Page 1

Tłumaczenie dla wielojęzycznej wspólnoty

Komisja Europejska


Misja

Misja Organizacja Jak działa Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych? Kariera w DGT Tłumaczenia zewnętrzne Tłumaczenie stron internetowych Staże Szkolenia Narzędzia tłumaczeniowe i narzędzia zarządzania przepływem pracy Otwarcie na świat

Celem broszury, którą trzymają państwo w rękach, jest przedstawienie jednej z największych organizacji tłumaczeniowych na świecie – Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej. Misją Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych, zwanej w skrócie DGT, jest zapewnianie Komisji tłumaczeń i doradztwa językowego w odniesieniu do wszystkich rodzajów tekstów pisanych, wspieranie i umacnianie wielojęzyczności w Unii Europejskiej oraz pomoc w przybliżaniu polityki Unii jej obywatelom i promowanie w ten sposób zasadności, przejrzystości i skuteczności jej funkcjonowania. DGT obsługuje wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej i przy każdym rozszerzeniu grupa tych języków powiększa się o języki nowych państw członkowskich. Dlaczego stosujemy taki skomplikowany system zamiast używać tylko kilku języków, tak jak robią to inne organizacje międzynarodowe?

s

oV

Odpowiedź na to pytanie leży w charakterze Unii Europejskiej oraz w roli Komisji jako „strażniczki traktatów”, które stanowią podstawę prawną UE. Komisja służy Unii Europejskiej i jej obywatelom, którzy tworzą wspólnotę różną od tej, jakiej służą tradycyjne organizacje międzyrządowe. Prawodawstwo wspólnotowe musi być publikowane w językach urzędowych wszystkich państw członkowskich, gdyż staje się ono ich prawem krajowym, obowiązującym bezpośrednio obywateli tych państw. Zarówno obywatele, jak i krajowe sądy muszą więc być w stanie przeczytać je i zrozumieć we własnym języku. Ale dużo wcześniej, zanim do tego dojdzie, wnioski legislacyjne muszą być przedstawione do jak najszerszej debaty na wszystkich szczeblach – europejskim, krajowym, lokalnym – w formie dostępnej dla wszystkich, nie tylko dla lingwistów i dyplomatów. Każdy w Unii może brać udział

Dlaczego musimy pracować we WSZYSTKICH językach urzędowych zamiast używać tylko kilku języków, tak jak robią to inne organizacje międzynarodowe?


w dyskusji w wybranym przez siebie języku urzędowym. To kwestia przejrzystości i demokracji. Dlatego od samego początku powstania projektu europejskiego, który przekształcił się we Wspólnotę Europejską, a następnie w Unię Europejską, zdecydowano, że językami urzędowymi będą (początkowo cztery) języki państw członkowskich. Zasada ta została zagwarantowana w rozporządzeniu nr 1 z 1958 r., które jest zmieniane za każdym razem, kiedy nowy kraj przystępuje do UE, tak aby włączyć również język bądź języki tego kraju. Prawodawstwo to jednak nie wszystko. Instytucje Unii Europejskiej muszą być jak najbardziej dostępne i otwarte dla społeczeństwa, dla administracji rządowych oraz dla wszelkiego rodzaju oficjalnych i nieoficjalnych grup interesu. Komisja uważa za swój obowiązek rozwój kultury demokratycznej, w której szanuje się i chroni specyfikę indywidualną, lokalną, regionalną i narodową. Powyższe zasady znajdują również odzwierciedlenie w art. 21 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, który stanowi, że obywatele państw członkowskich mogą zwracać się do instytucji UE we własnym języku. Równa pozycja języków urzędowych nie oznacza, że wszystkie teksty są tłumaczone na wszystkie języki urzędowe. Przykładowo list do obywatela lub notatka wewnętrzna są sporządzane wyłącznie w jednym języku, co może wymagać tłumaczenia lub nie. Jeden z komitetów może zdecydować o prowadzeniu prac w ograniczonej liczbie języków, zanim nie przedstawi wniosku do szerszej dyskusji; wtedy wniosek musi być dostępny we wszystkich językach urzędowych. Aby zapewnić efektywność pod względem kosztów, Komisja prowadzi swoje sprawy wewnętrzne w języku angielskim, francuskim i niemieckim i optuje za pełną wielojęzycznością tylko wtedy, kiedy komunikuje się z innymi instytucjami UE, państwami członkowskimi i obywatelami. Unia Europejska się rozrasta, coraz większe są również praktyczne trudności w przyznawaniu równej pozycji językom tworzących ją krajów. Jednak podejście, które nie respektowałoby języków nowych narodów, byłoby sprzeczne z filozofią leżącą u podstaw Unii Europejskiej.

01

B Ŧ

Instytucje Unii Europejskiej muszą być jak najbardziej dostępne i otwarte dla społeczeństwa, administracji rządowych oraz wszelkiego rodzaju oficjalnych i nieoficjalnych grup interesu. Komisja uważa za swój obowiązek rozwój kultury demokratycznej, w której szanuje się i chroni specyfikę indywidualną, lokalną, regionalną i narodową.


Organizacja

Misja Organizacja Jak działa Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych? Kariera w DGT Tłumaczenia zewnętrzne Tłumaczenie stron internetowych Staże Szkolenia Narzędzia tłumaczeniowe i narzędzia zarządzania przepływem pracy Otwarcie na świat

w

Schemat organizacyjny DGT opublikowany jest na stronach internetowych DGT pod adresem: http://ec.europa.eu/dgs/ translation/about_us/ organigram/organigram_en.htm.

