Page 1

maig 2018

elCastell

REVISTA MENSUAL DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

140

www.elcastell.org

RAMON JOSA FOTOGRAFIA

Nou equipament a Vista Alegre

RAMON JOSA

En marcha la instalación progresiva de los nuevos contenedores PÁG. 5

Es renoven quatre dels establiments de restauració fixos del passeig Marítim PÀG. 7

L’Arxiu municipal tindrà una nova sala de consulta per atendre el públic PÀG. 8

La Sareb desestima la oferta del Ayuntamiento, que quería comprar un edificio para destinarlo a alquiler social PÁG. 9

S’estrena pista esportiva i una nova sala polivalent al servei de les entitats

A punto para las XXXVI Jornadas de la Gent Gran, del 15 al 27 de mayo PÁG. 6

/ ENTREVISTA: ‘FAN CASTELLDEFELS’ /

Romain Quidant, investigador de l’ICFO:

«Treballem perquè el tractament del càncer sigui menys invasiu» PÀG. 24


EL FET HISTÒRIC

02 · maig 2018 / EL FET HISTÒRIC /

Una rara espècie de cérvols de fa uns 100.000 anys El jaciment paleolític conegut com a Cova del Rinoceront, a la pedrera de Ca n’Aimeric, a Castelldefels, conté un gran conjunt de restes de fauna del plistocè mig i superior

S’

hi han trobat especialment restes d’animals herbívors, entre els quals els més dominants, a la part superior de la cova, són els del cérvol mediterrani. Es tracta d’un animal molt poc freqüent i ja extingit, conegut també com a Haploidoceros mediterraneus, que va viure a la Península Ibèrica fins fa 80.000 anys, aproximadament, i que es va extingir com a conseqüència del canvi climàtic que es va produir en el darrer estadi glacial. La Cova del Rinoceront de Castelldefels és el jaciment amb el conjunt de restes d’aquest animal més important de tota Europa. En un estudi recent publicat en una de les revistes de geocièn-

cies de més prestigi, la revista ‘Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology’, els responsables del jaciment, Montserrat Sanz (Universidad Complutense de Madird) i Joan Daura (Universitat de Barcelona) han pogut esbrinar per primera vegada com es varen acumular en aquesta cova de Castelldefels tantes restes d’aquesta espècie de cérvol mediterrani extinta. De moment s’han identificat més de 18 individus i un total d’aproximadament 700 restes. Tot i que en el jaciment s’han trobat restes d’eines de pedra fetes per homes i dones neandertals, s’ha pogut determinar que aquests no van ser els responsables d’aquesta acumulació de restes, i tampoc

Sobre aquestes línies, i a dalt, a la dreta, cranis d’Haploidoceros trobats a Ca n’Aimeric

ho varen ser les hienes, uns carnívors molt habituals en el plistocè a tot Europa i que es caracteritzen per acumular les seves preses a les coves. L’estudi de les parts esquelètiques que s’han trobat, la presència de copròlits (excrements fossilitzats) i el dany resultat del

Diferents húmers (os de l’extremitat anterior) dels herbívors estudiats a Ca n’Aimeric. D’esquerra a dreta, s’aprecia el diferent grau de destrucció i consum per part dels carnívors (de menor a major destrucció). La part superior de l’os (el que es coneix com a epífisi) és on es concentren les parts més alimentícies i a partir d’aquí els depredadors accedeixen al moll de l’os

PUBLICITAT

Així eren els antics Haploidoceros. De moment, els arqueòlegs han identificat a Ca n’Aimeric restes de 18 individus

consum observat en els ossos suggereixen que es van acumular com a resultat de l’alimentació d’un altre carnívor. El patró homogeni d’utilització de la carcassa i la depredació d’herbívors ungulats de mida similar inclinen els investigadors a pensar que probablement els cérvols mediterranis de Castelldefels varen ser acumulats per un llop. El jaciment de la Cova del Rinoceront, va ser descobert l’any 2002 pels membres del Grup de Recerca del Quaternari, SERP, de la Universitat de Barcelona i d’aleshores ençà s’estan realitzant excavacions arqueològiques gràcies a la col·laboració institucional de l’Ajuntament de Castelldefels, la Generalitat de Catalunya (Servei d’Arqueologia) i la Universitat de Barcelona. Entre altres troballes, al jaciment s’han localitzat una gran quantitat de restes de fauna, com a ara rinoceronts, elefants i tortugues de fa més de 80.000 anys d’antiguitat. A més, el jaciment, ha estat objecte de nombroses publicacions internacionals, i se’l considera un lloc clau per al coneixement del medi de la Península Ibèrica abans del darrer estadi glacial. Alfonso López Borgoñoz


OPINIÓ

maig 2018 · 03 RAMON JOSA

/ L’ESPAI DE L’ALCALDESSA /

WHATSAPP DE L’ALCALDESSA

600 929 602

Castelldefels es lo más importante

Maria Miranda (PSC) — alcaldessa de Castelldefels

E

scuchar, tomar nota y actuar. Como alcaldesa de Castelldefels, mi principal compromiso es estar en cada uno de los barrios de la ciudad. Reunirme con vecinos y vecinas. Tomarnos un café y conocer nuevas propuestas de mejora para la ciudad. A través del programa ‘Alcaldessa compromesa amb tu’, llevo a cabo esta actuación y tras visitar cada barrio llego a la misma conclusión: Castelldefels es lo más importante. ¿Por qué? Muy sencillo. Cada actuación que se realiza en un barrio determinado, beneficia a toda la ciudad. Cada nueva idea que comparte un vecino o vecina, beneficia a toda la ciudad. Un ejemplo: son muchos los vecinos y vecinas que me han hecho referencia a la falta de espacios para realizar actos y todo tipo de encuentros. Así como la necesidad de más zonas para practicar deporte. En esta línea, los vecinos de Castelldefels estamos de enhorabuena: ya disponemos de una nueva sala polivalente y una nueva pista deportiva en el barrio de Vista Alegre. Se trata de dos espacios que están destinados a todos los vecinos de la ciudad, no solo al barrio en concreto. La nueva pista será un lugar de dinamización que acogerá distintas actividades. La misma situación ocurre con la sala polivalente: con una capacidad para 120 personas, supone un nuevo recurso para celebrar actos. Ganamos un espacio que busca generar el clima de ciudad que tenía la antigua Sala Margarida Xirgu. Un lugar de encuentro para vecinos y vecinas. Tuve la suerte de nacer en Castelldefels. Un privilegio que me ha permitido conocer a fondo cada barrio. Crecí en Vista Alegre. Conozco las inquietudes de los vecinos y vecinas, y quiero agradecerles la paciencia y el gran interés que están demostrando con el avance de las obras del Plan de Barrios. En 2010, como concejal de Urbanismo, tuve la responsabilidad de hacer la petición inicial de la concesión del Plan de Barrios. He vivido el proyecto en primera persona desde el primer día. Sé que la participación de los vecinos ha sido ejemplar. En el actual mandato hemos invertido cerca de 5 millones € en la zona, ya que en 2018 finalizará el Plan, y estamos trabajando para que Vista Alegre complete una renovación sin precedentes. Trabajamos con la ilusión de impulsar proyectos que supongan un nuevo paso adelante en el modelo de ciudad que estamos construyendo entre todos. El nuevo hotel de entidades en Can Roca de Baix. El nuevo Kasal de Joves en la masía de Can Gomar. Una nueva instalación deportiva en el barrio de Granvia Mar. Un Castelldefels donde las personas son las grandes protagonistas. Debemos trabajar con perspectiva y pensar qué ciudad queremos para los próximos años. Si usted, que está leyendo el artículo, conoce algún aspecto de Castelldefels que se podría mejorar, solo tiene que enviarme un WhatsApp al 600 92 96 02, y nos pondremos en contacto para tomar un café. Sumando esfuerzos, hacemos de Castelldefels una ciudad imparable. n CONTACTO: 600 929 602 (solo whatsapp) / alcaldessa@castelldefels.org PUBLICITAT

E

scoltar, prendre nota i actuar. Com a alcaldessa de Castelldefels, el meu principal compromís és estar a cadascun dels barris de la ciutat. Reunir-me amb veïns i veïnes. Prendre’ns un cafè i conèixer noves propostes de millora per a la ciutat. A través del programa ‘Alcaldessa compromesa amb tu’, porto a terme aquesta actuació i després de visitar cada barri arribo a la mateixa conclusió: Castelldefels és el més important. Per què? Molt senzill. Cada actuació que es realitza en un barri determinat, beneficia tota la ciutat. Cada nova idea que comparteix un veí o veïna, beneficia tota la ciutat. Un exemple: són molts els veïns i veïnes que m’han fet referència a la manca d’espais per realitzar actes i tot tipus de trobades. Així com la necessitat de més zones per practicar esport. En aquesta línia, els veïns de Castelldefels estem d’enhorabona: ja disposem d’una nova sala polivalent i una nova pista esportiva al barri de Vista Alegre. Es tracta de dos espais que estan destinats a tots els veïns de la ciutat, no només al barri en concret. La nova pista serà un lloc de dinamització que acollirà diferents activitats. Passa el mateix amb la sala polivalent: amb una capacitat per a 120 persones, suposa un nou recurs per celebrar actes. Guanyem un espai que busca generar el clima de ciutat que tenia l’antiga Sala Margarida Xirgu. Un lloc de trobada per a veïns i veïnes. Vaig tenir la sort de néixer a Castelldefels. Un privilegi que m’ha permès conèixer a fons cada barri. Vaig créixer a Vista Alegre. Conec les inquietuds del veïnat, i vull agrair-los la paciència i el gran interès que estan demostrant amb l’avanç de les obres del Pla de Barris. El 2010, com a regidora d’Urbanisme, vaig tenir la responsabilitat de fer la petició inicial de la concessió del Pla de Barris. He viscut el projecte en primera persona des del primer dia. Sé que la participació dels veïns ha estat exemplar. En l’actual mandat hem invertit prop de 5 milions € a la zona, ja que el 2018 finalitzarà el Pla, i estem treballant perquè Vista Alegre completi una renovació sense precedents. Treballem amb la il·lusió d’impulsar projectes que suposin un nou pas endavant en el model de ciutat que estem construint entre tots. El nou hotel d’entitats a Can Roca de Baix. El nou Kasal de Joves a la masia de Can Gomar. Una nova instal·lació esportiva al barri de Granvia Mar. Un Castelldefels on les persones són les grans protagonistes. Hem de treballar amb perspectiva i pensar quina ciutat volem per als propers anys. Si vostè, que està llegint l’article, coneix algun aspecte de Castelldefels que es podria millorar, només ha de enviar-me un WhatsApp al 600 92 96 02, i ens posarem en contacte per fer un cafè. Sumant esforços, fem de Castelldefels una ciutat imparable. n CONTACTE: 600 929 602 (només whatsapp) / alcaldessa@castelldefels.org


ACTUALITAT

04 · maig 2018 / PERMITE, CON LA AYUDA DE VIANDANTES, LA RÀPIDA LOCALIZACIÓN DE PERSONAS EXTRAVIADAS VÍA DISPOSITIVOS MÓVILES /

Nueva ‘app’ gratuita para enfermos de alzheimer y personas con diversidad funcional intelectual

Isabel Cabello (Castelldefels Sí Pot) Regidora de Serveis Socials i Dependència

EL AYUNTAMIENTO Y LAS ENTIDADES CIUDADANAS DE ATENCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR TRABAJAN POR MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE ESTAS PERSONAS

E

l Área municipal de Servicios Sociales, en estrecha colaboración con la Fundación Uszheimer, con el programa REMS (Reforzar y Estimular la Memoria y la Salud) de la Fundación Catalunya La Pedrera y con la Asociación AFA, hace tiempo que trabaja en la detección precoz de la enfermedad de Alzheimer. En 2016, la concejalía puso en marcha, en el Centro Cívico Frederic Mompou y en el CAP Can Bou, los Talleres de Memoria y Talleres de Estimulación Cognitiva, que concitaron un seguimiento notable. En estos

talleres, los especialistas evalúan y detectan los posibles casos de Alzheimer en sus fases más tempranas. Se desarrollan nueva talleres a la semana, con una asistencia media de 15 personas por taller. Estos talleres están financiados por Servicios Sociales y, por tanto, gratuitos para las personas que asisten. Ahora, la ‘app’ En esta línea, con el objetivo de mejorar la calidad de vida tanto de las familias como de las personas que padecen la enferme-

dad, los servicios sociales municipales han decidido implementar el sistema de localización “Nuncaperdidos/Maiperduts”. Consiste en un a medalla o pulsera que, mediante un código QR, permite el envío automático de un SMS con la localización de la persona que se haya extraviado, mensaje que reciben tanto sus familiares como los servicios sociales y la Policía Local, así como un mensaje tranquilizador para la persona que se encuentra perdida o desorientada. Para complementar esta ‘app’, se instalarán pantallas lectoras en las marquesinas de las paradas de autobús. El sistema se de implementará en diferentes fases y sin coste para los enfermos, no únicamente los aquejados de Alzheimer sino también para menores y adultos con diversidad funcional intelectual. El sistema será licitado este mismo año, antes de septiembre. Una vez listo, se dará la posibilidad de utilizarlo a través de los citados talleres de memoria, de las fundaciones colaboradoras, de las redes sociales del municipio y del Consejo Municipal de Bienestar Social. n

Continua amb èxit la campanya de control de colònies de gats de carrer

L

a presència de gats vagabunds als carrers és freqüent a tots els municipis. La presència d’aquests felins, en ocasions, posa en perill la salubritat de l’entorn. Quan la presència de gats al carrer és equilibrada, proporciona beneficis sobre l’entorn (control de rosegadors) i és apreciada per les persones amants d’aquests animals. Per abordar aquesta problemàtica les solucions han de pasar per respectar les colònies formades, sempre que l’espai que ocupin ho permeti i s’aconsegueixi un equilibri que no generi conflictes. La implantació de colònies controlades de gats al carrer és una forma de buscar un equilibri de relació entre les persones i els animals. A Castelldefels, fa anys que es van instaurar les colònies

