Page 1


11 august SFÂNTA CLARA, FECIOARÃ Comemorare S-a nãscut la Assisi, în anul 1193; urmându-l pe concetãþeanul sãu, Francisc, pe calea sãrãciei, a devenit fondatoarea Ordinului Clariselor. A dus o viaþã asprã, bogatã în fapte de caritate ºi de pietate. A murit în anul 1253.

Invitatoriul V. Doamne, deschide-mi buzele. R. ªi gura mea va vesti lauda ta.

Ant. Veniþi sã-l adorãm pe Domnul, regele fecioarelor. Psalmul 94 (95) Chemare la preamãrirea lui Dumnezeu Îndemnaþi-vã unii pe alþii în fiecare zi, pânã când putem zice: „Astãzi!” (Evr 3,13). 1 Veniþi sã cântãm cu veselie Domnului, sã strigãm cu bucurie cãtre stânca mântuirii noastre! 2 Sã mergem înaintea lui cu cântece de laudã ºi în cântãri de psalmi sã-l preamãrim! 3 Cãci mare Dumnezeu este Domnul ºi mare împãrat peste toþi zeii; 4 în mâna lui sunt adâncurile pãmântului ºi ale lui sunt înãlþimile munþilor; 5 a lui este marea, cãci el a fãcut-o, ºi mâinile lui au plãsmuit uscatul. 6 Veniþi sã ne închinãm ºi sã ne plecãm în faþa lui ºi sã îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 7 cãci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care el îl pãstoreºte, turma pe care mâna lui o cãlãuzeºte.


11 august, sfânta Clara, fecioarã

2 8

O, de aþi asculta astãzi glasul lui: „Nu vã împietriþi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa, în pustiu; 9 acolo m-au ispitit pãrinþii voºtri, m-au pus la încercare, deºi au vãzut lucrãrile mele. 10 Patruzeci de ani m-a dezgustat neamul acesta; de aceea am zis: Este un popor cu inima rãtãcitã, 11 nu au cunoscut cãile mele; de aceea am jurat în mânia mea: Nu vor intra în odihna mea!” Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Veniþi sã-l adorãm pe Domnul, regele fecioarelor. Psalmul cu antifona sa se poate eventual omite, dacã Invitatoriul se spune înainte de Laude.

Oficiul lecturilor V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. ImNuL Aceasta-i fecioara curatã, e una Din cele-nþelepte, ea poartã cununa Cea datã de Domnul. Cu voce suavã, Sã-i cânte creºtinii cântare de slavã. Cerescului Mire ea viaþa-nchinat-a, De-aceea în ceruri e dreaptã rãsplata;


Oficiul lecturilor

3

Primitã-i de Domnul în ceata cea sfântã Ce Mirelui veºnic mãrire îi cântã. Sfioasã, pudicã, retrasã în sine, Pornirile firii în frâu ºi le þine. Nimic de la lume n-aºteaptã, nu cere; Cristos este singura ei mângâiere. Condu-ne, Cristoase, pe urma ei paºii; Sã nu laºi cumva sã ne-nvingã vrãjmaºii. Pãcatul în suflet ne-apasã, ne doare; Ne iartã de dragul acestei fecioare. Cristos sã primeascã, el, gingaºã floare ªi rod minunat al preasfintei Fecioare, Cinstire-mpreunã cu veºnicul Tatã ªi Duhul, izvor de iubire curatã. Amin. PSALmOdIA Ant. 1 Tu strãluceºti, fecioarã, de sfinþenie ºi înþelepciune, alãturi de mirele tãu, Cuvântul imaculat al lui Dumnezeu. Psalmul 18 A (19 A) Cerurile vorbesc despre slava lui Dumnezeu * ºi firmamentul vesteºte lucrarea mâinilor sale. 3 Ziua încredinþeazã zilei mesajul, * iar noaptea transmite nopþii înþelegerea. 4 Nu e vorbire, nu sunt cuvinte * ale cãror glasuri sã se poatã auzi, 5 ºi totuºi, vocea lor strãbate tot pãmântul, * vestea lor ajunge la marginile lumii. 6 În ele, acolo a fixat un cort pentru soare, † ºi el, ca un mire, iese din camera sa nupþialã, * se bucurã ca un viteaz ce porneºte la drum în grabã. 7 Rãsare la un capãt al cerurilor † ºi-l strãbate pânã la celãlalt capãt, * ºi nimic nu se poate ascunde de cãldura lui. Ant. Tu strãluceºti, fecioarã, de sfinþenie ºi înþelepciune, alãturi de mirele tãu, Cuvântul imaculat al lui Dumnezeu. 2


4

11 august, sfânta Clara, fecioarã

Ant. 2 Din dragoste pentru Domnul meu, Isus Cristos, am dispreþuit împãrãþia lumii ºi toatã slava ei. Psalmul 44 (45) I Din inima mea se revarsã cuvinte frumoase, † eu vreau sã-i prezint regelui opera mea. * Limba mea sã fie ca pana unui scriitor iscusit. 3 Tu eºti cel mai fermecãtor dintre fiii oamenilor; † har a fost revãrsat pe buzele tale * ºi, de aceea, te-a binecuvântat Dumnezeu în veac. 4 Încinge-þi sabia peste coapsa ta, viteazule, * ea este strãlucirea ºi mãreþia ta. 5 Înainteazã cu maiestate, suie în carul de luptã, † pentru adevãr, blândeþe ºi dreptate, * ºi te va învãþa lucruri minunate dreapta ta. 6 Sãgeþile tale sunt ascuþite,† pãtrund în inima duºmanilor regelui; * popoarele cad la picioarele tale. 7 Tronul tãu, Dumnezeule, este veºnic; * sceptrul dreptãþii este sceptrul domniei tale. 8 Ai iubit dreptatea ºi ai urât fãrãdelegea; † de aceea te-a uns Dumnezeu, Dumnezeul tãu, cu untdelemnul bucuriei, * ca pe nimeni altul dintre semenii tãi. 9 Mir, aloe ºi casia înmiresmeazã toate hainele tale; * din palate de fildeº, coarde de harpã te înveselesc. 10 Fiice de regi sunt în preajma ta, * regina stã la dreapta ta, împodobitã cu aur de Ofir. 2

Ant. Din dragoste pentru Domnul meu, Isus Cristos, am dispreþuit împãrãþia lumii ºi toatã slava ei. Ant. 3 Regele râvneºte frumuseþea ta pentru cã el este Domnul, Dumnezeul tãu.


Oficiul lecturilor

5

II 11

Ascultã, fiicã, priveºte ºi pleacã-þi urechea, * uitã de poporul tãu ºi de casa tatãlui tãu. 12 Regele râvneºte frumuseþea ta; * el îþi este stãpânul, pleacã-te în faþa lui. 13 Fiicele Tirului aduc daruri; * ºi bogaþii poporului cautã faþa ta. 14 Fiica regelui este strãlucitoare, * când îºi face intrarea, îmbrãcatã în haine brodate cu aur. 15 În haine strãlucitoare e adusã la rege; † fecioare formeazã alaiul ei, * prietenele ei sunt aduse la tine. 16 Sunt aduse în bucurie ºi veselie, * sunt conduse în palatul regelui. 17 În locul pãrinþilor tãi vor fi copiii tãi, * ºi îi vei pune stãpânitori peste tot pãmântul. 18 Îmi voi aduce aminte de numele tãu din neam în neam; * de aceea te vor lãuda popoarele în veci ºi în vecii vecilor. Ant. Regele râvneºte frumuseþea ta pentru cã el este Domnul, Dumnezeul tãu. V. Tu mi-ai fãcut cunoscute cãile vieþii. R. ªi chipul tãu mã va umple de bucurie. LECTuRA îNTÂI Din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul cãtre Corinteni

7,25-40

Fecioria creºtinã Fraþilor, despre fecioare nu am nici o poruncã de la Domnul, însã le dau un sfat, ca unul care am primit de la Domnul harul de a fi vrednic de crezare. 26 Eu cred cã este bine, din cauza dificultãþii timpului de faþã, e bine ca omul sã fie aºa: 27 eºti legat de femeie, nu cãuta sã te desparþi; nu eºti legat de femeie, nu cãuta femeie. 25


6

11 august, sfânta Clara, fecioarã

28

Totuºi, dacã te cãsãtoreºti, nu pãcãtuieºti. Iar dacã o fecioarã se cãsãtoreºte, nu pãcãtuieºte. Dar aceºtia vor avea suferinþe în trupul lor. Eu însã vreau sã vã cruþ. 29 Fraþilor, eu vã spun aceasta: timpul s-a scurtat. De acum, cei care au femeie sã fie ca ºi cum nu ar avea, 30 cei care plâng ca ºi cum nu ar plânge, cei care se bucurã, ca ºi cum nu s-ar bucura, cei care cumpãrã, ca ºi cum nu ar fi stãpâni, 31 cei care se folosesc de lumea aceasta, ca ºi cum nu s-ar folosi: cãci chipul acestei lumi trece. 32 Eu aº vrea ca voi sã fiþi fãrã griji. Cel care este necãsãtorit se îngrijeºte de cele ale Domnului, cum sã-i placã Domnului, 33 însã cel care este cãsãtorit se îngrijeºte de cele ale lumii, cum sã-i placã soþiei, 34 ºi este împãrþit. Tot aºa ºi femeia necãsãtoritã, tot aºa ºi fecioara se îngrijeºte de cele ale Domnului, ca sã fie sfântã în trup ºi în duh, însã cea cãsãtoritã se îngrijeºte de cele ale lumii, cum sã-i placã bãrbatului. 35 Aceasta o spun pentru binele vostru, nu ca sã vã întind o cursã, ci pentru ceea ce este vrednic de cinste ºi conduce la Domnul, fãrã abatere. 36 Dacã cineva crede cã este o ruºine dacã fecioara lui trece de floarea vârstei, ºi aºa trebuie sã fie, sã facã ceea ce vrea. Nu pãcãtuieºte. Ei sã se cãsãtoreascã. 37 Dar dacã cineva a hotãrât în inima lui, cu tãrie, fãrã sã fie constrâns ºi are deplinã stãpânire asupra propriei voinþe ºi a judecat astfel în inima sa, sã o pãstreze fecioarã, va face bine. 38 Aºa încât cel care îºi dã în cãsãtorie fecioara sa face bine, iar cel care nu o dã în cãsãtorie va face ºi mai bine. 39 O femeie este legatã cât timp îi trãieºte bãrbatul. Dar dacã îi moare bãrbatul, este liberã sã se cãsãtoreascã cu cine vrea, numai în Domnul. 40 Însã, dupã pãrerea mea, ar fi mai fericitã dacã ar rãmâne aºa. Cred cã am ºi eu Duhul lui Dumnezeu. RESPONSORIuL R. Regele râvneºte frumuseþea ta pe care el a creat-o: el este Dumnezeul tãu, el este regele tãu; * el este regele tãu ºi tot el este mirele tãu.


Oficiul lecturilor

7

V. Mireasã pentru regele Dumnezeu, de la el primeºti daruri, de el eºti înfrumuseþatã, de el eºti rãscumpãratã, de el eºti sfinþitã; * el este regele.

LECTuRA A dOuA Din Scrisoarea cãtre fericita Agneza din Praga a sfintei Clara, fecioarã (Edit. I. Omaechevarria, Escritos de Santa Clara, Madrid 1970, 339-341)

Mediteazã asupra sãrãciei, umilinþei ºi caritãþii lui Isus Desigur, fericit cel care poate sã fie pãrtaº la ospãþul sfânt, în aºa fel încât sã adere cu toate sentimentele inimii la Cristos, a cãrui frumuseþe o admirã fãrã încetare toate cetele fericite ale cerurilor, a cãrui tandreþe emoþioneazã inimile, a cãrui contemplare aduce mângâiere, a cãrui bunãtate saturã, a cãrui blândeþe recreeazã, a cãrui amintire lumineazã cu delicateþe, la parfumul cãruia morþii recapãtã viaþa ºi a cãrui vedere îi va face fericiþi pe toþi locuitorii Ierusalimului ceresc. Deoarece aceastã viziune este strãlucire a gloriei veºnice, reflex al luminii veºnice, o oglindã fãrã patã (Înþ 7,26), priveºte în fiecare zi în aceastã oglindã, reginã, mireasã a lui Isus Cristos. Contemplã continuu în ea chipul tãu, pentru a te împo dobi astfel în întregime în interior ºi în exterior, pentru a te îmbrãca ºi a te împodobi cu haine frumos colorate ºi brodate, pentru a te înfrumuseþa cu flori ºi cu hainele tuturor virtuþilor, aºa cum se potriveºte fiicei ºi miresei preacurate a marelui Rege. În aceastã oglindã strãluceºte fericita sãrãcie, sfânta umilinþã ºi dragostea de nespus. Contemplã oglinda în toate pãrþile ºi vei vedea toate acestea. Înainte de toate, vezi începutul acestei oglinzi ºi vei vedea sãrãcia celui care este pus într-o iesle ºi acoperit cu scutece sãrace. O, minunatã umilinþã, o, admirabilã sãrãcie! Regele îngerilor, Stãpânul cerului ºi al pãmân tului este aºezat într-o iesle! În centrul oglinzii vei


8

11 august, sfânta Clara, fecioarã

observa umilinþa, fericita sãrãcie ºi nenumãratele trude ºi suferinþe pe care el le-a îndurat pentru rãscumpãrarea neamului omenesc. La capãtul aceleiaºi oglinzi vei putea contempla inefabila dragoste datoritã cãreia a voit sã pãtimeascã pe lemnul crucii ºi sã moarã pe el cu o moarte care este cea mai umilitoare dintre toate. De aceea, aceeaºi oglindã, pusã pe lemnul crucii, îi avertiza pe trecãtori sã ia în considerare aceste lucruri, spunând: Voi toþi, care treceþi pe cale, priviþi cu atenþie ºi vedeþi dacã mai este vreo durere asemãnãtoare cu durerea mea! (Lam 1,12). Aºadar, sã-i rãspundem lui, care strigã ºi plânge, cu un singur glas ºi un singur suflet: Sã-þi aduci aminte cã împovãrat este în mine sufletul meu (Lam 3,20). Fãcând aºa, te vei aprinde de o iubire tot mai puternicã, o, reginã a Regelui ceresc! În afarã de aceasta, contemplã desfãtãrile sale de nespus, bogãþiile ºi onorurile veºnice, suspinã cu dorinþã arzãtoare ºi iubire a inimii ºi exclamã: Atrage-mã la tine, sã alergãm la parfumul aromelor tale (Ct 1,3 Vg), o, Mire ceresc. Voi alerga, nici nu mã voi opri pânã când nu mã vei duce în locuinþa ta, pânã când stânga ta nu va sta sub capul meu ºi dreapta ta nu mã va cuprinde cu iubire ºi nu mã va sãruta dulce gura ta (cf. Ct 2,4.6). În contemplarea acestor lucruri, aminteºte-þi de mine, mama ta, ºtiind cã eu am scris – ºi nu se poate ºterge – amintirea ta pe tablele inimii mele, considerându-te cea mai dragã dintre toate. Ps 72 (73),26; Fil 3,8b RESPONSORIuL R. Chiar dacã se mistuie trupul meu ºi inima mea, * Dumnezeul inimii mele ºi partea mea este Dumnezeu în veci. V. Am pierdut toate ºi le consider gunoi, ca sã-l câºtig pe Cristos ºi sã mã aflu în el, * Dumnezeul inimii mele. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care ai cãlãuzit-o cu îndurare pe sfânta Clara sã iubeascã sãrãcia, dãruieºte-ne ºi nouã, prin


Laudele

9

mijlocirea ei, ca, urmându-l pe Cristos în duhul sãrãciei, sã ne învrednicim a ajunge la contemplarea ta în împãrãþia cerurilor. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. Laudele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. ImNuL Când din lume, cu iubire, te rãpeºte bunul Mire, ªi-având candela aprinsã, intri plinã de uimire, La ospãþul sãu de nuntã, tu, fecioarã-ntre fecioare, Eºti deodatã-nvãluitã în luminã orbitoare. Te prezinþi în sala nunþii ne-ntinatã, fãrã patã, De virtuþi încununatã ºi în merite bogatã. Dupã casta-mbrãþiºare, Domnul zice: „Sfinþii lese-i Locul cel dintâi miresei”; ºi te-aºazã-n capul mesei. Ai ajuns deja în ceruri, dar rãmâi a noastrã sorã; Fraþii tãi din pribegie cu credinþã te implorã. De la ei departe þine ºi tristeþea, ºi aleanul, ªi ispita, ºi capcana ce le-o-ntinde lor Vicleanul. Preacurata Nãscãtoare, în iubirea ei de mamã, Ea ce l-a zdrobit pe ºarpe ºi puterea lui infamã, Cea dintâi dintre fecioare ne-nsoþeascã, ne ajute, Sã trãim în castitate, în dreptate ºi virtute. E slãvitã-n cer fecioara; sãrbãtoare azi în rai e, Sfinþii cântã, se-nveºmântã cu-ale lor alese straie.


10

11 august, sfânta Clara, fecioarã

Domnu-i cel ce dã izbândã; de aceea cinste fie-i Lui, Stãpânului a toate, în lãcaºul veºniciei. Amin. PSALmOdIA Ant. 1 Pe Cristos de bunãvoie îl mãrturisesc, de Cristos adânc însetez, cu Cristos doresc sã fiu de-a pururi. Psalmul 62 (63),2-9 Sufletul însetat de Dumnezeu Cel care pãrãseºte lucrãrile întunericului vegheazã pentru Dumnezeu. 2 Dumnezeule, tu eºti Dumnezeul meu, * pe tine te caut dis-de-dimineaþã. Sufletul meu e însetat de tine, † pe tine te doreºte trupul meu, * ca un pãmânt pustiu, uscat ºi fãrã apã. 3 Astfel te-am cãutat în sanctuarul tãu, * ca sã contemplu puterea ºi mãreþia ta. 4 Îndurarea ta preþuieºte mai mult decât viaþa, * de aceea buzele mele te laudã. 5 Te voi binecuvânta toatã viaþa mea * ºi voi ridica mâinile mele invocând numele tãu. 6 Ca ºi cum m-aº sãtura cu mãduvã ºi grãsime, * aºa se desfatã buzele mele când gura mea te laudã, 7 când îmi amintesc de tine în aºternutul meu * ºi mã gândesc la tine în ceasurile de veghe, noaptea. 8 Pentru cã ai fost ajutorul meu, * la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. 9 Mã ataºez de tine cu tot sufletul * ºi dreapta ta mã ocroteºte. Ant. Pe Cristos de bunãvoie îl mãrturisesc, de Cristos adânc însetez, cu Cristos doresc sã fiu de-a pururi. Ant. 2 Binecuvântaþi-l, fecioare, pe Domnul; cel care a semãnat în voi iubirea neîmpãrþitã încununeazã în voi darurile sale.


Laudele

11

Cântarea Dan 3,57-88.56 Toatã creatura sã-l laude pe Domnul Aduceþi laudã Dumnezeului nostru, voi, toþi slujitorii lui! (Ap 19,5). 57 Binecuvântaþi-l, toate lucrãrile Domnului, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 58 Binecuvântaþi-l, ceruri, pe Domnul, * 59 binecuvântaþi-l, îngeri ai Domnului, pe Domnul! 60 Binecuvântaþi-l, toate apele care sunteþi deasupra cerului, pe Domnul, * 61 sã-l binecuvânteze orice putere pe Domnul! 62 Binecuvântaþi-l, soare ºi lunã, pe Domnul, * 63 binecuvântaþi-l, stele ale cerului, pe Domnul! 64 Binecuvântaþi-l, ploi ºi rouã, pe Domnul, * 65 binecuvântaþi-l, toate vânturile, pe Domnul! 66 Binecuvântaþi-l, foc ºi cãldurã, pe Domnul, * 67 binecuvântaþi-l, frig ºi arºiþã, pe Domnul! 68 Binecuvântaþi-l, rouã ºi chiciurã, pe Domnul, * 69 binecuvântaþi-l, ger ºi îngheþ, pe Domnul! 70 Binecuvântaþi-l, gheþuri ºi zãpezi, pe Domnul, * 71 binecuvântaþi-l, nopþi ºi zile, pe Domnul! 72 Binecuvântaþi-l, luminã ºi întuneric, pe Domnul, * 73 binecuvântaþi-l, fulgere ºi nori, pe Domnul! 74 Sã-l binecuvânteze pãmântul pe Domnul, * sã-l laude ºi sã-l preamãreascã în veci! 75 Binecuvântaþi-l, munþi ºi dealuri, pe Domnul, * 76 binecuvântaþi-l, tot ce rãsare pe pãmânt, pe Domnul! 77 Binecuvântaþi-l, mãri ºi râuri, pe Domnul, * 78 binecuvântaþi-l, izvoare, pe Domnul! 79 Binecuvântaþi-l, balene ºi tot ce miºcã în ape, pe Domnul, * 80 binecuvântaþi-l, toate pãsãrile cerului, pe Domnul! 81 Binecuvântaþi-l, fiare ºi dobitoace, pe Domnul, * 82 binecuvântaþi-l, voi, fii ai oamenilor, pe Domnul! 83 Binecuvânteazã-l, Israele, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci!


12

11 august, sfânta Clara, fecioarã

84

Binecuvântaþi-l, preoþi ai Domnului, pe Domnul, * binecuvântaþi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul! 86 Binecuvântaþi-l, duhuri ºi suflete ale drepþilor, pe Domnul, * 87 binecuvântaþi-l, sfinþi ºi smeriþi cu inima, pe Domnul! 88 Binecuvântaþi-l, voi, Anania, Azaria ºi Misael, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! Sã binecuvântãm pe Tatãl ºi pe Fiul ºi pe Duhul Sfânt, * sã-l lãudãm ºi sã-l preamãrim în veci! 56 Binecuvântat eºti în tãria cerului, * vrednic de laudã ºi preamãrit în veci! 85

La sfârºitul acestei cântãri nu se spune Slavã Tatãlui.

Ant. Binecuvântaþi-l, fecioare, pe Domnul; cel care a semãnat în voi iubirea neîmpãrþitã încununeazã în voi darurile sale. Ant. 3 Vor tresãlta sfinþii în mãrire, cãci victoria lor strãluceºte cu putere în trupurile lor. Psalmul 149 Noua cântare a sfinþilor Fiii Bisericii, fiii noului popor, vor tresãlta de bucurie pentru regele lor: pentru Cristos (Hesychius). 1 Cântaþi Domnului un cântec nou, * lauda lui în adunarea credincioºilor sãi. 2 Sã se bucure Israel de creatorul sãu, * sã tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor. 3 Sã laude numele lui în dansuri, * sã-i cânte psalmi cu harpa ºi cu cetera. 4 Cãci Domnul îl iubeºte pe poporul sãu * ºi-i încoroneazã pe cei smeriþi cu mântuire. 5 Sã tresalte de bucurie în mãrire, credincioºii lui, * sã scoatã strigãte de bucurie în aºternutul lor.


Laudele

13

6

Gura sã le fie plinã de laudele Domnului; * ºi sãbii cu douã tãiºuri sã fie în mâinile lor, 7 ca sã arunce rãzbunare asupra neamurilor * ºi pedeapsã asupra popoarelor; 8 ca sã-i lege pe regii lor în lanþuri * ºi pe mai-marii lor în cãtuºe de fier, 9 ca sã facã cu ei judecata care a fost scrisã; * aceasta este o cinste pentru toþi credincioºii lui. Ant. 3 Vor tresãlta sfinþii în mãrire, cãci victoria lor strãluceºte cu putere în trupurile lor. Ct 8,7 LECTuRA SCuRTà Apele multe nu pot stinge iubirea, nici râurile sã o înãbuºe. De-ar da cineva toate avuþiile casei sale pentru iubire, cu dispreþ ar fi respins. RESPONSORIuL SCuRT R. Despre tine îmi spune inima: * „Cautã faþa lui!” Despre tine. V. Faþa ta, Doamne, o caut! * „Cautã faþa lui!” Slavã Tatãlui. Despre tine. Ant. la Benedictus: Iatã, fecioara înþeleaptã a ieºit în întâmpinarea lui Cristos, strãlucind între corurile de fecioare precum soarele în tãria cerului. CÂNTAREA dIN EvANghELIE – Benedictus Lc 1,68-79 Despre Mesia ºi Înaintemergãtorul sãu 68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, * pentru cã a vizitat ºi a rãscumpãrat poporul sãu, 69 ºi ne-a înãlþat o putere de mântuire * în casa lui David, slujitorul sãu, 70 precum a promis prin gura sfinþilor sãi profeþi * care au fost în vechime, 71 sã ne mântuiascã de vrãjmaºii noºtri * ºi de mâna tuturor acelora care ne urãsc. 72 Astfel îºi aratã îndurarea faþã de pãrinþii noºtri * ºi îºi aduce aminte de legãmântul sãu cel sfânt.


14

11 august, sfânta Clara, fecioarã

73

De jurãmântul pe care l-a fãcut lui Abraham, pãrintele nostru, * cã ne va dãrui harul, 74 ca, eliberaþi din mâna duºmanilor noºtri, * sã-i slujim fãrã teamã, 75 în sfinþenie ºi dreptate, sub privirea lui, * în toate zilele vieþii noastre. 76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema: * cãci vei merge înaintea Domnului sã pregãteºti cãile sale, 77 pentru a da poporului sãu cunoºtinþa mântuirii * întru iertarea pãcatelor, 78 prin iubirea îndurãtoare a Dumnezeului nostru, * cu care ne va vizita, Cel care Rãsare din înãlþime 79 ca sã lumineze pe cei care se aflã în întuneric ºi în umbra morþii * ºi sã îndrepte paºii noºtri pe calea pãcii. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Iatã, fecioara înþeleaptã a ieºit în întâmpinarea lui Cristos, strãlucind între corurile de fecioare precum soarele în tãria cerului. RugÃCIuNEA uNIvERSALÃ Sã-l aclamãm cu bucurie pe Cristos, mirele ºi cununa fecioarelor, ºi sã-l implorãm cu evlavie, spunând: Isuse, cununa fecioarelor, ascultã-ne! Cristoase, fecioarele sfinte te-au iubit ca pe unicul lor Mire: – dã-ne harul ca nimic sã nu ne despartã de iubirea ta. Tu ai încununat-o ca reginã a fecioarelor pe Maria, maica ta: – învredniceºte-ne, prin mijlocirea ei, sã-þi slujim pururi cu inimã curatã.


Ora medie

15

Prin mijlocirea slujitoarelor tale, care, cu inimã neîmpãrþitã, s-au îngrijit pururi de cele ce sunt ale tale pentru a fi sfinte cu trupul ºi cu sufletul, – nu lãsa chipul acestei lumi trecãtoare sã ne abatã vreodatã de la tine. Doamne Isuse, mire aºteptat de fecioarele înþelepte, – învredniceºte-ne sã te întâmpinãm veghind în speranþã. Prin mijlocirea sfintei Clara, care s-a numãrat printre fecioarele înþelepte, – dãruieºte-ne viaþã nepãtatã ºi înþelepciune. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care ai cãlãuzit-o cu îndurare pe sfânta Clara sã iubeascã sãrãcia, dãruieºte-ne ºi nouã, prin mijlocirea ei, ca, urmându-l pe Cristos în duhul sãrãciei, sã ne învrednicim a ajunge la contemplarea ta în împãrãþia cerurilor. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Ora medie V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. ImNuL O, Dumnezeule preasfânt, Luminã tu ne dai în zori,


11 august, sfânta Clara, fecioarã

16

Iar la amiazã ne cobori, De sus, cãldurã pe pãmânt. Al patimii nãvalnic foc Tu stinge-l, Doamne, în noi toþi; Din inimi ura sã o scoþi ªi dragoste sã pui în loc. Sã fie Tatãl lãudat, ªi Fiul cel nãscut din el, ªi Duhul dragostei, la fel, Primeascã cinste ne-ncetat. Amin. PSALmOdIA Ant. Primeºte-mã, Doamne, dupã cuvântul tãu ºi voi trãi; sã nu dai de ruºine speranþa mea. Psalmul 118 (119),89-96 XII (Lamed) Meditarea cuvântului lui Dumnezeu în lege Poruncã nouã vã dau vouã: sã vã iubiþi unii pe alþii precum v-am iubit eu (cf. In 13,34). 89 Cuvântul tãu, Doamne, rãmâne în veci, * neschimbat ca cerul. 90 Fidelitatea ta dãinuie din neam în neam; * tu ai întemeiat pãmântul ºi el se menþine. 91 Din porunca ta totul dãinuie pânã astãzi, * cãci toate te slujesc pe tine. 92 Dacã legea ta n-ar fi fost desfãtarea mea, * atunci poate cã aº fi pierit în mizeria mea. 93 În veci nu voi uita învãþãturile tale, * cãci prin ele mi-ai dat viaþã, 94 eu sunt al tãu, mântuieºte-mã, * cãci am cãutat învãþãturile tale. 95 Cei nelegiuiþi mã aºteaptã ca sã mã distrugã, * dar eu meditez mereu la poruncile tale. 96 Vãd cã tot ce-i desãvârºit are margini, * poruncile tale însã sunt nemãrginite.


Ora medie

17

Psalmul 70 (71) Doamne, tu eºti speranþa mea din copilãrie Plini de bucurie în speranþã, statornici în încercare (Rom 12,12). I 1 În tine, Doamne, îmi gãsesc scãparea, * sã nu fiu nicicând fãcut de ruºine. 2 În dreptatea ta, elibereazã-mã ºi apãrã-mã, * pleacã-þi urechea spre mine ºi mântuieºte-mã. 3 Fii pentru mine stâncã ºi cetate de refugiu, * ca sã mã mântuieºti, pentru cã numai tu eºti tãria mea * ºi cetatea mea de apãrare. 4 Scoate-mã, Dumnezeule, din mâna celui fãrãdelege, * din mâinile celui nelegiuit ºi viclean. 5 Pentru cã tu, Doamne, eºti speranþa mea, * Doamne, în tine mi-am pus încrederea din copilãrie. 6 În tine mi-am gãsit sprijin din sânul mamei mele, † încã din sânul mamei mele tu ai fost ocrotitorul meu; * în tine este lauda mea de-a pururi. 7 Ca o minune am ajuns pentru mulþi, * ºi tu eºti ajutorul meu puternic. 8 Sã se umple gura mea de lauda ta, * toatã ziua sã fie plinã de preamãrirea ta. 9 Nu mã respinge în zilele bãtrâneþii mele; * nu mã pãrãsi când îmi slãbesc puterile. 10 Cãci duºmanii mei vorbesc împotriva mea, † ºi cei care pândesc sufletul meu * fac planuri împreunã: 11 „Dumnezeu l-a pãrãsit! † Urmãriþi-l ºi prindeþi-l, * cãci nu are cine sã-l scape!” 12 Dumnezeule, nu te îndepãrta de mine; * Dumnezeul meu, grãbeºte-te sã mã ajuþi.


18 13

11 august, sfânta Clara, fecioarã

Sã fie fãcuþi de ruºine ºi sã piarã * cei potrivnici sufletului meu, sã fie acoperiþi de insulte ºi dezonoare * cei care îmi vor rãul. II 14 Eu îmi voi pune întotdeauna speranþa în tine * ºi te voi lãuda tot mai mult. 15 Gura mea va vesti în toate zilele † dreptatea ºi mântuirea ta, * chiar dacã nu cunosc marginile lor. 16 Voi povesti faptele minunate ale Domnului; * Doamne, îmi voi aduce aminte cã dreptatea este numai a ta. 17 Dumnezeule, m-ai învãþat din tinereþe, * iar eu vestesc ºi astãzi minunile tale. 18 Nici la bãtrâneþe ºi cãrunteþe, * Dumnezeule, sã nu mã pãrãseºti, ca sã vestesc puterea ta generaþiei de acum * ºi tãria ta celei care va veni. 19 Dreptatea ta, Dumnezeule, e pânã la ceruri, † tu, care ai fãcut fapte mãreþe, * Dumnezeule, cine este asemenea þie? 20 Tu m-ai fãcut sã vãd rele ºi necazuri multe; † dar din nou îmi vei da viaþã * ºi mã vei scoate din adâncurile pãmântului. 21 Vei înmulþi mãrirea mea * ºi, când te vei întoarce, mã vei mângâia. 22 Iar eu voi cânta fidelitatea ta, Dumnezeul meu, în sunet de coarde * ºi îþi voi cânta din harpã, þie, Sfântul lui Israel. 23 Vor tresãlta de bucurie buzele mele când îþi voi cânta, * ºi sufletul meu, pe care l-ai rãscumpãrat. 24 Cãci ºi limba mea ziua întreagã va rosti dreptatea ta, * când vor fi fãcuþi de ruºine ºi umiliþi cei care cautã ruina mea. Ant. Primeºte-mã, Doamne, dupã cuvântul tãu ºi voi trãi; sã nu dai de ruºine speranþa mea.


Vesperele

19

LECTuRA SCuRTÃ 1Cor 7,25 Cât despre fecioare, nu am nici o poruncã de la Domnul, însã le dau un sfat, ca unul care am primit de la Domnul harul de a fi vrednic de crezare. V. Aceasta este fecioara înþeleaptã. R. Ea va fi numãratã printre cei care iubesc înþelep-

ciunea. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care ai cãlãuzit-o cu îndurare pe sfânta Clara sã iubeascã sãrãcia, dãruieºte-ne ºi nouã, prin mijlocirea ei, ca, urmându-l pe Cristos în duhul sãrãciei, sã ne învrednicim a ajunge la contemplarea ta în împãrãþia cerurilor. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. vesperele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. ImNuL Eºti fecioarelor cununã, o Cristoase, cãci tu doarã, Zãmislit de o Fecioarã, te-ai nãscut dintr-o Fecioarã. Mamei tale fecioria n-a putut sã o distrugã Legea firii. Cãtre tine îndreptãm a noastrã rugã. Printre crini îþi ai lãcaºul, cãci tu însuþi eºti o floare Neatinsã de vreo boare. ªi-ai voit sã te-nconjoare Cete sfinte de fecioare, flori de mâna ta culese; Tu ca mire eºti rãsplata pentru castele-þi mirese.


11 august, sfânta Clara, fecioarã

20

Te urmeazã fericite, dupã cum îºi poartã paºii, Dupã mama lor iubitã pretutindeni copilaºii. Ele cântã, cântã-ntruna, cu voci fine, cristaline, Imnuri dulci, melodioase, de iubire pentru tine. A sãpat în noi pãcatul rãni adânci ºi dureroase; Pentru inima bolnavã tu eºti medicul, Cristoase. Pilda sfintelor fecioare dupã ele ne atragã; Ca ºi lor, ne fie, Doamne, curãþia vieþii dragã. Pentru sfintele fecioare sãrbãtoare azi în rai e, Sfinþii cântã, se-nveºmântã cu-ale lor alese straie. Domnu-i cel ce dã izbândã; de aceea cinste fie-i Lui, Stãpânului a toate, în lãcaºul veºniciei. Amin. PSALmOdIA Ant. 1 Pentru tine mã pãstrez curatã ºi þie îþi ies în întâmpinare cu candela aprinsã, o, Mirele meu. Psalmul 121 (122) 1

M-am bucurat când mi s-a spus: † „Sã mergem la casa Domnului”. * 2 Iatã, picioarele noastre au ajuns la porþile tale, Ierusalime! 3 Ierusalimul este zidit * ca o cetate bine întãritã. 4 Acolo urcã seminþiile, seminþiile Domnului, † dupã legea lui Israel, * ca sã laude numele Domnului. 5 Cãci acolo sunt scaunele de judecatã, * tronurile casei lui David. 6 Rugaþi-vã pentru pacea Ierusalimului: * „Sã fie în siguranþã cei care te iubesc! 7 Pacea sã locuiascã între zidurile tale * ºi liniºtea în palatele tale”. 8 De dragul fraþilor ºi prietenilor mei, * eu spun: „Pace þie!”


Vesperele 9

21

De dragul casei Domnului, Dumnezeului nostru, * mã rog pentru fericirea ta!

Ant. Pentru tine mã pãstrez curatã ºi þie îþi ies în întâmpinare cu candela aprinsã, o, Mirele meu. Ant. 2 Fericiþi cei curaþi cu inima, pentru cã ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Psalmul 126 (127) 1

Dacã Domnul n-ar zidi casa, * în zadar ar trudi cei care o zidesc. Dacã Domnul n-ar pãzi cetatea, * în zadar ar veghea cel care o pãzeºte. 2 În zadar vã sculaþi dis-de-dimineaþã ºi vã culcaþi târziu, † mâncându-vã pâinea în obosealã, * pe când Domnul o dã preaiubiþilor sãi în timpul somnului. 3 Iatã, moºtenire de la Domnul sunt fiii, * rodul sânului este rãsplatã de la el. 4 Ca sãgeþile în mâna celui viteaz, * aºa sunt fiii tinereþilor. 5 Fericit bãrbatul care-ºi umple tolba cu ei; * nu se va face de ruºine când va vorbi cu duºmanii sãi la poartã. Ant. Fericiþi cei curaþi cu inima, pentru cã ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ant. 3 Speranþa mea nu se va clãtina; ea se bazeazã pe Cristos ca o casã construitã pe stâncã. Cântarea 3

Ef 1,3-10

Binecuvântat sã fie Dumnezeu ºi Tatãl Domnului nostru Isus Cristos, * care ne-a copleºit cu binecuvântarea sa spiritualã în ceruri, în Cristos.


22

11 august, sfânta Clara, fecioarã

4

În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, * ca sã fim sfinþi ºi fãrã prihanã în faþa lui, în dragoste. 5 El a orânduit de mai înainte † sã fim adoptaþi ca fii, prin Isus Cristos, în el, * dupã bunul plac al voinþei sale, 6 spre lauda gloriei harului sãu, * pe care ni l-a dãruit prin Fiul sãu preaiubit. 7 Prin sângele lui avem rãscumpãrarea, * iertarea pãcatelor; prin bogãþia harului sãu † 8 care a prisosit în noi, * în toatã înþelepciunea ºi înþelegerea. 9 El ne-a descoperit misterul voinþei sale * dupã bunãvoinþa sa, pe care îl hotãrâse de mai înainte în el, * 10 ca sã-l înfãptuiascã la împlinirea timpurilor, recapitulând toate în Cristos, * cele din cer ºi cele de pe pãmânt. Ant. Speranþa mea nu se va clãtina; ea se bazeazã pe Cristos ca o casã construitã pe stâncã. 1Cor 7,32b.34a LECTuRA SCuRTÃ Cel care este necãsãtorit se îngrijeºte de cele ale Domnului, cum sã-i placã Domnului. Tot aºa ºi femeia necãsãtoritã, tot aºa ºi fecioara se îngrijeºte de cele ale Domnului, ca sã fie sfântã în trup ºi în duh. RESPONSORIuL SCuRT R. Îi sunt înfãþiºate regelui fecioare * în bucurie ºi veselie. Îi sunt. V. Sunt aduse în palatul regelui * în bucurie ºi veselie. Slavã Tatãlui. Îi sunt. Ant. la Magnificat: Vino, mireasa lui Cristos, primeºte cununa pe care Domnul þi-a pregãtit-o pentru vecie.


Vesperele

23

CÂNTAREA dIN EvANghELIE – Magnificat Lc 1,46-55 Tresãltarea de bucurie a sufletului în Domnul 46

Sufletul meu * îl preamãreºte pe Domnul 47 ºi duhul meu tresaltã de bucurie * în Dumnezeu, mântuitorul meu, 48 cãci a privit la smerenia slujitoarei sale. * Iatã, de acum toate popoarele mã vor numi fericitã, 49 cãci mi-a fãcut lucruri mari Cel Atotputernic, * ºi numele lui e sfânt. 50 Milostivirea lui rãmâne din neam în neam * peste cei ce se tem de el. 51 A arãtat puterea braþului sãu, * i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, 52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici * ºi i-a înãlþat pe cei smeriþi; 53 pe cei flãmânzi i-a copleºit cu bunuri, * iar pe cei bogaþi i-a lãsat cu mâinile goale. 54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul sãu, * amintindu-ºi de îndurarea sa, 55 dupã cum a promis pãrinþilor noºtri, * lui Abraham ºi urmaºilor lui în veci. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Vino, mireasa lui Cristos, primeºte cununa pe care Domnul þi-a pregãtit-o pentru vecie. RugÃCIuNEA uNIvERSALÃ Sã-l sãrbãtorim cu bucurie pe Cristos, care i-a lãudat pe aceia care aleg calea fecioriei pentru împãrãþia cerurilor, ºi sã-l implorãm spunând: Isuse, regele fecioarelor, ascultã-ne!


24

11 august, sfânta Clara, fecioarã

Cristoase, mirele Bisericii, tu ai voit ca ea sã se înfãþiºeze înaintea ta ca o fecioarã nepãtatã: – fã-o pururi neprihãnitã ºi sfântã. (Isuse, regele fecioarelor, ascultã-ne!) Cristoase, fecioarele sfinte þi-au ieºit în întâmpinare cu candelele aprinse: – nu îngãdui sã scadã untdelemnul fidelitãþii în candelele acelora care s-au consacrat cu totul slujirii tale. Doamne, Biserica ta, fecioarã ºi mamã, n-a încetat sã pãstreze neatinsã ºi curatã credinþa faþã de tine: – dãruieºte tuturor creºtinilor harul sã rãmânã credincioºi învãþãturii tale. Tu dai poporului tãu bucuria de a o sãrbãtori pe sfânta N.: – dãruieºte-ne harul sã ne bucurãm pururi de mijlocirea ei. Tu le-ai primit pe fecioarele sfinte la ospãþul tãu de nuntã: – primeºte-i cu bunãtate pe cei rãposaþi la ospãþul tãu ceresc. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care ai cãlãuzit-o cu îndurare pe sfânta Clara sã iubeascã sãrãcia, dãruieºte-ne ºi nouã, prin mijlocirea ei, ca, urmându-l pe Cristos în duhul sãrãciei, sã ne învrednicim a ajunge la contemplarea ta în împã rãþia cerurilor. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Completoriul V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.


Completoriul

25

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. ImNuL Acum, când e timpul de mers la culcare, În rugã mai cerem o datã-ndurare: Privirile tale ce pururi sunt treze Asuprã-ne, Doamne, mereu sã vegheze. În vis mintea noastrã te aibã pe tine Iar inima noastrã de doru-þi suspine, Te cânte pe tine, te simtã aproape, Sã nu laºi ca bezna de tot sã ne-ngroape. Ne fie odihna ºi somnul în pace; Cât timp trupul nostru puterea-ºi reface, ªi-i noapte adâncã, ºi bezna dominã, Ne fii tu, Cristoase, în beznã luminã. Rugãmu-ne þie cu fruntea plecatã, Ascultã-ne ruga, cerescule Tatã, Cu Fiul cel care-i cu tine de-o fire ªi Duhul cel Sfânt cel ce-i Duh de iubire. Amin. PSALmOdIA Ant. Trupul meu se va odihni în speranþã. Psalmul 15 (16) Domnul e partea mea de moºtenire Dumnezeu l-a înviat pe Isus, eliberându-l de durerile morþii (Fap 2,24). 1

Pãzeºte-mã, Dumnezeule, * pentru cã mã încred în tine. 2 I-am spus Domnului: „Tu eºti Dumnezeul meu, * fericirea mea e numai la tine”. 3 În sfinþii care sunt pe pãmânt, în cei puternici, * în ei era toatã plãcerea mea.


26

11 august, sfânta Clara, fecioarã

4

κi înmulþesc durerile cei care umblã dupã zei strãini, † dar eu nu le voi aduce nici o jertfã cu vãrsare de sânge, * nici nu voi rosti numele lor cu buzele mele. 5 Domnul este partea mea de moºtenire ºi cupa mea cu sorþi, * tu eºti acela care ai în mânã soarta mea. 6 Sorþii mei au cãzut pe terenul cel mai bun, * într-adevãr, moºtenirea mea e minunatã. 7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înþelepciune, * la aceasta pânã ºi noaptea mã îndeamnã inima. 8 Îl am mereu în faþa ochilor pe Domnul; * dacã el este la dreapta mea, nu mã clatin. 9 De aceea inima mea se bucurã † ºi sufletul meu tresaltã de bucurie; * ba chiar ºi trupul meu se va odihni în speranþã, 10 deoarece nu vei lãsa sufletul meu în locuinþa morþilor, * nici nu vei îngãdui ca sfântul tãu sã vadã putrezirea. 11 Tu îmi vei arãta cãrarea vieþii; † în faþa ta sunt bucurii nespuse * ºi desfãtãri veºnice la dreapta ta. Ant. Trupul meu se va odihni în speranþã. LECTuRA SCuRTà 1Tes 5,23 Însuºi Dumnezeul pãcii sã vã sfinþeascã în mod desãvârºit ºi fiinþa voastrã întreagã: duhul, sufletul ºi trupul sã se pãstreze fãrã prihanã pentru venirea Domnului nostru Isus Cristos. RESPONSORIuL SCuRT R. În mâinile tale, Doamne, * încredinþez sufletul meu. În mâinile tale.


Completoriul

27

V. Ne-ai rãscumpãrat, Doamne, Dumnezeul adevãrului, * îþi încredinþez sufletul meu. Slavã Tatãlui. În mâinile tale.

Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. CÂNTAREA dIN EvANghELIE – nunc diMittis Lc 2,29-32 Cristos - lumina neamurilor ºi slava lui Israel 29 Acum slobozeºte pe slujitorul tãu, Stãpâne, * dupã cuvântul tãu, în pace, 30 cãci au vãzut ochii mei * mântuirea ta, 31 pe care ai pregãtit-o * înaintea tuturor popoarelor, 32 luminã spre luminarea neamurilor * ºi slava poporului tãu, Israel. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. Rugãciunea de încheiere Doamne, Dumnezeul nostru, te rugãm sã ne dãruieºti un somn liniºtit spre a ne odihni de truda zilei pentru ca, reînnoiþi pururi prin ajutorul tãu, sã-þi putem sluji cu trupul ºi cu sufletul. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Apoi se spune binecuvântarea, chiar ºi atunci când se recitã în particular:

Noapte liniºtitã ºi sfârºit bun sã ne dea nouã atotputer nicul Dumnezeu. R. Amin. Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã maria Apoi se spune una dintre urmãtoarele antifone:

Maicã binecuvântatã a Rãscumpãrãtorului, Poarta cerului pururi deschisã, Steaua mãrii,


11 august, sfânta Clara, fecioarã

28

vino în ajutorul poporului ce cade ºi vrea sã se ridice, tu, care ai nãscut, spre uimirea fãpturii, pe Cel Preasfânt ce þi-e Pãrinte, Fecioarã de-a pururi, care ai primit din gura îngerului Gabriel vestirea, îndurã-te de noi, pãcãtoºii. Sau:

Te bucurã, a cerului Reginã, A îngerilor Doamnã ºi Stãpânã. Tu-ai odrãslit mlãdiþa mântuirii ªi poartã eºti luminii nemuririi! Te bucurã, Fecioarã preaslãvitã, Decât fãptura toatã mai mãritã! Te salutãm, a cerului minune; Du la Cristos a noastrã rugãciune! Sau:

Bucurã-te, Reginã, Maica milei, viaþa, mângâierea ºi speranþa noastrã, bucurã-te! Cãtre tine strigãm, surghiuniþii fii ai Evei; cãtre tine suspinãm, gemând ºi plângând în aceastã vale de lacrimi. Aºadar, Mijlocitoarea noastrã, întoarce spre noi ochii tãi cei milostivi ºi, dupã surghiunul acesta, aratã-ni-l nouã pe Isus, binecuvântatul rod al trupului tãu. O milostivã, o blândã, o dulce Fecioarã Marie! Sau:

Sub ocrotirea ta alergãm, sfântã Nãscãtoare de Dumnezeu, nu ne dispreþui rugãciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieºte pururea de toate primejdiile, Fecioarã slãvitã ºi binecuvântatã. Amin.


11 august 2011  

breviar, 2011, august