Daca barbatii ar vorbi preview

Page 1

COLECÞIE COORDONATÃ DE

Vasile Dem. Zamfirescu


Recenzii despre bestsellerul internaflional al lui Alon Gratch Dacæ bærbaflii ar vorbi... Øapte chei ale psihologiei masculine „Scris iniflial ca un ghid pentru femei, Dacæ bærbaflii ar vorbi... este o carte serioasæ cu un titlu bine ales. Premisa lui Gratch, foarte simplificatæ aici, este cæ bærbaflii se comportæ ca atare deoarece se aflæ într°un conflict permanent cu partea femininæ a psihicului. Femeile trebuie sæ fie «detectivii», scrie el, pentru a afla ce gândesc bærbaflii cu adeværat.” Theresa K, Weaver, Atlanta Journal — Constitution „Dacæ bærbaflii ar vorbi... se înscrie în tradiflia scrierilor lui Gray, Marte øi Venus, øi a lui Deborah Tannen, You Just Don’t Understand.” Publishers Weekly „Plinæ de sfaturi øi poveøti care sunt surprinzætoare øi øocante, aceastæ carte va schimba modul în care îfli priveøti relaflia cu celælalt. Doctorul Gratch îfli oferæ mijloacele prin care sæ asculfli astfel încât sæ pofli interpreta øi înflelege lumea interioaræ a bærbaflilor. Dacæ bærbaflii ar vorbi... este un dicflionar al bærbaflilor.” Mardia Stone, M.D. , African Sun Times „Puflini terapeufli au fost în stare sæ capteze atenflia cititorului obiønuit øi sæ ræmânæ, în acelaøi timp, corecfli din punct de vedere clinic. Doctorul Gratch tocmai acest lucru a fæcut, spunând fiecare anecdotæ medicalæ într°o manieræ emoflionantæ øi convingætoare. În mod cert, nu este numai un bun medic, ci øi o persoanæ învæflatæ øi interesantæ.” Olga Silverstein, M.S.W., autoarea cærflii The Courage to Raise Good Men „Îøi doresc bærbaflii ca prietenele øi sofliile sæ°i înfleleagæ? Bineînfleles. Poate aceastæ carte sæ consolideze aceastæ înflelegere? Desigur. Este un motiv de særbætoare faptul cæ un autor promoveazæ reflecflia øi empatia în locul nimicurilor øi înøelæciunilor publicitare? Categoric. Dacæ bærbaflii ar vorbi... nu îøi trateazæ cititoarele de parcæ ar fi complet proaste. Nu îi înfæfliøeazæ pe bærbafli ca fiind preocupafli numai de propria persoanæ, obsedafli de sex, comportându°se ca niøte copii atunci când e vorba de poziflia lor. Nu trec comportamentul øi lipsa de comunicare printr°un filtru politic sau lingvistic. Øi nici nu îfli promite cæ, dacæ vei recurge la un întreg arsenal de seducflie, vei gæsi calea spre fericirea conjugalæ. Aceastæ carte este diferitæ... Gratch exploreazæ cu multæ îndemânare rædæcinile celor mai profunde sentimente ale bærbaflilor... øi surprinde corect felul în care suntem învæluite de ele.” Steve Friedman, Elle


Dacæ bærbaflii ar vorbi… 7 chei pentru înflelegerea psihologiei masculine ALON GRATCH Traducere din englezã øi note de Nicoleta Dascælu


EDITORI: Silviu Dragomir Vasile Dem. Zamfirescu DIRECTOR EDITORIAL: Magdalena Mærculescu REDACTOR: Nicoleta Ghemend DESIGN: Faber Studio DIRECTOR PRODUCfiIE: Cristian Claudiu Coban DTP: Ofelia Coøman CORECTURÃ: Eugenia Ursu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naflionale a României Gratch, Alon Dacæ bærbaflii ar vorbi...: 7 chei pentru înflelegerea psihologiei masculine / Alon Gratch; trad. din lb. englezæ øi note de Nicoleta Dascælu. - Ed. a 2-a. - Bucureøti: Editura Trei, 2014 ISBN 978-606-719-003-8 I. Dascælu, Nicoleta (trad.) 159.923.2:3-055.15

