Page 1

num. 4 / MMXVII

LUGO • BRAGA • ASTORGA


SUMARIO

LUGO • BRAGA • ASTORGA LUGO

João Braga Tavares Delegado Portugal 929 050 200 jtavares@editorialmic.com Regus Business Centre. Ed.Brasília.Praça Mouzinho de Albuquerque, 113 5º • 4100-359 Porto

A Vía Romana XIX en Lugo / La Via Romana XIX en Lugo ..................................... 7 O Arde Lucus/El Arde Lucus ............................................................................... 20 Programa Cultural ............................................................................................. 26 La Muralla de Lugo ........................................................................................... 31 ¿Qué visitar? ..................................................................................................... 32 Lugares de interés ............................................................................................. 33

BRAGA

Lídia Brás Dias, Vereadora de Cultura ................................................................. 36 Braga Romana - Reviver Bracara Augusta .......................................................... 39 Programa .......................................................................................................... 44

ASTORGA Descarga esta revista en tu Smartphone

La más histórica de las recreaciones históricas ................................................... 58 Asturica Augusta, capital del convento, capital de Las Médulas .......................... 62 Programa Provisional de las Fiestas de Astures y Romanos ................................. 65

3


4


LUGO


6


A Vía Romana XIX uníndose o Camiño Primitivo (Patrimonio da Humanidade) o seu paso por Lugo La Vía Romana XIX que se une al Camino Primitivo (Patrimonio de la Humanidad) a su paso por Lugo

D

e todos os camiños que conducían a Roma, polo menos cinco deles tiñan a Lucus Augusti como punto de referencia, ademais doutros posibles cara á Mariña lucense e o Golfo Ártabro. Lug o foi, dende a súa fundación nos postremeiros anos do século I a.C., un epicentro viario dos máis importantes do Noroeste, do que arrancaban ou morrían varias rutas. Como testemuña desta realidade histórica, un gran miliario de bronce erguese na Praza de Armanyà da urbe lucense. Precisamente, dende este punto, e seguindo a sinalización urbana a base de discos de bronce no

D

e todos los caminos que conducían a Roma, por lo menos cinco de elllos tenían a Lucus Augusti como punto de referencia, además de otros posibles hacia la Mariña Lucense y el Golfo Ártabro. Lugo fue, desde su fundación en las postrimerías del siglo I a.C., un epicentro viario de los más importantes del Noroeste, del que arrancaban o morían varias rutas. Como testimonio de esta realidad histórica, un gran miliario de bronce se levanta en la Plaza de Armanyà de la urbe lucense. Precisamente, desde este punto, y siguiendo la señalización urbana a base de discos

Lugo

7


RUTA MONUMENTAL

chan, podemos percorrer o trazado dunha das principais vías da antigüidade no Noroeste, a vía XIX do Itinerario de Antonino, inaugurada no ano 11 da nosa era, en época do emperador Augusto, que comunicaba Lucus Augusti coas outras dúas capitais conventuais do noroeste peninsular, Bracara Augusta (Braga) e Asturica Augusta (Astorga), a través dun percorrido de 299 millas (450 km). Seguindo o curso do antigo decumanus maximus (unha das principais rúas da urbe romana), ata a súa saída pola Porta Miña, a vía inicia neste punto o seu percorrido cara Bracara, en continuo descenso ata a ponte sobre o río Miño, por un traxecto que se mantivo ao longo da historia fosilizado nun vello camiño que recibe na actualidade o nome de Rego dos Hortos e Calzada da Ponte. Para dar paso á vía XIX e posteriormente a outras que se van deseñando, co paso do tempo, a través deste vasto territorio como a vía XX (per loca marítima) ou as procedentes de Aquae Flavia (Chaves) e Aquae Querquennae (Baños de Bande) por Ourense, constrúese unha ponte sobre o río Miño, que como se demostrou, despois das actuacións de rehabilitación realizadas a finais do ano de 2012,

8

Lugo

de bronce en el suelo, podemos recorrer el trazado de una de las principales vías de la antigüedad en el Noroeste, la vía XIX del Itinerario de Antonino, inaugurada en el año 11 de nuestra era, en época del emperador Augusto, que comunicaba Lucus Augusti con las otras dos capitales conventuales del noroeste peninsular, Bracara Augusta (Braga) y Asturica Augusta (Astorga) a través de un recorrido de 299 millas (450 km). Siguiendo el curso del antiguo decumanus maximus (una de las principales calles de la urbe romana) hasta su salida por la Puerta Miña, la vía inicia en este punto su recorrido hacia Bracara, en continuo descenso hasta el puente sobre el río Miño, por un trayecto que se mantuvo a lo largo de la historia fosilizado en un viejo camino que recibe en la actualidad el nombre de Rego dos Hortos y Calzada da Ponte. Para dar paso a la vía XIX y posteriormente a otras que se van diseñando, con el paso del tiempo, a través de este vasto territorio como la vía XX (per loca marítima) o las procedentes de Aquae Flavia (Chaves) y Aquae Querquennae (Baños de Bande) por Ourense, se construye un puente sobre el río Miño, que como se demostró, después de las actua-


RUTA MONUMENTAL non queda dúbida ningunha da orixe romana deste monumento, grazas á presenza dun conxunto de detalles construtivos que a caracterizan: disposición de perpiaños a soga e tizón, grampas con dobre cola de miñato, marcas de panca, perpiaños almofadados, inscricións, etc. A Ponte romana de Lugo basicamente está formada por unha arcada de bóvedas de medio punto dunha mesma luz, con piares de espesores moi similares, de rasante horizontal e alzado relativamente baixo, e unha plataforma ampla, case sempre superior aos 5,00 metros. É posible que a ponte tivera oito arcos de 10,40 m, cunha composición simétrica, piares de 4,70 m de espesor cun tallamar semicircular na súa fronte de 2,35 m de radio e rasante horizontal, cunha tipoloxía habitual noutras pontes de Hispania. A súa lonxitude, duns 120 m, e a súa anchura de 7,00 m dan unha idea da monumentalidade desta obra. Un dos descubrimentos máis relevantes realizado durante as obras de rehabilitación é o da existencia de tallamares semicirculares, do mesmo tipo que os que se conservan noutras pontes romanas, como a de Mérida. A ponte mantívose en servizo ao longo da historia, servindo de paso as distintas rutas medievais como a do Camiño Primitivo a Santiago, unha das primeiras calzadas de peregrinación que se crean tras o descubrimento da tumba do apóstolo en Compostela, ou dando continuidade aos distintos Camiños Reais tanto para Santiago como para Ourense, e ás modernas estradas. A pouca distancia da ponte, na marxe esquerda do río, érguense as antigas Termas romanas, declaradas BIC e conservadas en parte na planta baixa do actual balneario. Construídas a inicios do s. I d.C., eran lugar de parada obrigatoria para os viaxantes e os habitantes da cidade que se acercaban a elas polo treito da vía romana, atopando aquí un lugar de ocio e recreo ao mesmo tempo que de curación, grazas ós ricos mananciais acuíferos medicinais, con temperaturas que acadan os 43,8 ºC, e que segue a utilizar o actual balneario. Das antigas termas romanas persisten, hoxe en día, tres salas abovedadas e outros vestixios que foron aparecendo nos últimos anos. Dúas das salas, pavimentadas en opus signinum, de cor avermellada, e provistas de pequenas fornelas nas paredes, parecen identificarse co antigo apodyterium ou zona de vestiarios. Non obstante, isto é só unha pequena parte do conxunto que excedía de sobra as dimensións do actual balneario. As escavacións arqueolóxicas realizadas nos últimos anos descubríron novas estancias que corresponderían a un espazo porticado, inicialmente concibido como ximnasio (palestra) e posteriormente como estancia basilical (basilica thermarum). No patio posterior había unha gran piscina, feita de potente formigón romano (opus caementicium). Documentáronse asemade, os diferentes condutos de captación

10

Lugo

ciones de rehabilitación realizados a finales del año 2012, no queda ninguna duda del origen romano de este monumento, gracias a la presencia de un conjunto de detalles constructivos que lo caracterizan: disposición de sillares a soga y tizón, grapas con doble cola de milano, marcas de palanca, sillares almohadillados, inscripciones, etc. El Puente romano de Lugo básicamente está formado por una arcada de bóvedas de medio punto de una misma luz, con pilares de espesores muy similares, de rasante horizontal y alzado relativamente bajo, y una plataforma amplia, casi siempre superior a los 5,00 metros. Es posible que el puente tuviese ocho arcos de 10,40 m, con una composición simétrica, pilares de 4,70 m de espesor con un tajamar semicircular en su frente de 2,35 m de radio y rasante horizontal, con una tipología habitual en otros puentes de Hispania. Su longitud, de unos 120 m, y su anchura de 7,00 m dan una idea de la monumentalidad de esta obra. Uno de los descubrimientos más relevantes realizados durante las obras de rehabilitación es la existencia de tajamares semicirculares, del mismo tipo que los que se conservan en otros puentes romanos, como el de Mérida. El puente se mantuvo en servicio a lo largo de la historia, sirviendo de paso a las distintas rutas medievales como la del Camino Primitivo a Santiago, una de las primeras calzadas de peregrinación que se crean tras el descubrimiento de la tumba del apóstol en Compostela, o dando continuidad a los distintos Caminos Reales tanto para Santiago como para Ourense, y a las modernas carreteras. A poca distancia del puente, en la margen izquierda del río, se levantan las antiguas Termas romanas, declaradas BIC y conservadas en parte en la planta baja del actual balneario. Construidas a inicios del s. I d.C., eran lugar de parada obligatoria para los viajantes y los habitantes de la ciudad que se acercaban a ellas por el trecho de la vía romana, encontrando aquí un lugar de ocio y recreo al mismo tiempo que de curación, gracias a los ricos manantiales acuíferos medicinales, con temperaturas que alcanzan los 43,8 ºC, y que sigue a utilizar el actual balneario. De las antiguas termas romanas persisten, hoy en día, tres salas abovedadas y otros vestigios que fueron apareceniendo en los últimos años. Dos de las salas, pavimentadas en opus signinum, de color rojizo, y provistas de pequeñas hornacinas en las paredes, parecen identificarse con el antiguo apodyterium o zona de vestuarios. No obstante, esto es sólo una pequeña parte del conjunto que sobrepasaba con creces las dimensiones del actual balneario. Las excavaciones arqueológicas realizadas en los últimos años descubrieron nuevas estancias que corresponderían a un espacio porticado, inicialmente concebido como gimnasio (palestra) y posteriormente cómo estancia basilical (basilica thermarum). En el patio posterior había una gran


RUTA MONUMENTAL

e canalización das augas termais, así como os sistemas de drenaxe. Demostrouse tamén a existencia dun culto vinculado á utilización das augas, grazas ao achado de 14 aras ou altares dedicadas ás Ninfas, o que confirma o uso terapéutico-relixioso das instalacións, xunto cunha faceta máis profana vinculada ao lecer e aos baños hixiénicos. O abandono e desmantelamento de boa parte das instalacións produciríase ao redor do s. III d.C. Non obstante, as súas benéficas e salutíferas augas seguirán empregándose no medievo e en épocas máis recentes. Cruzada a ponte, onde se cumpre a reducción da primeira milla dende Lugo, a vía continuaría o seu trazado pola rúa Vella da Ponte e o lugar de Pontegaos, no Barrio da Ponte, ata o Alto da Louzaneta. Dende este punto a vía atravesa as fértiles terras do val do Mera, nun percorrido onde a natureza prevalece nun estado case puro, e lévanos ata o conxunto

