57m 2 22 3.Qendrimi S=17.01m 3.Qendrimi ditor S=17.01m S=17.01m 1.Holliditorditor S=4.20m 22 3.Qendrimi 1.Holli S=4.20m 22 2 2 4.Kuzhina+Tryezaria S=10.23m 4.Kuzhina+Tryezaria S=10.23m 1.Holli S=4.20m 2.Koridori S=9.57m 2 22 4.Kuzhina+Tryezaria S=10.23m 1.Holli S=4.20m 2.Koridori S=9.57m 2 222 5.Dhomë gjumi S=11.62m 5.Dhomë gjumi S=11.62m 222 2.Koridori S=9.57m 3.Qendrimi ditor S=11.62m S=17.01m 5.Dhomë gjumi 2.Koridori S=9.57m 3.Qendrimi ditor S=17.01m 2 2 2 2 6.Dhomë gjumi S=10.5m 6.Dhomë gjumi S=10.5m 2 2 2 4.Kuzhina+Tryezaria S=10.23m 3.Qendrimi ditor S=10.5m S=17.01m 6.Dhomë gjumi 4.Kuzhina+Tryezaria S=10.23m 3.Qendrimi ditor S=17.01m 2 22 7.Banjo S=3.47m 2 7.Banjo S=3.47m 22 5.Dhomë gjumi S=3.47m S=11.62m 4.Kuzhina+Tryezaria S=10.23m 7.Banjo 5.Dhomë gjumi S=11.62m 4.Kuzhina+Tryezaria S=10.23m2 2 2 6.Dhomë gjumi S=10.5m S=10.5m 2 5.Dhomë S=11.62m 2 6.Dhomë gjumi gjumi 5.Dhomë gjumi S=11.62m 2 2 7.Banjo S=3.47m 2 2 7.Banjo 6.Dhomë S=10.5m 6.Dhomë gjumigjumi S=3.47m S=10.5m

7.Banjo 7.Banjo

2 2 S=3.47m S=3.47m

Mentori:Ph.Can.Dr.Arber Sadiki Mentori:Ph.Can.Dr.Arber Studenti:Edonis Sejfijaj Studenti:Edonis Sejfijaj Mentori:Ph.Can.Dr.Arber Sadiki Sadiki Studenti:Edonis Sejfijaj Detyra projektuese: Detyra projektuese: Sadiki Detyra projektuese: Mentori:Ph.Can.Dr.Arber Studenti:Edonis Sejfijaj Detyra:Tema e diplomës Detyra:Tema e diplomës Mentori:Ph.Can.Dr.Arber Sadiki Studenti:Edonis Sejfijaj Detyra:Tema e diplomës Objekt shumëbanesor Lokacioni:Deçan Objekt shumëbanesor Lokacioni:Deçan

Objekt shumëbanesor Lokacioni:Deçan Mentori:Ph.Can.Dr.Ar Studenti:Edonis Sejfijaj Mentori:Ph.Can.Dr.Arber Sad Studenti:Edonis Sejfijaj Detyra projektuese: Detyra projektuese: Përpjesa Baza e katit,analiza të Përpjesa Baza e katit,analiza të Detyra:Tema e diplomës Përpjesa Baza e katit,analiza të Detyra:Tema e diplomës Objekt shumëbanesor Lokacioni:Deçan 2017 Prishtinë,Mars 2017 zonimeve funksionale,ndriçimit zonimeve funksionale,ndriçimit dhe Prishtinë,Mars Objekt shumëbanesor Lokacioni:Deçan Detyra projektuese Prishtinë,Mars 2017 P=1:100 P=1:200 zonimeve funksionale,ndriçimit dhe dhe P=1:100 P=1:200 Detyra projektuese: P=1:100 P=1:200 Detyra:Tema e diplomës strukturës strukturës Detyra:Tema e diplomës Përpjesa Baza e katit,analiza të shumëbane Lokacioni:Deçan Përpjesa Baza estrukturës katit,analiza të Objekt Objekt shumëbanesor Lokacioni:Deçan zonimeve funksionale,ndriçimit dhe Prishtinë,Mars 2017


r llo e i d mi i t a ez r R

Baza e themeleve

Kulmi përmban gjithsej 54 nxehtësi dhe qe pastaj për temperaturat janë më të lar Nga kjo,nxjerrim se nga 54 Dimensionet e një paneli solar

Paneli solar

54x400kWh/m2=21600kWh 120

45.30 0.90 0.30

8.10 8.70

0.90 0.30

5.10

0.90

5.70

0.30

6.90

6.00

0.90 0.30

7.20

6.30

0.90

6.90

0.30

5.10 5.70

0.90 0.30

6.00

7.20

8.10 8.70

0.90 Këndi i vendosjes

0.30 300

9.00

240

0.90 4.35 0.90

54x400kWh/m2=21600kWh/m2

17.70

5.40

120

DETALI 3D

Mbështetësi metalik

0.90

0.30 4.95

5.25

5.25

0.30

Vendosja e paneleve solare ne kulëm bëhet në kendin 300 dhe me orientim nga jugu,për shkak se rrezatimi me i lartë diellor gjatë ditës është në drejtim të jugut.Panelet vendosen në atë menyrë që të absorbojnë sa më shumë energji diellore gjatë ditës. Pjesa kryesore e një paneli është kolektori,i cili e absorbon rrezatimin dhe e shndërron atë në nxehtësi përmes fluidit (p.sh.ujit).Kolektoret e përdorur janë të rrafshët. Kulmi përmban gjithsej 54 solarë,të cilët e shndërrojnë energjinë diellore në nxehtësi dhe qe pastaj përdoret për qëllime të ndryshme.Gjatë verës,kur temperaturat janë më të larta,nga një panel mesatarisht fitohen 400-450 kWh/m2. Nga kjo,nxjerrim se nga 54 panele solare në vit fitohet:

Xham mbrojtës Fletë/folie plastike

4.35

4.95

0.30 6.30

6.30

6.00

0.30

5.25

5.25

0.30 4.95 0.30 6.00

A

A

4.95

5.40 4.35

0.90

17.70

0.90

4.35

0.90

B

9.00

6.30

Celulat e panelit

0.90

0.30

Kornizë mbështetëse

B

0.30

0.90

Fletë/folie plastike

9.00 0.30 0.90

8.70 8.10

6.00 0.30

7.20

5.70

0.90

0.30

5.10

6.90

0.90

6.30

7.20 0.30 0.90

6.00

6.90

0.30

6.30

0.90

5.70 5.10

Kutia lidhëse

9.00 0.30 0.90

8.70

0.30

8.10

0.90

45.30

Baza e kulmit

D4-PANELI SOLAR

44.70 0.20

44.30

Mbështetësi metalik Kornizë nga alumini-10cm

0.20

Mbrojtëse plastike-3cm

B

Fletë/folie plastike-0.5cm Paneli-3cm Xham mbrojtës-2.5cm

0.20

0.20

Fletë/folie plastike-0.5cm

+15.00

2%

+15.00

2%

17.10

16.70

16.70

17.10

A

0.20

Paneli solar

B

0.20

A

0.20

44.30

Studenti:Edonis Sejfijaj

0.20

44.70

Lokacioni:Deçan Përpjesa P=1:100 P=1:10 GSPublisherEngine 0.4.100.100

Detyra:Tema e diplomës Baza e themeleve dhe kulmit, detali i panelit solar

Mentori:Ph.Can.Dr.Arber Sadiki Detyra projektuese: Objekt shumëbanesor

Prishtinë,Mars 2017


Prerja A-A

+15.00

D1-DETALI I THEMELIT +12.00

+2.50

+0.80

+9.00

Dheu i ngjeshur Zhavori

+6.00

Rërë e imët për nivelizim-3cm Shtresë rrafshuese-5cm Hidroizolim-0.2cm Shtresë rrafshuese-5cm Shputa e themelit B.A.-60cm

+3.00

+-0.00

-3.00

Prerja B-B D4

D2-DETALI I MURIT NDARËS TË APARTAMENTEVE

+15.00

D3

+12.00

D3-DETALI I KULMIT-I PASHFRYTËZUAR Suvatim-1.5cm Pllakë B.A-30cm

+9.00

Termoizolim-5cm Pvc folie-0.1cm Suvatimi-1.5cm

Estrihu-5cm

Pllakë B.A.-30cm

Ngjitësi-0.5cm

Termoizolimi-5cm

Pllaka qeramike-1.5cm

Pvc folie-0.1cm

+6.00

Hidroizolimi-0.2cm

D2

2

Shtresë rrafshuese-5cm

2

+3.00

+1.50

1

Suvatim-1.5cm Blloqe muratimi-12.5cm

1

+-0.00

Izolimi akustik-3cm Fasada-1.5cm

Blloqe muratimi-12.5cm

Shtresa rrafshuese-1.5cm

Suvatim-1.5cm

Termoizolimi-8cm

-1.50

Muri me blloqe muratimi-20cm Suvatimi-1.5cm

-3.00

D1

r llo e i d mi i t a ez Rr

Studenti:Edonis Sejfijaj Lokacioni:Deçan

Detyra:Tema e diplomës

Përpjesa P=1:100 P=1:10 GSPublisherEngine 0.4.100.100

Prerjet dhe detalet

Mentori:Ph.Can.Dr.Arber Sadiki Detyra projektuese: Objekt shumëbanesor

Prishtinë,Mars 2017


Situacioni i gjerë

Situacioni i ngushtë-përdhesa me parter

B

V

A

12%

A ±0.000

±0.000

+1.50

B

+1.50

-0.10 ±0.000

B

±0.000

+1.50

+1.50

±0.000

±0.000

A

12%

A

4 -B+P+

B

0 +15.0

4 -B+P+ 0 +15.0

Studenti:Edonis Sejfijaj Lokacioni:Deçan Përpjesa P=1:200;P=1:500 GSPublisherEngine 0.4.100.100

Detyra:Tema e diplomës Situacioni i ngushtë dhe i gjerë

Mentori:Ph.Can.Dr.Arber Sadiki Detyra projektuese: Objekt shumëbanesor

Prishtinë,Mars 2017


Fasada lindore

Fasada veriore

Pamjet 3D

Studenti:Edonis Sejfijaj Lokacioni:Deçan Përpjesa P=1:100 GSPublisherEngine 0.4.100.100

Detyra:Tema e diplomës Fasadat dhe pamjet 3D

Mentori:Ph.Can.Dr.Arber Sadiki Detyra projektuese: Objekt shumëbanesor

Prishtinë,Mars 2017


Fasada jugore

Fasada perëndimore

Pamjet 3D

Studenti:Edonis Sejfijaj Lokacioni:Deçan Përpjesa P=1:100 GSPublisherEngine 0.4.100.100

Detyra:Tema e diplomës Fasadat dhe pamjet 3D

Mentori:Ph.Can.Dr.Arber Sadiki Detyra projektuese: Objekt shumëbanesor

Prishtinë,Mars 2017

Degree thesis  
Degree thesis  
Advertisement