Page 1

COLECÞIE COORDONATÃ DE

Vasile Dem. Zamfirescu


Cum sã lupþi cu cancerul Metoda Simonton: un ghid pentru pacienþi ºi familiile lor O. CARL SIMONTON STEPHANIE MATTHEWS-SIMONTON JAMES L. CREIGHTON Traducere din englezã de Justina Bandol


EDITORI: Silviu Dragomir Vasile Dem. Zamfirescu DIRECTOR EDITORIAL: Magdalena Mãrculescu DESIGN: Faber Studio (Magdalena Radu) DIRECTOR PRODUCÞIE: Cristian Claudiu Coban REDACTOR: Victor Popescu DTP: Corina Rezai CORECTURÃ: Roxana Samoilescu Sînziana Doman

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României SIMONTON, CARL O. Cum sã lupþi cu cancerul-metoda Simonton: un ghid pentru pacienþi ºi familiile lor/ O. Carl Simonton, Stephanie Matthews-Simonton, James L. Creighton ; trad.: Justina Bandol -Bucureºti : Editura Trei, 2011 Bibliogr. ISBN 978-973-707-548-2 I. Matthews-Simonton, Stephanie II. Creighton, James L. IIII. Bandol, Justina (trad.) 616-006.6 Titlul original: Getting Well Again Autor: O. Carl Simonton, M.D., Stephanie Matthews-Simonton, James L. Creighton Copyright © 1978 by O. Carl Simonton and Stephanie Matthews-Simonton Copyright © Editura Trei, 2011 pentru prezenta ediþie C.P. 27-0490, Bucureºti Tel./Fax: +4 021 300 60 90 e-mail: comenzi@edituratrei.ro www.edituratrei.ro ISBN 978-973-707-548-2


Aceastã carte este dedicatã pacienþilor care au fost dispuºi sã încerce sã-ºi schimbe cursul bolii cu ajutorul proceselor lor mentale ºi emoþionale ºi care au dovedit curajul necesar pentru a adopta sfaturile noastre. Carl ºi Stephanie Simonton Dedic aceastã carte soþiei mele, Maggie Creighton, care m-a condus pe aceste cãi ºi mi-a fost alãturi pe tot parcursul drumului. James Creighton


CUPRINS Mulþumiri PARTEA ÎNTÂI

11 Mintea ºi cancerul

1 Legãtura dintre minte ºi corp: o abordare psihologicã a tratamentului cancerului Punctul de plecare: „voinþa de a trãi“ Primul pacient: un exemplu spectaculos O abordare a tratamentului cancerului din perspectiva integralitãþii persoanei umane Rezultatele metodei noastre Aplicarea teoriei în practicã

15 17 19 22 23 25

2 Misterul vindecãrii: individul ºi convingerile sale Importanþa individului O vindecare misterioasã Remisiunea „spontanã“ ºi efectul placebo Sãnãtatea psihosomaticã Biofeedbackul ºi capacitatea de a ne influenþa starea de sãnãtate Un concept sistemic al sãnãtãþii

27 28 30 34 39 41 44

3 În cãutarea cauzelor cancerului Ce este cancerul? Care sunt cauzele cancerului? Sistemul imunitar: apãrarea noastrã naturalã împotriva bolilor

45 45 46 53

4 Legãtura dintre stres ºi boalã Mãsurarea nivelului de stres ºi prezicerea bolilor Stresul ºi vulnerabilitatea la boalã Un sumar al descoperirilor: întoarcerea la individ

59 59 64 68


5 Personalitatea, stresul ºi cancerul O privire istoricã asupra legãturii dintre cancer ºi emoþii Dovezile psihologice Exemple din viaþa pacienþilor noºtri Procesul psihologic premergãtor bolii Cum sã lupþi cu cancerul

69 70 75 80 85 89

6 Aºteptãrile legate de cancer ºi efectele lor asupra însãnãtoºirii Profeþiile autoîmplinite Ideile negative ale societãþii despre cancer ºi efectele lor Construirea unui sistem de idei pozitive