Dyrekcja generalna ds. tłumaczeń pisemnych podzielona

jest między Brukselę i Luksemburg; zachowany jest również w dużym stopniu równy podział pracowników między te dwie siedziby. Z przyczyn organizacyjnych DGT podzielona jest według języków na 23 departamenty językowe (lub działy, jak w wypadku języka irlandzkiego) dla każdego z urzędowych języków Unii Europejskiej: angielski, Administracja bułgarski, czeski, duński, estoński, Rolnictwo i rozw fiński, francuski, grecki, hiszpański, ój obszarów wiejskic irlandzki, litewski, łotewski, h maltański, niderlandzki, niemiecki, Konkurencja polski, portugalski, rumuński, Podatki i unia celna słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski. Departamenty Edukacja i kultura te wchodzą w skład trzech dyrekcji tłumaczeniowych. DGT obejmuje Zatrudnienie również trzy inne dyrekcje: Dyrekcję i sprawy społeczne ds. Zadań Przekrojowych (która Energia i transpo rt zajmuje się wyspecjalizowanymi Pr zedsiębiorstwa dziedzinami, takimi jak i przemysł tłumaczenie stron internetowych, Ochrona środowi redakcja językowa, dokumentacja ska oraz biura w państwach Stosunki zewnęt rzne członkowskich), Dyrekcję Rybołówstwo ds. Zasobów (zajmującą się i gospodarka mor ska sprawami kadrowymi, zasobami Zdrowie i ochron a finansowymi oraz infrastrukturą konsumentów informatyczną i fizyczną) oraz Społeczeńs o informacyjne itw media Dyrekcję ds. Strategii Przekładu

poL

oo

Rynek wewnętrz ny i usługi Sprawy gospodar cze i finansowe Kwestie prawne Polityka regionaln

a

Badania naukow e Statystyka

U

Handel

OO


W departamentach językowych tłumacze specjalizują się w tłumaczeniu dokumentów dotyczących poszczególnych obszarów działania Komisji Europejskiej. Do dziedzin tych należą: administracja; rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich; konkurencja; podatki i unia celna; edukacja i kultura; zatrudnienie i sprawy społeczne; sektor energii i transportu; przedsiębiorstwa i przemysł; ochrona środowiska; stosunki zewnętrzne; rybołówstwo i gospodarka morska; zdrowie i ochrona konsumentów; społeczeństwo informacyjne i media; rynek wewnętrzny i usługi; sprawy gospodarcze i finansowe; kwestie prawne; polityka regionalna; badania naukowe; statystyka; handel. Departamenty językowe podzielone są na działy specjalizujące się w powyższych dziedzinach. Liczba pracowników w każdym departamencie odzwierciedla zapotrzebowanie na tłumaczenie na dany język. „Języki proceduralne” – angielski, francuski i niemiecki – tj. języki, którymi Komisja posługuje się do swych spraw wewnętrznych, mają większą liczbę pracowników niż pozostałe języki, gdyż tłumaczona jest w nich większa liczba stron oraz bardziej zróżnicowane dokumenty. Pracownicy działów tłumaczeniowych to wykwalifikowani zawodowo tłumacze i weryfikatorzy oraz asystenci, posiadający odpowiednie przygotowanie akademickie. Oprócz tłumaczenia poszczególne departamenty językowe zajmują się również terminologią i dokumentacją oraz są odpowiedzialne za wysoką jakość i spójność językową dokumentów przygotowywanych w DGT we wszystkich językach urzędowych.

W departamentach językowych tłumacze specjalizują się w tłumaczeniu dokumentów dotyczących poszczególnych obszarów działania Komisji Europejskiej.

Dział Komunikacji i Informacji koordynuje działania DGT w tej dziedzinie i odpowiada na wszystkie pytania i prośby o informacje wpływające na adres elektroniczny DGT (dgt-webmaster@ec.europa.eu). 02

03

oπ ✍

Administracja Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich Konkurencja Podatki i unia celna

ϑ ✍

oo

Centralny dział zarządzający zamówieniami pełni funkcję pośrednika pomiędzy klientami DGT, tj. innymi dyrekcjami generalnymi i służbami Komisji, a także, w konsultacji z nimi, określa priorytety dokumentów przeznaczonych do tłumaczenia. Inni pracownicy – tłumacze i osoby niezajmujące się tłumaczeniem – wykonują różnorodne funkcje organizacyjne, techniczne i badawcze w działach wspierających. Należą do nich zadania administracyjne i kierownicze, opracowywanie pomocy tłumaczeniowych, szkolenia, informatyka, zlecanie tłumaczeń na zewnątrz, obowiązki sekretariatu itp.

ϑ

d d

i Wielojęzyczności (do której zadań należy organizacja pracy i kwestie polityczne). Na czele każdej dyrekcji stoi dyrektor, na szczycie zaś tej hierarchii – dyrektor generalny.

Przedsiębiorstwa i przemysł

Oh P

Ochrona środowiska Stosunki zewnętrzne Rybołówstwo i gospodarka morska Zdrowie i ochrona konsumentów


Jak działa Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych?

Misja Organizacja Jak działa Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych? Kariera w DGT Tłumaczenia zewnętrzne Tłumaczenie stron internetowych Staże Szkolenia Narzędzia tłumaczeniowe i narzędzia zarządzania przepływem pracy Otwarcie na świat

Rodzaje dokumentów Praca tłumacza nie sprowadza się jedynie do przekładu aktów prawnych. Zakres tłumaczonych dziedzin jest bardzo szeroki: przemówienia i notatki do przemówień, krótkie informacje i komunikaty prasowe, umowy międzynarodowe, oświadczenia polityczne, odpowiedzi na pisemne i ustne pytania parlamentarne, analizy techniczne, sprawozdania finansowe, sprawozdania z posiedzeń, wewnętrzne sprawy administracyjne i informacje dla pracowników, scenariusze i napisy do filmów i innych materiałów promocyjnych, korespondencja z ministerstwami, przedsiębiorstwami, grupami interesu i osobami prywatnymi, strony internetowe i publikacje każdej wielkości i formatu w szerokim zakresie tematów dla środowisk opiniotwórczych i społeczeństwa. Tłumacze muszą posiadać zdolność oddania stylu właściwego danemu rodzajowi tłumaczenia. Oprócz doskonałej znajomości języka docelowego muszą oni wykazać się elastycznością, zmysłem krytycznym i zdrowym rozsądkiem oraz potrafić zrozumieć różne, często złożone, kwestie. Jakość Weryfikacja, rewizja i nadzór to mechanizmy gwarantujące jakość tłumaczonych tekstów; tłumacze są również stale informowani i szkoleni. Należy także zauważyć, że wszystkie tłumaczenia zlecane agencjom zewnętrznym ETAP WSTĘPNY

Praktyczny przykład: przygotowanie, przyjęcie i wdrożenie nowej dyrektywy Krótki opis dokumentów tłumaczonych w DGT podczas procesu: Dokumenty, które wymagają tłumaczenia na wszystkie języki urzędowe są wskazane czarnym kolorem czcionki. W większości innych wypadków tłumaczy się dokumenty na dwa lub trzy języki proceduralne, zazwyczaj na angielski, francuski lub niemiecki oraz na język zainteresowanego państwa członkowskiego (w stosownym wypadku).

