Page 1


11 noiembrie SFÂNTUL MARTIN DE TOURS, EPISCOP Comemorare S-a nãscut în Panonia, în jurul anului 316, din pãrinþi pãgâni. Dupã ce a primit Botezul, a renunþat la cariera militarã ºi a înfiinþat mãnãstirea de la Locogiacum (Ligugé), în Galia, unde a dus o viaþã monahalã sub cãlãuzirea sfântului Ilariu. Apoi, a primit preoþia ºi a fost ales episcop de Tours. A fost un pãstor exemplar, a întemeiat ºi alte mãnãstiri, a instruit clerul, a vestit sãracilor evanghelia. A murit în anul 397.

Invitatoriul V. Doamne, deschide-mi buzele. R. ªi gura mea va vesti lauda ta.

Ant. Sã-l lãudãm pe Dumnezeul nostru în sãrbãtoarea sfântului Martin! Psalmul 94 (95) Chemare la preamãrirea lui Dumnezeu Îndemnaþi-vã unii pe alþii în fiecare zi, pânã când putem zice: „Astãzi!” (Evr 3,13). 1 Veniþi sã cântãm cu veselie Domnului, sã strigãm cu bucurie cãtre stânca mântuirii noastre! 2 Sã mergem înaintea lui cu cântece de laudã ºi în cântãri de psalmi sã-l preamãrim! 3 Cãci mare Dumnezeu este Domnul ºi mare împãrat peste toþi zeii; 4 în mâna lui sunt adâncurile pãmântului ºi ale lui sunt înãlþimile munþilor; 5 a lui este marea, cãci el a fãcut-o, ºi mâinile lui au plãsmuit uscatul.


2

11 noiembrie, sfântul Martin din Tours, episcop

6

Veniþi sã ne închinãm ºi sã ne plecãm în faþa lui ºi sã îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 7 cãci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care el îl pãstoreºte, turma pe care mâna lui o cãlãuzeºte. 8 O, de aþi asculta astãzi glasul lui: „Nu vã împietriþi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa, în pustiu; 9 acolo m-au ispitit pãrinþii voºtri, m-au pus la încercare, deºi au vãzut lucrãrile mele. 10 Patruzeci de ani m-a dezgustat neamul acesta; de aceea am zis: Este un popor cu inima rãtãcitã, 11 nu au cunoscut cãile mele; de aceea am jurat în mânia mea: Nu vor intra în odihna mea!” Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Sã-l lãudãm pe Dumnezeul nostru în sãrbãtoarea sfântului Martin! Psalmul cu antifona sa se poate eventual omite, dacã Invitatoriul se spune înainte de Laude.

Oficiul lecturilor V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Pentru cine face oare azi pãmântul sãrbãtoare? Cãrui sfânt aduce-o floare tot creºtinul astãzi oare?


Oficiul lecturilor

3

E Martin, în lupta vieþii curajosul, neînfrântul, El e sfântul care urcã azi în cer, lãsând pãmântul. Far puternic de luminã lumea-ntreagã îl socoate, Cãci prin viaþa sa frumoasã, s-a fãcut model în toate; Blând, umil, nepus în umbrã de vreo patimã umanã, Cast, milos, prudent, cucernic, ne-ntinat de vreo prihanã. Cu o inimã miloasã a rãmas ºi sus în slavã, Preferata lui e lumea suferindã ºi bolnavã. El reparã ce ºtiinþa omeneascã nu mai drege, La mormântul lui se-ndreaptã mãdularele betege. Cum ºi noi bolnavi la suflet ne simþim, smeritã rugã Înãlþãm, ca tot pãcatul sã ni-l smulgã, sã-l distrugã. Pentru meritele sale, încãrcaþi cu fapte bune, La sfârºitul vieþii noastre, Domnu-n cer sã ne adune. Preaslãvitã ºi mãritã este-n cer Treimea Sfântã, Întru imnuri ne-ncetate sfinþii bine o cuvântã: Printre sfinþi mai mare însã ca Martin nu-i nimeni parcã, Printre ei, el prin credinþã ºi iubire se remarcã. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Dacã cineva vrea sã fie primul, sã fie ultimul dintre toþi ºi slujitorul tuturor. Psalmul 20 (21),2-8.14 2

Doamne, regele se veseleºte de puterea ta * ºi de mântuirea ta se bucurã atât de mult! 3 Tu i-ai împlinit dorinþa inimii * ºi cererea buzelor sale tu n-ai respins-o. 4 L-ai întâmpinat cu binecuvântãri alese * ºi i-ai pus pe frunte o cununã de aur curat. 5 El a cerut de la tine viaþã ºi tu i-ai dat-o, * lungime de zile în veac ºi de-a pururi. 6 Slava lui este mare datoritã mântuirii tale, * strãlucire ºi mãreþie aºezi deasupra lui.


4

11 noiembrie, sfântul Martin din Tours, episcop

7

L-ai rânduit pe el ca binecuvântare pentru totdeauna; * tu l-ai umplut de bucurie înaintea feþei tale. 8 Cãci regele se încrede în Domnul * ºi prin bunãvoinþa Celui Preaînalt nu se va clãtina. 14 Înalþã-te, Doamne, în tãria ta; * vom cânta ºi vom lãuda puterea ta! Ant. Dacã cineva vrea sã fie primul, sã fie ultimul dintre toþi ºi slujitorul tuturor. Ant. 2 Când va veni pãstorul suprem, veþi fi încoronaþi cu mãrirea nepieritoare. Psalmul 91 (92) I Cât de frumos este sã-l lãudãm pe Domnul, * sã cântãm numele tãu, Preaînalte, 3 sã vestim de dimineaþã îndurarea ta * ºi noaptea, fidelitatea ta, 4 cu lira cu zece coarde ºi cu harpa, * cu cântare de alãutã. 5 Pentru cã mã faci sã mã bucur, Doamne, pentru faptele tale, * voi tresãlta de bucurie pentru lucrarea mâinilor tale. 6 Cât de mari sunt lucrãrile tale, Doamne, * ºi cât de adânci sunt gândurile tale! 7 Omul nepriceput nu va cunoaºte, * ºi cel fãrã de minte nu va înþelege aceasta. 8 Chiar dacã pãcãtoºii vor creºte ca iarba * ºi fãcãtorii de rele înfloresc, ei vor fi nimiciþi pentru totdeauna, * 9 iar tu, Doamne, eºti preaînalt în veºnicie! Ant. Când va veni pãstorul suprem, veþi fi încoronaþi cu mãrirea nepieritoare. 2

Ant. 3 Slujitor bun ºi credincios, intrã în bucuria Domnului tãu.


