Page 1


7 octombrie SFÂNTA FECIOARà MARIA, REGINA ROZARIULUI Comemorare Aceastã comemorare a fost instituitã de sfântul papã Pius al V-lea, ca aniversare a victoriei dobândite de creºtini în bãtãlia navalã de la Lepanto, în 1571, victorie care a fost atribuitã sfintei Nãscãtoare de Dumnezeu, invocatã prin rugãciunea Rozariului. Celebrarea acestei zile ne îndeamnã pe toþi la meditarea misterelor lui Cristos, sub cãlãuzirea fericitei Fecioare Maria, care a fost fãcutã pãrtaºã în mod deosebit la întruparea, la pãtimirea ºi la învierea glorioasã a Fiului lui Dumnezeu.

Invitatoriul V. Doamne, deschide-mi buzele. R. ªi gura mea va vesti lauda ta.

Ant. Veniþi sã-l adorãm pe Cristos, Regele universului, care a încununat-o pe Maica sa ca reginã! Psalmul 94 (95) Chemare la preamãrirea lui Dumnezeu Îndemnaþi-vã unii pe alþii în fiecare zi, pânã când putem zice: „Astãzi!” (Evr 3,13). 1 Veniþi sã cântãm cu veselie Domnului, sã strigãm cu bucurie cãtre stânca mântuirii noastre! 2 Sã mergem înaintea lui cu cântece de laudã ºi în cântãri de psalmi sã-l preamãrim! 3 Cãci mare Dumnezeu este Domnul ºi mare împãrat peste toþi zeii; 4 în mâna lui sunt adâncurile pãmântului ºi ale lui sunt înãlþimile munþilor;


2

7 octombrie, Sfânta Fecioarã Maria, Regina Rozariului

5

a lui este marea, cãci el a fãcut-o, ºi mâinile lui au plãsmuit uscatul. 6 Veniþi sã ne închinãm ºi sã ne plecãm în faþa lui ºi sã îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 7 cãci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care el îl pãstoreºte, turma pe care mâna lui o cãlãuzeºte. 8 O, de aþi asculta astãzi glasul lui: „Nu vã împietriþi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa, în pustiu; 9 acolo m-au ispitit pãrinþii voºtri, m-au pus la încercare, deºi au vãzut lucrãrile mele. 10 Patruzeci de ani m-a dezgustat neamul acesta; de aceea am zis: Este un popor cu inima rãtãcitã, 11 nu au cunoscut cãile mele; de aceea am jurat în mânia mea: Nu vor intra în odihna mea!” Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Veniþi sã-l adorãm pe Cristos, Regele universului, care a încununat-o pe Maica sa ca reginã! Psalmul cu antifona sa se poate eventual omite, dacã Invitatoriul se spune înainte de Laude.

Oficiul lecturilor V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Pãmântul ºi marea, ºi cerul cu stele, ªi tot ce se aflã ºi miºcã în ele,


Oficiul lecturilor

3

Ca Rege ºi Domn într-un glas îl proclamã Pe cel ce-a ales o fecioarã ca mamã. Cel care existã din veci, totdeauna, Ce soarele pus-a pe boltã ºi luna, De-o slabã fãpturã îºi leagã-a sa soartã; În sânul ei candid Fecioara îl poartã. ªi astfel, Fecioara devine chivotul În care e mana, e legea, e totul. Ferice de mama, ferice de sânul În care sãlaº îºi gãseºte Stãpânul! Când cerul trimite Mariei un crainic, Când Duhul se lasã asupra ei tainic, Coboarã în lume Mesia promisul, Plinind omenirii speranþa ºi visul. Cântarea spre tine, Cristoase, azi zboarã, Cãci lumii adus eºti de-o mamã-fecioarã, De-asemeni, spre Duhul, spre veºnicul Tatã; Treimea sã fie în veci adoratã. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Maria a primit binecuvântare de la Domnul ºi îndurare de la Dumnezeu, mântuitorul sãu. Psalmul 23 (24) 1

Al Domnului este pãmântul ºi tot ce este pe el, * lumea ºi cei care locuiesc în ea. 2 Cãci el l-a întemeiat pe mãri * ºi l-a stabilit peste râuri. 3 Cine va urca pe muntele Domnului? * Cine va sta în locul sãu cel sfânt? 4 Cel care are mâinile nepãtate ºi inima curatã, † cel care nu-ºi înalþã sufletul spre lucruri deºarte * ºi nu jurã cu viclenie. 5 Acesta va primi binecuvântare de la Domnul * ºi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul sãu.


4

7 octombrie, Sfânta Fecioarã Maria, Regina Rozariului

6

Acesta este neamul celor care-l cautã pe el, * al celor care cautã faþa Dumnezeului lui Iacob. 7 Ridicaþi-vã, porþilor, pragurile voastre de sus, † deschideþi-vã, voi, porþi veºnice, * ca sã intre regele mãririi! 8 Cine este acest rege al mãririi? † E Domnul cel tare ºi puternic, * Domnul cel viteaz în luptã! 9 Ridicaþi-vã, porþilor, pragurile voastre de sus, † deschideþi-vã, voi, porþi veºnice, * ca sã intre regele mãririi! 10 Cine este acest rege al mãririi? * Domnul oºtirilor: el este regele mãririi. Ant. Maria a primit binecuvântare de la Domnul ºi îndurare de la Dumnezeu, mântuitorul sãu. Ant. 2 Cel Preaînalt a consacrat cortul sãu. Psalmul 45 (46) 2

Dumnezeu este pentru noi loc de refugiu ºi putere, * ajutor uºor de gãsit în timp de încercare. 3 De aceea nu ne temem, chiar dacã s-ar zgudui pãmântul * ºi ar cãdea munþii în mijlocul mãrii; 4 chiar de-ar clocoti ºi ar spumega apele ei * ºi munþii s-ar zgudui la izbirea ei. 5 Un râu cu braþele sale înveseleºte cetatea lui Dumnezeu, * locuinþa sfântã a Celui Preaînalt. 6 Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatinã; * Dumnezeu îi vine în ajutor dis-de-dimineaþã. 7 Naþiunile pãgâne se zbuciumã,† împãrãþiile se clatinã. * El ºi-a ridicat glasul ºi pãmântul se topeºte de groazã.


Oficiul lecturilor

5

8

Domnul oºtirilor este cu noi, * Dumnezeul lui Iacob este un turn de scãpare pentru noi. 9 Veniþi ºi vedeþi lucrãrile minunate ale Domnului, * faptele uimitoare pe care le-a fãcut pe pãmânt. El face sã înceteze rãzboaiele pânã la marginile pãmântului, † 10 frânge arcul ºi sfãrâmã lancea, * iar scuturile le arde în foc. 11 Opriþi-vã ºi recunoaºteþi cã eu sunt Dumnezeu, * eu mã înalþ peste popoare, mã înalþ peste tot pãmântul. 12 Domnul oºtirilor este cu noi, * Dumnezeul lui Iacob este un turn de scãpare pentru noi. Ant. Cel Preaînalt a consacrat cortul sãu. Ant. 3 S-au spus despre tine, Fecioarã Marie, lucruri mãreþe. Psalmul 86 (87) 1

Întrucât temeliile sale sunt pe munþii cei sfinþi, † Domnul iubeºte porþile Sionului * mai mult decât toate locuinþele lui Iacob. 3 Lucruri mãreþe s-au spus despre tine, * cetate a lui Dumnezeu. 4 Voi aminti de Rahab ºi de Babilon printre cei care mã cunosc; † iatã, filistenii, Tirul ºi Etiopia * s-au nãscut acolo. 5 Se va spune despre Sion: „ªi acesta, ºi acela s-au nãscut într-însul * ºi însuºi Cel Preaînalt îl întãreºte”. 6 Domnul scrie în cartea popoarelor: * „Aceºtia s-au nãscut acolo”. 2


6 7

7 octombrie, Sfânta Fecioarã Maria, Regina Rozariului

Iar ei danseazã ºi cântã: * „Toate izvoarele mele sunt în tine”.

Ant. S-au spus despre tine, Fecioarã Marie, lucruri mãreþe. V. Maria pãstra toate aceste cuvinte. R. ªi le medita în inima ei.

LECTURA ÎNTÂI Din cartea profetului Isaia

7,10-14; 8,10c; 11,1-9

Emanuel, regele pãcii În zilele acelea, 7,10 Domnul i-a vorbit lui Ahaz, spunându-i: 11 „Cere de la Domnul Dumnezeul tãu un semn, fie în adâncurile infernului, fie în înãlþimile cerului”. 12 ªi a rãspuns Ahaz: „Nu voi cere ºi nu voi ispiti pe Domnul”. 13 ªi a zis atunci Isaia: „Ascultaþi, voi cei din casa lui David! Nu vã ajunge oare sã obosiþi pe oameni, cã veniþi sã obosiþi ºi pe Dumnezeul meu? 14 Pentru aceasta însuºi Domnul vã va da un semn: iatã, fecioara va zãmisli ºi va naºte un fiu ºi-i va pune numele Emanuel, 8,10c adicã Dumnezeu este cu noi”. 11,1 O mlãdiþã va ieºi din tulpina lui Iese ºi un lãstar va da din rãdãcinile lui. 2 Duhul Domnului se va odihni peste el: duhul înþelepciunii ºi al înþelegerii, duhul sfatului ºi al tãriei, duhul cunoºtinþei ºi al fricii de Domnul. 3 În frica de Domnul îºi va gãsi fericirea. Nu va judeca dupã înfãþiºare, nici nu va hotãrî dupã cele auzite, 4 ci va judeca pe cei sãraci cu dreptate ºi va hotãrî cu nepãrtinire asupra sãrmanilor din þarã ºi va lovi pãmântul cu toiagul cuvântului sãu ºi va omorî cu suflarea buzelor sale pe cel fãrã de lege.


Oficiul lecturilor

7

5

Dreptatea va fi cingãtoarea ºoldurilor sale ºi credincioºia brâul mijlocului sãu. 6 Atunci lupul va locui împreunã cu mielul ºi leopardul se va culca lângã puiul de cãprioarã; viþelul ºi leul vor mânca împreunã ºi un copil îi va paºte. 7 Junca se va duce la pãscut împreunã cu ursoaica ºi puii lor se vor culca împreunã. Leul va mânca paie ca boul. 8 Sugarul se va juca la gaura viperei, iar copilul abia înþãrcat îºi va întinde mâna în vizuina ºarpelui otrãvitor. 9 Nu va fi nici o nenorocire ºi nici un prãpãd în tot muntele meu cel sfânt, cãci tot pãmântul va fi plin de cunoaºterea Domnului, ca fundul mãrii de apele care îl acoperã. RESPONSORIUL

Cf. Is 7,14; 9,6.7

R. Iatã, fecioara va zãmisli ºi va naºte un fiu; * ºi numele lui va vi Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic. V. El va sta pe tronul lui David ºi va domni în veci. * ªi numele.

LECTURA A DOUA Din Predicile sfântului Bernard, abate (Sermo de Aquæductu: Opera omnia, Edit. Cisterc. 5 [1968], 282-283)

Trebuie sã meditãm misterele mântuirii Sfântul care se va naºte din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu (cf. Lc 1,35), izvorul înþelepciunii, Cuvântul Tatãlui în cerurile preaînalte! O, Fecioarã sfântã, Cuvântul se va face trup prin tine ºi cel care spune: Eu sunt în Tatãl ºi Tatãl este în mine (In 10,38) va spune ºi: Am ieºit de la Tatãl ºi am venit în lume (In 16,28). Aºadar, la început era Cuvântul (In 1,1), adicã deja curgea izvorul, dar numai în el însuºi, pentru cã la


8

7 octombrie, Sfânta Fecioarã Maria, Regina Rozariului

început Cuvântul era la Dumnezeu (In 1,1), locuia în lumina sa de nepãtruns. Apoi, Domnul a început sã formuleze un plan: Gândurile mele sunt gânduri de pace, nu de nenorocire (cf. Ier 29,11). Însã planul lui Dumnezeu rãmânea la el ºi noi nu eram în stare sã-l cunoaºtem. De fapt: Cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfãtuitorul lui? (Rom 11,34). Atunci, gândul de pace a coborât în opera de pace: Cuvântul s-a fãcut trup ºi a locuit între noi (In 1,14); a venit sã locuiascã îndeosebi în inimile noastre, prin credinþã. A devenit obiect al amintirii noastre, locuieºte în gândul nostru ºi coboarã în imaginaþia noastrã. Dacã el nu ar fi venit în mijlocul nostru, ce idee ar fi putut avea omul despre Dumnezeu, dacã nu aceea a unui idol, rod al fanteziei? Ar fi rãmas de neînþeles ºi de nepãtruns, invizibil ºi cu totul inimaginabil. În schimb, el a voit sã fie înþeles, a voit sã fie vãzut, a voit sã fie imaginat. Vei spune: Unde ºi când devine vizibil pentru noi? Chiar în iesle, în sânul Fecioarei, în timp ce predicã pe munte, în timp ce petrece noaptea în rugãciune, în timp ce atârnã pe cruce ºi se învineþeºte ca mort, sau în timp ce, liber între morþi, porunceºte asupra iadului sau ºi atunci când învie a treia zi ºi le aratã apostolilor urmele cuielor, ca semne ale victoriei ºi, în sfârºit, în timp ce se înalþã la cer sub privirile lor. Oare nu este drept, pios ºi sfânt a medita toate aceste mistere? Atunci când mintea mea le gândeºte, îl gãseºte pe Dumnezeu, îl simte pe cel care în toate ºi prin toate este Dumnezeul meu. Eu numesc aceastã meditaþie înþelepciune, ºi pentru mine înþelepciunea constã în a savura în memorie dulceaþa pe care mlãdiþa sacerdotalã a revãrsat-o din belºug în aceste roade, dulceaþã de care Maria se bucurã în mod deplin în cer ºi pe care o revarsã din belºug asupra noastrã. RESPONSORIUL Lc 1,28 R. Fecioarã Maria, nu este nimeni asemenea þie printre fiicele Ierusalimului: tu, Mama Regelui regilor,


Laudele

9

tu, stãpâna îngerilor, tu, reginã a cerurilor. * Binecuvântatã eºti tu între femei ºi binecuvântat este rodul trupului tãu. V. Bucurã-te, cea plinã de har; Domnul este cu tine. * Binecuvântatã. Rugãciunea de încheiere Te rugãm, Doamne, sã reverºi harul tãu asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut, prin vestirea îngerului, întruparea lui Cristos, Fiul tãu, sã fim duºi, prin patima ºi crucea lui, la slava învierii. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. Laudele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Fericitã eºti Marie, tu, ce nu cunoºti prihana, Deºi-n inima de mamã ne-ncetat deschisã-i rana. Ca o mantie de aur, slava-n ceruri te-nveºmântã; N-are cerul o fãpturã mai frumoasã ºi mai sfântã. Tu te bucuri când un înger vine-n vizitã la tine, Când te duci la vara-þi scumpã, când prin tine-n lume vine Salvatorul, când în templu îl pui Tatãlui în faþã, Când, pierdut, îl afli iarãºi, printre cei ce-n templu-nvaþã.


10

7 octombrie, Sfânta Fecioarã Maria, Regina Rozariului

Simþi în inima de mamã tot ce Fiul tãu îndurã, Simþi durerea agoniei, cum simþi orice loviturã Ce-o primeºte-n biciuire: spinii, crunta rãstignire, De aceea, eºti numitã cea dintâi dintre martire. Dupã cruce, dupã moarte, dupã plânset însã, iatã, Preamãrirea vine-ndatã, învierea e rãsplatã; La-nãlþare, la Rusalii, fericirea ta-i deplinã; Iar acuma, sus, în slavã, porþi coroanã de reginã. Bucuria, ca ºi slava, ca ºi crâncena durere, Trandafiri sunt plini de farmec; din buchetul de mistere, Haideþi, fraþi de pretutindeni, sã-mpletim cu voie bunã, Pentru scumpa noastrã Mamã ºi Reginã, o cununã. Te cinstim Cristoase, floare minunatã, lumii datã De Maria care-i Mamã ºi Fecioarã preacuratã. Totodatã, slavã vouã, Duh Preasfinte, bune Tatã. Pe pãmânt ºi-n cer Treimea veºnic fie adoratã. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Din Maria s-a nãscut Isus, care este numit Cristos. Psalmul 62 (63),2-9 Sufletul însetat de Dumnezeu Cel care pãrãseºte lucrãrile întunericului vegheazã pentru Dumnezeu. 2

Dumnezeule, tu eºti Dumnezeul meu, * pe tine te caut dis-de-dimineaþã. Sufletul meu e însetat de tine, † pe tine te doreºte trupul meu, * ca un pãmânt pustiu, uscat ºi fãrã apã. 3 Astfel te-am cãutat în sanctuarul tãu, * ca sã contemplu puterea ºi mãreþia ta. 4 Îndurarea ta preþuieºte mai mult decât viaþa, * de aceea buzele mele te laudã.


Laudele

11

5

Te voi binecuvânta toatã viaþa mea * ºi voi ridica mâinile mele invocând numele tãu. 6 Ca ºi cum m-aº sãtura cu mãduvã ºi grãsime, * aºa se desfatã buzele mele când gura mea te laudã, 7 când îmi amintesc de tine în aºternutul meu * ºi mã gândesc la tine în ceasurile de veghe, noaptea. 8 Pentru cã ai fost ajutorul meu, * la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. 9 Mã ataºez de tine cu tot sufletul * ºi dreapta ta mã ocroteºte. Ant. Din Maria s-a nãscut Isus, care este numit Cristos. Ant. 2 Împreunã cu tine, Mamã, îl binecuvântãm pe Domnul care, murind pe cruce, ne-a numit fiii tãi! Cântarea

Dan 3,57-88.56

Toatã creatura sã-l laude pe Domnul Aduceþi laudã Dumnezeului nostru, voi, toþi slujitorii lui! (Ap 19,5). 57 Binecuvântaþi-l, toate lucrãrile Domnului, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 58 Binecuvântaþi-l, ceruri, pe Domnul, * 59 binecuvântaþi-l, îngeri ai Domnului, pe Domnul! 60 Binecuvântaþi-l, toate apele care sunteþi deasupra cerului, pe Domnul, * 61 sã-l binecuvânteze orice putere pe Domnul! 62 Binecuvântaþi-l, soare ºi lunã, pe Domnul, * 63 binecuvântaþi-l, stele ale cerului, pe Domnul! 64 Binecuvântaþi-l, ploi ºi rouã, pe Domnul, * 65 binecuvântaþi-l, toate vânturile, pe Domnul! 66 Binecuvântaþi-l, foc ºi cãldurã, pe Domnul, * 67 binecuvântaþi-l, frig ºi arºiþã, pe Domnul! 68 Binecuvântaþi-l, rouã ºi chiciurã, pe Domnul, * 69 binecuvântaþi-l, ger ºi îngheþ, pe Domnul!


12

7 octombrie, Sfânta Fecioarã Maria, Regina Rozariului

70

Binecuvântaþi-l, gheþuri ºi zãpezi, pe Domnul, * binecuvântaþi-l, nopþi ºi zile, pe Domnul! 72 Binecuvântaþi-l, luminã ºi întuneric, pe Domnul, * 73 binecuvântaþi-l, fulgere ºi nori, pe Domnul! 74 Sã-l binecuvânteze pãmântul pe Domnul, * sã-l laude ºi sã-l preamãreascã în veci! 75 Binecuvântaþi-l, munþi ºi dealuri, pe Domnul, * 76 binecuvântaþi-l, tot ce rãsare pe pãmânt, pe Domnul! 77 Binecuvântaþi-l, mãri ºi râuri, pe Domnul, * 78 binecuvântaþi-l, izvoare, pe Domnul! 79 Binecuvântaþi-l, balene ºi tot ce miºcã în ape, pe Domnul, * 80 binecuvântaþi-l, toate pãsãrile cerului, pe Domnul! 81 Binecuvântaþi-l, fiare ºi dobitoace, pe Domnul, * 82 binecuvântaþi-l, voi, fii ai oamenilor, pe Domnul! 83 Binecuvânteazã-l, Israele, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 84 Binecuvântaþi-l, preoþi ai Domnului, pe Domnul, * 85 binecuvântaþi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul! 86 Binecuvântaþi-l, duhuri ºi suflete ale drepþilor, pe Domnul, * 87 binecuvântaþi-l, sfinþi ºi smeriþi cu inima, pe Domnul! 88 Binecuvântaþi-l, voi, Anania, Azaria ºi Misael, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! Sã binecuvântãm pe Tatãl ºi pe Fiul ºi pe Duhul Sfânt, * sã-l lãudãm ºi sã-l preamãrim în veci! 56 Binecuvântat eºti în tãria cerului, * vrednic de laudã ºi preamãrit în veci! 71

La sfârºitul acestei cântãri nu se spune Slavã Tatãlui.

Ant. Împreunã cu tine, Mamã, îl binecuvântãm pe Domnul care, murind pe cruce, ne-a numit fiii tãi! Ant. 3 Fecioara Maria a fost înãlþatã deasupra corurilor de îngeri, iar pe cap poartã cununã din douãsprezece stele.


Laudele

13

Psalmul 149 Noua cântare a sfinþilor Fiii Bisericii, fiii noului popor, vor tresãlta de bucurie pentru regele lor: pentru Cristos (Hesychius). 1

Cântaþi Domnului un cântec nou, * lauda lui în adunarea credincioºilor sãi. 2 Sã se bucure Israel de creatorul sãu, * sã tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor. 3 Sã laude numele lui în dansuri, * sã-i cânte psalmi cu harpa ºi cu cetera. 4 Cãci Domnul îl iubeºte pe poporul sãu * ºi-i încoroneazã pe cei smeriþi cu mântuire. 5 Sã tresalte de bucurie în mãrire, credincioºii lui, * sã scoatã strigãte de bucurie în aºternutul lor. 6 Gura sã le fie plinã de laudele Domnului; * ºi sãbii cu douã tãiºuri sã fie în mâinile lor, 7 ca sã arunce rãzbunare asupra neamurilor * ºi pedeapsã asupra popoarelor; 8 ca sã-i lege pe regii lor în lanþuri * ºi pe mai-marii lor în cãtuºe de fier, 9 ca sã facã cu ei judecata care a fost scrisã; * aceasta este o cinste pentru toþi credincioºii lui. Ant. Fecioara Maria a fost înãlþatã deasupra corurilor de îngeri, iar pe cap poartã cununã din douãsprezece stele. LECTURA SCURTÃ Cf. Is 61,10 Mã voi bucura din toatã inima în Domnul ºi va tresãlta de veselie sufletul meu în Dumnezeul meu, cãci m-a îmbrãcat cu haina mântuirii ºi cu mantia dreptãþii m-a învãluit, ca pe o mireasã împodobitã cu giuvaierele sale. RESPONSORIUL SCURT R. Bucurã-te, Marie, cea plinã de har, * Domnul este cu tine! Bucurã-te.


14

7 octombrie, Sfânta Fecioarã Maria, Regina Rozariului

V. Binecuvântatã eºti tu între femei ºi binecuvântat este rodul trupului tãu, * Domnul este cu tine. Slavã Tatãlui. Bucurã-te, Marie, cea plinã de har, Domnul este cu tine! Ant. la Benedictus: Maicã fericitã, pururea Fecioarã, slãvitã Reginã a lumii, învredniceºte-i de ocrotirea ta pe toþi aceia care celebreazã sãrbãtoarea ta sfântã!

CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – BENEDICTUS Lc 1,68-79 Despre Mesia ºi Înaintemergãtorul sãu 68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, * pentru cã a vizitat ºi a rãscumpãrat poporul sãu, 69 ºi ne-a înãlþat o putere de mântuire * în casa lui David, slujitorul sãu, 70 precum a promis prin gura sfinþilor sãi profeþi * care au fost în vechime, 71 sã ne mântuiascã de vrãjmaºii noºtri * ºi de mâna tuturor acelora care ne urãsc. 72 Astfel îºi aratã îndurarea faþã de pãrinþii noºtri * ºi îºi aduce aminte de legãmântul sãu cel sfânt. 73 De jurãmântul pe care l-a fãcut lui Abraham, pãrintele nostru, * cã ne va dãrui harul, 74 ca, eliberaþi din mâna duºmanilor noºtri, * sã-i slujim fãrã teamã, 75 în sfinþenie ºi dreptate, sub privirea lui, * în toate zilele vieþii noastre. 76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema: * cãci vei merge înaintea Domnului sã pregãteºti cãile sale, 77 pentru a da poporului sãu cunoºtinþa mântuirii * întru iertarea pãcatelor, 78 prin iubirea îndurãtoare a Dumnezeului nostru, * cu care ne va vizita, Cel care Rãsare din înãlþime 79 ca sã lumineze pe cei care se aflã în întuneric ºi în umbra morþii * ºi sã îndrepte paºii noºtri pe calea pãcii.


Laudele

15

Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Maicã fericitã, pururea Fecioarã, slãvitã Reginã a lumii, învredniceºte-i de ocrotirea ta pe toþi aceia care celebreazã sãrbãtoarea ta sfântã! RUGÃCIUNEA UNIVERSALÃ Sãrbãtorindu-l pe Mântuitorul nostru, care a binevoit sã se nascã din Fecioara Maria, sã-l implorãm: Sã mijloceascã pentru noi, Doamne, Maica ta! Cristoase, mântuitorul lumii, care prin puterea rãscumpãrãrii aduse de tine ai ferit-o pe Maica ta de orice prihanã a pãcatului, – fereºte-ne de orice pãcat. Cristoase, rãscumpãrãtorul nostru, care ai fãcut-o pe neprihãnita Fecioarã Maria lãcaºul tãu preacurat ºi sanctuarul Duhului Sfânt, – fã-ne temple nepieritoare ale Duhului tãu. Cuvântule veºnic, tu, ai învãþat-o pe Maica ta sã aleagã partea cea mai bunã, – dãruieºte-ne harul sã o imitãm, cãutând hrana nepieritoare pentru viaþa veºnicã. Rege al regilor, care ai voit sã o ridici alãturi de tine la ceruri, cu trupul ºi cu sufletul, pe Maica ta, – ridicã pururi gândurile noastre la cele de sus. Stãpâne al cerului ºi al pãmântului, care ai aºezat-o pe Maria ca Reginã la dreapta ta, – dãruieºte-ne sã ne învrednicim a fi pãrtaºi de slava ei. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Te rugãm, Doamne, sã reverºi harul tãu asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut, prin vestirea îngerului, întruparea lui Cristos, Fiul tãu, sã fim duºi, prin patima ºi crucea lui, la slava învierii. Prin Domnul


16

7 octombrie, Sfânta Fecioarã Maria, Regina Rozariului

nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Ora medie V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL O, Dumnezeule preasfânt, Luminã tu ne dai în zori, Iar la amiazã ne cobori, De sus, cãldurã pe pãmânt. Al patimii nãvalnic foc Tu stinge-l, Doamne, în noi toþi; Din inimi ura sã o scoþi ªi dragoste sã pui în loc. Sã fie Tatãl lãudat, ªi Fiul cel nãscut din el, ªi Duhul dragostei, la fel, Primeascã cinste ne-ncetat. Amin. PSALMODIA Ant. Mama lui Isus a zis: „Faceþi tot ce vã va spune”. Psalmul 118 (119),97-104 XIII (Mem)


Ora medie

17

97

Cât de mult iubesc legea ta, Doamne, * toatã ziua meditez la ea. 98 Poruncile tale mã fac mai înþelept decât duºmanii mei, * pentru cã întotdeauna sunt cu mine. 99 Sunt mai înþelept decât toþi învãþãtorii mei, * deoarece cuget la învãþãturile tale. 100 Am mai multã pricepere decât bãtrânii, * pentru cã pãzesc îndrumãrile tale. 101 Îmi þin paºii departe de orice cale a rãului, * pentru a pãzi cuvântul tãu. 102 Nu mã abat de la judecãþile tale, * pentru cã tu însuþi mã înveþi. 103 Cât de plãcute sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele! * Ele sunt mai dulci decât mierea pentru gura mea. 104 Am cãpãtat înþelegere din învãþãturile tale, * de aceea urãsc orice cale a minciunii. Psalmul 73 (74) Plângere pentru devastarea templului Nu vã temeþi de aceia care ucid trupul (Mt 10,28). I De ce, Dumnezeule, ne respingi pentru totdeauna? † Pentru ce s-a aprins mânia ta * împotriva turmei pãºunii tale? 2 Adu-þi aminte de adunarea ta, * pe care ai câºtigat-o odinioarã, de tribul pe care l-ai rãscumpãrat ca moºtenire a ta, * de Muntele Sionului, pe care þi-ai stabilit locuinþa. 3 Îndreaptã-þi paºii spre aceste ruine fãrã sfârºit, * duºmanul a devastat totul în sfântul tãu lãcaº! 4 Potrivnicii tãi au scos rãgete în mijlocul templului tãu. * În locul semnelor noastre ºi-au pus însemnele lor. 5 Ca unii ce ridicã securea * într-un desiº de codru, 1


18

7 octombrie, Sfânta Fecioarã Maria, Regina Rozariului

6

aºa au sfãrâmat cu lovituri de securi ºi de ciocane * porþile sale. 7 Au pus foc sfântului tãu lãcaº; * au pângãrit ºi au dãrâmat pânã la pãmânt locuinþa numelui tãu. 8 Au zis în inima lor: „Sã-i distrugem pe toþi”; * au ars toate lãcaºurile lui Dumnezeu din þarã. 9 Semnele noastre nu le mai vedem, † nu mai e nici un profet * ºi nimeni dintre noi nu ºtie pânã când. 10 Pânã când, Dumnezeule, ne va insulta duºmanul? * Oare va dispreþui vrãjmaºul numele tãu la nesfârºit? 11 De ce þi-ai îndepãrtat mâna de la noi, * de ce þii nemiºcatã dreapta ta? 12 Dar Dumnezeu este regele nostru din timpuri strãvechi, * cel care sãvârºeºte mântuirea pe faþa pãmântului. II Tu ai despicat marea cu puterea ta, * ai sfãrâmat capetele balaurilor în ape. 14 Tu ai zdrobit capetele Leviatanului, * le-ai dat ca hranã monºtrilor mãrii. 15 Ai fãcut sã þâºneascã izvoare ºi pâraie, * tu ai secat râuri veºnic curgãtoare. 16 A ta este ziua ºi a ta este noaptea, * tu ai creat luna ºi soarele. 17 Tu ai fixat toate marginile pãmântului, * vara ºi iarna tu le-ai orânduit. 18 Adu-þi aminte: † duºmanul l-a insultat pe Domnul * ºi un neam fãrã minte a defãimat numele tãu. 19 Sã nu dai fiarelor sufletul porumbiþei tale, * viaþa sãracilor tãi sã n-o dai uitãrii niciodatã. 20 Ia aminte la legãmântul tãu, † cãci toate colþurile ascunse ale þãrii * au devenit cuiburi ale violenþei. 13


Vesperele

19

21

Cel asuprit sã nu plece ruºinat de la tine, * cel sãrac ºi cel nenorocit sã laude numele tãu. 22 Scoalã-te, Dumnezeule, apãrã cauza ta; * adu-þi aminte cum te insultã cel nebun toatã ziua. 23 Nu uita strigãtul potrivnicilor tãi, * larma duºmanilor tãi, care creºte mereu. Ant. Mama lui Isus a zis: „Faceþi tot ce vã va spune”. Zah 9,9a LECTURA SCURTÃ Tresaltã de bucurie, fiica Sionului! Strigã de veselie, fiica Ierusalimului! Iatã, regele tãu vine la tine; el este drept ºi biruitor. V. Fericit este sânul Fecioarei Maria. R. Care l-a purtat pe Fiul Tatãlui veºnic.

Rugãciunea de încheiere Te rugãm, Doamne, sã reverºi harul tãu asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut, prin vestirea îngerului, întruparea lui Cristos, Fiul tãu, sã fim duºi, prin patima ºi crucea lui, la slava învierii. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. Vesperele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Fericitã eºti Marie, tu, ce nu cunoºti prihana, Deºi-n inima de mamã ne-ncetat deschisã-i rana.


20

7 octombrie, Sfânta Fecioarã Maria, Regina Rozariului

Ca o mantie de aur, slava-n ceruri te-nveºmântã; N-are cerul o fãpturã mai frumoasã ºi mai sfântã. Tu te bucuri când un înger vine-n vizitã la tine, Când te duci la vara-þi scumpã, când prin tine-n lume vine Salvatorul, când în templu îl pui Tatãlui în faþã, Când, pierdut, îl afli iarãºi, printre cei ce-n templu-nvaþã. Simþi în inima de mamã tot ce Fiul tãu îndurã, Simþi durerea agoniei, cum simþi orice loviturã Ce-o primeºte-n biciuire: spinii, crunta rãstignire, De aceea, eºti numitã cea dintâi dintre martire. Dupã cruce, dupã moarte, dupã plânset însã, iatã, Preamãrirea vine-ndatã, învierea e rãsplatã; La-nãlþare, la Rusalii, fericirea ta-i deplinã; Iar acuma, sus, în slavã, porþi coroanã de reginã. Bucuria, ca ºi slava, ca ºi crâncena durere, Trandafiri sunt plini de farmec; din buchetul de mistere, Haideþi, fraþi de pretutindeni, sã-mpletim cu voie bunã, Pentru scumpa noastrã Mamã ºi Reginã, o cununã. Te cinstim Cristoase, floare minunatã, lumii datã De Maria care-i Mamã ºi Fecioarã preacuratã. Totodatã, slavã vouã, Duh Preasfinte, bune Tatã. Pe pãmânt ºi-n cer Treimea veºnic fie adoratã. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Îngerul Gabriel a vestit Mariei ºi ea a zãmislit de la Duhul Sfânt. Psalmul 121 (122) M-am bucurat când mi s-a spus: † „Sã mergem la casa Domnului”. * 2 Iatã, picioarele noastre au ajuns la porþile tale, Ierusalime! 3 Ierusalimul este zidit * ca o cetate bine întãritã. 1


Vesperele 4

21

Acolo urcã seminþiile, seminþiile Domnului, † dupã legea lui Israel, * ca sã laude numele Domnului. 5 Cãci acolo sunt scaunele de judecatã, * tronurile casei lui David. 6 Rugaþi-vã pentru pacea Ierusalimului: * „Sã fie în siguranþã cei care te iubesc! 7 Pacea sã locuiascã între zidurile tale * ºi liniºtea în palatele tale”. 8 De dragul fraþilor ºi prietenilor mei, * eu spun: „Pace þie!” 9 De dragul casei Domnului, Dumnezeului nostru, * mã rog pentru fericirea ta! Ant. Îngerul Gabriel a vestit Mariei ºi ea a zãmislit de la Duhul Sfânt. Ant. 2 Stãtea lângã crucea lui Isus Mama lui. Psalmul 126 (127) 1

Dacã Domnul n-ar zidi casa, * în zadar ar trudi cei care o zidesc. Dacã Domnul n-ar pãzi cetatea, * în zadar ar veghea cel care o pãzeºte. 2 În zadar vã sculaþi dis-de-dimineaþã ºi vã culcaþi târziu, † mâncându-vã pâinea în obosealã, * pe când Domnul o dã preaiubiþilor sãi în timpul somnului. 3 Iatã, moºtenire de la Domnul sunt fiii, * rodul sânului este rãsplatã de la el. 4 Ca sãgeþile în mâna celui viteaz, * aºa sunt fiii tinereþilor. 5 Fericit bãrbatul care-ºi umple tolba cu ei; * nu se va face de ruºine când va vorbi cu duºmanii sãi la poartã. Ant. Stãtea lângã crucea lui Isus Mama lui.


22

7 octombrie, Sfânta Fecioarã Maria, Regina Rozariului

Ant. 3 Bucurã-te, Fecioarã ºi Mamã: Cristos a înviat din mormânt, aleluia! Cântarea

Ef 1,3-10

3

Binecuvântat sã fie Dumnezeu ºi Tatãl Domnului nostru Isus Cristos, * care ne-a copleºit cu binecuvântarea sa spiritualã în ceruri, în Cristos. 4 În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, * ca sã fim sfinþi ºi fãrã prihanã în faþa lui, în dragoste. 5 El a orânduit de mai înainte † sã fim adoptaþi ca fii, prin Isus Cristos, în el, * dupã bunul plac al voinþei sale, 6 spre lauda gloriei harului sãu, * pe care ni l-a dãruit prin Fiul sãu preaiubit. 7 Prin sângele lui avem rãscumpãrarea, * iertarea pãcatelor; prin bogãþia harului sãu † 8 care a prisosit în noi, * în toatã înþelepciunea ºi înþelegerea. 9 El ne-a descoperit misterul voinþei sale * dupã bunãvoinþa sa, pe care îl hotãrâse de mai înainte în el, * 10 ca sã-l înfãptuiascã la împlinirea timpurilor, recapitulând toate în Cristos, * cele din cer ºi cele de pe pãmânt. Ant. Bucurã-te, Fecioarã ºi Mamã: Cristos a înviat din mormânt, aleluia! Gal 4,4-5 LECTURA SCURTÃ Când a venit împlinirea timpului, Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul sãu, nãscut din femeie, nãscut sub lege,


Vesperele

23

ca sã-i rãscumpere pe cei care sunt sub lege, ca sã primim înfierea. RESPONSORIUL SCURT R. Bucurã-te, Marie, cea plinã de har, * Domnul este cu tine! Bucurã-te. V. Binecuvântatã eºti tu între femei ºi binecuvântat este rodul trupului tãu, * Domnul este cu tine. Slavã Tatãlui. Bucurã-te. Ant. la Magnificat: Maria pãstra toate aceste cuvinte, meditându-le în inima ei. CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – MAGNIFICAT Lc 1,46-55 Tresãltarea de bucurie a sufletului în Domnul 46 Sufletul meu * îl preamãreºte pe Domnul 47 ºi duhul meu tresaltã de bucurie * în Dumnezeu, mântuitorul meu, 48 cãci a privit la smerenia slujitoarei sale. * Iatã, de acum toate popoarele mã vor numi fericitã, 49 cãci mi-a fãcut lucruri mari Cel Atotputernic, * ºi numele lui e sfânt. 50 Milostivirea lui rãmâne din neam în neam * peste cei ce se tem de el. 51 A arãtat puterea braþului sãu, * i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, 52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici * ºi i-a înãlþat pe cei smeriþi; 53 pe cei flãmânzi i-a copleºit cu bunuri, * iar pe cei bogaþi i-a lãsat cu mâinile goale. 54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul sãu, * amintindu-ºi de îndurarea sa, 55 dupã cum a promis pãrinþilor noºtri, * lui Abraham ºi urmaºilor lui în veci. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh.


24

7 octombrie, Sfânta Fecioarã Maria, Regina Rozariului

Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Maria pãstra toate aceste cuvinte, meditându-le în inima ei. RUGÃCIUNEA UNIVERSALà Sã-l preamãrim din toatã inima cu cântãri de laudã pe Dumnezeu, Tatãl atotputernicul, care a voit ca Maria, mama Fiului sãu, sã fie cinstitã de toate neamurile ºi generaþiile, ºi sã-l rugãm cu umilinþã: Sã mijloceascã pentru noi cea plinã de har! Sau: Priveºte la cea plinã de har ºi ascultã-ne! Dumnezeule, care înfãptuieºti lucruri minunate, care pe preacurata Fecioarã Maria ai fãcut-o pãrtaºã cu trupul ºi cu sufletul de slava cereascã a lui Cristos, – cãlãuzeºte inimile fiilor tãi spre aceeaºi slavã. Dumnezeule, care ne-ai dat-o pe Maria ca mamã, dãruieºte, prin mijlocirea ei, vindecare celor bolnavi, mângâiere celor întristaþi, iertare pãcãtoºilor, – ºi tuturor mântuire ºi pace. Dumnezeule, care ai fãcut-o pe Maria plinã de har, – dãruieºte tuturor belºugul harului tãu. Biserica ta sã fie un gând ºi o inimã în iubire, – iar credincioºii într-un suflet sã stãruie în rugãciune împreunã cu Maria, mama lui Isus. Dumnezeule, care ai încoronat-o pe Maria ca Regina cerului, – primeºte-i pe cei rãposaþi sã se bucure în veci, împreunã cu toþi sfinþii, în împãrãþia ta. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Te rugãm, Doamne, sã reverºi harul tãu asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut, prin vestirea îngerului, întruparea lui Cristos, Fiul tãu, sã fim duºi, prin patima ºi crucea lui, la slava învierii. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu,


Completoriul

25

împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Completoriul V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Acum, când e timpul de mers la culcare, În rugã mai cerem o datã-ndurare: Privirile tale ce pururi sunt treze Asuprã-ne, Doamne, mereu sã vegheze. În vis mintea noastrã te aibã pe tine Iar inima noastrã de doru-þi suspine, Te cânte pe tine, te simtã aproape, Sã nu laºi ca bezna de tot sã ne-ngroape. Ne fie odihna ºi somnul în pace; Cât timp trupul nostru puterea-ºi reface, ªi-i noapte adâncã, ºi bezna dominã, Ne fii tu, Cristoase, în beznã luminã. Rugãmu-ne þie cu fruntea plecatã, Ascultã-ne ruga, cerescule Tatã, Cu Fiul cel care-i cu tine de-o fire ªi Duhul cel Sfânt cel ce-i Duh de iubire. Amin. PSALMODIA Ant. Trupul meu se va odihni în speranþã.


26

7 octombrie, Sfânta Fecioarã Maria, Regina Rozariului

Psalmul 15 (16) Domnul e partea mea de moºtenire Dumnezeu l-a înviat pe Isus, eliberându-l de durerile morþii (Fap 2,24). 1 Pãzeºte-mã, Dumnezeule, * pentru cã mã încred în tine. 2 I-am spus Domnului: „Tu eºti Dumnezeul meu, * fericirea mea e numai la tine”. 3 În sfinþii care sunt pe pãmânt, în cei puternici, * în ei era toatã plãcerea mea. 4 κi înmulþesc durerile cei care umblã dupã zei strãini, † dar eu nu le voi aduce nici o jertfã cu vãrsare de sânge, * nici nu voi rosti numele lor cu buzele mele. 5 Domnul este partea mea de moºtenire ºi cupa mea cu sorþi, * tu eºti acela care ai în mânã soarta mea. 6 Sorþii mei au cãzut pe terenul cel mai bun, * într-adevãr, moºtenirea mea e minunatã. 7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înþelepciune, * la aceasta pânã ºi noaptea mã îndeamnã inima. 8 Îl am mereu în faþa ochilor pe Domnul; * dacã el este la dreapta mea, nu mã clatin. 9 De aceea inima mea se bucurã † ºi sufletul meu tresaltã de bucurie; * ba chiar ºi trupul meu se va odihni în speranþã, 10 deoarece nu vei lãsa sufletul meu în locuinþa morþilor, * nici nu vei îngãdui ca sfântul tãu sã vadã putrezirea. 11 Tu îmi vei arãta cãrarea vieþii; † în faþa ta sunt bucurii nespuse * ºi desfãtãri veºnice la dreapta ta. Ant. Trupul meu se va odihni în speranþã.


Completoriul

27

LECTURA SCURTÃ 1Tes 5,23 Însuºi Dumnezeul pãcii sã vã sfinþeascã în mod desãvârºit ºi fiinþa voastrã întreagã: duhul, sufletul ºi trupul sã se pãstreze fãrã prihanã pentru venirea Domnului nostru Isus Cristos. RESPONSORIUL SCURT R. În mâinile tale, Doamne, * încredinþez sufletul meu. În mâinile tale. V. Ne-ai rãscumpãrat, Doamne, Dumnezeul adevãrului, * îþi încredinþez sufletul meu. Slavã Tatãlui. În mâinile tale. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – NUNC DIMITTIS Lc 2,29-32 Cristos - lumina neamurilor ºi slava lui Israel 29 Acum slobozeºte pe slujitorul tãu, Stãpâne, * dupã cuvântul tãu, în pace, 30 cãci au vãzut ochii mei * mântuirea ta, 31 pe care ai pregãtit-o * înaintea tuturor popoarelor, 32 luminã spre luminarea neamurilor * ºi slava poporului tãu, Israel. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. Rugãciunea de încheiere Doamne, Dumnezeul nostru, te rugãm sã ne dãruieºti un somn liniºtit spre a ne odihni de truda zilei pentru ca, reînnoiþi pururi prin ajutorul tãu, sã-þi putem sluji cu trupul ºi cu sufletul. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.


7 octombrie, Sfânta Fecioarã Maria, Regina Rozariului

28

Apoi se spune binecuvântarea, chiar ºi atunci când se recitã în particular:

Noapte liniºtitã ºi sfârºit bun sã ne dea nouã atotputernicul Dumnezeu. R. Amin. Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria Apoi se spune una dintre urmãtoarele antifone:

Maicã binecuvântatã a Rãscumpãrãtorului, Poarta cerului pururi deschisã, Steaua mãrii, vino în ajutorul poporului ce cade ºi vrea sã se ridice, tu, care ai nãscut, spre uimirea fãpturii, pe Cel Preasfânt ce þi-e Pãrinte, Fecioarã de-a pururi, care ai primit din gura îngerului Gabriel vestirea, îndurã-te de noi, pãcãtoºii. Sau:

Te bucurã, a cerului Reginã, A îngerilor Doamnã ºi Stãpânã. Tu-ai odrãslit mlãdiþa mântuirii ªi poartã eºti luminii nemuririi! Te bucurã, Fecioarã preaslãvitã, Decât fãptura toatã mai mãritã! Te salutãm, a cerului minune; Du la Cristos a noastrã rugãciune! Sau:

Bucurã-te, Reginã, Maica milei, viaþa, mângâierea ºi speranþa noastrã, bucurã-te! Cãtre tine strigãm, surghiuniþii fii ai Evei; cãtre tine suspinãm, gemând ºi plângând în aceastã vale de lacrimi. Aºadar, Mijlocitoarea noastrã, întoarce spre noi ochii tãi cei milostivi ºi, dupã surghiunul acesta, aratã-ni-l nouã pe Isus, binecuvântatul rod al trupului tãu. O milostivã, o blândã, o dulce Fecioarã Marie!


Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria

29

Sau:

Sub ocrotirea ta alergãm, sfântã Nãscãtoare de Dumnezeu, nu ne dispreþui rugãciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieºte pururea de toate primejdiile, Fecioarã slãvitã ºi binecuvântatã. Amin.


Sf, Fec. Maria Regina Rozariului