Badania zamawiane przez Komisję Wewnętrzne dokumenty do dyskusji Zielone lub białe księgi do szerokiej konsultacji społecznej Publiczne wystąpienia wyjaśniające proponowaną politykę Kolejne wersje wniosku dyrektywy do zatwierdzenia przez Komisję Skrócone sprawozdania z obrad komitetu doradczego


są systematycznie poddawane ocenie, a zewnętrzni tłumacze otrzymują opinię zwrotną na temat wykonanego tłumaczenia. Spójność terminologiczna zapewniona jest dzięki pamięciom tłumaczeniowym oraz bazom danych zawierającym podstawową terminologię UE. Jednak najważniejszym warunkiem wstępnym dobrego tłumaczenia jest dobrze napisany tekst oryginału. Każdy organ publiczny potrzebuje jasno i zwięźle napisanych dokumentów wysokiej jakości, zwłaszcza w wielojęzycznej organizacji, w której większość osób sporządzających dokumenty nie posługuje się własnym językiem ojczystym. W ostatnich latach język angielski zastąpił język francuski – w języku tym powstaje obecnie około trzech czwartych wszystkich tekstów Komisji. Aby zapewnić wymagany standard tych materiałów, DGT posiada dział redakcji językowej, którego zadaniem jest poprawianie i redagowanie oryginalnych tekstów językowych oraz doradzanie autorom tekstów i poszczególnym działom.

Profil tłumaczy pracujących dla Komisji opublikowany jest na stronach internetowych DGT pod adresem: http://ec.europa.eu/dgs/translation/ workingwithus/recruitment/ translator_profile_en.htm.

DGT przeprowadziła również szereg kampanii mających na celu promowanie jasnego i zwięzłego stylu pisania w Komisji. Liczby Tłumacze W Komisji pracuje na pełnym etacie 1750 tłumaczy zajmujących się tłumaczeniem i zadaniami z nim związanymi. W pracy tej pomaga im około 600 osób, które pełnią funkcje związane z zarządzaniem, obsługą sekretariatów, komunikacją, informatyką i szkoleniami.

ETAP LEGISLACYJNY

WDROŻENIE

Wersje ostateczne przygotowywane do przedłożenia Radzie i Parlamentowi Komunikaty prasowe zapowiadające przedstawienie wniosku Radzie Notatki do przemówień dla członka Komisji przedstawiającego wniosek Włączenie poprawek proponowanych przez inne instytucje (Parlament i Radę)

Sprawozdania państw członkowskich dotyczące wdrożenia przez nie dyrektywy Odpowiedzi na pytania członków Parlamentu Europejskiego dotyczące wdrożenia na szczeblu Unii Europejskiej Okresowe sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczące wdrożenia dyrektywy w państwach członkowskich

04

05

x


Strony W 2008 r. w DGT przetłumaczono 1 805 689 stron. Podział według języka źródłowego pokazuje, że 72,5% oryginalnych tekstów (w tym teksty pochodzące spoza Komisji) sporządzanych jest w języku angielskim, 11,8% w języku francuskim, 2,7% w języku niemieckim, a 13% w innych językach. Angielski zastąpił francuski jako najpowszechniej używany język, w którym sporządza się dokumenty. Jeśli chodzi o liczbę tłumaczeń na języki urzędowe, podział jest bardziej zrównoważony, jako że każdy akt prawny musi być przetłumaczony na każdy język. Podział według języka docelowego na następnej stronie wykazuje jednak, że liczby dotyczące języków: angielskiego, francuskiego i niemieckiego są wciąż znacznie wyższe od średniej, jako że wiele tekstów jest tłumaczonych jedynie na te trzy języki proceduralne lub ewentualnie tylko na dwa bądź jeden z nich, na wewnętrzny użytek Komisji. Diagram 1. Tendencje

2008 1,8 mln stron

2004 1,3 mln stron

1997

13 %

1,1 mln stron

2,7 % 11,8%

8,8 %

Sporządzone w innych językach 8,8 % Sporządzone w jęz. niemieckim 5,4 % Sporządzone w jęz. francuskim 40,4 %

3,1 % 26 %

72,5 %

62 %

Sporządzone w jęz. angielskim

45,4 %

Odsetek stron przetłumaczonych przez tłumaczy zewnętrznych 16,4 %

23 %

26,3 %


Diagram 2. Porównanie według języka źródłowego w 2008 r.

1 400 000 stron 1 200 000

1 000 000

72,5% tekstów oryginalnych,

1 308 700 stron,

800 000

łącznie ze stronami pochodzącymi spoza Komisji, sporządzono w jęz. angielskim.

600 000

400 000

200 000

EN

FR

DE IT

ES

EL

NL SL

PL

HU LT PT

CS SV RO BG FI

LV SK

DA ET MT GA inne

Diagram 3. Porównanie według języka docelowego w 2008 r.

250 000 stron

200 000

Podział według języków urzędowych jest bardziej zrównoważony, jako że taka sama liczba aktów prawnych musi być przetłumaczona na każdy język.

150 000

100 000

50 000

EN

FR DE ES

IT

NL EL

PT

MT SV PL

RO BG HU DA FI

06

07

CS

SK LV SL LT ET GA inne


Kariera w DGT

Misja Organizacja Jak działa Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych? Kariera w DGT Tłumaczenia zewnętrzne Tłumaczenie stron internetowych Staże Szkolenia Narzędzia tłumaczeniowe i narzędzia zarządzania przepływem pracy Otwarcie na świat

Selekcja Tak jak w wypadku innych zatrudnionych pracowników Komisji tłumacze rekrutowani są w drodze otwartego konkursu. Konkursy dla tłumaczy Komisji organizowane są zawsze pod kątem rekrutacji pracowników z danym językiem głównym. Ogłoszenie o konkursie publikowane jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jednocześnie w prasie w państwach UE lub w państwach, których dany konkurs dotyczy, a także w Internecie. Instytucje UE zleciły procedurę rekrutacyjną jednej z agencji UE – Europejskiemu Urzędowi Doboru Kadr (EPSO). Procedura konkursowa trwa średnio od ośmiu do dziesięciu miesięcy. Konkurs składa się z części pisemnej (testy wielokrotnego wyboru i dwa teksty do tłumaczenia na wymagane języki docelowe), po której następuje część ustna. Kandydaci, po przejściu pomyślnie procesu rekrutacji, zostają wpisani na listę rezerwową, która zachowuje ważność przez kilka lat. Termin ważności list może zostać przedłużony, lecz miejsce na nich nie gwarantuje zatrudnienia. W wypadku wakatów w różnych działach tłumaczeniowych lub pomocniczych przyjmowani są kandydaci znajdujący się na listach rezerwowych, których profil odpowiada wymogom stanowiska (kwalifikacje, języki i wiedza specjalistyczna) oraz zapotrzebowaniu DGT. Tłumacze, którym proponuje się stałe zatrudnienie w Komisji, zazwyczaj zatrudniani są w podstawowej grupie zaszeregowania w kategorii administratorów.