12

Lugo

piscina, hecha de potente hormigón romano (opus caementicium). Se documentaron además, los diferentes conductos de captación y canalización de las aguas termales, así como los sistemas de drenaje. Se demostró también la existencia de un culto vinculado a la utilización de las aguas, gracias al hallazgo de 14 aras o altares dedicadas a las Ninfas, lo que confirma el uso terapéutico-religioso de las instalaciones, junto con una faceta más profana vinculada al ocio y a los baños higiénicos. El abandono y desmantelamiento de buena parte de las instalaciones se produciría alrededor del s. III d.C. No obstante, sus benéficas y salutíferas aguas seguirán empleándose en el medievo y en épocas más recientes. Cruzado el puente, donde se cumple la reducción de la primera milla desde Lugo, la vía continuaría su trazado por la calle Vieja del Puente y el lugar de Pontegaos, en el Barrio del Puente, hasta el Alto de la Louzaneta. Desde este punto la vía atraviesa las


RUTA MONUMENTAL

monumental de Santa Eulalia de Bóveda, a uns 14 quilómetros da capital. O misterio envolve a este senlleiro edificio dende o seu descubrimento en 1926, xa que son moitas as hipóteses, interpretacións, comentarios, suxerencias e recreacións posibles, que se teñen formulado sobre a súa orixe e funcionalidade. Á luz dos datos parece sensato pensar que a orixe do monumento está relacionada coa captación de mananciais. O seu uso como ninfeo, estanque de augas salutíferas, baptisterio ou lacus funerario está por demostrar, pois o tipo de edificio non é determinante. O edificio orixinal, con estrutura de templo in antis, tiña dúas plantas. Da superior quedan só indicios do arranque da bóveda, pero a inferior consérvase case na súa totalidade, organizada en tres naves divididas por arcadas, cun nicho ou ábsida rectangular ó fondo, e unha pisicina na nave central. Destacan os singulares relevos da portada e as belísimas pinturas da bóveda, conservadas en boa parte, e que parecen corresponder a unha época tardorromana, se prestamos atención a técnica de execución e ós fermosos motivos decorativos (frores, aves, uvas ...).

14

Lugo

fértiles tierras del valle del Mera, en un recorrido donde la naturaleza prevalece en un estado casi puro, y nos lleva hasta el conjunto monumental de Santa Eulalia de Bóveda, a unos 14 kilómetros de la capital. El misterio envuelve a este singular edificio desde su descubrimiento en 1926, ya que son muchas las hipótesis, interpretaciones, comentarios, sugerencias y recreaciones posibles, que se han formulado, sobre su origen y funcionalidad. A la luz de los datos parece sensato pensar que el origen del monumento está relacionado con la captación de manantiales. Su uso como ninfeo, estanque de aguas salutíferas, baptisterio o lacus funerario está por demostrar, pues el tipo de edificio no es determinante. El edificio original, con estructura de templo in antis, tenía dos plantas. De la superior quedan sólo indicios del arranque de la bóveda, pero la inferior se conserva casi en su totalidad, organizada en tres naves divididas por arcadas, con un nicho o ábside rectangular al fondo, y una pisicina en la nave central. Destacan los singulares relieves de la portada y las bellísimas pinturas de la bóveda, conservadas en buena parte, y que parecen corresponder a una época tardorromana, si prestamos atención a la técnica de ejecución y a los hermosos motivos decorativos (flores, aves, uvas ...).


15


16


17


18


19


O Arde Lucus El Arde Lucus

E

l Arde Lucus, comenzó su andadura en el año MMII ligado al solsticio de verano y con un objetivo primordial: rememorar la fundación de nuestra ciudad recreando su pasado romano. Se conjugan los aspectos lúdicos y culturales, con la mayor rigurosidad histórica posible. El casco histórico amurallado se transforma, cada año durante tres días, en Lucus Augusti, destacada urbe de la Gallaecia romana, ofreciendo a los que la visitan un completo programa de actividades, en un marco incomparable como es la Muralla, que cobra durante la fiesta un especial protagonismo.

20

Lugo

Sin duda, nuestra ciudad ofrece el marco idóneo para este tipo de fiesta. Otro elemento clave que no podemos olvidar es la implicación de sus gentes, los agentes sociales, colegios, asociaciones, clubs deportivos, ... Ya sea con ropas romanas o castreñas, toman las calles durante todo el fin de semana, participando activamente en el espíritu de la fiesta. Gracias al esfuerzo conjunto del gobierno local, de la ciudadanía, de las asociaciones de recreación histórica y de diversos organismos privados


21


ARDE LUCUS

que colaboran a través de su patrocinio, el Arde Lucus fue creciendo, convirtiéndose en una conjugación perfecta entre ocio y cultura, en un referente a nivel nacional, con una gran repercusión mediática y de afluencia de público, y consolidándose de tal manera que en su décimo aniversario (MMXI) logró el reconocimiento como Festa de Interese Turístico Galego. Muchas son las sorpresas que encontrareis en las calles y plazas del renacido Lucus Augusti. Fuego, música, seres de leyenda, guerreros celtas y legionarios romanos, civitas y visitantes, seres mitológicos… no

22

Lugo

tendréis que afinar mucho la vista para topar con ellos, paseate por nuestras vías y comparte nuestro pasado. MACELLVM Punto de reunión por antonomasia, el mercado es un hervidero constante de actividad. Gentes yendo y viniendo, exóticas mercancías procedentes de todos los rincones del Imperio, magia…, todo lo que puedas imaginar, y aún más, lo encontrarás en el Macellum del Arde Lucus. Y no temáis nada, la Cohors I Lucensium tiene instalado su campamento en esta plaza, salvaguardando la seguridad de los ciudadanos del imperio.


23


ARDE LUCUS

CASTRA DE LVCVS AVGVSTI El campamento del Arde Lucus es mucho más que un asentamiento militar del Imperio romano, es un espacio lleno de vida, con un continuo tráfico en su interior. Legionarios y gladiadores, gentes de Lucus Augusti y de otras zonas del Imperio conviven y comparten espacio con diferentes tribus castreñas. Aquí podrás participar en muchas y variadas actividades, tengas la edad que tengas y podréis visitar a las gentes de Terra Copora, a los ciudadanos de Civitas Lucensis, la caballería de Lucus Equites, las tribus de Tir Na N’Og y Lugdunum y las familias romanas de Caetra Lucensium. CIRCVS El esplendor de Lucus Augusti debe reflejarse también en la categoría de espectáculo que la Roma clásica ofrece a los civitas: EL CIRCO! En su arena lucharán a muerte los más importantes gladiadores del Imperio, y su público será el más entregado y ferviente que se haya visto en toda Hispania. ASENTAMIENTO GALAICO ¿Queréis visitar a una tribu galaica?, acércate al campamento de Trebas Galaicas, conocerás de primera mano el día a día de este pueblo.

24

Lugo

ROMANVS THEATRVM Visita el Theatrum de Lucus Augusti, esta praza es el centro cultural del Arde Lucus. Acudiendo a este lugar, podrás asistir a obras de teatro, conciertos, espectáculos de fuego…, las mejores actuaciones traídas de los confines del imperio para deleitar los sentidos de la ciudadanía y de todas las personas que visiten nuestra ciudad. BODAS Y BAVTIZOS ¿Quieres casarte en el Arde Lvcvs y vivir la experiencia esta experiencia tan mística? Las bodas romanas tienen mucho parecido a las occidentales: el anillo de compromiso, el velo, o el beso nupcial, fueron heredados de la Antigua Roma. EL matrimonio es el fundamento de la familia romana y simboliza la unión del hombre y la mujer, implicando consorcio para toda la vida e igualdad de derechos divinos y humanos. Las bodas celtas son una unión amorosa en la que la mujer decide, año tras año, si quiere renovar la unión de pareja. Para los celtas, dos almas se unen para que las fuerzas y las cualidades se dupliquen y suplan las carencias y defectos con el apoyo y aprendizaje del otro. Además, los más pequeños también se pueden bautizar como romanos o castreños para ir empezando su camino.


25


PROGRAMA CULTURAL

Día 6

Día 6

Ponte romana

Apertura de postos

12:00 - 20:00 h Construción dunha balsa indíxena Exposición de alimentos e produtos da época. Instrución militar Asociación Tir Na N´og Ruta vía XIX romana desde Santalla de Bóveda ata o Burgo Saída: dende Santalla de Bóveda ás 11:00 h Inscricións: correo@spql.es Asociacións Senatus Lucus Augusti, Vestal es de Lucus Augusti, Pax Romana e Clan de Breogán

Obradoiros Asociacións Cohors X Urbanae e Terra Cópora (11:00 a 14:00 h.) Asociacións Caetra Lucesium e Asemblearias de Lucus (17:00 a 21:30 h.)

Días 5, 6 e 7

Das 11:00 ás 14:00 h e das 17:00 ás 21:30 h

Vello Cárcere IV Encontro de Moda, Vestimenta, Artesanía e Produtos da Época Romana Inscrición ata o 25 de abril en: xuventude@concellodelugo.org

Día 5

Das 17:00 ás 21:30 h Apertura do encontro

(Postos de coiro, teas, xoiería, alimentación…

21:00 h

Desfile de tropas Asociación Cohors III Lucensium

26

Das 11:00 ás 14:00 h e das 17:00 ás 21:30 h

Lugo

20.00 h

Desfile de Tropas Asociación Guardia Pretoriana

Día 7

Apertura de postos

Obradoiros Asociacións Lucus Equites e Ara Roma (11:00 a 14:00 h.)

13:00 h

Desfile de tropas Asociación Sal esiani Luci Augusti

18:00 h

Cantiño Nemesio Cobreros Mostra de moda e vestimenta da época romana


27


PROGRAMA CULTURAL Do día 10 ao 22

Día 17

Exposición Cohors Annus X Asociación Cohors III Lucensium

Pr. Maior Degustación e venda de pan romano

MIHL, Museo Interactivo da Historia de Lugo

Día 11 20.00 h

Vello Cárcere “A medicina en Roma”

AFAPAN (Asociación de Fabricantes de Panda Provincia de Lugo) Inicio Camiño de Santiago Asociación Guardia Pretoriana Máis info: pretorianoslugo@gmail.com

Asociación Caetra Lucensium

Día 20

Día 13

Museo Portamiñá

11:00 - 14:00 h

17:00 - 20:00 h

Obradoiro de Modelado en barro Inscrición no 010 ata cubrir cabida

Festa de BeltaIne Beltayne marca a metade do ano celta, festexada en maio, representa o inicio da luz, do calor, dos brotes de vexetación que alimentan o gando…, acéndense lumes, recóllense herbas... Acéndense lumes purificadores onde pides os teus desexos e deixas que o fume leve a túa petición aos deuses. Sae ao campo, busca fadas, elfos...