Oficiul lecturilor

5

II Cãci, iatã, duºmanii tãi, Doamne, † iatã, duºmanii tãi vor pieri * ºi se vor risipi toþi fãcãtorii de rele. 11 Dar tu înalþi fruntea mea ca pe aceea a unui zimbru, * torni asupra mea untdelemn proaspãt; 12 ochiul meu priveºte de sus la duºmanii mei † ºi urechile mele aud lucruri înfricoºãtoare * despre cei ce se ridicã împotriva mea. 13 Cel drept va înflori ca un palmier, * va creºte ca un cedru din Liban. 14 Cei plantaþi în casa Domnului * vor înflori în curþile Dumnezeului nostru. 15 Ei aduc roade ºi la bãtrâneþe, * îºi pãstreazã seva ºi prospeþimea, 16 ca sã vesteascã: * „Domnul, stânca mea, este drept, în el nu este nedreptate”. Ant. Slujitor bun ºi credincios, intrã în bucuria Domnului tãu. 10

V. Vei auzi un cuvânt din gura mea. R. ªi le vei duce vestea cea bunã.

LECTURA îNTÂI Din Scrisoarea sfântului apostol Paul cãtre Tit

1,7-11; 2,1-8

Învãþãtura Apostolului despre calitãþile ºi slujirea episcopilor Preaiubitule, 7 episcopul, ca administrator al lui Dum nezeu, trebuie sã fie fãrã cusur: sã nu fie arogant, nici mânios, nici beþiv, nici violent, nici doritor de câºtig necinstit, 8 ci ospitalier, iubitor de bine, înþelept, drept, evlavios, stãpân pe sine, 9 þinând la cuvântul adevãrat


6

11 noiembrie, sfântul Martin din Tours, episcop

conform doctrinei pentru ca sã fie puternic ºi sã îndrume la învãþãturã sãnãtoasã ºi sã-i convingã pe potrivnici. 10 De fapt, sunt mulþi rebeli, flecari, înºelãtori, în special dintre cei circumciºi, 11 cãrora trebuie sã li se închidã gura. Aceºtia rãvãºesc case întregi învãþând ceea ce nu trebuie de dragul unui câºtig necinstit. 2,1 Dar tu spune ceea ce este conform cu învãþãtura sãnãtoasã. 2 Bãtrânii sã fie sobri, demni, înþelepþi, sãnãtoºi în credinþã, în iubire ºi în rãbdare. 3 Tot aºa ºi bãtrânele sã se poarte aºa cum le stã bine unor femei sfinte, sã nu fie clevetitoare, nici dedate la beþie, ci sã înveþe la bine, 4 sã le educe pe cele tinere sã-ºi iubeascã soþii ºi copiii, 5 sã fie înþelepte, curate, având grijã de casã, sã fie binevoitoare, supuse soþilor lor, ca sã nu fie defãimat cuvântul lui Dumnezeu. 6 La fel, îndeamnã-i pe cei mai tineri sã fie înþelepþi, 7 prezentându-te pe tine însuþi, în toate, exemplu de fapte bune, în învãþãturã nealteratã, demnitate, 8 cuvânt sãnãtos, convingãtor, pentru ca cel care se opune sã fie ruºinat, neavând de spus nimic rãu despre noi. RESPONSORIUL

Fap 20,28; 1Cor 4,2

R. Vegheaþi asupra întregii turme peste care Duhul Sfânt v-a pus episcopi. * Pãstoriþi Biserica lui Dumnezeu pe care Dumnezeu a dobândit-o prin sângele Fiului sãu. V. Ceea ce se cere de la administratori este ca fiecare sã fie gãsit credincios. * Pãstoriþi Biserica.

LECTURA A DOUA Din Scrisorile lui Sulpiciu Sever (Scris. 3, 6.9-10.11.14-17.21: SCh 133, 336-344)

Martin, sãrac ºi umil Martin a prevãzut cu mult timp înainte ziua morþii sale. Deci i-a avertizat pe fraþi cã în curând va înceta sã mai trãiascã. Între timp, un caz deosebit de grav l-a