Titlul original: If men could talk. Translating the Secret Language of Men Autor: Alon Gratch © Alon Gratch, 2001 © Editura Trei, 2007 pentru prezenta ediflie O.P. 16, Ghiøeul 1, C.P. 0490, Bucureøti Tel.: +4 021 300 60 90; Fax: +4 0372 25 20 20 e-mail: comenzi@edituratrei.ro www.edituratrei.ro


Cu­p rins Nota autorului

11

Mulțumiri

13

Bărbații sunt dificili …și vă spun ce înseamnă asta 15 De fapt, nu este vorba despre sex

18

Cele șapte atribute masculine

22

O familie de bărbați

36

Rușinea …băieții nu plâng 48 Întâlnirile și relațiile: O listă

57

Rușine și vulnerabilitate: Este atacul cea mai bună apărare?

64

Bărbatul convențional

69

Bărbatul care dorea să fie Barbara Bush

73

Tratamentul tăcut

78

Absența emoțională …nu știu ce simt 86 Mortul îngrozitor

88

Bărbatul care refuză să se simtă abuzat

91

Chirurgul, ca metaforă

98

Cordonul ambivalent

106

Intimitatea virtuală

111

Un manual despre cum să scoți apă din piatră

117

Cum să câștigi folosindu‑ți logica

120


Cum să câștigi folosind acțiunea

121

Detectiv în întuneric

124

Diavolul trăiește în detalii

126

Pierderea avantajului propriului teren

128

Și un sfat în legătură cu alierea cu dușmanul

128

Nesiguranța masculină …m‑am plictisit să fiu cel mai bun 131 O influență periculoasă

131

Feminitatea pierdută și regăsită

136

Ascultând pastila Viagra

143

Impotența ca metaforă

146

Întâlnirile: Ruptura masculin–feminin

151

Relațiile: Ruptura masculin–feminin

158

Cazul androginiei

164

Narcisismul …uită‑te la mine, ascultă‑mă, atinge‑mă, simte‑mă 177 A impune și a expune

178

Dinți sensibili

182

Urechi ascuțite (sindromul șefului abuziv)

192

Degetul mic, degetul mare (antinarcisicul)

203

Frumoasa și Bestia

215

Prefă‑te până reușești

221

Agresivitatea …îți arăt eu cine e șeful 230 În căutarea timpului pierdut

230

Terapeutul bătut

234

Cum să răspundem cu aceeași monedă

238

Apolo și Dafne („Germeni de băiat!“)

