Page 1

COLECÞIE COORDONATÃ DE

Vasile Dem. Zamfirescu


Tatãl gravid Observaþii, sfaturi ºi recomandãri pentru viitorii tãtici ARMIN A. BROTT ºi JENNIFER ASH Traducere din englezã de Daniela Deneanu


EDITORI: Silviu Dragomir Vasile Dem. Zamfirescu DIRECTOR EDITORIAL: Magdalena Mãrculescu DESIGN: Faber Studio DIRECTOR PRODUCÞIE: Cristian Claudiu Coban REDACTOR: Victor Popescu DTP: Gabriela Chircea CORECTURÃ: Eugenia Þarãlungã Roxana Samoilescu Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României BROTT, ARMIN A. viitorii tãtici / Armin A. Brott ºi Jennifer Ash ; trad.: Daniela Deneanu. - Bucureºti : Editura Trei, 2011 Bibliogr. ISBN 978-973-707-500-0 I. Ash, Jennifer II. Deneanu, Daniela (trad.) 613.95 Titlul original: The Expectant Father. Facts, Tips, and Advice for Dads-to-Be. Third Edition Autor: Armin A. Brott and Jennifer Ash Text Copyright © 2010, 2001, 1995 by Jennifer Ash and Armin A.Brott Selecþie text ºi imagini Copyright © 2010, 2001, 1995 Abbeville Press Copyright © Editura Trei, 2011 pentru prezenta ediþie C.P. 27-0490, Bucureºti Tel./Fax: +4 021 300 60 90 e-mail: comenzi@edituratrei.ro www.edituratrei.ro ISBN 978-973-707-500-0


Cuprins Mulþumiri

7

Introducere

11

Primele decizii

20

Prima lunã. Debutul sarcinii

35

Luna a 2-a. Examenul medical

68

Luna a 3-a. Rãspândirea veºtii

96

Luna a 4-a. Bani ºi iar bani

120

Luna a 5-a. Cu antenele ciulite

138

Luna a 6-a. Munca ºi familia

158

Luna a 7-a. Pe ultima sutã de metri

180

Luna a 8-a. Faceþi o listã ºi verificaþi-o de douã ori

211

Luna a 9-a. „Dragã, a venit timpul...“

248

Travaliul ºi naºterea

267

Cezariana

295

ªi acum ce facem, iubito?

305

Sã fii tatã în lumea de azi

361

Infertilitatea: când lucrurile nu merg dupã cum au fost plãnuite

376

Bibliografie

390


Mulþumiri Atât de mulþi oameni au dat o mânã de ajutor la crearea acestei cãrþi — de la prima pânã la a treia ediþie — cã este aproape imposibil sã mulþumesc fiecãruia în parte. Andrea Adam a citit toate schiþele iniþiale, m-a încurajat ºi m-a ajutat sã-mi ºlefuiesc propriile idei, în timp ce a venit cu altele noi. David Cohen, Jackie Needleman ºi Matt ºi Janice Tannin au contribuit, de asemenea, cu unele povestiri, reþete, sfaturi ºi cu multã prietenie la prima ediþie. Keri Schwab ºi Megan Lee, asistenþii mei de cercetare, m-au ajutat sã introduc unele dintre cele mai neobiºnuite studii. Consilierii financiari Joe Pitzl (mindfulplanning.com) ºi Jackie Weitzberg (GuideMyFinances.com) au revizuit capitolul despre finanþe ºi au venit cu unele sugestii importante. În ediþiile anterioare, echipa de la DrSpock.com, ºi în particular medicul Marjorie Greenfield, a revizuit orice informaþie medicalã. De data aceasta, am avut un întreg comitet medical pentru revizuire, printre care specialiºti în obstetricã, în ginecologie ºi în fertilizare: Elan Simckes, Saul Stromer, Saul Weinreb, Susan Warhus ºi, în special, Lissa Rankin. Toþi ºi-au fãcut timp — mult timp — nu numai sã verifice capitolele, dar sã ºi adauge propriile semnificaþii, poveºti ºi seminþe de înþelepciune. În spatele scenei, Bob Abrams ºi Cynthia Vance Abrams au militat pentru promovarea cãrþii Tatãl gravid ºi au dat o mânã de ajutor de la transformarea unei cãrþi scrise de un autor debutant într-una de succes. Jackie Decter a redactat prima ediþie, corectându-mi greºelile ºi cizelându-mi exprimarea, menajându-mi orgoliul, în acelaºi timp. Susan Costello a preluat ºtafeta ºi a fãcut o treabã la fel de bunã, pãstrându-mã pe drumul cel bun. Celia Fuller