17.00 - 20.00 h

16:00 - 22:00 h

Campo Castelo xogos romanos

Paseo do Miño

> Música tradicional celta > Invocación do druida ás árbores sagradas > Celebración dunha voda > Elaboración de sacos de herbas > Plantación dunha árbore símbolo de protección do Arde Lvcvs > Queimada Asociacións Mercenarios Gala icos e Clan de Breogán

Do 13 de maio ao 17 de xuño 17:00 - 20:00 h

(Sábados) Casa da Xuventude Obradoiros de elaboración de traxes para a festa Arde LVcV s

28

11:00 - 14:00 h

Lugo

Parque de Frigsa xogos romanos Asociación Asembl earias de Lucus Augusti

17.00 - 20.00 h Asociación Civitas Lucensis

17.00 - 20.00 h Pr. Maior

Obradoiros Vestalia, reto de purificación e mola salsa Asociación Vestal es de Lucus Augusti

Día 21

9:00 - 14:00 h MIHL

Final Xogos romanos de taboleiro Obradoiros Asociacións Cohors III Lucensium, Trebas Galaicas, Cohors X Urbanae, Pax Romana e Lucus Equites


29


PROGRAMA CULTURAL Do 22 de maio ao 9 de xuño Visitas das 17:00 ás 20:00 h Salón do Colexio Divina Pastora Exposición de fotografía do Arde Lvcvs Organizada por Salesiani Luci Augusti

Días 23, 24 e 25 de maio 20:00 h

Vello Cárcere CICLO DE CINE ARQUEOLÓXICO Mañás dedicadas aos colexios (solicitar no 010)

Día 23

SECCIÓN: ROMA Tecnoloxía mineira romana: o ouro de Tresminas. 2015 Duración: 20 minutos. Produción: Arqueohoje, Portugal. Dirección: Rui Pedro Lamy. Idioma: portugués

Roma fóra de Roma Duración: 15 minutos. Produción: Altair4 Multimedia Italia. Dirección: Galifi, Pietro; Moretti, Stefano

Día 24

SECCIÓN: ANTES DOS ROMANOS, QUE? Os pobos guerreiros de Vasconia. 2015 Duración: 58 minutos. Produción: Signo Digital (España). Dirección: Josu Venero. Idioma: éuscaro/castelán.

Día 25

SECCIÓN: OU TRAS CULTURAS Naachtún, a cidade maia esquecida. 2016 Duración: 96 minutos. Produción: Films A Cinq (Francia). Dirección: Stéphane Bégoin. Idioma: francés.

Día 27

11.00 - 14.00 h Museo Portamiñá

Obradoiro de modelado en barro Inscrición no 010 ata cubrir cabida Andaina vías romanas Saída ás 11:00 h dende o Concello TORNEO Harpastum Paseo do Miño A partir das 17:00 h Demostracións do xogo laza e prendi Asociacións Caetra Lucensium, Mercenarios Galaicos e Guardia Pretoriana

Día 28

Ruta fluvial, Rato, Termas e Catedral Saída: 10:00 h dende o Centro de Interpretación Terras do Miño Asociacións Senatus Lucus Augusti, Pax Romana e Clan de Breogán

30

Lugo

17:00 - 20:00 h Pr. da Soidade

Tiro con arco Asociación Terra Cópora XVÑO Quincena GastroRromana

(Ars Magirica)

Día 11

Ruta río Azúmara - castro de Viladonga en Castro de Rei Saída: 10:00 h dende o Castro de Viladonga Asociacións Senatus Lucus Augusti e Cla n de Breogán

Do 19 de xuño ao 2 de xullo

Concurso de escaparatismo de temática romana e castrexa Bases no 010 ou en www.ardelucus.com

Día 23 20:00 h

Vello Cárcere Presentación do libro “Archienemigos de Roma” De Gabriel Castelló Ciclo de conferencias

Día 26

Castrexos: homes e mulleres coma ti e coma min Dona Mª del Mar Guerra Cid Periodista e Escritora

Día 27

Milites instrumenta Augustus: as armas que emprenderon o nacemento do Imperio D. Carmelo Fernández Ibáñez Arqueólogo

Día 28

O mundo funerario da época romana en LUCUS AU GUSTI D. Francisco Hervés Reigoso Arqueólogo


La Muralla deLugo

E

l corazón de Lugo, la antigua Lucus Augusti, está rodeado por una muralla romana con más de dos kilómetros de perímetro. Quien conozca las hermosas murallas medievales que se conservan en muchas ciudades europeas, quedará asombrado ante la enormidad de este monumento único; porque esta impresionante fortaleza urbana es la única que conserva íntegro su perímetro en los tres continentes por los que se extendió el territorio del Imperio Romano. Por esta razón, el 2 de diciembre del año 2000 la UNESCO inscribió oficialmente la muralla de Lugo en la lista de monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad,según el acuerdo tomado el 30 de noviembre anterior. Después de su incorporación al imperio romano mediante las llamadas Guerras Cántabras, la Gallaecia de la época se dividió en tres grandes circunscripciones o conventos jurídicos: el bracarense, el asturicense y el lucense. La tierra que actualmente llamamos Galicia

ocupa todo el territorio de la Gallaecia Lucense, una pequeña parte de la bracarense y otra más pequeña aún de la asturicense. Lucus Augusti fue una importante ciudad provincial, situada estratégicamente en un nudo de comunicaciones primordial; recordemos que -según cuenta Plinio-, de las minas de la Gallaecia, Roma obtenía diez mil libras de oro cada año. Y siendo como eran tiempos de la “pax romana”, era una ciudad abierta. Entre finales del siglo III y principios del IV, cuando la ciudad era ya tricentenaria, se realizó una reforma que desplazó ligeramente su planta hacia el norte, aunque siguió coincidiendo en su mayor parte con la ocupación primitiva. Pero eran tiempos críticos desde el punto de vista político y militar, y alrededor de Lugo se levantó una nueva y poderosa defensa: una impresionante muralla pétrea con 2.117 metros de circuito, coronada por 85 grandes torres semicirculares de entre diez y trece metros de diámetro, que originalmente se elevaban

Foto: Adri Pozuelo - Wikimedia Commons

dos plantas sobre el adarve, con grandes ventanas en cada una; las torres de flanqueo de las puertas tenían probablemente tres plantas. Todas o casi todas las torres tenían acceso desde el interior de la ciudad, por escaleras abiertas a media altura en el cuerpo de la muralla, que tal vez serían completadas por escaleras de madera móviles. Los lienzos de los muros entre las torres oscilan entre los 8,80 y los 16,40 metros de ancho; el espesor medio de los muros es de seis metros; el adarve, que ahora está entre los ocho y los doce metros por encima del suelo exterior, quedaría entonces a una altura más regular. Así era la muralla romana de Lugo, ciudad ahora bimilenaria. Pasaron diecisiete siglos, su función militar caducó, las torres fueron cayendo, excepto un resto en la Mosqueira, se abrieron nuevas puertas, la población se expandió extramuros... Pero el perímetro se conserva completo, y aún se pueden ver 71 cubos hasta el nivel del adarve que otorgan a esta tremenda fortaleza su carácter inconfundible. De las puertas originales se conservan tres con poca modificación, y una de ellas, la Puerta Miñá, casi como fue construida. Varias de las primitivas escaleras de acceso de la guarnición están hoy a la vista. El adarve, que tiene una anchura de unos cuatro metros, es un paseo tradicional extraordinario, al que se accede por escaleras relativamente modernas adosadas al paramento interior de la muralla. De día es el mejor mirador sobre el casco viejo; de noche, gracias a una discreta iluminación, es un poético paseo lleno de misterio.

Lugo

31


¿Qué visitar?

Foto: Diego Delso - Wikimedia Commons

LA CATEDRAL La actual catedral de Lugo es la segunda más grande de Galicia, después de la de Santiago de Compostela. Se empezó a construir en el año 1129, y conserva de la obra románica original los brazos del transepto, las tres naves con su triforio y la bella puerta Norte. Más tarde, los tres ábsides primitivos fueron sustituidos por cinco de estilo gótico y con deambulatorio. En el siglo XVIII se añadió una espléndida capilla barroca: la de la Virgen de los Ojos Grandes, obra de Fernando de Casas, arquitecto también de la fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago. La fachada es neoclásica. Son también notables el altar mayor neoclásico, con la exposición permanente del Santísimo Sacramento, la sillería del coro -hecho por Francisco de Moure a principios de siglo XVII-, y el claustro, también de Fernando de Casas, de principios del XVIII.

32

Lugo

LA IGLESIA DE SAN PEDRO Antiguamente del Convento de San Francisco, es uno de los mejores exponentes del gótico mendicante de Galicia. El claustro de este convento, de formas románicas, está hoy integrado en el Museo Provincial de Lugo. LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO Es otra excelente obra del gótico mendicante, vinculada otrora al convento de los dominicos, hoy de monjas de clausura. LA IGLESIA DE SAN FROILÁN Patrón de Lugo, es una obra barroca, así como la capilla de San Roque.

EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO Es considerado una obra maestra del barroco civil gallego. Se remató en 1738 y es obra de Lucas Ferro Caaveiro, discípulo del gran Fernando de Casas. EL PUENTE VIEJO SOBRE EL MIÑO Originariamente romano, fue reconstruido en la Edad Media, sufrió algunas modificaciones posteriores, y ha sido recientemente restaurado. LOS RESTOS DE LAS TERMAS ROMANAS Se conservan dentro de un balneario con hotel del siglo XIX.


Lugares de interés PLAZA MAYOR, donde está el edificio del Ayuntamiento, formada en el siglo XIX al disolverse el Antiguo Régimen y producirse la desamortización de los bienes eclesiásticos.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA MURALLA, con restos arqueológicos e instalación audiovisual. Anexo a la Oficina Municipal de Turismo, en la Plaza del Campo.

PLAZA DEL CAMPO, centro civil de Lugo en la Edad Media; y el contiguo barrio del Miño, que conserva la estrutura urbanística medieval.

CASA DE LOS MOSAICOS: musealización in situ de los restos de una gran domus romana.

PARQUE DE ROSALÍA DE CASTRO, dedicado a la poetisa nacional gallega. CALLES DE LA REINA, PROGRESO, SAN MARCOS... que corresponden al urbanismo de la época isabelina y de la Restauración, dominado por el modo de vida burgués.

CENTRO ARQUEOLÓGICO DE SAN ROQUE: musealización in situ de los restos de una necrópolis romana. SALA DE EXPOSICIONES “PORTA MIÑÁ”, con restos arqueológicos del Lugo romano, junto a la Puerta Miñá, la mejor conservada de la muralla.

MUSEOS:

DOMUS DEL MITREO: musealización in situ de los restos de una casa romana con un notabilísimo templo de Mitra.

MUSEO PROVINCIAL DE LUGO, rico en restos epigráficos y escultóricos romanos, y con una importantísima colección de orfebrería prerromana, de la Edad de Bronce y de la Cultura de los castros. Ubicado en la Plaza de la Soledad.

MUSEO DIOCESANO, en el triforio de la Catedral, con arte religioso e importantes restos arqueológicos como el Crismón de Quiroga y los relieves visigóticos de las Saamasas.

