Hot Dog

Page 1

Traducere din limba engleză de Avi Haim

Pentru Mia & Sami Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 Director editorial: Bogdan-Alexandru Stănescu Dtp: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Salati,HotDougDog/ Doug Salati ; trad. din lb. engleză de Avi Haim. - Bucureşti : Pandora Publishing, 2022 ISBN 978-606-978-320-7 I. Haim, Avi (trad.) 821.111 titlu original: Hot Dog autor: Doug CopyrightSalati© 2022 by Doug Salati All rights reserved. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2022, pentru traducerea în limba română O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel .: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 Pandorawww.pandoram.roMfaceparte din Grupul Editorial Trei.

vară, în oraș trotuarele fierb

asfaltul crănțăne sirenele vuiesc

ce cald… nu-i chip locului să stai nici să adulmeci

sau s-aștepți puhoiul care vine-vine…

prea aproape! prea gălăgios! prea mult!

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.