Page 1

novembre 2016

elCastell

REVISTA MENSUAL DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

122

www.elcastell.org

REDACCIÓ

REDACCIÓ

La transformació

de Vista Alegre / FESTA CIUTADANA /

El 26 de novembre s’inaugura el ‘nou’ carrer García Lorca PÀG.5

Aprobado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que incorpora tres de cada cuatro propuestas PÁG.7 ciudadanas Más subvenciones para los proyectos sociales de las entidades de la ciudad PÁG.8 Les ordenances fiscals 2017 protegeixen els col·lectius més vulnerables i fomenten PÀG.9 l’economia local Castelldefels incrementa el patrimoni històric públic amb la compra de Can PÀG.15 Baixeres A Castelldefels, l’esport femení té bona salut PÀG.17

El nou espai d’atenció a les dones i a persones LGTBI es dirà Montserrat Roig PÀG.16


02 · novembre 2016

EL FET HISTÒRIC

/ EL FET HISTÒRIC /

La platja des de l’aire l’1 de juny de 1960 FOTOS: INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA

E

l SACE (Servicios Aéreos Comerciales Españoles) va efectuar un vol sobre Castelldefels el dimecres 1 de juny de 1960. Va captar diverses instantànies de la platja, poc abans de l’arribada d’un nou estiu que, com passa a la nostra ciutat, suposem que va ser intens. Les fotos, que actualment conserva l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ens permeten apropar-nos una mica a com era la primera línia de mar fa 56 anys. A la imatge superior, veiem l’anomenada Vila Fontana en primer terme i, darrera, la zona de l’actual Hotel Playafels amb la seva passarel·la (inaugurada durant la República) PUBLICITAT

que s’endinsa en el mar a l’espera d’uns viatgers que ja no venien en vaixell des de Barcelona des de feia molts anys. A la platja, ja plena de gent malgrat que la data d’inici de juny no era purament estiuenca i ser un dia laborable, s’observen encara algunes barques dels pescadors que encara pescaven a la nostra costa. La segona imatge [abaix, a l’esquerra] ens mostra un passeig Marítim encara sense acabar, amb un tram rodat que acaba de forma abrupta a prop de l’actual avinguda dels Banys. Encara no hi ha massa edificacions al passeig Garbí, ni al de la Marina, ni a l’autovia, on tampoc no passen massa cotxes. Per fi, la tercera imatge [a dalt, a la dreta] és una imatge panoràmica, des del mar, de la platja i del Delta del Llobregat. A primera línia de mar encara hi ha molts solars sense construir. Hi veiem enormes pinedes que resseguien la costa, moltes de les quals, afortunadament, encara hi són. Hi ha, però, moltes menys zones construïdes que avui en dia. Alfonso López Borgoñoz


OPINIÓ

novembre 2016 · 03

/ L’ESPAI DE L’ALCALDESSA / ORIOL PAGÈS

«Una de les prioritats del nostre mandat és apropar la gestió del Govern de la ciutat als barris. Ho hem demostrat amb un gran projecte estratègic i de futur per a Castelldefels com és el Pla de Barris de Vista Alegre. Ara toca aprofundir en la política de proximitat a tots els barris»

El Govern dels barris Candela López Tagliafico — alcaldessa de Castelldefels

E

E

l Pla de Barris de Vista Alegre rep aquesta tardor un nou impuls. És un compromís de la ciutat perquè no volem que cap barri es quedi enrere i tenim com a objectiu que a tots ells hi hagi la mateixa qualitat de vida, reduint les desigualtats. Després de la finalització dels treballs de la primera fase de peatonalització del carrer García Lorca, comencem un nou projecte que ens permetrà avançar en el procés de transformació que aquest equip de Govern va encetar el 2015. El nou Centre Cívic al carrer Pep Ventura serà aviat una realitat, dignificant un espai, a l’antiga escola Vista Alegre, on actualment es desenvolupen nombroses activitats. També voldria destacar les iniciatives de dinamització social que omplen de vida el barri i l’impuls comercial que ha permès l’obertura de nous comerços. De cara al 2017 continuarem apostant per la millora dels espais públics, amb l’ampliació dels espais del Centre Cívic, amb un gran espai polivalent i més espais d’ús social, també continuem dignificant el barri amb la segona fase del carrer García Lorca, incloent-hi la instal·lació d’un ascensor, i amb els treballs de reurbanització dels carrers Andalusia i Cervantes. Millorem l’accessibilitat i la mobilitat en el barri, sobretot pensant en el volum de població de gent gran, i en les dificultats orogràfiques que han d’afrontar diàriament aquests veïns i veïnes. En poc més d’un any hem invertit a Vista Alegre més del que es va invertir en els quatre anys anteriors i de cara al 2017 renovem el nostre compromís de cofinançament d’aquest Pla amb la Generalitat. Volem fer extensiu a tots els barris aquest compromís de governar per a tothom i amb tothom. Per això, a partir dels pròxims dies començaré a visitar tots i cadascun dels setze barris de Castelldefels. Ho faré acompanyada de membres de l’equip de Govern, visitant de prop cada realitat, veient en primera persona les necessitats, i escoltant la veu de la ciutadania en trobades obertes, reunions de treball amb els moviments veïnals i el teixit empresarial, escoltant les seves demandes i compartint amb tots ells les necessitats i millores que es puguin portar a terme. n

l Plan de Barrios de Vista Alegre recibe este otoño un nuevo impulso. Es un compromiso de la ciudad porque no queremos que ningún barrio se quede atrás y tenemos como objetivo que en todos ellos haya la misma calidad de vida, reduciendo las desigualdades. Después de la finalización de los trabajos de la primera fase de peatonalización de la calle García Lorca, empezamos un nuevo proyecto que nos permitirá avanzar en el proceso de transformación que este equipo de Gobierno comenzó el 2015. El nuevo Centro Cívico en la calle Pep Ventura será pronto una realidad, dignificando un espacio, en la antigua escuela Vista Alegre, donde actualmente se desarrollan numerosas actividades. También querría destacar las iniciativas de dinamización social que llenan de vida el barrio y el impulso comercial que ha permitido la apertura de nuevos comercios. De cara al 2017 continuaremos apostando por la mejora de los espacios públicos, con la ampliación de los espacios del Centro Cívico, con un gran espacio polivalente y más espacios de uso social, también continuamos dignificando el barrio con la segunda fase de la calle García Lorca, incluyendo la instalación de un ascensor, y con los trabajos de reurbanización de las calles Andalucía y Cervantes. Mejoramos la accesibilidad y la movilidad en el barrio, sobre todo pensando en el volumen de población de gente mayor, y en las dificultades orográficas que tienen que afrontar diariamente estos vecinos y vecinas. En poco más de un año hemos invertido en Vista Alegre más del que se invirtió en los cuatro años anteriores y de cara a 2017 renovamos nuestro compromiso de cofinanciación de este Plan con la Generalitat. Queremos hacer extensivo en todos los barrios este compromiso de gobernar para todo el mundo y con todo el mundo. Por eso, a partir de los próximos días empezaré a visitar todos y cada uno de los dieciséis barrios de Castelldefels. Lo haré acompañada de miembros del equipo de Gobierno, visitando de cerca cada realidad, viendo en primera persona las necesidades, y escuchando la voz de la ciudadanía en encuentros abiertos, reuniones de trabajo con los movimientos vecinales y el tejido empresarial, escuchando sus demandas y compartiendo con todos ellos las necesidades y mejoras que se puedan llevar a cabo. n

CONTACTE: alcaldessa@castelldefels.org

CONTACTE: alcaldessa@castelldefels.org

PUBLICITAT


INFORME

04 · novembre 2016 / EN 2017 SE LLEVARÁN A CABO NUEVAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS EN EL BARRIO DE VISTA ALEGRE /

1ª FASE CALLE GARCÍA LORCA

FIESTA DE INAUGURACIÓN sábado 26 de noviembre

CONTINÚA EL DESPLIEGUE DEL PROYECTO INTEGRAL DEL PLAN DE BARRIOS DE VISTA ALEGRE. ENTRE OTRAS MEDIDAS, SE EFECTÚAN ACTUACIONES ENCAMINADAS A PROTEGER AL PEATÓN Y MEJORAR EL ESPACIO PÚBLICO. SE TRATA DE UNO DE LOS OBJETIVOS INCLUIDOS POR EL GOBIERNO EN EL PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL (PAM) 2015Ñ-2019

Nuevo impulso al barrio de Vista Alegre T

REDACCIÓ

ras la renovación profunda que ha vivido el primer tramo de la calle García Lorca y el punto donde se encuentran esta calle y las de Agustina de Aragón y Doctor Marañón, en los próximos meses proseguirá el desarrollo de actuaciones de reurbanización del espacio público en Vista Alegre. En el marco del Plan de Barrios, se iniciarán los trabajos en la segunda fase de la calle García Lorca —entre Andalucía y Cervan-

tes—, que incluirá un ascensor; y con la reurbanización de estas mismas dos calles. Estas tres actuaciones racionalizarán el estacionamiento de vehículos, reduciendo el aparcamiento incívico, ya que se quiere dar prioridad al peatón. En todas ellas se renovará el alumbrado y el mobiliario urbano, se mejorará la accesibilidad y se renovará la red de recogida de aguas pluviales.

/ CALLE CERVANTES /

L

El proyecto propugna una nueva vocación comunitaria con la transformación de espacios urbanos con prioridad para peatones

PUBLICITAT

RECREACIÓN DIGITAL

a reurbanización de esta calle racionalizará el espacio dedicado al estacionamiento de vehículos, reduciendo el aparcamiento incívico, ya que se pretende dar prioridad al peatón. En las zonas de mayor anchura se plantará arbolado. Se renovará el alumbrado y se mejorará la accesibilidad, con tramos de calzada y acera a la misma altura y otros con aceras más anchas. Se mejorará la red de recogida de pluviales y el mobiliario urbano. En esta calle, como en todas en las que se actúa, se insta a las compañías a eliminar postes y cables aéreos.


PLA DE BARRIS

novembre 2016 · 05

RECREACIÓN DIGITAL

/ CALLE ANDALUCÍA /

E

n esta calle también se favorecerá a los peatones y se pacificará el tráfico de vehículos. La ‘nueva’ calle Andalucía alternará zonas de acera y calzada en plataforma única con otras de acera acesible que delimitarán el estacionamiento. Habrá nuevo alumbrado y mobiliario urbano. Todas las instalaciones aéreas existentes serán soterradas y se renovará la red de recogida y canalización de aguas pluviales. Se introducirá vegetación, y se integrará espacio público central y tramo de la calle Mansió en el conjunto de la intervención.

/ SEGUNDA FASE DE GARCÍA LORCA /

S

e actuará en el tramo comprendido entre Andalucía y Cervantes y dará continuidad a la urbanización del primer tramo, recién finalizada. Se plantea la ejecución de una plataforma única (aceras y calzada a la misma cota) con pavimento asfáltico en la zona de paso de vehículos y pavimento de losas frente a las fachadas. La actuación comporta también la ejecución de un nuevo ascensor que conectará la calle Cervantes con la calle Cortes de Cádiz, mejorando así de forma importante la accesibilidad del barrio. En Cortes de Cádiz, a la salida de este nuevo ascensor, se genera un nuevo mirador con la ejecución de un tramo de acera en voladizo. La actuación se complementa con la restauración del mural existente y una nueva red pluvial hasta la calle Mansió, el soterramiento de las líneas eléctricas y telefónicas de la zona, de lo que se encargan las compañías, y la implantación de un nuevo alumbrado.

PUBLICITAT

/ INICIO DE LA REFORMA DEL CENTRO MUNICIPAL DE LA CALLE PEP VENTURA ECHA A ANDAR A ANDAR EL FUTURO CENTRO CÍVICO DEL BARRIO, QUE SE LEVANTARÁ APROVECHANDO LAS EDIFICACIONES YA EXISTENTES, LAS QUE OCUPABA EL ANTIGUO COLEGIO VISTA ALEGRE. EN LA PRIMERA FASE SE ACTÚA SOBRE LA EDIFICACIÓN CON FACHADA A LA CALLE PEP VENTURA

E

ste mes de octubre de 2016 está previsto que se inicie la primera fase de las obras de reforma del Centro Municipal, fase en la que se actúa sobre el edificio de las antiguas oficinas del Colegio Vista Alegre y los servicios que hay debajo del mismo.El presupuesto de esta primera fase es de unos 285.000 euros. Las obras consistirán en una adecuación de los espacios interiores y de las instalaciones, el acristalamiento de la galería existente y el tratamiento de la fachada con paneles de chapa de diferentes tonalidades para

darle un carácter singular al edificio. Con la nueva distribución el equipamiento contará con una superficie útil de 270 metros cuadrados repartidos en tres aulas-taller, una de ellas equipada con cocina, dos despachos, un almacén, vestíbulo y distribuidor, y servicios. Se estima que la duración de las obras sea de cinco meses. Mientras se ejecutan, las dos Cases d’Oficis y los espacios que se utilizan para los diversos talleres se trasladarán al aulario que hay en la misma isla de equipamientos, junto a la pista deportiva.


elcastell.org

06 · novembre 2016 / CASTELLDEFELS APUESTA POR LA CONCIENCIACIÓN CIUDADANA Y PRIORIZA LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE NO CONTAMINANTES /

APROBADO EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

E

l Ayuntamiento ha aprobado inicialmente el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Castelldefels, el documento marco que contempla un conjunto de medidas a aplicar en los próximos seis años para favorecer un modelo de movilidad segura y sostenible desde el punto de vista ambiental. El PMUS es el fruto del trabajo de los técnicos municipales y las aportaciones que los agentes sociales, colectivos, entidades y ciudadanía realizaron en las cuatro sesiones participativas de la Mesa de

Movilidad celebradas durante el primer semestre de 2016. Del total de propuestas presentadas, el documento recoge un 73%: un 42% de estas propuestas han sido incorporadas mientras que un 31% ya estaban contempladas. Un 14% de las propuestas no eran competencia específica del PMUS, por tanto, serán trasladadas a otros departamentos u organismos. Final+INFO: mente un 13% castelldefels.org/taulamobilitat fueron desestimadas.

· L’ O P I N I Ó · Eva López Regidora de Mobilitat i Via Pública Fa gairebé un any, el 16 de novembre del 2015, vam constituir la Taula de Mobilitat, un òrgan consultiu, informatiu i, sobretot, de debat, amb l’objectiu de crear el primer Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i Segura de la nostra ciutat. Des de l’Equip de Govern vam creure que un projecte tan important per Castelldefels havia de comptar amb la participa-

ció dels veïns i veïnes del municipi. El resultat és l’aprovació inicial, i per primera vegada, del Pla de Mobilitat sostenible de la nostra ciutat. Aquest Pla és un reflex de la nostra ciutat en un futur immediat on es manifesta la voluntat de potenciar els modus de transport mes sostenibles, i que entre tots i totes hem contribuït a dissenyar.

/ ELS AJUNTAMENTS, PER UN AEROPORT RESPONSABLE /

/ CASTELLDEFELS, PEL TRASPÀS DE RODALIES A CATALUNYA /

REDACCIÓ

Sis municipis de l’àrea d’influència de l’aeroport han signat un manifest demanant una infraestructura més responsable i sostenible amb el territori. El manifest, presentat el 26 d’octubre passat, coincideix amb el desè aniversari de la posada en marxa, per part de l’aeroport, d’una nova operativa d’enlairaments i aterratges amb l’objectiu de minimitzar l’impacte acústic de la tercera pista. Els municipis reconeixen que en aquests 10 anys ha millorat l’impacte acústic dels avions sobre els veïnats, però aquest escenari és «insuficient», segons l’alcaldessa, Candela LóPUBLICITAT

pez. Castelldefels, Gavà, Viladecans, Begues, Sant Boi i Sitges reclamen menys configuracions lesives per al territori i compensacions econòmiques directes als municipis per l’impacte acústic i ambiental que suporten.