w

Szczegółowe informacje o procedurze selekcji oraz aktualny harmonogram konkursów ogłaszanych przez Komisję i inne instytucje UE znajdują się na stronie internetowej EPSO: http://europa.eu/epso/

Wymogi ogólne Aby zostać dopuszczonym do otwartego konkursu dla tłumaczy, należy być obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej i mieć ukończone studia wyższe (językowe lub w innej dziedzinie: ekonomia, prawo, nauki ścisłe itp.). Przed przystąpieniem nowego państwa do UE jego obywatele mogą wziąć udział w konkursach mających wyłonić tłumaczy na ich język, lecz zwycięscy kandydaci zostaną mianowani na stałe stanowisko wtedy, kiedy ich kraj oficjalnie przystąpi do UE. Zanim to nastąpi, mogą oni otrzymać stanowisko czasowe lub umowę na czas określony.


Po rekrutacji w drodze otwartego konkursu otrzymuje się podstawową grupę zaszeregowania, więc od kandydatów nie wymaga się żadnego doświadczenia zawodowego. Doświadczenie związane z pracą w co najmniej jednym obszarze działania Unii Europejskiej (ekonomia, prawo, administracja itp.) może być jednak przydatne w otrzymaniu stanowiska w danym dziale tłumaczeniowym. Doświadczenie zawodowe jest zawsze wymagane w wypadku stanowisk kierowniczych. Kandydaci muszą doskonale znać język docelowy (zazwyczaj swój język ojczysty) oraz posiadać gruntowną znajomość przynajmniej dwóch innych języków urzędowych. Zaletą jest znajomość dodatkowych języków. Tłumacze tłumaczą wyłącznie na język, który uważają za swój język główny (zazwyczaj język ojczysty), oprócz szczególnych i dokładnie określonych okoliczności. W wypadku niektórych języków umiejętność tłumaczenia z głównego języka uważana jest jednak za dodatkowy atut.

σ

Tłumaczenia zewnętrzne

Aby sprostać dużemu zapotrzebowaniu, wahającemu

się w zależności od potrzeb politycznych i niedającemu się do końca przewidzieć, DGT zawsze korzysta z zewnętrznych agencji tłumaczeniowych. W ostatnich dziesięciu latach liczba stron przetłumaczonych na zewnątrz Komisji osiągnęła liczbę 475 000 stron w 2008 r., co oznacza około 26% wszystkich tłumaczonych stron. DGT posiada specjalny system (TrèFLe) do zarządzania umowami z zewnętrznymi tłumaczami oraz zleceniami tłumaczeniowymi. Aby zapewnić przejrzystość, równe traktowanie i skuteczność, wszystkie transakcje z wykonawcami odbywają się przez portal internetowy pod nazwą eXtra. Selekcja Zgodnie z zasadami rządzącymi tłumaczeniami wysyłanymi na zewnątrz DGT regularnie ogłasza zaproszenia do składania ofert lub zaproszenia do wyrażenia zainteresowania, publikowane w Dzienniku Urzędowym oraz na stronie internetowej „Europa”. 08

09

Misja Organizacja Jak działa Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych? Kariera w DGT Tłumaczenia zewnętrzne Tłumaczenie stron internetowych Staże Szkolenia Narzędzia tłumaczeniowe i narzędzia zarządzania przepływem pracy Otwarcie na świat


x Szczegółowe informacje dotyczące zaproszenia do składania ofert i zaproszenia do wyrażenia zainteresowania: http://ec.europa.eu/dgs/ translation/workingwithus/ freelance/index_en.htm.

Oferty mogą być składane przez biura tłumaczeń i indywidualnych tłumaczy. Obecna procedura selekcji przebiega trzyetapowo. Na pierwszym etapie komisja oceniająca weryfikuje, czy oferenci spełniają wymagania urzędowe, w tym na przykład czy płacą podatki i składki na ubezpieczenia społeczne. Następnie sprawdza się, czy oferenci spełniają całą serię kryteriów określonych w specyfikacjach przetargowych. Na końcu sporządza się listę wybranych oferentów, sklasyfikowanych według oferowanego przez nich stosunku jakości do ceny; wybrani zleceniobiorcy podpisują umowy ramowe z Komisją Europejską, które nie są jednak gwarancją ani ilości, ani częstotliwości pracy. Pomoc dla tłumaczy zewnętrznych Jako że Komisja pracuje we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, często tłumaczenia mają wartość oryginału. Wymagana jest więc ich bardzo wysoka jakość. DGT pomaga zewnętrznym tłumaczom wykonać ich zadania w jak najskuteczniejszy sposób, dostarczając im:

H

Ħ

■ użyteczne dokumenty referencyjne; ■ nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów, która może im pomóc w razie problemów z tłumaczeniem; ■ dostęp do narzędzi tłumaczeniowych, baz danych i terminologii stosowanej w DGT; ■ opinię zwrotną zawierającą ocenę ich pracy. Ocena Dostarczone przez zewnętrznych wykonawców tłumaczenia są sprawdzane pod względem jakości i oceniane przez zamawiające działy tłumaczeń. Aby zapewnić jak największą obiektywność ocen, tłumaczenia nieodpowiadające zdaniem działów wymaganym standardom są poddane kolejnej ocenie, a następnie poddane ocenie przez wewnętrzny komitet oceniający, który bierze również pod uwagę aspekt finansowy i kontraktowy każdego przypadku. Wykonawcy, których praca po procedurze oceny zostanie uznana za niezadowalającą, są informowani o konsekwencjach – może to być list ostrzegawczy, a nawet częściowe lub ostateczne wypowiedzenie umowy ramowej. Ranking wykonawców jest regularnie aktualizowany i brane jest w nim pod uwagę każde tłumaczenie, które wykonali.