240

Portretul artistului ca un Don Juan

245

A doua întâlnire văzută ca un interviu clinic

250


Conflictul de la bărbat la bărbat

258

Penetratorul

261

Supraviețuitorul

266

Fii și tați: Dilema lui Kafka

274

Autodistrugerea …sunt un ratat 282 Idiotul

282

Cum câștigi atunci când pierzi: Bolnav, supărat și respingător

296

Bărbatul invizibil

306

Gândacul curtenitor

312

Acțiunile vorbesc mai tare decât cuvintele

314

Exprimarea acțiunilor în cuvinte

316

Drumul spre iad

318

Cactusul

325

Inițiativa sexuală …vreau sex acum 327 Să încheiem cu sexul

327

Rușinea: Din nou în Times Square

329

Absența emoțională: Odiseea Spațială 2001

334

Nesiguranța masculină: Bărbatul lesbian

345

Egocentrismul: De la alune la penis

361

Agresiunea: Războiul împotriva extracției seminale

371

Autodistrugerea: Ejacularea în exterior

380

Inițiativa sexuală: Paradoxul celibatului

389Lui Michele, Jordan øi Ilana, cu dragosteNota autorului Toate cazurile descrise în aceastæ carte sunt rezultatul unor amestecuri. Au fost în mod deliberat amestecate øi modificate, pentru a respecta dreptul pacienflilor mei la confidenflialitate øi intimitate. Toate numele pacienflilor au fost schimbate, la fel întâmplându°se øi cu alte aspecte ale identitæflii lor: ocupaflie, stare civilæ, vârstæ, familie. Am modificat, de asemenea, detaliile referitoare la experienflele øi visele lor. Orice asemænare cu persoane reale, în viaflæ sau decedate, sau cu întâmplæri reale este pur întâmplætoare.Mulflumiri Pentru început, aø dori sæ le mulflumesc tuturor pacienflilor mei. Færæ încrederea lor øi colaborarea în procesul terapeutic, aceastæ carte nu ar fi putut sæ fie scrisæ. Lupta lor pentru descoperirea propriilor adeværuri psihologice øi curajul de care au dat dovadæ în aceastæ inifliativæ m°au inspirat atât la locul de muncæ, cât øi în cercetærile personale. Am învæflat de la ei mai multæ psihologie decât din orice carte, teorie sau de la profesori. Douæ persoane, care m°au învæflat multe lucruri cu privire la propria mea dezvoltare ca bærbat, îøi vor recunoaøte cu siguranflæ influenfla asupra modului meu de gândire în cuprinsul acestei cærfli. În mod ironic, dar în concordanflæ cu ideile cærflii, ambele sunt femei: soflia (øi colega) mea, Michele Sacks, øi propriul meu psihanalist, doctorul Betty Hellman. Recunoøtinfla mea afectivæ øi intelectualæ cætre soflia mea nu poate fi exprimatæ în cuvinte, cu siguranflæ nu în aceste pagini. Acelaøi lucru poate fi spus øi despre psihanalistul meu, dar, bineînfleles, cu alte cuvinte. Judy Clain, editorul meu de la Little, Brown, a jucat un rol esenflial pe parcursul dezvoltærii acestei cærfli, din momentul în care a citit manuscrisul iniflial. A adus acestui proiect mult entuziasm øi inteligenflæ, dându°i formæ prin comentariile øi analizele pe care le°a fæcut øi care au fost atente, creative øi practice. De asemenea, m°a încurajat sæ fiu mai deschis în


14

Alon Gratch

privinfla mea, ceea ce a fæcut procesul de scriere mai provocator øi mai plæcut. De asemenea, aø mai dori sæ mulflumesc restului echipei de la Little, Brown, în special lui Beth Davey, Lindei Biagi, lui Heather Rizzo, Matthew Ballast, Claire Smith øi Betty Power. Îi datorez mulflumiri speciale agentului meu, Judith Riven. Încæ de la începutul relafliei noastre, mi°a sprijinit eforturile de a°mi dezvolta propriul stil, neîncercând niciodatæ sæ°l atenueze. S°a ocupat atât de mine, cât øi de textul meu, cu fermitate øi amabilitate, cæci nu s°a temut sæ mæ înfrunte atunci când a fost necesar, întotdeauna cu multæ integritate øi respect. A lucrat alæturi de mine øi pentru mine cu multæ intensitate, umanitate øi profesionalism. Le sunt pe deplin îndatorat lui Mark øi Jane Rosenman, care s°au abætut de la treburile lor pentru a°mi oferi sfat øi asistenflæ, care mi°au facilitat publicarea cærflii în forma actualæ. De asemenea, câtorva colegi øi prieteni care au citit manuscrisul iniflial øi au ræspuns prin cuvinte de laudæ sau/øi sugestii critice: Brenda Berger, Eric Friedberg, Morris Shinderman, Beth Dorogusker, Adam Price, Arthur øi Evelyn Sacks, George Packer, Anne Berkowitch øi Linda Kane. Le sunt pe deplin îndatorat celor doi prieteni ai mei, scriitorii Zia Jaffrey øi Joseph Berger, pentru cæ m°au sprijinit øi mi°au facilitat munca încæ de la începutul carierei mele de scriitor. Altor prieteni, colegi, profesori care mi°au influenflat dezvoltarea øi munca personalæ de°a lungul anilor: Itamar Lurie, Ivan Bresgi, Richard Shuster, Ysrael Eliraz, Harvey Hornstein, Joel Davitz, Marsha Levy–Warren, Sandra Buechler, Karen Crystal, Mona Macksound, Peter Cohen, Andy Grunebaum øi Laurie Grunebaum. De asemenea, aø dori sæ le mai mulflumesc lui Gordon Churchwell, Judy Siegel øi Frank Schnneir pentru cæ m°au fæcut cunoscut în cadrul comunitæflii editoriale. Casa este locul de unde venim cu toflii. Aø vrea sæ-m i exprim profunda mea dragoste øi recunoøtinflæ pærinflilor mei, Haya øi Avraham Gratch, øi celor doi frafli ai mei, Eli Gadot øi Ariel Gratch. Færæ dragostea, încurajærile øi generozitatea lor nu aø mai fi avut astæzi lucrurile pe care le prefluiesc.


Bærbaflii sunt dificili …øi væ spun ce înseamnæ asta Bærbaflii sunt dificili. La suprafaflæ, sunt adeseori distanfli øi°fli dau impresia cæ nu pofli avea încredere în ei. Sau par gælægioøi øi insuportabili. Øi, dacæ încerci sæ°i cunoøti mai bine, lucrurile se agraveazæ — de multe ori se închid în ei øi devin de nepætruns. Spre deosebire de femei, care sunt în general dispuse sæ vorbeascæ despre propriile sentimente, pentru majoritatea bærbaflilor acesta este un demers extrem de dificil. Dar când, în cele din urmæ, reuøesc sæ se deschidæ, scot întotdeauna la ivealæ un eu intern plin de dramatism, curajos øi uluitor de vulnerabil. Acest eu ascuns øi provocarea pe care o prezintæ pentru posibilul vizitator sunt subiectul acestei cærfli. Pe mæsuræ ce voi explora lumea interioaræ a bærbaflilor, vom descoperi mai multe perspective din care poate fi analizat paradoxul central al masculinitæflii: piatra de temelie a identitæflii sexuale masculine este reprezentatæ de dorinflele lui feminine, øi nu de cele masculine. Ca psiholog clinician, lucrez în special cu pacienfli bærbafli, lucru neobiønuit dacæ ne gândim cæ majoritatea


16

Alon Gratch

celor care apeleazæ la psihoterapie sunt femei. Prin urmare, în timp ce mulfli terapeufli îøi petrec timpul ascultând femei care povestesc despre bærbafli care nu vorbesc, nu ascultæ sau nu înfleleg, ei bine, eu îmi petrec majoritatea timpului ascultându°i chiar pe aceøti bærbafli. Øi, cu puflin ajutor, pacienflii mei ajung sæ vorbeascæ, sæ asculte øi sæ înfleleagæ. În demersul meu de prezentare a lumii interioare a bærbaflilor, am presupus cæ femeile vor încerca întotdeauna sæ decodeze comportamentul masculin, ca parte a procesului de îmbunætæflire a relafliilor cu sexul opus — una dintre prioritæflile multor femei. Scriind aceastæ carte, sper sæ ajut femeile sæ atingæ acest obiectiv, nu spunându°le ce anume sæ facæ, ci mai degrabæ invitându°le sæ viziteze echivalentul afectiv øi spiritual al vestiarului bærbaflilor. Intenflionez sæ discut aici experienflele acumulate cu pacienflii mei øi sæ spun ce fac, din postura de psiholog, atunci când mæ confrunt cu aspecte problematice ale psihologiei masculine. Pe scurt, voi spune „din interior“ povestea despre bærbafli. Însæ aceastæ carte nu este doar pentru femei. Ca scriitor, aø dori sæ prezint ceea ce cred cæ am realizat în cariera de psiholog, øi anume faptul cæ am reuøit sæ mæ apropii de bærbafli øi sæ comunic cu ei. Øi sper ca bærbaflii, pe mæsuræ ce vor citi despre lupta dusæ de alfli bærbafli pentru a ieøi din izolarea afectivæ, sæ se simtæ înfleleøi øi vizafli øi ca tot ce vor citi aici sæ se reflecte øi sæ°i ajute în procesul de autocunoaøtere, oricum ar fi acesta — în faza incipientæ, secret sau nu pe deplin conøtientizat. Motivul pentru care bærbaflii vin la øedinflele de psihoterapie øi subiectele despre care ajung sæ vorbeascæ sunt douæ lucruri complet diferite. În primul rând, la începutul terapiei bærbaflii nu vorbesc deloc — adicæ nu spun nimic semnificativ sau interesant. Într°o anumitæ mæ-


Bærbaflii sunt dificili

17

suræ, bærbaflii vin la aceste øedinfle pentru cæ nu vorbesc. Atât timp cât, la nivelul inconøtientului, filosofia lor le spune cæ vorbele nu au nici o valoare øi cæ faptele spun mai mult decât vorbele, bærbaflii intræ în terapie ca øi cum s°ar urca la volan: decât sæ întrebe încotro sæ o ia, preferæ sæ meargæ pânæ ajung într°o fundæturæ, se rætæcesc sau au un accident. Øi nici atunci nu vor cere ajutorul cuiva: de obicei, unul dintre pasagerii aflafli în maøinæ o va face în locul lor. Iatæ motivul pentru care mulfli dintre pacienflii mei se strecoaræ timid în cabinetul meu pentru prima consultaflie, dupæ vreo acfliune distructivæ øi/sau dupæ ce au fost împinøi de la spate de soflie sau iubitæ. În acest al doilea caz, sunt adeseori „târâfli“ în birou pentru cæ refuzæ sæ comunice sau pentru cæ singurele modalitæfli de comunicare pe care le utilizeazæ sunt accesele de furie sau alte ieøiri dizgraflioase. Uneori sunt forflafli sæ vinæ, pentru aceleaøi motive, nu de partenerul de viaflæ, ci de un coleg de serviciu sau de un øef. De multe ori, asta implicæ un ultimatum — ameninflarea cu divorflul sau concedierea. Existæ øi bærbafli aflafli în cæutarea unui tratament pentru probleme sau aspecte similare cu cele ale femeilor — depresie, anxietate, dificultæfli în relafliile de cuplu —, dar majoritatea vin la psihoterapie cu dileme strict masculine øi într°un stil clar masculin. Nu este de mirare cæ cercetærile aratæ cæ bærbaflii sunt mai predispuøi la fenomene gen alcoolism, consum de droguri, comportamente antisociale. Dar, în cabinetul meu, nici chiar bærbaflii care nu intræ în aceastæ schemæ de diagnostic — adicæ majoritatea pacienflilor mei — nu pot fi confundafli cu o femeie. Mulfli dintre cei care vin la mine din proprie inifliativæ trec printr°o crizæ legatæ de locul de muncæ: concedierea sau „restructurarea“ sunt experienfle traumatizante pentru majoritatea bærbaflilor. Simpla impresie cæ ar


18

Alon Gratch

putea sæ dea greø, ca sæ nu mai pomenim situafliile de eøec real, poate provoca o crizæ. Bærbaflii vin în cabinetul meu øi pentru alte motive legate de muncæ, de pildæ dificultatea de a lua decizii, implicarea în conflicte politice costisitoare, sentimentul cæ sunt persecutafli de firmæ, plictiseala sau faptul cæ nu le place activitatea desfæøuratæ. Bærbafli de succes vin sæ discute cu mine despre sentimentul fundamental de nesiguranflæ, instinctele de supraviefluire exacerbate øi foamea afectivæ care i°au ajutat atât de mult pe drumul cætre vârful piramidei profesionale. Unii dintre ei vin pentru cæ îøi dau seama cæ nu se vor simfli niciodatæ mulflumifli. Alflii, din cauza preflului mare plætit pentru succes: înstræinarea de soflie øi copii sau lipsa împlinirii personale. În cele din urmæ, mulfli bærbafli doresc o terapie pentru ceea ce cred ei cæ ar fi simptome sexuale. Impotenfla, ejacularea precoce, fanteziile sexuale deranjante, întrebærile legate de identitatea sexualæ, infidelitatea, impulsivitatea sau compulsivitatea sexualæ sunt cele mai frecvente „probleme principale“. În acest grup intræ cei care se tem atât de tare de dificultæflile pe care le au, încât, luni în øir, nici nu spun de ce au apelat la terapie. Urmeazæ bærbaflii atât de „suprasexuafli“, încât nu au nici o ezitare sæ se comporte de la început explicit sau pornografic. Existæ øi un al treilea grup — cei care fac aluzii discrete la problemele lor sexuale, apelând la bancuri.

De fapt, nu este vorba despre sex Ideea de a scrie o carte despre bærbafli mi°a trecut prin minte prima datæ acum câfliva ani, când am observat cæ modul meu de a practica era diferit de cel al altor


Bærbaflii sunt dificili

19

terapeufli. Pe vremea aceea, având ocazia sæ predau, sæ supervizez sau sæ°mi compar notiflele cu cele ale colegilor, am ajuns sæ cred cæ pacienflii mei erau niøte personaje spirituale øi pitoreøti øi cæ problemele øi vieflile lor interioare erau mai dramatice, poate chiar mai îndræznefle decât cele ale pacienflilor colegilor mei. Una dintre diferenflele clare era cæ, mai devreme sau mai târziu, pacienflii mei îøi povesteau pe larg fanteziile sexuale extrem de provocatoare. În plus, adeseori îmi criticau pantofii, râdeau de cravatele mele, îmi analizau comentariile øi motivele, mæ întrebau care e culoarea mea preferatæ, încercau sæ mæ prindæ în vreo minciunæ de°a lor, mæ acuzau în joacæ de faptul cæ îi manipulam sau cæ fæceam experimente pe ei. Erau în acelaøi timp afectuoøi øi laudativi la adresa mea. La început, am crezut cæ toate astea erau din cauza mea — øi aøa øi era, într°o anumitæ mæsuræ. Dar, în cele din urmæ, mi°am dat seama cæ majoritatea pacienflilor din grupul care°mi servea drept element de comparaflie erau femei. Este evident cæ bærbaflii sunt diferifli de femei. Era oare posibil ca sub aparenflele lor plictisitoare øi dure sæ existe o lume de sentimente clocotitoare? Ceea ce am învæflat de la pacienflii mei a fost, pânæ la urmæ, faptul cæ, într°un anumit mediu afectiv, bærbaflii p o t vorbi øi cæ, mai mult decât atât, ceea ce au ei de spus este extrem de înælflætor. Iatæ, pe scurt, mesajul øi conflinutul acestei cærfli. Mediul afectiv la care mæ refer nu se învaflæ la un curs postuniversitar de psihologie, ci este, mai degrabæ, ceva adus de „terapeutul destul de bun“ în relafliile sale terapeutice øi, mult mai important, ceva ce poate aduce orice persoanæ profundæ øi atentæ într°o relaflie importantæ. Este o combinaflie între o stare sufleteascæ anume øi câteva instrumente personale næscute din elemente ale vieflii organice: joaca, umorul, curiozitatea.


20

Alon Gratch

Filosofic vorbind, procesul terapeutic nu este, pentru mine, o proceduræ medicalæ specializatæ. Adeværul este cæ îl væd mai degrabæ ca pe o extensie a proceselor interpersonale naturale, în special a iubirii — iubire definitæ ca procesul prin care ajungi sæ cunoøti, sæ simfli øi sæ apreciezi lumea interioaræ a unei alte persoane. Rezultatul acestei perspective naturaliste este cæ cititorul trebuie sæ fie capabil sæ foloseascæ în viafla personalæ multe dintre tehnicile terapeutice prezentate în poveøtile din aceastæ carte. De pildæ, unul dintre cele mai importante lucruri pe care le face terapeutul este sæ punæ întrebæri despre modul în care gândeøte pacientul. Øi un terapeut bun pune aceste întrebæri din puræ curiozitate øi din interes sincer, nu pentru cæ doreøte sæ schimbe sau sæ influenfleze pacientul. Deci, aceia dintre noi care se plâng cæ bærbaflii nu vorbesc ar trebui sæ se întrebe când au pus întrebæri, ultima oaræ, unui bærbat despre ce°i trecea prin minte — øi nu pentru a extrage ceva anume din gândurile sale, ci doar pentru cæ apreciau acea informaflie. Sigur cæ existæ întrebæri mai bune øi mai puflin bune, diverse moduri de a pune întrebarea, momente în care este bine sau nu sæ o pui, øi toate acestea se regæsesc în cartea de faflæ. Acum, în timp ce, în cazul unei femei, dacæ o întrebi la ce se gândeøte, vei obfline sigur un ræspuns, drumul cætre lumea interioaræ a unui bærbat este adeseori mult mai sinuos øi, de multe ori, necesitæ opriri în gæri secundare, prin grosolænii sau vulgaritate. La prima øedinflæ de dupæ vacanflæ, un pacient, ofifler de poliflie pensionar, a început prin a°mi spune: „Deci, am câøtigat cincizeci øi cinci de mii de dolari la Las Vegas sæptæmâna trecutæ, la black°jack.“ În timp ce procesam informaflia øi aøteptam sæ comenteze faptul cæ aproape îøi dublase economiile de°o viaflæ, el a zâmbit triumfætor øi mi°a zis: „Øi,


Bærbaflii sunt dificili

21

a z i°dimineaflæ, am fæcut cu soflia mea sex oral.“ Am simflit foarte clar cæ, pentru el, a doua informaflie era mult mai importantæ decât prima. De ce? Pentru cæ era vorba despre sex sau pentru cæ era o realizare care flinea mai puflin de noroc øi mai mult de modul în care îøi percepea superioritatea de mascul? Da, bærbaflii au numai sex în cap, dar, când vorbesc despre asta în mod deschis øi færæ inhibiflii, devine evident faptul cæ interesul masculin pentru sex este adeseori doar un vehicul care exprimæ lucruri mai mari øi mai bune. Reluând faimoasele cuvinte ale lui Freud, putem spune cæ „uneori, penisul este doar un trabuc“. Aceastæ nofliune, cæ prin sex bærbaflii transmit sentimente puternice, neconøtientizate, s°a cristalizat pentru mine cu mulfli ani în urmæ, când pregæteam un seminar despre sexualitatea masculinæ, destinat profesioniøtilor. Titlul seminarului era „Transfer øi contratransfer în psihoterapia tulburærilor øi normalitæflii sexuale masculine“, iar obiectivul lui era sæ°i învefle pe profesioniøtii din domeniul sænætæflii mintale cum sæ°øi ajute pacienflii de sex masculin pentru ca aceøtia sæ vorbeascæ despre problemele lor sexuale øi sæ le înfleleagæ. Participanflii la seminar, majoritatea femei, au spus cæ materialele li s°au pærut provocatoare, dar utile. Dar ceea ce mi°a atras atenflia a fost înflelegerea treptatæ a faptului cæ cele øase sau øapte concepte în jurul cærora fusese organizat seminarul erau caracteristice nu doar pentru sexualitatea masculinæ, ci øi pentru psihologia bærbaflilor, în general. Am început atunci sæ reflectez, prin prisma acestor concepte, la tot ce adunasem de la pacienfli (øi de la firmele cu care am lucrat) de°a lungul anilor, la tot ce observasem în dezvoltarea mea personalæ ca bærbat. În cele din urmæ, pe baza teoriilor øi cercetærilor din domeniu, am reorganizat aceste concepte în øapte elemente