REDACCIÓ

Les administracions catalanes, les cambres de comerç, sindicats i entitats de la societat civil es van sumar el 26 d’octubre passat a la reclamació del traspàs íntegre del servei de Rodalies a Catalunya. L’acte institucional, celebrat al Palau de la Generalitat, va reunir 213 alcaldes i alcaldesses d’arreu de Catalunya, entre elles, l’alcaldessa de Castelldefels, Candela López. A l’acte es va denunciar el «deficient servei ferroviari de Rodalies i Regionals, derivat de la falta d’inversió de l’estat», i es va sol·licitar el traspàs per «garantir un

servei fiable i eficient». En l’actualitat, la Generalitat té traspassada la gestió de Rodalies, però no la infraestructura, és a dir, ni les vies i estacions ni els trens.


PUBLICITAT

novembre 2016 · 07


elcastell.org

08 · novembre 2016

/ 70.000 EUROS PER A ENTITATS DEL MUNICIPI QUE FAN TASQUES D’INTEGRACIÓ SOCIAL I MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES /

Més subvencions per a projectes socials

A

través de la Regidoria de Serveis Socials i Dependència, l’Ajuntament de Castelldefels ha atorgat una subvenció a les entitats del nostre municipi que realitzen tasques d’integració social i treballen per la millora de la qualitat de vida de les persones. La regidora de Serveis Socials i Dependència, Isabel Cabello, argumnenta que «el treball en xarxa i la coordinació de les diferents entitats amb els Serveis Socials municipals és fonamental per garantir que la inclusió social sigui efectiva. Només amb la suma d’esforços i treball conjunt, aconseguirem un nou model de ciutat, on tothom puguem desenvolupar les nostres vides amb la major plenitud possible». L’import total de la subvenció ha estat de 70.000 euros. Aquest any s’han presentat vint-i-dues entitats, quatre més que l’any 2015. Aquesta partida pressupostària augmentarà pel proper any, afirma la regidora, en atenció a l’augment del nombre de projectes que s’han presentat.

/ ÀMBITS D’ACTUACIÓ DELS PROJECTES SUBVENCIONATS / n

Suport a les necessitats bàsiques, manutenció, accés a l’habitatge i acompanyament social a persones/famílies en situació de risc social: 4 entitats beneficiàries

n

Inclusió social i laboral de col·lectius vulnerables: 4 entitats beneficiàries

n

Intervenció socioeducativa per a adolescents i infants en risc d’exclusió: 2 entitats beneficiàries

n

Atenció integral a les famílies (sòcio-educativa i terapèutica): 10 entitats beneficiàries

n

Atenció a persones amb dependència i/o discapacitat: 8 entitats beneficiàries

n

Foment de la participació social i millora de la qualitat de vida de les persones grans: 2 entitats

/ LES SUBVENCIONS PER A PROJECTES D’IGUALTAT ES PODEN SOL·LICITAR FINS AL MARÇ / L’Ajuntament ha aprovat les bases específiques de convocatòria i atorgament de subvencions destinades a entitats per a la realització de projectes per promoure la igualtat efectiva de dones i homes. Els projectes subvencionats han de desenvolupar-se o haver estat desenvolupats durant el període comprès entre el 1 gener 2016 fins al 31 març 2017. Els projectes a subvencionar s’han d’emmarcar dins de les àrees d’actuació de les polítiques d’igualtat i han de tenir per objectiu un o més dels següents àmbits d’actuació:

PUBLICITAT

n n n n n

n

Fomentar el teixit associatiu de les dones. Potenciar la interrelació de les dones. Promoure la participació de les dones en tots els àmbits de la vida pública i social. Lluitar contra la violència de gènere. Facilitar la conciliació dels temps, personal, familiar i laboral i promoure un repartiment equilibrat de l’ús del temps i de les tasques de la cura de les filles i fills i de la llar. Afavorir la coeducació i fomentar la producció cultural de les dones.

n n

n

n

Fer visibles les desigualtats de gènere en tots els àmbits i contribuir a eliminar-les. Millorar la salut de les dones en totes les etapes del seu +INFO: castelldefels.org/igualtat cicle vital. Prevenir l’homofòbia i garantir el respecte a la dignitat i a la plena igualtat de drets de les persones homosexuals, bisexuals i transsexuals. Fomentar la creació de grups d’homes per la igualtat.


ACTUALITAT

novembre 2016 · 09

/ ELS TRIBUTS MUNICIPALS TAMBÉ BUSQUEN FOMENTAR LA SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL I PROMOCIONAR LA CIUTAT A L’EXTERIOR /

Les ordenances fiscals per a 2017 protegeixen els col·lectius més vulnerables i fomenten l’economia local

E

l Ple municipal de Castelldefels va aprovar el passat 27 d’octubre les Ordenances Fiscals i Preus Públics de l’Ajuntament per a l’exercici 2017, amb 15 vots a favor (els 13 de l’equip de Govern més els 2 regidors de CiU), l’abstenció dels 2 regidors de C’s, i 8 vots en contra del PP.

Protecció a col·lectius més vulnerables Fins ara, l’exempció de pagament de la plusvàlua en els casos d’execució hipotecària o dació en pagament ja s’atorgava a persones que complissin una sèrie de requisits. El que, fins ara, molta gent no podia complir era que havien d’estar empadronades a Castelldefels els darrers dos anys de manera ininterrompuda a la data de la transmissió del patrimoni. Per solucionar aquest fet i que més gent es pugui beneficiar s’elimina el requisit que l’empadronament hagi de ser ininterromput els darrers dos anys. Ara es continuen exigint dos anys, però s’elimina el concepte “ininterrompudament”.

D’altra banda, l’exempció del pagament de la plusvàlua també s’aplicarà a les operacions de compra-venda que es puguin equiparar a les dacions en pagament, o que són efectivament dacions en pagament encobertes. Pel que fa a bonificacions, s’incrementa del 80 al 85% la bonificació per a herències en primer grau. Foment de l’economia local i promoció S’incrementa el percentatge de bonificació de l’IAE, del 25% actual fins al 30%, per a empreses que incrementin plantilla amb treballadors que provinguin de l’atur. També s’ha decidit que els propietaris de locals destinats al lloguer de despatxos per a petites empreses en règim de ‘coworking’, així com les empreses que s’hi instal·lin, tributaran el 50% del preu que tindrien per tarifa en la taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa en activitats i instal·lacions. Pel que fa a mesures de promoció de la ciutat, es modifiquen una sèrie de preus

· L’ O P I N I Ó · Antoni Casas Regidor d’Hisenda En el darrer Ple hem aprovat unes ordenances fiscals socialment avançades, per exemple, assumint com a pròpies reivindicacions històriques de la PAH, com les relatives a la plusvàlua en el cas de les dacions en pagament. També hem congelat o rebaixat taxes i fet més accessibles els equipaments per a les entitats (Castell, Teatre).

públics per fomentar l’ús de dos equipaments emblemàtics de la ciutat. Així, els preus del lloguer d’espais al Castell es rebaixen un 50 per cent; i el lloguer d’espais al Teatre Plaza, un 10%. Pel que fa a la resta de preus públics, les tarifes es congelen.

En la mesura de les possibilitats d’un Ajuntament, limitades per les lleis espanyoles, volem ser útils als veïns i veïnes que pitjor ho estan passant. En un context estatal en què ja s’anuncien noves retallades, és important que la institució municipal sigui capaç de mantenir tots els serveis que presta millorant-ne la qualitat. Per a nosaltres és vital que la crisi no deixi ningú enrere.

Els vehicles nets, que fins ara ja disposaven de bonificacions en l’impost de vehicles, ara gaudiran també de beneficis a l’hora de pagar l’estacionament en zona blava i verda les dues primeres hores: els vehicles amb distintiu “zero emissions”, no pagaran; i els “eco”, pagaran la meitat.

/ COMUNICAR EMERGÈNCIES DE SEGURETAT A TRAVÉS D’UNA TECLA /

M

illorar la seguretat ciutadana a través del telèfon mòbil. Aquest és l’objectiu de l’aplicació de mòbil que la Policia Local ha posat en marxa i que permetrà, entre altres coses, enviar avisos d’emergències pitjant una tecla. Per utilitzar l’aplicació només cal registrar-se com a usuari. Una vegada complert el tràmit del registre qualsevol persona pot efectuar trucades ràpides a la policia i enviar missatges d’emergència. En aquests casos, els missatges activen la geolocalització de la persona i la policia pot seguir la seva la posició via gps sense necessitat d’una comunicació directa. L’aplicació permet a la Policia Local enviar a les persones subscrites avisos de protecció civil, consells de seguretat i comunicar incidències greus de tràfic. PUBLICITAT

Així mateix, la Policia Local pot sol·licitar la col·laboració ciutadana referent a la cerca de persones, o d’altres qüestions relacionades amb la seguretat. L’aplicació per a dispositius mòbils de Castelldefels també oferirà informació sobre campanyes de civisme, tràfic i seguretat. D’altra banda, l’aplicació permet també que la ciutadania pugui enviar informacions a la Policia Local. Per exemple, es pot avisar d’incidències de la via pública relacionades amb el mobiliari urbà o els elements de circulació viària ques trobin malmesos.

/ COM INSTAL·LAR L’APP / n

Obrir la botiga d’aplicacions Play Store en telèfons amb sistema Android i App Store en iPhone n Anar a buscar i escriure “seguretat ciutadana castelldefels” n El telèfon ens mostrarà l’aplicació. Fer-hi clic i a la pantalla que ens mostra polsar instalar n Esperar que l’aplicació s’instal·li i polsar obrir n Polsar “Entrar a l’aplicació” n Polsar “El meu compte/Registre” n Emplenar la informació que es demana n Polsar “Enviar les dades” n Una vegada enviades les dades ja s’està en disposició d’enviar un missatge d’emergència o fer servir les altres possibilitats de l’aplicació


elcastell.org

10 · novembre 2016 / VISITES A TOTS ELS BARRIS PER ESTRETAR EL CONTACTE AMB ELS VEÏNATS /

/ UN MILIÓ PER A LA FASE II DE LA REFORMA DEL PAVELLÓ DE CAN ROCA /

1,8 MILIONS € DE LA DIPUTACIÓ FINS A 2019 PER FER MILLORES A LA CIUTAT

L’alcaldessa, a prop teu

A

partir d’aquest mes de novembre, l’alcaldessa de la ciutat, Candela López Tagliafico, visitarà tots els barris de Castelldefels. L’objectiu de les visites és «apropar l’Ajuntament a la ciutadania i establir vies de diàleg amb el veïnat que permetin fer avançar el municipi d’acord amb les necessitats i de les situacions que hi ha, atenent tota la diversitat de barris», segons López. A les visites també hi acudiran regidors i regidores del Govern, perquè s’hi puguin tractar qüestions específiques. Amb aquesta inciativa, es posa en funcionament un espai de trobada i de comunicació per posar en comú entre l’ajuntament i la ciutadania aquelles qüestions que més li preocupen. Amb el lema “L’Alcaldessa, a prop teu”, la iniciativa comença el 9 de novembre, amb la visita al barri de Lluminetes. De 10 a

EL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” ÉS L’INSTRUMENT PREFERENT PER A L’EXERCICI DE LES COMPETÈNCIES DE COOPERACIÓ I ASSISTÈNCIA LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

14 h i de 17 a 19 h els veïns i veïnes podran dirigir-se a la carpa de l’Ajuntament que hi haurà al Pg. Marítim amb avinguda dels Banys. Allà podran fer arribar la seva consulta, petició o suggeriment. A les 19 h del mateix dia hi ha una trobada oberta a tot el veïnat del barri al Restaurant Punto Uy, al pg. Marítim, 202. A més, si algú vol concertar una cita durant aquell dia amb l’alcaldessa ho pot fer a alcaldessa@castelldefels.org. Després de Lluminetes, “L’Alcaldessa a prop teu” es traslladarà aquest mateix mes de novembre a Vista Alegre i Centre.

A

quest pla es configura amb la voluntat d'ajustar-se al màxim a la realitat diversa i asimètrica del món local, tot garantint l'efectivitat del principi estatutari de diferenciació. El Pla impulsa un suport integral als governs locals amb la transferència de recursos tècnics, econòmics i materials que es centrarà en les persones i en l'aposta per la diversificació econòmica del territori, en el benentès que només treballant des d'aquestes vessants es contribuirà efectivament a un desenvolupament territorial, econòmic i social equilibrat i sostenible. En el marc d’aquest Pla, Castelldefels rebrà 1.800.000 euros en el període 20172019. La Mesa de Concertació del Pla ha comunicat l’acord pel qual la Diputació destina a la nostra ciutat aquesta quantia, la que ha negociat el Govern municipal.

Aquesta aportació de la Diputació de Barcelona a actuacions que es desenvoluparan a Castelldefels representa, segons el Govern municipal, un 20% més que el que es va aconseguir en exercicis anteriors. Carrers, col·lectors i poliesportiu Els projectes que han rebut les aportacions de fons provincials són tres. El primer és la segona fase de les obres de reforma integral del Complex Poliesportiu de Can Roca, que rebrà un milió d’euros (500.000€ l’any 2017 i la mateixa quantitat l’any 2018). La segona de les aportacions es destina a rehabilitació de col·lectors; seran 300.000 euros (la meitat l’any 2017 i l’altra meitat el 2018). Finalment, la Diputació aporta 500.000 € dividits en tres partides (2017, 2018 i 2019) per a reurbanització de carrers.

/ L’AJUNTAMENT ULTIMA EL DESPLEGAMENT D’UN PLA PER FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ /

/ PLA PER ACOSTAR ALS BARRIS L’ACCIÓ DE GOVERN /

U

n dels objectius del govern municipal és acostar la seva acció a la ciutadania. Seguint aquesta filosofia, l’Ajuntament està ultimant el desplegament d’una iniciativa que comportarà la implantació de dues figures que estrenyeran les relacions entre el govern i la ciutadania: els regidors i les regidores de barri i les audiències de veïnat, nous espais de participació i seguiment de l’acció de govern municipal. Entre les funcions dels regidors i les regidores de barri i les audiències de veïnat hi ha el foment i la participació ciutadana, la construcció d’espais de diàleg entre el nivell ciutadà i el polític, la recollida de les opinions, suggeriments i visions de la ciutadania, l’enfortiment dels vincles amb la ciutadania dels barris de Castelldefels i l’increment de la proximitat de l’organització

PUBLICITAT

municipal i els diferents barris de la ciutat. Així mateix, es pretén consultar la ciutadania sobre les diferents actuacions municipals en els diferents barris, tant a nivell de calendari com de propostes i enfortir els vincles amb les entitats veïnals i socials dels barris. Les audiències de veïnat també permetran fer el seguiment de les actuacions i projectes als barris del Pla d’Actuació Municipal 2015-2019. D’aquesta manera es dóna compliment a una de les propostes incloses al PAM, que estableix la incorporació d’espais de participació on el veïnat pugui fer el seguiment de l’execució del propi PAM. En paral·lel també s’anirà desplegant la policia de proximitat per millorar la convivència i la seguretat als barris.