Tatãl gravid

8

ARMIN A. BROTT ºi JENNIFER ASH

ºi Misha Beletsky sunt creierele inspirate care au dat naºtere designului acestei cãrþi. Austin Allen ºi Ashley Benning au contribuit la editarea ºi corectarea textelor. Michaelann Millrood meritã mulþumiri pentru eforturile depuse pentru reclamã, Briana Green actualizeazã pagina noastrã de web, iar Nadine Winns reuºeºte sã menþinã cititorii interesaþi. Jim Levine ºi Arielle Eckstut au fost implicaþi de la început ºi au facilitat legãtura cu Jennifer, care a fãcut ca totul sã fie posibil, în cele din urmã. Dupã toate acestea, Melissa Rowland a þinut toatã documentaþia (vã puteþi imagina câtã) în ordine. Dar, cu toate eforturile depuse, aceastã carte nu ar fi existat dacã nu erau miile de viitori tãtici (ºi o mulþime de viitoare mãmici, de asemenea) care m-au contactat sã-mi spunã sugestiile, comentariile, criticile (de obicei constructive) ºi anecdotele lor.

ARMIN BROTT

În timp ce aºteptam venirea pe lume a primului nostru copil, am jurat cã voi citi tot ce s-a tipãrit despre maternitate ºi graviditate. Foarte curând mi-am dat seama cã nouã luni nu sunt suficiente pentru a digera tot ce s-a scris pentru viitoarele mãmici. Cu toate acestea, noptiera soþului meu era goalã, nu din lipsã de interes, ci din nevoia de noi resurse. Sincere mulþumiri lui Joe, care m-a convins cã bãrbaþii chiar vor sã afle mai multe despre sarcinã, ºi deci m-a încurajat sã mã îmbarc în acest proiect. Sunt recunoscãtoare ºi fraþilor mei, Eric ºi Jim, ºi prietenilor care au discutat cu onestitate iminentele greutãþi ale rolului de tatã ºi au fãcut unele sugestii semnificative. Virginia Webb ºi Esther Williams au contribuit cu sfaturi preþioase despre nou-nãscuþi. Mulþumiri sincere tuturor celor de la Editura Abbeville, în special lui Alan Mirken, care au sprijinit acest proiect aproape de la debutul sãu. Entuziasmul lui Bob Abrams ºi Mark Magowan ne-a þinut pe linia de plutire. Jackie Decter ne-a ghidat cu abilitate pânã la finalizarea cãrþii ºi prietenia sa a fãcut ca aceastã experienþã sã fie una foarte plãcutã.


9

Mulþumiri lui Armin Brott pentru cã a fost de acord sã se ocupe de scrierea propriu-zisã, ceea ce i-a adus un aer masculin acestei lucrãri. Laura Strauss a asigurat includerea caricaturilor, iar designul inspirat al Celiei Fuller a fãcut posibile toate acestea.

