Page 1


29 august MARTIRIUL SFÂNTULUI IOAN BOTEZÃTORUL Comemorare Invitatoriul V. Doamne, deschide-mi buzele. R. ªi gura mea va vesti lauda ta.

Ant. Veniþi sã-l adorãm pe Mielul lui Dumnezeu, cãruia Ioan i-a fost înainte-mergãtor în pãtimire! Psalmul 94 (95) Chemare la preamãrirea lui Dumnezeu Îndemnaþi-vã unii pe alþii în fiecare zi, pânã când putem zice: „Astãzi!” (Evr 3,13). 1

Veniþi sã cântãm cu veselie Domnului, sã strigãm cu bucurie cãtre stânca mântuirii noastre! 2 Sã mergem înaintea lui cu cântece de laudã ºi în cântãri de psalmi sã-l preamãrim! 3

Cãci mare Dumnezeu este Domnul ºi mare împãrat peste toþi zeii; 4 în mâna lui sunt adâncurile pãmântului ºi ale lui sunt înãlþimile munþilor; 5 a lui este marea, cãci el a fãcut-o, ºi mâinile lui au plãsmuit uscatul. 6 Veniþi sã ne închinãm ºi sã ne plecãm în faþa lui ºi sã îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 7 cãci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care el îl pãstoreºte, turma pe care mâna lui o cãlãuzeºte.


2

29 august, Martiriul sfântului Ioan Botezãtorul

8

O, de aþi asculta astãzi glasul lui: „Nu vã împietriþi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa, în pustiu; 9 acolo m-au ispitit pãrinþii voºtri, m-au pus la încercare, deºi au vãzut lucrãrile mele. 10 Patruzeci de ani m-a dezgustat neamul acesta; de aceea am zis: Este un popor cu inima rãtãcitã, 11 nu au cunoscut cãile mele; de aceea am jurat în mânia mea: Nu vor intra în odihna mea!” Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Veniþi sã-l adorãm pe Mielul lui Dumnezeu, cãruia Ioan i-a fost înainte-mergãtor în pãtimire! Psalmul cu antifona sa se poate eventual omite, dacã Invitatoriul se spune înainte de Laude.

Oficiul lecturilor V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Cel ce este lui Mesia Mergãtorul înainte, Cel ce spune adevãrul cu nãprasnice cuvinte, Torþã ce-i mereu aprinsã, rãspândind în jur luminã, Crainic veºnicei Lumine ce în lume va sã vinã, Pentru toate cele spuse, nu cu vorba gurii doarã, Ci cu viaþa ºi cu fapta, e dispus oricând sã moarã; ªi acesta este preþul: capu-ºi pune chezãºie Pentru marea profeþie ce cu sânge o subscrie.


Oficiul lecturilor

3

Minunatã e venirea lui pe lume ºi e semnul Altei naºteri minunate ce-o vesteºte el, nedemnul. În Iordan, apoi, pe Domnul, fãrã voie, botezându-l, Alt botez el prevesteºte ce avea sã-i vinã rândul. Mucenicul sfânt, pe care teama morþii nu-l înfrânge, Lui Mesia-i pregãteºte drum deschis, stropit cu sânge. Moartea lui e ca ºi steaua ce vesteºte dimineaþa Pentru cel ce-avea sã moarã ca s-aducã lumii viaþa. Ne-a deschis Ioan o cale; sã ne-ajuþi preabune Tatã, Sã urmãm mereu în viaþã calea nouã arãtatã, Ca s-avem ºi noi rãsplata celor tari ce nu se-ndoaie Ca o trestie izbitã de furtunã ºi de ploaie. Amin. PSALMOdIA Ant. 1 Ridicã-te, Doamne, în ajutorul meu. Psalmul 34 (35),1-2.3c.9-19.22-23.27-28 Domnul, mântuieºte în timp de prigoanã S-au adunat... ºi s-au sfãtuit ca sã-l prindã pe Isus prin viclenie ºi sã-l ucidã (Mt 26,3.4). I 1 Judecã-i tu, Doamne, pe cei care mã judecã, * luptã tu cu cei ce luptã împotriva mea! 2 Apucã scutul ºi pavãza * ºi ridicã-te în ajutorul meu! 3c Spune sufletului meu: * „Eu sunt mântuirea ta”. 9 Iar sufletul meu va tresãlta în Domnul, * se va desfãta de mântuirea lui. 10 Toate oasele mele vor zice: * „Cine e ca tine, Doamne? Tu, care mântuieºti pe cel sãrman de mâna celor mai puternici decât el, * pe cel sãrac ºi lipsit de cei ce-l jefuiesc”.


4

29 august, Martiriul sfântului Ioan Botezãtorul

11

S-au ridicat martori mincinoºi, * care mã întreabã de lucruri pe care nu le ºtiu; 12 ei mã rãsplãtesc cu rãu în loc de bine, * sufletul meu e cuprins de dezolare. Ant. Ridicã-te, Doamne, în ajutorul meu. Ant. 2 Judecã-mi dreptatea ºi apãrã-mã, cãci eºti puternic, Doamne. II 13 Iar eu, când ei erau bolnavi, mã îmbrãcam în sac, † îmi smeream sufletul cu post * ºi în inima mea mã rugam pentru ei neîncetat. 14 Mã zbãteam ca pentru un prieten al meu, ca pentru un frate, † ca ºi cum mi-aº fi jelit mama, * aºa eram zdrobit de durere. 15 Dar ei se bucurã când mã clatin; † se adunã, se strâng împotriva mea ca sã mã loveascã, ºi eu nu ºtiam; * ca sã mã sfâºie fãrã încetare, 16 mã ispitesc, mã batjocoresc în fel ºi chip, * scrâºnesc din dinþi împotriva mea. Ant. Judecã-mi dreptatea ºi apãrã-mã, cãci eºti puternic, Doamne. Ant. 3 Limba mea va vesti ziua întreagã dreptatea ta. III Doamne, cât vei mai privi? † Scapã sufletul meu de rãutatea lor, * de puii de leu, pe mine, cel pãrãsit! 18 Te voi preamãri în adunarea cea mare, * în mijlocul unui popor puternic te voi lãuda. 19 Sã nu râdã de mine duºmanii mei mincinoºi, * nici sã facã semne cu ochiul cei care mã urãsc fãrã motiv! 17