92 93 97 98

7 Un model de vindecare a cancerului din perspectiva integralitãþii persoanei umane Un model holistic al apariþiei cancerului Inversarea ciclului: un model holistic al vindecãrii

104 105 109

PARTEA A DOUA

Cãi spre sãnãtate

8 Programul: teoria aplicatã în practicã Un sumar al cãilor spre sãnãtate Punerea programului în practicã

117 118 125

9 Cum contribuim la propria stare de sãnãtate John Browning: un istoric de caz Bob Gilley: un istoric de caz Interpretarea semnificaþiei unui eveniment Identificarea contribuþiei dumneavoastrã la apariþia bolii Acceptarea responsabilitãþii pentru starea dumneavoastrã de sãnãtate

130 132 135 136 138 141

10 „Beneficiile” bolii Rezolvarea problemelor cu ajutorul bolii Legitimitatea nevoilor emoþionale Identificarea „beneficiilor“ bolii

144 145 148 149


11 Cum sã ne relaxãm ºi sã ne vizualizãm vindecarea Tehnica de relaxare Relaxarea ºi imageria Tehnica imageriei Imageria pentru alte boli Valoarea relaxãrii ºi a imageriei Depãºirea posibilelor probleme legate de practicarea imageriei

153 155 157 159 163 165 166

12 Valoarea imaginilor mentale pozitive Criteriile unor imagini eficiente Depãºirea problemelor legate de imagerie Interpretarea desenelor ºi a imageriei pacienþilor noºtri Imaginile mentale ca descriere a sinelui

168 171 174 178 190

13 Depãºirea resentimentelor Tehnici de iertare a unor vechi rãutãþi — propria noastrã experienþã Imageria pentru depãºirea resentimentelor Experienþele pacienþilor noºtri în domeniul imageriei pentru depãºirea resentimentelor Înþelegerea propriilor resentimente

193 195 196 198 201

14 Cum ne creãm viitorul: stabilirea de obiective Beneficiile stabilirii unor obiective Stabilirea obiectivelor: îndrumãri generale Consolidarea obiectivelor prin imagerie

204 205 208 213

15 Gãsirea cãlãuzei interioare Descãtuºarea resurselor interioare: din experienþa pacienþilor noºtri Însemnãri în jurnal O altã abordare a cãlãuzei interioare Imageria pentru comunicarea cu cãlãuza interioarã

217 219 225 226 228

16 Gestionarea durerii Componentele emoþionale ale durerii „Recompensele“ durerii: a învãþa sã nu folosim durerea ca pe o justificare

231 232 234


Metode de gestionare a durerii Imageria pentru gestionarea durerii Înlocuirea durerii cu plãcerea

235 237 240

17 Exerciþiile fizice Prescripþia noastrã: o orã de exerciþii fizice de trei ori pe sãptãmânã

242 246

18 Confruntarea cu teama de recidivã ºi de moarte Recidiva: feedbackul organismului Moartea: o nouã decizie Experienþele pacienþilor noºtri Cum sã cãpãtãm o privire de ansamblu asupra vieþii ºi a morþii Consecinþele fantazãrii despre moarte ºi renaºtere

250 251 254 256 260 262

19 Reþeaua de sprijin a familiei Acceptarea emoþiilor pacientului ºi ale dumneavoastrã Stabilirea unei comunicãri deschise, eficiente ºi afectuoase Încurajarea responsabilitãþii ºi participãrii bolnavului la vindecare Recompensarea sãnãtãþii, nu a bolii Cum sã faceþi faþã solicitãrilor unei boli de lungã duratã A învãþa ºi a ne maturiza

264 265 266 274 279 283 285

Bibliografie

286


Mulþumiri Le suntem profund recunoscãtori tuturor cercetãtorilor a cãror muncã a furnizat temeiul propriilor noastre eforturi ºi al acestei cãrþi. Le mulþumim din suflet membrilor Facultãþii de medicinã a Universitãþii din Oregon, îndeosebi celor de la Catedra de radiooncologie, pentru susþinerea moralã ºi încurajãrile pe care ni le-au dat în perioada naºterii acestui proiect, ca ºi membrilor Serviciului de Radiooncologie ºi Secþiei de Radiologie de la Centrul Medical al Bazei Aeriene „Travis“ a armatei SUA, pentru ajutorul acordat în conceperea unui program oficial care sã vinã în întâmpinarea nevoilor emoþionale ale bolnavilor de cancer. O recunoºtinþã deosebitã îi datorãm lui Oscar Morphis, oncolog principal la Asociaþia Oncologilor din Fort Worth, Texas, pentru sprijinul ºi înþelepciunea lui. Interesul ºi încurajãrile pãrinþilor noºtri au fost pentru noi un nesecat izvor de energie, pentru care le suntem profund recunoscãtori. Pentru sprijinul lor preþios le mulþumim lui Robert F. White din Minnesota, lui Len ºi Anitei Halpert din New York, lui Dorothy Lyddon din California.


Mulþumim Institutului pentru ªtiinþe Noetice, care ne-a acordat o bursã foarte utilã, permiþându-ne sã muncim mai intens ºi sã ne extindem cercetãrile. La redactarea acestei cãrþi au contribuit Jeanne Achterberg-Lawlis, Anne Blocker, Bob Gilley, Frances Jaffer, Flint Sparks ºi, mai ales la diversele variante ale manuscrisului, Sharon Lilly. Tuturor le suntem recunoscãtori. Îi mulþumim de asemenea redactorului responsabil al cãrþii, Victoria Pasternack, pentru îndrumãrile ei ºi pentru devotamentul faþã de carte, ºi editorului nostru, Jeremy Tarcher, pentru ajutorul sãu extrem de util, pentru sfaturile sale ºi pentru prietenia sa, fãrã de care aceastã carte nu ar fi ceea ce este astãzi. Mulþumiri speciale lui Reece ºi Doris Halsey, care au contribuit la configurarea finalã a cãrþii. O gratitudine cu totul aparte avem faþã de John Gladfelter, pentru sfaturile ºi înþelepciunea cu care a îmbunãtãþit în mod semnificativ calitatea vieþii noastre personale ºi profesionale. În fine, am vrea sã le mulþumim pacienþilor noºtri, care au împãrþit cu noi atât de mult din fiinþa lor ºi ne-au dat voie sã le împãrtãºim ºi noi atât de multe din fiinþa noastrã. Carl ºi Stephanie Simonton Îi sunt recunoscãtor secretarei mele, Marie Von Felton, care a introdus pe calculator numeroasele versiuni ale manuscrisului acestei cãrþi. James Creighton


Partea întâi Mintea ºi cancerul


1 Legãtura dintre minte ºi corp: o abordare psihologicã a tratamentului cancerului Fiecare om contribuie în permanenþã la propria stare de sãnãtate. Aceastã carte îºi propune sã le arate celor care suferã de cancer sau de alte boli grave cum pot contribui la propria vindecare, iar celor care nu sunt bolnavi, cum pot sã contribuie la menþinerea stãrii lor de sãnãtate. Cuvântul „contribuie“ indicã aici rolul vital pe care dumneavoastrã îl jucaþi în crearea propriei stãri de sãnãtate. Cei mai mulþi dintre noi presupun cã vindecarea este ceva ce ni se face din afarã ºi cã, dacã avem o problemã medicalã, responsabilitatea noastrã se limiteazã pur ºi simplu la a merge la un medic care sã ne vindece. Lucrul acesta este adevãrat într-o anumitã mãsurã, dar reprezintã numai o parte a adevãrului. Toþi contribuim la propria stare de sãnãtate prin ideile noastre, prin sentimentele ºi atitudinea noastrã faþã de viaþã, ca ºi în mod mai direct, de pildã prin exerciþii fizice ºi printr-un anume regim


Cum sã lupþi cu cancerul. Metoda Simonton: un ghid pentru pacienþi ºi familiile lor

16

O. CARL SIMONTON, STEPHANIE MATTHEWS-SIMONTON, JAMES L. CREIGHTON

alimentar. În plus, rãspunsul la orice tratament medical este influenþat de încrederea noastrã în eficacitatea tratamentului ºi în personalul medical. Cartea aceasta nu minimizeazã în niciun caz rolul jucat de medici ºi de restul personalului de specialitate pe parcursul tratamentului medical. Cum sã lupþi cu cancerul se concentreazã însã asupra a ceea ce puteþi face dumneavoastrã înºivã, în sprijinul tratamentului medical, pentru a avea sãnãtatea pe care o meritaþi. A înþelege cât de mult poate contribui cineva la propria stare de sãnãtate sau de boalã este un prim pas semnificativ în procesul vindecãrii. Pentru mulþi dintre pacienþii noºtri este pasul crucial. S-ar putea ca ºi pentru dumneavoastrã sã fie la fel. Numele noastre sunt Carl ºi Stephanie Simonton. Suntem conducãtorii Centrului de Consiliere ºi Cercetare în Domeniul Cancerului din Dallas, Texas. Carl, directorul medical al centrului, este oncolog radioterapeut, un tip de medic specializat în tratamentul cancerului. Stephanie este director pe probleme de consiliere ºi are pregãtire superioarã în psihologie. Majoritatea pacienþilor noºtri, care vin la noi din toatã þara, au primit de la medicii lor diagnosticul de „incurabil“. Conform statisticilor naþionale, ei au o speranþã medie de viaþã de un an. Dacã asemenea oameni cred cã numai tratamentul medical îi poate salva, însã doctorii le spun cã medicina nu le mai este de mare ajutor ºi cã probabil nu mai au decât câteva luni de trãit, ei se simt condamnaþi, prinºi în cursã, neputincioºi ºi de obicei nu fac decât sã adevereascã pronosticurile medicilor. Dar, dacã îºi mobilizeazã resursele interioare ºi contribuie activ la propria vindecare, ei pot depãºi cu mult speranþa de viaþã care le-a fost prezisã ºi îºi pot îmbunãtãþi semnificativ calitatea vieþii. Ideile ºi tehnicile descrise în aceastã carte reprezintã metoda pe care noi o folosim la Centrul de Consiliere ºi Cercetare pentru a-i învãþa pe pacienþii noºtri sã contribuie la propria vindecare ºi sã ducã o viaþã împlinitã.


17

PUNCTUL DE PLECARE: „VOINÞA DE A TRÃI“ De ce sunt pacienþi care îºi recapãtã sãnãtatea, în timp ce alþii mor, deºi diagnosticul este acelaºi pentru ambele categorii? Carl a devenit interesat de aceastã problemã în timp ce-ºi fãcea rezidenþiatul în oncologie la Facultatea de medicinã a Universitãþii din Oregon. Acolo a observat cã unii pacienþi care afirmau cã vor sã trãiascã acþionau adesea ca ºi cum de fapt n-ar fi vrut. Erau oameni cu cancer la plãmâni care refuzau sã se lase de fumat, bolnavi de cancer la ficat care nu încetau sã consume alcool sau pacienþi care nu se prezentau la tratament în mod regulat. În multe cazuri era vorba despre oameni care, dacã ar fi urmat tratamentul, ar fi putut trãi încã mulþi ani de atunci încolo. ªi totuºi, deºi afirmau constant cã au nenumãrate motive de a trãi, aceºti pacienþi manifestau o apatie, o deprimare ºi o demoralizare mai intensã decât alþii care fuseserã diagnosticaþi cu boli în fazã terminalã. Din aceastã ultimã categorie fãcea parte un mic grup de pacienþi care fuseserã trimiºi acasã dupã un tratament minimal, cu foarte mici speranþe cã urmãtorul consult periodic avea sã-i mai prindã în viaþã. ªi totuºi, ani mai târziu, oamenii aceºtia apãreau la uºa cabinetului, pentru consultul anual sau bianual, într-o stare fizicã relativ bunã, contrazicând în mod inexplicabil statisticile. Când Carl i-a întrebat cum îºi explicau starea lor de sãnãtate, a primit frecvent rãspunsuri de genul: „Nu pot sã mor pânã când fiul meu nu terminã facultatea“, sau: „Oamenii au prea mare nevoie de mine la muncã“, sau: „N-am de gând sã mor pânã când nu rezolv problema cu fiica mea“. Asemenea rãspunsuri aveau în comun convingerea acestor oameni cã ei puteau exercita o anumitã influenþã asupra cursului propriei boli. Diferenþa esenþialã dintre aceºti pacienþi ºi cei care nu voiau sã coopereze consta în poziþia lor faþã de boalã ºi în atitudinea lor pozitivã în faþa vieþii. Pacienþii care continuau sã reziste, dintr-un motiv sau altul, aveau o mai puternicã „voinþã de a trãi“. Aceastã descoperire ne-a fascinat.


Cum sã lupþi cu cancerul. Metoda Simonton: un ghid pentru pacienþi ºi familiile lor

18

O. CARL SIMONTON, STEPHANIE MATTHEWS-SIMONTON, JAMES L. CREIGHTON

Stephanie, care îºi luase diploma în consiliere motivaþionalã, era interesatã de oamenii de succes — cei care pãreau meniþi sã ajungã în vârful ierarhiei afacerilor. Studiase comportamentul celor care obþineau performanþe ºi predase principiile acestui comportament altora, care nu se puteau lãuda decât cu realizãri medii. Încercarea de a studia bolnavii de cancer în acelaºi mod ni s-a pãrut întemeiatã. Urma sã aflãm ce au în comun cei care suportau bine boala ºi prin ce se deosebeau de cei care o duceau prost. Dacã diferenþa dintre pacientul care îºi recapãtã sãnãtatea ºi cel care nu se vindecã este, în parte, o chestiune de atitudine faþã de boalã ºi de încredere în capacitatea noastrã de a o influenþa într-un fel sau altul, atunci, ne-am întrebat noi, cum am putea sã influenþãm ideile pacienþilor în direcþia pozitivã? Am putea oare sã utilizãm metode specifice psihologiei motivaþionale pentru a le induce ºi a le spori pacienþilor „voinþa de a trãi“? Începând din 1969, am început sã examinãm nenumãrate posibilitãþi, luând în considerare tehnici psihologice diverse precum grupurile de întâlnire, terapia de grup, meditaþia, imageria, gândirea pozitivã, tehnicile motivaþionale, cursurile de „dezvoltare a minþii“, precum cursurile Silva sau cele de dinamicã mentalã, ºi biofeedbackul. Din studiile de biofeedback am aflat cã anumite tehnici îi pot ajuta pe oameni sã influenþeze procese interne din propriul organism, ca de exemplu pulsul ºi tensiunea arterialã. Un aspect important al biofeedbackului, aºa-numita imagerie mentalã, s-a dovedit a fi o componentã principalã ºi a altor tehnici studiate de noi. Cu cât aflam mai multe despre ea, cu atât eram mai intrigaþi. În esenþã, procesul imageriei presupunea o perioadã de relaxare în cursul cãreia pacientul încerca sã vizualizeze în minte un þel sau un rezultat la care dorea sã ajungã. Bolnavii de cancer încercau de pildã sã-ºi imagineze cancerul, tratamentul care îl distrugea ºi, cel mai important, mecanismul de apãrare al propriului lor organism intrând în acþiune. Dupã ce am discutat cu Joe Kamiya ºi Elmer Green, doi remarcabili cercetãtori în domeniul


19

biofeedbackului de la spitalul Menninger din Houston, am decis sã folosim tehnicile imageriei cu pacienþii noºtri bolnavi de cancer.

PRIMUL PACIENT: UN EXEMPLU SPECTACULOS Primul pacient împreunã cu care am încercat sã punem în practicã teoriile noastre pe atunci încã nedefinitivate a fost un bãrbat de ºaizeci ºi unu de ani care a venit în 1971 la spitalul facultãþii cu o formã gravã de cancer de gât. Omul era foarte slãbit, ajunsese de la 60 la 45 de kilograme, abia îºi putea înghiþi saliva ºi respira cu greu. ªansele sã supravieþuiascã cinci ani erau de sub 5 la sutã. Doctorii de la facultatea de medicinã dezbãtuserã serios problema dacã sã-i administreze vreun fel de tratament, pentru cã era foarte posibil ca acesta sã nu reuºeascã decât sã-l facã mai nefericit, fãrã a-i ameliora sensibil starea de sãnãtate. Carl a intrat în cabinetul de consultaþii foarte hotãrât sã-l determine pe acest om sã participe în mod activ la tratament. Era un caz care justifica folosirea unor mãsuri excepþionale. A început prin a-i explica pacientului cum putea el însuºi sã influenþeze cursul propriei boli ºi i-a schiþat un program de relaxare ºi imagerie bazat pe cercetãrile noastre. Bãrbatul urma sã-ºi rezerve trei perioade de câte cinci pânã la cincisprezece minute în fiecare zi — dimineaþa la sculare, la prânz dupã masã ºi seara înainte de a merge la culcare — în care trebuia mai întâi sã se echilibreze, ºezând liniºtit ºi concentrându-se asupra muºchilor din corpul sãu, de la cap pânã la picioare, îndemnând fiecare grup de muºchi sã se relaxeze. În aceastã stare trebuia apoi sã se imagineze într-un spaþiu agreabil ºi liniºtit — ºezând sub un copac, lângã un pârâu sau în orice alt loc care i-ar fi plãcut. Aici urma sã încerce sã-ºi vizualizeze cancerul în orice formã ar fi putut. Mai departe, pacientul trebuia sã-ºi imagineze tratamentul sãu, radioterapia, sub înfãþiºarea a milioane de particule minuscule de


Cum sã lupþi cu cancerul. Metoda Simonton: un ghid pentru pacienþi ºi familiile lor

20

O. CARL SIMONTON, STEPHANIE MATTHEWS-SIMONTON, JAMES L. CREIGHTON

energie care loveau în drumul lor toate celulele, atât pe cele sãnãtoase, cât ºi pe cele canceroase. Celulele canceroase, mai slabe ºi mai dezorientate decât celulele obiºnuite, nu erau capabile sã repare daunele, i-a sugerat Carl, aºa încât celulele sãnãtoase aveau sã rãmânã întregi, în timp ce acelea canceroase aveau sã moarã. În ultima ºi cea mai importantã etapã pacientul urma sã vizualizeze sosirea globulelor albe din propriul organism, nãvala lor peste celulele canceroase, selectarea ºi transportul celor moarte sau aflate pe moarte ºi eliminarea lor din corp prin rinichi ºi ficat. Cu ochii minþii, pacientul trebuia sã-ºi vadã cancerul micºorându-se ºi sãnãtatea revenindu-i. Dupã ce încheia un asemenea exerciþiu, putea sã se întoarcã la programul obiºnuit al zilei. Ceea ce s-a întâmplat a depãºit cu mult orice experienþã a lui Carl în tratarea bolnavilor de cancer prin metode pur medicale. Radioterapia a funcþionat excepþional, iar bãrbatul nu a avut aproape niciun fel de efecte secundare pe piele sau pe mucoasa bucalã ºi laringalã. La jumãtatea tratamentului a reînceput sã mãnânce. ªi-a recãpãtat din putere ºi din greutate. Cancerul a dispãrut progresiv. În cursul tratamentului — atât al radioterapiei, cât ºi al imageriei —, pacientul a afirmat cã sãrise o singurã ºedinþã de vizualizare, într-o zi când fãcuse o plimbare cu maºina cu un prieten ºi rãmãsese blocat într-un ambuteiaj. Fusese foarte supãrat, atât pe sine însuºi, cât ºi pe prieten, pentru cã simþise cã, pierzând o singurã ºedinþã, starea de sãnãtate îi scãpa de sub control. Rezultatele acestui tratament au fost entuziasmante, dar, în acelaºi timp, într-o anumitã mãsurã înfricoºãtoare. Posibilitãþile care pãreau sã se deschidã în faþa noastrã erau mult dincolo de tot ceea ce pregãtirea medicalã universitarã a lui Carl îl învãþase sã prevadã. Pacientul a continuat sã progreseze, pânã când, în cele din urmã, dupã douã luni, n-a mai dat niciun semn de cancer. Convingerea sa cã îºi putea influenþa cursul bolii a ieºit la ivealã cu toatã tãria atunci când, cãtre sfârºitul tratamentului, i-a spus lui Carl: „Domnule doctor, la început am avut nevoie de dumneavoastrã ca


21

sã mã fac bine. Acum cred cã dumneavoastrã aþi putea foarte bine sã dispãreþi, ºi eu tot m-aº descurca“. Dupã remisiunea cancerului, pacientul a decis de unul singur sã foloseascã tehnica imageriei pentru a-ºi uºura o artritã care îl chinuia de mai mulþi ani. ªi-a închipuit leucocitele trecându-i peste încheieturile braþelor ºi picioarelor, luând cu ele toate asperitãþile, pânã când suprafeþele respective rãmâneau netede ºi curate. Simptomele artritei s-au atenuat treptat ºi, deºi au revenit din timp în timp, bãrbatul a început sã practice pescuitul în ape repezi, un sport destul de dificil chiar ºi fãrã artritã. În plus, pacientul a hotãrât sã foloseascã tehnicile de relaxare ºi vizualizare pentru a-ºi ameliora viaþa sexualã. Deºi suferise de impotenþã timp de peste douãzeci de ani, dupã câteva sãptãmâni de practicã a ajuns la o viaþã sexualã completã ºi starea sãnãtãþii sale i-a rãmas foarte bunã în toate privinþele timp de peste ºase ani. Faptul cã rezultatele acestui prim caz au fost atât de spectaculoase a fost un noroc pentru noi, deoarece, atunci când am început sã vorbim deschis în cercurile medicale despre experienþele noastre ºi sã avansãm ideea cã pacienþii aveau o influenþã mult mai mare asupra cursului bolii decât se credea de obicei, ne-am confruntat cu reacþii negative foarte puternice. Au existat chiar numeroase momente când noi înºine ne-am îndoit de propriile noastre concluzii. Ca toatã lumea — ºi aici ne referim mai ales la cei cu pregãtire medicalã —, ºi noi fuseserãm învãþaþi sã considerãm cã boala li se „întâmplã“ oamenilor fãrã ca ei sã aibã posibilitatea vreunui control individual de naturã psihologicã asupra cursului ei ºi fãrã sã existe aproape nicio legãturã cauzalã între boalã ºi ceea ce se întâmpla în restul vieþii lor. Am continuat totuºi sã folosim noua metodã. Deºi uneori nu a dat rezultate, în cea mai mare parte a cazurilor ea a produs schimbãri semnificative în modul cum pacienþii rãspundeau la tratament. Pânã astãzi, la mai bine de ºapte ani de când Carl a lucrat cu acel prim pacient, am elaborat, pe lângã vizualizare, o serie de procedee pe care le-am folosit cu pacienþii noºtri, mai

Cum să lupţi cu cancerul  

The first pages from the book. Copyright © Editura TREI 2011. www.edituratrei.ro

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you