CERCA DE LUGO: CASTRO DE VILADONGA: espectaculares restos de una aldea fortificada de la cultura de los castros, que dominaba Galicia antes de la conquista romana y que siguió floreciendo aún durante varios siglos. Con un excelente museo temático. TEMPLO ROMANO DE SANTA EULALIA DE BÓVEDA: pequeño recinto con una piscina central, relacionado con el culto a las aguas. Se trata de un monumento con escasísimos paralelos en el territorio del Imperio. Soterrado durante siglos, fue descubierto en 1926, y conserva unas ricas pinturas murales tardorromanas en la bóveda. EL RÍO MIÑO, al pie de Lugo, y sus afluentes el Rato y el Mera, definen un territorio inmediato a la ciudad con espléndidos paisajes agrarios, abundante en robledales y fragas (bosques mixtos de árboles caducifolios).

MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO (MIHL), de reciente creación, en un vanguardista edificio soterrado en el Parque de la Milagrosa.

Lugo Foto: Diego Delso - Wikimedia Commons

33


Braga


B

racara Augusta, a cidade fundada pelos romanos há mais de dois mil anos, deixou marcas ineludíveis na morfologia da nossa cidade. Graças a longas décadas de escavações e investigação, a nossa cidade vai progressivamente assumindo expondo aos vindouros as marcas do seu passado. Pelo facto de Bracara Augusta se ter assumido como a mais relevante urbe romana no atual território nacional, a imagem de Braga e dos bracarenses aparece inevitavelmente vinculada a Roma e ao seu legado. Os vestígios da civilização romana que vão aparecendo à luz do dia são a base de uma descoberta, que se completa anualmente com a Braga Romana, o momento privilegiado para reviver os tempos da opulenta Bracara Augusta!

A Braga Romana afirma-se já como a principal recriação histórica do período romano realizada no nosso país, realidade apenas possível graças ao empenho de centenas de associações, instituições de ensino, comerciantes, entre outras entidades relevantes na vida da nossa cidade. Bem haja a todos os bracarenses que tornam realidade, com a sua entrega e dedicação, este particular momento do ciclo anual da nossa cidade. Entre 24 e 28 de Maio entramos na máquina do tempo, trajamos a rigor e voltamos a ser orgulhosos bracaraugustanos na sua Roma à moda portuguesa! Bracara Augusta espera por si! Lídia Dias Vereadora da Cultura

36

Braga


37


38


BRAGA ROMANA

Reviver Bracara Augusta

Fotos Braga Romana: Hugo Delgado

B

racara Augusta foi uma cidade, fundada há mais de dois mil anos por César Augusto e que foi a capital da província romana da Galiza (Gallaecia). O evento “Braga Romana” faz parte da estratégia de recuperação da história e do património de Bracara Augusta. Realiza-se em 2017, a XIV Edição desta recriação histórica, que integra a reconstituição ao vivo de atividades económico-sociais alusivas à época, através da instalação de um mercado romano. Nas ruas do centro histórico o público encontra variadíssimas propostas de animação de rua com cortejos, espetáculos diurnos e noturnos, representações teatrais de época, e a atuação de artistas ambulantes de música e circo. Esta iniciativa é uma oportunidade para Braga mostrar o valioso património romano que possui, nomeadamente o núcleo museológico das Termas Romanas, o Teatro, a Fonte do Ídolo, a Domus da Sé e o Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa. LYCEUS ROMANUS (ÁREA PEDAGÓGICA) LARGO S. JOÃO DO SOUTO Na Casa Romana, instalada no Largo S. João do Souto, os visitantes podem encontrar a Schola Romana onde aulas de Latim, aulas de Filosofia, Teatro de Marionetas ‘Titus… e a conta dos dias’ e Oficinas de Mosaico, Argila e Pintura estão disponíveis para escolas, famílias e para o público em geral. Também os Jogos Romanos de Tabuleiros marcam presença diária na dinamização desta Domus. Deste espaço sairão diariamente visitas guiadas ao património romano visitável nomeadamente à Fonte do ídolo, Termas Romanas e Domus da Escola Velha da Sé. PLATEA OFICIORUM (ARTES E OFÍCIOS) LARGO S. JOÃO DO SOUTO Recriação e trabalho ao vivo de diferentes oficinas e produtos. O Ferreiro, a Perfumaria, o Marceneiro, a Tinturaria, a Cunhagem de Moedas e a Escrita, levam os visitantes a usufruir de um verdadeiro quotidiano imperial romano.

Braga

39


BESTIARUM LOCUS (EXPOSIÇÃO E DEMONSTRAÇÕES DE CETRARIA, CAVALOS E CÃES) LARGO S. JOÃO DO SOUTO Exposição de aves de presa (águias, falcões e noturnas), a arte de cuidar, treinar para a caça e a demonstração de voos. Exposição de cavalos e circuitos pelo mercado. Momentos de interação com o público. SPATIUM LUDICUM (ESPAÇO LÚDICO PARA CRIANÇAS E FAMÍLIAS) ESCOLA BÁSICA S. JOÃO DO SOUTO Neste espaço estarão disponíveis jogos e serão dinamizadas actividades pedagógicas onde se destaca a CREPUNDIA, área de brinquedos romanos. Horário: 24 a 28 de maio das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00.

40

Braga

CASTRA LEG. VI VICTRIX (ACAMPAMENTO MILITAR) LARGO DO PAÇO Dinamizado pela Equipa Espiral, representa o quotidiano de um legionário na “Legio VI Victrix”, legião presente em Bracara Augusta no tempo do César Augusto. Neste local podem ser apreciadas indumentárias, armamento, encenações de exercícios e técnicas de combate. Realizam-se visitas guiadas todos os dias: 24 de maio às 15h30; 25, 26, 27 e 28 de maio às 11h00 e às 15h30. No dia 28 de maio, na hora de almoço e jantar os visitantes podem assistir à confeção de uma típica refeição romana legionária.


41


VILLA RUSTICA TERMAS ROMANAS DA CIVIDADE O visitante pode usufruir da recriação de vários ofícios como: Cozinha/Padaria, Cuidados Corporais, Tratamentos Medicinais, Cultivo de Ervas Aromáticas, Artes Decorativas incluindo um responsável pela troca de Moeda. Pode ainda apreciar uma exposição de animais de quinta e interagir com cavalos, burros, galinhas, patos, coelhos, cabritos ovelhas e gansos. TABERNACULUM MARTIS VENERISQUE (TENDA DE MARTE E VÉNUS) PRAÇA MUNICIPAL O Deus da Guerra e a Deusa do Amor estão representados neste espaço onde há animação, a horas marcadas, vivenciando-se aí as peripécias do quotidiano dos Bracaraugustanos.

42

Braga

MERCATUS ROMANUS (ARTESÃOS E MERCADORES) Por várias ruas do centro histórico, o Mercatus Romanus expande-se e nele podem ser apreciados e adquiridos vários produtos como metais, olaria, tecelagem, bijuteria, cestaria, vidro, cantaria, couro, marcenaria, produtos naturais e alimentares. DOMUS CIBORUM (ÁREAS DE ALIMENTAÇÃO) Nas “tabernas”, distribuídas pelo Largo das Carvalheiras, Largo de S. Paulo e Largo de S. Tiago podem ser apreciados vários petiscos de inspiração ou receita romana.


43


PROGRAMA

DIA 24 quarta-feira 10h00 | Cortejo

“LUDI LITTERARII”

Pueri (Crianças): Avenida da Liberdade, Largo Barão S. Martinho, Rua do Souto, Rua Justino Cruz, Rua Eça de Queirós e Praça Municipal. Juvenes (Jovens): Termas Romanas da Cividade, Rua do Matadouro, Largo das Carvalheiras, Rua D. Paio Mendes, Rua D. Frei Caetano Brandão, Rua D. Diogo de Sousa, Rua da Misericórdia e Praça Municipal.

14h00 | Rossio da Sé

“OCTÁVIO CÉSAR AUGUSTO - OS SÍMBOLOS E O IMPÉRIO” Segredos revelados sobre a estátua de Octávio César Augusto. Encenação de José Miguel Braga

15h00 | Visita Guiada e Encenada à Domus e à Fonte do Idolo “A DOMUS E OS DEUSES”

São os deuses da casa que tomam conta da situação ou que, pelo menos, a imaginam. O problema é quando eles aparecem e se põem a magicar connosco a ver. “OS AMORES DA FONTE DO ÍDOLO” Ela era bracara e ele romano. Assim se chamam, aliás. Perdem-se de amores na Fonte do Ídolo. - Ó que bela história sabia, a deusa Nabia! Texto de José Miguel Braga Sujeita a pré-inscrição no Lyceus Romanus

15h00 | Teatro | Largo D. João Peculiar “AMOR DOS MARES”

O romance mitológico entre o Deus Neptuno e a prometida Ninfa Salácia.

15h30 | Teatro Cómico | Rossio da Sé “TRISTONHUS MALFADONHUS”

O lanista mais azarado de todo o Império.

44

Braga


45


PROGRAMA 17h00 | Teatro de Marionetas | Largo D. João Peculiar “RÓMULO E REMO – O PRIMEIRO REI DE ROMA”

Sabes quem foi o primeiro Rei de Roma? Os gémeos Rómulo e Remo irão renascer, em forma de marionetas, para esclarecer toda esta história.

18h00 | Bailado | Rossio da Sé “O JULGAMENTO DAS DEUSAS”

No Jardim das Hespérides as ninfas dançam com leveza e alegria… Páris, apesar de príncipe, é um jovem e humilde pastor, na flor da vida e descomprometido do poder das deusas que o tentam seduzir. Será ele o juiz, ordenado por Júpiter que decidirá qual a merecedora do pomo de ouro destinado à mais bela…

19h30 | Praça Municipal

TABERNACULUM MARTIS VENERISQUE Tenda de Marte e Vénus Veneração e Rituais de Oferenda aos Deuses do Olimpo.

21h00 | Praça Municipal

TABERNACULUM MARTIS VENERISQUE Tenda de Marte e Vénus Luta de Gladiadores.

22h00 | Rossio da Sé

“ACTIO CONDENDI BRACARAM AUGUSTAM” RITO FUNDACIONAL DE BRACARA AUGUSTA

“A DOMUS E OS DEUSES” “OS AMORES DA FONTE DO ÍDOLO” Sujeita a pré-inscrição no Lyceus Romanus

15h00 | Rossio da Sé

“A ARCA DA FORTUNA” Uma comédia recheada de peripécias.

16h00 | Bailado | Rossio da Sé “O JULGAMENTO DAS DEUSAS”

No Jardim das Hespérides as ninfas dançam com leveza e alegria… Páris, apesar de príncipe, é um jovem e humilde pastor, na flor da vida e descomprometido do poder das deusas que o tentam seduzir. Será ele o juiz, ordenado por Júpiter que decidirá qual a merecedora do pomo de ouro destinado à mais bela…

16h30 | Largo D. João Peculiar

I CONCURSO DE ESTANDARTES – “VEXILLA” Concurso que visa premiar o Melhor Estandarte para participar no cortejo triunfal “Bracara Augusta Triunphalis”.