JENNIFER ASH


Introducere Când soþia a rãmas însãrcinatã cu primul nostru copil, am trãit momentul cel mai fericit din toatã viaþa mea. Perioada sarcinii, a travaliului ºi a naºterii copilului a fost o perioadã de incredibilã apropiere, tandreþe ºi pasiune. Cu mult înainte de a ne cãsãtori, eu ºi soþia mea am fãcut un angajament cã vom participa în mod egal la creºterea copiilor noºtri. ªi a pãrut oarecum natural ca procesul de împãrþire a responsabilitãþilor pãrinteºti sã înceapã din timpul sarcinii. Cum niciunul nu avusese copii înainte, eram mai degrabã nepregãtiþi pentru o sarcinã. Din fericire pentru soþia mea, existã literalmente sute de cãrþi ºi alte resurse menite sã educe, încurajeze, sprijine ºi sã consoleze femeile în timpul graviditãþii. Dar când, în final, m-a strãfulgerat ideea cã ºi eu rãmãsesem „gravid“ (deºi într-un fel foarte diferit), ºi cã sarcina îmi stârnea sentimente ºi emoþii pe care nu le înþelegeam, am descoperit cã, pur ºi simplu, nu existau surse de informare pentru mine cãtre care sã mã îndrept. Am cãutat rãspunsurile în cãrþile soþiei mele, dar informaþiile despre ceea ce se petrece cu viitorii tãtici (dacã era atins subiectul, cumva) erau cel mult superficiale ºi constau mai ales în sfaturi despre cum pot bãrbaþii sã sprijine soþiile lor însãrcinate. Ceea ce înrãutãþea ºi mai mult lucrurile era faptul cã eu ºi soþia mea eram primul cuplu în cercul nostru de prieteni apropiaþi care aºtepta un copil, ceea ce însemna cã eu nu aveam cu cine sã discut despre ceea ce mi se întâmpla, ºi nimeni nu mã putea asigura cã ceea ce simþeam era normal ºi potrivit. Pânã destul de recent au fost efectuate puþine cercetãri despre experienþele emoþionale ºi psihologice ale viitorilor tãtici în timpul


Tatãl gravid

12

ARMIN A. BROTT ºi JENNIFER ASH

sarcinii. Chiar titlul unuia dintre primele articole apãrute despre acest subiect ar trebui sã vã dea o idee despre atitudinea comunitãþilor medicale ºi psihiatrice cu privire la impactul graviditãþii asupra bãrbaþilor. Scris de William H. Wainwright ºi publicat în iulie 1966, în American Journal of Psychiatry, era numit „Paternitatea, ca factor precipitant al tulburãrilor mentale.“ (un alt titlu minunat al unui articol care a apãrut aproape în aceeaºi vreme era: „Psihozele bãrbaþilor cauzate de sarcinile soþiilor ºi de naºterea copiilor“). Aºa cum vei afla în curând, totuºi, experienþa unui viitor tatã în timpul tranziþiei cãtre rolul patern nu este limitatã doar la exaltare — sau la tulburarea mentalã; dacã aºa ar fi fost, aceastã carte nu ar fi fost scrisã niciodatã. Realitatea este cã rãspunsul emoþional al bãrbaþilor în timpul sarcinii nu este mai puþin variat decât al femeilor; viitorii tãtici trãiesc sentimente variate, de la uºurare la negare, de la teamã la frustrare, de la furie la bucurie. ªi aproape 80% din bãrbaþi experimenteazã simptome fizice de graviditate (v. cap. Luna a 3-a). Deci, de ce nu s-a discutat mai mult despre experienþele bãrbaþilor? În opinia mea, pentru cã societatea noastrã valorizeazã maternitatea mai mult decât paternitatea, iar noi presupunem automat cã naºterea copilului ºi creºterea lui este exclusiv problema femeilor. Aºa cum veþi învãþa — fie din citirea acestei cãrþi, fie din experienþa proprie — pur ºi simplu, realitatea e cu totul alta.

CINE, MAI EXACT, A SCRIS ACEASTÃ CARTE? Când Jennifer Ash (care nu este soþia mea) m-a abordat în privinþa unei colaborãri la scrierea acestei cãrþi, am fost de acord ca scopul sã fie sã te ajutãm pe tine — tatãl — sã înþelegi ºi sã îþi faci o pãrere despre ceea ce urmeazã sã experimentezi în timpul sarcinii. Raþiunea a fost simplã: cu cât înþelegi mai mult din ceea ce trãieºti,


