Page 1

Rolling Sitges | 1


100% INGREDIENTS NATURALS

2 | Rolling Sitges


ED-3L

DL B 3974-2014

Rolling Sitges | 3 PANTONE 1795 871

C-M-Y-K 15-100-100-0 0 -32 -100-32


4 | Rolling Sitges


Rolling Sitges | 5


6 | Rolling Sitges


Rolling Sitges | 7


8 | Rolling Sitges


Rolling Sitges | 9


10 | Rolling Sitges


Rolling Sitges | 11


12 | Rolling Sitges


Rolling Sitges | 13


14 | Rolling Sitges


Rolling Sitges | 15


24

6

a

C. d e ls Ta C. de

i

Ribes

ra

de

arr

a

al

av eN

Pe r ac C.

Av .d

d’I sa

An qu i les

de

r ne Ge

. Pg

rt

S

e ob iR

C.

as

RI BE

var

Na Av. d e

l

lan

A DE

e C. d

RI ER

n Llop

ert

pP se Jo de C.

ta

i ell on

r rne

ine

qu

An s

CAP DE GRILLS

asó

er

Ca

uber

Foix

C. Doctor A. Fleming

les

PLATJA D’EN GASPAR

PLATJA DEL CELLEROT

C.

Clar

ol iS

sep

asac

arb

M

ítim ar PLATJA DE TERRAMAR

PLATJA DE L’HOME MORT PLATJA DE DESENROCADA (O CALA DELS GEGANTS) CALA XICA

16 | Rolling Sitges

es

Pg. Marítim

PLATJA DE ROSÉS

PUNTA DE LES COVES

C ep os eJ

d C.

lm Ba

Jo de

t ro lle Ce

de

PLATJA DE LES COVES

PUNTA DE LA DESENROCADA

en ç Josep Vic C. de

l de C.

C.

PLATJA DE STA. MARGARIDA (O DE GRILLS)

l Pera

C.

C ador

Isaac C. d’

s

C. de Joa

C. del Doc tor Barto meu Rob

SECTOR TERRAMAR

r

Salv

ne

n

ig Ro

i To

s rbó eA de Av.

e

as

r

Colom

Camí del G olf

C. d

m Jau

ne Car

l Cristòfo

anc asabl rran C de Fe

a Jo

C. d e

sep e Jo C. d

o ved Que rres

tor

a

o To nard e Leo

c Enri ltor

ierva la C

C. del Pin

x

ron Gi

ei

C. d

s Casa mon tor Ra l Pin C . de

n Ca

lp ira M

de C.

de mí Ca

de

an e Ju

C.

ra de

JARDINS DE TERRAMAR

Club de Golf Terramar

ELS GEGANTS

arra

Ca n

la Rie

C.

LA RODONA

PUNTA GROSSA

es

mas

Dal

de C.

ig de

C. d

LES COVES

de

scu e l’E C. d

Av. del

Passe

PUNTA DE RALDIRIS

on

am

Gi ron a

l Molí C. de

C. de la Mare de Gràciade Déu

C. d

CEIP MARIA OSSÓ

s ove es C C. de l

PUNTA DE L’OMBRA

eR

a

t eG ssa Pa co d is nc Fra

6

Pei

24

f rra Ga

s ger

Can

C-

CAN GIRONA

de

ron

. de r PtgeGuixe Can

C. de

mí de Miralpe ix

pe Pe ’en

la . de Font Ptgea d’en et Cas

CAN PEI

Av. de l Ca

Jose

de

d C.

Co ll

Ta els C. d

MARE DE DÉU DE GRÀCIA

el

la p Ir

ers

n Pe

rong

C. de Ca P Pe tge re . d M e es Ca tre n s

am íd

CEIP AGNÈS DE SITGES

C.

FITÓ DE MIRALPEIX

lC

C. d

C-

PLATJA DE LES ANQUINES PUNTA DE LES ANQUINES


de Miquel Utrillo Av.

C. d e ls D

ra

lP rim

la íP m Ca el Av .d

fers els Gar ro Av. d

ull é ric

à”

Pg .

Av .d

de

e la

lF on

Sa rd

oll

an a

“E m

Pg. del Barga

lló

po rd

Ca n C. d e

n

e Puig de St. Isidr

Pg. d el

la F Cam í de

Av. d el

na C. d e

s C-3

2

e

C. d

M iró

os ep

eJ

LLAR D’INFANTS LA MOIXIGANGA

C. d

eJ

AIGUADOLÇ

PLATJA DELS BALMINS

C. de

la Bufera

avent ós

C. de la M arina

ort lP

nn

LA MARINA D’AIGUADOLÇ

le s

Meravelle

Drass anes

ítim ar

Foix

PLATJA DE TERRAMAR

PUNTA DE LES FORQUES

PLATJA DE ES ANQUINES PUNTA DE LES ANQUINES

Rolling Sitges | 17

C-31

PLATJA D’AIGUADOLÇ

ard la S de

rador

i del M

Passeig de Charles Deering

ort d’Aigua del P Av.

de Sa nt Gregori

e C. d

Pg. de les

Roig R

la

de

C. del Te

rencià

C. de Forqu les es

reu

a Esc

31

Av. Em e

it passe t Pa va

l’ de

de la M alv as ia

ore

oja

ana C.

C.

d’e

de Fe d C.

de l a Guineu C. d el

el Te nn is

t

os

C-

o

la C

ad

nM

C. d e

Pl. de Josep Roca Pons

de

ran

C.

R am o n Dalmau

Balmins

cG

Av. de l Port d’Aiguadolç

de ls

nri

uR

l

ei g

d’E

Cre

a

ve s a

Sa

Pas s

la

C.

la De

de

C. d

is

C. de

C.

Cau

ó d’A rag

Co r ts le

C. d’Aig Av. d’Emerenci uadolç à Roi g i Ra ventós

lanes

C.

le s

nd od

C. de ls de SitGegants ges

C. d

nP

e

Ptge. J. Pag Busom ès

alan s

Ca t C. d els P.

C. de l Br Bisb Mira iva e bent

sO

C. de Victori no B res erb eg live

an

CAP DE CRIST

Baluard de Vidal-Quadras

Av. San t Jor di

el F o

l Gu ime

nge

Lop e C. de

eri co Ga

Pl. del Doctor Robert

CEMENTIRI DE SANT SEBASTIÀ

PLANS D’AIGUADOLÇ

C. d e

Baluard de Miquel Utrillo

EDIFICI MIRAMAR

rs

C. Pun les Mata de bres

PALAU MARICEL

Ca rr

rJ oa

to

o

lD

. de lJ ab e

Av. d

Tar rag ona

almins ERMITA DE SANT SE BASTIÀ

ea

URBANITZACIÓ LA LLEVANTINA

C. de la Sa rdan a

C.

Be

on

de

er

or it

s

na pr ès

la

n

Ra m

C. de Garraf

CASES

C. de Lle ida

de Déu del Pilar

Escoles Pies

C. M are

C. de les

C. del Sol

C. de A. l Me Ca stre talà

Av. de

ita

se Jo

de

l’’Antoniet

C M

Sam uel Bar rac hi

el s

C. d

C. de Ca

Tero l

ra d e

Vila And or

C. d e la

Irl

Pau Xica iera la R

C. d e

er a

l

os ep

asal

C. del Roc Florit

de C.

eJ

uC

Fl

d’e C.

C. d

ta Pa

de la Trinitat de la alvasia M

adolç igu d’A

C.

M C. de ar

d’e

C. C.

c Ro

rra Nava

ndo

l de

de

rigola

C.

Avinguda

opis

ra C. de la Rie

ra

la Fa

Av de

l

var

an

Passeig del Fo

Aut

olins els M a. d

Na

ló de

el Corral d’en Falç C. d

ls s al de er NOVES es B Ill PARC DE Pl. stell les SANT JORDI Ca de

C. de Ramo

Av. d e

fers

re Jo

Cr t

rr Ca

RACÓ DE LA CALMA

AJUNTAMENT

acià e sc M

m n Fu pan ys s

ter

ent a Torr Plet la de

L’ESCORXADOR

ls B Av. de

PLATJA DE SANT SEBASTIÀ

c Fran

PARC DE FACUNDO BACARDI Co MASSÓ

ís Llu

de

o d’ en Pe

Corre

ig Pu

de Av.

Lorca

de C.

er

Trav. dels Balmins

mbre

C.

n d’e

les Cor ts d’Aragó

à

e Sete

C. del Port de n’Alegre

C. d e Joa

Plaça de Sant Pere Pescador

’ On ze d

an

a

ó

Bargall

arro

Fond

C. de

er

C. d ’Ara gó

as i Fon tdev ila

Plaça dels Artistes

a rcí

C. Sant Honorat

C. l

MERCAT VELL

Jo St.

arr

s Ma

d’ v. Tra

uiño

Maraga ll

MONUMENT A SANTIAGO RUSIÑOL

a

Plaça dels Pescadors

nP om pe uF C. d ’Arc ab adi ra M

C. del Mestre Magí Casano vas

lad val Da

ntoni M

Crta. de les Costes an tH on ora t

d’e

F. M ass ó

e afr

El Vall

BIBLIOTECA SANTIAGO RUSIÑOL

C. d e

C. d’e Bosc n

de S

Lli

C.

PLATJA DE LA FRAGATA

C. de Jo an

a lo n

La Fragata Pl. del Baluard

ls G

del

ns Ve

C. de Domi Sant ngo

CASC ANTIC

J de C.

C.

ià ul

C. d’A

’Is C. d

ce ar

u i

PLATJA DE LA RIBERA

l

’A igua

mià Da S. C. B de

de l

No

MONUMENT AL GRECO

Av. de Pg.

s Pin

C.

ge lV ida

C.

Ribera

ESTÀTUA DE LA SIRENA

’Àn

Ptge. Tasis

C. M a

C. d

jor

av

P

de

EL RETIRO EL PATI BLAU

CEIP ESTEVE BARRACHINA

C. de Rafael Llopart

CASA DEL RELLOTGE

C n Ba. d’e Ta rra n có Pg be Pau a e Fè. de M itg Ca lix o rre Cla ss ta ra èn

HORT DE CAN FALÇ

nt

C. C. Emili Picó i Bonmart í

stià C. de Sant Seba

Pl. del Cap de la Vila

CASINO PRADO

s Jesú

C. de Santiago Rusiñol

a

t Pere

Pg. de l a

e C. d

spital

C

C. de les Ànimes

Cub

des

e l’Ho

t Isidre C. de San

mà cesc Gu

a de

les P arel la

l

igo

sp

l’E

de

C.

l’E sta

l’Hort Gran

C. de Fran

eu

e l’Ill C. d

ci

CENTRE

C. de Sant P au

al

et nqu Fra

uard Marista ny

Corraló de Can Falç

rt

Pe r

l de mí Ca

C.

e ob iR

r rne

eN

Nou Pins Vens

pis ello

r ila

ns l la pe Ca

rtom

C. d e

C. de Bonaire

C. Primer de Maig de 1838

as

Av .d

Pg. del

C. del n Pintor Marià Carbo

Tarradellas

C. de

d e c rg So Ve u la pet de Per C.

els Pl. d’Ed

C . de

den Gau ant eS C. d

C. de San

C. del Marquès de Mont-roig

ibera Pg. de la R

s

BIBLIOTECA J. ROIG I RAVENTÓS

CAP

t Ba San

S

Plaça de la C. de Joan Tarrida Indústria C. de Santa Tecla

an

lvi er qu rra Pavelló Ba Municipal li ida Pins Vens .V el lF na ors de r a Pl. Catalunya l C PARC DELS POBLE SEC C. GARROFERS d’ O C. C. de Rit liv de JARDÍ DE aB ell enap Pl. Dr. Pérez M ls G a SANTIAGO rès i ari erm Rosales C. V RUSIÑOL Mes ste a erge tre Llum près s ns C. on Bena de de Joan Ram C. del Dr. lF lore er al n ent Pl. de Joa ELS MOLINS Arg Àn C. i Ferret C. an de ge Dur de la L lG Sa ui lun Av. n m tI a de gn les as MIRADOR DE L’ERA Flo i Pl. de rs DELS MOLINS C l’Hospital c . de Sa C. d

íd MERCAT MUNICIPAL

e C. d

de

ra

cesc

sep

C.

tu en av on tB an

n Fra

t Jo

Es

an

im

er

t San

eS

u aq

t pal

e C. d

C. d

Antoni

C. de Pau Benazet

C. d’ Espanya

ant Mu ç

l engo sc Arm

i Cartró C. d’Anton

France

lavé lm C

PLATJA DE LA BASSA RODONA

rm

C. de S

Cartró

iba

C. de

i

Jo de

JARDÍ DE CAN FERRATGES

ant C. de S

m

C.

Plaça d’Espanya

udí . Ga

g

n Ca t de le C. erra S

PINS VENS

Pl. de Sant Joan Baptista

tas

’A C. d

C. de P

LLAR D’INFANTS EL CERCOLET

lla

M

Pl. de la Constitució

PARC CAN BÓTA

Vinyet

ti Pg. Marí

R. Te

B

Hu

C de. del la P Torr ast ent era

Josep

r ca Ro

a

el

IES JOAN RAMON BENAPRÈS

PISCINA MUNICIPAL

Pl. de Bonaventura Julià

C. d’Artur Carbonell uropa C. d’E

C. d e es i Juny ent ra ba àr

a

C. de Jo Jose p d’A an ustri a

Divina

Sa nt

C. de

e

unta ner

C. de la

C. d

is as iT

ler

PARC DEL ROCAR

OASIS

ll

pis

Av. Sofia

ntoni

s re Ràfol la Ma

C. d’A

C. de

Pasto Ptge. S. M ra uç

is Pi Mossèn Joan Llop

Senyora del

orera

So

CEIP MIQUEL UTRILLO

t òli ip o d’H zar C. Lá

SÍNIA MORERA

í ni a C. de la S

p

d on

m Ca el

d C.

ls

C. Sa Mira lvador bent Pare

C. de J. Carbone i Giralt

bas i L lo

a

Carrer de Salv

letad a

eR .d Av

.d

SANT CRISPÍ

Verdaguer

rb ar

Pl. de Santa Marta

ador Olive

r re Ca

pí ris

cia

C. d’Enric Prat de la R

engol Arm

C. de Nostra

t ntserra de Mo e Déu Mare d Av. de la

PLATJA DE L’ESTANYOL

PLATJA DE LA RIERA XICA

C. de Valèn

C. de Francesc

C. de Josep Soler i Cartró

arítim Pg. M

Sant C. de et Ben

Av. del Mas d’en Pui

TURÓ TANCAT

B

Av. de

Pg. de Vilafranca

a

C. d

a as

s ete

uera adrig

la M

C. de Lol a Anglad a

Av

C . d e J o se p Vida l Vida l

rera

ge Mo

Passat

Pg. de Vilanova

C. de C. del Pintor Joaquim Sunyer

Pl. d’Emili Grau Sala

Pl. d’Antoni García Munté

or cM

Mos sèn J oan L lopis P i

an ta

NIVELL 10

èn Cinto

tC an eS

C. de Mallorca

avé

Clavé

rat tser Mon

nri d’E C.

Pg. de Vilanova

C. d e

briel Pallarès

C. dentes Cerva

C. de Miquel Ri

eS

ncia

m Cl

d’A nse lm

arítim

at Trinit

ús Catas

C.

as an Llober erend Jo

Gener

de Déu

e Jou cultor Per

’Anse C. d

après

Ben Gaietà

ater el Sab

o oled de T

Pg. M

nell i Carbo

de Mare Av. de la

l Poeta

SECTOR VINYET

C. del Rev

C. de Socias

Doctor

C. de Saragossa

C. d’E nric Mo rera

C. de l’Es

C. de

Senyora de l Vinyet

Roma C. de

t iuta la C

Manu

Josep

Nostra

tina C. d’Isla Cris

Av. d e

eras oan Llob

s

Pg. del

C. de

C. de

s Catasú

C. del Reverend J

Trinitat

lfred Sisquella

Joaquim de M iró

lmes

PLATJA DE LA BARRA

M

Poeta

r

r Pinto

e C. d

i och gnas yp Pl. d’I tí i Pe Agus

C. del

C. d e S o c ia

C. del Pinto

C. de Roma

o Pin rrer tí Fe Agus intor

ert

lan

. Pg

Bofill

C. de Ba

pP se Jo de C.

r ne Ge

lP C. de

asó

er

i ell on

n Llopis i

el C. d

Clar

ol iS

ta

arb

rr a au Saga Pere P C. de

c Enri ltor

ig Ro Ca

uber

d C.

a Jo sep

asac

en ç Josep Vic C. de

C ep os eJ

es

Jo de

l

lm Ba C.

Pera

C ador

aac

C. de Joa

SECTOR TERRAMAR

r

Salv

Is C. d’

scu e l’E C. d

i To

s rbó eA

n

C. del Doc tor Barto meu Rob

r

as

de Av.

e

m Jau

ne Car

anc asabl rran C de Fe

tor

o ved Que rres

C. del Pin

o To nard Leo

C. d

s Casa mon tor Ra l Pin C . de

e

sep e Jo C. d

de

d an e Ju

ierva la C

Vilanova Passeig de

A

añola Munt ntoni C. d’A

C. d’A nsel

obal siD uera

va

rd

or Josep Roig Escript C. de l’

e Fig

o Passeig de Vilan

deric Montornés Pino

Jaum

CEIP MARIA OSSÓ

C. de Fre

Valè

na

C. de

i Giro

r de Carre

rrens

IES VINYET

C. d

Cap e ll a ns

la C asa P

C Ro . de be Sa rt i lva Ra dor Pl. de Claudi ventó s Mas Jornet

C. d M ’Elis C. eifréneu d de e la Luch Vila C on ’Ild Alb . del ert Pare efo n Sin sC C. gla erd de à Mo ss è nP a Av. uF de arr Ron et i da Ra ven C. d tós eC am pm ar í

s

estre Ga C. del M

es

d C.

ll Co

de

as

C. de Moss

el

on am

dels

rs rre Fe

s Ca

C í de C Cam . de

PARC DE CAN ROBERT

es

mas

Dal

d mí

de

eR

Cam í

is de Casad e

Ca

on

am eR

a

CASES DEL SORD

lm Da

Dre

na

la B

es

C. de

t nie nto a l’A

òbila

guer C. de Víctor Bala

rraf

el To anu tre M l Mes C. de

Av. d el

C. de M anuel Llop

el

Pei

6

d C.

s ger

Can

24

ron

la . de Font Ptgea d’en et Cas

. de r PtgeGuixe Can

C. de

C-

p Pe ’en

de tge Goya e ssa Pa co d is nc Fra

d C.

CAN PEI

f rra Ga

Ga

Puig i Mestre

C. d

e ed

Ta els C. d

P Pe tge re . d M e es Ca tre n s

de

C. de Joan

ers

Pei

e ep nP

C. de Salvador Soler i Forment

tor l Pinuna C. de Pr Pere t C. Alnyet Vi del

rong

de Ca n

d’e C.

la p Ir

Jose

de

Plaça de Carme Montornés

bert artó i Ro C. d’Isidor C

Co ll

ofia Av. S

C.

ls Ta C. de

el

LA PLANA EST

nell

. Pg

l de C.

C

C. de

da

ra

rre

Ca

am íd

ls

m

C.

la

LA BÒBILA

LA MADRIGUERA

Av. de les Cases del Sord

lC

CEIP AGNÈS DE SITGES

C.

rida Xir ga

gu

C. d e

de

amu nta

lbert Cassany es on Ram C. degueras Fi

Pass e

de

la

gí A Ma

’en C. d

rdí l Ja

C.

de

Falla C.

Fondac

a

CEMENTIRI DE LES PRUELLES

i Carbo

la Tr

C. Sota el

SOTA FONDAC

Bascós

ig de

Ribes B211

rad

C.

e uel d Man

C. d ’À

Pg .

Pg .

Joaquim Ptge. de Guàrdia Arumí i

osc d’e n Br

rres

C. del B

Carretera de

be s

an Costa de C

e arr

niz

Josep

es

les To

ler

lbè

ell

e st r e el M Av. d

meu So

Barto

cA

C. de

ru sP

Pg. de

d

VALLPINEDA

saa

C. de

C. de

on lF

de

m a

le

de

Ri

. Ptge

c

da

. Pg

meu Soler ac d Dí nt Sa de ri d’en Lli l Mas C. de

d’I

ts

u Cre

Ptge. d’Esparreguera

o ia g nt Sa

Pg. de les Acàcie

iñ ol

s

Pg .

de

C. de la

SANTA BÀRBARA

Av. de

arto eB

Hu

lla e Fa Av. de l Mestre Manuel d

C.

a uguer

s Ru

re t s

ns

Pl Espi . de Joan nalt i Mas

c

Veg a

d

Sant Dída

ne

l Utrillo

A v.

de

Ge

M iq ue

de

e

Albert e

Pg .

C. d

C.

t San de

do

Av .d

. Pg


Rolling Sitges | 19


20 | Rolling Sitges


Rolling Sitges | 21


Shakira

Michael Jackson

Bonnie M RESTAURANT

Lady Gaga

Miley Cyrus

The Beatles

Roxette

PERRUQUERIA

Tina Turner

Kylie Minogue

Spice Girls

SORTIDA

Mick Jagger

Stevie Wonder

22 | Rolling Sitges

Freddy Mercury

Abba

B. Springsteen

A A NY ST PE YOLI

N PA ES

Madonna

David Bowie


Bonnie M

Bono

AC/DC

Marta Sánchez

The Beatles

Rihanna

la pastisseria

Alaska

EL J C de les ESTRELLES Aneu avançant segons la tirada del dau. En caure en una casella d’ESTRELLA, el jugador haurà d’imitar al cantant que hi apareix. En caure en una casella de DISC, el jugador dirà: “de Pop a Rock i tiro perquè em moc”, avançant fins el proper DISC i tornant a tirar. La casella del MICRO permet avançar fins el proper micròfon... però també retrocedir! En cas de caure en la casella del CASSETTE amb la gravació pirata, el jugador haurà de tornar a la casella de sortida. Si un jugador ocupa la casella de la furgoneta EN GIRA, estarà dos torns sense jugar.

Elvis Presley

Madonna

Restaurant CASA HIDALGO

Cher

David Bowie

Celia Cruz

Prince

Rolling Sitges | 23


 24 | Rolling Sitges


conceiver: lĂ­dia estany per iScriptat

* 2013

geniva

Proves certiďƒžcades

    

b i sobretot am

mo lt!!

mor! sentit de l’huamb la cultura popularedit@iscriptat.com

conceiver: lĂ­dia estany per iScriptat

Des d’Ai, Carai! projectem, creem, organitzem activitats tan lúdiques —espectacles d’animació, casals, ludoteques...— com educatives —formació per infants, famílies, mestres...—, sempre des de la mirada de l’educació emocional amb una metodologia basada en totes les disciplines artístiques —música, dansa, teatre, arts plà stiques...—.

* 2013

www.aicarai.com www aicarai com * maria@aicarai maria@aicarai.com com * 636 360 01 012

m ...so u te el ip equ

iScriptat, empresa catalana de serveis grà fics digitals especialitzada en producció editorial —retoc d’imatge, arquitectura de plana, maquetació, preimpressió— i comunicació corporativa —imatge de marca i creació de producte promocional—. Llibres, revistes, còmics, catàlegs, publicitat, proves de color certificades.

Rolling Sitges | 25


Amb la participació de Lucrecia, Ramon Mirabet...

Ikobé és vida... És el renaixement

de l ’home i el retorn a la Terra mare,

transformat en colibrí.

... i d’altres artistes convidats

Divendres, 28 de febrer · 22h · Casino Prado 26 | Rolling Sitges

Llegenda Guaraní

presenta lʻespectacle


Llegenda GuaranĂ­


28 Carnaval 2014


30 Carnaval 2014


32 Carnaval 2014


33 Carnaval 2014


34 Carnaval 2014


35 Carnaval 2014


36 Carnaval 2014


37 Carnaval 2014


38 Carnaval 2014


39 Carnaval 2014


Sitges Carnaval 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you