Tłumaczenie stron internetowych Misja Organizacja Funcionamiento de la Dirección General de Traducción Kariera w DGT Tłumaczenia zewnętrzne Tłumaczenie stron internetowych Staże Szkolenia Narzędzia tłumaczeniowe i narzędzia zarządzania przepływem pracy Otwarcie na świat

Potrzeba skutecznego komunikowania się Komisji

z obywatelami poprzez Internet doprowadziła do utworzenia specjalnego działu tłumaczeń internetowych, składającego się z małego zespołu tłumaczy tłumaczących na każdy z języków urzędowych, wyspecjalizowanego w tłumaczeniu i redagowaniu tekstów internetowych. Zespoły językowe blisko współpracują ze sobą, zajmując się na zmianę tłumaczeniem i weryfikacją oraz redakcją tekstów oryginalnych, aby zapewnić ich wysoką jakość. Dział pracuje nad jakością językową najważniejszych stron internetowych Komisji przez stosowanie różnych rejestrów i metod redakcyjnych oraz narzędzi służących do tworzenia stron internetowych. Jest to pionierska grupa, do której codziennych obowiązków należy testowanie nowych narzędzi i współpraca mająca na celu ukształtowanie nowego pokolenia „redaktorów stron internetowych” Komisji. W wielu przypadkach dział ściśle współpracuje z zamawiającymi tłumaczenie departamentami, zanim jeszcze powstanie tekst.

Staże

Misja Organizacja Jak działa Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych? Kariera w DGT Tłumaczenia zewnętrzne Tłumaczenie stron internetowych Staże Szkolenia Narzędzia tłumaczeniowe i narzędzia zarządzania przepływem pracy Otwarcie na świat

Dgt oferuje 5-miesięczny staż zarówno w Brukseli,

jak i w Luksemburgu absolwentom z UE i spoza UE, którzy chcieliby zdobyć doświadczenie zawodowe w tłumaczeniu. Wybrani kandydaci są zazwyczaj przypisani do jednego z działów tłumaczeniowych. Wykonują taką samą pracę jak ich koledzy urzędnicy, tłumacząc na swój główny język z dwóch innych języków UE. Praca ich jest sprawdzana przez doświadczonych pracowników. Niektórzy stażyści wspomagają terminologów lub wykonują inne zadania związane z tłumaczeniem. 10

11


x Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://ec.europa.eu/stages/ information/application_en.htm.

Stażyści otrzymują comiesięczne stypendium na pokrycie kosztów życia. Staże w Komisji Europejskiej zaczynają się 1 marca i 1 października. Terminy składania wniosków to odpowiednio 1 września (dla stażu rozpoczynającego się w marcu) i 1 marca (dla stażu rozpoczynającego się w październiku).

Szkolenia

Misja Organizacja Jak działa Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych? Kariera w DGT Tłumaczenia zewnętrzne Tłumaczenie stron internetowych Staże Szkolenia Narzędzia tłumaczeniowe i narzędzia zarządzania przepływem pracy Otwarcie na świat

Tłumacze muszą stale podnosić swoje umiejętności

i aktualizować niezbędne w ich pracy wiadomości. Szkolenia wewnętrzne w DGT organizowane są przez dział szkoleń, stanowiący część Dyrekcji ds. Zasobów. Dział szkoleń zarządza większością szkoleń wewnętrznych w DGT, koordynuje je oraz pełni rolę pośrednika w wypadku innych kursów – w tym językowych – organizowanych dla ogółu pracowników Komisji. DGT zajmuje się wieloma dziedzinami specjalistycznymi, w związku z czym powstała również sieć korespondentów ds. szkoleń, reprezentujących wszystkie departamenty językowe. Sieć ta zapewnia koordynację między działem szkoleń i przedstawicielami wszystkich działów tłumaczeniowych i ma za zadanie określać zapotrzebowanie działów na szkolenia, promować nowe inicjatywy i organizować specjalne wykłady lub szkolenia związane z tematami, nad którymi pracują tłumacze.

D D

D D

Inne działy i zespoły, takie jak dział informatyczny czy zespół zajmujący się narzędziami TWB i Euramis, również organizują, jakkolwiek na mniejszą skalę, specjalistyczne szkolenia. W niektórych wypadkach tłumacze mogą również brać udział w różnych programach szkoleniowych poza Komisją – językowych lub dotyczących poszczególnych dziedzin związanych z ich pracą.

, i

i


Narzędzia tłumaczeniowe i narzędzia zarządzania przepływem pracy

Misja Organizacja Jak działa Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych? Kariera w DGT Tłumaczenia zewnętrzne Tłumaczenie stron internetowych Staże Szkolenia Narzędzia tłumaczeniowe i narzędzia zarządzania przepływem pracy Otwarcie na świat

Nasi tłumacze dysponują wieloma elektronicznymi narzędziami tłumaczeniowymi; do części z nich dostęp mają również inni urzędnicy Komisji i tłumacze z innych instytucji i organów UE. Opracowano ponadto szereg narzędzi zarządzania przepływem pracy w celu zarządzania logistyką systemu, w ramach którego co roku przygotowuje się ponad milion stron, oraz monitorowania i dokumentowania procesu produkcji. Oto krótka prezentacja tych narzędzi:

Narzędzia tłumaczeniowe Translator’s Workbench i pamięci tłumaczeniowe Translator’s Workbench (w skrócie TWB) to istniejące na rynku oprogramowanie, które zostało dostosowane do specyficznych wymogów Komisji. Obejmuje ono system lokalnej „pamięci tłumaczeniowej”, w której przechowuje się i wyszukuje dokumenty przetłumaczone na wszystkie języki urzędowe. Od 1997 r. wszyscy tłumacze w DGT mogą stosować to oprogramowanie w swojej pracy – wyszukują identyczne lub podobne fragmenty innych, uprzednio przetłumaczonych dokumentów, aby następnie użyć ich w nowych tłumaczeniach.