Oficiul lecturilor

7

chemat sã viziteze Dieceza de Candes. Clericii din Biserica aceea nu se înþelegeau între ei, iar Martin, deºi ºtia cã îi mai rãmâne puþin de trãit, dorind sã restabileascã pacea, nu a refuzat sã porneascã la drum pentru o cauzã aºa de nobilã. Se gândea cã dacã va reuºi sã restabileascã armonia în Biserica aceea, ar fi încoronat în mod vrednic viaþa sa orientatã în întregime pe calea binelui. S-a oprit pentru câtva timp în acea localitate sau Bisericã unde mersese, pânã când pacea a fost restabilitã. Însã când se gândea sã se întoarcã la mãnãstire, a simþit deodatã cã puterile trupului îl pãrãseau. Chemându-i la sine pe fraþi, i-a avertizat cã moartea îi era aproape. Atunci, toþi s-au întristat tare ºi, printre lacrimi, ca ºi cum ar fi vorbit unul singur, spuneau: „Pãrinte, de ce ne pãrãseºti? Cui ne laºi, aºa dezolaþi cum suntem? Lupi hrãpãreþi vor ataca turma ta ºi cine ne va apãra de muºcãturile lor, o datã ce a fost lovit pãstorul? ªtim cã tu doreºti sã fii cu Cristos, dar rãsplata ta este în siguranþã. Dacã va fi amânatã, nu se va micºora. Mai degrabã fie-þi milã de cei pe care îi laºi aici, pe pãmânt”. Miºcat de aceste lacrimi, el, care, bogat în spiritul lui Dumnezeu, se înduioºa mereu uºor, s-a asociat la plânsul lor ºi, adresându-se Domnului, a vorbit astfel înaintea celor care plângeau: „Doamne, dacã mai sunt de folos pentru poporul tãu, nu refuz osteneala: facã-se voia ta”. O, bãrbat minunat, nebiruit în obosealã, invincibil în faþa morþii! El nu a fãcut nici o alegere pentru sine. Nu i-a fost fricã de moarte ºi nu a refuzat sã trãiascã. Între timp, îndreptat mereu cu ochii ºi cu mâinile spre cer, nu încetinea intensitatea rugãciunii sale. Preoþii care s-au adunat în jurul lui, stând alãturi de el, îl rugau sã-ºi ridice puþin sãrmanul sãu trup. El însã a rãspuns: „Lãsaþi, fra þilor, lãsaþi-mã sã privesc mai curând cerul decât pãmântul, pentru ca spiritul meu care urcã la Domnul sã fie deja pe drumul cel bun”. Dupã ce a spus acestea, a observat cã diavolul stãtea aproape de el. Atunci, i-a spus: „Ce faci aici, bestie sângeroasã? Nu vei gãsi nimic în mine, nenorocitule! Sânul lui Abraham mã primeºte”.


8

11 noiembrie, sfântul Martin din Tours, episcop

Spunând aceste cuvinte, ºi-a dat sufletul. Martin este primit, fericit, în sânul lui Abraham. Martin sãrac ºi smerit, intrã bogat în cer. RESPONSORIUL R. Cu adevãrat fericit a fost Martin, pentru cã în gura lui nu s-a gãsit înºelãciune, nu a judecat pe nimeni, nu a condamnat pe nimeni! * Niciodatã în gura lui n-a fost decât Cristos, decât pacea, decât milostivirea. V. O, bãrbat minunat, care nu a refuzat munca, nici nu i-a fost fricã de moarte, nici n-a refuzat sã trãiascã! * Niciodatã. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care ai fost preamãrit atât prin viaþa, cât ºi prin moartea sfântului episcop Martin, reînnoieºte în inimile noastre faptele minunate ale harului tãu, pentru ca nici moartea, nici viaþa sã nu ne poatã despãrþi de iubirea ta. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. Laudele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Tu, ce stai lângã apostoli, preaslãvite sfânt Martine, Mult-smerita noastrã rugã sã ajungã azi la tine.


Laudele

9

Îþi erau învãþãceii bucuria ºi rãsplata, I-ai iubit ºi pentru dânºii sã-þi dai viaþa erai gata. Fã din nou în lume astãzi ce-ai fãcut odinioarã. Smulge rãul care-n clerici demnitatea le-o coboarã; Duhul rãu la temelia sfintei Maici Biserici roade, Nu lãsa din ei sã facã instrumente ºi iscoade. Exorcist fiind, adesea, îi smulgeai Satanei prada ªi, soldat fiind, odatã, tu þi-ai scos din teacã spada, Þi-ai tãiat mantaua-n douã ºi o parte-ai pus-o-n spate Unui om gãsit în stradã, degerat pe jumãtate. Sfânt monah, ce-n nevoinþe ai trãit, ºi bun vlãdicã, Din þãrâna-n care zacem ºi din patimi ne ridicã. Fã ca-n noi sã înfloreascã ale tale simþãminte, Fã mai vie-n noi credinþa ºi iubirea mai fierbinte. Preaslãvitã ºi mãritã este-n cer Treimea Sfântã, Întru imnuri ne-ncetate sfinþii bine o cuvântã; Printre sfinþi mai mare însã ca Martin nu-i nimeni parcã, Printre ei, el prin credinþã ºi iubire se remarcã. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Martine, preot al lui Dumnezeu, cerurile sunt deschise înaintea ta ºi deschisã e împãrãþia Tatãlui meu. Psalmul 62 (63),2-9 Sufletul însetat de Dumnezeu Cel care pãrãseºte lucrãrile întunericului vegheazã pen tru Dumnezeu. 2

Dumnezeule, tu eºti Dumnezeul meu, * pe tine te caut dis-de-dimineaþã. Sufletul meu e însetat de tine, † pe tine te doreºte trupul meu, * ca un pãmânt pustiu, uscat ºi fãrã apã. 3 Astfel te-am cãutat în sanctuarul tãu, * ca sã contemplu puterea ºi mãreþia ta.


10

11 noiembrie, sfântul Martin din Tours, episcop

4

Îndurarea ta preþuieºte mai mult decât viaþa, * de aceea buzele mele te laudã. 5 Te voi binecuvânta toatã viaþa mea * ºi voi ridica mâinile mele invocând numele tãu. 6 Ca ºi cum m-aº sãtura cu mãduvã ºi grãsime, * aºa se desfatã buzele mele când gura mea te laudã, 7 când îmi amintesc de tine în aºternutul meu * ºi mã gândesc la tine în ceasurile de veghe, noaptea. 8 Pentru cã ai fost ajutorul meu, * la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. 9 Mã ataºez de tine cu tot sufletul * ºi dreapta ta mã ocroteºte. Ant. Martine, preot al lui Dumnezeu, cerurile sunt deschise înaintea ta ºi deschisã e împãrãþia Tatãlui meu. Ant. 2 Cu privirea ºi cu mâinile pururi îndreptate spre cer, nu-ºi abãtea cugetul de la rugãciune, aleluia! Cântarea Dan 3,57-88.56 Toatã creatura sã-l laude pe Domnul Aduceþi laudã Dumnezeului nostru, voi, toþi slujitorii lui! (Ap 19,5). 57