PUBLICITAT

de gats. En aquesta línia, l’Ajuntament va establir un conveni amb l’associació Proniplan, que acull les persones voluntàries que participen en el Programa de Control de Colònies de Gats Rondaires. Fa poques setmanes, els responsables de Proniplan es van reunir amb una delegació municipal encapçalada pel regidor de Salut, Àlex Company (CSPot), per fer una valoració del treball realitzat d’ençà la signatura del conveni, l’agost de 2017. La valoració de la marxa de la campanya per part de l’Ajuntament és positiva. Per fer el control de les colònies de gats de carrer s’utilitza un sistema d’identificació animal anomenat Felixcan. L’Ajuntament va entregar quatre aparells lectors de xips que utilitzaran els voluntaris. n

El regidor Alex Company (dreta); el president de l’associació Proniplan, Marc Garcia; i la cap d’Àrea de l’Ajuntament Isabel Cabré, presenten el nou programa de control de les colònies de gats

E

n paraules de Gabriel Garcia Márquez: “La vida no es la que uno vivió, sinó la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla.” L’Alzheimer és malauradament un problema de salut pública mundial de primer ordre a causa de la creixent esperança de vida. És una malaltia degenerativa i progressiva altament incapacitant, que ni es pot prevenir ni té tractament eficaç. Genera un alt nivell de dependència i patiment a les persones que la pateixen. Patiment que s’estén als seus familiars més propers, que sovint son els qui assumeixen el gruix de la cura i atencions que requereixen els malalts. Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida tan de les famílies com de les persones que pateixen la malaltia, des de Serveis Socials implementarem aquest de localització que complementa els tallers de memòria i d’estimulació cognitiva i dels cursos sobre la malaltia i la cura de persones amb demència Volem aportar estratègies per afrontar les situacions més conflictives, al mateix temps que ens assegurem de donar la millor qualitat de vida als afectats per la demència i aprenem a cuidar-nos per a poder cuidar. Treballem per Castelldefels. Treballem per les persones.


elcastell.org

maig 2018 · 05

/ ELS NOUS ESPAIS CONTINUEN SUMANT EQUIPAMENTS AL RECINTE DE L’ANTIGA ESCOLA /

VISTA ALEGRE ESTRENA PISTA I UNA SALA POLIVALENT

L

a Festa de la Primavera arribava el passat dissabte, 21 d'abril, a Vista Alegre. La tradicional jornada familiar del barri va servir aquest any per a l'estrena de dos nous equipaments: una nova sala polivalent i una nova pista esportiva. Aquests nous espais que continuen sumant equipaments al recinte de l'antiga escola han suposat una inversió aproximada d'uns 400.000 euros. La nova pista esportiva podrà acollir a infants i joves i contribueix a guanyar espais comuns al barri. La nova sala polivalent tindrà capacitat per a acollir actes per a 120 persones i en un futur estarà dotada de llums i so per poder representar espectacles d'arts escèniques.

Regidor d’Urbanisme, Obres, i Pla de Barris

L’alcaldessa, Maria Miranda, es va adreçar al veïnat, a la nova sala

D

de fer barri. És un punt de confluència de tots els projectes sociocomunitaris engegats per l'Oficina del Pla de Barris i la Casa d'Oficis Vista Alegre. A més, serveix com a presentació de l'alumnat de la Casa d'Oficis als veïns i veïnes. Com que a més va coincidir amb la finalització de les obres de la nova sala d'actes polivalent i la nova pista esportiva va ser un moment idoni per presentar aquests nous espais al veïnat del barri. n FOTOS: RAMON JOSA

Foto de grup, amb motiu de la Festa de la Primavera

Festa de la Primavera Infants, famílies, adults i gent gran, participants al Programa Vista Alegre Activa, van gaudir el passat 21 d'abril de la Festa de la Primavera. Es tracta d'una jornada familiar, que vol aplegar als veïns i veïnes de Vista Alegre, en una jornada festiva amb l'objectiu

Comença la implantació progressiva dels nous contenidors i sistema de recollida

L’

Ajuntament de Castelldefels, a través de l’empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels (SAC), ha iniciat laquesta primavera la implantació d’un nou model de recollida de residus que dotarà la ciutat d’uns nous contenidors més moderns, més nets i compactes, que permetran una menor ocupació de la via pública. Aquests nous contenidors es van començar a instal·lar a primera d’aquest mes de maig. En virtut del nou sistema, es substituiran tots els contenidors del municipi i es reubicaran agrupant-los en illes ecològiques complertes, es a dir, en grups de cinc contenidors corresponents a totes les fraccions: paper, envasos, vidre, matèria orgànica i resta. D’aquesta manera, s’incrementarà considerablement el nombre d’illes ecològiques (es passarà de 175 a 378), facilitant el reciclatge de tots els veïns del municipi , i es suprimiran els punts on actual-

PUBLICITAT

ment hi ha contenidors aïllats (sense recollida selectiva). Per motius logístics i característiques del barri, la implantació dels nous contenidors va començar pel Baixador, i al tancament d’aquesta edició prosseguia pels diferents sectors de la platja. Donada la seva geografia i tipologia urbana, la instal·lació allà és més senzilla, i l’experiència serà un referent per al desplegament progressiu del procés en altres barris amb estructures més complexes. Amb anterioritat al desplegament dels contenidors, a cada barri s’instal·la una carpa informativa per apropar tota la informació i atendre les consultes dels veïns i veïnes. També es posa en funcionament un servei telefònic específic, el 627 314 794. Ajuntament i SAC està mantenint reunions amb les associacions veïnals de cada barri per informar sobre el desplegament del nou servei de recollida, i resoldre de manera conjunta els possibles conflictes en la ubicació dels nous contenidors. n

Instal·lació dels nous contenidors al barri de Baixador, el dia 2 de maig passat

(Movem)

es de 2015 fins al final del mandat, s’hauran invertit 4.898.426,88 € en el Pla de Barris de Vista Alegre, amb la subvenció del 50% de la Generalitat, quantitat que suposa el 85% de la inversió total feta per l’Ajuntament en la dignificació d’aquest barri i tenint en compte que eren recursos amb els quals es comptava des de 2010. Com a regidor del Pla de Barris de Vista Alegre, em vaig proposar millorar les condicions de vida de qui viu en aquest barri i obrir-lo a la resta de la ciutadania, convertint-lo en un punt d’atracció més per gaudir de la ciutat i de les seves activitats. Això ens ha portat a urbanitzar la majoria de carrers i a desenvolupar un nou equipament a l’antiga escola Vista Alegre, que tindrà impacte a tota la ciutat ja que seran nous llocs per desenvolupar activitats socials i culturals. Per completar els equipaments al barri, a més del nou centre cívic que va entrar en funcionament fa uns mesos, també hi haurà un espai per a la gent gran, una escola de segones oportunitats i un centre obert per als joves. Ara, amb la sala polivalent recentment inaugurada, es podran acollir activitats culturals i artístiques dirigides a tothom, i com a punt de referència de tota la ciutat. La transformació de les ciutats per tal de fer-les més justes i més acollidores per a la majoria passa per les millores urbanístiques dels seus barris, per la dignificació de l’espai públic com a principal punt de trobada de la ciutadania. A Castelldefels, cap barri no es queda enrere. La feina feta a Vista Alegre demostra que amb polítiques d’esquerres les ciutats es transformen en benefici de l’interès comú.

+INFO: castelldefels.org/recicla

RAMON JOSA

LA FESTA DE LA PRIMAVERA DEL PLA DE BARRIS DE VISTA ALEGRE VA SER EL MARC EN QUÈ LA CIUTADANIA VA PODER COMENÇAR A GAUDIR DELS NOUS ESPAIS QUE VAN COMPLETANT L’ILLA D’EQUIPAMENTS DE L’ANTIGA ESCOLA DEL BARRI

Ramon Morera


06 · maig 2018

PROGRAMA COMPLETO: castelldefels.org/JJGentGran2018

/ PROGRAMA ELABORADO POR EL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN /

A PUNTO PARA LAS XXXVI JORNADES DE LA GENT GRAN

E

l Consell municipal de la Gent Gran ha elaborado el programa de actividades de las trigésimo sextas Jornades de la Gent Gran, que se celebran en Castelldefels desde el martes 15 de mayo hasta el domingo día 27. Las jornadas cuentan con la colaboración de las asociaciones Casal Gent Gran Rafael Casanova y Gent Gran de Castelldefels; A.VV. de Granvia Mar, Bellamar, Castell-Poble Vell y Vista Alegre; Asociación Familiares de Alzheimer, Fundación Uszheimer, Grup de Dones, Coral Margalló, Cruz Roja, Iglesia

Evangélica, Grupo Santa Rita-Residencia Santa Rita, Fundación ‘la Caixa’, Grupo de Havaneres Montjuïc de Castelldefels, Yelmo Cines, Jubilados y Pensionistas de CC.OO Baix Llobregat, Deportes Sillero, Sociedad Deportiva de Pesca Marítima y Casting, y Dancusavi-Colombia. El tradicional Día de Fiesta en la plaza, acto central del programa, será el miércoles 23 de mayo. Invitaciones para la merienda e inscripción al homenaje de matrimonios por sus Bodas de Oro, en el Centro F. Mompou.

Nico Cerpa (PSC) Regidor de Gent Gran ercera juventud. Nuestra T Gent Gran de Castelldefels demuestra día a día que vive una nueva juven-

tud. Como concejal del área, es admirable comprobar en primera persona la energía que desprenden. Participan en los actos de la ciudad, realizan todo tipo de talleres, hacen ejercicio, excursiones, aprenden nuevos idiomas, bailes, refuerzan la memoria... Quiero felicitarles por la lección que nos dan. ¡Cuánto tenemos que aprender de vecinos con tanta experiencia! Aprovecho, además, para animar a la ciudadanía a participar en las Jornadas de la Gent Gran, y dar la enhorabuena a todas las entidades y asociaciones que hacen que las Jornadas sean una realidad. En la misma línea, y como concejal del barrio de Vista Alegre, me gustaría celebrar que, gracias a la participación y paciencia de vecinos y vecinas, ya hemos inaugurado la nueva sala polivalente y la nueva pista deportiva del barrio. ¡Enhorabuena a todos! Recordad que todas las semanas me podéis encontrar en Vista Alegre, así como en Canyars, Can Vinader y Castillo-Pueblo Viejo, como concejal de barrio de esta zona. Ante cualquier necesidad, aquí tenéis mi correo electrónico: fernando.cerpa@castelldefels.org. ¡Seguimos!

RAMON JOSA

RAMON JOSA

/ NACE EL III PLAN LOCAL DE IGUALDAD /

/ EL CANAL, LISTO PARA LOS JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO /

Los planes de igualdad constituyen la herramienta principal para el desarrollo de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, una iniciativa que el Ayuntamiento tiene en marcha desde el año 2006. El pasado 10 de abril se presentó el III Plan Local de Igualdad de Género para el período 2018 a 2021, que el Pleno municipal aprobó por unanimidad el pa-

El Canal Olímpic de calienta motores para los Juegos Mediterráneos Tarragona 2018. La instalación situada en nuestra ciudad acogerá las pruebas de piragüismo y remo de este acontecimiento deportivo que tendrá a Tarragona como epicentro y que se disputará entre el 22 de junio y el 1 de julio. Representantes de las diferentes institucio-

PUBLICITAT

sado 22 de febrero. La estrategia principal sobre la que gira este tercer plan es la transversalidad de género, un salto cualitativo respecto a las políticas sectoriales de igualdad, a menudo dirigidas a las mujeres. Presidieron la presentación del Plan la alcaldesa de Castelldefels, Maria Miranda (PSC), y el concejal de Igualdad, Àlex Company (CSPot).

nes que colaboran en su organización, el Ayuntamiento de Castelldefels entre ellas, visitaron el Canal el pasado viernes 4 de mayo. Representaron al municipio la alcaldesa, Maria Miranda (PSC), el concejal de Deportes, Nico Cerpa (PSC), y el concejal de Cultura y Participación Ciudadana, Jordi Maresma (ERC).


elcastell.org

maig 2018 · 07

/ MENTRE ACABEN DE CONDICIONAR-SE ELS FIXOS, ACABADA LA NOVA ADJUDICACIÓ, ELS ‘XIRINGUITOS’ DE LA SORRA JA ESTAN EN FUNCIONAMENT /

La platja comptarà aquest estiu amb quinze guinguetes de temporada a la sorra i quatre establiments fixos

E

ls concessionaris dels establiments de restauració i gelats de temporada —les guinguetes o ‘xiringuitos’— i l’Ajuntament han cooperat un estiu més perquè aquesta oferta que presenta la platja de Castelldefels completi adequadament l’experiència de veïns i visitants. Pel que fa als establiments fixos del primer tram del passeig Marítim, situats entre el terme de Gavà i el parc del Mar, Establiments fixos any 2000 es va tramitar la concessió L’ d’explotació dels set establiments fixos del passeig Marítim, zona marítimo-terrestre, per destinar-los a bar-restaurant. L’any 2014 l’establiment un dels set va quedar lliure i es va reconvertir en l’Oficina de Turisme. L’any 2015, un altre es va incendiar i va ser enderrocat. El 2015 es va produir l’extinció del núm. 3, quedant sense ús fins a la nova concessió. Aquest any, finalitzats els contractes dels establiments 1, 4, 5, i 6 (i amb l’esmentat núm. 3 sense activitat), l’Ajuntament va iniciar un nou procediment per adjudicar 4 establiments destinats a bar-restaurant, sense incloure el 6, que es volia destinar a biblioteca i que es va incendiar fa poques setmanes. El procés d’adjudicació, per tant, s’ha tancat amb quatre concessions, que es preveu que funcionin ja en poques setmanes. Són els establiments 1, 3, 4 i 5, del passeig Marítim davant dels números 3, 45, 63 i 87. n

Xavier Amate (PDeCAT) Regidor de Platges

El regidor Xavier Amate i tècnics municipals, reunits amb els concessionaris, el 10 d’abril passat

aquestes últimes setmanes s’ha completat el procés d’adjudicació dels quatre que sortien a concurs. A hores d’ara, aquests quatre establiments es troben en procés de remodelació, treballs que es fan seguint les directrius establertes per l’Ajuntament. Es preveu que estiguin en funcionament al juny. Dinou establiments En conjunt, la platja de Castelldefels oferirà aquest estiu 13 guinguetes de temporada, dos quioscos de gelats, i els quatre establiments fixos esmentats, dels set originals (un és ara l’Oficina de Turisme; un altre es va enderrocar el 2015; i el que hauria d’acollir la Biblioteca de la Platja a partir d’ara es va incendiar la matinada del 30 d’abril passat. El sinistre està sota investigació policial).

Establiments de temporada l tancament d’aquesta edició de la reA vista municipal s’estava enllestint la instal·lació de la guingueta que es troba davant del carrer 7. D’aquesta manera, en pocs dies estaran en funcionament totes les guinguetes destinades a restauració, tretze en total. Si bé l’autorització municipal per muntar totes les guinguetes la tenien des del 19 de març passat, les tempestes d’aquesta primavera han entorpit el procés. Les guinguetes de temporada (més els dos quioscos de gelats) estaran en funcionament fins al 30 de setembre. Els dos quioscos de gelats i les tretze guinguetes de menjar i begudes de temporada funcionaran amb aquest horari: en temporada alta i caps de setmana de temporada baixa, fins a la una de la nit. La resta de dies en temporada baixa, fins a les 23 del vespre. Quatre de les tretze tenen autorització per a activitats musicals. n

B

iosphere, Ecoplayas, Q de qualitat, Iso 9001, Bandera Blava 2018, totes aquestes acreditacions el que fan és donar, per una banda, uns criteris de gestió de qualitat, i per l’altra, demostrar a tots els potencials usuaris el nivell del nostre litoral de platja. El que certifiquen aquests guardons és un recull d’aspectes que van des de l’accessibilitat fins a la neteja, des de la qualitat de l’aigua fins a la seguretat, la informació i protecció ambiental o el respecte pel medi natural. Com a responsable de platges us puc dir que és una feina complexa perquè entre altres coses implica, de manera transversal, a diferents departaments d’aquest Ajuntament, i fins i tot coordinació amb altres administracions com Àrea Metropolitana, costes Generalitat... Tota aquesta feina no seria possible sense l’esforç i dedicació de tots els membres del Comitè de Platges. És un orgull poder treballar i aprendre d’ells. Gràcies per la vostra dedicació i esforç.

FOTO: RAMON JOSA (ARXIU)

PUBLICITAT

Con el objeto de ofrecer un servicio a aquellas personas que buscan trabajo y a las empresas de nuestra ciudad y su entorno que necesitan personal, el Centro de Apoyo a la Economía Local del Ayuntamiento de Castelldefels, La Guaita, ejerce de mediador gracias a su Bolsa de Trabajo. Puede informarse sobre las ofertas, que van apareciendo en los enlaces siguientes, contactando con La Guaita y mencionando el número de referencia. Consulte las ofertas en:

castelldefels.org/bolsadetrabajo castelldefels.org/borsadetreball

+INFO: La Guaita — 93 635 25 75


REPORTATGE

08 · maig 2018 / S’HABILITARÀ AL LLARG D’AQUEST ANY 2018, GRÀCIES A UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA /

L’Arxiu municipal tindrà una nova sala de consulta

L’

Arxiu Municipal de Castelldefels és el servei municipal encarregat de la preservació, tractament arxivístic i difusió del patrimoni documental de la ciutat, ja sigui d’origen públic com privat. L’Arxiu posa aquesta documentació a l’abast del públic, perquè pugui ser utilitzada per a la gestió interna administrativa o per a la recerca, investigació o consultes personals per part d’usuaris externs. L’Arxiu el formen el conjunt de documents produïts i rebuts per l’Ajuntament de Castelldefels en l’exercici de les seves funcions. És el servei responsable d’implantar el sistema de gestió de la documentació administrativa, un conjunt d’operacions i tècniques basades en l’anàlisi de la producció, la tramitació i els valors dels documents, amb l’objectiu de racionalitzar-ne i unificar-ne el tractament i aconseguir-ne una gestió eficaç, rendible i transparent. Les dependències de l’Arxiu són al soterrani de l’edifici nou de l’Ajuntament, a la plaça de l’Església, 1. L’accés és lliure, i per fer-hi consultes només cal fer una instància argumentant i sol·licitant l’accés a determinada documentació. Nova sala de consulta L’Ajuntament ha demanat una subvenció a la Diputació, que ha estat concedida, per import de 41.000 €, per a la creació d’una sala de consulta i per a la compra d’un nou dispositiu d’emmagatzematge de documentació. La futura sala, l’emplaçament de la qual encara s’ha de determinar, tindrà entre 60 i 70 m2, i disposarà de quatre taules de consulta amb una capacitat de fins a 16 persones. Estarà dotada d’ordinadors per a la consulta d’arxius digitals i de vitrines d’exposició. La sala permetrà, a més, la realització de tallers, cursos o xerrades, tant de caràcter intern com oberts al públic.

Lourdes Armengol (ERC) Regidora de Règim Interior

L’

Arxiu Municipal de Castelldefels és el servei municipal que s’ocupa de recollir, organitzar, conservar, difondre i de posar a l’abast de la ciutadania i de la mateixa administració local la documentació generada i rebuda per l’Ajuntament i la documentació d’empreses, institucions, associacions, famílies i particulars que han cedit o donat a la ciutat. Els responsables polítics tenim el deure de posar en valor el nostre arxiu, dotant-lo de més recursos que millorin l’organització, la tutela, la gestió, la conservació i la difusió dels documents. En aquets sentit, i en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, invertirem 41.000 euros en dotar a l’arxiu d’una nova sala de consultes que faciliti a ciutadans, estudiosos i escolars fer les seves recerques amb més comoditat.

Portes obertes: 7 i 8-J

Pel que fa al nou mecanisme d’emmagatzematge, es tracta de nous armaris mòbils que sumaran fins a 652 nous metres línials de prestatgeries. Aquests nous armaris compactes s’instal·laran al magatzem soterrani de la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado, on l’Arxiu municipal ja disposa d’espais de custòdia de documentació, que ara s’ampliaran. Donacions i cessions de col·leccions L’impuls de difusió que ha emprès l’Arxiu els darrers anys s’ha materialitzat en un notable increment de les donacions i cessions de documentació. Sobresurten les cessions de les col·leccions de Salvador Savall (que contenen documents des del s. XVI, els més antics que es conserven); de la família Cuscullana (amb documents notarials del s. XVIII); i de la família de l’arquitecte Manuel Puig Janés (amb plànols i expedients urbanístics del s. XX).

Memòria col·lectiva de l’1-O a Castelldefels

E

l mes de desembre passat, l’Arxiu municipal va demanar al conjunt de la ciutadania la seva col·laboració per documentar i preservar vídeos i fotografies relacionats amb el moviment social i polític que va significar a la nostra ciutat el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 i els esdeveniments posteriors. L’Ajuntament convidava la ciutadania a enviar aquest material a l’Arxiu Municipal, i s’oferia per «preservar el material audiovisual degudament

quan tu

CONTACTE: arxiu@castelldefels.org

ARXIU

des de 20 01

PDF

vulguis!

consulta fàcilment qualsevol número de la revista al portal de notícies municipal

contextualitzat el temps que sigui necessari», garantint-ne la correcta custòdia i preservació, així com l’accés als documents per a totes les persones que s’hi interessin. A aquella crida van respondre nombrosos veïns i veïnes, que van cedir material com la fotografia que acompanya aquestes línies, realitzada per un donant anònim la matinada de l’1 d’octubre a l’institut Mediterrània. La recollida de testimonis gràficsde l’1-O continua oberta. n

...i ara, també: al web de l’ arxiu municipal hi trobaràs tots els números des de 1979

arxiu.castelldefels.org

elcastell.org/pdf + issuu.com/ajuntamentdecastelldefels

E

l proper 9 de juny, l’Arxiu Municipal de Castelldefels celebrarà el Dia Internacional dels Arxius de la Unesco. Aprofitant aquest esdeveniment l’Arxiu Municipal farà dues jornades de portes obertes el dijous 7 i divendres 8. Paral·lelament, del dia 4 al dia 8 de juny, hi haurà una exposició sobre la Festa Major d’Estiu al passadís que uneix els dos edificis municipals. En el decurs d’aquestes jornades de portes obertes tothom podrà accedir a les dependències municipals de l’Arxiu, on podrà contemplar una selecció de documents singulars de la nostra ciutat: fotografies i documents antics, plànols, llibres, etc. La jornada de portes obertes de l’Arxiu serà el dijous 7 de juny, de 9 a 14 i de 16 a 18:30 h, i el divendres 8 de juny de 9 a 14 h. n

+INFO: castelldefels.org/arxiu

Hi ha hagut altres cessions d’interès, com la dels díptics de la Festa Major que nodriran l’exposició del mes de juny, cedits per la família de Toni Cases Vidiella. Altres persones, com Margot Bosch, Dolores Ros i Ferran Gil, han aportat fotografies antigues. L’Arxiu és també dipositari del fons documental de la companyia Rocalla (1929-1993); i coopera també amb una iniciativa que el Centre de Recursos Pedagògics desenvolupa a diferents escoles de Castelldefels, l’elaboració d’un llibre col·lectiu en què els infants treballen les figures de personalitats històriques relacionades amb la ciutat, com Manuel Girona o Arcadi Balaguer. Web de l’Arxiu municipal Fa un any es va posar en marxa el nou web de l’arxiu, arxiu.castelldefels.org. L’objectiu del web és despertar l’interès, de professionals de diferents disciplines i també del públic en general, aficionat a la història o interessat en el passat del seu poble. Ha atès en un any mil usuaris únics. n


elcastell.org

maig 2018 · 09

/ EL AYUNTAMIENTO HIZO UNA OFERTA PARA COMPRAR UN EDIFICIO Y DESTINARLO A VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL / Así, el Ayuntamiento ofreció a la Sareb comprar el inmueble por 3,5 millones, un importe superior a la diferencia entre el valor del edificio y el dinero necesario para su rehabilitación. La Sareb rechazó la oferta «sin proponer ningún proceso de negociación, de manera poco transparente y sin dar derecho de tanteo al Ayuntamiento, y ha vendido el inmueble a un fondo de inversiones». Una ocasión perdida que muestra, a criterio del Gobierno municipal, que la gestión de la Sareb «hace inviable la oportunidad histórica de intervenir en el mercado de la vivienda de alquiler».

La Sareb desestima la oferta de Castelldefels

EL ENTE PÚBLICO-PRIVADO HA DESATENDIDO LA OFERTA QUE EL AYUNTAMIENTO HIZO POR UN EDIFICIO DE LA CALLE SANTIAGO RUSIÑOL, CUYAS VIVIENDAS EL MUNICIPIO PRETENDÍA DESTINAR A ALQUILER SOCIAL

C

astelldefels es una de las ciudades donde más crece el precio de la vivienda de alquiler. En 2017, el precio del alquiler en el conjunto del Estado creció un 18,4%, mientras que en Castelldefels creció el 21,5%. En una ciudad en la que cerca de un tercio de las viviendas son de alquiler, este escenario —que numerosos expertos describen como burbuja inmobiliaria especulativa— puede llegar a afectar a miles de familias. Los ayuntamientos, la administración más cercana a la ciudadanía, no disponen de competencias (les fueron retiradas en 2013 mediante la LRSAL) ni de recursos para solucionar los problemas de la vivienda, que recaen en las comunidades autónomas. Las autonomías, a su vez, dependen de la legislación y de los recursos que el Estado les conceda. Y el Estado, transfirió, en 2017, un global de 337 millones de euros a los planes de vivenda de las Comunidades Autónomas. Para todas. Eso supone 7 € por habitante/año. España es el país de la UE donde los inquilinos deben destinar un mayor porcentaje de sus ingresos a satisfacer los costes de vivienda. Es, también, «donde hay menor

¿Qué es la Sareb?

L

a Sociedad de gestión de Activos procedentes de la Reestructuración de la Banca (Sareb), conocida popularmente como el “banco malo”, se creó en 2012 para absorber los ‘activos tóxicos’ de bancos y cajas: inmuebles y terrenos entonces no deseados, difícilmente comecializables o desvalorizados. Un 45% de su capital es público (estatal) y un 55% de entidades bancarias rescatadas con capital público: el Estado le inyectó 2.000 millones de euros y avaló a los bancos que se incorporaron a dicha sociedad por 50.000 millones €. Dispone de 100.000 viviendas provenientes de ejecuciones o desahucios hipotecarios, de las cuales casi 40.000 —sumando licencias, viviendas inacabadas y pisos vacíos— están en la zona metropolitana de Barcelona. El Ayuntamiento de Castelldefels considera, tal y como afirma la moción aprobada en febrero, que obtuvo el apoyo de todos los grupos y una sola abstención, que «a pesar de tratarse de un ente público-privado, la Sareb utiliza la propiedad que tiene sobre sus viviendas para seguir con la dinámica especulativa que llevó a su creación y, por lo tanto, antepone malvender su cartera inmobiliaria a ponerla a disposición de las administraciones públicas para que puedan atender la llamada emergencia habitacional». n

nivel de protección social en materia de vivienda», según la concejal de Vivienda, Ana Quesada (Movem). «Los ayuntamientos no tenemos ni instrumentos ni capacidad económica para solucionar esta situación, pero podemos mitigar el problema con más viviendas sociales». En esta vía, el Ayuntamiento inició en 2016 conversaciones con la Sareb para comprar uno de los edificios que posee en castelldefels: el de la calle Santiago Rusiñol, 39-41, cuyas 19 viviendas estaban vacías. Encargó una tasación externa que determinó un valor de 4,2 millones € y estableció que harían falta 1,2 millones más para rehabilitarlo, por su deficiente estado.

Viviendas vacías En Castelldefels, como en el resto del área metropolitana, hay viviendas vacías en manos de grandes tenedores. Recuperar las que dependen de la Sareb y destinarlas a alquiler con criterios sociales es una vía para paliar las necesidades habitacionales. Es por ello que «el Ayuntamiento continuará conversando con la Sareb, y con las entidades financieras, para disponer del resto de viviendas que tienen en nuestro municipio, como venimos haciendo desde el inicio del mandato», mantiene la concejal. Por otro lado, en las próximas semanas el Ayuntamiento licitará a una entidad del tercer sector la captación de pisos vacíos en el mercado privado, viviendas que el municipio rehabilitará para atender situaciones que validen los Servicios Sociales. Asimismo, el Ayuntamiento «estudiará la construcción de vivienda para destinarla a alquiler social», añade Quesada. n

Oficina Local d’Habitatge: herramienta municipal

L

a herramienta principal del Ayuntamiento para desarrollar su política de vivienda es la Oficina Local d’Habitatge (OLH), ente que depende de la sociedad municipal Serveis Ambientals de Castelldefels (SAC). La OLH (pasaje de les Caramelles, 2, junto al Ayuntamiento; tel. 936 646 990) ofrece a la población una bolsa de alquiler compuesta por pisos con rentas entre un 15 y un 20% por debajo de los precios de mercado que fija la Generalitat, a los cuales pueden acceder personas con rentas inferiores a las que establecen los criterios de acceso.

Vivienda protegida El Ayuntamiento dispone de 24 viviendas protegidas que están a disposición de los Servicios Sociales y que sirven para atender situaciones diversas (de ellas, dos se destinan a atender emergencias habitacionales). El municipio también realiza el seguimiento de los pisos de alquiler protegido de su propiedad, en la calle General Palafox. Se trata de 135 pisos a los cuales pueden acceder jóvenes hasta 35 años y mayores de 65. Cuatro de ellos se destinan a situaciones de exclusión social y tres a personas con movilidad reducida. n

+INFO: olhcastelldefels.com

/ NOUS ESTABLIMENTS COMERCIALS /

AVISA’NS SI OBRES UN COMERÇ NOU

Tel. 93 635 27 27 comercio@castelldefels.org

n

Producsan Mèdics, SL

n

Ingravity

Rambla Josep Tarradellas, 3 — Local 3 Tels. 93156928 — 655903996

Descans i Relax Av. Constitució, 62 Tel. 935251677

producsan@producsan.es

ingravity206@hotmail.com

n

Felpegas Av. Diagonal, 11 Tel. 932422658 ventas@felpegas.com

n

La Repera Fruites i verdures Av. República Argentina, 15 — Bx. 02 Tel. 639 22 0423 lareperacastelldefels@gmail.com


elcastell.org

10 · maig 2018 / PARA ATENDER SUGERENCIAS SOBRE EL TERRENO, EN CADA VECINDARIO /

/ SE CELEBRÓ EN EL CASTILLO, EL PASADO 28 DE ABRIL /

PROSIGUE LA CAMPAÑA “L’ALCALDESSA COMPROMESA AMB TU”, BARRIO A BARRIO

EL AYUNTAMIENTO DA LA BIENVENIDA A LA NUEVA CIUDADANÍA DE CASTELLDEFELS

L

a alcaldesa de Castelldefels, Maria diálogo para conocer las necesidades que Miranda (PSC), dedicó los pasados expresa la ciudadanía. A estas visitas tam20 de abril y 8 de mayo a bién acuden concejales del gobierno municilos barrios de l’Olla del Rei y de pal para poder tratar cuestioL’AL CAL DES SA Montmar, respectivamente. Mines específicas de cada barrio compromesa amb tu 21 DE MAYO: Bellamar randa recogió las impresiones del municipio. Las próximas ci4 DE JUNIO: Poal y observaciones de ambos vetas son en Bellamar, el 21 de cindarios, en el marco de la inimayo, y en Poal, el 4 de junio. n ciativa “L’Alcaldessa Compromesa amb tu”. Desde el pasado mes de enero, la alcaldesa está visitando todos los barrios de Castelldefels, con el objetivo de acercar el Ayuntamiento a la ciudadanía y establecer vías de

L

a Sala Magna del Castillo acogió el pasado 28 de abril la celebración del acto de recepción a la nueva ciudadanía. En esta ocasión se recibía a las personas empadronadas entre marzo de 2017 y el enero de 2018. La sesión de acogida, además de la bienvenida institucional, sirvió para ofrecer a los asistentes material gráfico e información sobre la configuración geográfica, social y econóPUBLICITAT

mica de la ciudad, al tiempo que se invitaba a los recién llegados a participar en el tejido asociativo de la ciudad. El acto integró además un turno abierto de palabras para que los nuevos ciudadanos expresaran sus consultas o sugerencias. Por parte del Ayuntamiento participaron en el acto la alcaldesa Maria Miranda (PSC), el concejal de Nueva Ciudadanía, Àlex Company (CSPot). n


Tenemos plan! Nos vamos de tapas con la “11ª Ruta de la Tapa de Castelldefels”. El lunes 7 de mayo se pone en marcha la undécima edición de la Ruta de la Tapa de Castelldefels, que se prolongará hasta el próximo día 30 de junio. El Gremio de Hostelería de Castelldefels y Baix Llobregat, una vez más organiza una Ruta gastronómica para promocionar y degustar exquisitas tapas, por un precio de 3€ con bebida incluida y como novedad podrás degustar un cóctel a precio de 5€. El objetivo de esta iniciativa es dar a conocer dentro y fuera de Castelldefels la excelencia de nuestra gastronomía. Contamos con 29 estupendas tapas creativas e innovadoras por no hablar de los 3 magníficos cócteles… El presidente del Gremio, Manuel Ángel Ortiz Chumillas, quiere que tengan plan en Castelldefels, en los 31 establecimientos que participan en esta Ruta, un itinerario perfecto para conocer bares, restaurantes y chiringuitos de Castelldefels. Cada comensal tendrá un plano con la ubicación y aquel que complete el 50% con el sello del establecimiento, entrará en el sorteo de una Tablet. La 11ª RUTA DE LA TAPA, organizada por el Gremio de Hostelería de Castelldefels, con las colaboraciones del Ayuntamiento de Castelldefels, la Escuela de Hostelería de Castelldefels, la revista La Prensa, la agencia de comunicación TotOci, y los patrocinios de Cervezas Damm y Solbar.

En esta ocasión el jurado profesional ha sido formado por: Albert Mendiola (Mejor Cocinero 2017), Antonio Ponce Fernández (Gremi d’Hostaleria de Castelldefels), Sonia Sarnago Tejero (Escola d’Hostaleria de Castelldefels), Ana Quesada del Águila (Concejala-delegada de Comercio, Turismo, Hostelería y Vivienda), Agustín Pedregal (Profesor Escola d´Hostaleria de Castelldefels), Joan Capell Verge (Gastrónomo - La Prensa), Diego Giménez Carro (TotOci), Raquel Vargas (Gremi d’Hostaleria de Castelldefels), Tomás García (M&T Magazine) que serán los encargados de otorgar los premios.

¿Podrás resistirte a nuestro plan? Las mejores tapas del Baix Llobregat las tienes en Castelldefels, ¡ven a comprobarlo!

Para más información: Gremio de Hostelería de Castelldefels i Baix Llobregat c. Pintor Serrasanta, 4 — Tel. 93 665 37 54 administracio@gremihostaleria.cat | www.gremihostaleria.cat


sortim? ?

l’agenda

maig 2018

-···-—-·—·--···——··-···-···—·-··-·····—·-·-···-··

A CASTELLDEFELS, EL 19 DE MAIG

-···-—-·—·--···——··-—··-—··-···-···—·-··-··-···

Roda el món i torna... SONS

L’any passat es va celebrar per primera vegada a Castelldefels la Jornada de Cultura Popular SONS. La plaça de l'Església va acollir una gran varietat de manifestacions culturals de cultura popular i tradicional catalana, al llarg de tot el dia. Ara, torna SONS, en la seva segona edició. Serà el dissabte 19 de maig. La plaça de l'Església acollirà, en horari de matí i de tarda, un complet programa d’activitats amb la participació de nombroses entitats de la ciutat, com ara l’Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels (ACPC) i totes les seves colles, el Grup Sardanista (que tindrà com a cobla convidada la Cobla Baix Llobregat), el grup de gralles Toc de Vent, l’Associació Musical de Castelldefels i la Coral Marinada. La jornada de cultura popular inclourà la trobada gegantera, entre moltes altres activitats, una trobada la cercavila de la qual, a partir de les 18 h, sortirà de la plaça de l’Església i hi tornarà després de recórrer diferents carrers del centre de Castelldefels. La jornada es tancarà amb la gran petardada final per part del grup de foc i els tabalers de l’ACPC. n +INFO: castelldefels.org/cultura FACEBOOK: facebook.com/CastelldefelsCultura

-···-—-·—·--···——··-···-···—·-··-·····—·-·-···-·····-···—·--···——··-···-···—··-···-···—·-··-·····—·-·-····—·-·-····—·-·-···-····-

AL TEATRE PLAZA, EL DIVENDRES 25 DE MAIG (21 H.)

«Espacio disponible»

PROMOCIONAL

-···-—-·—·--···——··-—··-—··-···-···—·-··-··-···-·-··-·—·--···——··-—··-—··-···-···—·-··-···-··-·····-···—·--···—-··-··-···-·-· Palmira i Jenaro, un matrimoni de jubilats, esperen la visita del seu fill durant una memorable nit d’insomni. El fill, un cooperant expatriat, ve amb la intenció de portarlos-hi a viure amb ell i així poder atendre’ls com mereixen. Aquesta visita desencadenarà en la parella un divertit conflicte entorn de la defensa del propi espai, i la seva sensació d’inutilitat en aquesta societat del benefici. Una comèdia lúcida i actual que reivindica el poder de les coses aparentment inútils, però tremendament belles. «Espacio disponible» va ser distingit com a millor espectacle de sala de la XX Feria Ciudad Rodrigo, i és un muntatge teatrat recomanat per la Red Nacional de Teatros. Ara, la companyia d’Àvila Perigallo Teatro el presenta a Castelldefels, en l’única actuació programada fins al moment a Catalunya. n ENTRADA: 12 euros +INFO: teatreplaza.org

-···-—-·—·--···——··-···-···—·-··-·

AL PLAZA, EL 19−M (21. H)

-···-—-·—·--···——··-—··-—··-···-

«Gloria», «Gloria»,

PROMOCIONAL

de de Vivaldi Vivaldi

La demarcació del Baix Llobregat de la federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC), amb la gestió de Cmusics, ha organitzat un nou taller coral participatiu amb cantaires de tota la comarca, que interpretarà el Gloria RV 589, en re major, de Vivaldi (1678‐1741). Es tracta d’una reconeguda obra simfònica coral, model del barroc italià, que va influir en músics contemporanis i posteriors, entre ells J. S. Bach. El projecte reuneix més de 130 cantaires de corals de la comarca, orquestra, i dues solistes femenines, en aquesta ocasió sota la direcció d’Enric Gavaldà. n +INFO: teatreplaza.org

-···-—-·—·--···——··-···-···—·-··-·

A PARTIR DEL 4 DE JUNY

-···-—-·—·--···——··-—··-—··-···-

Vol participar en les Festes del Mar? Ja sap que pot participar en el desembarcament pirata a mitjan juliol com a algun dels diferents personatges que conformen l’espectacle? Pirates, gent del poble... El nombre de places és limitat, en funció del vestuari disponible. n INSCRIPCIÓ: castelldefels.org/ca/pirates.asp


16 /

sortim?

castelldefels.org/agenda 10M i 17 M

MAIG cada dia

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··-,

15 MINUTS COMPTATS

POSA FIL A L AGULLA

INFANTS A PARTIR DE 4 ANYS • DE DL. A DV.

13M diumenge

15M dimarts

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

LLEURE

18M al 02 J

del

´

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

VIDA SANA

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

EXPOSICIO

TALLER • DUES SESSIONS, DOS DIJOUS

PORTES OBERTES • ACTIVITAT GRATUÏTA

TALLER • CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

FOTOGRAFIA • ESPECIAL ‘A TAULA’

Lectura de contes per a infants

Una camisa d’home...

Diumenges al Castell

¿Quien dirige el barco de tu vida?

a càrrec del personal de la biblioteca

...un vestit per anar a la platja

Gastronomia, activitats infantils, música, visites guiades gratuïtes...

Conoce a tus saboteadores

«El ritme dels mercats: mercats de banda a banda del mon»

Biblioteca: Sala infantil — 17:30 h

a càrrec de Pepi Terre, d’Estil Pepi

amb Luis Muñoz, ‘coach’

de Manel Prieto i Mayra Pahisa

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

Biblioteca: Sala Polivalent Planta 1 — 10 h

— del 14 al 18 de maig: ESPECIAL BIBLIO&TECA

a taula

Castell de Castelldefels — de 10 a 20 h

Biblioteca: Espai Suport 3 Planta 2 — 18:30 h

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu +INFO: elritmedelsmercatsfoto.gallery

a taula

07M

10M

13M

15M

18M

dilluns

dijous

diumenge

dimarts

divendres

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

´

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

VIDA SANA

A TAULA

COOPERACIO

A TAULA

TALLERS FAMILIARS

TALLER

TALLER DE CUINA SILVESTRE

SOLIDARITAT

TALLER

TALLER PER A INFANTS DE 5 A 11 ANYS

Armonía, cuerpo, mente y emociones con Sofrología

Herbes i flors comestibles de primavera

amb Susi Lizón, psicòloga

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

Mercat solidari amb les persones refugiades

Mites i creences dels llegums

amb Els Corremarges

a Grècia, Sèrbia i Itàlia amb ‘batukada’ i altres sorpreses...

amb Mercè Homar, dietista i educadora alimentària

Biblioteca: Espai Suport 3 planta 2 — 18:30 h

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 19 h

Plaça de les Palmeres — a partir de les 10 h

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 18:30 h

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

ORG: BARCELONA HUMAN AID

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

08M dimarts

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

a taula

fins a l ’

11M

´

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

a taula

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

Fem el nostre foto-llibre amb CLICme Petites Experiències Fotogràfiques

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 18 h CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

14M

16M

18M

dilluns

dimecres

divendres

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

A TAULA

EXPOSICIO

LITERATURA JUVENIL

A TAULA

A TAULA

TALLER-XERRADA

FOTOGRAFIA: ‘GRATACELS’

CLUB DE LECTURA JUVENIL

XERRADA

XERRADA

XXX Concurs de Sant Jordi

El Club dels Experts

Com conciliar cuina i vida

Grup de Fotografia Experimental

Novetats de literatura juvenil club de lectura moderat per Sílvia Nebot

amb la cuinera Ada Parellada

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

Les algues a la cuina

a taula

i el seu poder alcalinitzant

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu

a càrrec de Iolanda Roma, dietista

Biblioteca: Espai Suport planta 1 — 18 h

Biblioteca: Sala polivalent Planta 1 — 18:30 h

09M dimecres

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—a taula

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 18:30 h

11M

14M

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

divendres

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

dilluns

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

Catalunya: els primers xocolaters

a taula

amb Núria Valentí, d’Art-e-sans

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 19 h

JOVES MÉS GRANS DE 12 AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

-···-—-·—·--—·-··-···-·-·—-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

17M

19M

dijous

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··-,

dissabte

HORA DEL MEDI AMBIENT

TALLERS FAMILIARS

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

BIBLIOLAB

POSA FIL A L AGULLA

DISSABTES FAMILIARS

TALLER • CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

TALLER PER A INFANTS DE 4 A 7 ANYS ACOMPANYATS

LABORATORI DE LECTURA • INSCRIPCIÓ PRÈVIA

TALLER • CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

RATOLINS DE BIBLIOTECA • INFANTS DE 0-3 ANYS

A yummy healthy snack

«El calaix de l’artista»

Estampació i gyotaku

Cuina en anglès

Espai de creació i experimentació al voltant de la lectura a càrrec del personal de la biblioteca

estampació de peixos en manila, seda i arròs

a càrrec d’Helena Tolosa i Roger Vallès

a càrrec de Cap a Mar

Biblioteca: Sala M. Xirgu — 10:30 h

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 18:30 h

L’HORA DEL CONTE PER ALS MÉS PETITS INSCRIPCIÓ PRÈVIA • INFANTS AMB ADULT

·—·-·-—·-·-·—-·-·——-·-·

Fem gelats

a taula

amb ‘toppings’ de reaprofitament a càrrec d’Espigoladors

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 18 h INFANTS A PARTIR DE 4 ANYS ACOMPANYATS

COL: ÀREA MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT

a càrrec de Kids&Us School Of English

Biblio: Sala Taller Infantil — 18 h a taula

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 17:30 h

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

a taula

PER A INFANTS DE 4 A 9 ANYS ACOMPANYATS

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

«Canta la son, canta la gana»

a taula

09M

12M

14M

17M

19M

dimecres

dissabte

dilluns

dijous

dissabte

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

, T INTERESSA

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

DISSABTES FAMILIARS

-···-—-·—··-—·--—·-··-··—

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

VIDA SANA

PUNT DE LECTURA

DISSABTES FAMILIARS

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

TALLER • CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

PER A INFANTS A PARTIR DE 7 ANYS

TALLER • CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

TERTÚLIA LITERÀRIA • CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

TALLER PER A INFANTS A PARTIR DE 7 ANYS

Asertividad: cómo comunicarte

Taller de ‘light-painting’

Aprèn a cosir

Il·luminem la poesia

Entrenando el cerebro: cómo mejorar las funciones cognitivas

Llegim «Eren ells»

eficazmente en el trabajo, en familia, con amigos...

i decora la nevera de casa

amb Laura Robert, terapeuta del Centre Psicologia Castelldefels

a càrrec de Bombeto

de Carles Rebassa amb la presència de l’autor

Biblioteca: Espai Suport 3 planta 2 — 19 h

Biblioteca: Sala Taller Infantil— 11 h

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

Biblioteca: Espai Suport planta 1 — 18:30 h

Biblioteca: Sala M. Xirgu— de 10 a 13 h CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA • INFANTS AMB UN ADULT

09M

12M

dimecres

dissabte

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

Biblioteca: Espai Suport Planta 1 — 18:30 h

15M i 22M

a taula

a càrrec d’Olga Berbetoros, d’Ideamoda

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA • INFANTS AMB UN ADULT

17M

19M

dijous

dissabte

DISSABTES FAMILIARS

-···-—-·—·--···—·-··-··—·-, CONNECTA T

A TAULA

TRADICIONS

XERRADA-PRESENTACIÓ • CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

PER A INFANTS A PARTIR DE 6 ANYS

TALLER • DUES SESSIONS, DOS DIMARTS

TALLER-TAST • PREU: 9€

ACTIVITATS I TALLERS AMB LES ENTITATS DE LA CIUTAT

Presentació del llibre

L’hora dels escacs

Internet al teu mòbil

Tast per parelles

«Educar per estimar la vida»

a càrrec del Club d’Escacs Castelldefels

a càrrec de la Fundació Pere Tarrès

a càrrec de Celler Vallès

2a Jornada de cultura tradicional catalana

amb l’autora, Eva Bach

Biblioteca: Sala Taller Infantil — de 10 a 13 h

Biblioteca: Esp. Suport 3 Planta 2 — de 10 a 12 h

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 19 h

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 19 h

Balls, castells, caramelles, diables, sardanes, gralles... Inclou Trobada Gegantera

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA • INFANTS AMB UN ADULT

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Pl. de l’Església — d’11 a 14 i de 16 a 20 h

, T INTERESSA

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

COL: ÀREA MUNICIPAL D’EDUCACIÓ

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

amb Sílvia Marco, neuropsicòloga del Centre Psicologia Castelldefels

·—·-·-—·-·-·—-·-·—-·-··—

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

-···-—-·—·--···—·-··-··—··-·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—a taula

-···-—-·—·--···—·-··-··—··-·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

SONS


sortim? / 17

maig 2018

19M

22M

25M

26M

29M

dissabte

dimarts

divendres

dissabte

dimarts

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

TALLERS FAMILIARS

, T INTERESSA

TALLER PER A INFANTS DE 3 A 5 ANYS ACOMPANYATS

TALLER CONVERSA EN ANGLÈS • INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Storytime: around the world Teatre en anglès

a càrrec de Kids&Us School Of English

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

Biblio: Sala Margarida Xirgu — 12 h

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

, T INTERESSA

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—··-—·--—·-··-··—

LITERATURA

PUNT DE LECTURA

TALLER • CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

ACTIVITAT OBERTA AL PÚBLIC

TERTÚLIA LITERÀRIA EN FRANCÈS

Communication seminar: Come and debate!

Google Maps Ubícate y no te pierdas en el mapa

Presentació del número de primavera de la revista Alga

Llegim l’autor Henry Troyat

a càrrec de Janet’School Of English

amb Aninchi Social Media Marketing

organitzat pel Grup de Poesia Alga

a càrrec de Sylvia Oussedik

Centre Cívic Can Roca — 19 h

Biblioteca: Espai Suport 3 Planta 2 — 19 h

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

Biblioteca: Espai Suport planta 1 — 18:30 h

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

Biblioteca: Espai Multimèdia — de 17 a 19 h

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—-·-··—

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

19M

22M

25M

27M

29M

dissabte

dimarts

divendres

diumenge

dimarts

´

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

MUSICA

A TAULA

Taller coral participatiu, amb la Federació Catalana d’Entitats Corals al Baix Llobregat

Un menú per al cervell: a taula els nutrients neurosaludables

Teatre Plaza — 21 h

amb el dr. Carles Paytubí Garí

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·«Gloria», de Vivaldi

ENTRADES: 12 € — A L’OAC I A ticketea.com +INFO: teatreplaza.org

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

XERRADA

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

TEATRE

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·«Espacio disponible» amb la companya Perigallo Teatro

Teatre Plaza — 21 h ENTRADES: 12 € — A L’OAC I A ticketea.com +INFO: teatreplaza.org

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 19 h CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

A PLAÇA, DIFERENTS ACTIVITATS

TALLER-XERRADA

Diada d’aniversari de l’Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels a diferents espais de la ciutat

La psicologia facial al llarg de la vida

CULTURA POPULAR

VIDA SANA

de l’infant a la vida professional amb Martí Ritort i Cristina Gabarre, morfopsicòlegs

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 18:30 h

21M

23M

25M

28M

30M

dilluns

dimecres

divendres

dilluns

dimecres

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--—·-··-···-·-·—-

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

HORA DEL MEDI AMBIENT

·—·-·-—·-·-·—-·-·——-·-·

TALLERS FAMILIARS

TALLERS FAMILIARS

, T INTERESSA

CLUB DE LECTURA JUVENIL

TALLER • CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

TALLER PER A INFANTS DE 8 A 12 ANYS

XERRADA I PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

TALLER • CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

El Club dels Experts +

Què més ens donen les abelles, a banda de la mel?

Un tràiler de pel·lícula: atreveix-te a fer cinema

«Semilla de luna. Mi primer diario lunar»

Trastorns d’aprenentatge

amb QPertin

amb l’autora, Diana Pinzón, educadora menstrual, i Carolina Ackerman, d’Espai Matriz-Cultura Menstrual Castelldefels

amb Elena Huerta, psicòloga del Centre Psicologia Castelldefels

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 18 h

Biblioteca: Espai Suport planta 1 — 18:30 h

LITERATURA JUVENIL

Novetats de literatura juvenil club de lectura moderat per Sílvia Nebot

elaboració d’espelmes, a càrrec de Mel·lis

Biblioteca: Espai Suport planta 1 — 18 h

Biblio: Sala Taller Infantil — 18 h

JOVES MÉS GRANS DE 12 AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA

INFANTS A PARTIR DE 4 ANYS ACOMPANYATS

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 18 h

COL: ÀREA MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT

a taula

21M

23M

dilluns

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

dimecres

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

en la infantesa: dislèxia, TDAH, discalcúlia...

NENES DE 9 A 14 ANYS ACOMPANYATS

26M

28M

dissabte

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

dilluns

30M dimecres

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

INTERCULTURALITAT

A TAULA

TALLERS FAMILIARS

A TAULA

A TAULA

ACTIVITATS DIVERSES

XERRADA-PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

MATINAL DE JOCS PER A TOTES LES EDATS

XERRADA-TAST

TALLER

Dia Mundial de la Diversitat Cultural

«Cuina flexi: menús flexitarians per a 21 dies»

Jokos, tot el matí per a jugar

Coaching al pa

amb partides de ‘Carcassone’ classificatòries per al campionat nacional

El paper important del pa en el dia a dia

Ingredientes y recetas de primavera y verano

amb Miquel Pascual, dels Forns Enrich

amb Walter Vogt Escuela y Estudio Gastronómico

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 18:30 h

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 18:30 h

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·Activitats culturals, tallers, ‘foto call’ i tast intercultural

Plaça de l’Església — de 17 a 21 h ORG: ÀREA MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ COL: KASAL DE JOVES DE CASTELLDEFELS

19M i 20 M

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—a taula

amb el nutricionista Adam Martín

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 19 h CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

a càrrec de Kinderland

Biblio: Sala Margarida Xirgu — de 10 a 14 h

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—a taula

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

Cocina diferente

a taula

24M

26M

28M

31M

dijous

dissabte

dilluns

dijous

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—··-—·--—·-··-··—

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

CINE INFANTIL EN CATALA

, POSA FIL A L AGULLA

DISSABTES FAMILIARS

PUNT DE LECTURA

A TAULA

«El cavernícola»

TALLER • CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

TALLER D’ART PER A INFANTS A PARTIR DE 6 ANYS

TERTÚLIA • ESPECIAL ‘A TAULA’

XERRADA-TALLER

Yelmo Cines — Centre Comercial L’Ànec Blau Dissabte 19 de maig, a les 16 h Diumenge 20 de maig, a les 12 h

Una llibreta amb records

René Magritte

Llegim fragments de

El sucre en l’alimentació

del nostre viatge d’estiu

Pintor de paraules

a càrrec de Lola Conde

amb Núria Membrado, d’Experimenta Art

PREU: 4 € — ORG: SERVEI LOCAL DE CATALÀ DE CASTELLDEFELS I LA FEDERACIÓ COORDINADORA DE LES AMPA, EN EL MARC DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 10 h

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 12 h

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—·

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

24M

dilluns

dijous

-···-—-·—··-—·--—·-··-··—

·—·-·-—·-·-·—-·-·—-·-··—

«La comida como cultura»

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA • INFANTS AMB UN ADULT

21M -···-—-·—·--···—·-··-··—··--

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

26M i 27 M

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

de Massimo Montanari ambEnrico Mora, professor Sociologia UAB

a taula

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

Biblioteca: Espai Suport 3 Planta 2 — 19 h

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 19 h

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

29M

16J

dimarts

dissabte

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

` OPERA

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

DOCUMENTAL DEL MES

PUNT DE LECTURA

TRADICIONS

A TAULA

V.O. EN ANGLÈS SUBTITULADA EN CATALÀ

TERTÚLIA LITERÀRIA

FIRA

TALLER

Projecció de «A better man»

Llegim «Tierra de campos»

Fira de Sant Ponç

Patés vegetals

Plaça de l’Església — tot el dia

amb Mercè Homar, dietista i educadora alimentària

Transmissió simultània pel Canal 33

ORG: ÀREA MUNICIPAL DE COMERÇ

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 18:30 h

Jardins del Castell — 22 h

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

d’Attiya Khan i Lawrence Jackman (2017)

Sala Margarida Xirgu — 19 h

·—·-·-—·-·-·—-·-·—-·-··—

de David Trueba amb la presència de l’autor

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 19 h

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

a taula

amb Mario Torán, enginyer agrònom i expert en alimentació i col·laborador del Restaurant Sukha, Espai Vegetarià de Castelldefels

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

LICEU A LA FRESCA, EN PANTALLA GRAN

a taula

«Manon Lescaut», de Puccini +INFO: teatreplaza.org ESPECTACLE GRATUÏT


18 · maig 2018

PUBLICITAT

elcastell.org


elcastell.org

maig 2018 · 19 del 21 de maig al 15 de juny Exposició: «La representació dels cossos de les dones» Iniciació a una lectura crítica del cos femení als mitjans, cedida per l’Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació Espai Montserrat Roig

dilluns 28 de maig Taller de lectura: «Dones i salut» amb Mònica Liliana Cano. Lectura de textosrelacionats amb la salut de les dones Espai Montserrat Roig — 18 h

28 de maig, 4 i 11 de juny Taller: Biodansa amb la infermera i facilitadora Francisca Plaza Espai Montserrat Roig — 16 h

dimarts 29 de maig Presentació: Eina per a una comunicació no sexista a càrrec de l’Observatori de les Dones, dirigida a entitats. Inscripció: igualtat@castelldefels.org Espai Montserrat Roig — 18:30 h

dimecres 30 de maig Taller: Tècniques per a superar els símptomes de l’ansietat amb Ana Sánchez, psicòloga del SIAD de Castelldefels Espai Montserrat Roig — 17 h

dimarts 15 de maig Conferència: «Unitat trànsit» Model d’atenció a les persones trans des de l’àmbit de la salut a càrrec de Rosa Almirall, ginecòloga i directora d’àrea d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) Sala Margarida Xirgu — 13 h

Sessió de cinema: «Call me by your name» Pel·lícula italiana de 2017 dirigida per Luca Guadagnino Entrada lliure fins a completar l’aforament de la sala Cinemes Metropol — 20:30 h

teatreplaza.org

dijous 17 de maig L’Hora del Conte: «Jo, Tomàs, soc un nen» a càrrec d’ACORD per a infants a partir de 4 anys Espai Montserrat Roig — 17:30 h

El Castell • Maig 2018 • Núm. 140 Edita: Ajuntament de Castelldefels • Regidora de Presidència i Comunicació: Candela López • Cap de Comunicació i Imatge: Manel Torres • Redacció: Xavi Martín, Sergio Medina, María José Blanco, Sergi L. Hernàndez i Ana López • Impressió: Editorial MIC • Publicitat: Tot Publicitat (tel. 93 252 68 06) totpublicitat.com • Dipòsit Legal: B-38.424 79 D’aquesta revista se n’editen 27.000 exemplars i es distribueixen gratuïtament per tots els habitatges de la ciutat. Si algú no la rep per la circumstància que sigui, preguem que ho indiqui al gabinet de premsa.

Secció de Comunicació i Imatge Tel. 93 665 11 50 elcastell@castelldefels.org


PLE MUNICIPAL

20 · maig 2018

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per Facebook Live (facebook.com/ajuntamentdecastelldefels), CastelldefelsTV.org i RadioCastelldefels.org com a part de les mesures de transparència adoptades per l’equip de Govern. En aquests dos darrers portals també s’arxiva i és a disposició de tothom per mirar-lo i escoltar-lo ‘a la carta’

El Ple de l’Ajuntament acorda Ple municipal del 26 d’abril de 2018

3

Aprovació de la modificació de crèdits al pressupost 2018 núm. 1

3

El punt proposa aprovar l’expedient de Modificació de Crèdits núm. 1 al vigent Pressupost de 2018, per suplement de crèdit i crèdit extraordinari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals positiu resultant de la Liquidació del Pressupost 2017 i diverses transferències de crèdits, d’acord amb el detall que s’especifica a continuació:

La moció vol mostrar tot el suport i tota la solidaritat a l’ONG Proactiva Open Arms per la magnífica tasca que fa salvant vides de persones que cerquen refugi i protecció internacional i continuar fent les aportacions necessàries i possibles els projectes que a entitat presenti al Fons Català de Cooperació. Al mateix temps, vol rebutjar les acusacions contra Proactiva Open Arms i exigir l’aixecament de la immobilització del seu vaixell, així com la retirada dels càrrecs contra els treballadors i treballadores de Proactiva Open Arms.

a) Aplicacions pressupostàries suplement de crèdit: EQUIPS INFORMÀTICS: 30.000 € MATERIAL INVENTARIABLE: 50.500 € INFRAESTRUCTURA / ESPAIS VERDS: 3.890.000 € EQUIPAMENTS: 1.226.000 € REDACCIÓ DE PROJECTES: 150.000 € SUBVENCIONS ACCIONS SOCIALS: 100.000 € Total augments: 5.446.500 € b) Aplicacions pressupostàries crèdit extraordinari: INDEMNITZACIONS CONCESSIONS: 700.000 € Total augments: 700.000 € c) Finançament: ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 6.146.500 € Total finançament: 6.146.500 € d) Aplicacions pressupostàries a augmentar: PROGRAMA SALVAMENT I SOCORRISME PLATJA: 13.500 € CÀNONS: 130.000 € ACTIVITATS CULTURALS - DANSA: 60.000 € Total augments: 203.500 €

n Aprovat amb els vots a favor d’equip de Govern,

l’abstenció de Cs, i en contra del PP

VÍDEOS COMPLETS DELS PLENS: castelldefelsTV.org

3

Aprovació de la proposta de les festes locals per a l’any 2019 Es proposen el divendres 16 d’agost i el dijous 5 de desembre com a festes locals del municipi de Castelldefels per a l’any 2019. n S’aprova per unanimitat

3

n S’aprova amb el vot a favor de l’equip de

3

Moció que presenta el grup municipal del PP per tal de millorar l’espai de parterre que confronta amb l’aparcament situat entre els carrers Arcadi Balaguer, Albert Einstein i avinguda Constitució, 74-82

Govern i Cs, i l’abstenció del PP

3

Moció que presenten el regidor de Joventut i la regidora de Promoció Econòmica sobre la declaració de l’Ajuntament de Castelldefels per la continuïtat de la xarxa "Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya" La moció proposa sol·licitar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i a la Direcció General de Joventut la pròrroga de la Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya o incorporar una figura similar en les mateixes entitats on estaven els Impulsors, com a mínim, durant el transcurs del Programa de Garantia Juvenil (2014- 2020). Segons la moció, La Xarxa d’Impulsors no té sentit si no hi ha una cartera de serveis i uns recursos a oferir als joves. Insisteix, per tant, en la necessitat de destinar recursos a politiques d’intervenció directe sobre les persones joves. En la mateixa línia, també es demana la màxima coordinació i col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la Direcció General de Joventut en totes les mesures i programes que s’adrecin als joves. n S’aprova per unanimitat

La moció demana que l’Ajuntament, a través dels tècnics municipals, elabori un estudi sobre l’estat d’aquest espai i les possibles solucions per poder millorar-lo. I que aquest estudi es realitzi com més aviat possible per poder arribar a una solució en el curt termini evitant que els afectats pateixin l’increment del problema amb l’arribada dels mesos de calor. A més, es demana que s’adeqüi aquest espai substituint l’espai de terra per un altre material més adequat a l’entorn urbà on es troba situat. n S’aprova per unanimitat

3

Moció que presenten els grups de l’equip de Govern de Castelldefels per salvaguardar la formació dels seus representants polítics La moció proposa que tot càrrec públic electe municipal i tot càrrec de confiança hagi de realitzar una declaració de nivell formatiu i mèrits acadèmics que ostenti i aportar la documental corresponent que acrediti el contingut de la declaració. L’entrada en vigor de la declaració del nivell formatiu i mèrits acadèmics serà immediata a partir de la seva aprovació en el Ple per a tots els càrrecs polítics del consistori. El PP presenta una esmena parcial per modificar el redactat de la moció original. Con3 cretament proposa substituir “Des de l’equip de Govern de Castelldefels es considera...” per “Des dels grups municipals firmants d’aquesta moció es considera...”. n S’aprovenper unanimitat tant la moció com l’esmena parcial

Prorrogades determinades taxes i tributs El termini de pagament voluntari dels conceptes que tot seguit es detallen ha estat prorrogat fins al 04/06/2018. n n

Sol·licitud de l’extensió del sistema de tarifació social del Carnet Rosa Metropolità, a la franja d’edat compresa entre els 60 i els 64 anys, corresponent a la liquidació de l’any 2017, segons conveni entre Ajuntament de Castelldefels i AMB Es proposa aprovar la sol·licitud a l’AMB de l’extensió del sistema de tarifació social del Carnet Rosa Metropolità, dels 60 als 64 anys i, en conseqüència, aprovar una despesa per import de 47.282,55 € que se satisfarà a l’AMB i alhora es proposa aprovar aquest pagament. n S’aprova per unanimitat

3

Moció que presenta la regidora de Pau i Solidaritat en suport a les tasques de rescat al Mediterrani

Moció d’urgència que presenten els grups de l’equip de Govern en relació als fets jutjats per l’Audiència de Navarra coneguts com el cas de “La Manada La moció proposa mostrar la repulsa envers tots els fets que atempten a la dignitat i la integritat de les dones i solidaritzar-se amb totes les víctimes d’agressió sexual i, especialment, amb la víctima dels fets jutjats a Navarra. En la mateixa línia, la moció exposa la intenció de l’Ajuntament de seguir fent polítiques per la igualtat de drets entre homes i dones. n S’aprova per unanimitat

n

Assabentar al Ple de l’acord de la junta de govern local de data 12 d’abril de 2018 d’aprovació inicial del projecte executiu de la museografia del centre d’interpretació del conjunt patrimonial del Castell de Castelldefels El punt informa al Ple de l’aprovació inicial del Projecte executiu redactat per a la Museografia del Centre d’Interpretació del Conjunt Patrimonial del Castell de Castelldefels que inclou l’estudi de Seguretat i Salut, amb un pressupost d’execució per contracte que ascendeix a 997.623,45 €. El projecte es sotmetrà a informació pública per un termini de trenta dies mitjançant edicte que s’inserirà al Butlletí Oficial de la Província, i al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, per tal que els interessants, si ho consideren escaient, puguin formular al·legacions i/o suggeriments. De la mateixa manera el punt informa que l’esmentat projecte s’aprovarà en el supòsit que no es formulessin al·legacions durant el termini d’informació pública i que s’aprovarà també l’Estudi bàsic de seguretat i salut que inclou el projecte, tot això condicionant-lo a l’aprovació definitiva del projecte.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica Taxa ocupació via pública: rètols indicatius Taxa ocupació via pública: quioscs i marquesines


ACTUALITAT RAMON JOSA

maig 2018 · 21

/ «DEGUSTA CASTELLDEFELS» / Castelldefels està reforçant la seva habitual participació en diferents fires de promoció turística i comercial. A més de la presència recent a les fires Bebés y Mamás, el Marcat d’Escapades y Expovacaciones de Bilbao, n’ha estat un exemple molt clar la participació al B-Travel. La ciutat es va promocionar en el saló del turisme de Barcelona amb un estand propi, «Degusta Castelldefels», a l'es-

pai gastronòmic del saló, anomenat B-Delicious. El servei el va oferir l'Escola d'Hostaleria de Castelldefels, que presentava dos plats en el marc d’aquest esdeveniment, i que els visitants del BTravel van poder tastar si treien els seus tiquets pertinents. La cita, la més important del sector a Catalunya, va comptar un any més, per tant, amb la presència i participació de Castelldefels.

/ AQUEST ESTIU, A CAL GANXO, DIVERSIÓ I NATURA PER A INFANTS DE 3 A 12 ANYS / El Centre d'Activitats Ambientals Cal Ganxo ofereix un any més el seu Casal d’Estiu, un servei per a qui cerca per als seus infants una proposta de lleure d’estiu gaudint i aprenent de la natura dins el Parc Natural del Garraf. En l’entorn privilegiat de la Masia de Cal Ganxo, i a tan sols cinc minuts del casc urbà, els infants i joves faran jocs i tallers per conèixer millor la natura que ens envolta, així com sortides setmanals al parc de la Granota i a la platja de setembre, hi poden participar inCastelldefels. També rebran la visita d’especialistes en algun àmbit fants d’entre 3 i 12 anys (nascuts entre el 2006 i el relacionat CASALS D’ESTIU A CAL GANXO 2014). El preu setamb la natura REUNIÓ INFORMATIVA: mana, com a tarifa i el medi am12 de juny, a les 18 h base, de 10 a 17 h, bient. INFO: castelldefels.org/calganxo és de 94,50€. InAl casal, que formi’s sobre la postindrà lloc sibilitat d’optar a ajuts i beques. entre el 25 de juny i el 27 de juliol, INFO: calganxo@fundesplai.org així com la primera setmana de

/ EL JOVENT PARTICIPA / El 5 de maig passat, el Kasal de Joves va fer l'última sessió participativa sobre el disseny del futur casal, que serà ubicat a l'actual Casal de la Cultura. Entitats juvenils, estudiants dels instituts i jovent en general va poder donar la seva opinió i aportar les seves idees per construir de forma col·lectiva el que serà el futur casal, les necessitats, usos i serveis . També es va valorar la informació recollida a les bústies instal·lades prèviament als instituts en el marc d’aquest procés participatiu.

/ ITINERARIS PROFESSIONALS PER AL JOVENT QUE NO HA ACABAT L’ESO / El servei Local de Transició Escola Treball imparteix a Castelldefels els programes de Formació i Inserció en la modalitat Pla de transició Escola Treball (PFI-PTT), per a joves de 16 a 21 anys d’edat que no tenen el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i volen formar-se en una professió. L’Ajuntament de Castelldefels, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i la Diputació, ofereix a la nostra ciutat formació general i formació professional en aquests tres perfils professionals: auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic; auxiliar en establiments hotelers i de restauració; i auxiliar en muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis. La preinscripció serà del 14 al 25 de maig. Al llarg d'un curs escolar, és a dir, de setembre de 2018 al juny de 2019, els PFI-PTT ofereixen assessorament i pla d'atenció personalitzat; orientació personal i recursos per a la inserció laboral i educativa; iniciació en una profes-

Cartell de promoció dels PFI-PTT

sió de manera pràctica; i un primer contacte amb el món laboral. En acabar, els participants poden treballar i continuar la formació i matricular-se en un cicle formatiu de grau mitjà de la família professional escollida, si aproven la Prova d'Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà, o bé inscriure's en un Centre de Formació d'Adults per treure's el Graduat en ESO. +INFO: castelldefels.org/sltet

/ ETS JOVE? VOLS TREBALLAR A LA CASA D’OFICIS DE VISTA ALEGRE? / Amb el finançament i suport del Servei d’Ocupació de Catalunya, l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Castelldefels contractarà joves aquest proper mes de juliol, en el marc del programa formatiu de la Casa d’Oficis de Vista Alegre V. Els participants seran contractats 6 mesos per l’Ajuntament per treballar amb professionals directament vinculats al barri desenvolupant serveis i obres de caire públic i d’interès social: monitors de lleure i auxiliars sociosanitaris. Cadascun dels dos programes es poden consultar amb més detall a castelldefels.org/laguaita. Les preinscripcions s’han de cursar a La Guaita (tel. 93 635 25 75), o bé a la web esmentat.

Els candidats a participar en el projecte han de ser joves entre 17 i 24 anys que tinguin l’ESO o similar ( PQPI ben resolt, prova d’accés o bé superar una prova especifica que es realitzarà a la Guaita). Han d’estar inscrits en el SOC com a DONO, i ser prioritàriament residents al barri de Vista Alegre. Les persones interessades han de posar-se en contacte al més aviat possible amb La Guaita, Centre de Suport a l’Economia de Castelldefels, telefonant al número 93 635 25 75. La tècnica municipal referent d’aquest programa és Tatiana Remolà. El mail de contacte és tatiana.remola@castelldefels.org

/ NOU BLOG DE COMERÇ A CASTELLDEFELS / S’ha renovat el blog de comerç amb una imatge molt més actualitzada i fresca. Els comerciants i la ciutadania hi trobaran una secció de notícies amb totes les accions promocionals i informació d’interès per als seus negocis, els tràmits relacionats amb comerç, un apartat de normativa comercial, sobre associacionisme comercial i sobre la celebració de fires. El nou blog, comerciocastelldefels.com, també inclou un cercador de comerços.

/ PER SANT PONÇ, ACTIVITATS INFANTILS SOBRE COMERÇ JUST /

El pla de sensibilització municipal envers la pau, la solidaritat i els drets humans té com a un dels seus objectius objectiu l’aprofundiment en el valor del comerç just i del consum responsable en relació a les desigualtats existents al món. En el marc del cap de setmana de la Fira de Sant Ponç, el 26 i 27 de maig, organitzada per laRegidoria de Comerç, i que es desenvolupa a la plaça de l’Església, fa un parell d’anys que es proposen tallers i activitats per difondre aquesta proposta de transformació i justícia social a tota la ciutadania. Enguany la proposta de Pau i Solidaritat té dues línies d’acció. Per una banda, un joc de l’oca diferent, “L’oca que vol ser feliç”, que aproparà la canalla a les necessitats bàsiques de les persones i les dificultats per aconseguir-les que ens porten a una possible sortida: el comerç just com a eina de canvi, que es treballarà en l’altre taller: “Allò que l’etiqueta no diu”. Aquestes activitats, que es faran al pati de l’edifici de la República, tant dissabte com diumenge, de 10 a 13 i de 17 a 19 h, com totes les del Pla, tenen aportació de la Diputació.

J J


GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

22 · maig 2018 LA MALA GESTIÓN DE LOS CONTENEDORES SOTERRADOS

Manuel Reyes Grup Municipal PP ppcastelldefels@yahoo.es

El Ayuntamiento de Castelldefels se ha comprometido a realizar un estudio para mejorar el parterre situado entre el aparcamiento de la calle Arcadio Balaguer con Albert Einstein y Avenida Constitución gracias a la moción que presentó nuestro grupo municipal en el último pleno del mes de abril recientemente celebrado y que fue aprobada por unanimidad. Se trata de una propuesta para solucionar las quejas que nos habían hecho llegar los vecinos y comerciantes de la zona debido a que dicho espacio está siendo usado como

un improvisado pipi-can causando graves molestias de olor a las viviendas y comercios. Es por ello, que hemos solicitado que se adecúe sustituyendo el espacio de tierra por otro material más apropiado al entorno urbano donde se encuentra situado que permita poner fin a los perjuicios ocasionados por el uso indebido del solar. También, en este último pleno todas las fuerzas políticas hemos aprobado una iniciativa que nos obligará a los concejales del Ayuntamiento a acreditar nuestros estudios tanto académicos como profesiona-

les con el objetivo de dignificar la tarea de todos los que tratamos de mejorar la vida de las ciudades donde vivimos. Creemos que se trata de un ejercicio de transparencia más, que se enmarca en la propia Ley aprobada por el Partido Popular, y que va encaminada a recuperar la confianza de los vecinos en la política municipal. Por último, queremos aprovechar este espacio que nos ofrece la revista municipal para lamentar que el Ayuntamiento haya suprimido los contenedores soterrados que se instalaron hace tan sólo 7 años por-

que no son compatibles con el sistema de limpieza viaria y recogida de basuras nuevo que se ha empeñado en poner en marcha este gobierno. Es importante que los ciudadanos sepan que la inversión supuso un millón de euros que hoy han convertido en un gasto inútil debido a la mala gestión de quienes nos están gobernando. Además, quitarlos nos va a costar ahora otros 125 mil euros más IVA. De nuevo otra broma pesada del gobierno de la que esperamos nos den las pertinentes explicaciones. n

buena línea, pero todavía queda mucho por hacer. Son 2.762 personas las que siguen en situación de desempleo. Seguimos proponiendo soluciones: desde la Concejalía de Promoción Económica, hemos invertido 4,2 millones € en servicios a las personas. Creando nuevas oportunidades. Hemos firmado el Pacto por la Ocupación con distintos agentes económicos de la ciudad. Sin duda se trata de un gran trampolín para seguir creando empleo. Eso sí, con una condición: queremos crear empleo de calidad, con sueldos dignos. Con la igualdad como eje indiscutible. Recomendamos a los vecinos y vecinas que ha-

gan seguimiento de los servicios que ofrece La Guaita, para estar al día de ofertas de trabajo en nuestra ciudad, oportunidades para crear y consolidar empresas, espacios de coworking, etc. Desde el PSC Castelldefels estamos a disposición de los vecinos y vecinas para dar respuesta a aquellas cuestiones que puedan tener sobre el día a día de la ciudad. Pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp del PSC Castelldefels (618 41 24 72), el correo electrónico castelldefels@socialistes.cat, a través de las redes sociales del PSC Castelldefels. Cualquier momento es bueno para encontrarnos y tomar un café. Juntos, juntas, Castelldefels avanza. n

moderna i amb més prestacions, fomentem la recollida selectiva, una fita prioritària per a les ciutats del segle XXI ja que la cura del medi ambient és primordial per assegurar el futur de les generacions futures. És amb aquest objectiu que els estem agrupant en illes ecològiques complertes, és a dir, que unifiquem els cinc contenidors per a les cinc fraccions de residus a tots els punts de recollida. Separar els residus beneficia el nostre entorn perquè evitem la destrucció d’espais naturals, estalviem aigua i energia i reduïm les emissions de CO2 però, a més, fomenta l’economia verda, per tant, la creació de llocs de treball

qualificats, i genera compensacions econòmiques per als municipis que acaben sent recursos per invertir en millores de la ciutat. És de l’ecologisme la frase “Pensa globalment, actua localment”, un eslògan que apel·la a la capacitat de tots i cadascun de nosaltres de contribuir a la preservació del medi ambient i de frenar el desgast brutal que ha patit durant les últimes dècades. La implicació dels veïns i veïnes, dels comerços, dels restauradors, dels hotelers, dels turistes, és clau per aconseguir que la ciutat estigui més neta i que sigui més sostenible. El futur és a les nostres mans. n

banística que provocarà, entre d’altres, el continu urbà de Cornellà a Castelldefels, que quedarà complert amb l’edificació del darrer corredor biològic entre el Delta i el Garraf: la riera de Canyars, a Gavà. Tot i aquest maltractament del territori, la natura és tossuda i en el cas de les zones humides, també és rà-

pida en recuperar-se. Des de les Administracions Públiques, hem de ser capaços de compatibilitzar el Parc Tecnològic de la Mediterrània, amb la seva capacitat d’innovació tecnològica, amb una proposta clara i integral de respecte mediambiental que reordeni l’Olla del Rei com a parc fluvial i d’estudi de biodiversitat. n

INSISTIMOS EN LA LUCHA CONTRA EL PARO

Jordi Planell Grup Municipal PSC gms.castelldefels@gmail.com

Estar en los barrios. Escuchar a vecinos y vecinas. Plantear soluciones. Esta es la manera de trabajar que caracteriza al equipo del PSC Castelldefels. Es también la seña de identidad de la Alcaldesa de Castelldefels, Maria Miranda (PSC). Estar al lado de las personas nos ayuda a entender qué cuestiones preocupan a la ciudadanía. Solo de esta forma conseguiremos que la ciudad avance. Con la ayuda de todos y pensando en positivo. Desde el primer día hay una cuestión que nos preocupa: el paro. Vecinos de todas las edades nos explican las dificultades que se encuentran a la hora de encontrar empleo. Estudiantes que

buscan un primer trabajo. Jóvenes de 25 años que buscan oportunidades en el mercado laboral. Vecinos mayores de 30. O de 45-50 años que se encuentran sin empleo y buscan ofertas en el mercado. Somos conscientes. Cuando nos pusimos en marcha en el Equipo de Gobierno, en junio de 2015, nos encontramos que en Castelldefels habían 3.590 vecinos y vecinas que se encontraban en la lista del paro. Una realidad que quisimos afrontar a base de esfuerzo, ingenio e inversión. Hoy, hemos conseguido reducir el paro de la ciudad en 828 personas. Un buen resultado que nos indica que avanzamos en la

EL NOU SERVEI DE RECOLLIDA ARRIBA AL TEU BARRI

Candela López Grup Movem Castelldefels movemcastelldefels@gmail.com

L’1 d’abril de l’any passat, entrava en vigor la remunicipalització del servei de neteja i recollida de residus. Això va suposar l’inici d’una sèrie de canvis en el servei que progressivament s’han anat consolidant amb l’increment de freqüències de neteja a tots els barris, amb nova i més maquinària, també més sostenible, amb més gent treballant al carrer i, malgrat que encara hi ha camí per recórrer, avui podem afirmar que la qualitat del servei de neteja a la ciutat ha millorat. En aquesta sèrie de canvis, des de fa uns dies, s’estan instal·lant els nous contenidors de residus, un procés que ja fa mesos s’ini-

ciava amb la col·laboració de les associacions de veïns de tots els barris, amb qui hem dut a terme reunions compartint les ubicacions i els criteris a tenir en compte. Sabem que col·locar contenidors a la via pública no es feina fàcil, per això hem volgut fer-ho comptant amb les opinions de la ciutadania, a través del punt d’informació itinerant, informant a peu de carrer sobre qualsevol dubte, o a través del telèfon 627 314 794. També podeu trobar més informació a www.castelldefels.org/recicla. Amb la implantació dels nous contenidors, a més de disposar d’una infraestructura més

UNA SOLUCIÓ INTEGRAL PER L’OLLA DEL REI

Jordi Maresma Grup Municipal d’ERC castelldefels@esquerra.org

Són moltes les ciutats del nostre entorn que han optat per l’especialització per tal de convertir-se en referent comarcal o metropolità: Sant Boi, ciutat de la salut, o El Prat, amb el parc agrari del Delta. Castelldefels té ara una oportunitat de significarse com a ciutat del coneixement i la innovació científica.

El Delta del Llobregat ha estat sempre un espai de servitud de la capital del país, només cal veure les tres grans ferides urbanístiques que sofreix la nostra ciutat: via fèrria, C31, C32. La desestimació de les al·legacions que ERC vam entrar en solitari l’any 2015 al PDU (Pla Director Urbanístic) consolida la forta pressió ur-

CASTELLDEFELS, PARAÍSO PARA EL BOTELLÓN, INFIERNO PARA LOS VECINOS...

Guillermo Massana Grup Municipal Ciutadans castelldefels@ciudadanos-cs.org

Si está usted leyendo estas líneas sabe perfectamente de que hablamos, botellón, música, ruido, incivismo, destrozo de vehículos y mobiliario urbano diverso...problemas que afectan a muchas zonas y diferentes barrios de la ciudad noche sí y noche también. Todas estas consecuencias son fruto del incivismo de unos pocos y de la incapacidad de un gobierno que no aplica la ordenanza de civismo como la situación requiere, ni buscando alternativas que puedan disminuir la problemática, de hecho, nos encon-

tramos con el caso contrario, cada vez son más las zonas afectadas porque en vez de solucionar el problema se traslada de forma regular de unos lugares a otros, sin encontrar soluciones a un problema que afecta al descanso y a la normal convivencia de la mayoría de vecinos. Diferentes zonas de la playa de Castelldefels, Els Canyars, Can Bou, El Poal, Vista Alegre, el Castillo, Muntanyeta...¡Incluso en la misma plaza de la Iglesia se dan situaciones de vandalismo a altas horas de la madrugada! Son

muchos los vecinos que se nos han acercado para denunciar amargamente las consecuencias que tiene en su día a día las constantes molestias que les supone convivir con el botellón a las puertas de sus casas. Lamentablemente las actuaciones llevadas hasta el momento por el gobierno actual son insuficientes y meramente cosméticas, en el mejor de los casos el problema se traslada a otra zona afectando a más vecinos, y dando a entender que tenemos que acostumbrarnos a este problema. Pese a ello

desde nuestro grupo municipal reconocemos la voluntad de informar y de diálogo del concejal responsable y aprovechamos para tender la mano al equipo de gobierno para trabajar conjuntamente en dar solución a este realidad. Es por ello, que pongo a disposición de los vecinos mi Whatsapp personal: 633 180 417 para atender a los afectados que lo deseen, recoger sus quejas y hacer un seguimiento de las soluciones que pueda dar el ayuntamiento. n


GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

maig 2018 · 23

LA CIUTAT DE LES PERSONES

Xavier Amate Portaveu PDeCAT castelldefels@cdc.cat

El govern municipal va apostar per la política d’aproximitat i participativa. Per aquest motiu es va crear la regidoria de Barri, en el nostre cas, del barri d’ARGELOSA, on formen part els barris de Poal , Bellamar i Montmar. Durant aquests anys hem anat fent reunions periòdiques per crear dinàmiques conjuntes. Fa uns mesos les juntes d’aquestes tres associacions van canviar i volem felicitar a les persones que han volgut continuar lluitant pel seu barri. Ens hem adonat que la millor manera de treballar per a Castelldefels es des dels barris per fer un conjunt de ciutat.

Cada barri té la seva problemàtica, la seva forma, les seves maneres, la seva visió, la seva gent. No es pot pensar en global sense pensar individualment. I ens hem adonat que són gent compromesa i amb ganes de fer. Són voluntaris/es anònims per la ciutadania que posen el seu granet de sorra per fer un gran Castelldefels en el seu dia a dia. Això és realment d’admirar, des d'aquí us volem felicitar. Som conscient que queda molta feina a fer, en temes de mobilitat, de via pública, de seguretat, fins i tot, de civisme. Però quan ens

podem donar la mà amb la gent per treballar, i junts poder crear d’una llavor una gran flor vol dir que estem fent un bon camí, exactament el camí correcte. Si ho fem amb transparència, des de la participació ciutadana i amb voluntat per les dues parts, podem crear tot allò que ens imaginem, això sí, sempre tocant de peus a terra. Gràcies a aquestes associacions tenim una taula de mobilitat feta pels barris on es trasllada la informació a la taula creada per l’Ajuntament i treballem conjuntament amb els tècnics de la nostra casa. Tenim ponències

sostenibles, participatives, i us animem a participar al dia a dia de les associacions. Cada persona pot saber que veu al seu carrer, al camí diari a la feina, al camí diari per anar a fer passeig, en definitiva, coneix el barri millor que qualsevol altre persona. Això ajuda a les associacions i si hi ha molta gent compresa fa caliu dins d'aquestes. Si dos caps pensen molt més que un, imagineu 10, 15, 20. Allà on un no arriba pot arribar l’altre. Junts posem una mica de cadascú per fer un millor Castelldefels, junts fem Castelldefels i junts fem el Castelldefels de les persones. n

rada de la realitat amb la finalitat de crear i modelar l’ opinió pública i influir en les actituds socials. Els fets objectius tenen menys influència que les apel·lacions a les emocions i a les creences personals. I aquí que entrem en un territori molt perillós on els poders fàctics i també el propi aparell de l’estat poden moure els fils a la seva conveniència per posseir el control induint determinats sectors socials cap a una ideologia. Molta cura amb la utilització banal de les paraules i el seu significat perquè pot tenir també una conseqüència perversa a l’hora d’entrar en el

mon del dret penal i el seu retorciment! Estem assistint a massa episodis en els que on no hi ha violència, les sentències la magnifiquen. I així és com plantar-se davant els peatges de les autopistes o congregar a persones de forma pacífica per reivindicacions multitudinàries poden esdevenir actes violents i fins i tot ser tipificats com a terroristes! Ara bé quan cinc homes humilien, abusen i violen a una noia indefensa, això no és violència? És un escàndol social que evoca una involució de la justícia espanyola amb una legislació completament desfasada que evidencia intenses rèmores patriarcals i masclistes. n

LA PERVERSIÓ DE LES PARAULES

Isabel Cabello Grup Castelldefels Sí Pot organizacion@castelldefels-sipot.org

Segons el diccionari, la definició de paraula és el mot que ens serveix per expressar el nostre pensament. Existeix un pacte social per entendre’ns quan parlem, ja que cada paraula te un significat concret en un determinat context. Darrerament ens estem acostumant a la utilització de termes que fa que es perdi aquesta funció tan clara i els eufemismes rebaixen la gravetat, que en alguns casos, impliquen els seus veritables significats. “Sostre de cristall”, amb aquesta expressió tan evocadora ens referim a la limitació vetllada de l’ascens laboral de les dones i totes les conse-

qüències socials que implica. “Pobresa energètica, pobresa farmacèutica, pobresa laboral” quan en realitat és pobresa en tota la seva dura i crua significació. “Obsolescència programada”, darrere aquest terme hi ha una manipulació del sistema productiu en el que es limita la vida útil del producte i el consumidor es veu obligat a substituir-lo per mantenir la cadena d’un consum programat i dirigit. “Reconstrucció de documents”, recentment hem sentit molt aquesta expressió per emmascarar el que sempre hem qualificat de falsificació. “Posveritat” que al·ludeix a una distorsió delibe-

SERVEIS

Telèfons d’utilitat pública Servei d’Informació Municipal 010 Ajuntament (Oficina d’Atenció Ciutadana) 93 665 11 50 Ambulàncies (24h.) 112 Sanitat Respon: cita prèvia (als dos ambulatoris) 902 111 444 Centre d’Atenció Primària ABS Can Bou 93 665 56 59 Centre d’Atenció Primària ABS El Castell 93 636 66 60 Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado 93 636 96 97 Bombers 112 Cáritas Parroquial 93 636 34 16 Casal de Cultura 93 664 16 52 Cementiri 93 665 29 26 Cal Ganxo (reserves alberg i activitats ambientals) 93 474 74 74 Centre de Suport a l’Economia La Guaita 93 635 25 75 Centre Frederic Mompou 93 636 41 44 Centre Sòcio Cultural Vista Alegre 93 634 21 11 Correus 93 665 13 40 Creu Roja 93 665 82 51 Espai Montserrat Roig - Informació per a Dones i LGTBI 667 871 709 Escola Municipal de Dansa 93 634 20 33 Jutjat de Pau 93 665 70 58 Mossos d’Esquadra (emergències) 112 Oficina Mpal. de Consum (OMIC) 93 665 11 50 Oficina de Turisme Local i Comarcal 93 635 27 27 Policia Local 092 · 93 636 03 20 Policia Nacional (DNI, passaports: 902 247 364) 93 635 03 03 Poliesportiu Municipal 93 664 10 54 Punt d’Informació Juvenil 93 665 79 50 Ràdio Castelldefels 98.0 FM — radiocastelldefels.org 93 664 17 52 Servei de Normalització Lingüística 93 664 42 11 Tanatori de Ponent 93 633 34 10 Transports públics — www.emt-amb.com 010

Serveis sanitaris

Recollida per barris DEIXI ELS TRASTOS I RESTES DE JARDINERIA A LA PORTA DE CASA , DE 21 A 23 H

Els diumenges: Can Roca, Muntanyeta i Montmar

Els dilluns: Bellamar, Vista Alegre, Can Vinader, Canyars, Castell-Poble Vell i Centre

Els dimarts: Poal i Baixador

Els dimecres: Mar-i-Sol, Zona Universitària, Can Bou, Les Botigues, Camí Ral i Granvia Mar

Els dijous: Lluminetes i La Pineda

!

!

Si el dia de recollida és festiu no dipositi les deixalles. Esperi una setmana. Als barris en què la recollida és els dilluns les restes de poda es poden deixar durant el cap de setmana.

www.gencat.cat/ics/usuaris

Cita prèvia per a metges de capçalera i pediatria Telèfon per als dos ambulatoris

902 111 444 PUBLICITAT

Mobles i restes de poda

Centre d’Atenció Primària ABS Can Bou: Carrer Sevilla Av. Màlaga- Tel. 93 665 56 59 Centre d’Atenció Primària ABS El Castell: Carrer Dr. Marañón- Tel. 93 636 66 60

Farmàcies de guàrdia

www.farmaceuticonline.com

Maig 2018

Les farmàcies Puig, Chalmeta, Monill, Mallasén, Martínez i Albalà fan guàrdies de 24 hores. Els horaris de la resta de farmàcies de guàrdia varien segons si és dia festiu o feiner, ja que el servei d’urgències està cobert per les farmàcies Puig i Monill; l’horari de les quals comença a les 20 h.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

Garcia i Corres Chalmeta Galcerà Llorens Mallasén Gordo Puig Martínez Itarte Albalà Lladós Monill Muntanyeta Garcia i Corres Chalmeta Galcerà Llorens

Juny 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Divendres Dissabte Diumenge Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Mallasén Gordo Puig Martínez Itarte Albalà Lladós Monill Muntanyeta Garcia i Corres Chalmeta Galcerà Llorens Mallasén Gordo

Tren

Farmàcia Albalà Rda. Otero Pedrayo, 32 (Canyars) · Tel. 93 636 10 59

Farmàcia Chalmeta C. Arcadi Balaguer, 67 · Tel. 93 665 08 94 Farmàcia Galcerà (De la Platja) Pg. Marítim, 249 · (Club Nàutic) Tel. 93 665 74 09

Farmàcia Gordo Autovia (Cruïlla Av. dels Banys) · Tel. 93 665 18 93

Farmàcia Muntanyeta C. Pintor Serrasanta, 17 · Tel. 93 636 04 16 Farmàcia Garcia i Corres (Castelldefels Centre) C. Arcadi Balaguer, 17 · Tel. 93 106 98 53

Farmàcia Itarte Av. de la Pineda, 20-22 · Tel. 93 665 48 11

Farmàcia Lladós Av. Constitució, 378 (Baixador) · Tel. 93 665 00 83 Farmàcia Llorens (Diloy) Agustina d’Aragó, 87 (Vista Alegre) · Tel. 93 665 26 94

Farmàcia Mallasén C. Narcís Monturiol, 3 (Flora Park) · Tel. 93 665 50 11

Farmàcia Martínez C. Viriat, 2 (Urbanització Castillo) · Tel. 93 665 11 38 Farmàcia Monill (Sentelles) Av. Constitució, 138-140 · Tel. 93 665 12 44

Farmàcia Puig Av. Diagonal, 30 · Tel. 93 636 12 80

Bus Consulti els horaris a

Consulti els horaris a

902 24 02 02

902 023 393

rodaliesdecatalunya.cat — renfe.es

baixbus.com — emt-amb.com


FAN CASTELLDEFELS

24 · maig 2018 E N T R E V I S T A

Romain Quidant, investigador de l’ICFO CASTELLDEFELSTV.ORG

per si sol no serveix. Es podrà llegir a través d’un aparell que estaria a les consultes mèdiques. El que necessitem és un aparell que permiti operar però també llegir la resposta del xip. Necessitem un dispositiu que no costi massa diners, que sigui compacte, que pugui estar a la consulta del metge. I cal, també, que el xip sigui de baix cost per tal de poder fer moltes mesures, de manera freqüent i sense que hagi un cost molt elevat.

«Treballem perquè el tractament del càncer sigui menys invasiu que amb la ràdio o la químio» ROMAIN QUIDANT (DIJON, FRANÇA 1975) ÉS DOCTOR EN FÍSICA PER LA UNIVERSITAT DE LA SEVA CIUTAT NATAL, I TREBALLA DES DE 2002 A L’INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES, A CASTELLDEFELS, EN EL CAMP DE LA NANOPLASMÒNICA. DES DE 2008 ÉS PROFESSOR ICREA I LÍDER DEL GRUP DE TENÈNCIA DE L’ICFO, ON ESTUDIA LES PROPIETATS DE LES NANOESTRUCTURES O NANOÒPTICA

ISMAEL CARDOZO

Una de las finalitats de les teves investigacions és aplicar la nanoòptica a la vida qüotidiana de les persones, no? Efectivament. El que intentem és crear un nou paradigma en l’atenció sanitària. En lloc de portar el pacient a la clínica o al laboratori volem portar el laboratori directament al pacient. Això té l’avantatge de poder fer un cribratge de baix cost i freqüent que permitir redirigir després el pacient cap un hospital per tal de fer mesures que poden ser més sofisticades.

L

a nanoòptica treballa les interaccions entre la llum i la matèria a nivell de la nanoescala. Son unes mides extremadament petites que permeten manipular estructures moleculars i els seus àtoms. Quidant ha guanyat recentment el I Premi Fundació Banc Sabadell a les Cièncias i l’Enginyeria per la seva contribució a la nanofotònica, gràcies, entre d’altres iniciatives, a la creació d’unes nanopinces que permeten atrapar i manipular molècules i àtoms sense modificar-los. Es tracta d’una eina de gran precissió que fins ara no existia. Aquest premi s’afegeix a d’altres distincions nacionals i internacionals que ha rebut Romain Quidant durant la seva trajectòria professional. Tot i que la seva experiència principal se centra en la nanoòptica, ell declara sentir-se molt interessat per la investigació multidisciplinar, fer interactuar la física amb d’altres disciplines de la ciència com la transferència de la tecnologia. Què es la nanoòptica? És el camp que estudia la interacción de la llum amb quantitats diminutes de matèria d’escala nanomètrica. El que és fascinant d’aquest camp és básicament que quan la matèria es fa petita, es fa nanomètrica, sorgeixen noves propietats òptiques que no existiexen a una escala major. Una part de les seves investigacions estan centrades en la creació d’un xip que contindria un laboratori molt petit. És una laboratori integrat. La idea és portar en uns pocs centímetres quadrats una o diverses funcionalitats d’un laboratori analític convencional. El dispositiu està fet de vidre, de polímer i també de nanotecnologia. Aquest dispositu és básicament on podem introduir la gota de sang del pacient i, a partir d’això, fer la mesura de la presència, de la concentració dels biomarcadors que ens interesen. Aquest xip

També permet la detecció precoç de les patologies. Sí. Gràcies a aquest procediment, la idea és poder arribar a la detecció de la malaltia d’una manera més precoç i per tant, poder millorar el seu tractament. Vostè ha desenvolupat treballs relacionats amb el càncer per tal d’aconseguir eliminar els efectes nocius i col·laterals dels tractaments de ràdio i quimioteràpia sobre els pacients afectats per aquesta malaltia. Es tracta de fer servir la nanoòptica per aquest tractament menys invasiu del càncer. En aquesta línia fem servir nanopartícules d’or que tenen la propietat d’escalfar-se sota una il·luminació làser, de manera molt local i eficient. El que fem és cobrir aquestes nanopartícules amb una bioquímica que permet redirigir-les de manera preferencial als teixits que són cancerosos. Un cop acumulades en aquestes zones i no en les zones sanes, aplicar des de fora llum que escalfarà les nanopartícules i que crema de maVÍDEO nera específica aquests teixits canEspai “Fan Castelldefels” a: cerosos sense afectar la resta de teicastelldefelsTV.org xits sans. En quin estat es troben ara aquestes investigacions? Després de passar bastants anys en estudis in vitro intentant entendre la física i la interacció a nivell cel·lular portem ja dos anys treballant amb ratolins. És un pas important. Ens queden moltes qüestions per contestar i, a part de l’optimització del tractament, també hem d’entendre com les nanopartícules s’evacuen del cos un cop el tractament està acabat. La idea és minimitzar l’impacte del tractament sobre els teixits sans del cos i centrar-nos en una acció molt precisa, molt local, dirigint-se directamente al tumor. Tornant al nanolaboratori, el següent pas és que una empresa el comercialitzi? Tenim la sort que a l’ICFO tenim un departament de transferència de tecnologia que és molt actiu i estem desenvolupant amb ell prototips que ens apropen cada cop mes al mercat. Ara crearem una ‘start-up’, una empresa amergent que tindrà l’encàrrec d’acabar de desenvolupar la teconologia però també de portar-la al mercat. Un terç del seu equip a l’ICFO està format per dones, la qual cosa no és gaire freqüent en el món de la ciència. Per desgràcia no és gaire freqüent en temes de física, i la fotònica és part d’aquesta disciplina. Però també es cert que això està canviant, i l’ICFO està fent molts esforços per intentar atreure joves candidates que volen treballar en un entorn multidisciplinari i avançar i contribuir a la societat a través de la ciència. n

El Castell Nº140  
El Castell Nº140  
Advertisement