18h00 | Largo das Carvalheiras “DE RE COQUINARIA”

Concurso que visa premiar o Melhor Menu do Mercado.

Todas as novas cidades fundadas por Roma eram precedidas por um ritual imperioso que sagrava o território e o delimitava, lançando as bases do seu ordenamento. Iniciado por altos sacerdotes, o ritual culmina com o pronunciar do nome da divina urbe de Bracara Augusta, e o protagonismo das “filhas” da deusa Vesta, que acenderão e protegerão o fogo sagrado da cidade para toda a eternidade.

18h00 | Teatro | Largo D. João Peculiar

22h30 | Largo D. João Peculiar “DEMUUS”

Seguindo a saudação “Ave Caesar morituri te salutant” os Gladiadores em busca de perdão lutam pela sobrevivência.

Espetáculo de dança e fogo sobre o imaginário do bem e do mal, do divino e do profano, protagonizado por dois seres diabólicos.

22h30 | Rossio da Sé

23h00 | Rossio da Sé

Recriação de uma Assembleia Senatorial para discutir as questões do quotidiano de Bracara Augusta.

COMBATE DE GLADIADORES Seguindo a saudação “Ave Caesar morituri te salutant” os Gladiadores em busca de perdão lutam pela sobrevivência.

DIA 25 quinta-feira 10h30 | Teatro de Marionetas | Largo D. João Peculiar “RÓMULO E REMO – O PRIMEIRO REI DE ROMA”

Sabes quem foi o primeiro Rei de Roma? Os gémeos Rómulo e Remo irão renascer, em forma de marionetas, para esclarecer toda esta história.

10h30 | Teatro Cómico | Rossio da Sé “TRISTONHUS MALFADONHUS”

O lanista mais azarado de todo o Império.

“OS MISTÉRIOS DE ÍSIS E DE OSÍRIS”

Espetáculo de culto sobre a união da Terra e do Céu.

19h00 | Rossio da Sé

COMBATE DE GLADIADORES

“SENATUS BRACARAE AUGUSTAE”

23h00 | Espetáculo de Danças e Fogo | Largo S. João do Souto “ORIENTAL ENSEMBLE”

Um mercador viajante monta acampamento para pernoitar, depois de uma longa jornada, sob o pôr-do-sol do Oriente e a aragem quente do deserto. Adormece, entrando num sonho místico de música, cor, movimento e fogo, repleto de magia e fantasia dos contos orientais.

DIA 26 sexta-feira 09h00 | Museu D. Diogo de Sousa VIII TORNEIO DE JOGOS ROMANOS DE TABULEIRO Às 12h30 entrega de Prémios no Largo S. João do Souto.

11h00 | Rossio da Sé

10h30 | Teatro de Marionetas | Largo D. João Peculiar

Segredos revelados sobre a estátua de Octávio César Augusto. Encenação de José Miguel Braga

Sabes quem foi o primeiro Rei de Roma? Os gémeos Rómulo e Remo irão renascer, em forma de marionetas, para esclarecer toda esta história.

“OCTÁVIO CÉSAR AUGUSTO - OS SÍMBOLOS E O IMPÉRIO”

46

15h00 | Visita Guiada e Encenada à Domus e à Fonte do Idolo

Braga

“RÓMULO E REMO – O PRIMEIRO REI DE ROMA”


Braga

47


PROGRAMA 10h30 | Teatro Cómico | Rossio da Sé

21h30 | Cortejo Triunfal

O lanista mais azarado de todo o Império.

Itinerário: Largo Barão de S. Martinho, Rua do Castelo, Rua dos Capelistas, Praça Ferreira Salgado, Rua do Souto, Rua da Misericórdia, Praça Municipal.

“TRISTONHUS MALFADONHUS”

11h00 | Rossio da Sé

“OCTÁVIO CÉSAR AUGUSTO - OS SÍMBOLOS E O IMPÉRIO” Segredos revelados sobre a estátua de Octávio César Augusto. Encenação de José Miguel Braga

11h00 | Largo D. João Peculiar COMBATE DE GLADIADORES

Seguindo a saudação “Ave Caesar morituri te salutant” os Gladiadores em busca de perdão lutam pela sobrevivência.

15h00 | Visita Guiada e Encenada à Domus e à Fonte do Idolo “A DOMUS E OS DEUSES” “OS AMORES DA FONTE DO ÍDOLO” Sujeita a pré-inscrição no Lyceus Romanus

15h00 | Teatro Cómico | Termas Romanas POESIA ÉPICA

Poetas encomendados pelo Imperador param entreter quem passa, divagam na própria loucura das suas palavras.

19h00 | Praça Municipal

TABERNACULUM MARTIS VENERISQUE Tenda de Marte e Vénus Veneração e Rituais de Oferenda aos Deuses do Olimpo.

48

Braga

“BRACARA AUGUSTA TRIUMPHALIS”

23h30 | Largo D. João Peculiar

“A MUMIFICAÇÃO DE RAM ZAHZ, O MERCADOR EGÍPCIO” Comédia que retrata uma aflitiva e desastrada tentativa de cumprir os rituais de mumificação de um importante mercador da província longínqua do Egipto.

24h00 | Rossio da Sé “SOLESTICIO”

Espetáculo de dança e fogo que representa ciclo anual das colheitas num sonho místico de música, cor e movimento.

DIA 27 sábado 09h30 | Visita Guiada

BRAGA ROMANA ESCONDIDA Ponto de Encontro: Largo S. João do Souto | Fórum Paedagogicum Esta visita pretende dar a conhecer os espaços arqueológicos já devidamente musealizados ou em fase de musealização, que por motivos diversos ainda se encontram longe do olhar do público. A visita terá início na Fonte do Ídolo, às 10h00, com uma intervenção teatral “Feminae Fontem Petunt” | “As Mulheres vão à Fonte”. Inscrições: gab.arqueologia@cm-braga.pt


Braga

49


PROGRAMA 10h00 | Fonte do Ídolo

17h00 | Acampamento Militar

Teatralização: As mulheres vão à fonte.

Marcus Vipsanius Agrippa general romano, após conquistar com as suas legiões o noroeste da Peninsula Ibérica e instalar, segundo a vontade do imperador, a Pax Augusta, decide visitar a recém-fundada Bracara Augusta e a legião VI Victrix. A legião e os Bracaraugustanos recebem-no com um espetáculo digno da pompa de um general legado pelo imperador César Augusto.

“FEMINAE FONTEM PETUNT”

10h00

VISITA GUIADA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA Visita à Braga Romana e aos sítios arqueológicos. Informações: info@adocpt.org

10h30 | Teatro de Marionetas | Largo D. João Peculiar “RÓMULO E REMO – O PRIMEIRO REI DE ROMA”

17h30 | Largo S. João do Souto “MAGISTER ET DISCIPULI”

Teatralização: O professor à procura de alunos.

18h00 | Termas Romanas do Alto da Cividade

Sabes quem foi o primeiro Rei de Roma? Os gémeos Rómulo e Remo irão renascer, em forma de marionetas, para esclarecer toda esta história.

“AO ENCONTRO DO TEMPO PERDIDO NAS TERMAS DA CIVIDADE”

11h00 | Rossio da Sé

Espetáculo teatral com encenação de José Miguel Braga, pelo Grupo de Teatro PIF’H.

“OCTÁVIO CÉSAR AUGUSTO - OS SÍMBOLOS E O IMPÉRIO” Segredos revelados sobre a estátua de Octávio César Augusto. Encenação de José Miguel Braga

19h00 | Museu D. Diogo de Sousa

11h30 | Bailado | Rossio da Sé

Comédia que relata o relacionamento amoroso de Júpiter por uma mortal Alcmena, casada com o general Anfitrião. Todo o enredo de peripécia dará origem ao nascimento do herói Hercules. Espetáculo teatral com a encenação de Miguel Marado, pela Nova Comédia Bracarense.

“O JULGAMENTO DAS DEUSAS”

No Jardim das Hespérides as ninfas dançam com leveza e alegria… Páris, apesar de príncipe, é um jovem e humilde pastor, na flor da vida e descomprometido do poder das deusas que o tentam seduzir. Será ele o juiz, ordenado por Júpiter que decidirá qual a merecedora do pomo de ouro destinado à mais bela…

12h30 | Rossio da Sé

“AMPHITRUO” TEATRO CLÁSSICO “O ANFITRIÃO” DE PLAUTO

18h30 | Praça Municipal

TABERNACULUM MARTIS VENERISQUE

ENTREGA DE PRÉMIOS DO III CONCURSO DE MONTRAS

Tenda de Marte e Vénus Banho dos Imperadores e Recriação das Thermae.

Concurso que visa premiar a melhor Montra Romana do centro histórico da cidade.

18h30 | Praça Municipal

15h00 | Visita Guiada

“A ÁGUA EM BRACARA AUGUSTA” Ponto de Encontro: Fonte do Ídolo Nesta visita guiada vamos conhecer o papel da água como património de Braga e a sua importância para a cidade romana de Bracara Augusta. A diversidade do património arqueológico, relacionado com a cidade romana dos séculos I ao IV, remete-nos para as arquiteturas e usos diferenciados que podemos encontrar em qualquer cidade do Império Romano. Para entender o papel da água do ponto de vista simbólico e sagrado, assim como a utilização pública e uso privado, visitaremos a Fonte do Ídolo, a Cloaca na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, a Domus da Escola Velha da Sé, o Aqueduto das Termas e as Termas do Alto da Cividade. Inscrições limitadas a 30 participantes em : cultura@cm-braga.pt Org.: Nova Acrópole, Município de Braga e Alunos de Arqueologia Universidade do Minho

15h00 | Visita Guiada e Encenada à Domus e à Fonte do Idolo “A DOMUS E OS DEUSES” “OS AMORES DA FONTE DO ÍDOLO” Sujeita a pré-inscrição no Lyceus Romanus

16h00 | Teatro Cómico |Praça Municipal “TRISTONHUS MALFADONHUS”

O lanista mais azarado de todo o Império.

50

RECEÇÃO AO GENERAL “MARCUS VIPSANIUS AGRIPPA”

Braga

TABERNACULUM MARTIS VENERISQUE Tenda de Marte e Vénus Mercado de Escravos e Inscrição dos Cativos para os Bellum Ludos.

21h00 | Largo S. João do Souto “ANCILLAE”

Uma família romana em decadência estabelece-se numa nova cidade do Império, após a morte de um elemento da família. Tentando estabelecer-se entre a nova elite o seu último sobrevivente parte, certa noite, para uma festa deixando as suas Ancillae a cargo dos seu afazeres na Domus. É então que se conhece a história de cada uma: doença, tentativas de fuga, vinganças, obediência, sofrimento, amizade, compaixão… as verdadeiras naturezas do ser humano. Espetáculo teatral com encenação de Bruno Laborinho, pelo Grupo de Teatro Planalto.

21h30 | Bailado | Rossio da Sé “SALOMÉ”

“… Antes não tivesse eu ousado pousar o meu olhar em tao soberba das criaturas que derrete até o coração do mais frio e calculista centurião romano…”

22h00 | Praça Municipal “HÉLIUS, O DEUS SOLAR”

Homenagem àquele que cavalga o céu azul celeste, que traz a luz e o calor, que faz brotar as plantas e amadurecer os frutos Espectáculo de luz e cor, com uma interacção multidisciplinar entre a dança, acrobacias aéreas, combates de gladiadores, cavalos e manipulação de fogo.