Euramis Euramis (European Advanced Multilingual Information System) to system opracowany w Komisji. Jest to zbiór aplikacji sieciowych, połączonych z pocztą elektroniczną, umożliwiający dostęp do szeregu usług związanych z przetwarzaniem danych językowych. Euramis to wspólna platforma, łącząca w sobie wszystkie systemy pomocy tłumaczeniowych DGT. Jedną z najważniejszych usług jest centralna pamięć tłumaczeniowa. Kiedy przyjmowane jest zlecenie tłumaczenia, oryginalny dokument wysyłany jest automatycznie do Euramisa, a w centralnej pamięci wyszukiwane są wcześniejsze tłumaczenia. Dla jakiejkolwiek części tekstu, która nie znajduje się w pamięci centralnej, usługa ta może być połączona z innymi, takimi jak tłumaczenie maszynowe. Istnieje szereg opcji i parametrów umożliwiających zawężenie wyszukiwania. Wynik może być bezpośrednio importowany do lokalnej pamięci tłumaczeniowej w TWB. Po zakończeniu tłumaczenia tłumacz przesyła lokalną pamięć do centralnej pamięci tłumaczeniowej w Euramisie.

Wszyscy korzystający z TWB tłumacze postrzegają je jako niezwykle wartościowe narzędzie pracy, jako że duży procent przygotowywanych w Komisji tekstów oparty jest na poprzednich wersjach tekstów lub na już istniejącym prawodawstwie. Ponowne wykorzystanie przetłumaczonych słów lub fragmentów pozwala znacznie zaoszczędzić czas i umożliwia stosowanie spójnej terminologii, co ma zasadnicze znaczenie w tekstach legislacyjnych.

w

Szczegóły znajdują się w naszej broszurze pt. „Narzędzia tłumaczeniowe i zarządzanie przepływem pracy”, dostępnej również w Internecie (http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_en.htm). 12

13


Tłumaczenie maszynowe Komisja używa tłumaczenia maszynowego (MT) od 1976 r. MT działa dla 18 par językowych i może zapewnić w ciągu godziny 2000 stron tłumaczenia, które potem wymaga korekty. Wszyscy urzędnicy Komisji mają dostęp do tego systemu przez stronę internetową i wewnętrzną pocztę elektroniczną. MT jest również używane przez pracowników innych instytucji UE oraz administrację publiczną państw członkowskich. Zamawiający otrzymuje zazwyczaj tłumaczenia w ciągu kilku minut.

x

W ostatnich latach powszechnie korzystano z tłumaczenia maszynowego: w 2008 r. system przyjął 1 963 991 stron. Z tłumaczenia maszynowego korzysta głównie Komisja (1 789 770 stron, z tego około 85%, czyli 1 513 825 stron zostało zamówionych przez samą DGT). DGT dostosowuje wyniki do potrzeb, wprowadzając terminologię dopasowaną do własnych, szczególnych potrzeb tłumaczeniowych. Takie dostosowanie jest szczególnie zaawansowane dla par językowych angielski-hiszpański i francuski-hiszpański, które są najpopularniejszymi parami językowymi wśród tłumaczy, kolejne miejsce zajmuje para angielski-francuski. Tłumacze używają tłumaczenia maszynowego do otrzymania wstępnego tekstu tłumaczenia, który następnie redagują, nadając mu jakość tłumaczenia wykonanego przez człowieka.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/dgs/ translation/bookshelf/ tools_and_workflow_en.pdf.

Jeśli chodzi o indywidualne osoby zlecające tłumaczenia, większość użytkowników tłumaczenia maszynowego w Komisji to administratorzy w innych departamentach, którzy najczęściej

potrzebują tłumaczeń w kombinacjach językowych obejmujących języki: francuski, angielski i niemiecki. Administratorzy zazwyczaj używają tłumaczenia maszynowego jako wielojęzycznego narzędzia do wyszukiwania; służy ono również jako rozwiązanie awaryjne, jeśli tłumaczenie wymagane jest w bardzo krótkim terminie. W tym ostatnim wypadku niedopracowane tłumaczenie maszynowe musi zawsze zostać poddane korekcie. Administratorom, którzy nie posiadają znajomości danego języka lub nie mają czasu, aby poprawić samemu tłumaczenie maszynowe, DGT oferuje szybką usługę poredakcyjną, zlecaną sieci tłumaczy zewnętrznych, którzy mają doświadczenie w poprawianiu tłumaczeń maszynowych. W wypadku takich tłumaczeń bardziej niż styl i terminologia liczą się szybkość i dokładność, więc usługa ta może być jedynie używana w wypadku dokumentów wewnętrznych. Jeśli tekst ma być opublikowany poza Komisją, administratorzy muszą zawsze zlecić tłumaczenie, które zostanie wykonane przez człowieka.

Biblioteka DGT DGT posiada własną bibliotekę, której oddziały znajdują się w dwóch miejscach – w Luksemburgu i Brukseli. Księgozbiór obejmuje słowniki (ogólne i specjalistyczne), publikacje o charakterze ogólnym, encyklopedie, periodyki i dzienniki we wszystkich językach UE oraz w kilku innych. Zbiór dokumentacji UE obejmuje Dziennik Urzędowy, Zbiór Orzeczeń Trybynału Sprawiedliwości, sprawozdania publikowane przez Komisję oraz biuletyny UE. Biblioteka posiada również wiele słowników elektronicznych i innych materiałów, dostępnych przez intranet DGT. Biblioteka ma pomagać tłumaczom w wyszukiwaniu potrzebnej dokumentacji i reagować na ich potrzeby z nią związane. DGT utworzyła również wirtualną wielojęzyczną bibliotekę zwaną „Multidoc”, która zawiera dokumentację – nie tylko na temat Unii Europejskiej – we wszystkich językach urzędowych UE. Dokumentacja ta ma postać tysięcy linków do stron internetowych i baz danych prowadzonych przez uniwersytety, administracje rządowe, organy o charakterze półoficjalnym i organizacje międzynarodowe na całym świecie.


