Page 1

«ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗΣ» Κουβανική Επανάςταςη, Νίκη του Λαού, Φωτεινό παράδειγμα ςτην Πάλη των λαών

“ Seamos realistas, pidamos lo imposible…..”, Ernesto Che Guevara (Να είμαςτε ρεαλιςτέσ, ζητάμε το αδύνατο) ΜΟΡΥΩΣΙΚΟ ΕΝΣΤΠΟ ΕΠΑΡΦΙΑΚΟΤ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΕΔΟΝ ΛΕΜΕ΢ΟΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΣΕΤΦΟ΢ 21


«ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗΣ» Από το ςτρατόπεδο Μοντάδα ςτο Μεξικό (1953-1956) Η Κουβανικό Επανϊςταςη ιςτορικϊ ξεκύνηςε ςτισ 26 Ιουλύου 1953, όταν ομϊδα επαναςτατών εξαπϋλυςε επύθεςη κατϊ του ςτρατοπϋδου Μοντϊδα. Ο Υιντϋλ Κϊςτρο υπόρξε ϋνασ από τουσ επικεφαλόσ ςτην επύθεςη κατϊ των ςτρατιωτικών καταυλιςμών, ςυνελόφθη όμωσ και καταδικϊςτηκε από το καθεςτώσ Μπατύςτα (Κουβανόσ δικτϊτορα) ςε φυλϊκιςη 15 ετών. Όμωσ, το 1955 αποφυλακύζετε και καταφεύγει ςτισ ΗΠΑ, όπου και εκεύ επιδιώκει να μυόςει ςτην επανϊςταςη εξόριςτουσ Κουβανούσ. Η αμερικϊνικη κυβϋρνηςη αντιδρϊ κι ο Κϊςτρο αναγκϊζεται να διαφύγει ςτο Μεξικό. Να ςημειωθεύ ότι ςτισ αρχϋσ Ιουλύου του 1955 ο Υιντϋλ Κϊςτρο ςυνϊντηςε για πρώτη φορϊ τον γιατρό Ερνϋςτο Σςε Γκεβϊρα, όπου ϋμελε να εξελιχθεύ ςε μύα από τισ ηγετικϋσ μορφϋσ του κουβανικού αγώνα, ςε παγκόςμιο ςύμβολο πϊλησ και αντύςταςησ των λαών. Από την απόβαςη του 1956 ωσ την διαφυγή του Μπατίςτα (1956-1959) Η πορεία των επαναςτατικών δυνάμεων από την αποβίβαςη του Δεκεμβρίου του 1956 ωσ την τελική επικράτηςη. ΢τισ 25 Νοεμβρύου του 1956, ςυνολικϊ 82 επαναςτϊτεσ, μεταξύ αυτών ο Υιντϋλ Κϊςτρο, ο αδελφόσ του Ραούλ και ο Σςε Γκεβϊρα, ταξύδεψαν με το πλοιϊριο Γρϊνμα, από τον ποταμό Σούξπαν του Mεξικoύ με προοριςμό την Κούβα, όπου ϋφταςαν ςτισ 2 Δεκεμβρύου. Κατϊ την αποβύβαςό τουσ, δϋχθηκαν επύθεςη από τα ςτρατεύματα του καθεςτώτοσ, από την οπούα επϋζηςαν 15-20 αντϊρτεσ που κατϊφεραν να αναςυνταχθούν και να καταφύγουν ςτα βουνϊ τησ ΢ιϋρα Μαϋςτρα, ςτο νότιο μϋροσ του νηςιού. Με ςημεύο εκκύνηςησ την επύθεςη αυτό, ο Σςε Γκεβϊρα ϋλαβε ενεργό μϋροσ ςτισ ϋνοπλεσ δραςτηριότητεσ τον επαναςτατών και υπόρξε ο πρώτοσ επαναςτϊτησ ςτον οπούο δόθηκε το αξύωμα του Διοικητό (Κομαντϊντε) του Επαναςτατικού ΢τρατού τησ Κούβασ, ςτισ 21 Ιουλύου 1957. Κατϊ τουσ επόμενουσ μόνεσ ο ανταρτοπόλεμοσ ςτην ΢ιϋρρα Μαϋςτρα εναντύον των κατϊ πολύ ιςχυρότερων δυνϊμεων του Μπατύςτα, όταν ιδιαύτερα εκτεταμϋνοσ. Σα καθεςτωτικϊ ςτρατεύματα τύγχαναν και τησ ενεργόσ υποςτόριξησ των Ηνωμϋνων Πολιτειών ςε πολεμικό υλικό και τεχνογνωςύα, παρόλα αυτϊ το επαναςτατικό κύνημα ςταδιακϊ εδραιώθηκε ςτον νότο τησ χώρασ και ιδιαύτερα ςτην ύπαιθρο. Από τισ πιο αποφαςιςτικϋσ ςυγκρούςεισ του αγώνα υπόρξε αυτό που κατϋληξε ςτην κατϊκτηςη τησ ΢ϊντα Κλϊρα ςτισ 29 Δεκεμβρύου 1958. Με την κατϊκτηςη τησ ΢ϊντα Κλϊρα, ο δρόμοσ για την πρωτεύουςα Αβϊνα όταν πλϋον ελεύθεροσ και την 1η Ιανουαρύου ΜΟΡΥΩΣΙΚΟ ΕΝΣΤΠΟ ΕΠΑΡΦΙΑΚΟΤ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΕΔΟΝ ΛΕΜΕ΢ΟΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΣΕΤΦΟ΢ 21


«ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗΣ» του 1959, ο δικτϊτορασ Μπατύςτα εγκατϋλειψε την Κούβα, με προοριςμό την Δομινικανό Δημοκρατύα. Φιντέλ και Καμίλο μπαίνουν ςτην Αβάνα Λύγεσ μόλισ μϋρεσ αργότερα, ϋφθαςε ςτην κουβανικό πρωτεύουςα ο ηγϋτησ τησ Επανϊςταςησ Υιντϋλ Κϊςτρο και ανϋλαβε πρωθυπουργόσ τησ επαναςτατικόσ κυβϋρνηςησ. Σο λαώκό κύνημα όταν όδη προετοιμαςμϋνο για την πϊλη ενϊντια ςτον δικτϊτορα Μπατύςτα, η ςτόριξη από το λαό, τισ αντιδικτατορικϋσ οργανώςεισ και τουσ κομμουνιςτϋσ όταν καθοριςτικόσ ςημαςύασ για την τελικό ϋκβαςη του αγώνα. Με την ανϊληψη τησ εξουςύασ από την επαναςτατικό κυβϋρνηςη ξεκύνηςε η αγροτικό μεταρρύθμιςη, η εξϊλειψη των διακρύςεων με βϊςη το φύλο και τη φυλό, εξαλεύφθηκε ο αναλφαβητιςμόσ, και ο κουβανικόσ λαόσ ϋλαβε το δικαύωμα ςτην Παιδεύα, ςτην Τγεύα, ςτον Αθλητιςμό, τον Πολιτιςμό και αλλού. ΢χεδόν τρύα χρόνια αργότερα, την Πρωτομαγιϊ του 1961, ο Υιντϋλ Κϊςτρο ανόγγειλε ότι η Επανϊςταςη θα μετεξελιχθεύ ςε ςοςιαλιςτικό. Η Επανϊςταςη ςτην Κούβα αποτϋλεςε ώριμη ανϊγκη, ςυνϋχεια των πολύχρονων αγώνων του λαού ενϊντια ςτην ιςπανικό αποικιοκρατύα και τον αμερικϊνικο ιμπεριαλιςμό, τησ εργατικόσ τϊξησ, του Κομμουνιςτικού Κόμματοσ, ενϊντια ςτην καπιταλιςτικό καταπύεςη, ςτα δικτατορικϊ καθεςτώτα που τοποθϋτηςε ο ιμπεριαλιςμόσ, τησ πϊλησ για εθνικό ανεξαρτηςύα και κυριαρχύα. Σημαντικέσ κατακτήςεισ παρά τα εμπόδια... Ο λαόσ τησ Κούβασ υπεραςπίζεται την Επανάςταςή του Η Κούβα, από την πρώτη ςτιγμό, δϋχτηκε την αλληλεγγύη και αμϋριςτη ςτόριξη τησ Ε΢΢Δ και των ςοςιαλιςτικών χωρών, πρϊγμα που τη βοόθηςε να ςταθεύ ςτα πόδια τησ και να εξελιχθεύ. Σαυτόχρονα, βρϋθηκε αντιμϋτωπη με τα τερϊςτια εμπόδια που τησ ϋβαλε ο ιμπεριαλιςμόσ, επιβολό του απϊνθρωπου αποκλειςμού των ΗΠΑ, εξοπλιςμόσ και εκπαύδευςη αντεπαναςτατών, οργανωμϋνεσ επεμβϊςεισ και επιθϋςεισ κ.ϊ. Ωςτόςο, ςόμερα αποτελεύ ϋνα φωτεινό παρϊδειγμα τόςο για την ευρύτερη περιοχό, όςο και ςε παγκόςμιο επύπεδο, αφού οι πραγματικϋσ ανϊγκεσ του λαού εύναι ςτο επύκεντρο τησ δρϊςησ του κοινωνικού ςυςτόματοσ. ΢τϋκεται και αντιςτϋκεται, παρϊ το ιςχυρό χτύπημα που δϋχτηκε από την ανατροπό των ςοςιαλιςτικών χωρών και το δυςμενό παγκόςμιο ςυςχετιςμό δύναμησ. Στο επίκεντρο ο άνθρωποσ Σο δικαύωμα ςτη ζωό, ςτην εργαςύα, ςτην αςφϊλεια και ςτην κοινωνικό πρόνοια, ςτην υγεύα, ςτην παιδεύα, ςτον πολιτιςμό, ςτον αθλητιςμό, ςτην ειδικό φροντύδα τησ ΜΟΡΥΩΣΙΚΟ ΕΝΣΤΠΟ ΕΠΑΡΦΙΑΚΟΤ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΕΔΟΝ ΛΕΜΕ΢ΟΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΣΕΤΦΟ΢ 21


«ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗΣ» μητρότητασ και του παιδιού εύναι μϋροσ των επιτευγμϊτων τησ Κουβανικόσ Επανϊςταςησ, που κϊθε μϋρα προςπαθεύ με όςεσ δυνατότητεσ ϋχει να βελτιώςει ακόμη παραπϋρα. ΢όμερα η Κούβα κατϋχει τον υψηλότερο δεύκτη ςχολικόσ ςυμμετοχόσ απ' όλεσ τισ χώρεσ τησ περιοχόσ του ημιςφαιρύου. Η υγεύα για το λαό εύναι αδιαπραγμϊτευτο δικαύωμα, αποτελεύ κοινωνικό αγαθό που παρϋχεται ςε όλουσ, με την παιδικό θνηςιμότητα να κινεύται ςε επύπεδα που ςυναντιούνται μόνο ςε υψηλϊ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, ςημειώνει 6,5 νεκρϊ παιδιϊ ςτισ 1.000 γεννόςεισ και το προςδόκιμο ηλικύασ φτϊνει τα 76 χρόνια. Ιδιαύτερο ςτοιχεύο των δικαιωμϊτων του κουβανικού λαού αποτελεύ η πραγματικό ςυμμετοχικό δημοκρατικό διαδικαςύα ςτην εκλογό των βουλευτών και των εκπροςώπων του λαού ςε όλα τα επύπεδα. Ο λαόσ εκλϋγει και αποφαςύζει για τουσ εκπροςώπουσ του ςε μια ξεχωριςτό διαδικαςύα που περιλαμβϊνει δημόςιεσ ςυνελεύςεισ, όπου αποφαςύζει για τουσ υποψόφιουσ, εκλϋγει με μυςτικό ψηφοφορύα, ενώ ςημαντικό ςτοιχεύο τησ όλησ διαδικαςύασ εύναι ο μηχανιςμόσ ανϊκληςησ των αντιπροςώπων, αν κατϊ τη διϊρκεια τησ θητεύασ του ο βουλευτόσ δεν ανταποκρύνεται πια ςτα καθόκοντϊ του. Η Κουβανικό Επανϊςταςη πρόςφερε αμϋριςτη διεθνιςτικό βοόθεια ςε εθνικοαπελευθερωτικϊ κινόματα και λαούσ που αγωνύζονταν, αγώνεσ ςτουσ οπούουσ οι Κουβανού διεθνιςτϋσ ϋδωςαν ακόμα και τη ζωό τουσ για τη λευτεριϊ των λαών. Αλλϊ και ςόμερα, χϊρη ςτη διεθνιςτικό προςφορϊ τησ Κούβασ, εκατομμύρια ϊνθρωποι ςτη Λατινικό Αμερικό βγόκαν από το ςκοτϊδι του αναλφαβητιςμού, χιλιϊδεσ αποκατϋςτηςαν την υγεύα, τη ζωό τουσ. Ιδιαύτερα ςτισ δύςκολεσ ςτιγμϋσ για τουσ λαούσ που ςόμανε η ανατροπό τησ Ε΢΢Δ και του ςοςιαλιςμού ςτην Ευρώπη, η ύπαρξη τησ ΢οςιαλιςτικόσ Κούβασ και η επιτυχημϋνη απόκρουςη των ιμπεριαλιςτικών προκλόςεων και επιθϋςεων εύχε εξαιρετικό ςυμβολό ςτην αντύςταςη και πϊλη των λαών κατϊ του ιμπεριαλιςμού. Τπεραςπύζοντασ τη ςημαύα του ςοςιαλιςμού, η Κούβα ςυνϋβαλε να κρατηθεύ ζωντανό η ελπύδα: Ναι, ο ιμπεριαλιςμόσ είναι ιςχυρόσ, αλλά όχι ανίκητοσ. Ναι, υπάρχει εναλλακτική λύςη απέναντι ςτην καπιταλιςτική βαρβαρότητα, ο ςοςιαλιςμόσ.

ΜΟΡΥΩΣΙΚΟ ΕΝΣΤΠΟ ΕΠΑΡΦΙΑΚΟΤ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΕΔΟΝ ΛΕΜΕ΢ΟΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΣΕΤΦΟ΢ 21

ΚΟΥΒΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  

ΚΟΥΒΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you