Braga

51


PROGRAMA

23h00 | Largo D. João Peculiar

DIA 28 domingo

Espetáculo de dança e percussão oriental alusivo ao Mito de Fénix.

08h30 |

“MITO DE FENIX”

23h00 | Rossio da Sé “CULTUS VESTAE”

Espetáculo que ritualiza o fogo sagrado da Deusa Vesta.

23h30 | Rossio da Sé

COMBATE DE GLADIADORES Seguindo a saudação “Ave Caesar morituri te salutant” os Gladiadores em busca de perdão lutam pela sobrevivência.

CAMINHADA NA VIA ROMANA XVII Ponto de Encontro: Praça Conde de Agrolongo (em frente ao edifício Convento do Pópulo) Caminhada orientada ao longo da Via Romana XVII, no troço compreendido entre o Castelo de Lanhoso (Póvoa de Lanhoso) e a cidade de Braga, tem como objetivo a divulgação do riquíssimo património romano do concelho de Braga. Tem início, com a receção dos participantes na Praça Conde de Agrolongo, de onde se partirá, às 09h00, em autocarro em direção ao Castelo da Póvoa de Lanhoso. A “Caminhada na Via Romana XVII” com distância estimada em 12 Km terá o seu término por volta da 13:00, nas Termas Romanas do Alto da Cividade. Inscrições limitadas: gab.arqueologia@cm-braga.pt Apoio: Katavus | Colaboração: Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso

52

Braga


PROGRAMA 10h30 | Teatro de Marionetas | Largo D. João Peculiar

15h00 | Museu D. Diogo de Sousa

Sabes quem foi o primeiro Rei de Roma? Os gémeos Rómulo e Remo irão renascer, em forma de marionetas, para esclarecer toda esta história.

Uma família romana em decadência estabelece-se numa nova cidade do Império, após a morte de um elemento da família. Tentando estabelecer-se entre a nova elite o seu último sobrevivente parte, certa noite, para uma festa deixando as suas Ancillae a cargo dos seu afazeres na Domus. É então que se conhece a história de cada uma: doença, tentativas de fuga, vinganças, obediência, sofrimento, amizade, compaixão… as verdadeiras naturezas do ser humano. Espetáculo teatral com encenação de Bruno Laborinho, pelo Grupo de Teatro Planalto.

“RÓMULO E REMO – O PRIMEIRO REI DE ROMA”

11h00 | Rossio da Sé

“OCTÁVIO CÉSAR AUGUSTO - OS SÍMBOLOS E O IMPÉRIO” Segredos revelados sobre a estátua de Octávio César Augusto. Encenação de José Miguel Braga

11h30 | Domus da Sé “OTIUM ROMANUM”

Encenação do Ócio Romano.

12h00 | Termas Romanas

COMBATE DE GLADIADORES Seguindo a saudação “Ave Caesar morituri te salutant” os Gladiadores em busca de perdão lutam pela sobrevivência.

“ANCILLAE”

15h00 | Visita Guiada e Encenada à Domus e à Fonte do Idolo “A DOMUS E OS DEUSES” “OS AMORES DA FONTE DO ÍDOLO” Sujeita a pré-inscrição no Lyceus Romanus

Braga

53


PROGRAMA 15h00 | Largo D. João Peculiar “DE FAMÍLIA MEA”

Concurso que visa premiar a família que melhor recrie uma ‘Família Romana’. Informações/Inscrições: cultura@cm-braga.pt

16h00 | Termas Romanas DANÇAS ORIENTAIS

“ROMANAE NUPTIAE” CASAMENTO ROMANO

Um casamento romano era sinónimo de festa e alegria e, na grande maioria dos casos, de grandes alianças políticas e económicas. O ritual da cerimónia é recheado de momentos simbólicos da mitologia clássica, como também de notáveis partes lúdicas que durante o banquete deliciam os noivos e seus convidados.

22h00 | Largo D. João Peculiar

16h00 | Bailado | Largo D. João Peculiar

“ROMANORUM FUNERA” Funeral Romano

No Jardim das Hespérides as ninfas dançam com leveza e alegria… Páris, apesar de príncipe, é um jovem e humilde pastor, na flor da vida e descomprometido do poder das deusas que o tentam seduzir. Será ele o juiz, ordenado por Júpiter que decidirá qual a merecedora do pomo de ouro destinado à mais bela…

Após a morte, os romanos cumpriam o ritual de expor o corpo para velação pública. Seguia-se o cortejo fúnebre que, chorado por “carpideiras” e embelezado pela pompa, percorria as principais vias da cidade até ao local da cremação, onde aí cumpria a sua função de apoteose.

18h00 | Termas Romanas do Alto da Cividade

22h30 | Rossio da Sé

Espetáculo teatral com encenação de José Miguel Braga, pelo Grupo de Teatro PIF’H.

Um ritual Galaico de sacrifício para atingir o favor dos Deuses, tanto na guerra como nas colheitas e prever o destino através do sangue e da disposição dos elementos sacrificais.

“O JULGAMENTO DAS DEUSAS”

“AO ENCONTRO DO TEMPO PERDIDO NAS TERMAS DA CIVIDADE”

54

17h00 | Praça Municipal

Braga

“SACRIFÍCIO AOS DEUSES”


Braga

55


PROGRAMA 24 a 28 de Maio | ANIMAÇÃO DE RUA

Personagens inspiradas na mitologia romana, artes e ofícios e outras figuras do imaginário invadem a Opulenta Bracara Augusta e interagem por todo o Mercatus. Arenas de Rua, performances itinerantes de comédia grotesca, musica com Sons da Suévia, os Cabra Cega e os Udu’ó, rituais ao sol, tributos aos deuses, atores do Circus Maximus, malabares de fogo, desfiles, leituras de contos e lendas, aluguer de escravos, vendedores ambulantes e encantadores de serpentes, bailarinas deambulam pelas ruas e praças, honrando o Deus Lupercus e fazendo da Braga Romana uma paródia hilariante e um espetáculo mágico e fantasioso.

Poesia épica: Poetas encomendados pelo Imperador entretêm quem passa e divagam na própria loucura.

Mozarabes: Música e dança vinda das províncias a sul do Império. Aluguer de Escravos: Escravos vindos de todo o Império são apregoados e leiloados.

Taxi Romano – Liteira: Os visitantes podem alugar uma liteira transportada por escravos.

Patrulha da Legião: A Legião VI Vitrix realiza patrulhas pelo Mercado. Anyma: Um disforme corcunda e uma leprosa teimam em mostrar o lado mais rude e primário do ser Humano. Gladiadores: Seguindo a saudação ‘Ave caesar morituri te salutant’ os Gladiadores em busca de perdão lutam pela sobrevivência. Retiarius, Dimachaeri, Mirmillon, Tracio, Homoplachi, Scissor são alguns dos gladiadores que percorrem as ruas de Bracara Augusta.

56

Braga

Tudo por uma patrícia: Dois legionários lutam pelo amor de uma patrícia muito bela.

A arca da Fortuna: Na floresta há uma arca que põe à prova a natureza humana. Mimiambos: Farsaburlesca que representa costumes da época. Mistérios de Ísis e Osíris: Espetáculo de culto sobre a união da terra e do céu. Latrinae Publicae: Os cómicos latrineiros convidam o público a utilizar latrina ambulante. Filhas de Hades: Demónios e Espíritos, os seres do submundo e de Hades, que representam os medos do quotidiano romano. Rameiras de Baco: Mulheres, de cabelos ao vento e sorrisos inebriantes, exageradas e eufóricas, verdadeiras profissionais da sedução. Faunos e Ninfas: Criaturas fantásticas e ninfas da floresta. Arabesk: Danças que em jeito de oferenda à opulenta Bracara Augusta fazem representar as províncias do Norte de África. Druidas: Curandeiros ou médicos que percorrem o mercado com as suas poções. Vénus e Cupido: Espalham o amor por todo o mercado. Vigiles- Cohortes Vigilum: Zelam pela população garantindo que o fogo não estrague a festa Família Vroculis: Família de vendedores ambulantes contadores de histórias e lendas Pitus et Pavetus: Momentos cómicos ou vislumbre do teatro do império.


Astorga


La más histórica

de las recreaciones históricas

E

stamos en las proximidades del año 14 a. C., en Roma ejerce su poder absoluto Cayo Julio César Octaviano, más conocido en la actualidad como Octavio Augusto, primer emperador de Roma. En el final de las guerras cántabras (proceso bélico con el cual se cierra la conquista de la península ibérica frente a los pueblos norteños de astures y cántabros) la Legio X Gémina ubica su campamento en un cerro a los pies del monte Teleno entre los ríos Jerga y Tuerto, con el fin de controlar y pacificar la zona de transición entre astures cismontanos y transmontanos.

Este campamento militar da paso a un asentamiento permanente de carácter civil, que alcanza la consideración municipal y el perdurable nombre de Asturica Augusta (en honor del emperador gobernante en el momento de su fundación). Desde ese entonces, y debido a su proximidad a las grandes explotaciones auríferas peninsulares, Astúrica Augusta cobra una gran relevancia y sufre un intenso proceso de crecimiento, hasta el punto de que Plinio “el viejo” en el año 73 d.C. la denomina urbs magnifica (ciudad magnífica). Dos mil años después, en 1986, la ya actual ciudad de Astorga, decide conmemorar tan relevantes acontecimientos históricos. Por un lado se celebra el “I Congreso internacional Astorga romana” en el cual se dan cita personajes del calado de A. Tranoy, Juan Manuel Abascal Palazón, Claude Domergue y Juan Manuel Roldan Hervás. Por otro lado, y por iniciativa popular, la agrupación de carnaval “Los Maragatos” decide rememorar ese glorioso pasado de Astorga celebrando un original circo romano, donde los participantes y público acuden intentando vestirse al uso de los romanos y en el cual se entroniza a Emilio “El Pertiguero” como Cesar, primer integrante de una peculiar dinastía. La acogida ciudadana de estos eventos fue total, de tal manera que se decide su repetición en años venideros, dando inicio de esta forma y gracias al apoyo del Ayuntamiento de la ciudad, a la fiesta que desde hace treinta años se viene realizando. En esos años, la festividad estaba integrada en las fiestas patronales de Santa Marta, como antesala en el sábado de la tan conocida “Noche

58

Larga”. El acto central era el mentado circo romano, donde dos equipos de jóvenes se medían en una suerte de gymkhana deportiva cuyo objetivo no era tanto la victoria sino el divertimento del público, sucediéndose así una consecución de pruebas como carreras de literas o duelos de cuadrigas, hasta el punto de usar en alguna ocasión vaquillas cual “fieras circenses”. El acto se desarrollaba en la plaza de San Roque, a los pies del lienzo sur de la muralla astorgana donde se abarrotaba gran parte del público, como también sucedía en la aledaña Cuesta del Postigo. Tras el circo se llevaba a cabo la famosa “cena romana”, donde las personas que acudían con la indumentaria de época celebraban un multitudinario banquete a la usanza romana en el jardín de la Sinagoga. Durante este día se daba un colorido y pintoresco ambiente festivo, único hace tres décadas, en el cual se veía sumergida toda la actividad de la ciudad. En 1990 fallece “Emilius II Pertiguerus”, el que fuera primer césar. Recibe un funeral acorde a la dignidad de su papel, y a pesar de las tristes circunstancias, la ciudad se sobrepone a la pérdida dando continuidad a la festividad. Es José María

Astorga

Ramos, conocido relojero de la ciudad, quien asume la labor y accede al imperial puesto como “Josefus Orologius I” puesto en el cual permanecería durante veinticinco años, representando a Astorga como su máxime figura romana. En este mismo año aparece el “mercado romano” que permanece hasta nuestros días aunque haya recorrido muy diferentes localizaciones a lo largo de su trayectoria, desde su inicio en el Jardín de la Sinagoga, pasando por la plaza Santocildes y el parque del Melgar. Comienza el concurso de catapultas, que se realizaría también en muy diversas ubicaciones y en donde los aficionados ingenieros romanos pugnaban el lunes en una serie de lanzamientos de sabrosos proyectiles (sandías) intentando alcanzar la distancia más larga.


59


Años más tarde se trasladó el desarrollo del circo de la Plaza de San Roque a la plaza de toros, alcanzándose una mayor semejanza en aspecto a un anfiteatro, también se intercalaron espectáculos (desarrollados muchos de ellos por la compañía astorgana “A Ras De Suelo”) entre las diferentes pruebas y uno de los equipos pasaría a desempeñar el papel de “bárbaros” que posteriormente serían mejor denominados como astures. Es en este momento cuando el circo adquiere el formato que perdura hasta la actualidad.

60

Astorga

Hace 15 años, se produce un punto de inflexión cualitativo y cuantitativo de la fiesta: aparecen los astures. Un colectivo de astorganos encabezados por Fernando Barriales Carro, simultáneamente a la iniciativa de un grupo de jóvenes que conformarían los “Guerreros de Finn” y que cumplirían su papel como competidores astures en el circo durante varios años, dan comienzo a esta tendencia. La revaluación histórica de la fiesta hace ver a estos promotores lo indispensable de representar el componente indígena que se opuso a Roma, así como su importancia poblacional, social y cultural durante la ocupación del Imperio. De esta manera un pequeño contingente acude en aquel entonces con indumentaria apropiada al respecto para dar forma a una “hinchada” astur del circo romano. Nace la figura del caudillo astur, némesis del césar, desempeñada por primera vez por “KeKiliayus”.


El grupo denominado Amacos (histórico nombre de la tribu oriunda en el territorio de Astorga) se disgregó dando origen a varias tribus presentes hoy, como los Orniacos y los Ambactos, y a la sustitución en el título del caudillo por parte de Eusebio García Martínez, “Sebius”, actual figura del príncipe astur. En el mercado romano los Guerreros de Finn establecen un prototipo de asentamiento castreño, con una torre de vigilancia, proyecto piloto que desembocará en la creación del campamento astur-romano. En 2005 tras la ya consolidada presencia de los astures, la festividad cobra tal calibre que desde el consistorio se decide desvincular de las fiestas patronales. De esta manera adquiere entidad propia como la fiesta de “Astures y Romanos de Astorga”, quedando fijada en el calendario para su celebración la última semana de julio de todos los años. Los astures se organizan entorno a tribus, siendo las primeras las ya citadas a las que se suman los Guigurros y Lancienses; los desde siempre presentes romanos en “civitas” y legiones, como la Legio X gémina o la domus victrix. Todos los grupos astures se articulan para generar una aldea castreña y los romanos hacen lo propio dando origen a un campamento romano. Ambos se ubican en el incomparable entorno del parque del Melgar con el fondo del lienzo norte de la muralla de la ciudad y a escasos metros del eje monumental, convirtiéndose este enclave en el más significativo de la fiesta. Es en esta década cuando se suceden la aparición de actos teatralizados realizados por los grupos, tanto astures como romanos, que muestran los eventos relevantes de la historia o bien actividades cotidianas de ese pasado, ganando peso el aspecto recreacionista. En la década del 2010 se introduce en programa diversos ciclos de ponencias y exposiciones con la presencia de prestigiosos expertos en el periodo de la historia representado por la fiesta. Al calor de este relevante avance se crea la “Asociación de Astures y Romanos de Astorga”, que asumirá el importante papel de englobar en ella a todo el colectivo ciudadano implicado en la fiesta y su representación, así como también ser el agente organizador de la fiesta en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad. Desde este punto se produce un crecimiento exponencial hasta conseguir en 2013 el título de Fiesta de Interés Turístico Regional. En el año 2015, “Josefus Orologius I” abdica, tomando el relevo Isaac De La Fuente, ya en el papel del propio Octavio Augusto. Se confirma de esta manera el compromiso en rigor histórico de la fiesta, y se muestra a todas luces que tiene una vida propia imposible de parar. ¿EN LA ACTUALIDAD? En el día de hoy existen más de cincuenta agrupaciones romanas y astures (algunas de ellas

con naturaleza de asociación), que recogen a la mayor parte de los aproximadamente 1300 socios que componen la Asociación de Astures y Romanos de Astorga, cada una de ellas con su propia construcción en el campamento astur-romano. Pero la afluencia de visitantes (contabilizados por miles) y la iniciativa de comercios y personas individuales hacen que el volumen de gente con indumentaria en la ciudad sea considerablemente mayor al de socios. Los principales atractivos de la fiesta recaen en el campamento astur-romano y el circo romano, pero como se puede comprobar en esta misma revista, el programa es profundamente interesante para todo tipo de públicos e inquietudes, sean más lúdicas o más culturales.

¿… Y EL FUTURO? Es en este año 2017 cuando se decide dar un nuevo salto y aproximar la recreación histórica y las fiestas de Astures y Romanos de Astorga a otros colectivos. Con un proyecto integrativo se desarrollarán visitas guiadas para ciegos y en LSE (lengua de signos española), infraestructuras en el campamento para el pleno acceso a personas con movilidad reducida así como actividades adaptadas para discapacitados intelectuales. En otra línea se ofertarán visitas al campamento en diversos idiomas facilitando a los visitantes extranjeros un plus para su experiencia. En resumen, una oferta de universalidad en el que la historia y el divertimento estará al alcance de todos. Sean bienvenidos.

Astorga

61


Asturica Augusta,

capital de convento, capital de Las Médulas

L

as Médulas, El Bierzo (León), es un paisaje cultural cuyos valores universales fueron reconocidos por la UNESCO en 1997 al incluirlo en su Lista del Patrimonio Mundial, este 2017 celebramos 20 años de esta declaración y 20 años de trabajo y mejoras en pro de nuestro patrimonio. Los valores universales a los que nos referíamos en el párrafo anterior superan los aspectos estéticos propios de la mina romana de Las Médulas, bien conocidos por todos; en ellos está presente la interacción del hombre y la naturaleza en la conformación de un paisaje que refleja la evolución diacrónica de un territorio, en el que no puede obviarse la relación que mantuvo con su capital conventual: Astúrica Augusta. Capital, así mismo, de un extenso y fructífero Convento primordialmente minero, en el que no sólo Las Médulas cobran importancia, si no que decenas de pequeñas explotaciones mineras, principalmente auríferas, salpican el paisaje. No obstante, la incorporación de Las Médulas a la Lista del Patrimonio Mundial supuso un hito

62

en el reconocimiento y valorización del patrimonio minero antiguo, muchas veces imperceptible para el ojo lego. La declaración de Las Médulas se produjo en base a los criterios (i), (ii), (iii) y (iv) de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO -1972-, considerando que esta zona era un ejemplo destacado de la innovadora tecnología minera romana, puesto que todos los elementos del antiguo paisaje, tanto industriales como domésticos, se conservan en ella de un modo excepcional: (i) “Las Médulas es una obra capital del ingenio creativo humano en el campo de la minería y particularmente de la tecnología de la ruina montium y de la aplicación de la fuerza hidráulica y de los sistemas de minería del oro a una escala, eficacia e importancia económica que fueron de relevancia económica decisiva para el Imperio Romano en los dos primeros siglos de nuestra Era”. (ii) “(Las Médulas) es un testigo destacado y único como creación de un Paisaje Cultural, conformado por una drástica intervención humana y por procesos naturales, incluyen-

Astorga

do además la introducción de flora no nativa, que ha sobrevivido desde época romana sin cambios”. (iii) “(Las Médulas) proporciona una evidencia única o al menos excepcional de una tradición de trabajo y de una explotación tecnológica y científica de la naturaleza dentro de una civilización desaparecida, que es el resultado de un uso destacado de la técnica hidráulica”. (iv) “(Las Médulas) es un ejemplo sin paralelos de la unión de Arqueología y Paisaje, que ilustra un período importante para la Humanidad y para el Imperio Romano en los siglos I y II de nuestra era, al que aportó una fuerza económica decisiva”. Esta inclusión supuso por primera vez en España el reconocimiento integral de un territorio en el que conviven elementos patrimoniales dispersos y heterogéneos. Las Médulas es, además, un ejemplo excepcional de un proceso histórico, en el que Astúrica Augusta, como capital administrativa y eje arti-


culador de vías de comunicación que unían diferentes territorios mineros, juega un papel fundamental. Un proceso histórico que resulta un claro modelo del exhaustivo cambio que produjo la minería del oro romana (asociada a la especulación monetaria imperial y la tardía conquista de estos territorios) entre las comunidades prerromanas que habitaban esta región en el cambio de era. Se trata, por tanto, de un paisaje cultural en el que están presentes diversos elementos propios de ese proceso histórico. En base a lo señalado anteriormente podemos afirmar que en Las Médulas, la mayor mina de oro a cielo abierto del Imperio Romano, están presentes en la actualidad la totalidad de los elementos que permiten definirlo como un paisaje minero antiguo: los desmontes; los elementos esenciales de su extensa red hidráulica; y las acumulaciones de estériles, que llegaron a colapsar el valle del arroyo del Balao y dieron lugar a la formación del Lago de Carucedo. Esta conservación integral de todos los componentes permite afirmar que la imagen que presenta este territorio en la actualidad no está muy alejada de la que debió tener en el momento en que los romanos detuvieron la explotación (siglo III d. C.), si se exceptúa la vegetación que la cubre y el efecto de la erosión natural. El buen estado de conservación de la antigua mina permite acercarnos a los métodos y técnicas de extracción, al avance de las labores mineras, así como al tiem-

po y ritmo con el que fue explotada y la rentabilidad de la misma. Por todo ello Las Médulas es un ejemplo insólito de minería antigua, puesto que en la mayor parte de los casos coetáneos, la mina al completo o parte de sus elementos han desaparecido o aparecen muy alterados por la minería moderna.

Por otro lado, en Las Médulas están presentes otros elementos esenciales en el entorno de la minería, sin cuya existencia no hubiera podido conformarse este paisaje minero, se trata del ámbito doméstico: los poblados, los establecimientos agropecuarios y los pequeños asentamientos para el control de la red hidráulica.