Oficiul lecturilor

5

22

Tu ai vãzut, Doamne. Nu sta în tãcere! * Doamne, nu te îndepãrta de mine! 23 Ia aminte ºi ridicã-te la judecata mea, * Dumnezeul meu ºi Domnul meu, în apãrarea cauzei mele! 27 Sã tresalte de veselie ºi sã se bucure * cei care voiesc dreptatea mea, sã spunã pururi: † „Preaînãlþat fie Domnul, * cel care vrea pacea slujitorului sãu”. 28 ªi limba mea va vesti dreptatea ta * ºi voi cânta lauda ta ziua întreagã. Ant. Limba mea va vesti ziua întreagã dreptatea ta. V. Fiul meu, pãstreazã cuvintele mele. R. Pãzeºte poruncile mele ºi vei trãi. LECTURA îNTÂI Din cartea lui Iob

40,1-14; 42,1-6

Iob se supune maiestãþii divine Domnul i s-a adresat lui Iob ºi a zis: 2 „Oare va înceta cel care se ceartã cu Cel Atotputernic? Cel care îl acuzã pe Dumnezeu trebuie sã rãspundã!” 3 Iob i-a rãspuns Domnului ºi a zis: 4 „Iatã, am vorbit cu uºurãtate; ce sã-þi rãspund? Îmi pun mâna la gurã. 5 Am vorbit o datã ºi nu voi repeta; de douã ori, ºi nu voi mai adãuga nimic”. 6 Domnul i-a rãspuns lui Iob din mijlocul furtunii ºi i-a zis: 7 „Încinge-þi coapsele ca un viteaz, eu te voi întreba ºi tu îmi vei da lãmuriri. 8 Vrei sã consideri fãrã rost judecata mea? Vrei sã mã condamni pe mine, pentru ca tu sã fii gãsit drept? 9 Ai tu un braþ ca al lui Dumnezeu, ºi vocea ta tunã ca a lui? 40,1


6

29 august, Martiriul sfântului Ioan Botezãtorul

10

Împodobeºte-te cu mãreþie ºi mãrire, îmbracã-te cu strãlucire ºi cu slavã! 11 Varsã-þi valurile mâniei tale, ºi umileºte-i cu o privire pe toþi cei trufaºi! 12 Priveºte-i pe toþi cei îngâmfaþi ºi fã-i de ruºine, zdrobeºte-i pe loc pe cei nelegiuiþi, 13 ascunde-i pe toþi împreunã în þãrânã, ºi închide feþele lor în groapã! ªi atunci eu însumi te voi lãuda, pentru cã dreapta ta te poate mântui”. 42,1 Iob i-a rãspuns Domnului: 2 „ªtiu cã toate le poþi ºi cã nu este nici un gând care sã-þi fie ascuns. 3 «Cine este acela care, fãrã sã cunoascã nimic, îmi poate întuneca planurile?» De aceea, recunosc cã am vorbit, fãrã sã înþeleg, despre minuni care depãºesc ºtiinþa mea. 4 Ascultã-mã ºi voi vorbi; te voi întreba ºi tu sã-mi rãspunzi 5 Eu nu te cunoºteam decât din auzite, dar acum ochiul meu te vede. 6 De aceea, îmi retrag cele spuse ºi fac pocãinþã în praf ºi în cenuºã”. Iob 42,5-6; 40,5.4b RESPONSORIUL R. Eu nu te cunoºteam decât din auzite, Doamne; acum însã ochiul meu te vede, de aceea, îmi retrag cuvântul * ºi fac pocãinþã în praf ºi în cenuºã. V. Am vorbit o datã ºi nu voi mai repeta; de douã ori ºi nu voi mai adãuga nimic. Îmi pun mâna la gurã. * ªi fac pocãinþã. LECTURA A dOUA Din Omiliile sfântului Beda Venerabilul, preot (Omil. 23: CCL 122, 354.356-357)

Precursor al lui Cristos ºi la naºtere, ºi la moarte


Oficiul lecturilor

7

Fericitul precursor al naºterii Domnului, al predicãrii sale ºi al morþii sale, a arãtat în lupta sa o putere demnã de privirile cereºti. Chiar dacã în ochii oamenilor a trebuit sã îndure chinuri, speranþa sa este plinã de nemurire (cf. Înþ 3,4), aºa cum spune Scriptura. Este foarte corect sã amintim prin celebrare solemnã ziua naºterii sale pentru cer. El a fãcut aceastã zi memorabilã prin pãtimirea sa ºi a împurpurat-o cu sângele sãu. Venerarea memoriei sale ºi celebrarea ei în bucuria spiritului este un lucru sfânt. El a confirmat prin martiriu mãrturia pe care a dat-o pentru Domnul. Sfântul Ioan a îndurat închisoarea ºi lanþurile ca mãrturie pentru Rãscumpãrãtorul nostru, pentru cã trebuia sã-i pregãteascã drumul. Pentru el ºi-a dat viaþa, chiar dacã nu a fost obligat sã se lepede de Isus Cristos, ci numai sã lase adevãrul sub tãcere. Totuºi, a murit pentru Cristos. Cristos a spus: Eu sunt adevãrul (In 14,6), de aceea, chiar pentru Cristos ºi-a vãrsat sângele, pentru cã l-a vãrsat pentru adevãr. Dupã cum prin naºtere, prin predicare, prin botez, trebuia sã dea mãrturie despre cel care se va naºte, care va predica ºi va boteza, la fel, suferind, el a arãtat faptul cã ºi Isus Cristos va suferi. Un om de o aºa mãreþie a pus capãt vieþii prezente prin vãrsarea sângelui dupã lunga suferinþã a lanþurilor. El vestea libertatea pãcii veºnice ºi a fost aruncat în închisoare de cei pãcãtoºi. A fost închis în întunericul închisorii cel care a venit sã dea mãrturie despre luminã ºi care a meritat sã fie numit de aceeaºi luminã, care este Cristos, fãclie care arde ºi lumineazã. A fost botezat în propriul sânge cel cãruia i-a fost dat sã-l boteze pe Rãscumpãrãtorul lumii, sã audã glasul Tatãlui deasupra sa ºi sã vadã harul Duhului Sfânt coborând asupra lui. Dar pentru persoane asemenea lui, nu trebuia sã-i vinã greu, ci uºor ºi frumos sã suporte pentru adevãr chinuri trecãtoare care sunt rãsplãtite cu bucurii veºnice. Pentru unul ca el, moartea nu era un eveniment inevitabil sau o necesitate durã. Era, mai degrabã, o rãsplatã, o ramurã de palmier a vieþii veºnice, datoritã mãrturisirii


8

29 august, Martiriul sfântului Ioan Botezãtorul

numelui lui Cristos. De aceea, bine spune Apostolul: Vouã vi s-a dat harul nu numai sã credeþi în Cristos, ci ºi sã suferiþi pentru el (Fil 1,29). El numeºte har al lui Cristos faptul ca cei aleºi sã sufere pentru el: Suferinþele timpului prezent nu se pot compara cu gloria viitoare care ni se va revela (Rom 8,18). RESPONSORIUL Mc 6,17.27 R. Regele Irod a trimis ca sã-l prindã pe Ioan ºi sã-l lege în închisoare, * din cauza Irodiadei, soþia fratelui sãu, Filip, pe care o luase de soþie. V. Fiind trimis un soldat din gardã, l-a decapitat în închisoare, * din cauza. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care ai voit ca sfântul Ioan Botezãtorul sã fie înainte-mergãtorul Fiului tãu ºi în naºtere, ºi în moarte, dã-ne harul sã luptãm cu râvnã ºi curaj spre mãrturisirea învãþãturii tale, dupã exemplul lui, care ºi-a vãrsat sângele pentru adevãr ºi dreptate. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. Laudele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia.


Laudele

9

IMNUL Eºti veºnic ferice, Ioane, cãci cine Din marii proroci e mai mare ca tine? Trãieºti în pustie ºi mori ca martirii, Ferit de pãcat ºi de poftele firii. În ceruri destul de puternic eºti ca sã Înlãturi povara ce veºnic ne-apasã; Ne-ajutã sã facem, precum se cuvine, Cãrãrile vieþii mai drepte, mai line, Ca Domnul cel care, prin muncile tale, În lume-a gãsit pregãtitã o cale, Sã aibã de-asemeni spre noi fiecare O netedã cale, o dreaptã cãrare. Mulþimea de îngeri ºi sfinþi laolaltã Îþi cântã, Treime, cu voce înaltã. Cu ei îþi aducem pioasã cântare, Cerându-þi iertare, sperând îndurare. Amin. PSALMOdIA Ant. 1 Domnul ºi-a întins mâna ºi mi-a atins buzele ºi m-a trimis profet între neamuri. Psalmul 62 (63),2-9 Sufletul însetat de Dumnezeu Cel care pãrãseºte lucrãrile întunericului vegheazã pen tru Dumnezeu. 2 Dumnezeule, tu eºti Dumnezeul meu, * pe tine te caut dis-de-dimineaþã. Sufletul meu e însetat de tine, † pe tine te doreºte trupul meu, * ca un pãmânt pustiu, uscat ºi fãrã apã. 3 Astfel te-am cãutat în sanctuarul tãu, * ca sã contemplu puterea ºi mãreþia ta.


10

29 august, Martiriul sfântului Ioan Botezãtorul

4

Îndurarea ta preþuieºte mai mult decât viaþa, * de aceea buzele mele te laudã. 5 Te voi binecuvânta toatã viaþa mea * ºi voi ridica mâinile mele invocând numele tãu. 6 Ca ºi cum m-aº sãtura cu mãduvã ºi grãsime, * aºa se desfatã buzele mele când gura mea te laudã, 7 când îmi amintesc de tine în aºternutul meu * ºi mã gândesc la tine în ceasurile de veghe, noaptea. 8 Pentru cã ai fost ajutorul meu, * la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. 9 Mã ataºez de tine cu tot sufletul * ºi dreapta ta mã ocroteºte. Ant. Domnul ºi-a întins mâna ºi mi-a atins buzele ºi m-a trimis profet între neamuri. Ant. 2 Irod se temea de Ioan, ºtiindu-l om drept ºi sfânt, ºi îl pãzea. Cântarea

Dan 3,57-88.56

Toatã creatura sã-l laude pe Domnul Aduceþi laudã Dumnezeului nostru, voi, toþi slujitorii lui! (Ap 19,5). 57 Binecuvântaþi-l, toate lucrãrile Domnului, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 58 Binecuvântaþi-l, ceruri, pe Domnul, * 59 binecuvântaþi-l, îngeri ai Domnului, pe Domnul! 60 Binecuvântaþi-l, toate apele care sunteþi deasupra cerului, pe Domnul, * 61 sã-l binecuvânteze orice putere pe Domnul! 62 Binecuvântaþi-l, soare ºi lunã, pe Domnul, * 63 binecuvântaþi-l, stele ale cerului, pe Domnul! 64 Binecuvântaþi-l, ploi ºi rouã, pe Domnul, * 65 binecuvântaþi-l, toate vânturile, pe Domnul!


Laudele 66

11

Binecuvântaþi-l, foc ºi cãldurã, pe Domnul, * binecuvântaþi-l, frig ºi arºiþã, pe Domnul! 68 Binecuvântaþi-l, rouã ºi chiciurã, pe Domnul, * 69 binecuvântaþi-l, ger ºi îngheþ, pe Domnul! 70 Binecuvântaþi-l, gheþuri ºi zãpezi, pe Domnul, * 71 binecuvântaþi-l, nopþi ºi zile, pe Domnul! 72 Binecuvântaþi-l, luminã ºi întuneric, pe Domnul, * 73 binecuvântaþi-l, fulgere ºi nori, pe Domnul! 74 Sã-l binecuvânteze pãmântul pe Domnul, * sã-l laude ºi sã-l preamãreascã în veci! 75 Binecuvântaþi-l, munþi ºi dealuri, pe Domnul, * 76 binecuvântaþi-l, tot ce rãsare pe pãmânt, pe Domnul! 77 Binecuvântaþi-l, mãri ºi râuri, pe Domnul, * 78 binecuvântaþi-l, izvoare, pe Domnul! 79 Binecuvântaþi-l, balene ºi tot ce miºcã în ape, pe Domnul, * 80 binecuvântaþi-l, toate pãsãrile cerului, pe Domnul! 81 Binecuvântaþi-l, fiare ºi dobitoace, pe Domnul, * 82 binecuvântaþi-l, voi, fii ai oamenilor, pe Domnul! 83 Binecuvânteazã-l, Israele, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 84 Binecuvântaþi-l, preoþi ai Domnului, pe Domnul, * 85 binecuvântaþi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul! 86 Binecuvântaþi-l, duhuri ºi suflete ale drepþilor, pe Domnul, * 87 binecuvântaþi-l, sfinþi ºi smeriþi cu inima, pe Domnul! 88 Binecuvântaþi-l, voi, Anania, Azaria ºi Misael, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! Sã binecuvântãm pe Tatãl ºi pe Fiul ºi pe Duhul Sfânt, * sã-l lãudãm ºi sã-l preamãrim în veci! 67


12 56

29 august, Martiriul sfântului Ioan Botezãtorul

Binecuvântat eºti în tãria cerului, * vrednic de laudã ºi preamãrit în veci! La sfârºitul acestei cântãri nu se spune Slavã Tatãlui.

Ant. Irod se temea de Ioan, ºtiindu-l om drept ºi sfânt, ºi îl pãzea. Ant. 3 Irod, dupã ce îl asculta pe Ioan, rãmânea descumpãnit; totuºi, îl asculta cu plãcere. Psalmul 149 Noua cântare a sfinþilor Fiii Bisericii, fiii noului popor, vor tresãlta de bucurie pentru regele lor: pentru Cristos (Hesychius). 1 Cântaþi Domnului un cântec nou, * lauda lui în adunarea credincioºilor sãi. 2 Sã se bucure Israel de creatorul sãu, * sã tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor. 3 Sã laude numele lui în dansuri, * sã-i cânte psalmi cu harpa ºi cu cetera. 4 Cãci Domnul îl iubeºte pe poporul sãu * ºi-i încoroneazã pe cei smeriþi cu mântuire. 5 Sã tresalte de bucurie în mãrire, credincioºii lui, * sã scoatã strigãte de bucurie în aºternutul lor. 6 Gura sã le fie plinã de laudele Domnului; * ºi sãbii cu douã tãiºuri sã fie în mâinile lor, 7 ca sã arunce rãzbunare asupra neamurilor * ºi pedeapsã asupra popoarelor; 8 ca sã-i lege pe regii lor în lanþuri * ºi pe mai-marii lor în cãtuºe de fier, 9 ca sã facã cu ei judecata care a fost scrisã; * aceasta este o cinste pentru toþi credincioºii lui. Ant. Irod, dupã ce îl asculta pe Ioan, rãmânea descumpãnit; totuºi, îl asculta cu plãcere.


Laudele

13

LECTURA SCURTÃ Is 49,1b-2 Domnul m-a chemat de la naºterea mea, din sânul mamei mele mi-a spus pe nume. A fãcut din gura mea sabie ascuþitã, m-a ocrotit la umbra mâinii sale. A fãcut din mine o sãgeatã preferatã ºi m-a pus în tolba sa. RESPONSORIUL SCURT R. Voi aþi trimis la Ioan * ºi el a dat mãrturie adevãrului. Voi. V. El era fãclia ce arde ºi lumineazã * ºi a dat mãrturie adevãrului. Slavã Tatãlui. Voi. Ant. la Benedictus: Prietenul Mirelui, care stã ºi îl ascultã, se bucurã cu bucurie mare de glasul Mirelui: aºadar, bucuria mea s-a împlinit. CÂNTAREA dIN EvANghELIE – Benedictus Lc 1,68-79 Despre Mesia ºi Înaintemergãtorul sãu 68

Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, * pentru cã a vizitat ºi a rãscumpãrat poporul sãu, 69 ºi ne-a înãlþat o putere de mântuire * în casa lui David, slujitorul sãu, 70 precum a promis prin gura sfinþilor sãi profeþi * care au fost în vechime, 71 sã ne mântuiascã de vrãjmaºii noºtri * ºi de mâna tuturor acelora care ne urãsc. 72 Astfel îºi aratã îndurarea faþã de pãrinþii noºtri * ºi îºi aduce aminte de legãmântul sãu cel sfânt. 73 De jurãmântul pe care l-a fãcut lui Abraham, pãrintele nostru, * cã ne va dãrui harul, 74 ca, eliberaþi din mâna duºmanilor noºtri, * sã-i slujim fãrã teamã, 75 în sfinþenie ºi dreptate, sub privirea lui, * în toate zilele vieþii noastre.


14

29 august, Martiriul sfântului Ioan Botezãtorul

76

Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema: * cãci vei merge înaintea Domnului sã pregãteºti cãile sale, 77 pentru a da poporului sãu cunoºtinþa mântuirii * întru iertarea pãcatelor, 78 prin iubirea îndurãtoare a Dumnezeului nostru, * cu care ne va vizita, Cel care Rãsare din înãlþime 79 ca sã lumineze pe cei care se aflã în întuneric ºi în umbra morþii * ºi sã îndrepte paºii noºtri pe calea pãcii. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Prietenul Mirelui, care stã ºi îl ascultã, se bucurã cu bucurie mare de glasul Mirelui: aºadar, bucuria mea s-a împlinit. RUgÃCIUNEA UNIvERSALÃ Sã ne rugãm cu încredere lui Cristos, care l-a trimis pe Ioan sã meargã înaintea sa pentru a pregãti calea Domnului: Vino la noi, Isuse, tu, care rãsari din înãlþime! Tu l-ai fãcut pe Ioan sã tresalte în sânul Elisabetei: – dã-ne harul sã ne bucurãm neîncetat de venirea ta în aceastã lume. Tu ne-ai arãtat calea pocãinþei prin cuvântul ºi prin viaþa lui Ioan Botezãtorul: – întoarce inimile noastre, ca sã împlineascã poruncile împãrãþiei tale. Tu ai voit sã fii vestit prin graiul omenesc: – trimite în lumea întreagã crainici ai evangheliei tale! Tu ai voit sã fii botezat în Iordan de cãtre Ioan, ca sã se împlineascã toatã dreptatea: – dã-ne harul sã lucrãm pentru dreptatea împãrãþiei tale. Tatãl nostru.


Ora medie

15

Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care ai voit ca sfântul Ioan Botezãtorul sã fie înainte-mergãtorul Fiului tãu ºi în naºtere, ºi în moarte, dã-ne harul sã luptãm cu râvnã ºi curaj spre mãrturisirea învãþãturii tale, dupã exemplul lui, care ºi-a vãrsat sângele pentru adevãr ºi dreptate. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Ora medie V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL O, Dumnezeule preasfânt, Luminã tu ne dai în zori, Iar la amiazã ne cobori, De sus, cãldurã pe pãmânt. Al patimii nãvalnic foc Tu stinge-l, Doamne, în noi toþi; Din inimi ura sã o scoþi ªi dragoste sã pui în loc. Sã fie Tatãl lãudat, ªi Fiul cel nãscut din el, ªi Duhul dragostei, la fel, Primeascã cinste ne-ncetat. Amin.


16

29 august, Martiriul sfântului Ioan Botezãtorul

PSALMOdIA Ant. Domnul l-a încununat cu coroana dreptãþii ºi i-a dãruit numele sfânt al slavei. Psalmul 122 (123) Încrederea poporului în Dumnezeu Doi orbi... au strigat: „Doamne, Fiul lui David, ai milã de noi!” (Mt 20,30). 1 Cãtre tine îmi ridic ochii, * cãtre tine, care locuieºti în ceruri. 2 Iatã, ca ochii slujitorilor spre mâna stãpânilor, * ca ochii slujitoarei spre mâna stãpânei sale, aºa sunt ochii noºtri îndreptaþi spre Domnul, Dumnezeul nostru, * pânã când ne va arãta îndurarea sa. 3 Ai milã de noi, Doamne, ai milã de noi, * cãci suntem prea sãtui de ocarã. 4 Prea sãtul ne este sufletul † de batjocurile celor care ne urãsc, * de dispreþul celor îngâmfaþi. Psalmul 123 (124) Ajutorul nostru este în numele Domnului Domnul i-a zis lui Paul: „Nu-þi fie teamã... cãci eu sunt cu tine!” (Fap 18,9-10). 1

De n-ar fi fost Domnul de partea noastrã – s-o spunã Israel, – † 2 de n-ar fi fost Domnul de partea noastrã, * când oameni s-au ridicat împotriva noastrã, 3 atunci ne-ar fi înghiþit de vii * în focul mâniei lor; 4 atunci ne-ar fi înecat apele, † ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, * 5 atunci ar fi trecut peste noi valuri nãprasnice.


Ora medie

17

6

Binecuvântat sã fie Domnul, * care nu ne-a lãsat pradã dinþilor lor! 7 Sufletul nostru a scãpat † ca o pasãre din laþul vânãtorului: * laþul s-a rupt ºi noi am scãpat. 8 Ajutorul nostru este în numele Domnului, * care a fãcut cerul ºi pãmântul. Psalmul 124 (125) Domnul este ocrotitorul poporului sãu Pacea lui Dumnezeu asupra lui Israel (Gal 6,16). 1 Cei care se încred în Domnul sunt ca Muntele Sionului: * el nu se clatinã, ci rãmâne în veac. 2 Munþii înconjoarã Ierusalimul, † ºi Domnul stã împrejurul poporului sãu * de acum ºi pânã-n veac. 3 Sceptrul celui nelegiuit nu va rãmâne peste moºtenirea celor drepþi, * ca nu cumva cei drepþi sã-ºi întindã mâinile spre nelegiuire. 4 Fã bine, Doamne, celor buni * ºi celor drepþi cu inima, 5 iar pe cei ce se abat pe cãrãri strâmbe † Domnul îi va aduna cu cei care sãvârºesc fãrãdelegea. * Pace peste Israel! Ant. Domnul l-a încununat cu coroana dreptãþii ºi i-a dãruit numele sfânt al slavei. Iac 1,12 LECTURA SCURTÃ Fericit este omul care îndurã ispita, pentru cã, dupã ce va fi încercat, va primi coroana vieþii pe care a promis-o Domnul celor care îl iubesc.


29 august, Martiriul sfântului Ioan Botezãtorul

18

V. În Dumnezeu am nãdãjduit. R. Nu mã tem de ce-mi poate face mie omul.

Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care ai voit ca sfântul Ioan Botezãtorul sã fie înainte-mergãtorul Fiului tãu ºi în naºtere, ºi în moarte, dã-ne harul sã luptãm cu râvnã ºi curaj spre mãrturisirea învãþãturii tale, dupã exemplul lui, care ºi-a vãrsat sângele pentru adevãr ºi dreptate. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. vesperele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Cel ce este lui Mesia Mergãtorul înainte, Cel ce spune adevãrul cu nãprasnice cuvinte, Torþã ce-i mereu aprinsã, rãspândind în jur luminã, Crainic veºnicei Lumine ce în lume va sã vinã, Pentru toate cele spuse, nu cu vorba gurii doarã, Ci cu viaþa ºi cu fapta, e dispus oricând sã moarã; ªi acesta este preþul: capu-ºi pune chezãºie Pentru marea profeþie ce cu sânge o subscrie. Minunatã e venirea lui pe lume ºi e semnul Altei naºteri minunate ce-o vesteºte el, nedemnul. În Iordan, apoi, pe Domnul, fãrã voie, botezându-l, Alt botez el prevesteºte ce avea sã-i vinã rândul.


Vesperele

19

Mucenicul sfânt, pe care teama morþii nu-l înfrânge, Lui Mesia-i pregãteºte drum deschis, stropit cu sânge. Moartea lui e ca ºi steaua ce vesteºte dimineaþa Pentru cel ce-avea sã moarã ca s-aducã lumii viaþa. Ne-a deschis Ioan o cale; sã ne-ajuþi preabune Tatã, Sã urmãm mereu în viaþã calea nouã arãtatã, Ca s-avem ºi noi rãsplata celor tari ce nu se-ndoaie Ca o trestie izbitã de furtunã ºi de ploaie. Amin. PSALMOdIA Ant. 1 Fii fãrã teamã înaintea lor, cãci eu sunt cu tine, spune Domnul. Psalmul 114 (116 A) Îl iubesc pe Domnul, * pentru cã ascultã glasul rugãciunii mele. 2 El îºi pleacã urechea spre mine, * în ziua în care îl chem. 3 Mã strângeau lanþurile morþii * ºi mã cuprindeau spaimele infernului, mã chinuiau tristeþea ºi neliniºtea. † 4 Am invocat numele Domnului: * „Doamne, salveazã-mi sufletul!” 5 Domnul este milostiv ºi drept, * Dumnezeul nostru este plin de îndurare. 6 Domnul îi ocroteºte pe cei mici: * am fost umilit ºi el m-a mântuit. 7 Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, * fiindcã Domnul þi-a fãcut bine. 8 El mi-a salvat sufletul de la moarte, † a ferit ochii mei de lacrimi, * picioarele mele de la cãdere. 9 Voi umbla înaintea Domnului * pe pãmântul celor vii. Ant. Fii fãrã teamã înaintea lor, cãci eu sunt cu tine, spune Domnul. 1


20

29 august, Martiriul sfântului Ioan Botezãtorul

Ant. 2 Irod a trimis un cãlãu ºi i-a poruncit sã-i taie capul lui Ioan în închisoare. Psalmul 115 (116 B) Eu mi-am pãstrat credinþa chiar ºi atunci când spuneam: * „Sunt foarte nefericit”. 11 Am spus în tulburarea mea: * „Tot omul este mincinos”. 12 Ce-i voi da în schimb Domnului * pentru tot binele pe care mi l-a fãcut? 13 Voi lua potirul mântuirii * ºi voi invoca numele Domnului. 14 Voi împlini fãgãduinþele fãcute Domnului * de faþã cu tot poporul sãu. 15 Lucru de preþ este în faþa Domnului * moartea credincioºilor sãi. 16 Ascultã-mã, Doamne, cãci sunt slujitorul tãu, * eu, slujitorul tãu, ºi fiul slujitoarei tale; tu ai sfãrâmat lanþurile mele. † 17 Îþi voi aduce jertfã de laudã * ºi voi invoca numele Domnului. 18 Voi împlini fãgãduinþele fãcute Domnului * de faþã cu tot poporul sãu, 19 în curþile casei Domnului, * în mijlocul tãu, Ierusalime! Ant. Irod a trimis un cãlãu ºi i-a poruncit sã-i taie capul lui Ioan în închisoare. 10

Ant. 3 Ucenicii lui Ioan au venit, i-au luat trupul ºi l-au aºezat în mormânt. Cântarea Ap 4,11; 5,9b.10.12b 4,11 Vrednic eºti, Doamne ºi Dumnezeul nostru, * sã primeºti gloria, cinstea ºi puterea, pentru cã tu ai creat toate, * ºi prin voinþa ta au fost create ºi existã!


Vesperele

21

5,9b

Vrednic eºti, Doamne, sã primeºti cartea * ºi sã-i deschizi peceþile, cãci ai fost înjunghiat † ºi în sângele tãu ai rãscumpãrat pentru Dumnezeu * oameni din toate triburile, limbile, popoarele ºi naþiunile 10 ºi ai fãcut din ei o împãrãþie ºi preoþi pentru Dumnezeul nostru, * care vor domni pe pãmânt! 12b Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, † sã primeascã puterea ºi bogãþia ºi înþelepciunea * ºi tãria ºi cinstea ºi gloria ºi binecuvântarea! Ant. Ucenicii lui Ioan au venit, i-au luat trupul ºi l-au aºezat în mormânt. LECTURA SCURTÃ Fap 13,23-25 Din descendenþa lui David, Dumnezeu a ridicat pentru Israel, dupã promisiunea sa, un mântuitor: pe Isus. Înainte de venirea lui, Ioan a predicat un botez al pocãinþei întregului popor al lui Israel. Dar când Ioan era spre sfârºitul cãlãtoriei sale, spunea: „Cine credeþi cã sunt eu? Nu sunt eu acela. Dar iatã cã vine dupã mine unul cãruia nu sunt vrednic sã-i dezleg încãlþãmintea picioarelor”. RESPONSORIUL SCURT R. Prietenul mirelui se bucurã * la glasul mirelui. Prietenul. V. Aceastã bucurie a mea s-a împlinit * la glasul Mirelui. Slavã Tatãlui. Prietenul. Ant. la Magnificat: Nu sunt eu Cristos, ci am fost trimis înaintea lui. Se cuvine ca el sã creascã, iar eu sã mã micºorez. CÂNTAREA dIN EvANghELIE – Magnificat Lc 1,46-55 Tresãltarea de bucurie a sufletului în Domnul


22

29 august, Martiriul sfântului Ioan Botezãtorul

46

Sufletul meu * îl preamãreºte pe Domnul 47 ºi duhul meu tresaltã de bucurie * în Dumnezeu, mântuitorul meu, 48 cãci a privit la smerenia slujitoarei sale. * Iatã, de acum toate popoarele mã vor numi fericitã, 49 cãci mi-a fãcut lucruri mari Cel Atotputernic, * ºi numele lui e sfânt. 50 Milostivirea lui rãmâne din neam în neam * peste cei ce se tem de el. 51 A arãtat puterea braþului sãu, * i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, 52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici * ºi i-a înãlþat pe cei smeriþi; 53 pe cei flãmânzi i-a copleºit cu bunuri, * iar pe cei bogaþi i-a lãsat cu mâinile goale. 54

L-a sprijinit pe Israel, slujitorul sãu, * amintindu-ºi de îndurarea sa, 55 dupã cum a promis pãrinþilor noºtri, * lui Abraham ºi urmaºilor lui în veci. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Nu sunt eu Cristos, ci am fost trimis înaintea lui. Se cuvine ca el sã creascã, iar eu sã mã micºorez. RUgÃCIUNEA UNIvERSALÃ Sã-l rugãm cu bucurie pe Dumnezeu, care l-a ales pe Ioan Botezãtorul ca sã vesteascã oamenilor împãrãþia lui Cristos care va veni: Cãlãuzeºte, Doamne, paºii noºtri pe calea pãcii! Tu, care l-ai chemat pe Ioan încã din sânul mamei sale pentru a pregãti cãile Fiului tãu,


Completoriul

23

– cheamã-ne ºi pe noi sã-l urmãm pe Domnul aºa cum Ioan a mers înaintea lui. Dupã cum i-ai dat Botezãtorului harul sã-l recunoascã pe Mielul lui Dumnezeu, fã ca Biserica ta sã-l arate lumii – ºi oamenii vremurilor noastre sã-l recunoascã. Tu, care ai rânduit ca profetul tãu sã se micºoreze ºi Cristos sã creascã, – învaþã-ne sã fim umili faþã de alþii, ca sã te arãþi tu. Tu, care, prin martiriul lui Ioan, ai voit sã aperi dreptatea, – fã-ne sã dãm neabãtuþi mãrturie despre adevãrul tãu. Adu-þi aminte de toþi aceia care au trecut din lumea aceasta – ºi statorniceºte-i în loc de luminã ºi de pace. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care ai voit ca sfântul Ioan Botezãtorul sã fie înainte-mergãtorul Fiului tãu ºi în naºtere, ºi în moarte, dã-ne harul sã luptãm cu râvnã ºi curaj spre mãrturisirea învãþãturii tale, dupã exemplul lui, care ºi-a vãrsat sângele pentru adevãr ºi dreptate. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Completoriul V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia.


29 august, Martiriul sfântului Ioan Botezãtorul

24

IMNUL Acum, când e timpul de mers la culcare, În rugã mai cerem o datã-ndurare: Privirile tale ce pururi sunt treze Asuprã-ne, Doamne, mereu sã vegheze. În vis mintea noastrã te aibã pe tine Iar inima noastrã de doru-þi suspine, Te cânte pe tine, te simtã aproape, Sã nu laºi ca bezna de tot sã ne-ngroape. Ne fie odihna ºi somnul în pace; Cât timp trupul nostru puterea-ºi reface, ªi-i noapte adâncã, ºi bezna dominã, Ne fii tu, Cristoase, în beznã luminã. Rugãmu-ne þie cu fruntea plecatã, Ascultã-ne ruga, cerescule Tatã, Cu Fiul cel care-i cu tine de-o fire ªi Duhul cel Sfânt cel ce-i Duh de iubire. Amin. PSALMOdIA Ant. Doamne Dumnezeule, tu eºti rãbdãtor ºi plin de îndurare. Psalmul 85 (86) Rugãciunea sãracului la vreme de restriºte Binecuvântat sã fie Dumnezeu, care ne mângâie în orice strâmtorare (2Cor 1,3.4). 1 Pleacã-þi, Doamne, urechea ºi rãspunde-mi, * pentru cã sunt sãrman ºi nefericit. 2 Pãzeºte-mi sufletul, pentru cã îþi sunt credincios. † Mântuieºte, Dumnezeul meu, pe slujitorul tãu, * care ºi-a pus încrederea în tine. 3 Ai milã de mine, Doamne, * cãtre tine strig toatã ziua. 4 Fã sã se bucure sufletul slujitorului tãu, * cãci eu înalþ sufletul meu cãtre tine, Doamne!


Completoriul 5

25

Cãci tu, Doamne, eºti bun ºi îndurãtor, * plin de dragoste faþã de cei care te cheamã. 6 Ascultã-mi, Doamne, rugãciunea; * ia aminte la glasul cererii mele. 7 În ziua necazului meu, strig cãtre tine * pentru cã tu îmi dai ascultare. 8 Doamne, nu este nimeni asemenea þie între dumnezei * ºi nimic nu este ca lucrãrile tale. 9 Toate popoarele pe care le-ai fãcut vor veni, † se vor prosterna în faþa ta, Doamne, * ºi vor preamãri numele tãu, 10 pentru cã eºti mare ºi sãvârºeºti lucruri minunate, * tu singur eºti Dumnezeu! 11 Învaþã-mã, Doamne, calea ta * ºi voi umbla în adevãrul tãu; dã-mi o inimã simplã * ca sã se teamã de numele tãu. 12 Îþi mulþumesc, Doamne, Dumnezeul meu, din toatã inima mea, * ºi voi preamãri numele tãu în veac. 13 Cãci mare este mila ta faþã de mine * ºi tu ai eliberat sufletul meu din adâncul infernului. 14 Dumnezeule, cei mândri s-au ridicat împotriva mea, † ºi o adunãturã de oameni violenþi vor sã-mi ia sufletul, * ºi nu te-au pus pe tine înaintea lor. 15 Tu, Doamne, eºti Dumnezeu îndurãtor ºi bun, * încet la mânie ºi plin de dragoste ºi adevãr. 16 Priveºte-mã ºi fie-þi milã de mine; † dã slujitorului tãu putere, * ºi mântuieºte-l pe fiul slujitoarei tale. 17 Fã un semn de bunãvoinþã faþã de mine, † ca sã vadã cei ce mã urãsc ºi sã se ruºineze, * cãci tu, Doamne, m-ai ajutat ºi m-ai mângâiat. Ant. Doamne Dumnezeule, tu eºti rãbdãtor ºi plin de îndurare.


26

29 august, Martiriul sfântului Ioan Botezãtorul

LECTURA SCURTÃ 1Tes 5,9-10 Dumnezeu ne-a rânduit pentru dobândirea mântuirii prin Domnul nostru Isus Cristos, care a murit pentru noi pentru ca, fie cã veghem, fie cã dormim, sã trãim împreunã cu el. RESPONSORIUL SCURT R. În mâinile tale, Doamne, * încredinþez sufletul meu. În mâinile tale. V. Ne-ai rãscumpãrat, Doamne, Dumnezeul adevãrului, * îþi încredinþez sufletul meu. Slavã Tatãlui. În mâinile tale. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. CÂNTAREA dIN EvANghELIE – nunc diMittis Lc 2,29-32 Cristos - lumina neamurilor ºi slava lui Israel 29 Acum slobozeºte pe slujitorul tãu, Stãpâne, * dupã cuvântul tãu, în pace, 30 cãci au vãzut ochii mei * mântuirea ta, 31 pe care ai pregãtit-o * înaintea tuturor popoarelor, 32 luminã spre luminarea neamurilor * ºi slava poporului tãu, Israel. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. Rugãciunea de încheiere Dãruieºte, Doamne, trupurilor noastre odihnã spre întãrire, iar ceea ce am semãnat astãzi prin munca noastrã, fã sã aducã rod de viaþã veºnicã. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.


Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria

27

Apoi se spune binecuvântarea, chiar ºi atunci când se recitã în particular:

Noapte liniºtitã ºi sfârºit bun sã ne dea nouã atotputernicul Dumnezeu. R. Amin. Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria Apoi se spune una dintre urmãtoarele antifone:

Maicã binecuvântatã a Rãscumpãrãtorului, Poarta cerului pururi deschisã, Steaua mãrii, vino în ajutorul poporului ce cade ºi vrea sã se ridice, tu, care ai nãscut, spre uimirea fãpturii, pe Cel Preasfânt ce þi-e Pãrinte, Fecioarã de-a pururi, care ai primit din gura îngerului Gabriel vestirea, îndurã-te de noi, pãcãtoºii. Sau:

Te bucurã, a cerului Reginã, A îngerilor Doamnã ºi Stãpânã. Tu-ai odrãslit mlãdiþa mântuirii ªi poartã eºti luminii nemuririi! Te bucurã, Fecioarã preaslãvitã, Decât fãptura toatã mai mãritã! Te salutãm, a cerului minune; Du la Cristos a noastrã rugãciune! Sau:

Bucurã-te, Reginã, Maica milei, viaþa, mângâierea ºi speranþa noastrã, bucurã-te! Cãtre tine strigãm, surghiuniþii fii ai Evei; cãtre tine suspinãm, gemând ºi plângând în aceastã vale de lacrimi. Aºadar, Mijlocitoarea noastrã, întoarce spre noi ochii tãi cei milostivi ºi, dupã surghiunul acesta, aratã-ni-l nouã pe Isus, binecuvântatul rod al trupului tãu. O milostivã, o blândã, o dulce Fecioarã Marie!


28

29 august, Martiriul sfântului Ioan Botezãtorul

Sau:

Sub ocrotirea ta alergãm, sfântã Nãscãtoare de Dumnezeu, nu ne dispreþui rugãciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieºte pururea de toate primejdiile, Fecioarã slãvitã ºi binecuvântatã. Amin.


29 august 2011  

breviar, 2011, august

29 august 2011  

breviar, 2011, august