Page 1


8 septembrie NAªTEREA SFINTEI FECIOARE MARIA Sãrbãtoare Invitatoriul V. Doamne, deschide-mi buzele. R. ªi gura mea va vesti lauda ta.

Ant. Sã celebrãm naºterea Fecioarei Maria ºi sã-l adorãm pe Fiul ei, Cristos, Domnul nostru! Psalmul 94 (95) Chemare la preamãrirea lui Dumnezeu Îndemnaþi-vã unii pe alþii în fiecare zi, pânã când putem zice: „Astãzi!” (Evr 3,13). 1 Veniþi sã cântãm cu veselie Domnului, sã strigãm cu bucurie cãtre stânca mântuirii noastre! 2 Sã mergem înaintea lui cu cântece de laudã ºi în cântãri de psalmi sã-l preamãrim! 3 Cãci mare Dumnezeu este Domnul ºi mare împãrat peste toþi zeii; 4 în mâna lui sunt adâncurile pãmântului ºi ale lui sunt înãlþimile munþilor; 5 a lui este marea, cãci el a fãcut-o, ºi mâinile lui au plãsmuit uscatul. 6 Veniþi sã ne închinãm ºi sã ne plecãm în faþa lui ºi sã îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 7 cãci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care el îl pãstoreºte, turma pe care mâna lui o cãlãuzeºte. 8 O, de aþi asculta astãzi glasul lui: „Nu vã împietriþi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa, în pustiu;


8 septembrie, Naºterea Sfintei Fecioare Maria

2 9

acolo m-au ispitit pãrinþii voºtri, m-au pus la încercare, deºi au vãzut lucrãrile mele. 10 Patruzeci de ani m-a dezgustat neamul acesta; de aceea am zis: Este un popor cu inima rãtãcitã, 11 nu au cunoscut cãile mele; de aceea am jurat în mânia mea: Nu vor intra în odihna mea!” Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Sã celebrãm naºterea Fecioarei Maria ºi sã-l adorãm pe Fiul ei, Cristos, Domnul nostru! Psalmul cu antifona sa se poate eventual omite, dacã Invitatoriul se spune înainte de Laude.

Oficiul lecturilor V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Fecioarã, tu, care nãscut-ai Cuvântul, Comoarã cum alta nu are pãmântul, Din beznã ieºim la luminã prin tine, Prin tine din nou libertatea ne vine. Din David te tragi, eºti de viþã regalã, Dar nu-i pentru tine aceasta o falã; Din ceruri îþi vine o cinste pe care S-o deie pãmântul nu este în stare. Ne scapã, Marie, de vechea plãmadã, Ca noua fãpturã în noi sã se vadã; De Fiul tãu sfânt aminteºte-ne, Mamã, De slava la care pe toþi el ne cheamã.


Oficiul lecturilor

3

Pãcatele noastre cãtuºe sunt grele; Prin rugile tale ne scoate din ele. Rãsai stea a mãrii, în lume ca iarã Speranþa salvãrii în noi sã rãsarã. Treimii Preasfinte sã-i fie onoare, Ei, care-a fãcut ca din cer sã coboare Asuprã-þi, Fecioarã, comorile sale, Sã fii ca o floare cu mii de petale. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Maria a primit binecuvântare de la Domnul ºi îndurare de la Dumnezeu, mântuitorul sãu. Psalmul 23 (24) Al Domnului este pãmântul ºi tot ce este pe el, * lumea ºi cei care locuiesc în ea. 2 Cãci el l-a întemeiat pe mãri * ºi l-a stabilit peste râuri. 3 Cine va urca pe muntele Domnului? * Cine va sta în locul sãu cel sfânt? 4 Cel care are mâinile nepãtate ºi inima curatã, † cel care nu-ºi înalþã sufletul spre lucruri deºarte * ºi nu jurã cu viclenie. 5 Acesta va primi binecuvântare de la Domnul * ºi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul sãu. 6 Acesta este neamul celor care-l cautã pe el, * al celor care cautã faþa Dumnezeului lui Iacob. 7 Ridicaþi-vã, porþilor, pragurile voastre de sus, † deschideþi-vã, voi, porþi veºnice, * ca sã intre regele mãririi! 8 Cine este acest rege al mãririi? † E Domnul cel tare ºi puternic, * Domnul cel viteaz în luptã! 9 Ridicaþi-vã, porþilor, pragurile voastre de sus, † deschideþi-vã, voi, porþi veºnice, * ca sã intre regele mãririi! 1


4 10

8 septembrie, Naºterea Sfintei Fecioare Maria

Cine este acest rege al mãririi? * Domnul oºtirilor: el este regele mãririi.

Ant. Maria a primit binecuvântare de la Domnul ºi îndurare de la Dumnezeu, mântuitorul sãu. Ant. 2 Cel Preaînalt a consacrat cortul sãu. Psalmul 45 (46) 2

Dumnezeu este pentru noi loc de refugiu ºi putere, * ajutor uºor de gãsit în timp de încercare. 3 De aceea nu ne temem, chiar dacã s-ar zgudui pãmântul * ºi ar cãdea munþii în mijlocul mãrii; 4 chiar de-ar clocoti ºi ar spumega apele ei * ºi munþii s-ar zgudui la izbirea ei. 5 Un râu cu braþele sale înveseleºte cetatea lui Dumnezeu, * locuinþa sfântã a Celui Preaînalt. 6 Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatinã; * Dumnezeu îi vine în ajutor dis-de-dimineaþã. 7 Naþiunile pãgâne se zbuciumã,† împãrãþiile se clatinã. * El ºi-a ridicat glasul ºi pãmântul se topeºte de groazã. 8 Domnul oºtirilor este cu noi, * Dumnezeul lui Iacob este un turn de scãpare pentru noi. 9 Veniþi ºi vedeþi lucrãrile minunate ale Domnului, * faptele uimitoare pe care le-a fãcut pe pãmânt. El face sã înceteze rãzboaiele pânã la marginile pãmântului, † 10 frânge arcul ºi sfãrâmã lancea, * iar scuturile le arde în foc. 11 Opriþi-vã ºi recunoaºteþi cã eu sunt Dumnezeu, * eu mã înalþ peste popoare, mã înalþ peste tot pãmântul.


Oficiul lecturilor 12

5

Domnul oºtirilor este cu noi, * Dumnezeul lui Iacob este un turn de scãpare pentru noi. Ant. Cel Preaînalt a consacrat cortul sãu.

Ant. 3 S-au spus despre tine, Fecioarã Marie, lucruri mãreþe. Psalmul 86 (87) 1

Întrucât temeliile sale sunt pe munþii cei sfinþi, † Domnul iubeºte porþile Sionului * mai mult decât toate locuinþele lui Iacob. 3 Lucruri mãreþe s-au spus despre tine, * cetate a lui Dumnezeu. 4 Voi aminti de Rahab ºi de Babilon printre cei care mã cunosc; † iatã, filistenii, Tirul ºi Etiopia * s-au nãscut acolo. 5 Se va spune despre Sion: „ªi acesta, ºi acela s-au nãscut într-însul * ºi însuºi Cel Preaînalt îl întãreºte”. 6 Domnul scrie în cartea popoarelor: * „Aceºtia s-au nãscut acolo”. 7 Iar ei danseazã ºi cântã: * „Toate izvoarele mele sunt în tine”. 2

Ant. S-au spus despre tine, Fecioarã Marie, lucruri mãreþe. V. Maria pãstra toate aceste cuvinte. R. ªi le medita în inima ei.

LECTURA ÎNTÂI Din cartea Genezei 3,9-20 Dumnezeu îl pedepseºte pe omul pãcãtos ºi îi promite mântuirea


6

8 septembrie, Naºterea Sfintei Fecioare Maria

În zilele acelea, 9Domnul Dumnezeu l-a strigat pe Adam ºi i-a zis: „Unde eºti?” 10 El a rãspuns: „Þi-am auzit paºii în grãdinã ºi mi-a fost fricã, pentru cã sunt gol, ºi m-am ascuns”. 11 Domnul Dumnezeu i-a zis: „Cine þi-a spus cã eºti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îþi poruncisem sã nu mãnânci?” 12 Adam i-a rãspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca sã fie lângã mine, ea mi-a dat din pom ºi am mâncat”. 13 Domnul Dumnezeu i-a zis femeii: „Ce ai fãcut?” Femeia i-a rãspuns: „ªarpele m-a amãgit ºi am mâncat”. 14 Domnul Dumnezeu i-a spus ºarpelui: „Fiindcã ai fãcut lucrul acesta, blestemat sã fii între toate fiarele câmpului: pe pântece sã te târãºti în toate zilele vieþii tale ºi þãrânã sã mãnânci. 15 Voi pune duºmãnie între tine ºi femeie, între seminþia ta ºi seminþia ei. Acesta îþi va strivi capul ºi tu îi vei pândi cãlcâiul”. 16 Domnul Dumnezeu i-a spus femeii: „Voi mãri suferinþele tale, vei fi adesea însãrcinatã ºi-þi vei naºte copiii în dureri. Cu toate acestea, te vei simþi atrasã cãtre bãrbatul tãu, dar el se va purta faþã de tine ca un stãpân”. 17 Bãrbatului i-a spus: „Pentru cã ai ascultat de femeia ta ºi ai mâncat din fructul pomului din care þi-am poruncit sã nu mãnânci, blestemat sã fie pãmântul din cauza ta! Cu multã trudã îþi vei scoate hrana din el în toate zilele vieþii tale! 18 De la el însuºi îþi va da numai spini ºi pãlãmidã, însã vei obþine hrana cultivând pãmântul. 19 În sudoarea frunþii tale îþi vei câºtiga pâinea, pânã ce te vei întoarce în pãmântul din care ai fost luat; cãci praf eºti ºi în praf te vei întoarce”.


Oficiul lecturilor

7

20

Adam a dat femeii sale numele de Eva, pentru cã ea a devenit mama tuturor celor vii. RESPONSORIUL R. Astãzi s-a nãscut fericita Fecioarã Maria din neamul lui David. * Prin ea, a apãrut pentru cei credincioºi mântuirea lumii; viaþa sa sfântã lumineazã Biserica. V. Sã celebrãm cu credinþã naºterea preafericitei Fecioare Maria. * Prin ea. LECTURA A DOUA Din Discursurile sfântului Andrei din Creta, episcop (Disc. 1: PG 97, 806-810)

Cele vechi au trecut, iatã, toate au devenit noi Scopul legii este Cristos (Rom 10,4). Eliberându-ne de litera legii, el sã ne învredniceascã sã ne înãlþãm spre cele spirituale. În el se aflã toatã perfecþiunea legii, pentru cã însuºi legislatorul, dupã ce a dus la capãt toate, a transformat litera în spirit, recapitulând toate în el însuºi. Legea a fost însufleþitã de har ºi a fost pusã în slujba sa într-o îmbinare armonioasã ºi rodnicã. Fiecare, ºi legea, ºi harul, ºi-a pãstrat caracteristicile sale fãrã alterãri ºi confuzii. Totuºi, legea, care mai înainte constituia o povarã apãsãtoare ºi o tiranie, a devenit, prin lucrarea lui Dumnezeu, o greutate uºoarã ºi izvor de libertate. În felul acesta, nu mai suntem sclavi ai elementelor lumii (Gal 4,3), aºa cum spune Apostolul, nici nu mai suntem asupriþi de jugul legii, nici prizonieri ai literei sale moarte. Misterul lui Dumnezeu care devine om, divinizarea omului asumat de Cuvânt reprezintã suma bunurilor pe care Cristos ni le-a dãruit, revelarea planului divin ºi înfrângerea oricãrei autosuficienþe umane arogante. Venirea lui Dumnezeu între oameni, ca luminã strãlucitoare ºi realitate divinã, clarã ºi vizibilã, este darul mare ºi minunat al mântuirii ce ne este dat. Celebrarea de astãzi


8

8 septembrie, Naºterea Sfintei Fecioare Maria

cinsteºte naºterea Nãscãtoarei de Dumnezeu. Însã adevãrata semnificaþie ºi scopul acestui eveniment este întruparea Cuvântului. De fapt, Maria se naºte, este alãptatã ºi crescutã pentru a fi Mama Regelui veacurilor, a lui Dumnezeu. Fericita Fecioarã Maria ne face sã ne bucurãm de o dublã binefacere: ne înalþã la cunoaºterea adevãrului ºi ne elibereazã de dominaþia literei, scutindu-ne de slujirea ei. În ce mod ºi cu ce condiþii? Umbra nopþii se retrage atunci când se apropie lumina zilei ºi harul ne aduce libertatea în locul sclaviei literei. Sãrbãtoarea aceasta este ca o piatrã de hotar între Noul ºi Vechiul Testament. Aratã cã dupã simboluri ºi figuri urmeazã adevãrul ºi cã dupã prima alianþã urmeazã alianþa cea nouã. Aºadar, întreaga creaþie sã cânte de bucurie, sã tresalte ºi sã participe la bucuria acestei zile. Îngerii ºi oamenii sã se uneascã împreunã pentru a lua parte la liturgia de astãzi. Împreunã sã o sãrbãtoreascã cei care trãiesc pe pãmânt ºi cei care se gãsesc în ceruri. De fapt, aceasta este ziua în care Creatorul universului a construit templul sãu, astãzi este ziua în care, printr-un plan minunat, creatura devine locuinþã aleasã a Creatorului. RESPONSORIUL R. Sã celebrãm cu credinþã sãrbãtoarea de astãzi a pururi Fecioarei, Nãscãtoare de Dumnezeu, Maria, * a cãrei viaþã fãrã de prihanã ilumineazã toatã Biserica. V. Sã cântãm ºi sã-l preamãrim din toatã inima pe Cristos în aceastã sãrbãtoare a fericitei Nãscãtoare de Dumnezeu, Maria. * A cãrei.

IMNUL TE DEUM Pe tine, Dumnezeule, te lãudãm, Pe tine, Doamne, te mãrturisim. Pe tine, veºnicul Pãrinte, Tot pãmântul te cinsteºte.


Oficiul lecturilor

9

Þie toþi îngerii, cerurile ºi toate puterile, Heruvimii ºi serafimii îþi cântã fãrã încetare: Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul, Dumnezeul Sabaot! Plin e cerul ºi pãmântul de mãrirea slavei tale! Pe tine te mãreºte corul preaslãvit al apostolilor; Pe tine te slãveºte Numãrul vrednic de laudã al profeþilor; Pe tine te laudã ceata strãlucitã a martirilor; Pe tine te mãrturiseºte sfânta Bisericã Pe toatã faþa pãmântului: Pe tine, Tatãl, a cãrui slavã este fãrã de sfârºit, ªi pe Fiul tãu, unic, adevãrat ºi vrednic de închinare, ªi pe Duhul Sfânt, Mângâietorul. Tu eºti regele mãririi, Cristoase, Tu eºti Fiul cel veºnic al Tatãlui. Pentru mântuirea noastrã Tu nu te-ai sfiit sã te cobori în sânul Fecioarei. Tu ai biruit ghimpele morþii ªi ai deschis celor ce cred împãrãþia cerurilor. Tu stai de-a dreapta lui Dumnezeu Întru mãrirea Tatãlui. Noi credem cã vei veni ca judecãtor, Deci, pe tine te rugãm sã vii în ajutorul slugilor tale Pe care le-ai rãscumpãrat cu sângele tãu scump. Învredniceºte-ne sã fim numãraþi printre sfinþii tãi În slava ta cereascã. ¶ Mântuieºte, Doamne, poporul tãu ªi binecuvânteazã moºtenirea ta. Cãlãuzeºte-i ºi înalþã-i pe ei pânã în veac. În toate zilele te binecuvântãm ªi lãudãm numele tãu în veci ºi în vecii vecilor. Binevoieºte, Doamne, în ziua aceasta Sã ne fereºti de pãcat. Miluieºte-ne, Doamne, miluieºte-ne. Fie, Doamne, mila ta asupra noastrã Precum am nãdãjduit ºi noi în tine. În tine, Doamne, am nãdãjduit ªi nu voi regreta în veci. ¶ Aceastã ultimã parte a imnului se poate omite, la alegere.


8 septembrie, Naºterea Sfintei Fecioare Maria

10

Rugãciunea de încheiere Te rugãm, Doamne, sã reverºi asupra slujitorilor tãi comorile harului ceresc; naºterea Fiului tãu din Fecioara Maria a însemnat începutul mântuirii noastre: sãrbãtorirea naºterii ei sã ne aducã belºug de pace. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. Laudele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Crãiasã a lumii plãpândã, curatã, Fecioarã ºi mamã tu eºti totodatã, Reginã în ceruri cu nimb de rubine ªi stea ce-arãþi calea spre þãrmuri senine. Aratã-te lumii suavã copilã, Comoarã preascumpã de har ºi de milã. Rãsai minunatã, regeascã tulpinã, Menitã sã poarte o floare divinã. De ziua frumoasã a naºterii tale, Rãsunã pãmântul de cânt ºi urale; Ferice de mama ce azi te înfaºã Cu mâinile sale, fãpturã gingaºã. Pe lume când vii tu, copilã-minune, Pãmântul se schimbã, o lume apune,


Laudele

11

Pãcatul dispare cu beznele-i hâde, Iar soarele iarãºi de sus ne surâde. Treimii mãrire ºi laudã fie-i ªi recunoºtinþã de ziua Mariei, Pe care reginã în cer o proclamã, Iar nouã ne-o dã tuturora de mamã. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Din seminþia lui Abraham, din tribul lui Iuda, din neamul ales al lui David, s-a nãscut slãvita Fecioarã Maria. Psalmul 62 (63),2-9 Sufletul însetat de Dumnezeu Cel care pãrãseºte lucrãrile întunericului vegheazã pentru Dumnezeu. 2 Dumnezeule, tu eºti Dumnezeul meu, * pe tine te caut dis-de-dimineaþã. Sufletul meu e însetat de tine, † pe tine te doreºte trupul meu, * ca un pãmânt pustiu, uscat ºi fãrã apã. 3 Astfel te-am cãutat în sanctuarul tãu, * ca sã contemplu puterea ºi mãreþia ta. 4 Îndurarea ta preþuieºte mai mult decât viaþa, * de aceea buzele mele te laudã. 5 Te voi binecuvânta toatã viaþa mea * ºi voi ridica mâinile mele invocând numele tãu. 6 Ca ºi cum m-aº sãtura cu mãduvã ºi grãsime, * aºa se desfatã buzele mele când gura mea te laudã, 7 când îmi amintesc de tine în aºternutul meu * ºi mã gândesc la tine în ceasurile de veghe, noaptea. 8 Pentru cã ai fost ajutorul meu, * la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. 9 Mã ataºez de tine cu tot sufletul * ºi dreapta ta mã ocroteºte.


12

8 septembrie, Naºterea Sfintei Fecioare Maria

Ant. Din seminþia lui Abraham, din tribul lui Iuda, din neamul ales al lui David, s-a nãscut slãvita Fecioarã Maria. Ant. 2 Când s-a nãscut Fecioara preasfântã, s-a luminat lumea: seminþie aleasã, rãdãcinã sfântã, rod binecuvântat. Cântarea

Dan 3,57-88.56

Toatã creatura sã-l laude pe Domnul Aduceþi laudã Dumnezeului nostru, voi, toþi slujitorii lui! (Ap 19,5). 57 Binecuvântaþi-l, toate lucrãrile Domnului, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 58 Binecuvântaþi-l, ceruri, pe Domnul, * 59 binecuvântaþi-l, îngeri ai Domnului, pe Domnul! 60 Binecuvântaþi-l, toate apele care sunteþi deasupra cerului, pe Domnul, * 61 sã-l binecuvânteze orice putere pe Domnul! 62 Binecuvântaþi-l, soare ºi lunã, pe Domnul, * 63 binecuvântaþi-l, stele ale cerului, pe Domnul! 64 Binecuvântaþi-l, ploi ºi rouã, pe Domnul, * 65 binecuvântaþi-l, toate vânturile, pe Domnul! 66 Binecuvântaþi-l, foc ºi cãldurã, pe Domnul, * 67 binecuvântaþi-l, frig ºi arºiþã, pe Domnul! 68 Binecuvântaþi-l, rouã ºi chiciurã, pe Domnul, * 69 binecuvântaþi-l, ger ºi îngheþ, pe Domnul! 70 Binecuvântaþi-l, gheþuri ºi zãpezi, pe Domnul, * 71 binecuvântaþi-l, nopþi ºi zile, pe Domnul! 72 Binecuvântaþi-l, luminã ºi întuneric, pe Domnul, * 73 binecuvântaþi-l, fulgere ºi nori, pe Domnul! 74 Sã-l binecuvânteze pãmântul pe Domnul, * sã-l laude ºi sã-l preamãreascã în veci! 75 Binecuvântaþi-l, munþi ºi dealuri, pe Domnul, * 76 binecuvântaþi-l, tot ce rãsare pe pãmânt, pe Domnul!


Laudele

13

77

Binecuvântaþi-l, mãri ºi râuri, pe Domnul, * binecuvântaþi-l, izvoare, pe Domnul! 79 Binecuvântaþi-l, balene ºi tot ce miºcã în ape, pe Domnul, * 80 binecuvântaþi-l, toate pãsãrile cerului, pe Domnul! 81 Binecuvântaþi-l, fiare ºi dobitoace, pe Domnul, * 82 binecuvântaþi-l, voi, fii ai oamenilor, pe Domnul! 83 Binecuvânteazã-l, Israele, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 84 Binecuvântaþi-l, preoþi ai Domnului, pe Domnul, * 85 binecuvântaþi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul! 86 Binecuvântaþi-l, duhuri ºi suflete ale drepþilor, pe Domnul, * 87 binecuvântaþi-l, sfinþi ºi smeriþi cu inima, pe Domnul! 88 Binecuvântaþi-l, voi, Anania, Azaria ºi Misael, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! Sã binecuvântãm pe Tatãl ºi pe Fiul ºi pe Duhul Sfânt, * sã-l lãudãm ºi sã-l preamãrim în veci! 56 Binecuvântat eºti în tãria cerului, * vrednic de laudã ºi preamãrit în veci! 78

La sfârºitul acestei cântãri nu se spune Slavã Tatãlui.

Ant. Când s-a nãscut Fecioara preasfântã, s-a luminat lumea: seminþie aleasã, rãdãcinã sfântã, rod binecuvântat. Ant. 3 Sã celebrãm cu veselie naºterea fericitei Fecioare Maria; ea sã mijloceascã pentru noi la Domnul Isus Cristos. Psalmul 149 Noua cântare a sfinþilor Fiii Bisericii, fiii noului popor, vor tresãlta de bucurie pentru regele lor: pentru Cristos (Hesychius).


14

8 septembrie, Naºterea Sfintei Fecioare Maria

1

Cântaþi Domnului un cântec nou, * lauda lui în adunarea credincioºilor sãi. 2 Sã se bucure Israel de creatorul sãu, * sã tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor. 3 Sã laude numele lui în dansuri, * sã-i cânte psalmi cu harpa ºi cu cetera. 4 Cãci Domnul îl iubeºte pe poporul sãu * ºi-i încoroneazã pe cei smeriþi cu mântuire. 5

Sã tresalte de bucurie în mãrire, credincioºii lui, * sã scoatã strigãte de bucurie în aºternutul lor. 6 Gura sã le fie plinã de laudele Domnului; * ºi sãbii cu douã tãiºuri sã fie în mâinile lor, 7 ca sã arunce rãzbunare asupra neamurilor * ºi pedeapsã asupra popoarelor; 8 ca sã-i lege pe regii lor în lanþuri * ºi pe mai-marii lor în cãtuºe de fier, 9 ca sã facã cu ei judecata care a fost scrisã; * aceasta este o cinste pentru toþi credincioºii lui. Ant. Sã celebrãm cu veselie naºterea fericitei Fecioare Maria; ea sã mijloceascã pentru noi la Domnul Isus Cristos. Is 11,1-3a LECTURA SCURTà O mlãdiþã va ieºi din tulpina lui Iese ºi un lãstar va da din rãdãcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el: duhul înþelepciunii ºi al înþelegerii, duhul sfatului ºi al tãriei, duhul cunoºtinþei ºi al fricii de Domnul. În frica de Domnul îºi va gãsi fericirea. RESPONSORIUL SCURT R. Domnul a ales-o * ºi a iubit-o mai mult decât pe toate fãpturile. Domnul. V. În cortul sãu a adus-o sã locuiascã * ºi a iubit-o mai mult decât pe toate fãpturile. Slavã Tatãlui. Domnul.


Laudele

15

Ant. la Benedictus: Naºterea ta, Nãscãtoare de Dumnezeu, Fecioarã, a vestit bucurie în toatã lumea, cãci din tine a rãsãrit soarele dreptãþii, Cristos, Dumnezeul nostru, care, dezlegând blestemul, ne-a dat binecuvântarea ºi, biruind moartea, ne-a dãruit viaþa veºnicã. CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – BENEDICTUS Lc 1,68-79 Despre Mesia ºi Înaintemergãtorul sãu 68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, * pentru cã a vizitat ºi a rãscumpãrat poporul sãu, 69 ºi ne-a înãlþat o putere de mântuire * în casa lui David, slujitorul sãu, 70 precum a promis prin gura sfinþilor sãi profeþi * care au fost în vechime, 71 sã ne mântuiascã de vrãjmaºii noºtri * ºi de mâna tuturor acelora care ne urãsc. 72 Astfel îºi aratã îndurarea faþã de pãrinþii noºtri * ºi îºi aduce aminte de legãmântul sãu cel sfânt. 73 De jurãmântul pe care l-a fãcut lui Abraham, pãrintele nostru, * cã ne va dãrui harul, 74 ca, eliberaþi din mâna duºmanilor noºtri, * sã-i slujim fãrã teamã, 75 în sfinþenie ºi dreptate, sub privirea lui, * în toate zilele vieþii noastre. 76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema: * cãci vei merge înaintea Domnului sã pregãteºti cãile sale, 77 pentru a da poporului sãu cunoºtinþa mântuirii * întru iertarea pãcatelor, 78 prin iubirea îndurãtoare a Dumnezeului nostru, * cu care ne va vizita, Cel care Rãsare din înãlþime 79 ca sã lumineze pe cei care se aflã în întuneric ºi în umbra morþii * ºi sã îndrepte paºii noºtri pe calea pãcii. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh.


16

8 septembrie, Naºterea Sfintei Fecioare Maria

Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Naºterea ta, Nãscãtoare de Dumnezeu, Fecioarã, a vestit bucurie în toatã lumea, cãci din tine a rãsãrit soarele dreptãþii, Cristos, Dumnezeul nostru, care, dezlegând blestemul, ne-a dat binecuvântarea ºi, biruind moartea, ne-a dãruit viaþa veºnicã. RUGÃCIUNEA UNIVERSALÃ Sãrbãtorindu-l pe Mântuitorul nostru, care a binevoit sã se nascã din Fecioara Maria, sã-l implorãm: Sã mijloceascã pentru noi, Doamne, Maica ta! Cristoase, mântuitorul lumii, care prin puterea rãscumpãrãrii aduse de tine ai ferit-o pe Maica ta de orice prihanã a pãcatului, – fereºte-ne de orice pãcat. Cristoase, rãscumpãrãtorul nostru, care ai fãcut-o pe neprihãnita Fecioarã Maria lãcaºul tãu preacurat ºi sanctuarul Duhului Sfânt, – fã-ne temple nepieritoare ale Duhului tãu. Cuvântule veºnic, tu, ai învãþat-o pe Maica ta sã aleagã partea cea mai bunã, – dãruieºte-ne harul sã o imitãm, cãutând hrana nepieritoare pentru viaþa veºnicã. Rege al regilor, care ai voit sã o ridici alãturi de tine la ceruri, cu trupul ºi cu sufletul, pe Maica ta, – ridicã pururi gândurile noastre la cele de sus. Stãpâne al cerului ºi al pãmântului, care ai aºezat-o pe Maria ca Reginã la dreapta ta, – dãruieºte-ne sã ne învrednicim a fi pãrtaºi de slava ei. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Te rugãm, Doamne, sã reverºi asupra slujitorilor tãi comorile harului ceresc; naºterea Fiului tãu din Fecioara Maria a însemnat începutul mântuirii noastre: sãrbãtorirea naºterii ei sã ne aducã belºug de pace. Prin Domnul


Ora medie

17

nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Ora medie V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL O, Dumnezeule preasfânt, Luminã tu ne dai în zori, Iar la amiazã ne cobori, De sus, cãldurã pe pãmânt. Al patimii nãvalnic foc Tu stinge-l, Doamne, în noi toþi; Din inimi ura sã o scoþi ªi dragoste sã pui în loc. Sã fie Tatãl lãudat, ªi Fiul cel nãscut din el, ªi Duhul dragostei, la fel, Primeascã cinste ne-ncetat. Amin. PSALMODIA Ant. Din neam regesc nãscutã, Maria strãluceºte. Cu duh ºi cuget plin de râvnã, o rugãm sã mijloceascã pentru noi. Psalmul 122 (123) Încrederea poporului în Dumnezeu


18

8 septembrie, Naºterea Sfintei Fecioare Maria

Doi orbi... au strigat: „Doamne, Fiul lui David, ai milã de noi!” (Mt 20,30). 1 Cãtre tine îmi ridic ochii, * cãtre tine, care locuieºti în ceruri. 2 Iatã, ca ochii slujitorilor spre mâna stãpânilor, * ca ochii slujitoarei spre mâna stãpânei sale, aºa sunt ochii noºtri îndreptaþi spre Domnul, Dumnezeul nostru, * pânã când ne va arãta îndurarea sa. 3 Ai milã de noi, Doamne, ai milã de noi, * cãci suntem prea sãtui de ocarã. 4 Prea sãtul ne este sufletul † de batjocurile celor care ne urãsc, * de dispreþul celor îngâmfaþi. Psalmul 123 (124) Ajutorul nostru este în numele Domnului Domnul i-a zis lui Paul: „Nu-þi fie teamã... cãci eu sunt cu tine!” (Fap 18,9-10). 1 De n-ar fi fost Domnul de partea noastrã – s-o spunã Israel, – † 2 de n-ar fi fost Domnul de partea noastrã, * când oameni s-au ridicat împotriva noastrã, 3 atunci ne-ar fi înghiþit de vii * în focul mâniei lor; 4 atunci ne-ar fi înecat apele, † ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, * 5 atunci ar fi trecut peste noi valuri nãprasnice. 6 Binecuvântat sã fie Domnul, * care nu ne-a lãsat pradã dinþilor lor! 7 Sufletul nostru a scãpat † ca o pasãre din laþul vânãtorului: * laþul s-a rupt ºi noi am scãpat. 8 Ajutorul nostru este în numele Domnului, * care a fãcut cerul ºi pãmântul.


Ora medie

19

Psalmul 124 (125) Domnul este ocrotitorul poporului sãu Pacea lui Dumnezeu asupra lui Israel (Gal 6,16). 1 Cei care se încred în Domnul sunt ca Muntele Sionului: * el nu se clatinã, ci rãmâne în veac. 2 Munþii înconjoarã Ierusalimul, † ºi Domnul stã împrejurul poporului sãu * de acum ºi pânã-n veac. 3 Sceptrul celui nelegiuit nu va rãmâne peste moºtenirea celor drepþi, * ca nu cumva cei drepþi sã-ºi întindã mâinile spre nelegiuire. 4 Fã bine, Doamne, celor buni * ºi celor drepþi cu inima, 5 iar pe cei ce se abat pe cãrãri strâmbe † Domnul îi va aduna cu cei care sãvârºesc fãrãdelegea. * Pace peste Israel! Ant. Din neam regesc nãscutã, Maria strãluceºte. Cu duh ºi cuget plin de râvnã, o rugãm sã mijloceascã pentru noi. Idt 13,18-19 LECTURA SCURTà Binecuvântatã eºti tu, fiicã, de Dumnezeul cel preaînalt, mai presus de toate femeile care sunt pe pãmânt, ºi binecuvântat este Domnul Dumnezeul nostru, care a fãcut cerul ºi pãmântul, care te-a cãlãuzit sã retezi capul cãpeteniei duºmanilor noºtri. Nu se va depãrta lauda ta din inima oamenilor, care îºi vor aminti de puterea lui Dumnezeu în vecii vecilor. V. Fericit sânul Fecioarei Maria. R. Cãci l-a purtat pe Fiul Tatãlui veºnic.


8 septembrie, Naºterea Sfintei Fecioare Maria

20

Rugãciunea de încheiere Te rugãm, Doamne, sã reverºi asupra slujitorilor tãi comorile harului ceresc; naºterea Fiului tãu din Fecioara Maria a însemnat începutul mântuirii noastre: sãrbãtorirea naºterii ei sã ne aducã belºug de pace. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. Vesperele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Fecioarã, tu, care nãscut-ai Cuvântul, Comoarã cum alta nu are pãmântul, Din beznã ieºim la luminã prin tine, Prin tine din nou libertatea ne vine. Din David te tragi, eºti de viþã regalã, Dar nu-i pentru tine aceasta o falã; Din ceruri îþi vine o cinste pe care S-o deie pãmântul nu este în stare. Ne scapã, Marie, de vechea plãmadã, Ca noua fãpturã în noi sã se vadã; De Fiul tãu sfânt aminteºte-ne, Mamã, De slava la care pe toþi el ne cheamã. Pãcatele noastre cãtuºe sunt grele; Prin rugile tale ne scoate din ele.


Vesperele

21

Rãsai stea a mãrii, în lume ca iarã Speranþa salvãrii în noi sã rãsarã. Treimii Preasfinte sã-i fie onoare, Ei, care-a fãcut ca din cer sã coboare Asuprã-þi, Fecioarã, comorile sale, Sã fii ca o floare cu mii de petale. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Din seminþia lui Iese s-a nãscut Fecioara Maria, care avea sã fie mireasa Duhului Sfânt. Psalmul 121 (122) M-am bucurat când mi s-a spus: † „Sã mergem la casa Domnului”. * 2 Iatã, picioarele noastre au ajuns la porþile tale, Ierusalime! 3 Ierusalimul este zidit * ca o cetate bine întãritã. 4 Acolo urcã seminþiile, seminþiile Domnului, † dupã legea lui Israel, * ca sã laude numele Domnului. 5 Cãci acolo sunt scaunele de judecatã, * tronurile casei lui David. 6 Rugaþi-vã pentru pacea Ierusalimului: * „Sã fie în siguranþã cei care te iubesc! 7 Pacea sã locuiascã între zidurile tale * ºi liniºtea în palatele tale”. 8 De dragul fraþilor ºi prietenilor mei, * eu spun: „Pace þie!” 9 De dragul casei Domnului, Dumnezeului nostru, * mã rog pentru fericirea ta! Ant. Din seminþia lui Iese s-a nãscut Fecioara Maria, care avea sã fie mireasa Duhului Sfânt. 1

Ant. 2 Astãzi este Naºterea Sfintei Fecioare Maria. Dumnezeu a privit la frumuseþea ei ºi la smerenia ei a cãutat.


22

8 septembrie, Naºterea Sfintei Fecioare Maria

Psalmul 126 (127) 1

Dacã Domnul n-ar zidi casa, * în zadar ar trudi cei care o zidesc. Dacã Domnul n-ar pãzi cetatea, * în zadar ar veghea cel care o pãzeºte. 2 În zadar vã sculaþi dis-de-dimineaþã ºi vã culcaþi târziu, † mâncându-vã pâinea în obosealã, * pe când Domnul o dã preaiubiþilor sãi în timpul somnului. 3 Iatã, moºtenire de la Domnul sunt fiii, * rodul sânului este rãsplatã de la el. 4 Ca sãgeþile în mâna celui viteaz, * aºa sunt fiii tinereþilor. 5 Fericit bãrbatul care-ºi umple tolba cu ei; * nu se va face de ruºine când va vorbi cu duºmanii sãi la poartã. Ant. Astãzi este Naºterea Sfintei Fecioare Maria. Dumnezeu a privit la frumuseþea ei ºi la smerenia ei a cãutat. Ant. 3 Binecuvântatã ºi vrednicã de laudã e sfânta Nãscãtoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, a cãrei naºtere o celebrãm astãzi, rugând-o sã mijloceascã pentru noi la Domnul. Cântarea 3

Ef 1,3-10

Binecuvântat sã fie Dumnezeu ºi Tatãl Domnului nostru Isus Cristos, * care ne-a copleºit cu binecuvântarea sa spiritualã în ceruri, în Cristos. 4 În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, * ca sã fim sfinþi ºi fãrã prihanã în faþa lui, în dragoste.


Vesperele

23

5

El a orânduit de mai înainte † sã fim adoptaþi ca fii, prin Isus Cristos, în el, * dupã bunul plac al voinþei sale, 6 spre lauda gloriei harului sãu, * pe care ni l-a dãruit prin Fiul sãu preaiubit. 7 Prin sângele lui avem rãscumpãrarea, * iertarea pãcatelor; prin bogãþia harului sãu † 8 care a prisosit în noi, * în toatã înþelepciunea ºi înþelegerea. 9 El ne-a descoperit misterul voinþei sale * dupã bunãvoinþa sa, pe care îl hotãrâse de mai înainte în el, * 10 ca sã-l înfãptuiascã la împlinirea timpurilor, recapitulând toate în Cristos, * cele din cer ºi cele de pe pãmânt. Ant. Binecuvântatã ºi vrednicã de laudã e sfânta Nãscãtoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, a cãrei naºtere o celebrãm astãzi, rugând-o sã mijloceascã pentru noi la Domnul. LECTURA SCURTÃ

Rom 9,4-5

Aceºtia sunt israeliþi, ale lor sunt înfierea ºi mãrirea, alianþele ºi legea, cultul ºi promisiunile; ai lor sunt patriarhii ºi din ei vine, dupã trup, Cristos, care este deasupra tuturor, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. RESPONSORIUL SCURT R. Bucurã-te, Marie, cea plinã de har, * Domnul este cu tine! Bucurã-te. V. Binecuvântatã eºti tu între femei ºi binecuvântat este rodul trupului tãu! * Domnul este cu tine! Slavã Tatãlui. Bucurã-te.


24

8 septembrie, Naºterea Sfintei Fecioare Maria

Ant. la Magnificat: Sã celebrãm cu mare cinste naºterea slãvitei Fecioare Maria; Domnul a privit la smerenia ei ºi, la vestirea îngerului, ea l-a zãmislit pe Rãscumpãrãtorul lumii. CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – MAGNIFICAT Lc 1,46-55 Tresãltarea de bucurie a sufletului în Domnul 46

Sufletul meu * îl preamãreºte pe Domnul 47 ºi duhul meu tresaltã de bucurie * în Dumnezeu, mântuitorul meu, 48 cãci a privit la smerenia slujitoarei sale. * Iatã, de acum toate popoarele mã vor numi fericitã, 49 cãci mi-a fãcut lucruri mari Cel Atotputernic, * ºi numele lui e sfânt. 50 Milostivirea lui rãmâne din neam în neam * peste cei ce se tem de el. 51 A arãtat puterea braþului sãu, * i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, 52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici * ºi i-a înãlþat pe cei smeriþi; 53 pe cei flãmânzi i-a copleºit cu bunuri, * iar pe cei bogaþi i-a lãsat cu mâinile goale. 54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul sãu, * amintindu-ºi de îndurarea sa, 55 dupã cum a promis pãrinþilor noºtri, * lui Abraham ºi urmaºilor lui în veci. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Sã celebrãm cu mare cinste naºterea slãvitei Fecioare Maria; Domnul a privit la smerenia ei ºi, la vestirea îngerului, ea l-a zãmislit pe Rãscumpãrãtorul lumii.


Vesperele

25

RUGÃCIUNEA UNIVERSALà Sã-l preamãrim din toatã inima cu cântãri de laudã pe Dumnezeu, Tatãl atotputernicul, care a voit ca Maria, mama Fiului sãu, sã fie cinstitã de toate neamurile ºi generaþiile, ºi sã-l rugãm cu umilinþã: Sã mijloceascã pentru noi cea plinã de har! Sau: Priveºte la cea plinã de har ºi ascultã-ne! Dumnezeule, care înfãptuieºti lucruri minunate, care pe preacurata Fecioarã Maria ai fãcut-o pãrtaºã cu trupul ºi cu sufletul de slava cereascã a lui Cristos, – cãlãuzeºte inimile fiilor tãi spre aceeaºi slavã. Dumnezeule, care ne-ai dat-o pe Maria ca mamã, dãruieºte, prin mijlocirea ei, vindecare celor bolnavi, mângâiere celor întristaþi, iertare pãcãtoºilor, – ºi tuturor mântuire ºi pace. Dumnezeule, care ai fãcut-o pe Maria plinã de har, – dãruieºte tuturor belºugul harului tãu. Biserica ta sã fie un gând ºi o inimã în iubire, – iar credincioºii într-un suflet sã stãruie în rugãciune împreunã cu Maria, mama lui Isus. Dumnezeule, care ai încoronat-o pe Maria ca Regina cerului, – primeºte-i pe cei rãposaþi sã se bucure în veci, împreunã cu toþi sfinþii, în împãrãþia ta. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Te rugãm, Doamne, sã reverºi asupra slujitorilor tãi comorile harului ceresc; naºterea Fiului tãu din Fecioara Maria a însemnat începutul mântuirii noastre: sãrbãtorirea naºterii ei sã ne aducã belºug de pace. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin.


8 septembrie, Naºterea Sfintei Fecioare Maria

26

Completoriul V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Acum, când e timpul de mers la culcare, În rugã mai cerem o datã-ndurare: Privirile tale ce pururi sunt treze Asuprã-ne, Doamne, mereu sã vegheze. În vis mintea noastrã te aibã pe tine Iar inima noastrã de doru-þi suspine, Te cânte pe tine, te simtã aproape, Sã nu laºi ca bezna de tot sã ne-ngroape. Ne fie odihna ºi somnul în pace; Cât timp trupul nostru puterea-ºi reface, ªi-i noapte adâncã, ºi bezna dominã, Ne fii tu, Cristoase, în beznã luminã. Rugãmu-ne þie cu fruntea plecatã, Ascultã-ne ruga, cerescule Tatã, Cu Fiul cel care-i cu tine de-o fire ªi Duhul cel Sfânt cel ce-i Duh de iubire. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Fii pentru mine un Dumnezeu ocrotitor ºi lãcaº de scãpare. Psalmul 30 (31),2-6 Rugãciunea plinã de încredere a celui necãjit Tatã, în mâinile tale încredinþez sufletul meu (Lc 23,46). 2 Doamne, în tine mã încred, † sã nu fiu dat nicicând de ruºine; * mântuieºte-mã în dreptatea ta.


Completoriul

27

3

Pleacã-þi urechea spre mine, * grãbeºte-te sã mã eliberezi. Fii pentru mine o stâncã de scãpare, * o cetate întãritã ca sã mã mântuieºti. 4 Tu eºti stânca mea, cetatea mea, * pentru numele tãu, condu-mã ºi cãlãuzeºte-mã. 5 Scoate-mã din laþul pe care mi l-au întins, * cãci tu eºti tãria mea. 6 În mâinile tale îmi încredinþez sufletul, * tu mã vei mântui, Doamne, Dumnezeule adevãrat. Ant. Fii pentru mine un Dumnezeu ocrotitor ºi lãcaº de scãpare. Ant. 2 Dintru adâncuri strig cãtre tine, Doamne. † Psalmul 129 (130) Dintru adâncuri strig cãtre tine El va mântui poporul sãu de pãcatele sale (Mt 1,21). 1 Dintru adâncuri strig cãtre tine, Doamne, * 2 † Doamne, ascultã glasul meu! Pleacã-þi urechea ta * la glasul rugãciunii mele. 3 Dacã te-ai uita la fãrãdelegi, Doamne, * Doamne, cine ar mai putea sã stea în faþa ta? 4 La tine însã este iertare * ºi ne temem de tine. 5 Eu nãdãjduiesc în Domnul; * sufletul meu se încrede în cuvântul sãu. 6 Sufletul meu îl aºteaptã pe Domnul * mai mult decât aºteaptã strãjerii ivirea zorilor. Mai mult decât aºteaptã strãjerii ivirea zorilor, * 7 sã nãdãjduiascã Israel în Domnul, cãci la Domnul este îndurare * ºi belºug de mântuire. 8 El îl va mântui pe Israel * de toate fãrãdelegile lui. Ant. Dintru adâncuri strig cãtre tine, Doamne.


28

8 septembrie, Naºterea Sfintei Fecioare Maria

LECTURA SCURTÃ Ef 4,26-27 Sã nu pãcãtuiþi! Sã nu apunã soarele peste mânia voastrã! Nu daþi ocazie diavolului! RESPONSORIUL SCURT R. În mâinile tale, Doamne, * încredinþez sufletul meu. În mâinile tale. V. Ne-ai rãscumpãrat, Doamne, Dumnezeul adevãrului, * îþi încredinþez sufletul meu. Slavã Tatãlui. În mâinile tale. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – NUNC DIMITTIS Lc 2,29-32 Cristos - lumina neamurilor ºi slava lui Israel 29 Acum slobozeºte pe slujitorul tãu, Stãpâne, * dupã cuvântul tãu, în pace, 30 cãci au vãzut ochii mei * mântuirea ta, 31 pe care ai pregãtit-o * înaintea tuturor popoarelor, 32 luminã spre luminarea neamurilor * ºi slava poporului tãu, Israel. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. Rugãciunea de încheiere Doamne, Isuse Cristoase, blând ºi smerit cu inima, jugul tãu este plãcut ºi povara ta este uºoarã pentru cei ce te urmeazã; binevoieºte a primi astãzi rugãciunile ºi faptele noastre ºi a ne dãrui odihnã ca sã te putem sluji cu o râvnã reînnoitã. Tu, care vieþuieºti ºi domneºti în toþi vecii vecilor. R. Amin. Apoi se spune binecuvântarea, chiar ºi atunci când se recitã în particular:


Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria

29

Noapte liniºtitã ºi sfârºit bun sã ne dea nouã atotputernicul Dumnezeu. R. Amin. Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria Apoi se spune una dintre urmãtoarele antifone:

Maicã binecuvântatã a Rãscumpãrãtorului, Poarta cerului pururi deschisã, Steaua mãrii, vino în ajutorul poporului ce cade ºi vrea sã se ridice, tu, care ai nãscut, spre uimirea fãpturii, pe Cel Preasfânt ce þi-e Pãrinte, Fecioarã de-a pururi, care ai primit din gura îngerului Gabriel vestirea, îndurã-te de noi, pãcãtoºii. Sau:

Te bucurã, a cerului Reginã, A îngerilor Doamnã ºi Stãpânã. Tu-ai odrãslit mlãdiþa mântuirii ªi poartã eºti luminii nemuririi! Te bucurã, Fecioarã preaslãvitã, Decât fãptura toatã mai mãritã! Te salutãm, a cerului minune; Du la Cristos a noastrã rugãciune! Sau:

Bucurã-te, Reginã, Maica milei, viaþa, mângâierea ºi speranþa noastrã, bucurã-te! Cãtre tine strigãm, surghiuniþii fii ai Evei; cãtre tine suspinãm, gemând ºi plângând în aceastã vale de lacrimi. Aºadar, Mijlocitoarea noastrã, întoarce spre noi ochii tãi cei milostivi ºi, dupã surghiunul acesta, aratã-ni-l nouã pe Isus, binecuvântatul rod al trupului tãu. O milostivã, o blândã, o dulce Fecioarã Marie!


30

8 septembrie, Naºterea Sfintei Fecioare Maria

Sau:

Sub ocrotirea ta alergãm, sfântã Nãscãtoare de Dumnezeu, nu ne dispreþui rugãciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieºte pururea de toate primejdiile, Fecioarã slãvitã ºi binecuvântatã. Amin.


08 septembrie 2010  
08 septembrie 2010  

liturgia orelor