13

cu atât vei fi mai pregãtit ºi mai interesat atât de sarcinã, cât ºi de a rãmâne implicat. Cercetãrile au arãtat cã o implicare mai timpurie a tatãlui (ºi ce altceva poate însemna „mai timpuriu“ decât perioada sarcinii?) mãreºte probabilitatea ca el sã se implice ºi dupã ce se va naºte copilul. Toate acestea sunã foarte drãguþ, desigur, dar depind în mod clar de faptul cã partenera este cea însãrcinatã. Aºa cã o bunã înþelegere a perspectivei ei — emoþionalã, cât ºi fizicã — asupra sarcinii este esenþialã ca sã înþelegi cum vei reacþiona tu. În mod special la clarificarea acestei perspective au contribuit Jennifer, împreunã cu soþia mea, precum ºi sute de alte femei însãrcinate ºi viitoare mãmici pe care le-am intervievat. Pe tot parcursul procesului scrierii acestei cãrþi, toate aceste femei au contribuit cu informaþii ºi comentarii valoroase, nu numai despre ceea ce simt femeile însãrcinate, dar ºi despre modul în care femeile vor ca bãrbaþii sã fie implicaþi, precum ºi despre impactul pe care aceastã implicare îl are asupra întregii experienþe.

UN SCURT COMENTARIU DESPRE STRUCTURÃ De-a lungul cãrþii voi încerca sã prezint informaþii practice, directe, într-un format uºor de asimilat. Fiecare dintre capitolele principale este împãrþit în patru secþiuni, dupã cum urmeazã:

CE SE ÎNTÂMPLÃ CU PARTENERA TA? Chiar dacã aceastã carte este despre ceea ce experimenteazã viitorii tãtici în timpul sarcinii ºi cum pot ei sã se implice mai bine, este important sã înþelegeþi ºi prin ce trece partenera voastrã. Din


Tatãl gravid

14

ARMIN A. BROTT ºi JENNIFER ASH

acest motiv, noi am simþit cã este foarte important sã începem fiecare capitol cu un rezumat al experienþelor fizice ºi emoþionale ale partenerei.

CE SE ÎNTÂMPLÃ CU BEBELUªUL? Pur ºi simplu, nu poþi sã ai o sarcinã fãrã un bebeluº, nu-i aºa? Aceastã secþiune te ajutã sã vezi progresul viitorului tãu copil — de la spermã ºi ovul, pânã la copilul care vine pe lume.

CE SE ÎNTÂMPLÃ CU TINE? Aceastã secþiune acoperã o gamã largã de sentimente — bune, rele ºi neutre — pe care tu probabil le vei experimenta la un moment dat în timpul sarcinii. De asemenea, descrie schimbãrile fizice prin care, probabil, vei trece ºi felul în care sarcina îþi poate afecta viaþa sexualã.

CUM SÃ RÃMÂI IMPLICAT În timp ce secþiunea „Ce se întâmplã cu tine?“ acoperã aspectele emoþionale ºi fizice ale sarcinii, aceastã secþiune vine cu observaþii, sfaturi ºi recomandãri despre ceea ce tu poþi sã faci ca sarcina sã devinã „a ta“ tot aºa cum este ºi a partenerei. De exemplu, vei gãsi reþete uºoare, nutritive pe care sã le prepari, informaþii despre cum sã deschizi un cont pentru studiile universitare ale copilului, sfaturi valoroase despre cum sã profiþi la maximum de orele pregãtitoare pentru naºtere, moduri bune de a începe sã comunici cu copilul tãu înainte de a se naºte, precum ºi sfaturi despre cum sã fii suportiv cu partenera ta ºi cum sã rãmâi implicat în tot procesul legat de sarcinã.


15

Tatãl gravid acoperã mai mult de 9 luni de sarcinã. Noi am inclus un capitol detaliat despre travaliu ºi naºtere, cât ºi despre operaþiile de cezarianã, ambele ajutându-te sã te pregãteºti pentru marele eveniment ºi învãþându-te cum sã fii de ajutor partenerei în timpul procesului naºterii. Poate cã ºi mai important, aceste capitole te pregãtesc pentru emoþiile adesea copleºitoare pe care le experimentezi când partenera ta este în travaliu ºi se naºte copilul. Am inclus, de asemenea, un capitol special care se adreseazã întrebãrilor ºi temerilor majore pe care le-ai putea avea despre îngrijirea ºi cunoaºterea copilului în primele sãptãmâni, dupã ce l-ai adus acasã. Dacã cineva nu þi le-a cumpãrat deja, þi-aº recomanda sã te grãbeºti ºi sã-þi iei cãrþile: The New Father: A Dad’s Guide to the First Year (Proaspãtul tãtic: Un ghid al tatãlui în primul an) ºi Fathering Your Toddler (Parentajul sugarului: Ghidul tatãlui pentru al doilea ºi al treilea an). Aceste cãrþi continuã de acolo de unde aceasta se terminã, în procesul de a te ajuta sã îþi dezvolþi noi abilitãþi, sã capeþi cunoºtinþe, încredere ºi sprijinul de care vei avea nevoie pentru a fi cel mai bun tatã posibil. Cãtre sfârºitul acestei cãrþi existã un capitol intitulat „Paternajul astãzi“, în care tu vei învãþa sã recunoºti — ºi sã depãºeºti — multele obstacole pe care le poþi întâlni în drumul tãu spre transformarea într-un tatã implicat ºi activ. Pe mãsurã ce vei citi Tatãl gravid, adu-þi aminte cã procesul devenirii unui tatã este diferit pentru fiecare bãrbat ºi cã nimeni dintre noi nu reacþioneazã în situaþii similare exact în acelaºi fel. Ai putea sã observi cã unele lucruri descrise în secþiunea „Ce se întâmplã cu tine?“ din capitolul care descrie luna a treia nu þi se vor pãrea adevãrate pânã în luna a cincea, sau cã tu deja ai trecut prin ele din prima lunã. De asemenea, vei vrea poate sã încerci unele dintre ideile ºi activitãþile de la secþiunea „Cum sã rãmâi implicat“ într-o ordine diferitã. Schimbã-le cum vrei.


Tatãl gravid

16

ARMIN A. BROTT ºi JENNIFER ASH

OBSERVAÞII ASUPRA TERMINOLOGIEI SOÞII, PRIETENE, IUBITE, EL, EA ..... Într-o încercare de a evita sã ofensãm pe cineva (de a evita o abordare care, pânã la urmã, jigneºte pe toatã lumea), noi am decis sã ne referim la femeia care aºteaptã copilul ca fiind „partenera ta“. ªi deoarece partenera ta ar putea sã aibã fie un bãiat, fie o fatã, am folosit alternativ când „el“, când „ea“, când ne referim la copil (cu excepþia contextelor care se refereau în mod specific la bãieþi sau la fete).

SPITALE, MEDICI... Nu orice femeie naºte un copil în spital sau se aflã sub supravegherea unui medic. Totuºi, pentru cã acesta este scenariul cel mai frecvent, am ales sã ne referim la locul unde se naºte copilul ca la „spital“, iar la personalul care asistã la naºtere (în afarã de tine, desigur) ca fiind „medici“, „asistente“, „personal medical“ sau „specialiºti“ — cu excepþia, desigur, a secþiunilor care trateazã naºterile la domiciliu cu ajutorul moaºelor. Ca regulã generalã, taþii (ºi viitorii taþi) din ziua de azi, vor sã fie mult mai implicaþi în creºterea copiilor lor decât au fost propriii lor taþi. Este convingerea mea fermã cã primul pas pe calea cãtre o implicare deplinã este asumarea unui rol activ în timpul sarcinii. ªi este speranþa noastrã cã, dupã ce vei termina de citit Tatãl gravid — care este cartea pe care Jennifer ar fi dorit sã o cumpere pentru soþul ei când era însãrcinatã, ºi pe care aº fi vrut sã o am ºi eu când eram tatã în devenire — vei fi mult mai bine pregãtit sã participi activ în aceastã importantã nouã fazã a vieþii tale.


17

Deci, de ce ar trebui sã te implici acum, înainte de a deveni, în fapt, tatã? Simplu spus, pentru cã este bine pentru copilul tãu, pentru partenera ta ºi pentru tine însuþi. Aºa cum am menþionat mai sus, implicarea în timpul sarcinii este un bun predictor al implicãrii dupã sarcinã. Iar copiii care cresc în cãminele unde tatãl este implicat au rezultate mai bune la matematicã ºi ºtiinþe, sunt mai sociabili, mai perseverenþi în rezolvarea problemelor, iar ducându-ne cu gândul hããããt în viitor, au o probabilitate mai micã de a consuma droguri sau alcool, sau de a deveni pãrinþi la vârsta adolescenþei. Cuplurile în care viitorul tatã este implicat în timpul sarcinii au o probabilitate mai mare ca sã fie împreunã la a treia aniversare a copilului, decât cuplurile în care tatãl nu este implicat. Femeile însãrcinate ale cãror parteneri sunt implicaþi prenatal sunt mai predispuse sã beneficieze de îngrijire prenatalã ºi, dacã fumeazã, sã renunþe. Conform cercetãtorului Jacinta Bronte-Tinkew, femeile ai cãror parteneri nu sunt suportivi în timpul sarcinii sunt mai predispuse sã vadã sarcina ca nedoritã. În final, implicarea ta de acum face sã fie mai probabilã alãptarea la sân a copilului (vom vorbi despre cât de important este acest lucru mai târziu). Pentru tine, a fi un tatã implicat reduce ºansa de a te angaja într-un comportament riscant. Vei începe probabil sã ai grijã de tine mai mult, vei fi mai fericit în relaþia cu partenera ta ºi vei obþine performanþe mai bune la muncã.

CÂTEVA COMPLETÃRI SPECIALE LA ACEASTÃ A TREIA EDIÞIE În anii care s-au scurs de când prima ediþie a Tatãlui gravid a fost publicatã, am primit, literalmente, mii de scrisori ºi e-mailuri de


Tatãl gravid

18

ARMIN A. BROTT ºi JENNIFER ASH

la cititori, oferind comentarii ºi sugestii care sã ne ajute sã îmbunãtãþim aceastã carte. Am încorporat multe dintre acele sugestii în ediþia aceasta, ºi cred cã, drept rezultat, acum cartea este mult mai bunã. Sã vã dau câteva indicii: • Taþi adoptivi. Deºi partenera ta nu este cea care poartã de fapt copilul, amândoi sunteþi „însãrcinaþi la nivel psihologic.“ Existã multe studii care sugereazã cã, în lunile dinaintea adopþiei unui copil, viitorii taþi adoptivi întâmpinã multe din aceleaºi probleme emoþionale ºi psihologice prin care trec ºi taþii biologici. • Sarcinã multiplã. Am extins secþiunile dedicate taþilor de gemeni, tripleþi ºi aºa mai departe. • Depãºind infertilitatea. Din moment ce vârsta noilor pãrinþi creºte, din ce în ce mai multe cupluri se lovesc de infertilitate. Aºa cã noi am inclus o nouã secþiune despre infertilitate, în supliment, precum ºi informaþii despre ceea ce poþi face ca sã creºti ºansele tale ºi ale partenerei de a concepe. • Paternitate prin TRA. Un numãr crescut de cupluri concep copilul prin ceea ce se numeºte TRA (tehnologii de reproducere asistatã), care include FIV (fertilizare in vitro), inseminarea articialã, donarea de spermã, donarea de ovule ºi mame purtãtoare (ne-am referit la ele ca la mame-surogat). Am inclus un numãr de secþiuni care trateazã fascinanta temã a taþilor TRA ºi a partenerelor lor. • Tatãl în armatã. În fiecare an, un mare numãr de bãrbaþi din toate ramurile petrec o mare parte din timpul sarcinii partenerei lor la depãrtare de mii de kilometri. ªi mulþi dintre ei vin acasã dupã ce copilul a fost nãscut în timp ce ei fuseserã prinºi în altã parte. Eu însumi am fãcut parte din marinã ºi ºtiam cã trebuie sã fac tot posibilul sã ajut trupele noastre cât mai mult. Din acest motiv, noi am inclus câteva secþiuni în aceastã carte destinate sã ajute viitori tãtici militari sã rãmânã implicaþi în sarcinã, astfel încât ei sã se


19

simtã adecvaþi atunci când se întorc acasã. Voi intra în detalii asupra acestui subiect în noua mea carte The Military Father: A Hands-on-Guide for Deployed Dads (Tatãl militar: Ghidul practic al taþilor militari). Pentru mai multe amãnunte, vã rog, verificaþi ºi siteul meu (www.mrdad.com). Noroc în noul ºi minunatul stadiu al vieþii voastre!


Primele decizii Primele întrebãri importante pe care tu ºi partenera le veþi avea dupã aflarea veºtii cã este însãrcinatã sunt: Unde vom da naºtere copilului?, Cine ne va asista la naºterea lui? ºi Cât de mult va costa totul?. Într-o anumitã mãsurã, rãspunsurile vor fi dictate de termenii asigurãrii de sãnãtate, dar, în afarã de aceasta, mai este o gamã largã de opþiuni de luat în considerare. Pe mãsurã ce evaluezi toate opþiunile, acordã partenerei tale dreptul la cel puþin 51% din alegeri. La urma urmei, decizia finalã o afecteazã pe ea mai mult decât pe tine.

UNDE ªI CUM SPITALELE Pentru cele mai multe cupluri — în special pentru cei care sunt pentru prima datã pãrinþi — spitalul este cel mai comun loc al naºterii. De asemenea, este ºi cel mai sigur în viziunea multora. În cazul improbabil al apariþiei unei complicaþii, cele mai multe spitale au specialiºti disponibili 24 de ore pe zi ºi sunt dotate cu tot echipamentul ºi medicaþia necesare pentru salvarea vieþii. În acele prime ore sau zile agitate dupã naºtere, personalul medical monitorizeazã copilul ºi mama, ºi ajutã proaspeþii pãrinþi rãspunzând zecilor de întrebãri pe care aceºtia, probabil, le vor avea. De


21

asemenea, ei ajutã la rezolvarea intruziunilor nedorite ºi au grijã sã nu fiþi deranjaþi. Dacã puteþi alege dintre câteva spitale în zona dumneavoastrã, faceþi o vizitã pe la fiecare în parte înainte de a lua decizia finalã. De cele mai multe ori, veþi opta pentru spitalul în care profeseazã medicul sau moaºa partenerei tale (ori unde asigurarea de sãnãtate vã permite sã mergeþi). Alþii acþioneazã în ordine inversã: ei selecteazã întâi spitalul ºi pe urmã aleg un medic care profeseazã acolo. Multe spitale au acum camere de naºtere (sau chiar centre de naºtere) care sunt decorate cu grijã, în aºa fel încât sã arate mai puþin steril ºi medical, ºi mai mult ca dormitorul de acasã, deºi efectul este mai mult de camerã drãguþã de motel sau de han de modã veche. Acest confortabil decor are rolul de a vã face sã vã simþiþi mai relaxaþi. Dar, cu toatã mobila de lemn ascunzând ingenios echipamentul sofisticat de monitorizare, cu dulapurile pline de materiale consumabile sterile, ºi cu asistentele trecând pe acolo în mod regulat, aproximativ la fiecare orã, sã-i facã partenerei tale un examen pelvian, va fi foarte greu de uitat unde sunteþi. Þineþi minte cã, la unele spitale, camerele de naºtere sunt atribuite dupã principiul „primul venit, primul servit“, aºa cã nu contaþi sã obþineþi una decât dacã v-aþi convins partenera sã înceapã travaliul în ziua aceea înaintea altora. În alte spitale, toate saloanele de travaliu sunt ºi de naºtere, aºa cã acolo nu veþi întâmpina problema aceasta. Prin natura lor, spitalele sunt locuri aglomerate ºi au tot felul de reguli ºi regulamente, care pot avea, sau nu, sens pentru tine. A naºte într-un spital implicã în general un nivel de intimitate redus pentru tine ºi partenera ta, ºi mai multe proceduri de rutinã pentru ea ºi copil. Aceasta înseamnã cã dacã partenera ta este consideratã pacient cu „risc crescut“ (adicã are sarcinã multiplã de 2 sau chiar mai mulþi fetuºi, vârsta peste 35 de ani, a avut o naºtere anterioarã cu complicaþii în timpul sarcinii, prezintã factori de risc medical sau cel puþin aºa i s-a spus de cãtre medicul specialist) naºterea la spital va trebui sã fie unica opþiune.

Tatal gravid  
Tatal gravid  

The first pages from the book. Copyright © Editura TREI 2011. www.edituratrei.ro

Advertisement