Astorga

63


A su vez el paisaje de Las Médulas tiene, como ya se indicó, un contenido diacrónico que involucra a las comunidades prerromanas que ocupaban la zona con anterioridad a la presencia romana y que fueron reorganizadas en función de esta nueva actividad económica impuesta por la administración romana. Estas poblaciones astures sufrieron cambios radicales en su estructura social y en sus formas de vida, determinando la sustitución de un paisaje campesino por otro minero. Todos los elementos referidos anteriormente, en su diversidad, se articulan en Las Médulas en un espacio no muy superior a los 10 km2.

64

COOPERACIÓN TRASNFRONTERIZA EN MINERÍA AURÍFERA ROMANA CON PORTUGAL Tresminas es una mina de oro contemporánea a Las Médulas situada en el Norte de Portugal (Vila Pouca de Aguiar). A diferencia de Las Médulas, en Tresminas la explotación del oro se realizaba directamente en primario, vetas de oro encajadas en mineral, por lo que el paisaje generado por la extracción minera, aunque presenta elementos similares al de Las Médulas, también encuentra importantes diferencias. Así, en las zonas de explotación lo que podemos apreciar son grandes cortados en la roca e imponentes galerías de evacuación de estériles.

Astorga

La complementariedad de ambos paisajes ha favorecido que desde 2016 se desarrolle un programa de trabajo y valorización conjunta de ambos territorios entre la Fundación Las Médulas-Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León y la Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar-Direção Regional de Cultura do Norte de Portugal. Este programa aborda cuestiones como la investigación coordinada, una puesta en valor complementaria y actividades de socialización y difusión conjuntas. Fundación las Médulas


PROGRAMA PROVISIONAL DE LAS FIESTAS DE ASTURES Y ROMANOS 2017 (La organización advierte de las posibles modificaciones a las que está sujeto este programa cuya naturaleza es orientativa)

A Actos y espectáculos • C Talleres y conferencias • N Actividades para niños • M Actividades musicales

Domingo 23

20.00h, A Munera Gladiatora, Organiza Legio VI Vitrix, Lugar: Plaza España.

Lunes 24

20:30h, Inauguración del ciclo: “Astúrica,

construcción y vida de la ciudad romana”. Lugar: Ergástula.

A continuación: C Conferencia: “Últimas

aportaciones al trazado de la Astúrica romana”, por María Luz González Fernández (arqueóloga e investigadora de campo en la Astorga romana). Lugar: Ergástula.

Martes 25

10:00h, C Inicio de la exposición “Ingeniería y agrimensura romana” a cargo de Ars Ingenivs (José María Castro Neira). Lugar: Ergástula. 12:00h, C N Conferencia didáctica y trabajo

sobre las piezas de la exposición. Ars Ingenivs. Lugar: Ergástula. Entrada a los socios AYRA gratuita, no socios AYRA 2€.

16:00h, C Conferencia didáctica y trabajo sobre las piezas de la exposición. Ars Ingenivs. Lugar: Ergástula. Entrada a los socios gratuita AYRA, no socios AYRA 2€. 18:00h, C Clausura de la exposición “Inge-

niería y agrimensura romana”. Lugar: Ergástula.

Miércoles 26

13.00h, C Presentación de las jornadas gas-

tronómicas asturromanas a cargo de la aso-

ciación gastronómica “El Borrallo”. Lugar :La Ergástula.

00:00h, M ambientación musical a cargo de

20:30h, C Conferencia: Un día en la vida de

Viernes 29:

Astúrica Augusta, a cargo de Emilio Campomanes Alvaredo (Lcdo. en Arqueología y en Historia Antigua, arqueólogo en las excavaciones de León y Lancia). Lugar: la Érgástula.

A continuación: Clausura del ciclo: “Astúrica, construcción y vida de la ciudad romana”. Lugar: la Ergástula.

Jueves 28:

20:00h, inauguración del Campamento Astur-Romano (Parque del Melgar).

20:00h, C Apertura de la exposición “Lancienses y su ciudad Lancia. Mundo funerario astur” en la Palloza Lanciense (campamento astur). 20.00h, N Taller infantil de maquillaje astur. Organiza Susarros. Lugar: Palloza Susarros (campamento astur).

20:00h, M Ambientación musical por el campamento astur-romano.

21:30h, A Las Vestalias. Organizado por Vestales. Desde el jardín de la Sinagoga, pasando por la Plaza Eduardo de Castro hasta el campamento.

23:00h, A Iniciación de los guerreros, organizada por Guigurros en el campamento astur-romano.

Celtícue por el campamento astur.

12h-14h Apertura del campamento 12:00h, C N Inauguración de la exposición: Las Aves del Imperio. Organiza Domus Vitrix. En los aledaños de la Domus del César / Institucional. Campamento romano.

12.00h, N Taller de maquillaje organizado por Templo de Juno, en las inmediaciones del Templo, campamento romano. 12:00h, M Ambientación musical por el campamento astur a cargo de Celtícue.

13:00h, A Inauguración del Mercado Astur-Romano en Plaza del General Santocildes con presencia del Ilustre César Augusto y el Caudillo Sebius, acompañamiento con música en directo. 13:00h, M Ambientación musical por las calles y bares de la ciudad. 16h – 19h Apertura del campamento 17:30h, C N Taller de lanzamiento de pilum organizado por Templo de Juno en el campamento romano (zona habilitada para el lanzamiento).

17:00h, C N Taller infantil (y adultos) de “Juegos Romanos”, organizado por Templo de Juno, en los alrededores de su Templo, en el campamento romano.

Astorga

65


18:30h, M Ambientación musical por el campamento astur-romano a cargo de Sartaina.

19.45h, A Desfile de Tribus Astures, Legiones y Cívitas Romanas por las calles de la ciudad. A continuación: 20.30h, A Recibimiento del César en la Plaza España (horario aproximado).

22:00h, A Boda Astur. Organiza Saldanici-Selini. Desde la Plaza España hasta el escenario del campamento. 23:30h, A XIII Noche de Druidas organizado por Guerreros de Finn en el Parque del Aljibe. (Competición de cuentacuentos entre compañías de teatro de Astorga).

16h-17.30 Apertura campamento 16:30h, A C La Vida de AELIUS, (cotidianidad

16h-20h Apertura del campamento 16:30h, C Explicaciones y exhibición del Valetudinarium y de la bomba de agua romana a cargo de Caetra Lucensium en la Capilla de San Esteban.

de un legionario: reclutamiento, indumentaria, centuriones, vida campamental). Organiza Legio IIII Macedónica. Lugar: Inmediaciones de la Domus de la Legio IIII Macedónica.

17:00h, C Presentación del libro: “Guía del

18:00h, M Ambientación musical en los ale-

18:00h, M Concierto teatralizado del Solito

daños de la plaza de toros a cargo de Sartaina.

18:00h, M Ambientación musical para animar al público del Circo Romano (plaza de toros). 19:00h, A Gran Circo Romano (Plaza de To-

00:30h, M Pasa-Domus musical por el cam-

ros de Astorga). Acceso con ticket de entrada.

pamento romano y pasa-chozas musical por el campamento astur.

21:30h, C Cena Romana: representación y

Sábado 30:

ambientación de una cena romana al aire libre en la Plaza de San Bartolomé.

León Romano” por parte de su autor Emilio Campomanes Alvaredo (arqueólogo en las excavaciones de León y Lancia). Lugar: La Ergástula.

Trovador. Jam session de música tradicional al acabar. organizado por Guerreros de Finn. Lugar: aledaños de la Palloza de los Guerreros de Finn, campamento astur.

18:00h, N Gymkhana infantil. Organiza Superatii. Lugar: Campamento astur-romano. 20:30h, A Desfile en honor a los vencedores. A continuación: A Entierro del héroe Astur. Organiza Lancienses. Desde la Plaza Mayor hasta el campamento astur-romano.

12h- 14h apertura 11:00h, C Apertura de la exposición Vale-

00:00h, A Pacto de Hospitalidad organizado

tudinarium (hospital de campaña romano) y “la bomba de agua romana”. Organizado por Caetra Lucensium. Lugar: Capilla de San Esteban.

por Orniacos. Lugar: Escenario del Campamento.

Horarios de apertura de campamento:

Domingo 31:

Jueves a partir de las 20h Viernes: 12h-14h y 16h-19h Sábado: 12h-14h y 16h-17h30 Domingo:12h-14h y 16h-20h

11.30h, N Instrucción legionaria. Taller infantil. Organiza Legio IIII Macedónica. Lugar: Plaza Eduardo de Castro. 12:00h, M Ambientación musical por el campamento astur-romano a cargo de Sartaina.

12:00h, C N Apertura de la exposición y taller de un horno de pan romano, a cargo de Hermanos de Armas. En el Campamento Romano (con obsequio a los participantes). 12:30h, C Explicación y exhibición del Valetudinarium y de la Bomba de agua romana a cargo de Caetra Lucensium en la Capilla de San Esteban.

12:30h, N Iniciación escolar a Juegos Romanos. Organiza Superatii en el pabellón de deportes de Rectivía. 13:00h, A M Visita del César y el Caudillo Astur al Mercado de época (plaza del General Santocildes) amenizado por Sartaina.

66

13:30h, A Desfile y revista de las tropas romanas por parte Octavio Augusto (Plaza España), con acompañamiento musical.

12h-14h Apertura del campamento 12:00h, M Ambientación musical por las calles y bares de la ciudad.

11:30h, A Justicia Romana. Realizado por Legio VI Victrix. Desde el Campamento romano hasta la Plaza España (12.00h) y retorno al Campamento romano.

12:00h, C N Taller de horneado de pan en un horno romano, a cargo de Hermanos de Armas. Campamento Romano (con obsequio a los participantes). 13:00h, Visita al campamento de las autoridades.

13:30h, C Nombramiento del Socio de Honor 2017 en el escenario del Campamento.

A continuación: Acto de agradecimiento del Ayuntamiento de Astorga y la Asociación de Astures y Romanos de Astorga a las delegaciones y agrupaciones llegadas hasta Astúrica Augusta en el escenario del Campamento.

Astorga

Horarios de apertura del mercado de época: Viernes: 13h-14h30 y 17h30-22h30 Sábado: 11h-14h30 y 17h30-22h30 Domingo: 11h-14h30 y 17h30-22h30 Horarios Exposición “Lancienses y su ciudad Lancia. Mundo funerario Astur” en la Palloza Lanciense (campamento Astur), a cargo de tribu Lancienses: mismos horarios de apertura de campamento. Horarios Exposición “Las Aves del Imperio”, organizado por Domus Victrix: mismos horarios de apertura de campamento. Horarios Exposición Catapultas: Mismos horarios de apertura de campamento. Horarios Exposición de Valetudinarium (hospital de campaña romano) y bomba de agua romana. Lugar: Capilla de San Esteban. Organizado por Caetra Lucensium. Sábado y domingo: 11h-14h y 16h-17h30. Horarios Exposición/taller de “horno de pan romano”, a cargo de Hermanos de Armas: mismos horarios de apertura de campamento (sábado y domingo).


67


Ciudades Augusteas 2017  
Ciudades Augusteas 2017  
Advertisement