Binecuvântaþi-l, toate lucrãrile Domnului, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 58 Binecuvântaþi-l, ceruri, pe Domnul, * 59 binecuvântaþi-l, îngeri ai Domnului, pe Domnul! 60 Binecuvântaþi-l, toate apele care sunteþi deasupra cerului, pe Domnul, * 61 sã-l binecuvânteze orice putere pe Domnul! 62 Binecuvântaþi-l, soare ºi lunã, pe Domnul, * 63 binecuvântaþi-l, stele ale cerului, pe Domnul! 64 Binecuvântaþi-l, ploi ºi rouã, pe Domnul, * 65 binecuvântaþi-l, toate vânturile, pe Domnul! 66 Binecuvântaþi-l, foc ºi cãldurã, pe Domnul, * 67 binecuvântaþi-l, frig ºi arºiþã, pe Domnul!


Laudele 68

11

Binecuvântaþi-l, rouã ºi chiciurã, pe Domnul, * binecuvântaþi-l, ger ºi îngheþ, pe Domnul! 70 Binecuvântaþi-l, gheþuri ºi zãpezi, pe Domnul, * 71 binecuvântaþi-l, nopþi ºi zile, pe Domnul! 72 Binecuvântaþi-l, luminã ºi întuneric, pe Domnul, * 73 binecuvântaþi-l, fulgere ºi nori, pe Domnul! 74 Sã-l binecuvânteze pãmântul pe Domnul, * sã-l laude ºi sã-l preamãreascã în veci! 75 Binecuvântaþi-l, munþi ºi dealuri, pe Domnul, * 76 binecuvântaþi-l, tot ce rãsare pe pãmânt, pe Domnul! 77 Binecuvântaþi-l, mãri ºi râuri, pe Domnul, * 78 binecuvântaþi-l, izvoare, pe Domnul! 79 Binecuvântaþi-l, balene ºi tot ce miºcã în ape, pe Domnul, * 80 binecuvântaþi-l, toate pãsãrile cerului, pe Domnul! 81 Binecuvântaþi-l, fiare ºi dobitoace, pe Domnul, * 82 binecuvântaþi-l, voi, fii ai oamenilor, pe Domnul! 83 Binecuvânteazã-l, Israele, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 84 Binecuvântaþi-l, preoþi ai Domnului, pe Domnul, * 85 binecuvântaþi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul! 86 Binecuvântaþi-l, duhuri ºi suflete ale drepþilor, pe Domnul, * 87 binecuvântaþi-l, sfinþi ºi smeriþi cu inima, pe Domnul! 88 Binecuvântaþi-l, voi, Anania, Azaria ºi Misael, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! Sã binecuvântãm pe Tatãl ºi pe Fiul ºi pe Duhul Sfânt, * sã-l lãudãm ºi sã-l preamãrim în veci! 56 Binecuvântat eºti în tãria cerului, * vrednic de laudã ºi preamãrit în veci! 69

La sfârºitul acestei cântãri nu se spune Slavã Tatãlui.


12

11 noiembrie, sfântul Martin din Tours, episcop

Ant. Cu privirea ºi cu mâinile pururi îndreptate spre cer, nu-ºi abãtea cugetul de la rugãciune, aleluia! Ant. 3 Martin este primit, fericit, în sânul lui Abraham; Martin cel sãrac ºi smerit intrã bogat în cer, aleluia! Psalmul 149 Noua cântare a sfinþilor Fiii Bisericii, fiii noului popor, vor tresãlta de bucurie pentru regele lor: pentru Cristos (Hesychius). 1 Cântaþi Domnului un cântec nou, * lauda lui în adunarea credincioºilor sãi. 2 Sã se bucure Israel de creatorul sãu, * sã tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor. 3 Sã laude numele lui în dansuri, * sã-i cânte psalmi cu harpa ºi cu cetera. 4 Cãci Domnul îl iubeºte pe poporul sãu * ºi-i încoroneazã pe cei smeriþi cu mântuire. 5 Sã tresalte de bucurie în mãrire, credincioºii lui, * sã scoatã strigãte de bucurie în aºternutul lor. 6 Gura sã le fie plinã de laudele Domnului; * ºi sãbii cu douã tãiºuri sã fie în mâinile lor, 7 ca sã arunce rãzbunare asupra neamurilor * ºi pedeapsã asupra popoarelor; 8 ca sã-i lege pe regii lor în lanþuri * ºi pe mai-marii lor în cãtuºe de fier, 9 ca sã facã cu ei judecata care a fost scrisã; * aceasta este o cinste pentru toþi credincioºii lui. Ant. Martin este primit, fericit, în sânul lui Abraham; Martin cel sãrac ºi smerit intrã bogat în cer, aleluia! Evr 13,7-8 LECTURA SCURTã Amintiþi-vã de conducãtorii voºtri, care v-au învãþat cuvântul lui Dumnezeu, ºi, meditând împlinirea vieþii lor, imitaþi credinþa lor. Isus Cristos – cel de ieri ºi de astãzi – este acelaºi în vecii vecilor.


Laudele

13

RESPONSORIUL SCURT R. Ierusalime, eu þi-am rânduit strãjeri; * ei îþi vor vesti numele Domnului. Ierusalime. V. Zi ºi noapte nu vor tãcea, * ei îþi vor vesti numele Domnului. Slavã Tatãlui. Ierusalime. Ant. la Benedictus: Fericit omul care a dobândit paradisul! Îngerii tresaltã de bucurie, arhanghelii se veselesc, corul sfinþilor îl aclamã, ceata fecioarelor îl cheamã: Rãmâi cu noi în veci! CÂNTAREA DIN EvANghELIE – Benedictus Lc 1,68-79 Despre Mesia ºi Înaintemergãtorul sãu 68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, * pentru cã a vizitat ºi a rãscumpãrat poporul sãu, 69 ºi ne-a înãlþat o putere de mântuire * în casa lui David, slujitorul sãu, 70 precum a promis prin gura sfinþilor sãi profeþi * care au fost în vechime, 71 sã ne mântuiascã de vrãjmaºii noºtri * ºi de mâna tuturor acelora care ne urãsc. 72 Astfel îºi aratã îndurarea faþã de pãrinþii noºtri * ºi îºi aduce aminte de legãmântul sãu cel sfânt. 73 De jurãmântul pe care l-a fãcut lui Abraham, pãrintele nostru, * cã ne va dãrui harul, 74 ca, eliberaþi din mâna duºmanilor noºtri, * sã-i slujim fãrã teamã, 75 în sfinþenie ºi dreptate, sub privirea lui, * în toate zilele vieþii noastre. 76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema: * cãci vei merge înaintea Domnului sã pregãteºti cãile sale, 77 pentru a da poporului sãu cunoºtinþa mântuirii * întru iertarea pãcatelor, 78 prin iubirea îndurãtoare a Dumnezeului nostru, * cu care ne va vizita, Cel care Rãsare din înãlþime


14

11 noiembrie, sfântul Martin din Tours, episcop

79

ca sã lumineze pe cei care se aflã în întuneric ºi în umbra morþii * ºi sã îndrepte paºii noºtri pe calea pãcii. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Fericit omul care a dobândit paradisul! Îngerii tresaltã de bucurie, arhanghelii se veselesc, corul sfinþilor îl aclamã, ceata fecioarelor îl cheamã: Rãmâi cu noi în veci! RUgãCIUNEA UNIvERSALã Sã-i aducem laude ºi mulþumiri lui Cristos, bunul pãstor, care ºi-a dat viaþa pentru oile sale, ºi sã-l implorãm spunând: Doamne, fii tu pãstorul poporului tãu! Cristoase, care prin sfinþii pãstori ai voit sã-þi arãþi iubirea ºi îndurarea, – nu înceta niciodatã sã ne cãlãuzeºti cu milã, prin ei. Tu, care prin vicarii tãi îþi exerciþi necontenit misiunea de învãþãtor ºi pãstor sufletesc, – fii tu mereu acela care ne conduci prin mai-marii noºtri. Tu, care, prin sfinþii tãi puºi în fruntea poporului, te-ai arãtat medic al sufletelor ºi al trupurilor, – nu înceta sã ne vindeci ºi sã ne sfinþeºti prin ei. Tu, care þi-ai povãþuit turma prin înþelepciunea ºi iubirea sfinþilor, – edificã-ne pururi în sfinþenie prin pãstorii noºtri. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care ai fost preamãrit atât prin viaþa, cât ºi prin moartea sfântului episcop Martin, reînnoieºte în inimile noastre faptele minunate ale harului tãu, pentru ca nici moartea, nici viaþa sã nu ne poatã despãrþi


Ora medie

15

de iubirea ta. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Ora medie V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL O, Dumnezeule preasfânt, Luminã tu ne dai în zori, Iar la amiazã ne cobori, De sus, cãldurã pe pãmânt. Al patimii nãvalnic foc Tu stinge-l, Doamne, în noi toþi; Din inimi ura sã o scoþi ªi dragoste sã pui în loc. Sã fie Tatãl lãudat, ªi Fiul cel nãscut din el, ªi Duhul dragostei, la fel, Primeascã cinste ne-ncetat. Amin. PSALMODIA Ant. Cine vã primeºte pe voi pe mine mã primeºte ºi cine mã primeºte pe mine îl primeºte pe acela care m-a trimis.


16

11 noiembrie, sfântul Martin din Tours, episcop

Psalmul 122 (123) Încrederea poporului în Dumnezeu Doi orbi... au strigat: „Doamne, Fiul lui David, ai milã de noi!” (Mt 20,30). 1

Cãtre tine îmi ridic ochii, * cãtre tine, care locuieºti în ceruri. 2 Iatã, ca ochii slujitorilor spre mâna stãpânilor, * ca ochii slujitoarei spre mâna stãpânei sale, aºa sunt ochii noºtri îndreptaþi spre Domnul, Dumnezeul nostru, * pânã când ne va arãta îndurarea sa. 3 Ai milã de noi, Doamne, ai milã de noi, * cãci suntem prea sãtui de ocarã. 4 Prea sãtul ne este sufletul † de batjocurile celor care ne urãsc, * de dispreþul celor îngâmfaþi. Psalmul 123 (124) Ajutorul nostru este în numele Domnului Domnul i-a zis lui Paul: „Nu-þi fie teamã... cãci eu sunt cu tine!” (Fap 18,9-10). 1 De n-ar fi fost Domnul de partea noastrã – s-o spunã Israel, – † 2 de n-ar fi fost Domnul de partea noastrã, * când oameni s-au ridicat împotriva noastrã, 3 atunci ne-ar fi înghiþit de vii * în focul mâniei lor; 4 atunci ne-ar fi înecat apele, † ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, * 5 atunci ar fi trecut peste noi valuri nãprasnice. 6 Binecuvântat sã fie Domnul, * care nu ne-a lãsat pradã dinþilor lor!


Ora medie

17

7

Sufletul nostru a scãpat † ca o pasãre din laþul vânãtorului: * laþul s-a rupt ºi noi am scãpat. 8 Ajutorul nostru este în numele Domnului, * care a fãcut cerul ºi pãmântul. Psalmul 124 (125) Domnul este ocrotitorul poporului sãu Pacea lui Dumnezeu asupra lui Israel (Gal 6,16). 1 Cei care se încred în Domnul sunt ca Muntele Sionului: * el nu se clatinã, ci rãmâne în veac. 2 Munþii înconjoarã Ierusalimul, † ºi Domnul stã împrejurul poporului sãu * de acum ºi pânã-n veac. 3 Sceptrul celui nelegiuit nu va rãmâne peste moºtenirea celor drepþi, * ca nu cumva cei drepþi sã-ºi întindã mâinile spre nelegiuire. 4 Fã bine, Doamne, celor buni * ºi celor drepþi cu inima, 5 iar pe cei ce se abat pe cãrãri strâmbe † Domnul îi va aduna cu cei care sãvârºesc fãrãdelegea. * Pace peste Israel! Ant. Cine vã primeºte pe voi pe mine mã primeºte ºi cine mã primeºte pe mine îl primeºte pe acela care m-a trimis. LECTURA SCURTã

1Tim 1,12

Îi mulþumesc lui Cristos Isus, Domnul nostru, care m-a întãrit pentru cã m-a gãsit vrednic de încredere, rânduindu-mã în slujirea sa. V. Nu mã ruºinez de evanghelie. R. Cãci este puterea lui Dumnezeu spre mântuire.


18

11 noiembrie, sfântul Martin din Tours, episcop

Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care ai fost preamãrit atât prin viaþa, cât ºi prin moartea sfântului episcop Martin, reînnoieºte în inimile noastre faptele minunate ale harului tãu, pentru ca nici moartea, nici viaþa sã nu ne poatã despãrþi de iubirea ta. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. vesperele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Pentru cine face oare azi pãmântul sãrbãtoare? Cãrui sfânt aduce-o floare tot creºtinul astãzi oare? E Martin, în lupta vieþii curajosul, neînfrântul, El e sfântul care urcã azi în cer, lãsând pãmântul. Far puternic de luminã lumea-ntreagã îl socoate, Cãci prin viaþa sa frumoasã, s-a fãcut model în toate; Blând, umil, nepus în umbrã de vreo patimã umanã, Cast, milos, prudent, cucernic, ne-ntinat de vreo prihanã. Cu o inimã miloasã a rãmas ºi sus în slavã, Preferata lui e lumea suferindã ºi bolnavã. El reparã ce ºtiinþa omeneascã nu mai drege, La mormântul lui se-ndreaptã mãdularele betege. Cum ºi noi bolnavi la suflet ne simþim, smeritã rugã Înãlþãm, ca tot pãcatul sã ni-l smulgã, sã-l distrugã.


Vesperele

19

Pentru meritele sale, încãrcaþi cu fapte bune, La sfârºitul vieþii noastre, Domnu-n cer sã ne adune. Preaslãvitã ºi mãritã este-n cer Treimea Sfântã, Întru imnuri ne-ncetate sfinþii bine o cuvântã: Printre sfinþi mai mare însã ca Martin nu-i nimeni parcã, Printre ei, el prin credinþã ºi iubire se remarcã. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Pãstor fãrã pereche, truda nu te-a doborât, moartea nu te-a biruit. Nici de moarte nu te-ai temut, nici povara vieþii nu te-a înfricoºat. Psalmul 14 (15) Doamne, cine va locui în cortul tãu? * Cine se va odihni pe muntele tãu cel sfânt? 2 Cel care umblã fãrã prihanã, * face dreptatea ºi spune adevãrul din inimã; 3 cel care nu calomniazã cu limba † ºi nu face rãu semenului sãu, * nici nu aruncã ocarã asupra aproapelui. 4 În ochii sãi, cel nelegiuit e vrednic de dispreþ, * dar îi cinsteºte pe cei care se tem de Domnul. Chiar dacã i-ar fi spre pagubã, * nu-ºi calcã jurãmântul. 5 Nu-ºi împrumutã banii pentru dobândã * ºi nu ia mitã împotriva celui nevinovat. Cel care trãieºte astfel * nu se va clãtina în veci! Ant. Pãstor fãrã pereche, truda nu te-a doborât, moar tea nu te-a biruit. Nici de moarte nu te-ai temut, nici povara vieþii nu te-a înfricoºat. 1

Ant. 2 Doamne, dacã poporul tãu mai are nevoie de mine, nu mã dau înapoi de la muncã: fie voia ta! Psalmul 111 (112)


20

11 noiembrie, sfântul Martin din Tours, episcop

1

Fericit este omul care se teme de Domnul, * care îºi aflã mare plãcere în poruncile lui! 2 Seminþia lui va fi puternicã pe pãmânt * ºi urmaºii celor drepþi vor fi binecuvântaþi. 3 În casa lui va fi belºug ºi bogãþie, * dreptatea lui rãmâne pe vecie. 4 El rãsare ca o luminã în întuneric pentru cei drepþi, * el este blând, îndurãtor ºi drept. 5 Fericit este omul care are milã ºi dã cu împrumut, † el îºi rânduieºte bunurile cu dreptate. * 6 El nu se clatinã niciodatã. Cel drept va fi amintit pentru totdeauna. * 7 El nu se teme de zvonurile rele, inima lui e tare ºi se încrede în Domnul. † 8 Inima lui este în siguranþã, nu are nici o teamã, * pânã când va triumfa peste duºmanii sãi. 9 El este darnic faþã de cei sãraci, † dreptatea lui rãmâne în vecii vecilor * iar fruntea lui se înalþã cu cinste. 10 Cel nelegiuit va vedea ºi se va mânia, † va scrâºni din dinþi ºi se va topi. * Dorinþa pãcãtoºilor rãmâne neîmplinitã. Ant. Doamne, dacã poporul tãu mai are nevoie de mine, nu mã dau înapoi de la muncã: fie voia ta! Ant. 3 Episcopul Martin a plecat din aceastã lume. Acum trãieºte cu Cristos în slavã. Cântarea 3b

Mari ºi minunate sunt lucrãrile tale, * Doamne, Dumnezeule atotputernic! Drepte ºi adevãrate sunt cãile tale, * rege al naþiunilor! 4 Cine nu se va teme de tine, Doamne, * ºi nu va preamãri numele tãu?

Ap 15,3b-4


Vesperele

21

Tu singur eºti sfânt! † Toate popoarele vor veni ºi se vor prosterna înaintea ta, * pentru cã ai fãcut cunoscute judecãþile tale! Ant. Episcopul Martin a plecat din aceastã lume. Acum trãieºte cu Cristos în slavã. 1Pt 5,1-4 LECTURA SCURTã Aºadar, pe prezbiterii care sunt între voi, eu, care sunt prezbiter ca ºi ei ºi martor al suferinþelor lui Cristos ºi pãrtaº al gloriei care se va arãta, îi îndemn: Pãstoriþi turma lui Dumnezeu care v-a fost încredinþatã, supraveghind-o nu cu silã, ci de bunãvoie, aºa cum vrea Dumnezeu, nu pentru un câºtig necinstit, ci din iubire; nu ca ºi cum aþi fi stãpâni peste cei care v-au fost încredinþaþi, ci fãcându-vã exemple pentru turmã. Iar când va apãrea pãstorul suprem, veþi primi cununa mãririi, care nu se veºtejeºte. RESPONSORIUL SCURT R. Acesta este cel care ºi-a iubit fraþii, * care s-a rugat mult pentru popor. V. ªi-a dat sufletul pentru fraþii sãi. * Care s-a rugat mult pentru popor. Slavã Tatãlui. Acesta este. Ant. la Magnificat: Fericit pãstorul care îl iubea din toatã inima pe Regele Cristos ºi nu se temea de împã raþii lumii! O, suflet sfânt, deºi nu te-a rãpit sabia prigoni torului, n-ai rãmas lipsit de cununa martiriului. CÂNTAREA DIN EvANghELIE – Magnificat Lc 1,46-55 Tresãltarea de bucurie a sufletului în Domnul 46

Sufletul meu * îl preamãreºte pe Domnul 47 ºi duhul meu tresaltã de bucurie * în Dumnezeu, mântuitorul meu, 48 cãci a privit la smerenia slujitoarei sale. * Iatã, de acum toate popoarele mã vor numi fericitã,


22

11 noiembrie, sfântul Martin din Tours, episcop

49

cãci mi-a fãcut lucruri mari Cel Atotputernic, * ºi numele lui e sfânt. 50 Milostivirea lui rãmâne din neam în neam * peste cei ce se tem de el. 51 A arãtat puterea braþului sãu, * i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, 52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici * ºi i-a înãlþat pe cei smeriþi; 53 pe cei flãmânzi i-a copleºit cu bunuri, * iar pe cei bogaþi i-a lãsat cu mâinile goale. 54

L-a sprijinit pe Israel, slujitorul sãu, * amintindu-ºi de îndurarea sa, 55 dupã cum a promis pãrinþilor noºtri, * lui Abraham ºi urmaºilor lui în veci. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Fericit pãstorul care îl iubea din toatã inima pe Regele Cristos ºi nu se temea de împãraþii lumii! O, suflet sfânt, deºi nu te-a rãpit sabia prigonitorului, n-ai rãmas lipsit de cununa martiriului. RUgãCIUNEA UNIvERSALã Sã-l rugãm cu încredere pe Rãscumpãrãtorul nostru, care ne-a mântuit prin crucea sa: Prin cruce, înalþã-ne, Doamne, la împãrãþia ta! Cristoase, care te-ai nimicit pe tine însuþi luând fire de rob, fãcut asemenea oamenilor, – fã ca membrii Bisericii sã urmeze pilda umilinþei tale. Cristoase, care te-ai smerit pe tine însuþi fãcându-te ascultãtor pânã la moarte, ºi încã moartea pe cruce, – dã-le slujitorilor tãi ascultare ºi rãbdare. Cristoase, care ai fost înãlþat de Dumnezeu ºi ai primit numele cel mai presus de orice nume,


Completoriul

23

– dãruieºte credincioºilor tãi statornicie în bine pânã la sfârºit. Cristoase, în al cãrui nume trebuie sã se plece tot genunchiul: al celor din cer, al celor de pe pãmânt ºi al celor de dedesubt, – revarsã iubirea ta în inimile oamenilor, ca sã te adore în pace. Cristoase, pe care toatã limba te va mãrturisi ca Domn spre mãrirea lui Dumnezeu Tatãl, – primeºte-i în împãrãþia fericirii veºnice pe fraþii noºtri rãposaþi. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care ai fost preamãrit atât prin viaþa, cât ºi prin moartea sfântului episcop Martin, reînnoieºte în inimile noastre faptele minunate ale harului tãu, pentru ca nici moartea, nici viaþa sã nu ne poatã despãrþi de iubirea ta. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Completoriul V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Acum, când e timpul de mers la culcare, În rugã mai cerem o datã-ndurare:


24

11 noiembrie, sfântul Martin din Tours, episcop

Privirile tale ce pururi sunt treze Asuprã-ne, Doamne, mereu sã vegheze. În vis mintea noastrã te aibã pe tine Iar inima noastrã de doru-þi suspine, Te cânte pe tine, te simtã aproape, Sã nu laºi ca bezna de tot sã ne-ngroape. Ne fie odihna ºi somnul în pace; Cât timp trupul nostru puterea-ºi reface, ªi-i noapte adâncã, ºi bezna dominã, Ne fii tu, Cristoase, în beznã luminã. Rugãmu-ne þie cu fruntea plecatã, Ascultã-ne ruga, cerescule Tatã, Cu Fiul cel care-i cu tine de-o fire ªi Duhul cel Sfânt cel ce-i Duh de iubire. Amin. PSALMODIA Ant. Ziua ºi noaptea am strigat înaintea ta, Doamne. Psalmul 87 (88) Rugãciunea unui om grav bolnav Acesta este ceasul vostru ºi puterea întunericului (Lc 22,53). 2

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, * zi ºi noapte strig înaintea ta. 3 Rugãciunea mea sã ajungã înaintea ta, * pleacã-þi urechea la strigãtul meu. 4 Cãci sufletul meu e sãtul de rele * ºi viaþa mea se apropie de locuinþa morþilor. 5 Sunt numãrat printre cei care coboarã în groapã, * sunt ca un om care nu mai are putere. 6 Stau întins printre cei morþi, * ca cei uciºi, culcaþi în mormânt, de care nu-þi mai aduci aminte * ºi pe care mâna ta i-a pãrãsit. 7 M-ai aruncat în groapa cea mai adâncã, * în întuneric ºi în umbra morþii.


Completoriul

25

8

Mânia ta apasã asupra mea * ºi toate valurile tale le-ai prãvãlit peste mine. 9 Ai îndepãrtat pe cunoscuþii mei de la mine, * m-ai fãcut urâciune înaintea lor. Sunt închis ºi nu pot ieºi, * 10 ochii mei s-au stins de suferinþã. Toatã ziua strig cãtre tine, Doamne, * ºi-mi întind mâinile spre tine! 11 Oare pentru cei morþi ai sã faci minuni? * Sau se vor scula umbrele sã te laude? 12 Se vorbeºte oare în mormânt despre bunãtatea ta * ºi despre fidelitatea ta în locul pierzãrii? 13 Sunt cunoscute oare minunile tale în întuneric * ºi dreptatea ta în þara uitãrii? 14 Dar eu strig cãtre tine, Doamne, * de dimineaþã rugãciunea mea se înalþã la tine. 15 Pentru ce, Doamne, respingi sufletul meu? * Pentru ce îmi ascunzi faþa ta? 16 Eu sunt sãrac ºi în prag de moarte încã din tinereþe; * sunt sfârºit, oprimat de spaimele tale. 17 Peste mine au trecut mâniile tale * ºi înfricoºãrile tale m-au nimicit. 18 M-au înconjurat ca apa ziua întreagã * ºi toate împreunã se revarsã peste mine. 19 Ai îndepãrtat de la mine pe prieten ºi vecin * ºi întunecimile sunt cunoscuþii mei. Ant. Ziua ºi noaptea am strigat înaintea ta, Doamne. Cf. Ier 14,9b LECTURA SCURTã Tu eºti în mijlocul nostru, Doamne, ºi numele tãu este invocat asupra noastrã; nu ne pãrãsi, Doamne, Dumnezeul nostru! RESPONSORIUL SCURT R. În mâinile tale, Doamne, * încredinþez sufletul meu. În mâinile tale.


26

11 noiembrie, sfântul Martin din Tours, episcop

V. Ne-ai rãscumpãrat, Doamne, Dumnezeul adevãrului, * îþi încredinþez sufletul meu. Slavã Tatãlui. În mâinile tale, Doamne, încredinþez sufletul meu.

Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. CÂNTAREA DIN EvANghELIE – nunc diMittis Lc 2,29-32 Cristos - lumina neamurilor ºi slava lui Israel 29

Acum slobozeºte pe slujitorul tãu, Stãpâne, * dupã cuvântul tãu, în pace, 30 cãci au vãzut ochii mei * mântuirea ta, 31 pe care ai pregãtit-o * înaintea tuturor popoarelor, 32 luminã spre luminarea neamurilor * ºi slava poporului tãu, Israel. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule atotputernic, dãruieºte-ne, te rugãm, harul sã fim atât de strâns uniþi cu Fiul tãu unul-nãscut în moartea ºi îngroparea sa, încât sã ne învrednicim a învia împreunã cu el la o viaþã nouã. El, care vieþuieºte ºi domneºte în vecii vecilor. R. Amin. Apoi se spune binecuvântarea, chiar ºi atunci când se recitã în particular:

Noapte liniºtitã ºi sfârºit bun sã ne dea nouã atotputernicul Dumnezeu. R. Amin. Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria Apoi se spune una dintre urmãtoarele antifone:


Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria

27

Maicã binecuvântatã a Rãscumpãrãtorului, Poarta cerului pururi deschisã, Steaua mãrii, vino în ajutorul poporului ce cade ºi vrea sã se ridice, tu, care ai nãscut, spre uimirea fãpturii, pe Cel Preasfânt ce þi-e Pãrinte, Fecioarã de-a pururi, care ai primit din gura îngerului Gabriel vestirea, îndurã-te de noi, pãcãtoºii. Sau:

Te bucurã, a cerului Reginã, A îngerilor Doamnã ºi Stãpânã. Tu-ai odrãslit mlãdiþa mântuirii ªi poartã eºti luminii nemuririi! Te bucurã, Fecioarã preaslãvitã, Decât fãptura toatã mai mãritã! Te salutãm, a cerului minune; Du la Cristos a noastrã rugãciune! Sau:

Bucurã-te, Reginã, Maica milei, viaþa, mângâierea ºi speranþa noastrã, bucurã-te! Cãtre tine strigãm, surghiuniþii fii ai Evei; cãtre tine suspinãm, gemând ºi plângând în aceastã vale de lacrimi. Aºadar, Mijlocitoarea noastrã, întoarce spre noi ochii tãi cei milostivi ºi, dupã surghiunul acesta, aratã-ni-l nouã pe Isus, binecuvântatul rod al trupului tãu. O milostivã, o blândã, o dulce Fecioarã Marie! Sau:

Sub ocrotirea ta alergãm, sfântã Nãscãtoare de Dum nezeu, nu ne dispreþui rugãciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieºte pururea de toate primejdiile, Fecioarã slãvitã ºi binecuvântatã. Amin.


11 noiembrie 2011  
11 noiembrie 2011  

S-a nãscut în Panonia, în jurul anului 316, din pãrinþi pãgâni. Dupã ce a primit Botezul, a renunþat la cariera militarã ºi a înfiinþat mãnã...

Advertisement