Per implementar aquestes figures l’Ajuntament divideix el territori en cinc zones on s’agrupen diversos barris: la primera audiència de veïnat està formada pels barris de Vista Alegre, Canyars, Castell-Poble Vell i Can Vinader; la segona reuneix els barris Centre, Muntanyeta i Can Roca; la tercera audiència engloba Bellamar, Poal i Montmar; la cuarta està formada per Can Bou, Marisol, Granvia Mar, zona Universitària i Camí Ral; i, per últim, els barris de la platja – Baixador, Lluminetes i La Pi+INFO: castelldefels.org/participacio neda- configuren la cinquena audiència. Cada una d’aquestes zones tindrà un regidor o regidora responsable al qual es podran adreçar els veïns i veïnes.


sortim? ?

l’agenda

novembre 2016

-···-—-·—·--···——··-···-···—·-··-··—··-····-··-··—··-·—··-···-···—·-··-··—··—·-—·-··-··—··-·····—··-···—·-

-···-—-·—·--···——··-···-···—·-··-··—··-····-··-····

-···-—-·—·--···——··-···-···—·-··-··—··-····-··-··—··-·—··-···-···—·-··-··—··—·-—·-··-··—··-·····—··-···—·-

-···-—-·—·--···——··-···-···—·-··-··—··-····-··-····-

EL DIVENDRES 11−N AL TEATRE PLAZA (21 H.)

Com els Stones

TEATRE INFANTIL, EL 20−N

PROMOCIONAL

TXEMA-MAGIC.COM

Torna la màgia al Plaza amb un Txema brillant

Una proposta ben moguda i plena de ritme arriba l’11 de novembre a l’escenari del Teatre Plaza: la possibilitat de compartir amb els amants del rock’n’roll de Castelldefels el gust d’escoltar en directe algunes de les millors cançons d’una llegenda: Ses Satàniques Majestats, és a dir, els Rolling Stones.

Aquests seguidors de Jagger, Richards i companyia s’anomenen Smoking Stones. Són una banda tribut que imita amb cura, atenció al detall i virtuosisme el repertori dels originals. Aquest conjunt d’impersonators va guanyant reputació amb el pas dels anys, ja que són molt ben considerats en el cercle de bandes de tribut a The Rolling Stones.

És l’hora del te. Amb la tassa a la mà, Txema espera visita a casa seva. Mentre espera la visita, aquest professional de la màgia —el prestigi del qual no para de créixer— converteix aquest moment de tedi i nervis en un espectacle de màgia visual molt cuidat i creatiu, pensat i ideat per a tots els públics. Aparicions, desaparicions, manipulacions... en definitiva, il·lusions i il·lusionisme que transformen la realitat. Un espectacle per a tots els públics dirigit i interpretat per Txema, amb banda sonora original de Tomàs Peire. L’espectacle, el diumenge 20 de novembre, començarà a les 12 h. PREU: 5 €

+INFO: teatreplaza.org — PREU: 12 €— ENTRADES: a l’OAC i a ticketea.com

+INFO: teatreplaza.org

-···-—-·—·--···——··-···-···—·-··-··—··-····-··-··—··-·—··-···-···—·-··-··—··—·-—·-··-··—··-·····—··-···—·-

-···-—-·—·--···——··-···-···—·-··-··—··-····-··-····

-···-—-·—·--···——··-···-···—·-··-··—··-····-··-··—··-·—··-···-···—·-··-··—··—·-—·-··-··—··-·····—··-···—·-

-···-—-·—·--···——··-···-···—·-··-··—··-····-··-····-

TEATRE PENSAT PER AL JOVENT,

Una comèdia distòpica al voltant de la comunicació humana, o potser millor parlar d’incomunicació. Cada vegada és més habitual veure gent aturada al carrer mirant el mòbil mentre camina, escrivint missatges o xatejant... A través del mòbil, aliens al que passa al nostre voltant... ¿de veritat que ens comuniquem? O això és una altra cosa? La companyia Dara, un dels grups clau del nou teatre català, presenta a Castelldefels aquesta obra escrita i dirigida per Roc Esquius que va comptar amb l’estima del públic al Tantarantana Teatre de Barcelona.

+INFO: teatreplaza.org — PREU: 12 €— ENTRADES: a l’OAC i a ticketea.com

DUES VETLLADES, ELS DIES 6 I 7−D

El Teatre Plaza se suma a la

Festa Major!!!

PROMOCIONAL

iMe

EL DISSABTE 12−N AL PLAZA (21 H)

Com és costum, Castelldefels viurà pels volts de la festivitat de la Puríssima la seva Festa Major d’Hivern. Enguany, el Teatre Plaza s’afegeix a la celebració amb la inclusió de dues de les vetllades de la programació del darrer quadrimestre en el programa festiu. I, el que és més important, amb entrada gratuïta. Així, el dimarts 6 de desembre arriba el bon humor i l’alegria del teatre musical de petit format, amb «Oh my god Barcelona», amb la Companyia Bratislava (21 h). I l’endemà, dia 7, a les 20 h, el clàssic recital d’havaneres. +INFO: teatreplaza.org


12 /

sortim?

castelldefels.org/agenda

11N

12N

15N

17N

divendres

dissabte

dimarts

dijous

NOVEMBRE

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—·--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

T ’ INTERESSA

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

T ’ INTERESSA

PUNT DE LECTURA

ASTRONOMIA

TEATRE

TERTÚLIES EN ANGLÈS I FRANCÈS

OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA

«iMe»

TALLER DE CONVERSA EN ANGLÈS

XERRADA • SETMANA DE LA CIÈNCIA

Observació de la lluna amb telescopis Pl. de davant de la Biblioteca — de 18:30 a 20 h

Teatre per a joves

Communication seminar: come and debate!

Café cuántico: conversaciones sobre física

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—·

Clubs de lectura d’idiomes Llegim obres de Muriel Barbery [foto], Jo Nesbo, Nic Pizzolatto i David Foenkinos

INFO: Biblioteca — Tel. 93 636 96 97

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

SETMANA DE LA CIÈNCIA

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

Teatre Plaza — 21 h ENTRADES: 12 € — ticketea.com I A L’OAC +INFO: teatreplaza.org

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—-

a càrrec de Janet’School Of English

a càrrec de Sonia Fernández Vidal

Biblioteca: Espai Suport 1a planta — 18:30 h

Biblioteca: Sala Margardia Xirgu — 19 h

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

els dissabtes

NOVEMBRE

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

´

11N

13N

16N

18N

divendres

diumenge

dimecres

divendres

-···-—-·—·--···—·-··-··—·--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

& TECA

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

VIDA SANA

MUSICA

JUGATECA AMBIENTAL

T ’ INTERESSA

BIBLIO

4 SESSIONS: 5, 12, 19 I 26 DE NOVEMBRE

Smoking Stones

TALLER

TALLER

TALLER PER A INFANTS DE 6 A 10 ANYS + ADULT

Taller d’hort ecològic al balcó

Grup de tribut als Rolling Stones

Què hi posem, al kit de supervivència? Parc del Mar — 11:30 h

Com abordem els conflictes? amb el Centre de Mediació Municipal

Qui diu que no t’agraden els llegums?

Biblioteca: Espai de Suport 1a planta — 18 h

amb Georgina Duran, de Gegant Edicions

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 18 h

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—·

a càrrec de Tarpuna, en col·laboració amb l’Àrea municipal de Medi Ambient

Biblioteca: Espai Suport 1a Planta — 10:30 h

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

Teatre Plaza — 21 h ENTRADES: 12 € — ticketea.com I A L’OAC +INFO: teatreplaza.org

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA I PAGAR 15,80€

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

PREINSCRIPCIONS: castelldefels.org/calganxo

09N

12N

13N

16N

18N

dimecres

dissabte

diumenge

dimecres

divendres

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—-

TALLER FAMILIAR

ACTIVITAT GRATUÏTA

TALLER

TAULA RODONA

Neteja sense tòxics, naturalment Cal Ganxo — 11 h

Diumenge al Castell al Castell de Castelldefels

Tratamiento osteopático en bebés y embarazadas

La Guerra Civil a Castelldefels: records i vivències Biblioteca: Sala Margardia Xirgu — 19 h

«Shakespeare i Cervantes» amb la presència de l’autor

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

T ’ INTERESSA

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE d’Ignacio Gamen

-···-—-·—·--···—·-··-··—·--

VIDA SANA

DISSABTES VERDS

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

DIUMENGE AL CASTELL

PUNT DE LECTURA

— Titelles a les Quadres (matí i tarda) — Concert d’Hermano Malaquías (12 h) — Visites guiades (de 10 a 17 h) — Visites a l’exposició “Brigades Internacionals” i “Castelldefels fa 100.000 anys”

Sala Margarida Xirgu — 19 h

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

amb D. Ruiz Mesa (Clínica Osteopatía Ruiz)

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—-

Biblioteca: Sala M. Xirgu — 19 h CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

10N

12N

14N

17N

19N

dijous

dissabte

dilluns

dijous

dissabte

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

DISSABTES FAMILIARS

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—-

HORA DEL CONTE ESPECIAL

POSA FIL A L ’ AGULLA

MEDI AMBIENT

TERTÚLIA LITERÀRIA ESPECIAL

TALLER PER A INFANTS A PARTIR DE 6 ANYS

INFANTS A PARTIR DE 3 ANYS + ADULT

TALLER • ESPECIAL POSEM FIL AL NADAL

MERCAT

La novel·la sueca

Fem un vaixell víking

«El nàufrag»

a càrrec d’ArqueoNet

a càrrec de Ciència Divertida

Al Nadal, aposta per reciclar: fem un arbre de Nadal, reciclant

MeRRRcafels

Llegim «La habitación cerrada», de Maj Sjöwall i Per Wahlöö

Biblioteca: Sala M. Xirgu — 12 h

Sala Margarida Xirgu — 19 h

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 18 h

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

ORG: ÀREA MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT

PUNT DE LECTURA

VINGUI UNA ESTONA ABANS I GAUDEIXI D’UN CAFÈ AMB CAFÈ DE FINCA

TASTANT NÒRDICS

TASTANT NÒRDICS

11N

12N i 13 N

divendres

`

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—-

a càrrec d’Estil Pepi

Venda i intercanvi d’objectes de segona mà i artesania del reciclatge

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 10 h

Plaça de l’Església — de 10 a 14 h

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

14N i 28N

DUES SESSIONS • DOS DILLUNS

TALLER • RESERVA PLAÇA AL KASAL

TALLER PER A INFANTS A PARTIR DE 6 ANYS

Madame Butterfly

Mobilitat internacional

Crida, crida!!

de Giacomo Puccini tertúlia d’òpera amb Jaume Tous i el grup S’Òpera

Kasal de Joves — 19 h

“El crit”, d’Edvard Munch

PER A INFANTS A PARTIR DE 7 ANYS

«Buscant la Dory»

El secret de la bústia vermella

Yelmo Cines — Centre Comercial L’Ànec Blau Dissabte 12 de novembre, a les 16 h Diumenge 13 de novembre, a les 12 h

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

TASTANT NÒRDICS

dissabte

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—·

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 18 h

dijous

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

JOVENTUT

PREU: 4 € — ORG: SERVEI LOCAL DE CATALÀ DE CASTELLDEFELS I LA FEDERACIÓ COORDINADORA DE LES AMPA, EN EL MARC DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN

19N -···-—-·—·--···—·-··-··—··--

ZONA SONORA

Carta al Pare Noel a càrrec de Lola Conde

17N -···-—-·—·--···—·-··-··—·--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

CINE INFANTIL EN CATALA

TALLER INFANTIL

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

DISSABTES FAMILIARS

a càrrec d’Iwona Flaszczynska

Biblioteca: Sala M. Xirgu — 12 h

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 19 h TASTANT NÒRDICS


sortim? / 13

novembre 2016

20N

22N

23N

26N

28N

diumenge

dimecres

dimecres

dissabte

dilluns

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—·--

-···-—-·—·--···—·-··-··—·--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

CAL GANXO

JOVENTUT

VIDA SANA

CIÈNCIA

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

DISSABTES FAMILIARS

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

A TAULA

TALLER • RESERVA PLAÇA AL KASAL

TALLER

RATOLINS DE BIBLIOTECA • INFANTS 0-3

XERRADA-TALLER

Matí d’activitats a Cal Ganxo

Treballar al Nadal

Què és l’agrodiversitat?

Kasal de Joves — 17 h

Centrament: utilitzar la PNL per créixer, escolar i comunicar

«A la voreta dels cors»

Setmana de la Ciència i les Noves Tecnologies

a càrrec de la Companyia Patawa

Coaching i programació neurolingüística

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 10:30 h

Les llavors i la riquesa en l’alimentació amb Joan Casals (Fundació Miquel Agustí) i Consol García (Biblioteca UPC)

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

Cal Ganxo — de 10 a 14 h

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

COL: LA GUAITA

a càrrec de Xavi Gàmez

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 19 h

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

Biblioteca: Espai de Suport 1a planta— 19 h CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

20N diumenge

-···-—-·—·--···—·-··-··—·--

22N i 29N -···-—-·—·--···—·-··-··—··--

24N

26N

29N

dijous

dissabte

dimarts

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

` ESPECTACLE DE MAGIA

CONNECT@

POSA FIL A L ’ AGULLA

«Tea Time»

DUES SESSIONS • DOS DIMARTS

amb el Mag Txema

Teatre Plaza — 12 h

Com funciona el teu telèfon intel·ligent?

ENTRADES: 5 €

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

+INFO: teatreplaza.org

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

POESIA

DOCUMENTAL DEL MES

TALLER • ESPECIAL POSEM FIL AL NADAL

Revista ‘Alga’

VERSIÓ ORIGINAL SUBTITULADA EN CATALÀ

Decoupage de Nadal: personalitza espelmes i altres detalls

Presentació del núm. 76

a càrrec de la Fundació Pere Tarrés

a càrrec de Lola Conde

Centre Cívic de Can Roca (Dr. Trueta, 53) — 19 h

Projecció de «La teoria sueca de l’amor»

Biblioteca: Aula Multimèdia — 10 h

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 10 h

+INFO: castelldefels.org/alga

PER A MAJORS DE 55 ANYS

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

Recital de poesia dels autors que hi participen

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

d’Erik Gandini

Sala Margarida Xirgu — 19 h TASTANT NÒRDICS

21N

22N

24N

26N

01D

dilluns

dimarts

dijous

dissabte

dijous

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

´

-···-—-·—·--···—·-··-··—·--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

LITERATURA JUVENIL

T ’ INTERESSA

A TAULA

MUSICA

POSA FIL A L ’ AGULLA

CLUB DE LECTURA JUVENIL

XERRADA • SETMANA DE LA CIÈNCIA

TALLER-TAST • CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Concert solidari de gospel

TALLER • ESPECIAL POSEM FIL AL NADAL

El Club dels Experts: Novetats de literatura juvenil

Ciència optimista

Cava versus champagne

a càrrec de TwoCats pel Gospel

Estampa les teves teles de Nadal

a càrrec de Josep Ma. Mainat

a càrrec de Celler Vallès

Església de Vista Alegre — 21 h

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

club de lectura moderat per Sílvia Nebot

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—-

Biblioteca: Sala Margardia Xirgu — 19 h

Biblioteca: Espai de Suport 3 planta 2 — 18 h

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 19 h

ENTRADA ANTICIPADA: 8 € — ticketea.com

PREU: 9 €

ORG: SOLIDARITAT CASTELLDEFELS KASANDO

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—-

a càrrec d’Experimenta Art

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 18:30 h CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA • PÚBLIC DE 12 A 99 ANYS

JOVES A PARTIR DE 12 ANYS AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA

21N

23N

25N

27N

03D

dilluns

dimecres

divendres

diumenge

dissabte

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-····-····-····

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—·--

HORA DEL CONTE ESPECIAL

L’HORA DEL MEDI AMBIENT

TALLER INFANTIL

JUGATECA AMBIENTAL

TEATRE

INFANTS A PARTIR DE 3 ANYS + ADULT

INFANTS A PARTIR DE 6 ANYS I UN ADULT

PER A INFANTS A PARTIR DE 7 ANYS

TALLER

«Diari d’una miliciana»

«Contes matemàtics» a càrrec de la Companyia La Minúscula

Mira quina llauna: 30 idees per reutilitzar llaunes

Crea el teu calendari d’advent

Sala Margarida Xirgu — 21 h

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 18 h

a càrrec d’Experimenta Art

a càrrec d’Experimenta Art

La festa de l’hivern: jocs sostenibles a les dunes Parc del Mar — 11:30 h

ESPECIAL SETMANA DE LA CIÈNCIA

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 18 h

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 18 h

ORG: ÀREA DE MEDI AMBIENT

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

·—·-·-—·—-—·-·—·--···-··

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

a càrrec de Danzarte ENTRADES: 8 € — ticketea.com I A L’OAC +INFO: teatreplaza.org

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA • SETMANA PREVENCIÓ RESIDUS

21N

23N

26N

28N

dimecres

dimecres

dissabte

dilluns

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

T ’ INTERESSA

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

06D i 07 D -···-—-·—·--···—·-··-··—··--

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—-

DISSABTES FAMILIARS

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

HORA DEL CONTE ESPECIAL

FESTA MAJOR AL PLAZA

TALLER DE CIÈNCIA A LA CUINA

TALLER

INSCRIPCIÓ PRÈVIA • INFANTS +6 ANYS

INFANTS A PARTIR DE 3 ANYS + ADULT

FESTA MAJOR D’HIVERN

Els residus orgànics

Dislèxia: claus per ajudar els nens des de casa

L’hora dels escacs

«Contes per la igualtat: pales i cubells»

«Oh my god Barcelona»

amb el Centre de Psicologia Castelldefels

Biblioteca: Sala Taller Infantil — de 10 a 13 h

a càrrec de l’Associació Cúrcuma

Recital d’havaneres

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 18 h

dc. 7-D — 20 h

A TAULA

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

Convertim un problema en una oportunitat

amb Marga López, tècnica de recerca ESAB-UPC

Biblioteca: Espai Suport 1a planta — 18:30 h

Biblioteca: Espai de Suport 1a planta— 19 h

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

a càrrec del Club d’Escacs Castelldefels

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—·

a càrrec de Danzarte — dm. 6-D — 21 h

ENTRADES: GRATUÏT +INFO: teatreplaza.org


14 /

sortim?

castelldefels.org/agenda -···-—-·—·--···——··-···-···——······--—·--···——-···-—······--—·--···——-···-—······--—·--···——-···-·-··-··—··-····-··-·

CICLE D’ACTIVITATS CULTURALS AL VOLTANT DE LA CULTURA NORDICA

-···-—-·—·--···——·—·--···——··-···-···—·-··-··—··-···-···—·-···—·--···——······--—·--···——-···-··-····-—······--—······--

La biblioteca mira al nord Fins al 29 d’aquest mes de novembre, la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado presenta el programa d’activitats “Tastant la cultura nòrdica”. El cicle, que presenta propostes culturals i d’entreteniment diferents, adreçades també a públics diferents, va començar el 27 d’octubre passat amb la xerrada sobre viatjar a Islàndia a l’hivern que va oferir Boreal Travel. Fins al 8-N es pot visitar a la Sala Margarida Xirgu de la biblioteca l’exposició fotogràfica “Aurora Borealis”. Pel que fa a les activitats que es desenvolupen aquest mes de novembre, al marge de les que estan referenciades a l’agenda (pàgi-

nes anteriors), identificades amb la icona , han sobresortit una sessió de contes tradicionals nòrdics; una xerrada sobre les aurores boreals des dels vessants científic, mitològic i aventurer, amb Marta Bretó; el taller infantil de cuina en anglès “Little Chef go to Norway”, de Kids&Us; i les activitats creatives per a infants sobre l’artista danès Olafur Eliasson i els escultors Claes Oldenburg i Coosje van Bruggen, a càrrec tots dos d’Experimenta Art. +INFO: bibliotecarfjcastelldefels.org

Fes-te Amic del Teatre Plaza Més info a www.teatreplaza.org


elcastell.org

novembre 2016 · 15

/ L’HISTÒRIC I EMBLEMÀTIC EDFICI SERÀ REHABILITAT PER CONVERTIR-LO EN UN EQUIPAMENT PÚBLIC AL SERVEI DE LA CIUTADANIA /

Creix el patrimoni històric públic amb la compra de Can Baixeres ARXIU

C

an Baixeres, l’edifici del número 2 de l’avinguda Diagonal, ha passat a ser de propietat municipal. El Ple municipal del setembre passat va donar llum verda a l’adquisició de la finca, fins ara de propietat privada, per un import de 588.492,95 euros que l’Ajuntament pagarà en tres anys. Amb la compra, la ciutat és ara propietària d’aquest edifici de 600 m2 que forma part del catàleg del patrimoni arquitectònic local. L’Ajuntament té la intenció de recuperar i rehabilitar l’immoble per destinar-lo a un ús de caràcter públic que encara s’ha de definir i que guiarà el projecte executiu de rehabilitació que s’elaborarà en el futur. L’adquisició s’emmarca en el projecte de l’equip de Govern de crear un eix cultural i històric, des de Can Baixeres fins a Cal Garrofer (al carrer de l’Església). Aquest eix s’aniria completant amb altres actuacions

futures de recuperació de patrimoni històric per a la ciutat com ara la transformació de la masia de Can Roca de Baix (l’antiga comissaria, al costat de la biblioteca) o l’anomenat edifici de la República (el recinte escolar del carrer Arcadi Balaguer, on avui fan classe els alumnes d’ESO de l’Institut Castelldefels). Patrimoni arquitectònic Tant aquests edificis com Can Baixeres, construïda el 1915, formen part del Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic, redactat i aprovat la dècada de 1980. El catàleg identifica i assenyala quins edificis de Castelldefels cal preservar i protegir, en funció del seu interès artístic o històric, o tots dos alhora. Aprovat al seu dia per l’extinta Corporació Metropolitana de Barcelona, el catàleg el formen 44 fitxes: ma-

· L’ O P I N I Ó · Ramon Morera Regidora d’Urbanisme i Obres Aquesta adquisició s’engloba dins d’un projecte de recuperació per a la ciutat de l’eix històric format per Can Baixeres, l’edifici de la República, la Masia de Can Roca de Baix, el Casal de Cultura, el refugi antiaeri del carrer Bisbe Urquinaona, el Castell de Castelldefes i les Torres de Guaita. Can Baixeres és un edifici històric i emblemàtic que destinarem a equipament públic. Un dels objectius és cobrir les necessitats

sies, torres de guaita, edificis singulars, espais de culte... N’hi ha que són de propietat municipal (aproximadament la meitat, entre ells potser el més important, el

de les entitats i dels serveis municipals, que necessiten nous espais públics. L’adquisició i la posterior rehabilitació esdevindrà un fet excepcional, pel que fa a la millora del nostre patrimoni arquitectònic i del paissatge urbà. Castelldefels presenta una mancança d’edificis singulars, amb personalitat pròpia i valor històric, que ajudin a consolidar un sentiment d’orgull de pertinença. Pocs espais tan singulars al centre de Castelldefels com aquest edifici noucentista.

Castell, comprat per l’Ajuntament el 1988) i n’hi ha de propietat privada. Aquest era el cas, fins ara, de Can Baixeres: la fitxa número 16 del catàleg.

/ NOUS ESTABLIMENTS COMERCIALS /

AVISA’NS SI OBRES UN COMERÇ NOU • Tel. 93 635 27 27

n

Lovely Novias c. Bisbe Urquinaona, 50 Tels. 931 41 62 42 / 678 510 627

lovelynovias.com

n

Quick Lavandería Autoservicio Passatge Merce Rodoreda, 14 local 7 Tel. 672 72 69 38

n

Sasa Boutique C. Pompeu Fabra, 9 Tel. 931 583 611

sasaboutique@gmail.com

n

Sistres Moda infantil C. Pompeu Fabra, 5

sistresribes@gmail.com


elcastell.org

16 · novembre 2016 / EL 15 D’OCTUBRE PASSAT, AL RENOVAT CARRER GARCÍA LORCA /

/ CONEGUT FINS ARA COM A CENTRE DE CANYARS /

El nou espai d’igualtat durà el nom de Montserrat Roig PILAR AYMERICH

El Centre d’Informació i Recursos per a les Dones i Persones LGTBI de Castelldefels portarà el nom de l’escriptora

Les Les dones dones fan fan seus seus els els nous nous espais espais

L’AJUNTAMENT HA DECIDIT BATEJAR EL NOU ESPAI D’ATENCIÓ A LES DONES I AL COL·LECTIU LGTBI AMB EL NOM DE DE L’ESCRIPTORA I ACTIVISTA CATALANA FOTOS: RAMON JOSA

EL BARRI DE VISTA ALEGRE VA ACOLLIR EL 15 D’OCTUBRE PASSAT LA NIT DE LES DONES, DIFERENTS TALLERS I ACTIVITATS PER POTENCIAR UN ÚS FEMENÍ DE L’ESPAI PÚBLIC AQUEST PROJECTE DINTERVENCIÓ I INCLUSIÓ SOCIAL ES DESENVOLUPA EN EL MARC DEL PLA DE BARRIS I AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT

E

l barri de Vista Alegre va celebrar aquesta jornada amb esperit festiu i reivindicatiu, que va incloure diferents manifestacions artístiques i accions en clau femenina, mitjançant projectes d’art col·laboratiu, propostes escèniques i l’apropiació de l’espai públic. L’acció va servir per potenciar les relacions i els vincles entre les dones del barri i altres col·lectius, donant visibilitat i reivindicant l’ús de l’espai públic per part de les dones. Les activitats van començar al vespre i van continuar fins a entrada la nit. Les diferents propostes es van desenvolupar en cinc espais diferents, que van acollir activitats i tallers gratuïts, exposicions artístiques, teatre al carrer, dansa i música en viu. L’acció es va desenvolupar a diferents punts del barri de Vista Alegre, com al renovat carrer García Lorca i a la confluència dels caFOTOGALERÍA: flickr.com/ajcastelldefels rrers d’Agustina d’Aragó i Dr. Marañón, l’espai remodelat recentment i conegut popularment com a plaça del Boquerón. PUBLICITAT

E

l nou espai que la nostra ciutat ha inaugurat recentment amb l’objectiu de centralitzar els serveis que ofereix el municipi a les dones i a la comunitat LGTBI portarà el nom de Montserrat Roig (1946-1991). Aquest espai que acull el CIRD (Centre d’Informació i Recursos per a les Dones) i el SIAD (Servei d’Atenció a les Dones) es troba al Centre Cívic Canyars-Poble Vell. La inauguració de l’espai, en el marc de les XIV Jornades del Dia Internacional per a l’erradicació de la violència masclista, serà el mateix dia que es compleixen 25 anys de la mort l’escriptora, el 10 de novembre de 1991.

INAUGURACIÓ

ESPAI MONTSERRAT ROIG

dijous 10 de novembre a les 19 h c. Església, 117

· L’ O P I N I Ó · Àlex Company Regidor d’Igualtat Todo acto de violencia basado en el GÉNERO que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida publica o en la vida privada. Así se define el termino Violencia de genero. Y mundialmente, un 70% de mujeres y niñas la sufren. Esto será así hasta que no permitamos más que el modelo de sociedad patriarcal y machista en la que vivimos hasta ahora, perdure. Educacion, pedagogía e información son algunas de las herramientas que este gobierno municipal

quiere usar para llevar a cabo su compromiso de hacer de Castelldefels, el ejemplo de una ciudad donde las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos e igualdades de oportunidad. Este mes de noviembre, el ayuntamiento organiza las XIV Jornadas contra la violencia de género, con actos e invitados de prestigio. Pero también inauguramos un espacio municipal dedicado a la mujer. Un Centro de Recursos, Información y Atencion a la mujer. El espacio Montserrat Roig, en el C.C. Canyars. Pero necesitamos el compromiso de tod@s. Tolerancia 0 con la violencia de género.


REPORTATGE

novembre 2016 · 17

/ A CASTELLDEFELS, LES ENTITATS I CLUBS ESPORTIUS MANTENEN MOLT ALTES LES ASPIRACIONS COMPETITIVES DE LES DONES /

La bona salut de l’esport femení ORIOL PAGÈS

L’ESPORT FEMENÍ D’EQUIP SEMPRE HA BRILLAT A CASTELLDEFELS EN CATEGORIES MÉS ALTES QUE EL MASCULÍ. HO CORROBOREN DISCIPLINES COM L’HANDBOL, L’HOQUEI O EL FUTBOL SALA, QUE HAN ARRIBAT MÉS AMUNT QUE ELS HOMES

L’

evolució de la pràctica de l’esport va equiparant dones i homes. Les enquestes realitzades per l’Observatori Català de l’Esport exposen que les dones practiquen menys esport que els homes (el 2010, 56,9 % d’homes i 44,2% de dones). Les enquestes mostren també que els esports no competitius compten amb una major participació femenina. En canvi, l’esport federat aglutina més homes que no pas dones (77,2% a 22,8%). A falta de dades concloents, només assistint a les presentacions del curs dels diferents clubs de la ciutat sembla clar que aquesta proporció de set homes federats per cada dues dones no es compleix a Castelldefels. A la nostra ciutat hi ha equips femenins d’handbol, d’hoquei, de futbol sala, de bàsquet, de rugbi, de petanca... I Castelldefels també té molta tradició i prestigi en les modalitats femenines d’esports individuals com patinatge, gimnàstica rítmica, piragüisme, vela... Moltes dones de Castelldefels, de totes les edats i categories, competeixen cada cap de setmana i porten el nom de la ciutat a tot arreu. I en categories superiors a les dels homes. De fet, l’handbol, l’hoquei i el futbol sala

Les jugadores 2016-2017 del Club Bàsquet Castelldefels, al costat dels tècnics i representants del club, fa poques setmanes CASTELLDEFELSHC.ES

femenins han estat en algun moment en la màxima categoria. A continuació, alguns exemples. Handbol Esportiu Castelldefels Un esport amb una forta implantació a Castelldefels. La pràctica femenina de l’handbol es remunta a l’any 1973, a l’Hotel Rancho, i ha anat creixent fins a aconseguir el triomf absolut en la Copa de la Reina d’Espanya i arribar a competir en la categoria més alta de l’handbol espanyol. Enguany, el sènior de l’Esportiu disputa la Divisió d’Honor Plata. +INFO: handbolcastelldefels.com Castelldefels Hoquei Club Aquest és un altre esport molt arrelat a Castelldefels i, com l’hand-bol, principalment protagonitzat i practicat per dones. L’entitat va iniciar la seva activitat l’any 1967, i des de 2007 compta amb una estruc-

Futbol sala El FS Castelldefels sènior femení, igual que la temporada passada, està jugant a la Segona Divisió espanyola. En el passat recent va ser equip de Divisió d’Honor. L’entitat té, a més, quatre equips femenins més: dos cadets-juvenils i Un partit d’hoquei, la temporada passada dos equips base. +INFO: reskyt.com/castellfs tura esportiva i administrativa més moderna. El sènior femení Bàsquet torna a ser aquest curs equip de En general, hi ha poca represenPrimera Divisió, després d’haver tació femenina en els òrgans de arribat, fa un parell d’anys, a Dividirecció de les federacions i dels sió d’Honor. A més, un grup de maclubs esportius (segons la Secreres de jugadores del club competaria General de l’Esport, l’any teixen en una competició informal 2010 hi havia a les juntes directiperò reveladora: el campionat de ves dels clubs catalans un 88% Catalunya de ‘Mamis’. d’homes i un 12% de dones). És +INFO: castelldefelshc.es un esquema que alguns clubs

/ LES CATORZENES JORNADES DEL DIA INTERNACIONAL, FINS AL 3 DE DESEMBRE /

FEM FRONT A LA VIOLÈNCIA QUE PATEIXEN LES DONES

C

astelldefels celebra fins al 3 de desembre les catorzenes Jornades del Dia Internacional per l’Erradicació de la Violència Envers les Dones. L’amplíssim programa —que pot consultar complet a castelldefels.org/igualtat— ofereix activitats molt diverses per difondre entre la ciutadania el

drama humà que comporta la violència masclista i la necessitat d’acabar amb ella. La inauguració de l’Espai Montserrat Roig, el 10 de novembre, és una de les activitats destacades d’un programa gestat pel Consell Municipal de les Dones que es nodreix de la transversalitat. Hi trobem des de tallers d’autodefensa

per a dones en diferents circumstàncies fins a tres sessions de cinefòrum, amb les pel·lícules ‘La estación de las mujeres’, ‘Sufragistas’ i ‘Conegudes també a casa’. El divendres 25 de novembre es commemora el Dia Internacional amb una concentració a la plaça de l’Església (12 h) i amb l’acte central, a l’Espai Montserrat Roig

(19 h), que inclourà la conferència sobre “El sistema judicial i la violència masclista”, a càrrec de la magistrada Ana Pérez Carrillo. Teatre, contes infantils, conferències... completen un programa que inclou una exposició de fotos de Pilar Aymerich i la mostra “Resistents i deportades”, de l’Amical Mathausen.

van modificant. És el cas, per exemple, del Club Bàsquet Castelldefels, que aquesta temporada ha renovat la directiva amb més presència femenina i, a més, participa en el Consell de la Dona de Castelldefels. Pel que fa al vessant esportiu, a més dels equips d’escola, el Club té cinc equips de noies nascudes entre 1995 i 2005 i un equip de ‘veteranes’ format per mares [+INFO: basquetfels.es]. Per la seva banda, el Club Bàsquet Joventut Castelldefels també té equips femenins —un cadet i un mini—, a més de l’escola Baby Joventut, amb nens i nenes de 5 a 12 anys [+INFO: clubbasquetjoventutcastelldefels.blogspot.com]. Rugbi també per a dones El Castelldefels Rugby Unión Club, conegut com a CRUC, va néixer fa pocs anys, el 2005, i ja té un equip sènior femení, que aquesta passada primavera es va proclamar campió de la Segona Divisió Catalana. +INFO: cruc.cat El futbol, un cas especial? En general, el tractament de la informació esportiva als mitjans de comunicació de masses es decanta per l’esport masculí prioritàriament, especialment en disciplines que (per tradició social i per hegemonia econòmica) copen l’espai informatiu. És el cas del futbol. A Castelldefels, i en relació a l’anomenat ‘esport rei’, destaca una novetat d’aquest curs 2016-2017. La Unió Esportiva Castelldefels ha creat un equip femení de futbol, que ara mateix s’està gestant, en categoria Pre Benjamí-BenjamíAleví, és a dir, format per noies d’entre 6 i 11 anys. +INFO: uecastelldefels.es


TREBALL

18 · novembre 2016 El Castell • Novembre 2016 • Núm. 122 Edita: Ajuntament de Castelldefels Regidora de Presidència i Comunicació: Maria Miranda Cap de Comunicació i Imatge: Manel Torres Redacció: Xavi Martín, Sergio Medina, María José Blanco, Sergi L. Hernàndez i Ana López Impressió: Editorial MIC Publicitat: Tot Publicitat (tel. 93 252 68 06) totpublicitat.com Dipòsit Legal: B-38.424 79 D’aquesta revista se n’editen 27.000 exemplars i es distribueixen gratuïtament per tots els habitatges de la ciutat. Si algú no la rep per la circumstància que sigui, preguem que ho indiqui al gabinet de premsa.

Secció de Comunicació i Imatge Tel. 93 665 11 50 elcastell@castelldefels.org

Con el objeto de ofrecer un servicio a aquellas personas que buscan trabajo y a las empresas de nuestra ciudad y su entorno que necesitan personal, el Centro de Apoyo a la Economía Local del Ayuntamiento de Castelldefels, La Guaita, ejerce de mediador gracias a su Bolsa de Trabajo.

+INFO: La Guaita — 93 635 25 75 Repostador/a gasolinera

Técnico mantenimiento piscinas

Ingeniero/a industrial

Auxiliar óptica/optometrista

Empresa de Castelldefels necesita persona para repostar gasolina y atender en caja. Catalán y castellano. Informática a nivel de usuario. Turnos rotativos de 4 días de trabajo y dos festivos. (2 días de mañanas 6-14 h, 2 días de tarde 14-22h y 2 días festivos). Contrato indefinido. Sueldo: 1.050€ brutos. (Ref 8055)

Para empresa de Castelldefels. Nociones básicas de química y depuración de agua, análisis de parámetros del agua, conocimientos de tipos de tratamientos, limpieza del vaso de la piscina manual y automático. Carnet de conducir; vehículo propio. Experiencia en el sector. Análisis químico. Conocimiento de equipos eléctricos. Se valorarán conocimientos de sistemas de desinfección: electrólisis salina y otros idiomas (inglés). Contrato por obra y servicio con posibilidad de indefinido. Jornada completa. Formación a cargo de la empresa. Salario según convenio. (Ref 8046)

Empresa de fabricación de maquinaria de Sant Boi necesita una persona para hacer diseño de maquinaria y estructura metálica en Autocad y Solidworks. Titulación técnica. Conversació Fluida en inglés. Vehículo propio. Disponibilidad para viajar. Experiencia mínima 2 años. Se valorará alemán. Contrato temporal con posibilidad de indefinido. Jornada completa. Horario de 8 a 17 h. Salario según valía del candidato. Incorporación inmediata. Formación requerida: Titulado Universitario 1º Ciclo. (Ref 8039)

Catalán y castellano hablado correctamente. FP o Graduado. Contrato indefinido. Horario comercial. Salario a concretar en entrevista. Municipio de trabajo Castelldefels. (Ref 8031)

Mantenimiento polivalente Empresa de apartamentos turísticos en Castelldefels precisa persona para mantenimiento interior y exterior (jardinería, electricidad...). Experiencia en tareas similares. Carnet de conducir. Se valorará el conocimiento de idiomas. Media jornada. Posibilidad de ampliación de jornada a 40 h semanales. Horario flexible. Salario 600€ brutos. (Ref 8054)

Operario de grúa

ARXIU

des de 20 01

PDF

consulta fàcilment qualsevol número de la revista al portal de notícies municipal

quan tu

vulguis! elcastell.org/pdf

PUBLICITAT

Puede informarse sobre las ofertas, que irán apareciendo en las páginas de la revista municipal y a través de internet, contactando con La Guaita y mencionando el número de referencia. Consulte las ofertas que continúan activas en las direcciones castelldefels.org/bolsadetrabajo y castelldefels.org/borsadetreball

Empresa necesita gruista de la construcción por obra que comienza en breve. Carnet de conducir. Experiencia como gruista. Contrato por obra y servicio. Jornada completa. Horario de 8 a 18 h. Salario según convenio. Municipio de trabajo: Sant Boi de Llobregat. (Ref 8052)

Peluquero/a oficial/a de 1ª Nociones de estética. Dos años de experiencia. Castellano y catalán. Jornada completa. Horario de martes a sábado. Salario a convenir. Municipio de trabajo: Viladecans. Graduado Escolar (EGB / ESO). (Ref 8045)

Asistente del hogar y canguro Para tareas de canguro de 2 niños de 4 y 7 años y encargarse de las tareas del hogar (plancha, cocina, gestionar una casa). Levantar los niños, vestirlos, dar el desayuno, llevar y recoger a la escuela. Experiencia en el trato con niños pequeños. Aportar referencias anteriores. Persona resolutiva, responsable que se maneje bien con la cocina, plancha y gestionar una casa. Se valorará formación relacionada con la infancia. Contrato de empleada del hogar. Temporal con posibilidad de continuidad. Jornada completa. Sueldo: 800 €/mensuales aprox. Municipio de trabajo: Castelldefels. Formación requerida: Graduado Escolar (EGB/ESO). (Ref 8044)

Empleada del hogar interna Familia de Castelldefels busca persona para encargarse de las tareas de la casa y cuidar a 2 niños pequeños de 5 y 4 años. Experiencia en cuidar niños y poder aportar referencias. Experiencia como empleada del hogar en casas particulares. Disponibilidad horaria. Contrato como empleada del hogar. Salario: a concretar en la entrevista. Horario: de lunes a viernes de 7:30 a 15:30h con flexibilidad horaria . (Ref 8038)

Cocinero/a Se requiere experiencia mínima de 5 años. Residencia Castelldefels. Se valorará formación relacionada con el puesto de trabajo. Horario de trabajo: de 12 a 16 y de 20 a 24 h, martes cerrado. Sueldo según convenio. Contrato indefinido. Municipio de trabajo: Castelldefels. Certificado de escolaridad. (Ref 8030)

Oficial carpintería aluminio Para empresa de Castelldefels. Jornada completa. Horario: 8-13 h y de 15-19 h de L a V. Contrato temporal con opción de renovación. Salario: a convenir. Formación requerida: Certificado de escolaridad. (Ref 8029)

Aprendiz carpintería aluminio

Para empresa de Castelldefels, dar soporte al oficial. Persona joven, por motivos de contratación. Jornada completa. Horario: 8-13 h y de Auxiliar administrativo/a 15-19 h de L a V. Contrato temporal con opción Empresa inmobiliaria de Castelldefels busca de renovación. Salario: a convenir. Formación administrativo comercial para funciones adPara gestionar servicios de asistencia en carequerida: Certificado de escolaridad. (Ref ministrativas en la oficina y atención a los rretera, conductores y flota de la empresa. Exclientes. Experiencia en ámbito administrativo 8028) periencia mínima de 2 años en atención al y atención al público. Castellano y Catalán. Docliente. Carnet de conducir y vehículo propio. minio de paquete Office. Contrato temporal Residencia en Castelldefels, Gavà o ViladeConductor/a camión con posibilidad de indefinido. Jornada comcans. Disponibilidad horaria. Conocimientos Camión de más de 3.500 kg, de limpieza de de informática avanzada. Castellano y catapleta. Sueldo según convenio. Formación retuberías fecales. Carnet de conducir C. Certifilán. Se valorarán otros idiomas. Se ofrece: querida: FP Primer Grado / Cicl.Form. Grado Mecado de aptitud profesional CAP. Contrato obra Contrato indefinido. Jornada completa. Sueldo dio. (Ref 8035) y servicio. Horario: de 8 a 13 h, de lunes a viersegún convenio. Incorporació inmediata. Munes. Salario a comentar en entrevista. Municinicipio de trabajo: Viladecans. Formación reAgente comercial pio de trabajo de Castelldefels. (Ref 8027) querida: FP Primer Grado / Cicl.Form. Grado Me- Trabajador/a social Para captación y gestión de cartera de clienpara residencia de Castelldefels. Titulación dio. (Ref 8050) tes. Mínimo 1 año de experiencia como comer- Auxiliar de Geriatría universitaria y estar colegiado/da. Experiencia cial. Castellano y catalán. Conocimientos ámen las mismas tareas. Disponibilidad 6 h sePara cubrir vacante en residencia geriátrica de Asesor técnico comercial bito inmobiliario. Informática nivel usuario. manales. Se ofrece: horario a concertar en enCastelldefels. Titulación oficial para trabajar de Empresa de Barcelona dedicada al desarrollo Contrato Indefinido con alta en seguridad sode Tecnologías de Movilidad para Negocios con trevista. Jornada de 6 h semanales a repartir cial. Jornada Completa. Sueldo 1.200/1.500€ auxiliar de geriatira (CFGM atención sociosanitaria o aux enfermería o Certificado de profemás de 10 años de antigüedad e implantación en 2 días. Municipio de trabajo: Castelldefels. brutos mensuales. Incorporación inmediata. Formación requerida: Titulado Universitario Estatal, en fase de expansión. Personas con Municipio de trabajo: Castelldefels. Formación sionalidad). Se valorará 1 año como mínimo 1er Ciclo. (Ref 8043) de experiencia. Contrato de obra y servicio. perfil Asesor Comercial con iniciativa, orientarequerida: BUP. (Ref 8034) Horario, jornada y salario a concretar en la endas a resultados para la presentación y venta Enfermero/a trevista. Formación requerida: FP Primer Grado de nuestra tecnología. Conocimientos/ formaProfesor/a de inglés / Cicl.Form. Grado Medio. (Ref 8026) Para residencia geriátrica de Castelldefels. Titución en Relaciones Laborales o Recursos HuPersona activa dinámica, implicada y alegre manos. Experiencia en comercialización-venta lación acreditada enfermería. Experiencia Mípara la impartición de clases de inglés a niños de servicios a empresas. Dominio paquete Of- nima en geriatría. Catalán y castellano. InforCamarero/a pequeños. Nivel muy alto de inglés. La entrefice. Contrato Temporal con posibilidad de inde- mática Nivel usuario. Contrato Indefinido con Para los fines de semana y dias de fiesta. Hafinido. Flexibilidad en horario y jornada. Salario período de prueba. Horario: de lunes a viernes vista se hará en inglés. Contrato duración blar catalán correctamente. 2 años experienFijo + variable. Posibilidades Reales de promo- mañanas y fines de semanas alternos. Sueldo: curso escolar. Jornada en función de la dispocia. Con muchas ganas de trabajar. Contrato de ción. Formación requerida: FP Segundo Grado / Según convenio. Formación requerida: Titulado nibilidad. Horario de clases en horario extraesobra y servicio. Jornada parcial. Salario según colar. Se ofrece estabilidad horaria, mismo hoUniversitario 1º Ciclo. (Ref 8042) Cicl.Form. Grado Superior. (Ref 8048) rario y mismos días durante todo el curso es- convenio. Municipio de trabajo Castelldefels. colar. Compatibilidad con estudios universita- Formación requerida: BUP. (Ref 8025) Delineante Comercial de servicios rios. Salario a convenir en función de horarios Experiencia en venta de productos-servicios a Para empresa de fabricación de maquinaria de y grupos. Municipio de trabajo: Castelldefels. Mozo almacén/repartidor-a Sant Boi, para diseño de maquinaria y estruc- Formación requerida: COU/ Bachillerato supeEmpresas de cualquier tipos que dispongan Para empresa de Castelldefels: almacén y rede flotas de vehículos industriales (camiones, tura metálica en Autocad y Solidworks. Ciclo rior. (Ref 8033) parto, manipulación y distribución de pesfurgonetas, plataformas elevadoras, etc.). Ve- formativo de grado superior. Conversació cado. Experiencia en el sector de la alimentahículo propio. Informática a nivel usuario. Pro- Fluida en inglés. Vehículo propio. DisponibiliRecepcionista de noche ción y en reparto. Carnet de conducir. Persona fundo conocimiento de las empresas del Baix dad para viajar. Experiencia mínima 2 años. Se de la zona Castelldefels. Horario: 6-14 h de Llobregat y la zona de Barcelona Sur. Contrato valorará alemán. Contrato temporal con posi- Hotel situado en Castelldefels necesita incorTemporal con posibilidad de indefinido. Flexibi- bilidad de indefinido. Jornada completa. Hora- porar una recepcionista en horario nocturno, e martes a sábado. Jornada completa de 40 h 21 a 7 h. Inglés conversación básica. Informá- semanales. Contrato temporal. Salario: según lidad en horario y jornada. Salario Fijo + varia- rio de 8 a 17 h. Salario según valía del candiconvenio. Formación requerida: Graduado Esble. Lugar de trabajo: Zona Delta del Llobregat dato. Formación requerida: FP Segundo Grado tica a nivel de usuario. Sueldo: Según convenio. Formación requerida: BUP. (Ref 8032) colar (EGB / ESO). (Ref 8023) / Cicl.Form. Grado Superior. (Ref 8040) (Ref 8047)

Administrativo/a comercial


ACTUALITAT

novembre 2016 · 19

/ AVANÇA EL PROGRAMA D’ACTUACIÓ D’INTERCULTURALITAT / Un dels objectius principals del Programa d’Actuació Intercultural que desenvolupa l’Ajuntament a través de l’Àrea d’Immigració és sensibilitzar la ciutadania de Castelldefels i generar reflexió al voltant de la lluita contra els rumors, estereotips i prejudicis respecte a la població d’origen divers. El curs de “Eines per a la convivència intercultural i la lluita contra els rumors, prejudicis i estereotips”, en què participen unes 20 persones, representants d’entitats i de la ciutadania en general, afavoreix el coneixement, motiva la reflexió i la interrelació entre veïns i veïnes d’origen divers i autòctones, dona visibilitat i incorpora un discurs positiu de la riquesa de la diversitat cultural existent al municipi. En el marc del programa, aquest mes d’octubre passat es va portar a terme una xerrada sobre “Interculturalitat i refugiats” per als alumnes de 4t de l’Institut Mediterrània, així com també una xerrada per a la Gent Gran, al Frederic Mom-

/ PROCESSIONÀRIA DEL PI / Durant el mes de novembre es procedirà a l’aplicació d’un tractament fitosanitari als pins ubicats a via pública, parcs i escoles de Castelldefels, per tal de combatre la processionària del pi. El tractament que s’aplicarà és un tractament biològic, inofensiu tant per a persones com per a animals, a base de Bacillus thuringiensis. Aquest tractament s’aplica a les fulles dels pins justament en el període en què les larves de la processionària surten dels ous i comencen la seva fase d’engreix, alimentant-se d’aquestes fulles. Aquesta és, per tant, l’època de l’any adient per fer aquesta mena de tractament. Es recomana als propietaris de jardins o terrenys amb pins, que contractin una empresa especialitzada per aplicar aquest tractament, de cara a prevenir l’aparició de la molesta i urticant eruga, que es dóna al voltant de febrer. La temporada passada va ser especialment severa pel que fa a la incidència d’aquesta plaga, ja que, malgrat els tractaments aplicats (intensificats), la tardor i l’hivern van ser molt càlids i secs, cosa que va afavorir la supervivència de l’espècie. +INFO: Àrea de Medi Ambient — 93 665 11 50

/ YA SE JUEGAN PARTIDOS EN LA PISTA DEL PABELLÓN DE CAN ROCA / Algunos de los equipos deportivos de la ciudad ya pueden volver a jugar en el Polideportivo de Can Roca, tras los desperfectos que las fuertes lluvias causaron el pasado 23 de septiembre y que dejaron la pista inutilizable. El Ayuntamiento se vio obligado a retirar la totalidad del parqué de la pista, que resultó dañado porque la cubierta, que fue impermeabilizada en 2014, no contuvo el agua de lluvia durante la tormenta. La superficie de madera de la pista resultó muy dañada hasta el punto de levantarse y terminó siendo irrecuperable y tuvo que ser retirada. Con el objetivo de dar una solución provisional para poder finalizar la temporada, el Ayuntamiento llevó a cabo, con un coste de 18.500 euros, unos trabajos para pulir y rebajar el cemento que había bajo el parqué, firme que se ha tratado con una capa acrílica que permite acoger entrenamientos y partidos de algunas disciplinas deportivas. Sin embargo, habrá todavía equipos que no la podrán utilizar para que la normativa federativa les obliga a jugar en parquet, como es el caso del senior femenino del FS Castelldefels, el senior masculino del CCR o el primer equipo del CB Joventut Castelldefels, que mientras tanto continuarán jugando sus partidos de liga en el Polideportivo municipal de Can Vinader, en centros educativos o en Gavà o Viladecans.

pou. Per al dia 2 de desembre està prevista una altra xerrada al Casal de Joves de Castelldefels, tot amb l’objectiu de donar a conèixer els valors de la diversitat. Per donar eines per combatre els falsos rumors envers els ciutadans procedents d’altres països, l’Ajuntament ha publicat una sèrie de cinc díptics, en català i castellà, sota el lema “Trenca tòpics... en positiu”. D’aquest material didàctic se’n fa difusió als instituts de la ciutat i als equipaments municipals. Els díptics combaten amb dades i arguments reals cinc tòpics que sovint envolten les persones que arriben a viure entre nosaltres: “Reben tots els ajuts”, “Col·lapsen la Sanitat”, “No paguen impostos”, “Treuen feina” i “Son incívics”. D’altra banda, el 8 d’octubre es va celebrar la quarta edició de les Festes de les Nacionalitats que conviuen a Castelldefels, aquest cop amb la comunitat del Marroc.

/ TORNA LA SETMANA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS / Un any més, en el marc de la setmana dedicada especialment a la sensibilització al voltant dels residus, l’Ajuntament ofereix un seguit d’activitats que busquen, tant l’aprenentatge com la reflexió sobre el volum de residus que generem i la necessitat de reduir-lo i gestionar-lo adequadament, per minimitzar l’impacte negatiu que provoca en el medi ambient. DS.

meRRRcafels — pl. del’Església, de 10 a 14:30 h

19 NOV

Mercat de 2a mà i artesania del reciclatge. Parades de venda i intercanvi; cercavila “La Recicleta” (AMBEcoembes); estan de compostatge (AMB), Jocs fets amb residus de Guixot de 8

DL.

Taller de ciència a la cuina — biblioteca, a les 19 h

21 NOV

“Els residus orgànics; convertim un problema en una oportunitat”. Amb Marga López, Tècnica de recerca del Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia a l’Escola Superior d’Agricultura.

DC.

L’Hora del Medi Ambient — biblioteca, a les 18 h

23 NOV

“Mira quina llauna! 30 idees per reutilitzar les llaunes i crear les teves pròpies joguines i objectes”. A la Sala Taller Infantil de la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado, amb Experimenta Art. A partir de 6 anys.

/ EXPOSICIÓ SOBRE ‘LES BRIGADES INTERNACIONALS A CASTELLDEFELS’ / Fins al mes de desembre es podrà visitar al Castell de Castelldefels l’exposició “Les Brigades Internacionals a Castelldefels”, en commemoració del 80è aniversari de la seva creació amb motiu de la Guerra Civil Espanyola. Creades per donar suport a l’exercit republicà que s’enfrontava amb les tropes rebels franquistes, que a la seva vegada rebien l’ajut de l’exercit alemany i italià, de tropes reclutades al nord d’Àfrica i de voluntaris portuguesos, les Birgades estaven formades per voluntaris estrangers de tots els continents. Els mateixos eren, en un gran nombre, membres o simpatitzants del partit comunista, però també van lluitar en elles moltes persones amb altres ideologies. L’exposició, que permetrà veure material de les Brigades de l’època, ens aproparà a la seva història i al seu pas per la nostra ciutat, on van situar una presó disciplinària al Castell (per a desertors i persones amb problemes de conducta), i una secció del seu parc d’automòbils a la antiga fàbrica de la Rocalla. Van arribar a tenir més de 600 efectius a Castelldefels a l’estiu de 1938 i van deixar a l’església del Castell el record d’una sèrie de grafits dibuixats pels brigadistes detinguts a la presó. Organitzada pel GREHIC i per l’Ajuntament, la mostra compta amb la col·laboració de Jordi Liboutry i Xavier Magrinyà’.

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la

Rehabilitació d’edificis d’ús residencial i habitatges de l’àrea metropolitana de Barcelona Informació i cita prèvia: 93 664 69 90

Oficina Local d’Habitatge de Castelldefels Passatge de les Caramelles, 2 baixos (abans Onze de Setembre, al costat de l’Ajuntament)

olh@olhcastelldefels.com

Aquesta convocatòria s’adreça a propietaris, llogaters, comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris i a propietaris únics d’edificis d’ús residencial i d’habitatges per a les actuacions indicades a les bases reguladores, que pot consultar a www.cmh.cat. Per accedir a la convocatòria cal haver sol.licitat prèviament l’Informe d’Idoneïtat.

Un cop obtingut l’Informe d’Idoneïtat s’ha de presentar la Sol.licitud d’Ajuts a l’Oficina Local d’Habitatge. El termini de presentació romandrà obert fins al 31 de març de 2017.

MÉS INFORMACIÓ

– A les oficines de l’Oficina Local d’Habitatge i amb cita prèvia, trucant al 93 664 69 90 Atenció al públic:

– Els dilluns, els dimarts i els dijous, de 9:30 a 13:30 h i de 16 a 18 h – Els dimecres i els divendres, de 9:30 a 13:30 h

– Consorci Metropolità de l’Habitatge: www.cmh.cat – Oficina Local d’Habitatge de Castelldefels: www.olhcastelldefels.com


CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL

20 · novembre 2016

El Ple de l’Ajuntament acorda

3

Aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Castelldefels

Ple municipal del 27 d’octubre de 2016

3

Es porta a aprovació inicial el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), que té la voluntat de potenciar els modes de transport més sostenible en els pròxims Modificació de l’Ordenança General de gestió, anys. La regidora de Mobilitat recorda el camí que s’ha liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos seguit i explica que la Taula de Mobilitat que ha portat aquest procés continuarà activa seguint els passos de dret públic municipals, i de les Ordenances que es donaran a partir d’ara. També informa que en Fiscals i Preus Públics per a 2017 en l’apartat de transport urbà s’està pendent de fer Es tracta d’aprovar provisionalment les modificacions d’aquestes dues un estudi més acurat. ordenances i informar del període d’informació pública que s’obre per El PP troba a faltar una planificació temporal i una explipresentar les reclamacions que es considerin oportunes. Una vegada cació de com es farà la distribució econòmica. No està transcorregut el termini, els acords adoptats restad’acord amb diverses mesures com ara la VÍDEO COMPLET DEL PLE: ran definitivament aprovats de forma automàtica. instal·lació d’un radar fixe, la creació de tantes zones castelldefelsTV.org 30 com preveu el pla, o que no es contempli com a El grup de C’s presentarà al·legacions, però esperen arribar a acords, per la qual cosa anuncia que s’absprioritat l’habilitació de més zones d’aparcament en tindran. El PP es queixa, tal i com havia fet prèviament C’s, de que no rotació. Votaran en contra, però si en el procés es fan s’ha facilitat la documentació amb suficient antelació. Considera que la aquestes correccions es replantejaran la postura. congelació dels tributs municipals és poc ambiciosa i que s’ha perdut La regidora de Mobilitat replica que la implantació del l’oportunitat de baixar la pressió fiscal, perquè hi ha marge de maniobra. PMUS té diverses fases i es reaitzarà durant els pròVeuen amb bons ulls l’increment de la bonificació per la creació de llocs xims sis anys, la qual cosa tindrà un reflexe en cada de treball, però troba a faltar l’escalat que havia abans. Sobre la taxa als pressupost anual. pisos buits, critica que no es diferencïi els grans tenedors de vivenda El grup de C’s assenyala que és positiu que hi hagi un d’un ciutadà que tingui dos habitatges. pla de mobilitat i creuen que és un projecte viu. Es El regidor d’Hisenda replica que no ha rebut cap proposta de l’oposició, i mostra dipsosat a col·laborar-hi. que el govern té un Pla d’Actuació Municipal per al qual cal destinar-hi L’alcaldessa clou el debat remarcant que el govern recursos; que hi ha moltes necessitats de neteja, de serveis socials, municipal ha volgut comptar amb la participació de la etc, que només es paguen a través dels impostos. ciutadania en el procés de concreció del PMUS. CiU mostra el seu acord amb la proposta d’Ordenances Fiscals. Asse+ INFO: pàgina 6 gura que en la qüestió de l’habitatge la decisió és correcta i es mostra contrari a augmentar el patiment de les persones afectades. n S’aprova amb els vots a favor de PSC, Movem, ERC, CSPOT, CiU i C’s, i el vot en contra del PP L’alcaldessa assenyala que aquestes ordenances mostren la diferència entre un govern de dretes i un d’esquerres, que vol apostar per tenir recursos. Subratlla la vocació de congelació dels impostos, dels preus púMoció que presenta C’s sobre la blics i de les taxes que el que volen és generar igualtat d’oportunitats . presència de senglars a l’entorn urbà

8

Moció que presenten els grups municipals del Partit Popular i de Ciutadans, de rebuig a qualsevol iniciativa il·legal per part de les institucions catalanes La moció assenyala que les institucions catalanes ho són del conjunt de la ciutadania i “cap majoria política té dret a posar en risc unes institucions que ho són de tots els catalans i catalanes”. Es manifesta contrària a qualsevol iniciativa il·legal per part d’aquestes, defensa la seva legitimitat i rebutja que aquestes aprovin qualsevol iniciativa contra les mateixes lleis que les legitimen. La proposta també defensa l’estat de dret i declara el rebuig a l’enfrontament institucional, que segons els sotasignants suposa l’aprovació de l’estudi del procés constituent, entre el Parlament de Catalunya i el Tribunal Constitucional.

n Rebutjada amb els vots a favor de PP i C’s i en contra de PSC, Movem, ERC, CSPOT i CiU

També es debaten aquestes tres esmenes a la totalitat:

8

L’esmena mostra el rebuig de l’Ajuntament als requeriments enviats per l’Audiència i el Tribunal Constitucional i dóna suport a les persones que els han rebut davant la possibilitat que puguin ser encausades; també manifesta el suport a les mobilitzacions que es convoquin tant per recolzar aquestes persones com les resolucions del Parlament i de les institucions catalanes.

3

+ INFO: pàgina 9

n S’aprova amb els vots a favor de PSC, Movem, ERC, CSPOT i

Vol posar en marxa un pla de conscienciació sobre la problemàtica que presenta la presència de senglars al nucli urbà, més ambiciós i novedós dels portats a terme fins ara, així com buscar alternatives als mètodes emprats fins ara per reduir-ne el nombre. El regidor de Governació recorda que a Castelldefels no es pot fer cacera per les dimensions del municipi i per això l’espècie ha crescut. La contenció l’ha hagut d’assumir l’Ajuntament, tot i que la competència en control de fauna salvatge és de la Generalitat. Es va començar amb batudes, però des de fa temps s’ha comprovat que són més efectives les que s’utilitzen ara: les gàbies-parany i l’aguait nocturn. Assenyala també que tots els experts plantegen que l’únic control efectiu de la població de senglars és actualment per cacera.

CiU, el vot en contra de PP i l’abstenció de C’s

8

Moció que presenta el Partit Popular per impulsar la promoció i l’estímul del comerç local a la ciutat La moció insta a la creació la Taula del Comerç Local, on representants del comerciants, de l’Ajuntament i de les forces polítiques treballin per tal d’estimular i promocionar el comerç i dinamitzar la ciutat mitjançant un Pla de Foment del Comerç Local. També demana que s’elabori un Programa de Dinamització Comercial, que s’introdueixin modificacions en les Ordenances Fiscals per bonificar l’obertura de nous comerços o d’aquells que realitzin millores en els seus establiments i que s’inclogui en el pressupost de 2017 una partida especial d’ajudes al comerç local. Reclama l’elaboració d’un estudi de l’impacte que el nou Outlet de Viladecans tindrà pel comerç de Castelldefels. El PP defensa la moció amb l’argument que es tracta de treballar de manera urgent amb el sector i destaca que el contingut ha estat consensuat amb XECC. Els grups del govern presenten una esmena a la totalitat, que 3 planteja treballar en el desenvolupament del pla estratègic de comerç sol·licitat a la Diputació en el Catàleg de Serveis 2016 i desenvolupar la creació d’un espai de participació i coordinació entre l’Ajuntament i associacions del sector per debatre accions i línies estratègiques per al comerç, el turisme, la gastronomia i l’hosteleria. Cal continuar fomentant l’oferta formativa adreçada al petit comerç, i informar els establiments dels aventatges fiscals que contenen les ordenances municipals per al 2017 i de les subvencions a què poden optar. C’s assenyala que es demostra que les coses no s’estan fent bé, que cal fer autocrítica i reflexionar sobre el que ha fallat. Veu bé la moció perquè és una iniciativa que intenta millorar la situació del comerç. El PP, per la seva banda, diu que l’esmena no conté res de nou i no ha estat consensuada amb l’entitat que representa el comerç. La regidora de Comerç justifica l’esmena perquè la moció planteja coses que ja s’estan treballant des del govern. L’alcaldessa tanca el debat puntualitzant que l’equip de govern ha dotat de més recursos tècnics i econòmics l’àrea de Comerç i està treballant de manera coordinada amb altres administracions per dinamitzar el sector de forma estratègica n S’aprova l’esmena a la totalitat amb els vots a favor de PSC,

Movem, ERC, CSPOT, CiU i C’s i el vot en contra de PP

n Rebutjada amb els vots favorables d’ERC i CiU i els vots en contra de PP, PSC, Movem, CSPOT i C’s

8

Moció que presenta el Partit Popular pel retorn a Castelldefels de la barca trobada al Canal Olímpic l’any 1990 La moció reclama la devolució a la ciutat de Castelldefels de les restes de l’embarcació i de les gerres trobades. També demana condicionar una part del Castell perquè les restes puguin ser dipositades i visitades pels veïns i veïnes de la ciutat. El govern municipal recorda que totes les restes trobades en el subsòl passen a ser propietat de la Generalitat. Segons el Museu Marítim el material les restes estan en mal estat i requereixen unes condicions especials i un espai adequat per a ser exposat. Es farà una reconstrucció que costa 700.000 €. A Castelldefels no és donen aquestes condicions ni l’Ajuntament té diners per pagar la reconstrucció. Al Castell es podria posar una rèplica.

n Es rebutja amb el vot favorable del PP, l’abstenció de C’s i el vot en contra de PSC, Movem, ERC, CSPOT i CiU

Esmena a la totalitat preentada per Movem i CSPOT L’esmena posa l’accent en que la crisi territorial s’inicia el 2010 amb la resolució del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya i manifesta que “els dirigents que van ser causants del problema no poden ser la solució”. Tampoc considera que la via de solució al conflicte siguin el 9N o la RUI i assenyala que a Catalunya hi ha una “majoria aclaparadora” a favor d’un referèndum pactat.

n S’aprova per unanimitat

8

Esmena a la totalitat presentada pels grups d’ERC i CiU

n Rebutjada amb els vots a favor de Movem i CSPOT i els vots en contra de PP, PSC, ERC, CiU i C’s

8

Esmena a la totalitat presentada pel PSC L’esmena esmenta la resolució del Parlament sobre el procés constituent per assenyalar que “cap majoria política té dret a posar en perill les institucions catalanes”. Advoca per una reforma constitucional que avanci en la creació d’un estat federal i rebutja les polítiques recentralitzadores del govern del PP.

n Rebutjada amb els vots a favor PSC i C’s i en contra de PP, Movem, ERC, CSPOT i CiU


FAN CASTELLDEFELS

novembre 2016 · 21 E N T R E V I S T A

Daniel Requena, pastor de la Iglesia Evangélica de Castelldefels CASTELLDEFELSTV.ORG

tidades, por ejemplo, en la recogida y reparto de alimentos. Creo que llevamos en Castelldefels 47 años. En el 71 iniciamos nuestras reuniones de culto y desde siempre la labor social ha estado vinculada a nuestro ADN. Creemos que una iglesia tiene que ser relevante allí donde está y ayudando de una manera cercana a la problemática de las personas que están en la ciudad en la que viven. Ya lo hacíamos cuando estábamos en la calle Jaime I, en el barrio del Castell. Empezamos ayudando mucho y seguimos ayudando a muchas personas con adicciones (drogadicción, ludopatía) y tenemos diferentes centros o trabajamos con diferentes centros que ayudan a personas que tienen estos problemas, y también hemos estado dando lotes de comida junto a otras entidades de Castelldefels. Es algo que llevamos interno: poder ser de ayuda a personas que lo necesitan.

«Ponemos en marcha el restaurante Imperfect para trabajar por la inclusión social » LA IGLESIA EVENGÉLICA DE CASTELLDEFELS LLEVA ADELANTE UN PROYECTO PARA PODER ATENDER A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL SIN CAER EN UN MODELO DE ASISTENCIALISMO SINO PARA TRABAJAR POR LA INCLUSIÓN LABORAL Y SOCIAL. SE TRATA DEL RESTAURANTE SOLIDARIO ‘IMPERFECT’, QUE OFRECE UN MENÚ A DOS TIPOS DE CLIENTES: QUIENES VAN A COMER, PAGAN Y SE VAN, Y QUIENES PAGAN CON SU TIEMPO Y TRABAJAN EN TAREAS PROPIAS DEL RESTAURANTE MIENTRAS, ADEMÁS, RECIBEN FORMACIÓN

ISMAEL CARDOZO

¿Cuál es el objetivo del restaurante que impulsa la Iglesia Evangélica, el Imperfect? El objetivo principal es el de ayudar a las personas que están en exclusión social, poder ser un puentre entre la exclusión y la inserción en la sociedad de una manera digna. Luego está el tema formativo. Usamos muchos medios para poder ayudar a estas personas. ¿Qué personas se están acogiendo a este programa y en qué consiste? Son personas derivadas por los servicios sociales del Ayuntamiento. En sí el proyecto nace de un trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de la ciudad y nosotros. Consiste en ayudar a personas que por diferentes motivos (situación familiar, la crisis, decisiones, etc) se han excluido se encierran en sus casas, no encuentran trabajo, padecen algún tipo de aislamiento... A estas personas el restaurante les ayuda a poder salir de esa situación, y es un puente para que entren en la dinámica social en la que vivimos. Estamos intentando contactar con empressas de nuestra ciudad y de fuera de nuestra ciudad para que encuentren trabajo. De entrada ya salen de su casa, de su entorno, y los llevamos a una situación digna, donde se van a encontrar con personas que no tienen esa situación.

¿Desde cuándo es usted pastor de la Iglesia Evangélica? ¿Qué funciones conlleva serlo? Este mes hará nueve años que lo soy a tiempo completo aquí, en mi ciudad. Mi función es cuidar de la gente. Coordinar todas las actividades que hacemos como iglesia, representar a la iglesia en los organismos oficiales y en diferentes reuniones pero mi pasión es cuidar a la gente. El pastor cuida de las ovejas. El pastor portestante cuida a las personas a nivel físico y a nivel espiritual. La familia en su conjunto, ¿tiene que implicarse en el culto? No necesariamente. Yo siempre digo que la iglesia tiene que ser abierta, que la gente entre y salga. Yo quiero que mis amigos y mi entorno crea lo mismo que yo creo, pero no puedo obligarte. Tienes que ser libre y tomar tus decisiones. Si me preguntas, yo no te diré que no creas lo que yo creo, porque lo creo de corazón, lo creo firmemente. Pero, al final, tú tienes que tomar una decisión. No por obligarte vas a cambiar de modo de pensar. Lo importante es vivir lo que uno cree; si con ello te transmito algo, genial. Pero no voy a forzar que creas lo mismo que yo, porque no tiene ningún sentido.

Quizá es complicado resumirlo, pero, ¿cuáles son las diferencias entre el Dios católico y el Dios protestante? Es el mismo Dios. Uno de mis profesores decía que no hay diferencias entre unos y otros ¿Cómo funciona? Estas personas nos la deriva el Ayuntamiento. Hay sino cuánto nos separamos los unos o los otros con respecto a la Biblia. Los protestantes nos caracterizamos por intentar seguir la palauna entrevista, les formamos y, sobre todo, les dispensamos un trato familiar. Todas las personas que hacen el voluntariado con nos- bra de Dios. Creemos en Jesús y adoramos a Dios en tres personas: otros pertenecen a la familia del restaurante. Reciben una formación Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es nuestra creencia; no somos espey comida a diario. Comen normalmente en familia los días que hacen ciales: es lo que la Biblia dice. el voluntariado o pueden venir a comer como cualquier otra persona ¿Por qué decidió estudiar teología? Mi familia es prode la ciudad al restaurante pero ellos no pagan. Comtestante, mi padre es pastor. Y yo no quería, ni mucho batimos la exclusión social, porque son tratados VÍDEO menos, seguir sus pasos. Pero en el instituto, uno de como cualquier otra persona que paga. Espai“Fan Castelldefels” a: mis amigos, Raúl, que se decía no creyente, sabía más castelldefelsTV.org cosas de la Biblia que yo, que sí que creía en Dios. Y Pero al restaurante, ¿puede ir cualquiera? Sí, por ello decidí estudiar la Biblia, para poder converclaro, el restaurante está también abierto a toda la sar con él, buscar soluciones. Yo tenía mi trabajo, era población en general. Por un lado, las personas que son comercial de una farmacéutica, hasta que la iglesia me pidió más dederivadas por los servicios sociales pagan con su tiempo, con algunas horas mensuales. Y el resto, las dicación. Al principio dije que no, pero mi vocación fue creciendo y personas que pagan su menú diariamente, son quie- llegó un día en que dije que sí a ser pastor. Dios hizo que pasaran muchas cosas que me hicieron cambiar de opinión. nes apoyan el proyecto viniendo a comer, el público en general, que es quien forma la clientela. Imperfect El año que viene se celebran 500 años de la Reforma Luterana. está abierto todos los días de la semana desde las Sí, el quinto centenario de la reforma protestante, el regreso de Lutero 8:30 hasta la 7 de la tarde y, el viernes para las cea la palabra de Dios. Y lo celebramos en toda Europa: el Año de la Renas. forma. Habrá actos en todo el continente. Aquí tuvimos, hace unas seNo es la primera vez que la Iglesia Evangélica manas, a Josep-Lluís Carod Rovira, que tras dejar la política lleva cinco años estudiando el protestantismo porque le sorprendió mucho de Castelldefels realiza este tipo de actividades sociales. Desde hace unos años está ubi- que se hablara tan poco de los protestantes con la buena labor que hacían. Estuvo con nosotros dando una charla sobre el protestancada en el barrio de Canyars, en un edificio nuevo, pero durante muchos años estuvo en el tismo en Cataluña. En Castelldefels, para Sant Jordi, nos gustaría barrio del Castell. Ha colaborado con otras en- montar una exposición de biblias, el libro más traducido de la historia.


GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

22 · novembre 2016 LA NULA RELACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL COMERCIO LOCAL

Manuel Reyes Grup Municipal PP ppcastelldefels@yahoo.es

Las relaciones entre la única asociación comercial de Castelldefels,XECC, y el Ayuntamiento están prácticamente rotas. Así lo constatábamos en el último pleno municipal, en el que los comercios de la ciudad leyeron un durísimo comunicado contra la actual política de comercio que está llevando a cabo el actual gobierno. Los comerciantes consideran que este Ayuntamiento no sólo no les escucha ni entiende sus reivindicaciones, sino que, además, se dedica

a poner palos en la rueda cada vez que XECC intenta impulsar actividades de dinamización. A nuestro grupo municipal le preocupa mucho este asunto, especialmente cuando coincide con la apertura reciente del nuevo Outlet de Viladecans por los perjuicios que pueda causar al pequeño comercio. Por ello, hemos presentado una moción en la que solicitamos la creación de una Mesa de Comercio Local formada por los representan-

tes del comercio, el Ayuntamiento y las diferentes fuerzas políticas para trabajar unidos con el objetivo de estimular el comercio y dinamizar la ciudad. Asimismo hemos pedido bonificaciones para aquellos comercios que inicien actividad o realicen mejoras en sus establecimientos tal y como hicimos durante nuestro mandato. La respuesta del gobierno ha sido, como ya esperábamos, rechazar nuestra moción y presentar una propuesta

alternativa que no estaba consensuada con los comerciantes locales demostrando así su falta de talante y diálogo. El comercio es uno de los motores de Castelldefels junto al ocio, la restauración y el turismo, por ello le pedimos a la alcaldesa que deje de mirar para otro lado y garantice que quien está al frente de esta área haga bien su trabajo. Sólo tiene que escuchar al sector para darse cuenta de su descontento e indignación.

LAS NUEVAS ORDENANZAS COINCIDEN CON EL PROGRAMA SOCIALISTA

Maria Miranda Grup Municipal PSC gms.castelldefels@gmail.com

Las Ordenanzas son fundamentales para conocer el rumbo que tomará el Equipo de Gobierno, y por lo tanto, Castelldefels, en el año 2017. En esta ocasión, los y las socialistas estamos de enhorabuena: Las nuevas Ordenanzas coinciden con el programa del PSC Castelldefels en puntos como la ayuda a los colectivos que más lo necesitan, una rebaja en la presión financiera, y la congelación de impuestos. En línea con el programa socialista hacemos frente a injusticias. Hasta ahora, la

persona que se encontraba en dación en pago y perdía la vivienda, además, debía pagar el impuesto de plusvalía. Para evitar esta situación, hemos eliminado la condición de tener que estar empadronado en Castelldefels de manera ininterrumpida durante dos años para estar exento de plusvalía. En el programa electoral del PSC Castelldefels hablábamos de impulsar el concepto de coworking. En esta línea, las ordenanzas reflejan una bonificación para los pro-

pietarios de locales destinados al alquiler de despachos para pequeñas empresas. Desde el PSC también trabajamos para promocionar Castelldefels: Me hace ilusión, como Regidora responsable del Castillo, haber impulsado una rebaja del 50% en el alquiler de espacios en el edificio más emblemático de nuestra ciudad. Es historia de Castelldefels. El Castillo hace que sintamos, si cabe, más identidad con nuestro municipio. En el mismo sentido, también rebajamos el alquiler de espacios del

Teatro Plaza en un 10%. Como no puede ser de otra manera, las Ordenanzas también demuestran un respeto por el cuidado del medioambiente, una causa para la que los socialistas de Castelldefels siempre estamos comprometidos. En definitiva, las nuevas Ordenanzas se adaptan a la realidad de las personas, ofrecen soluciones a quien más las necesita, e impulsa a Castelldefels en el camino del progreso. Y eso, precisamente, es lo que queremos los y las socialistas de Castelldefels

ments comercials de Castelldefels. Hem potenciat les Portes Obertes al Castell, amb més presència dels comerciants i gran èxit de públic. Amb el Gremi d’Hostaleria hem millorat la Mostra de Cuina, la Ruta de la Tapa, el Passaport Gastronòmic i les Trobades Gastronòmiques. La mateixa dedicació hem posat en les fires comercials del Mercat del Mar, Sant Ponç, Castrum Fidelis i en la Castelldefels Open Night. També vam defensar els interessos dels restauradors del Bai-

xador durant les obres del passeig Marítim. En l’últim Ple una entitat comercial de la ciutat, el XECC, va mostrar la seva disconformitat amb algunes d’aquestes iniciatives. La nostra predisposició al diàleg ha estat vigent des del primer dia del mandat i així continuarà sent en el futur. La dinamització del comerç local és un compromís que estarà present a les ordenances fiscals del 2017, amb mesures destinades a fomentar l’activitat econòmica. Mesures que se sumaran a la línia

de subvencions ja existents, i a la campanya Urban Shopping, que portarem a terme amb els municipis del Delta del Llobregat, donant protagonisme a les botigues de proximitat davant l’obertura del nou Outlet de Viladecans. Fets i realitats d’una política comercial clara d’aquest Govern, acompanyada de la disposició al diàleg amb l’objectiu d’aconseguir que els 2.000 establiments comercials de Castelldefels creixin, mirant el futur amb optimisme.

suspès la llei per garantir la igualtat de drets entre homes i dones i la prohibició de fer curses de braus en territori català. Amb aquesta actitud el govern espanyol impedeix que es puguin evitar desnonaments i que moltes famílies es quedin sense serveis bàsics, nega a la Generalitat la possibilitat d’obtenir més recursos, malmet el medi ambient, perjudica el petit comerç i les condicions laborals dels treballadors

del sector i perpetua les desigualtats de gènere. En definitiva, impedeix, de forma reiterada, que des de Catalunya s’intenti ajudar aquells que més pateixen, atemptant contra drets bàsics i fonamentals. Dissortadament l’estat espanyol és parapeta darrera el Tribunal Constitucional per evitar donar respostes polítiques a problemes polítics amb aquesta pràctica de judicialització, no fa res més que polititzar la justícia.

APOSTEM PEL COMERÇ LOCAL

Ramon Morera Grup Movem Castelldefels movemcastelldefels@gmail.com

Des de Movem apostem pel comerç local com a motor econòmic de creació de llocs de treball, i de creixement social amb la consolidació del sentiment de pertinença a la nostra ciutat. L’any 2015 vam heretar una Àrea de Comerç i Turisme desestructurada, amb manca de personal tècnic i sense una política definida. La primera tasca va ser reconstruir aquesta estructura, conformant un equip de treball que ara ens permet defensar els interessos dels 2.000 establi-

JUDICIALITZACIÓ DE LA POLÍTICA

Lourdes Armengol Grup Municipal d’ERC castelldefels@esquerra.org

Des d’ERC considerem que les lleis que fins ara ha aprovat el Parlament de Catalunya, representant legítim del poble català i on resideix el poder legislatiu, estan destinades a combatre les desigualtats i els problemes socials i que dissortadament hem vist com, setmana rere setmana, el govern espanyol presentava recursos contra aquestes lleis davant del Tribunal Constitucional, per continuar retallant drets als ciutadans de Catalunya.

Entre les lleis a les quals el govern de l’estat espanyol ha presentat recurs, i han quedat suspeses, trobem: lleis per fer possible la dació de les hipoteques; mesures per combatre la pobresa energètica; impostos sobre els dipòsits bancaris, sobre els pisos buits o les centrals nuclears; la prohibició del fracking; normes per evitar la proliferació de grans centres comercials i per regular els horaris del sector; i aquesta darrera setmana també s’ha

EL PSC DE CASTELLDEFELS UNA VEZ MÁS, DEL LADO DE LOS SEPARATISTAS...

Gillermo Massana Grup Municipal Ciutadans castelldefels@ciudadanos-cs.org

En el pasado pleno del mes de octubre, desde el Grupo Municipal de Ciutadans trajimos al pleno una moción para defender el respeto a la legalidad y a las instituciones democráticas, en vistas de lo sucedido en el Parlament donde un grupo de políticos se creen por encima de la Ley que a todos nos hace iguales. La propuesta iba encaminada a defender que nuestro ayuntamiento y sus

cargos electos, los regidores, se comprometen a respetar la legalidad vigente, sin imponer acuerdos que vayan contra la Constitución y seguir haciendo de nuestro ayuntamiento una herramienta de los ciudadanos, que debe ser la primera en respetar la Ley y la convivencia. Pues bien, esta propuesta que el mismo PSC ha apoyado y defendido en ayuntamientos como el de Vilade-

cans o Barcelona, el PSC de Castelldefels la votó en contra, poniendo en evidencia una vez más que el Partido Socialista de nuestra ciudad vive esclavo de sus socios separatistas de ERC y CiU, porque en unos meses sus votos serán claves para hacer a María Miranda alcaldesa, siempre que siga apoyando que Castelldefels continúe dentro de la Asociación de Municipios por la Independencia, pues esa fue su

primera y mayor exigencia. Desde Ciutadans sólo podemos manifestar la lástima que nos da ver a un PSC entregado a los separatistas, que ni siquiera se atreve a contradecirles en aspectos que un partido constitucionalista como el PSC debería defender, dejando de lado el sentir mayoritario de sus votantes, que quieren que Castelldefels siga perteneciendo a Cataluña y España por igual.


GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

novembre 2016 · 23

UNA CIUTAT MILLOR ÉS POSSIBLE

Xavier Amate Grup Municipal de Convergència i Unió castelldefels@cdc.cat

Castelldefels és una ciutat meravellosa i amb ànima. Meravellosa perquè gaudeix d’una situació geogràfica estratègica; perquè té un clima mediterrani; perquè està oberta al mar i protegida per les muntanyes; perquè compta amb una platja que desperta els sentits; perquè atrau als que hi vivim i als que vénen de fora i perquè està molt ben comunicada. I amb ànima perquè els seus ciutadans li donen vida; la gaudeixen amb tots els sentits; la fan extraordinàriament acollidora i se l’estimen, fins el punt que els que la coneixen bé no volen marxar d’aquí.

No penseu, però, que aquest paradís que us descric des del cor i, al mateix temps, amb el cap, és perfecte. Com altres indrets del nostre país, amaga una història mil·lenària i ha estat, en certa forma, víctima de la seva pròpia evolució en tots els àmbits i, especialment, en el de la mobilitat. En aquest sentit, a començaments del segle passat va arribar el ferrocarril i, poc després, els primers automòbils. Allò va marcar l’inici del creixement de la ciutat, encara que tot allò va comportar que els diferents barris que van emergir del no-res quedessin tallats per barreres arquitectò-

niques com la via del tren i les carreteres. Tothom sap que avui Castelldefels pateix tres talls longitudinals, des de Gavà fins a les Botigues de Sitges que separen molts dels nostres barris i que, fonamentalment, separen la platja de la muntanya. És del tot cert que tant el ferrocarril com l’autovia i l’autopista eren i són fonamentals per a la mobilitat i que, en part gràcies a aquestes vies, s’ha pogut desenvolupar la ciutat fins a ser el que és avui. Però també és cert que aquestes barreres dificulten la comunicació fins el punt que pot semblar que Castellde-

fels són dos en una: platja i poble. Afortunadament, aquest no és un problema que no tingui solució. Més aviat al contrari i gràcies a la pròpia evolució de les ciències, es pot minimitzar l’impacte negatiu que va tenir el vell progrés en el present que avui vivim. És per això que el nostre partit vol apostar per un futur encara millor per Castelldefels. Com? Per començar, plantejant la necessitat de soterrar les vies del tren i d’aixecar nous ponts que permetin millorar la ciutat i apropar a les persones que hi viuen. No dubteu que és possible. Només cal que ens posem a fer-ho.

L’ECONOMIA I EMPRENEDORIA SOCIAL, PALANQUES DEL CANVI SOCIAL

Isabel Cabello Grup Castelldefels Sí Pot organizacion@castelldefels-sipot.org

Més enllà d’atorgar ajuts i prestacions a les persones que ho necessiten, cal assegurar les bases que permetin desenvolupar els diferents projectes de vida en la màxima igualtat de condicions que sigui possible. Aquest compromís ha quedat reflectit en el PAM (Pla d’actuació Municipal). Una de les palanques fonamentals per a l’autonomia personal és l’ocupació. Impulsar l’economia per generar ocupació i cohesió social és un dels ob-

jectius de l’equip de govern. I en això estem treballant des de les regidories de Serveis Socials i Foment de l’Ocupació. Tots sabem que els municipis poques competències tenen en matèria d’ocupació, però dins les poques actuacions que podem fer, hi ha una: promoure i potenciar l’emprenedoria, l’economia social i les cooperatives. I en això ja hem començat a treballar.

Volem una economia al servei de les persones, basada en la realitat del nostre teixit productiu i en les nostres fortaleses. De manera compatible i complementària amb l’activitat econòmica convencional, volem afavorir nous formats i noves maneres de treballar i produir. Treballem per tenir activitats empresarials i projectes de col·laboració que es desenvolupin en l’àmbit de l’economia social, cooperativa i solidària.

Castelldefels necessita iniciatives que afrontin els reptes definitius, mitjançant els recursos disponibles i amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels col·lectius de persones que considerem prioritaris: joves, aturats majors de 45 anys, dones i persones que practiquen la venda ambulant. Apostem per un mercat de treball que faciliti la incorporació de les persones més vulnerables i que vetlli per la igualtat d’oportunitats.

SERVEIS

Telèfons d’utilitat pública Servei d’Informació Municipal 010 Ajuntament (Oficina d’Atenció Ciutadana) 93 665 11 50 Ambulàncies (24h.) 112 Sanitat Respon: cita prèvia (als dos ambulatoris) 902 111 444 Centre d’Atenció Primària ABS Can Bou 93 665 56 59 Centre d’Atenció Primària ABS El Castell 93 636 66 60 Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado 93 636 96 97 Bombers 112 Cáritas Parroquial 93 636 34 16 Casal de Cultura 93 664 16 52 Cementiri 93 665 29 26 Cal Ganxo (reserves alberg i activitats ambientals) 93 474 74 74 Centre d’Informació i Recursos per a Dones 93 636 41 44 Centre de Suport a l’Economia La Guaita 93 635 25 75 Centre Frederic Mompou 93 636 41 44 Centre Sòcio Cultural Vista Alegre 93 634 21 11 Correus 93 665 13 40 Creu Roja 93 665 82 51 Escola Municipal de Dansa 93 634 20 33 Jutjat de Pau 93 665 70 58 Mossos d’Esquadra (emergències) 112 Oficina Mpal. de Consum (OMIC) 93 665 11 50 Oficina de Turisme Local i Comarcal 93 635 27 27 Policia Local 092 · 93 636 03 20 Policia Nacional (DNI, passaports: 902 247 364) 93 635 03 03 Poliesportiu Municipal 93 664 10 54 Punt d’Informació Juvenil 93 665 79 50 Ràdio Castelldefels 98.0 FM — radiocastelldefels.org 93 664 17 52 Servei de Normalització Lingüística 93 664 42 11 Tanatori de Ponent 93 633 34 10 Transports públics — www.emt-amb.com 010

Serveis sanitaris

Recollida per barris DEIXI ELS TRASTOS I RESTES DE JARDINERIA A LA PORTA DE CASA , DE 21 A 23 H

Els diumenges: Can Roca, Muntanyeta i Montmar

Els dilluns: Bellamar, Vista Alegre, Can Vinader, Canyars, Castell-Poble Vell i Centre

Els dimarts: Poal i Baixador

Els dimecres: Mar-i-Sol, Zona Universitària, Can Bou, Les Botigues, Camí Ral i Granvia Mar

Els dijous: Lluminetes i La Pineda

!

!

Si el dia de recollida és festiu no dipositi les deixalles. Esperi una setmana. Als barris en què la recollida és els dilluns les restes de poda es poden deixar durant el cap de setmana.

www.gencat.cat/ics/usuaris

Cita prèvia per a metges de capçalera i pediatria Telèfon per als dos ambulatoris

902 111 444 PUBLICITAT

Mobles i restes de poda

Centre d’Atenció Primària ABS Can Bou: Carrer Sevilla Av. Màlaga- Tel. 93 665 56 59 Centre d’Atenció Primària ABS El Castell: Carrer Dr. Marañón- Tel. 93 636 66 60

Farmàcies de guàrdia

www.farmaceuticonline.com

Novembre 2016

Les farmàcies Puig, Chalmeta, Monill, Mallasén, Martínez i Albalà fan guàrdies de 24 hores. Els horaris de la resta de farmàcies de guàrdia varien segons si és dia festiu o feiner, ja que el servei d’urgències està cobert per les farmàcies Puig i Monill; l’horari de les quals comença a les 20 h.

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diumenge Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge Dilluns Dimarts Dimecres

Llorens Mallasén Gordo Puig Martínez Itarte Albalà Lladós Monill Muntanyeta Garcia i Corres Chalmeta Galcerà Llorens Mallasén Gordo Puig Martínez Itarte Albalà Lladós Monill Muntanyeta Garcia i Corres Chalmeta

Dijous Divendres Dissabte Diumenge Dilluns Dimarts

Rda. Otero Pedrayo, 32 (Canyars) · Tel. 93 636 10 59

Farmàcia Chalmeta C Arcadi Balaguer, 67 · Tel. 93 665 08 94 Farmàcia Galcerà (De la Platja) Pg Marítim, 249 · (Club Nàutic) Tel. 93 665 74 09

Farmàcia Gordo Autovia (Cruïlla Av. dels Banys) · Tel. 93 665 18 93

Farmàcia Muntanyeta C Pintor Serrasanta, 17 · Tel. 93 636 04 16 Farmàcia Garcia i Corres (Castelldefels Centre) C Arcadi Balaguer, 17 · Tel. 93 106 98 53

Farmàcia Itarte Av. de la Pineda, 20-22 · Tel. 93 665 48 11

Farmàcia Lladós Av. Constitució, 378 (Baixador) · Tel. 93 665 00 83 Farmàcia Llorens (Diloy) Agustina d’Aragó, 87 (Vista Alegre) · Tel. 93 665 26 94

Farmàcia Mallasén C Narcís Monturiol, 3 (Flora Park) · Tel. 93 665 50 11

Desembre 2016 1 2 3 4 5 6

Farmàcia Albalà

Galcerà Llorens Mallasén Gordo Puig Martínez

Tren

Farmàcia Martínez C Viriat, 2 (Urbanització Castillo) · Tel. 93 665 11 38 Farmàcia Monill (Sentelles) Av. Constitució, 138-140 · Tel. 93 665 12 44

Farmàcia Puig Av. Diagonal, 30 · Tel. 93 636 12 80

Bus Consulti els horaris a

Consulti els horaris a

902 24 02 02

902 023 393

rodaliesdecatalunya.cat — renfe.es

baixbus.com — emt-amb.com


24 · novembre 2016

PUBLICITAT

El Castell Nº122