Terminologia Każdy z departamentów językowych DGT odpowiedzialny jest za terminologię we własnym języku, a terminolodzy departamentalni służą wsparciem w zakresie terminologii we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Pomoc ta obejmuje: ■ odpowiadanie na pytania terminologiczne tłumaczy i innych urzędników Komisji oraz innych instytucji UE; ■ aktywne opracowywanie terminologii przed przystąpieniem do tłumaczenia w wypadku tekstów trudnych technicznie; ■ współpracę ze służbami terminologicznymi innych instytucji unijnych oraz z organami krajowymi i organizacjami terminologicznymi; ■ wprowadzanie danych do IATE i konsolidacja tej największej na świecie wielojęzycznej bazy danych, która zawiera dane terminologiczne wszystkich instytucji UE. Na poziomie międzydepartamentalnym prace te są koordynowane przez komórkę centralną, zespół ds. koordynacji terminologicznej, który stanowi część międzyinstytucjonalnej struktury odpowiedzialnej za rozwój i aktualizację IATE i działa jako centralny punkt kontaktowy dla zewnętrznych służb i organizacji terminologicznych. IATE IATE (Inter-Active Terminology for Europe), następca systemu Eurodicautom, jest międzyinstytucjonalną terminologiczną bazą danych, z której Komisja Europejska korzysta w pełni od początku 2005 r. Baza zawiera dane terminologiczne zebrane ze wszystkich europejskich instytucji i organów, czyli ponad 8 mln terminów i 560 tys. skrótów. Obejmuje wszystkie urzędowe języki unijne oraz łacinę. Opracowanie techniczne i utrzymanie bazy danych jest zadaniem międzyinstytucjonalnego zespołu, terminy w poszczególnych językach są zaś przygotowywane i aktualizowane przez departamenty językowe. Zawarta w bazie terminologia obejmuje wszystkie dziedziny działalności instytucji europejskich.

w

Szczegółowe dane dotyczące pomocy językowych znajdują się na stronie: http://ec.europa.eu/translation/index_en.htm.

Inne źródła informacji Każdy pracownik DGT ma własny komputer, wyposażony w standardowe programy biurowe oraz w dostęp do Internetu. Tłumacze mają również dostęp do wewnętrznych i zewnętrznych baz danych poprzez wewnętrzną sieć internetową Komisji oraz przez Internet. Najbardziej 14

15

& Ampersand


popularnymi narzędziami są: DGT Vista (elektroniczne archiwum dokumentów DGT, zawierające około 2 mln dokumentów we wszystkich językach urzędowych) oraz EUR-Lex, baza danych zawierająca traktaty UE, całość prawodawstwa UE (np. dyrektywy i rozporządzenia), wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i wnioski legislacyjne. Niektóre z tych narzędzi są również dostępne dla ogółu społeczeństwa poprzez portal internetowy Europa, i są szczególnie przydatne tłumaczom zewnętrznym. Skomputeryzowany przepływ pracy Aby skuteczniej zarządzać przepływem pracy, DGT posiada zestaw narzędzi umożliwiający prześledzenie drogi dokumentu od zamówienia tłumaczenia do chwili, kiedy tłumaczenie jest gotowe we wszystkich wymaganych językach. Departament Komisji wysyła dokument do przetłumaczenia

Zarządzający zamówieniami dział DGT przyjmuje zlecenie

Dział DGT Zarządzanie zamówieniami

' Oryginał dokumentu wysyłany jest do Euramisa w celu automatycznego pobrania wcześniejszych podobnych tłumaczeń. Jeśli zachodzi taka potrzeba lub życzenie, można poprawić wyniki automatycznego pobrania przez ręczną wstępną obróbkę tekstu

Tłumaczenie jest wysyłane do zamawiającego drogą elektroniczną

(

Euramis

%

Dokument jest elektronicznie archiwizowany

' Dział tłumaczeń otrzymuje dokument do tłumaczenia

%

%

Dział tłumaczeń

Dział tłumaczeń tworzy plik zawierający tłumaczenie

Departament Komisji

Dział tłumaczeń odsyła dokument

(

&✔

&

Dokument jest tłumaczony i weryfikowany

Inne narzędzia używane są do monitorowania procesu produkcji w czasie i wykorzystywane są do sporządzania tygodniowych, miesięcznych i rocznych statystyk produkcji.


Otwarcie na świat

Misja Organizacja Jak działa Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych? Kariera w DGT Tłumaczenia zewnętrzne Tłumaczenie stron internetowych Staże Szkolenia Narzędzia tłumaczeniowe i narzędzia zarządzania przepływem pracy Otwarcie na świat

Polityka językowa ue cieszy się powszechnym

zainteresowaniem i DGT przyjmuje wielu odwiedzających,

x

ciekawych, jak w praktyce funkcjonuje system, w którym wszystkie 23 języki mają tę samą pozycję. Odwiedzający pochodzą nie tylko z państw członkowskich UE, ale z całego świata.

DGT prowadzi program szkoleń wyjazdowych dla tłumaczy – visiting translator: pracownicy DGT są wysyłani, w ramach obowiązków służbowych, na uniwersytet w jednym z krajów UE, którego język znają lub którego się uczą. W czasie trwającej kilka tygodni wizyty przekazują pracownikom naukowym i studentom informacje o pracy w DGT i o tłumaczach; zachęcają również absolwentów do ubiegania się o pracę w służbach tłumaczeniowych instytucji UE. Jednocześnie pogłębiają własną wiedzę o języku danego państwa. DGT utrzymuje również kontakt z zawodowymi stowarzyszeniami tłumaczy oraz ze wszystkimi branżami zawodowymi związanymi z językami. Biura terenowe DGT W celu propagowania komunikacji ze społeczeństwem DGT utworzyło w państwach członkowskich „biura terenowe ds. wielojęzyczności”. Zadaniem pracowników tych biur jest dostosowywanie informacji przygotowywanych przez Komisję w Brukseli do lokalnego kontekstu i docieranie z informacją do szczególnych grup. Biura terenowe nawiązują również kontakty ze społeczeństwem obywatelskim i w ten sposób przyczyniają się do przełożenia na praktykę wspólnotowej polityki, która zakłada zbliżanie się do obywateli. DGT organizuje czasami różne wydarzenia, takie jak wystawy czy kongresy, bierze również udział w seminariach i warsztatach poświęconych kwestiom językowym. Zachęca instytucje kształcące tłumaczy w państwach członkowskich do uwzględnienia jej wymogów (określonych w profilu

16

17

Warunki wizyt są określone na stronie: http://ec.europa.eu/dgs/ translation/external_relations/ visits/visits_en.htm.


x Szczegółowe informacje o biurach terenowych ds. wielojęzyczności DGT w państwach członkowskich można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/dgs/ translation/external_relations/ fleld_offices/index_en.htm.

tłumacza i proponowanych programie nauczania European Master’s in Translation) przy przygotowywaniu ich zajęć.

Nowe państwa członkowskie – nowe języki DGT musiała przejść przez wiele rozszerzeń w historii swego istnienia: Dania, Irlandia i Zjednoczone Królestwo (1973), Grecja (1981), Hiszpania i Portugalia (1986), Austria, Finlandia i Szwecja (1995), Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia i Węgry (2004) oraz Bułgaria i Rumunia (2007). Większość nowych państw wnosi ze sobą nowe języki urzędowe. Aby przygotować się do przystąpienia, każde z państw kandydujących, którego przystąpienie oznacza dodanie nowego języka, tworzy dział w jednym ze swych ministerstw, który ma za zadanie przetłumaczyć całe prawodawstwo UE na język danego kraju. W okresie przed przystąpieniem DGT pomaga w płynnej integracji nowego kraju przez: a) pomoc techniczną, szkolenia, doradztwo zawodowe i pomoc dla działu tłumaczeniowego w danym kraju; b) utworzenie biura terenowego i utrzymywanie z nim kontaktu; c) badanie rynku tłumaczeń w danym kraju i rozwijanie go; d) zachęcanie uniwersytetów i doradzanie im odnośnie do programu zajęć dla tłumaczy, pomagając im w ten sposób w zapewnieniu absolwentom niezbędnych umiejętności, zgodnych z obecnymi i przyszłymi wymogami DGT. Co roku DGT przyjmuje również stażystów z państw, które niedawno przystąpiły do UE.


Załącznik 1 Karta językowa Unii Europejskiej: podstawa prawna Podstawa prawna służb językowych Unii Europejskiej znajduje się w dwóch aktach prawnych: w rozporządzeniu nr 1 z 1958 r. oraz w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana). Rozporządzenie nr 1 z 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej RADA EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY GOSPODARCZEJ, uwzględniając art. 217 Traktatu, zgodnie z którym system językowy instytucji Wspólnoty, bez uszczerbku dla postanowień regulaminu Trybunału Sprawiedliwości, określa Rada, stanowiąc jednomyślnie, a także mając na uwadze, co następuje: każdy z czterech języków, w których sporządzony został Traktat, jest uznany za język urzędowy w jednym lub wielu państwach członkowskich Wspólnoty,

państwa członkowskiego lub osoby podlegającej jurysdykcji państwa członkowskiego są sporządzane w języku tego państwa. Artykuł 4 Rozporządzenia i inne dokumenty powszechnie obowiązujące sporządza się w czterech językach urzędowych. Artykuł 5 Dziennik Urzędowy Wspólnoty publikuje się w czterech językach urzędowych.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 6 Instytucje mogą określić szczegółowe zasady stosowania systemu językowego w swych regulaminach.

Artykuł 1 Językami urzędowymi i językami roboczymi instytucji Wspólnoty są języki: francuski, niderlandzki, niemiecki i włoski.

Artykuł 7 System językowy postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości jest określony w jego regulaminie.

Artykuł 2 Dokumenty kierowane do instytucji przez państwo członkowskie lub osobę podlegającą jurysdykcji państwa członkowskiego są sporządzane w jednym z języków urzędowych do wyboru przez nadawcę. Odpowiedź jest sporządzana w tym samym języku.

Artykuł 8 Jeśli w państwie członkowskim funkcjonuje kilka języków urzędowych, stosowanie języka, na wniosek państwa zainteresowanego, zostaje określone zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z ustawodawstwa tego państwa.

Artykuł 3 Dokumenty kierowane przez instytucję do

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską Artykuł 21 Każdy obywatel Unii może zwracać się pisemnie do każdej instytucji lub organu określonego w niniejszym artykule lub w artykule 7 w jednym z języków wskazanych w artykule 314 oraz otrzymywać odpowiedź w tym samym języku.

Innymi słowy, obywatele mają prawo zwracać się do urzędowych organów UE w jakimkolwiek języku urzędowym UE oraz otrzymać odpowiedź w tym języku.

18

19

Rozporządzenie to było zmieniane przy okazji każdego kolejnego rozszerzenia, obejmując nowe języki urzędowe – angielski i duński w 1973 r., grecki w 1981 r., hiszpański i portugalski w 1986 r., fiński i szwedzki w 1995 r., czeski, estoński, litewski, łotewski, maltański, polski, słowacki, słoweński i węgierski w 2004 r., irlandzki w 2005 r. oraz bułgarski i rumuński w 2007 r.


Załącznik 2 Stowarzyszenia tłumaczy pisemnych i ustnych Międzynarodowe Globalization and Localization Association (GALA) http://www.gala-global.org/

International Association of Conference Translators http://www.aitc.ch/

International Association for Translation and Intercultural Studies http://www.iatis.org/

International Federation of Translators/Fédération Internationale des Traducteurs (FIT) http://www.fit-ift.org

International Permanent Conference of University Institutes of Translators and Interpreters (CIUTI) http://www.uni-leipzig.de/~isuew/ciuti/en/frame_en.html

Localization Industry Standards Association (LISA) http://www.lisa.org/

UNESCO Clearing House for Literary Translation http://www.unesco.org/culture/lit

Europejskie European Association of Machine Translation (EAMT) http://www.eamt.org

European Council of Literary Translators’ Associations (CEATL) http://www.ceatl.org

European Society for Translation Studies (EST) http://www.est-translationstudies.org

European Union of Associations of Translation Companies http://www.euatc.org/


Tekst ukończono w styczniu 2009 r.

Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Dział Komunikacji i Informacji 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Wiele dodatkowych informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w Internecie w portalu Europa: http://europa.eu. Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2009 ISBN 978-92-79-09635-8 doi: 10.2782/18220 © Wspólnoty Europejskie, 2009 Powielanie dozwolone pod warunkiem wskazania źródła. Printed in Belgium Wydrukowano na papierze białym bezchlorowym


HC-30-08-600-PL-C

o p

(

“oo

~

W

Генерална дирекция „Писмени преводи“ Dirección General de Traducción Generální ředitelství pro překlady Generaldirektoratet for Oversættelse Generaldirektion Übersetzung Kirjaliku tõlke peadirektoraat Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης Directorate-General for Translation Direction générale de la Traduction An Ard-Stiúrthóireacht Aistriúcháin Direzione generale della Traduzione Tulkošanas ģenerāldirektorāts Vertimo raštu generalinis direktoratas Fordítási Főigazgatóság Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni Directoraat-generaal Vertaling Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych: http://ec.europa.eu/dgs/translation Direcção-Geral da Tradução Direcţia Generală Traduceri Generálne riaditeľstvo pre preklad Generalni direktorat za prevajanje Käännöstoimen pääosasto Generaldirektoratet för översättning

Tłumaczenie dla wielojęzycznej wspólnoty  

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej