__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

COLECÞIE COORDONATÃ DE

Vasile Dem. Zamfirescu


Întâlnirea cu visele Cum sã-þi înþelegi visele ºi sã le foloseºti pentru dezvoltarea personalã

RUTH BERRY Traducere din englezã de Smaranda Nistor


EDITORI: Silviu Dragomir Vasile Dem. Zamfirescu DIRECTOR EDITORIAL: Magdalena Mãrculescu DESIGN: Faber Studio DIRECTOR PRODUCÞIE: Cristian Claudiu Coban DTP: Gabriela Chircea CORECTURÃ: Roxana Samoilescu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României Berry, Ruth Întâlnirea cu visele: cum sã-þi înþelegi visele ºi sã le foloseºti pentru dezvoltarea personalã / Ruth Berry; trad.: Smaranda Nistor. – Ed. a 2-a. - Bucureºti: Editura Trei, 2011 ISBN 978-973-707-574-1 I. Nistor, Smaranda (trad.) 159.963.3 398.7

Titlul original: Working with Dreams, Understand your dreams and use them for personal and creative development Autor: Ruth Berry Copyright © 1999 Ruth Berry © Editura Trei, 2012 pentru prezenta ediþie C.P. 27-0490, Bucureºti Tel./Fax: +4 021 300 60 90 E-mail: comenzi@edituratrei.ro www.edituratrei.ro


Cuprins Prefaþã Lucrul cu visele

9 11

1. Despre vise De ce visãm? Tiparele de somn Ce spun psihologii Gândirea în simboluri Cum îþi poþi folosi visele Întrebãri ºi rãspunsuri Studii de caz Listã de verificare

13 13 15 17 20 22 25 26 27

2. Pregãtirea pentru vise Învaþã sã te relaxezi Cum sã-þi notezi visele Metode de reamintire a viselor Incubarea viselor Cum sã combaþi insomnia Întrebãri ºi rãspunsuri Studii de caz Activitãþi Listã de verificare

29 29 33 38 42 44 44 45 47 47


Întâlnirea cu visele

6

RUTH BERRY

3. Cum se analizeazã un vis Legãtura dintre vise ºi viaþa cotidianã Emoþiile Descoperirea simbolurilor din vis Identificarea temelor recurente Explorarea mesajului Studii de caz Activitãþi Listã de verificare

49 49 53 54 58 59 63 64 65

4. Explorarea simbolismului oniric Ce sunt figurile arhetipale Energia din culori Observarea anotimpurilor ºi a vremii Numerele din vis Jocul cu cuvintele Studii de caz Activitãþi Listã de verificare

66 66 71 74 79 81 83 84 84

5. Visul în chip de oglindã Când te visezi pe tine ca fiind altcineva Transformã-te în fiecare aspect al visului tãu Lucrul cu emoþiile din vise Explorarea caselor din vis Sã fii apa din vis Cãlãtoria din vise Întrebãri ºi rãspunsuri Studii de caz Activitãþi Listã de verificare

86 86 89 91 94 99 100 102 103 104 104

6. Foloseºte-þi visele ca sã te vindeci Simbolurile corporale Când mãnânci în vis Legãtura cu simbolurile animale din vise Când stai de vorbã cu copilul interior

106 106 111 114 117


7

Întrebãri ºi rãspunsuri Studii de caz Listã de verificare

119 120 122

7. Crearea unui dicþionar de vise Tu eºti la cârmã Câteva tematici onirice comune Cum sã-þi descoperi propriile simboluri Cum sã-þi alcãtuieºti propriul dicþionar de vise Identificarea simbolurilor speciale Studii de caz Activitãþi Listã de verificare

123 123 125 128 131 132 134 135 136

8. Câteva tipuri comune de vise Confruntarea cu coºmarurile Descoperirea secretului universului — visele vizionare Ia aminte la avertismentele din vis Remarcarea coincidenþelor din vise Explorarea altor tipuri de vise Întrebãri ºi rãspunsuri Studii de caz Activitãþi Listã de verificare

137 137 141 143 147 149 154 155 157 157

9. Dincolo de hotarul viselor Învaþã tehnici simple de vizualizare Reintrarea în vis Cum sã-þi ceri un simbol instantaneu Cum sã te protejezi în visul tãu Cum sã-þi gãseºti locul de liniºte ºi pace Întrebãri ºi rãspunsuri Studii de caz Listã de verificare

158 158 162 163 165 168 169 170 171

10 . Cum sã lucrezi cu alþi oameni Organizarea unui grup de exploatarea viselor

173 173


Întâlnirea cu visele

8

RUTH BERRY

Punerea în act a unui vis Dialogul cu personaje din vis Reprezentarea graficã a visului Creaþia literarã pe o temã oniricã Studii de caz Activitãþi Listã de verificare

176 178 181 182 183 185 185

Un mic dicþionar de vise

187

Glosar

195

Bibliografie suplimentarã

198

Lista ilustraþiilor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Simboluri onirice comune O paginã din jurnalul de vise al lui Jo Un talisman indian pentru vise Grafic ajutãtor pentru analiza visului Interpretarea culorilor din vis Semnificaþii tradiþionale ale numerelor O casã din vis Simboluri corporale cu apariþie frecventã O paginã din dicþionarul de vise al lui James Un vis înspãimântãtor cu monºtri Dragonul — monstru sau pãzitor?

21 37 41 61 72 80 96 108 131 140 179


Prefaþã Cei mai mulþi dintre noi visãm în fiecare noapte, dar avem tendinþa sã uitãm ce-am visat atunci când ne trezim. Rareori stãm sã ne gândim la ce-ar putea însemna visele noastre sau cum ar putea ele sã ne îmbogãþeascã viaþa. ªi totuºi, visele pe care le avem ne pot ajuta sã înþelegem problemele pe care le întâmpinãm în existenþa noastrã zilnicã ºi sã gãsim un mod de-a merge înainte atunci când nu mai ºtim încotro s-o luãm. Ele ne pot face sã privim dintr-un unghi nou relaþiile noastre cele mai intime ºi dificultãþile emoþionale prin care trecem. Ele pot, de asemenea, sã ne descãtuºeze imaginaþia ºi sã ne ajute sã devenim mai creativi. În cartea aceasta, vã voi spune cum sã faceþi pentru a vã aminti mãcar o parte din ce-aþi visat ºi cum sã vã notaþi visele într-un jurnal. Dupã care, puteþi afla cum sã vã analizaþi visele, explorând lumea simbolismului oniric. Veþi începe sã vã daþi seama cum pot visele voastre sã joace un rol de oglindã, arãtându-vã unele aspecte ascunse ale adevãratului sine ºi ajutându-vã sã ajungeþi la vindecare ºi echilibru în viaþa voastrã. Pentru cã visele voastre au semnificaþii unice, care vã sunt proprii numai vouã, cartea mea vã va arãta ºi cum sã porniþi


Întâlnirea cu visele

10

RUTH BERRY

în alcãtuirea propriului dicþionar de vise. Poate cã, pânã la urmã, vã veþi hotãrî sã demaraþi un grup de explorarea viselor cu câþiva prieteni, lucrând astfel împreunã pentru a vã consolida forþa oniricã. Aº vrea sã-i mulþumesc fiicei mele, Jenny Lewin, care mi-a furnizat ilustraþiile. RUTH BERRY


LUCRUL CU VISELE Cum aº putea face ca sã dorm mai bine noaptea? De ce mã tot visez cãzând? De ce nu reuºesc sã progresez în munca pe care-o fac? Ce înseamnã culoarea violet din visul meu? De ce tot visez acelaºi numãr, 27? Relaþia mea sentimentalã s-a sfârºit? De ce am visat urechelniþe azi-noapte? De ce mã simt deprimat? Care este adevãratul meu drum în viaþã — de ce sunt aici? Este David bãrbatul potrivit pentru mine? Oare ar fi bine sã mã mut cu locuinþa sau mai bine sã stau cuminte unde sunt? De ce am visat cã trãiam într-o colibã dãrãpãnatã, în mijlocul unui codru întunecat? Oamenii au vise colorate? De ce nu pot niciodatã sã-mi amintesc ce-am visat? De ce visez cã mã fugãreºte un bãrbat cu un cuþit în mânã? De ce sunt importante visele mele? Dacã te intereseazã visele tale, atunci cartea aceasta este pentru tine!


1 Despre vise DE CE VISÃM? TEORII DESPRE VISE Cu toate cã oamenii de ºtiinþã sunt acum destul de siguri cã toþi oamenii viseazã, nimeni n-a reuºit încã sã explice pe deplin de ce visãm. Dacã suntem în mod deliberat privaþi de somnul cu vise, atunci vom recupera timpul pierdut imediat ce ne va sta în putinþã, visând mai mult ca de obicei. Acest lucru sugereazã cã visele ne sunt necesare, într-un mod sau altul. Au fost avansate diverse explicaþii ale motivului pentru care avem nevoie sã visãm: 1. Un vis este pur ºi simplu un semn cã, aflat în stare de somn, creierul continuã sã funcþioneze ºi sã interpreteze semnalele venite din exterior, cum ar fi zgomotul unui robinet care picurã. Aceastã teorie nu pare deloc adecvatã pentru a explica ºi visele noastre mai elaborate, în care se petrec lucruri mai complicate. 2. Visele sunt modul în care creierul nostru sorteazã informaþia din existenþa vigilã. Informaþiile utile sunt apoi


Întâlnirea cu visele

14

RUTH BERRY

stocate în memorie, iar restul se uitã. Conform acestei teorii, creierul se strãduieºte sã asimileze idei ºi sã rezolve probleme, în timp ce noi dormim. 3. Visele sunt o formã de îndeplinire a dorinþelor, un proces în care avem posibilitatea sã fantasmãm despre ceea nu putem sã avem sau sã facem în existenþa vigilã. Probabil n-am greºi prea mult dacã am spune cã visãm din toate aceste motive. Visele chiar par sã ne ajute sã procesãm informaþia ºi, de asemenea, sã ne explorãm nevoile emoþionale. Atunci când dormim, creierul conºtient îºi slãbeºte controlul ºi, astfel, putem sã prelucrãm idei ºi sentimente pe care în mod normal le vom împinge undeva în strãfundurile minþii.

NEVOIA DE VISE Unele studii au demonstrat cã, dacã oamenii sunt privaþi de vise timp de câteva zile la rând, tendinþa lor este sã devinã iritabili ºi sã aibã greutãþi în a se concentra. Unii s-ar putea chiar sã înceapã sã aibã halucinaþii. Ceea ce sugereazã cã, în mod cert, visele sunt indispensabile pentru sãnãtatea noastrã mintalã ºi emoþionalã. Ciudat, dar alte studii n-au ajuns la aceeaºi concluzie, adicã n-au demonstrat aceleaºi efecte, atunci când oamenii nu sunt lãsaþi sã viseze. ªi totuºi, constatarea iniþialã — cã visele sunt necesare ºi importante — ni se pare în mod instinctiv corectã. Oamenii au fost dintotdeauna fascinaþi de propriile vise ºi înclinaþi sã creadã cã le comunicã niºte mesaje care au un anume sens. Nu pare deloc probabil sã fie doar niºte produse secundare ºi irelevante ale creierului aflat în stare de somn.


15

DE CE UITÃM CE-AM VISAT Deºi visele noastre sunt importante, avem tendinþa sã le uitãm în cea mai mare parte, dacã nu în totalitate conþinutul, atunci când ne trezim. Acest lucru se întâmplã din mai multe motive: • Factorul timp. Visele ne ocupã cam un sfert din timpul somnului. Aceasta înseamnã cam douã ore pe noapte. Dacã ar fi sã ni le reamintim pe toate, ne-ar ocupa o foarte mare parte din orele de viaþã vigilã. • În mod normal, suntem prea ocupaþi sã ne vedem de treburile din viaþa vigilã ca sã ne mai batem capul ºi cu gânduri despre visele noastre. Persoanele introvertite, care petrec mai mult timp analizându-ºi gândurile, tind sã-ºi aminteascã mai multe vise decât extravertiþii. • Dacã teoria care spune cã visele sunt un mod de procesare a informaþiei este corectã, atunci ar fi ºi logic sã uitãm conþinutul unor vise pe care creierul nostru le-a etichetat drept „informaþii inutile“. • S-ar putea sã uitãm ºi visele care au un conþinut puternic emoþional, mai ales dacã nu ne plac sentimentele noastre intime. De multe ori însã, tocmai aceste vise pot fi foarte preþioase pentru noi, indicându-ne unde se aflã conflictele care ne deranjeazã.

TIPARELE DE SOMN Oamenii de ºtiinþã au descoperit o mulþime de lucruri despre undele electrice din creierul uman, conectând subiecþii experimentelor la instrumente electronice de mãsurã. Ritmul nostru cerebral se modificã odatã cu intrarea în stãri diferite de conºtiinþã. Fiecare


Întâlnirea cu visele

16

RUTH BERRY

tip de undã cerebralã a primit o denumire luatã dupã caracterele alfabetului grec: • Beta. Acesta este ritmul normal al creierului, în timp ce suntem complet treji. • Alfa. Acesta este un ritm mai lent, care apare atunci când suntem destinºi complet ºi un pic somnoroºi, ca de exemplu atunci când ascultãm muzicã, visãm cu ochii deschiºi sau ne relaxãm în cada cu apã caldã. • Teta. Când alunecãm în braþele somnului, creierul intrã în acest ritm, care este încã ºi mai lent decât ritmul alfa. • Delta. Acesta este cel mai lent ritm dintre toate ºi apare în timpul unui somn profund sau atunci când suntem anesteziaþi. Poate sã aparã ºi în timpul stãrilor de profundã meditaþie pe care le ating yoghinii.

SOMNUL REM În timpul somnului, creierul manifestã ºi perioade de activitate legate de miºcãri oculare rapide, care se numesc somn REM (dupã prescurtarea de la Rapid Eye Movement). Cercetarea a indicat cã multe dintre visele noastre se desfãºoarã în timpul acestei faze a somnului. Dacã ai avut vreodatã câini, probabil ai remarcat cum zvâcnesc uºor ºi eventual chiar latrã stins, în timpul somnului REM, ceea ce sugereazã cã ºi câinii s-ar putea sã viseze. Cercetãri de datã recentã avanseazã ideea cã noi, oamenii, visãm ºi în alte faze de somn, nu doar în cea de tip REM. Somnul REM la oameni începe la aproximativ 90 de minute dupã ce am adormit. Undele cerebrale îºi înteþesc ritmul, pulsul ºi respiraþia ni se accelereazã, iar tensiunea arterialã creºte. Deºi creierul este foarte activ în timpul somnului REM,


17

muºchii ne rãmân foarte relaxaþi — în fapt, cel care doarme s-ar putea chiar sã fie incapabil sã se miºte. Totuºi, se poate întâmpla sã zvâcneascã involuntar, sã mormãie sau chiar sã vorbeascã. Faza REM apare în perioade ciclice de câte 90 de minute, pe toatã durata somnului — în general, cam de patru–cinci ori pe noapte. Între ele apare somnul non-REM, care este mai profund ºi mai liniºtit.

CE SPUN PSIHOLOGII De milenii, oamenii au fost fascinaþi de visele lor, iar pe parcursul ultimului secol, mulþi psihologi au întreprins un studiu cât se poate de serios al subiectului. Pionierul acestui domeniu de cercetare a fost Sigmund Freud.

FREUD Formaþia iniþialã a lui Freud era aceea de medic, dupã care el a început sã fie interesat de lucrul cu pacienþii care sufereau de probleme psihiatrice. Trebuie sã þinem cont de acest lucru atunci când îi luãm în considerare teoriile. Freud era de pãrere cã visele sunt manifestãri ale unor dorinþe reprimate (sau „refulate“), de obicei având o naturã sexualã. Aceste dorinþe apãreau foarte devreme în copilãrie. Dupã Freud, mintea cenzureazã drastic asemenea gânduri, deci mare parte a visului apare într-o formã simbolicã. Simbolurile erau acolo ca sã mascheze adevãrata semnificaþie a visului. Psihologii moderni tind sã nu fie de acord cu aceastã idee — imagistica simbolicã este de obicei vãzutã drept limbajul natural în imagini al creierului care doarme.


Întâlnirea cu visele

18

RUTH BERRY

Freud a elaborat o metodã a asociaþiilor libere, pe care a folosit-o în interpretarea viselor. Pacientul nu fãcea altceva decât sã urmãreascã firul unui gând, pornind de la un simbol care îi apãruse în vis. De exemplu: tren-tunel-pãtrundere-sex. Aceastã idee poate fi, ocazional, una utilã de aplicat, dacã persoana în cauzã s-a blocat în faþa unui simbol care nu pare sã aibã niciun sens. Opera lui Freud este foarte importantã, pentru cã el a fost primul care a încercat realmente sã ajungã la o înþelegere a modului cum funcþioneazã inconºtientul. El credea cã inconºtientul ne influenþeazã viaþa vigilã în moduri importante.

JUNG Teoria lui Jung despre vise diferã destul de mult de cea a lui Freud. Acesta din urmã avea tendinþa sã atribuie semnificaþii invariabile multor simboluri din vis, pe când pentru Jung multe simboluri aveau semnificaþii care nu erau relevante decât pentru cel care le viseazã. De asemenea, el s-a rupt de teoria conform cãreia toate visele aveau legãturã cu sexualitatea. Jung credea cã visele noastre sunt de-o importanþã capitalã ºi cã ar trebui sã meditãm asupra semnificaþiei lor, pânã ce reuºim sã le gãsim un sens. Jung a constatat cã mulþi dintre pacienþii lui care sufereau de depresie sau de tulburãri nervoase nu erau în legãturã cu inconºtientul lor. Drept rezultat, el a susþinut cã ne punem singuri în pericol, dacã ignorãm mesajele inconºtiente din visele noastre. Jung a cercetat în multe cazuri vise care fãceau parte dintr-o serie întreagã, mai degrabã decât sã se ocupe pur ºi simplu de vise individuale, luate separat. El era interesat de modul cum o serie de vise dezvoltã o anume temã, importantã


19

pentru dezvoltarea personalã a celui care viseazã. De asemenea, el a dezvoltat teoria arhetipurilor — tipare de gândire care se formeazã în timp, plecând de la psihicul colectiv al tuturor oamenilor. De exemplu, oamenii de pe tot cuprinsul planetei vor înþelege ideea de maternitate — mama este un exemplu de arhetip. Vom aborda ceva mai amãnunþit aceastã idee, dar un pic mai târziu.

HALL Hall ºi-a dat silinþa sã facã din analizarea viselor un demers mai puþin ezoteric ºi mai accesibil oamenilor obiºnuiþi. Ca atare, visele n-au mai reprezentat apanajul exclusiv al experþilor. El era de pãrere cã simbolurile care apar în vise sunt exprimãri directe ale emoþiilor ºi gândurilor noastre — cã nu sunt deghizate, pentru ca visãtorul sã nu le poatã recunoaºte, aºa cum susþinea Freud.

TEORIILE MODERNE Terapeuþii care lucreazã cu visele în ziua de azi îl încurajeazã de obicei pe pacient sã descopere singur interpretarea personalã a propriilor vise. Visele sunt în general vãzute ca un mod de exprimare a speranþelor ºi simþãmintelor reprimate. Inconºtientul încearcã sã aducã astfel problemele la suprafaþã, pentru a ne ajuta sã le înfruntãm ºi sã le rezolvãm. Simbolismul din vis este foarte important, ºi la fel este ºi conþinutul emoþional. De obicei, se considerã cã visele sunt relevante pentru viaþa actualã a celui care viseazã, mai degrabã decât sã ducã tot timpul cu gândul la lucrurile petrecute în copilãrie.


Întâlnirea cu visele

20

RUTH BERRY

GÂNDIREA ÎN SIMBOLURI Visele sunt un produs al inconºtientului, care s-ar pãrea cã gândeºte predominant în simboluri, mai degrabã decât folosind termenii limbajului verbal. Deci visele ne apar sub formã de imagini, care deseori se înlãnþuie sub forma unui soi de poveste. Simbolurile dintr-un vis pot însemna lucruri foarte diferite, pentru oameni diferiþi.

FROMM Fromm a fost încã un psiholog pe care îl interesau visele ºi care a identificat trei tipuri de simboluri onirice: • Accidentale — simboluri care au o semnificaþie personalã ºi individualã. • Convenþionale — simboluri care tind sã aibã o semnificaþie similarã pentru foarte mulþi oameni. De exemplu, un automobil ar putea reprezenta o cãlãtorie. • Universale — simboluri care au o semnificaþie comunã tuturor fiinþelor umane. De exemplu, soarele reprezintã luminã ºi cãldurã. Un simbol care îþi apare în vis poate sã se încadreze în oricare dintre aceste categorii. Dacã nu reuºeºti sã-þi dai seama cu niciun chip ce înseamnã un simbol pentru tine, atunci ar fi bine sã te gândeºti la sensul lui mai universal. Încearcã sã-þi faci un obicei din a nota simbolurile care-þi apar în vise. Unele dintre ele s-ar putea sã revinã destul de des, caz în care ele sunt importante pentru tine, într-un fel. Simbolurile nu trebuie neapãrat sã fie obiecte. Culorile, cifrele, anotimpurile, literele din visul tãu pot fi toate simbolice, într-un anume mod. De exemplu, dacã visezi


21

Figura 1. Simboluri onirice comune


Întâlnirea cu visele

22

RUTH BERRY

cã a venit toamna — nu cumva existã ceva în viaþa ta care se apropie de sfârºit? Aruncã o privire pe simbolurile onirice ilustrate pe pagina urmãtoare. Încearcã sã vezi dacã te poþi gândi la o semnificaþie personalã, la o semnificaþie comunã ºi la o semnificaþie universalã pentru fiecare simbol. Câteva exemple sunt date în tabelul de mai jos. Simbolul

Soarele

O pisicã

Semnificaþia

Semnificaþia

Semnificaþia

personalã

comunã

universalã

Vacanþã de varã în

Tãrie, capacitate de Luminã, cãldurã,

Malta

conducãtor

creºtere

Pisica pe care am

Calitãþi feminine,

Nu este un animal

avut-o când eram

fire independentã

cunoscut în toate

copil

societãþile umane

Dacã începi sã iei seama la simbolurile care te înconjoarã în viaþa de zi cu zi, acest lucru te va ajuta foarte mult, atunci când vei începe sã-þi analizezi visele. Gândindu-te în acest fel la simboluri, poþi începe sã înþelegi modul în care un simbol poate însemna lucruri diferite pentru visãtori diferiþi.

CUM ÎÞI POÞI FOLOSI VISELE Noapte de noapte, visele noastre ne pot lua cu ele într-o fascinantã cãlãtorie interioarã.

ASCULTÃ-ÞI INCONªTIENTUL Dacã ascultãm aceste mesaje venite din inconºtientul nostru, visele ne pot ajuta în nenumãrate feluri:


23

• Ele ne pot ajuta sã identificãm zone de conflict ascuns •

• •

• • •

ºi de griji, pe care nu le-am înfruntat în viaþa vigilã. Ele pot sã funcþioneze ca semne indicatoare, care sã ne arate cea mai bunã direcþie de urmat în continuare pe drumul vieþii. Ele ne pot ajuta sã intuim niºte lucruri mai profunde în privinþa relaþiilor interumane din viaþa noastrã. Prin intermediul viselor, trupul nostru ne poate avertiza uneori despre potenþiale probleme de sãnãtate. Totodatã, ele ne pot îndruma cãtre moduri prin care am putea ajuta rezolvarea acestor probleme. Visele ne pot ajuta sã devenim mai creativi. Uneori, visele ne pot ajuta sã dezlegãm probleme. Visele pot sã conþinã mesaje despre alþi oameni ºi despre felurile în care i-am putea ajuta.

CONFLICTE Ca simplu exemplu, sã zicem cã-þi visezi ºeful în chip de porc, cum îþi înfulecã sendviºurile pe care þi le-ai adus de-acasã pentru prânz. Acest vis ar putea sã-þi comunice faptul cã îl percepi pe ºeful tãu ca pe un om prost-crescut ºi arogant. De multe ori, ne reprimãm conºtientizarea lucrurilor de acest fel, doar ca sã fie liniºte ºi pace, dar câteodatã vine momentul sã spunem exact ce gândim.

SEMNE INDICATOARE Visele de acest tip au adeseori în conþinutul lor o cãlãtorie sau un mod de transport. De exemplu, poþi sã visezi cã scapi maºina

Profile for Editura Trei TREI

Întâlnirea cu visele  

The first pages from the book. Copyright © Editura TREI 2011. www.edituratrei.ro

Întâlnirea cu visele  

The first pages from the book. Copyright © Editura TREI 2011. www.edituratrei.ro

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded