Page 1


22 august SFÂNTA FECIOARÃ MARIA REGINÃ Comemorare Invitatoriul V. Doamne, deschide-mi buzele. R. ªi gura mea va vesti lauda ta.

Ant. Veniþi sã-l adorãm pe Cristos, Regele universului, care a încununat-o pe Maica sa ca reginã! Psalmul 94 (95) Chemare la preamãrirea lui Dumnezeu Îndemnaþi-vã unii pe alþii în fiecare zi, pânã când putem zice: „Astãzi!” (Evr 3,13). 1 Veniþi sã cântãm cu veselie Domnului, sã strigãm cu bucurie cãtre stânca mântuirii noastre! 2 Sã mergem înaintea lui cu cântece de laudã ºi în cântãri de psalmi sã-l preamãrim! 3 Cãci mare Dumnezeu este Domnul ºi mare împãrat peste toþi zeii; 4 în mâna lui sunt adâncurile pãmântului ºi ale lui sunt înãlþimile munþilor; 5 a lui este marea, cãci el a fãcut-o, ºi mâinile lui au plãsmuit uscatul. 6 Veniþi sã ne închinãm ºi sã ne plecãm în faþa lui ºi sã îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 7 cãci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care el îl pãstoreºte, turma pe care mâna lui o cãlãuzeºte. 8 O, de aþi asculta astãzi glasul lui: „Nu vã împietriþi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa, în pustiu;


2

22 august, Sfânta Fecioarã Maria, Reginã

9

acolo m-au ispitit pãrinþii voºtri, m-au pus la încercare, deºi au vãzut lucrãrile mele. 10 Patruzeci de ani m-a dezgustat neamul acesta; de aceea am zis: Este un popor cu inima rãtãcitã, 11 nu au cunoscut cãile mele; de aceea am jurat în mânia mea: Nu vor intra în odihna mea!” Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Veniþi sã-l adorãm pe Cristos, Regele universului, care a încununat-o pe Maica sa ca reginã! Psalmul cu antifona sa se poate eventual omite, dacã Invitatoriul se spune înainte de Laude.

Oficiul lecturilor V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNul Pe culmi de luminã, în slava divinã, Domneºti, o, Marie, pe tron ca reginã, Curatã ºi sfântã ca lacrima purã, Frumoasã cum nu e o altã fãpturã. În tot universul eºti prima lucrare, Cãci Domnul în planul sãu veºnic te are; Ca-n lume Mesia prin tine sã vinã, Acesta e planul ºi taina divinã. Când Fiul tãu urcã pe cruce ca rege ªi moare ca lumea de rãu s-o dezlege, Prinosul de jertfã ºi þie þi-l cere; Atunci tu la viaþã ne naºti în durere.


Oficiul lecturilor

3

Spre tine, reginã, se-ndreaptã azi gândul, Omagiul de cânt ºi cinstire-aducându-l. Din tronul de aur bãtut cu rubine, Un zâmbet ceresc aºteptãm de la tine. Mãrim azi pe Fiul, pe veºnicul Tatã, Pe Duhul, izvor de iubire curatã, Treimea ce-a vrut o regeascã cununã ªi strai de mãrire, Fecioarã, sã-þi punã. Amin. PSAlMOdIA Ant. 1 Maria a primit binecuvântare de la Domnul ºi îndurare de la Dumnezeu, mântuitorul sãu. Psalmul 23 (24) Al Domnului este pãmântul ºi tot ce este pe el, * lumea ºi cei care locuiesc în ea. 2 Cãci el l-a întemeiat pe mãri * ºi l-a stabilit peste râuri. 3 Cine va urca pe muntele Domnului? * Cine va sta în locul sãu cel sfânt? 4 Cel care are mâinile nepãtate ºi inima curatã, † cel care nu-ºi înalþã sufletul spre lucruri deºarte * ºi nu jurã cu viclenie. 5 Acesta va primi binecuvântare de la Domnul * ºi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul sãu. 6 Acesta este neamul celor care-l cautã pe el, * al celor care cautã faþa Dumnezeului lui Iacob. 7 Ridicaþi-vã, porþilor, pragurile voastre de sus, † deschideþi-vã, voi, porþi veºnice, * ca sã intre regele mãririi! 8 Cine este acest rege al mãririi? † E Domnul cel tare ºi puternic, * Domnul cel viteaz în luptã! 9 Ridicaþi-vã, porþilor, pragurile voastre de sus, † deschideþi-vã, voi, porþi veºnice, * ca sã intre regele mãririi! 1


4 10

22 august, Sfânta Fecioarã Maria, Reginã

Cine este acest rege al mãririi? * Domnul oºtirilor: el este regele mãririi.

Ant. Maria a primit binecuvântare de la Domnul ºi îndurare de la Dumnezeu, mântuitorul sãu. Ant. 2 Cel Preaînalt a consacrat cortul sãu. Psalmul 45 (46) 2

Dumnezeu este pentru noi loc de refugiu ºi putere, * ajutor uºor de gãsit în timp de încercare. 3 De aceea nu ne temem, chiar dacã s-ar zgudui pãmântul * ºi ar cãdea munþii în mijlocul mãrii; 4 chiar de-ar clocoti ºi ar spumega apele ei * ºi munþii s-ar zgudui la izbirea ei. 5 Un râu cu braþele sale înveseleºte cetatea lui Dumnezeu, * locuinþa sfântã a Celui Preaînalt. 6 Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatinã; * Dumnezeu îi vine în ajutor dis-de-dimineaþã. 7 Naþiunile pãgâne se zbuciumã,† împãrãþiile se clatinã. * El ºi-a ridicat glasul ºi pãmântul se topeºte de groazã. 8 Domnul oºtirilor este cu noi, * Dumnezeul lui Iacob este un turn de scãpare pentru noi. 9 Veniþi ºi vedeþi lucrãrile minunate ale Domnului, * faptele uimitoare pe care le-a fãcut pe pãmânt. El face sã înceteze rãzboaiele pânã la marginile pãmântului, † 10 frânge arcul ºi sfãrâmã lancea, * iar scuturile le arde în foc. 11 Opriþi-vã ºi recunoaºteþi cã eu sunt Dumnezeu, * eu mã înalþ peste popoare, mã înalþ peste tot pãmântul.


Oficiul lecturilor 12

5

Domnul oºtirilor este cu noi, * Dumnezeul lui Iacob este un turn de scãpare pentru noi. Ant. Cel Preaînalt a consacrat cortul sãu.

Ant. 3 S-au spus despre tine, Fecioarã Marie, lucruri mãreþe. Psalmul 86 (87) 1

Întrucât temeliile sale sunt pe munþii cei sfinþi, † Domnul iubeºte porþile Sionului * mai mult decât toate locuinþele lui Iacob. 3 Lucruri mãreþe s-au spus despre tine, * cetate a lui Dumnezeu. 4 Voi aminti de Rahab ºi de Babilon printre cei care mã cunosc; † iatã, filistenii, Tirul ºi Etiopia * s-au nãscut acolo. 5 Se va spune despre Sion: „ªi acesta, ºi acela s-au nãscut într-însul * ºi însuºi Cel Preaînalt îl întãreºte”. 6 Domnul scrie în cartea popoarelor: * „Aceºtia s-au nãscut acolo”. 7 Iar ei danseazã ºi cântã: * „Toate izvoarele mele sunt în tine”. 2

Ant. S-au spus despre tine, Fecioarã Marie, lucruri mãreþe. V. Maria pãstra toate aceste cuvinte. R. ªi le medita în inima ei.

lECTuRA îNTÂI Din cartea profetului Isaia

7,10-14; 8,10c; 11,1-9

Emanuel, regele pãcii


6

22 august, Sfânta Fecioarã Maria, Reginã

În zilele acelea, 7,10 Domnul i-a vorbit lui Ahaz, spunându-i: 11 „Cere de la Domnul Dumnezeul tãu un semn, fie în adâncurile infernului, fie în înãlþimile cerului”. 12 ªi a rãspuns Ahaz: „Nu voi cere ºi nu voi ispiti pe Domnul”. 13 ªi a zis atunci Isaia: „Ascultaþi, voi cei din casa lui David! Nu vã ajunge oare sã obosiþi pe oameni, cã veniþi sã obosiþi ºi pe Dumnezeul meu? 14 Pentru aceasta însuºi Domnul vã va da un semn: iatã, fecioara va zãmisli ºi va naºte un fiu ºi-i va pune numele Emanuel, 8,10c adicã Dumnezeu este cu noi”. 11,1 O mlãdiþã va ieºi din tulpina lui Iese ºi un lãstar va da din rãdãcinile lui. 2 Duhul Domnului se va odihni peste el: duhul înþelepciunii ºi al înþelegerii, duhul sfatului ºi al tãriei, duhul cunoºtinþei ºi al fricii de Domnul. 3 În frica de Domnul îºi va gãsi fericirea. Nu va judeca dupã înfãþiºare, nici nu va hotãrî dupã cele auzite, 4 ci va judeca pe cei sãraci cu dreptate ºi va hotãrî cu nepãrtinire asupra sãrmanilor din þarã ºi va lovi pãmântul cu toiagul cuvântului sãu ºi va omorî cu suflarea buzelor sale pe cel fãrã de lege. 5 Dreptatea va fi cingãtoarea ºoldurilor sale ºi credincioºia brâul mijlocului sãu. 6 Atunci lupul va locui împreunã cu mielul ºi leopardul se va culca lângã puiul de cãprioarã; viþelul ºi leul vor mânca împreunã ºi un copil îi va paºte. 7 Junca se va duce la pãscut împreunã cu ursoaica ºi puii lor se vor culca împreunã. Leul va mânca paie ca boul. 8 Sugarul se va juca la gaura viperei, iar copilul abia înþãrcat îºi va întinde mâna în vizuina ºarpelui otrãvitor. 9 Nu va fi nici o nenorocire ºi nici un prãpãd în tot muntele meu cel sfânt,


Oficiul lecturilor

7

cãci tot pãmântul va fi plin de cunoaºterea Domnului, ca fundul mãrii de apele care îl acoperã. RESPONSORIul

Cf. Is 7,14; 9,6.7

R. Iatã, fecioara va zãmisli ºi va naºte un fiu; * ºi numele lui va vi Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic. V. El va sta pe tronul lui David ºi va domni în veci. * ªi numele.

lECTuRA A dOuA Din Omiliile sfântului Amedeus din Lausanne, episcop (Omil. 7: SCh 72, 188.190.192.200)

Regina lumii ºi a pãcii Sfânta Fecioarã Maria a fost ridicatã la cer. Însã numele sãu admirabil s-a rãspândit pe tot pãmântul chiar independent de acest eveniment singular ºi gloria sa nemuritoare s-a rãspândit în toate locurile, mai înainte ca ea sã fie înãlþatã deasupra cerurilor. Se cuvenea, ºi spre cinstea Fiului sãu, ca Fecioara Maria sã domneascã mai întâi pe pãmânt, ºi astfel, la sfârºit, sã primeascã gloria în ceruri. Era drept ca sfinþenia ºi mãreþia ei sã creascã aici pe pãmânt, trecând din virtute în virtute ºi din strãlucire în strãlucire prin lucrarea Duhului Sfânt, ca sã ajungã la punctul maxim în momentul intrãrii sale în locuinþa cereascã. De aceea, atunci când era aici cu trupul, ea pregusta pârga împãrãþiei viitoare, fie înãlþându-se pânã la Dum nezeu, fie coborând spre fraþi prin iubire. A fost cinstitã de îngeri ºi veneratã de oameni. Alãturi de ea stãtea Gabriel împreunã cu îngerii ºi o slujea, împreunã cu apostolii, Ioan, fericit cã lui, feciorelnic, lângã cruce i-a fost încredinþatã Fecioara-mamã. Îngerii erau fericiþi sã o vadã în ea pe Reginã, apostolii sã o vadã în ea pe Stãpânã ºi atât unii, cât ºi alþii, o înconjurau cu iubire pioasã ºi evlavioasã.


8

22 august, Sfânta Fecioarã Maria, Reginã

Locuind în palatul sublim al sfinþeniei, ea se bucurã de belºugul maxim al favorurilor divine ºi face sã coboare asupra poporului credincios ºi însetat ploaia de haruri, ea, care, în ce priveºte bogãþia de har, a depãºit toate creaturile. Dã sãnãtatea fizicã ºi medicamentul spiritual, are puterea de a învia din morþi trupurile ºi sufletele. Cine a plecat vreodatã de la ea fie bolnav, fie trist, fie lipsit de tainele cereºti? Cine nu s-a întors acasã bucuros ºi mulþumit dupã ce a obþinut de la Maica Domnului, Maria, ceea ce voia? Maria este mireasa împodobitã cu atâtea bunuri spirituale, mama unicului Mire, izvorul oricãrei desfãtãri, plãcerea grãdinilor spirituale ºi izvorul apelor vii ºi dãtãtoare de viaþã, care coboarã din Libanul divin, din muntele Sion, pânã la popoarele strãine rãspândite pretutindeni. Ea face sã coboare fluvii de pace ºi har. De aceea, în timp ce Fecioara fecioarelor era înãlþatã la cer de Dumnezeu ºi de Fiul sãu, Regele regilor, în tresãltarea îngerilor, bucuria arhanghelilor ºi aclamaþiile voioase ale cerului, s-a împlinit profeþia psalmistului care îi spune Domnului: Regina stã la dreapta ta împodobitã cu aur, în haine brodate (Ps 44,10 Vg). Cf. Ap 12,1; cf. Ps 44 (45),10b RESPONSORIul R. S-a arãtat în cer un semn mare: o femeie îmbrã catã în soare; ea avea luna sub picioarele ei, * iar pe cap avea o coroanã de douãsprezece stele. V. Regina stã la dreapta ta împodobitã cu hainã auritã, * iar pe cap. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care ai voit ca Nãscãtoarea Fiului tãu sã fie Mama ºi Regina noastrã, dã-ne, te rugãm, harul ca, sprijiniþi de mijlocirea ei, sã avem parte de slava fiilor tãi în împãrãþia cereascã. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin.


Laudele

9

Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. laudele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNul Din flori ºi luminã-s veºmintele tale, Fecioarã, rod scump al mlãdiþei regale; Pe tron de mãrire domneºti ca reginã, În faþa ta sfinþii din cer se închinã. Fecioarã ºi mamã tu eºti totodatã, Chematã sã fii locuinþã curatã Stãpânului lumii, aceluia care, Deºi Dumnezeu e, în lume apare. L-adorã pe el, Necuprinsul, Eternul, Pãmântul ºi cerul, ba chiar ºi infernul. Noi toþi aºteptãm de la el sã ne vinã, Prin tine, reginã, cereascã luminã. Pãrinte, prin Fiul lumina s-o dãrui, Cãci el e luminã ºi el adevãru-i. ªi Duhul, de-asemeni, el, Flacãrã vie, În bezna vieþii luminã ne fie. Amin. PSAlMOdIA Ant. 1 Fericitã eºti, Marie, cãci prin tine a venit mântuirea lumii. Acum te bucuri în slavã înaintea Domnului: mijloceºte pentru noi la Fiul tãu.


10

22 august, Sfânta Fecioarã Maria, Reginã

Psalmul 62 (63),2-9 Sufletul însetat de Dumnezeu Cel care pãrãseºte lucrãrile întunericului vegheazã pentru Dumnezeu. 2

Dumnezeule, tu eºti Dumnezeul meu, * pe tine te caut dis-de-dimineaþã. Sufletul meu e însetat de tine, † pe tine te doreºte trupul meu, * ca un pãmânt pustiu, uscat ºi fãrã apã. 3 Astfel te-am cãutat în sanctuarul tãu, * ca sã contemplu puterea ºi mãreþia ta. 4 Îndurarea ta preþuieºte mai mult decât viaþa, * de aceea buzele mele te laudã. 5 Te voi binecuvânta toatã viaþa mea * ºi voi ridica mâinile mele invocând numele tãu. 6 Ca ºi cum m-aº sãtura cu mãduvã ºi grãsime, * aºa se desfatã buzele mele când gura mea te laudã, 7 când îmi amintesc de tine în aºternutul meu * ºi mã gândesc la tine în ceasurile de veghe, noaptea. 8 Pentru cã ai fost ajutorul meu, * la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. 9 Mã ataºez de tine cu tot sufletul * ºi dreapta ta mã ocroteºte. Ant. Fericitã eºti, Marie, cãci prin tine a venit mântuirea lumii. Acum te bucuri în slavã înaintea Domnului: mijloceºte pentru noi la Fiul tãu. Ant. 2 Tu eºti slava Ierusalimului, tu eºti bucuria lui Israel, tu eºti cinstea neamului nostru. Cântarea

Dan 3,57-88.56

Toatã creatura sã-l laude pe Domnul Aduceþi laudã Dumnezeului nostru, voi, toþi slujitorii lui! (Ap 19,5).


Laudele 57

11

Binecuvântaþi-l, toate lucrãrile Domnului, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 58 Binecuvântaþi-l, ceruri, pe Domnul, * 59 binecuvântaþi-l, îngeri ai Domnului, pe Domnul! 60 Binecuvântaþi-l, toate apele care sunteþi deasupra cerului, pe Domnul, * 61 sã-l binecuvânteze orice putere pe Domnul! 62 Binecuvântaþi-l, soare ºi lunã, pe Domnul, * 63 binecuvântaþi-l, stele ale cerului, pe Domnul! 64 Binecuvântaþi-l, ploi ºi rouã, pe Domnul, * 65 binecuvântaþi-l, toate vânturile, pe Domnul! 66 Binecuvântaþi-l, foc ºi cãldurã, pe Domnul, * 67 binecuvântaþi-l, frig ºi arºiþã, pe Domnul! 68 Binecuvântaþi-l, rouã ºi chiciurã, pe Domnul, * 69 binecuvântaþi-l, ger ºi îngheþ, pe Domnul! 70 Binecuvântaþi-l, gheþuri ºi zãpezi, pe Domnul, * 71 binecuvântaþi-l, nopþi ºi zile, pe Domnul! 72 Binecuvântaþi-l, luminã ºi întuneric, pe Domnul, * 73 binecuvântaþi-l, fulgere ºi nori, pe Domnul! 74 Sã-l binecuvânteze pãmântul pe Domnul, * sã-l laude ºi sã-l preamãreascã în veci! 75 Binecuvântaþi-l, munþi ºi dealuri, pe Domnul, * 76 binecuvântaþi-l, tot ce rãsare pe pãmânt, pe Domnul! 77 Binecuvântaþi-l, mãri ºi râuri, pe Domnul, * 78 binecuvântaþi-l, izvoare, pe Domnul! 79 Binecuvântaþi-l, balene ºi tot ce miºcã în ape, pe Domnul, * 80 binecuvântaþi-l, toate pãsãrile cerului, pe Domnul! 81 Binecuvântaþi-l, fiare ºi dobitoace, pe Domnul, * 82 binecuvântaþi-l, voi, fii ai oamenilor, pe Domnul! 83 Binecuvânteazã-l, Israele, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 84 Binecuvântaþi-l, preoþi ai Domnului, pe Domnul, * 85 binecuvântaþi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul!


12

22 august, Sfânta Fecioarã Maria, Reginã

86

Binecuvântaþi-l, duhuri ºi suflete ale drepþilor, pe Domnul, * 87 binecuvântaþi-l, sfinþi ºi smeriþi cu inima, pe Domnul! 88 Binecuvântaþi-l, voi, Anania, Azaria ºi Misael, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! Sã binecuvântãm pe Tatãl ºi pe Fiul ºi pe Duhul Sfânt, * sã-l lãudãm ºi sã-l preamãrim în veci! 56 Binecuvântat eºti în tãria cerului, * vrednic de laudã ºi preamãrit în veci! La sfârºitul acestei cântãri nu se spune Slavã Tatãlui.

Ant. Tu eºti slava Ierusalimului, tu eºti bucuria lui Israel, tu eºti cinstea neamului nostru. Ant. 3 Bucurã-te pururi, Fecioarã Marie, cãci te-ai învrednicit sã-l porþi pe Cristos, Mântuitorul. Psalmul 149 Noua cântare a sfinþilor Fiii Bisericii, fiii noului popor, vor tresãlta de bucurie pentru regele lor: pentru Cristos (Hesychius). 1

Cântaþi Domnului un cântec nou, * lauda lui în adunarea credincioºilor sãi. 2 Sã se bucure Israel de creatorul sãu, * sã tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor. 3 Sã laude numele lui în dansuri, * sã-i cânte psalmi cu harpa ºi cu cetera. 4 Cãci Domnul îl iubeºte pe poporul sãu * ºi-i încoroneazã pe cei smeriþi cu mântuire. 5 Sã tresalte de bucurie în mãrire, credincioºii lui, * sã scoatã strigãte de bucurie în aºternutul lor. 6 Gura sã le fie plinã de laudele Domnului; * ºi sãbii cu douã tãiºuri sã fie în mâinile lor,


Laudele

13

7

ca sã arunce rãzbunare asupra neamurilor * ºi pedeapsã asupra popoarelor; 8 ca sã-i lege pe regii lor în lanþuri * ºi pe mai-marii lor în cãtuºe de fier, 9 ca sã facã cu ei judecata care a fost scrisã; * aceasta este o cinste pentru toþi credincioºii lui. Ant. Bucurã-te pururi, Fecioarã Marie, cãci te-ai învrednicit sã-l porþi pe Cristos, Mântuitorul. lECTuRA SCuRTÃ

Cf. Is 61,10

Mã voi bucura din toatã inima în Domnul ºi va tresãlta de veselie sufletul meu în Dumnezeul meu, cãci m-a îmbrãcat cu haina mântuirii ºi cu mantia dreptãþii m-a învãluit, ca pe o mireasã împodobitã cu giuvaierele sale. RESPONSORIul SCuRT R. Domnul a ales-o * ºi a iubit-o mai mult decât pe toate fãpturile. Domnul a ales-o. V. În cortul sãu a adus-o sã locuiascã * ºi a iubit-o mai mult decât pe toate fãpturile. Slavã Tatãlui. Domnul a ales-o.

Ant. la Benedictus: Regina lumii, Marie pururea Fecioarã, tu l-ai nãscut pe Cristos Domnul, mântuitorul tuturor. CÂNTAREA dIN EvANGhElIE – Benedictus Lc 1,68-79 Despre Mesia ºi Înaintemergãtorul sãu 68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, * pentru cã a vizitat ºi a rãscumpãrat poporul sãu, 69 ºi ne-a înãlþat o putere de mântuire * în casa lui David, slujitorul sãu, 70 precum a promis prin gura sfinþilor sãi profeþi * care au fost în vechime, 71 sã ne mântuiascã de vrãjmaºii noºtri * ºi de mâna tuturor acelora care ne urãsc.


14

22 august, Sfânta Fecioarã Maria, Reginã

72

Astfel îºi aratã îndurarea faþã de pãrinþii noºtri * ºi îºi aduce aminte de legãmântul sãu cel sfânt. 73 De jurãmântul pe care l-a fãcut lui Abraham, pãrintele nostru, * cã ne va dãrui harul, 74 ca, eliberaþi din mâna duºmanilor noºtri, * sã-i slujim fãrã teamã, 75 în sfinþenie ºi dreptate, sub privirea lui, * în toate zilele vieþii noastre. 76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema: * cãci vei merge înaintea Domnului sã pregãteºti cãile sale, 77 pentru a da poporului sãu cunoºtinþa mântuirii * întru iertarea pãcatelor, 78 prin iubirea îndurãtoare a Dumnezeului nostru, * cu care ne va vizita, Cel care Rãsare din înãlþime 79 ca sã lumineze pe cei care se aflã în întuneric ºi în umbra morþii * ºi sã îndrepte paºii noºtri pe calea pãcii. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Regina lumii, Marie pururea Fecioarã, tu l-ai nãscut pe Cristos Domnul, mântuitorul tuturor. RuGÃCIuNEA uNIvERSAlà Sãrbãtorindu-l pe Mântuitorul nostru, care a binevoit sã se nascã din Fecioara Maria, sã-l implorãm: Sã mijloceascã pentru noi, Doamne, Maica ta! Cristoase, mântuitorul lumii, care prin puterea rãscum pãrãrii aduse de tine ai ferit-o pe Maica ta de orice prihanã a pãcatului, – fereºte-ne de orice pãcat. Cristoase, rãscumpãrãtorul nostru, care ai fãcut-o pe neprihãnita Fecioarã Maria lãcaºul tãu preacurat ºi sanc tuarul Duhului Sfânt, – fã-ne temple nepieritoare ale Duhului tãu.


Ora medie

15

Cuvântule veºnic, tu, ai învãþat-o pe Maica ta sã aleagã partea cea mai bunã, – dãruieºte-ne harul sã o imitãm, cãutând hrana nepieritoare pentru viaþa veºnicã. Rege al regilor, care ai voit sã o ridici alãturi de tine la ceruri, cu trupul ºi cu sufletul, pe Maica ta, – ridicã pururi gândurile noastre la cele de sus. Stãpâne al cerului ºi al pãmântului, care ai aºezat-o pe Maria ca Reginã la dreapta ta, – dãruieºte-ne sã ne învrednicim a fi pãrtaºi de slava ei. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care ai voit ca Nãscãtoarea Fiului tãu sã fie Mama ºi Regina noastrã, dã-ne, te rugãm, harul ca, sprijiniþi de mijlocirea ei, sã avem parte de slava fiilor tãi în împãrãþia cereascã. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Ora medie V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNul O, Dumnezeule preasfânt, Luminã tu ne dai în zori, Iar la amiazã ne cobori, De sus, cãldurã pe pãmânt.


16

22 august, Sfânta Fecioarã Maria, Reginã

Al patimii nãvalnic foc Tu stinge-l, Doamne, în noi toþi; Din inimi ura sã o scoþi ªi dragoste sã pui în loc. Sã fie Tatãl lãudat, ªi Fiul cel nãscut din el, ªi Duhul dragostei, la fel, Primeascã cinste ne-ncetat. Amin. PSAlMOdIA Ant. Mama lui Isus a zis: „Faceþi tot ce vã va spune”. Psalmul 122 (123) Încrederea poporului în Dumnezeu Doi orbi... au strigat: „Doamne, Fiul lui David, ai milã de noi!” (Mt 20,30). 1 Cãtre tine îmi ridic ochii, * cãtre tine, care locuieºti în ceruri. 2 Iatã, ca ochii slujitorilor spre mâna stãpânilor, * ca ochii slujitoarei spre mâna stãpânei sale, aºa sunt ochii noºtri îndreptaþi spre Domnul, Dumnezeul nostru, * pânã când ne va arãta îndurarea sa. 3 Ai milã de noi, Doamne, ai milã de noi, * cãci suntem prea sãtui de ocarã. 4 Prea sãtul ne este sufletul † de batjocurile celor care ne urãsc, * de dispreþul celor îngâmfaþi. Psalmul 123 (124) Ajutorul nostru este în numele Domnului Domnul i-a zis lui Paul: „Nu-þi fie teamã... cãci eu sunt cu tine!” (Fap 18,9-10).


Ora medie 1

De n-ar fi fost Domnul de partea noastrã – s-o spunã Israel, – † 2 de n-ar fi fost Domnul de partea noastrã, * când oameni s-au ridicat împotriva noastrã, 3 atunci ne-ar fi înghiþit de vii * în focul mâniei lor; 4 atunci ne-ar fi înecat apele, † ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, * 5 atunci ar fi trecut peste noi valuri nãprasnice. 6 Binecuvântat sã fie Domnul, * care nu ne-a lãsat pradã dinþilor lor! 7 Sufletul nostru a scãpat † ca o pasãre din laþul vânãtorului: * laþul s-a rupt ºi noi am scãpat. 8 Ajutorul nostru este în numele Domnului, * care a fãcut cerul ºi pãmântul. Psalmul 124 (125) Domnul este ocrotitorul poporului sãu Pacea lui Dumnezeu asupra lui Israel (Gal 6,16). 1 Cei care se încred în Domnul sunt ca Muntele Sionului: * el nu se clatinã, ci rãmâne în veac. 2 Munþii înconjoarã Ierusalimul, † ºi Domnul stã împrejurul poporului sãu * de acum ºi pânã-n veac. 3 Sceptrul celui nelegiuit nu va rãmâne peste moºtenirea celor drepþi, * ca nu cumva cei drepþi sã-ºi întindã mâinile spre nelegiuire. 4 Fã bine, Doamne, celor buni * ºi celor drepþi cu inima, 5 iar pe cei ce se abat pe cãrãri strâmbe † Domnul îi va aduna cu cei care sãvârºesc fãrãdelegea. * Pace peste Israel!

17


22 august, Sfânta Fecioarã Maria, Reginã

18

Ant. Mama lui Isus a zis: „Faceþi tot ce vã va spune”. Zah 9,9a lECTuRA SCuRTÃ Tresaltã de bucurie, fiica Sionului! Strigã de veselie, fiica Ierusalimului! Iatã, regele tãu vine la tine; el este drept ºi biruitor. V. Fericit este sânul Fecioarei Maria. R. Care l-a purtat pe Fiul Tatãlui veºnic. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care ai voit ca Nãscãtoarea Fiului tãu sã fie Mama ºi Regina noastrã, dã-ne, te rugãm, harul ca, sprijiniþi de mijlocirea ei, sã avem parte de slava fiilor tãi în împãrãþia cereascã. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. vesperele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNul Rãnit de pãcat e tot omul sub soare, Pãcatul ne-apasã ºi rana ne doare; Fecioarã ºi Mamã, Reginã preablândã, Tu poþi sã ne scapi de blestem ºi osândã. Urmaºilor Evei speranþa e moartã, Dar Domnul prin tine deschide o poartã;


Vesperele

19

Rugãmu-ne þie, Marie, tu ce þii, Cu cheile porþii, speranþa vieþii. Vezi inima noastrã ce pare de stâncã. Revarsã într-însa cãinþã adâncã; Din ochii tãi lacrimi sã cadã în ploaie, Doar lacrimi de mamã mai pot s-o înmoaie. Vãzându-te-n rugã, Fecioarã preabunã, În jurul tãu sfinþii din cer se adunã. Nu eºti doar reginã, eºti mamã ºi sorã; La toþi de la Domnul iertare implorã. În lumea întreagã e moartea stãpânã, ªi timpul ce trece spre dânsa ne mânã. În ultima clipã, rugãmu-ne, vino ªi ia-ne la tine în ceruri, Regino. Mãrim azi pe Fiul, pe veºnicul Tatã, Pe Duhul, izvor de iubire curatã, Treimea ce-a vrut o regeascã cununã ªi strai de mãrire, Fecioarã, sã-þi punã. Amin. PSAlMOdIA Ant. 1 Bucurã-te, Marie, cea plinã de har, Domnul este cu tine. Psalmul 121 (122) M-am bucurat când mi s-a spus: † „Sã mergem la casa Domnului”. * 2 Iatã, picioarele noastre au ajuns la porþile tale, Ierusalime! 3 Ierusalimul este zidit * ca o cetate bine întãritã. 4 Acolo urcã seminþiile, seminþiile Domnului, † dupã legea lui Israel, * ca sã laude numele Domnului. 5 Cãci acolo sunt scaunele de judecatã, * tronurile casei lui David. 1


20

22 august, Sfânta Fecioarã Maria, Reginã

6

Rugaþi-vã pentru pacea Ierusalimului: * „Sã fie în siguranþã cei care te iubesc! 7 Pacea sã locuiascã între zidurile tale * ºi liniºtea în palatele tale”. 8 De dragul fraþilor ºi prietenilor mei, * eu spun: „Pace þie!” 9 De dragul casei Domnului, Dumnezeului nostru, * mã rog pentru fericirea ta! Ant. Bucurã-te, Marie, cea plinã de har, Domnul este cu tine. Ant. 2 Iatã slujitoarea Domnului: fie mie dupã cuvântul tãu. Psalmul 126 (127) 1

Dacã Domnul n-ar zidi casa, * în zadar ar trudi cei care o zidesc. Dacã Domnul n-ar pãzi cetatea, * în zadar ar veghea cel care o pãzeºte. 2 În zadar vã sculaþi dis-de-dimineaþã ºi vã culcaþi târziu, † mâncându-vã pâinea în obosealã, * pe când Domnul o dã preaiubiþilor sãi în timpul somnului. 3 Iatã, moºtenire de la Domnul sunt fiii, * rodul sânului este rãsplatã de la el. 4 Ca sãgeþile în mâna celui viteaz, * aºa sunt fiii tinereþilor. 5 Fericit bãrbatul care-ºi umple tolba cu ei; * nu se va face de ruºine când va vorbi cu duºmanii sãi la poartã. Ant. Iatã slujitoarea Domnului: fie mie dupã cuvântul tãu. Ant. 3 Binecuvântatã eºti tu între femei ºi binecuvântat este rodul trupului tãu.


Vesperele

21

Cântarea

Ef 1,3-10

3

Binecuvântat sã fie Dumnezeu ºi Tatãl Domnului nostru Isus Cristos, * care ne-a copleºit cu binecuvântarea sa spiritualã în ceruri, în Cristos. 4 În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, * ca sã fim sfinþi ºi fãrã prihanã în faþa lui, în dragoste. 5 El a orânduit de mai înainte † sã fim adoptaþi ca fii, prin Isus Cristos, în el, * dupã bunul plac al voinþei sale, 6 spre lauda gloriei harului sãu, * pe care ni l-a dãruit prin Fiul sãu preaiubit. 7 Prin sângele lui avem rãscumpãrarea, * iertarea pãcatelor; prin bogãþia harului sãu † 8 care a prisosit în noi, * în toatã înþelepciunea ºi înþelegerea. 9 El ne-a descoperit misterul voinþei sale * dupã bunãvoinþa sa, pe care îl hotãrâse de mai înainte în el, * 10 ca sã-l înfãptuiascã la împlinirea timpurilor, recapitulând toate în Cristos, * cele din cer ºi cele de pe pãmânt. Ant. Binecuvântatã eºti tu între femei ºi binecuvântat este rodul trupului tãu. lECTuRA SCuRTÃ

Gal 4,4-5

Când a venit împlinirea timpului, Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul sãu, nãscut din femeie, nãscut sub lege, ca sã-i rãscumpere pe cei care sunt sub lege, ca sã primim înfierea.


22

22 august, Sfânta Fecioarã Maria, Reginã

RESPONSORIul SCuRT R. Bucurã-te, Marie, cea plinã de har, * Domnul este cu tine! Bucurã-te. V. Binecuvântatã eºti tu între femei ºi binecuvântat este rodul trupului tãu; * Domnul este cu tine! Slavã Tatãlui. Bucurã-te. Ant. la Magnificat: Fericitã eºti, Fecioarã Marie, cãci ai crezut cele spuse þie de Domnul! Tu domneºti alãturi de Cristos în veci. CÂNTAREA dIN EvANGhElIE – Magnificat Lc 1,46-55 Tresãltarea de bucurie a sufletului în Domnul 46 Sufletul meu * îl preamãreºte pe Domnul 47 ºi duhul meu tresaltã de bucurie * în Dumnezeu, mântuitorul meu, 48 cãci a privit la smerenia slujitoarei sale. * Iatã, de acum toate popoarele mã vor numi fericitã, 49 cãci mi-a fãcut lucruri mari Cel Atotputernic, * ºi numele lui e sfânt. 50 Milostivirea lui rãmâne din neam în neam * peste cei ce se tem de el. 51 A arãtat puterea braþului sãu, * i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, 52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici * ºi i-a înãlþat pe cei smeriþi; 53 pe cei flãmânzi i-a copleºit cu bunuri, * iar pe cei bogaþi i-a lãsat cu mâinile goale. 54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul sãu, * amintindu-ºi de îndurarea sa, 55 dupã cum a promis pãrinþilor noºtri, * lui Abraham ºi urmaºilor lui în veci. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin.


Vesperele

23

Ant. Fericitã eºti, Fecioarã Marie, cãci ai crezut cele spuse þie de Domnul! Tu domneºti alãturi de Cristos în veci. RuGÃCIuNEA uNIvERSAlà Sã-l preamãrim din toatã inima cu cântãri de laudã pe Dumnezeu, Tatãl atotputernicul, care a voit ca Maria, mama Fiului sãu, sã fie cinstitã de toate neamurile ºi generaþiile, ºi sã-l rugãm cu umilinþã: Sã mijloceascã pentru noi cea plinã de har! Sau: Priveºte la cea plinã de har ºi ascultã-ne! Dumnezeule, care înfãptuieºti lucruri minunate, care pe preacurata Fecioarã Maria ai fãcut-o pãrtaºã cu trupul ºi cu sufletul de slava cereascã a lui Cristos, – cãlãuzeºte inimile fiilor tãi spre aceeaºi slavã. Dumnezeule, care ne-ai dat-o pe Maria ca mamã, dãruieºte, prin mijlocirea ei, vindecare celor bolnavi, mângâiere celor întristaþi, iertare pãcãtoºilor, – ºi tuturor mântuire ºi pace. Dumnezeule, care ai fãcut-o pe Maria plinã de har, – dãruieºte tuturor belºugul harului tãu. Biserica ta sã fie un gând ºi o inimã în iubire, – iar credincioºii într-un suflet sã stãruie în rugãciune împreunã cu Maria, mama lui Isus. Dumnezeule, care ai încoronat-o pe Maria ca Regina cerului, – primeºte-i pe cei rãposaþi sã se bucure în veci, împreunã cu toþi sfinþii, în împãrãþia ta. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care ai voit ca Nãscãtoarea Fiului tãu sã fie Mama ºi Regina noastrã, dã-ne, te rugãm, harul ca, sprijiniþi de mijlocirea ei, sã avem parte de slava fiilor tãi în împãrãþia cereascã. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin.


24

22 august, Sfânta Fecioarã Maria, Reginã

Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Completoriul V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNul Acum, când e timpul de mers la culcare, În rugã mai cerem o datã-ndurare: Privirile tale ce pururi sunt treze Asuprã-ne, Doamne, mereu sã vegheze. În vis mintea noastrã te aibã pe tine Iar inima noastrã de doru-þi suspine, Te cânte pe tine, te simtã aproape, Sã nu laºi ca bezna de tot sã ne-ngroape. Ne fie odihna ºi somnul în pace; Cât timp trupul nostru puterea-ºi reface, ªi-i noapte adâncã, ºi bezna dominã, Ne fii tu, Cristoase, în beznã luminã. Rugãmu-ne þie cu fruntea plecatã, Ascultã-ne ruga, cerescule Tatã, Cu Fiul cel care-i cu tine de-o fire ªi Duhul cel Sfânt cel ce-i Duh de iubire. Amin. PSAlMOdIA Ant. Doamne Dumnezeule, tu eºti rãbdãtor ºi plin de îndurare. Psalmul 85 (86) Rugãciunea sãracului la vreme de restriºte Binecuvântat sã fie Dumnezeu, care ne mângâie în orice strâmtorare (2Cor 1,3.4).


Completoriul 1

25

Pleacã-þi, Doamne, urechea ºi rãspunde-mi, * pentru cã sunt sãrman ºi nefericit. 2 Pãzeºte-mi sufletul, pentru cã îþi sunt credincios. † Mântuieºte, Dumnezeul meu, pe slujitorul tãu, * care ºi-a pus încrederea în tine. 3 Ai milã de mine, Doamne, * cãtre tine strig toatã ziua. 4 Fã sã se bucure sufletul slujitorului tãu, * cãci eu înalþ sufletul meu cãtre tine, Doamne! 5 Cãci tu, Doamne, eºti bun ºi îndurãtor, * plin de dragoste faþã de cei care te cheamã. 6 Ascultã-mi, Doamne, rugãciunea; * ia aminte la glasul cererii mele. 7 În ziua necazului meu, strig cãtre tine * pentru cã tu îmi dai ascultare. 8 Doamne, nu este nimeni asemenea þie între dumnezei * ºi nimic nu este ca lucrãrile tale. 9 Toate popoarele pe care le-ai fãcut vor veni, † se vor prosterna în faþa ta, Doamne, * ºi vor preamãri numele tãu, 10 pentru cã eºti mare ºi sãvârºeºti lucruri minunate, * tu singur eºti Dumnezeu! 11 Învaþã-mã, Doamne, calea ta * ºi voi umbla în adevãrul tãu; dã-mi o inimã simplã * ca sã se teamã de numele tãu. 12 Îþi mulþumesc, Doamne, Dumnezeul meu, din toatã inima mea, * ºi voi preamãri numele tãu în veac. 13 Cãci mare este mila ta faþã de mine * ºi tu ai eliberat sufletul meu din adâncul infernului. 14 Dumnezeule, cei mândri s-au ridicat împotriva mea, † ºi o adunãturã de oameni violenþi vor sã-mi ia sufletul, * ºi nu te-au pus pe tine înaintea lor.


26

22 august, Sfânta Fecioarã Maria, Reginã

15

Tu, Doamne, eºti Dumnezeu îndurãtor ºi bun, * încet la mânie ºi plin de dragoste ºi adevãr. 16 Priveºte-mã ºi fie-þi milã de mine; † dã slujitorului tãu putere, * ºi mântuieºte-l pe fiul slujitoarei tale. 17 Fã un semn de bunãvoinþã faþã de mine, † ca sã vadã cei ce mã urãsc ºi sã se ruºineze, * cãci tu, Doamne, m-ai ajutat ºi m-ai mângâiat. Ant. Doamne Dumnezeule, tu eºti rãbdãtor ºi plin de îndurare. 1Tes 5,9-10 lECTuRA SCuRTÃ Dumnezeu ne-a rânduit pentru dobândirea mântuirii prin Domnul nostru Isus Cristos, care a murit pentru noi pentru ca, fie cã veghem, fie cã dormim, sã trãim împreunã cu el. RESPONSORIul SCuRT R. În mâinile tale, Doamne, * încredinþez sufletul meu. În mâinile tale. V. Ne-ai rãscumpãrat, Doamne, Dumnezeul adevãrului, * îþi încredinþez sufletul meu. Slavã Tatãlui. În mâinile tale. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. CÂNTAREA dIN EvANGhElIE – nunc diMittis Lc 2,29-32 Cristos - lumina neamurilor ºi slava lui Israel 29 Acum slobozeºte pe slujitorul tãu, Stãpâne, * dupã cuvântul tãu, în pace, 30 cãci au vãzut ochii mei * mântuirea ta, 31 pe care ai pregãtit-o * înaintea tuturor popoarelor, 32 luminã spre luminarea neamurilor * ºi slava poporului tãu, Israel.


Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria

27

Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. Rugãciunea de încheiere Dãruieºte, Doamne, trupurilor noastre odihnã spre întãrire, iar ceea ce am semãnat astãzi prin munca noastrã, fã sã aducã rod de viaþã veºnicã. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Apoi se spune binecuvântarea, chiar ºi atunci când se recitã în particular:

Noapte liniºtitã ºi sfârºit bun sã ne dea nouã atotputernicul Dumnezeu. R. Amin. Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria Apoi se spune una dintre urmãtoarele antifone:

Maicã binecuvântatã a Rãscumpãrãtorului, Poarta cerului pururi deschisã, Steaua mãrii, vino în ajutorul poporului ce cade ºi vrea sã se ridice, tu, care ai nãscut, spre uimirea fãpturii, pe Cel Preasfânt ce þi-e Pãrinte, Fecioarã de-a pururi, care ai primit din gura îngerului Gabriel vestirea, îndurã-te de noi, pãcãtoºii. Sau:

Te bucurã, a cerului Reginã, A îngerilor Doamnã ºi Stãpânã. Tu-ai odrãslit mlãdiþa mântuirii ªi poartã eºti luminii nemuririi! Te bucurã, Fecioarã preaslãvitã, Decât fãptura toatã mai mãritã! Te salutãm, a cerului minune; Du la Cristos a noastrã rugãciune! Sau:

Bucurã-te, Reginã, Maica milei, viaþa, mângâierea ºi speranþa noastrã, bucurã-te!


22 august, Sfânta Fecioarã Maria, Reginã

28

Cãtre tine strigãm, surghiuniþii fii ai Evei; cãtre tine suspinãm, gemând ºi plângând în aceastã vale de lacrimi. Aºadar, Mijlocitoarea noastrã, întoarce spre noi ochii tãi cei milostivi ºi, dupã surghiunul acesta, aratã-ni-l nouã pe Isus, binecuvântatul rod al trupului tãu. O milostivã, o blândã, o dulce Fecioarã Marie! Sau:

Sub ocrotirea ta alergãm, sfântã Nãscãtoare de Dumnezeu, nu ne dispreþui rugãciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieºte pururea de toate primejdiile, Fecioarã slãvitã ºi binecuvântatã. Amin.


Sf. Fec. Maria Regina