Regele Jack si Dragonul-fragment

Page 1

– Pregătiți-vă de luptă, viteji cavaleri! strigă regele Jack din răsputeri. Dragonii se pot ivi de nicăieri!

Toată ziua au petrecut-o…


luptând cu dragonii…


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.