a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

MWC19 Special Edition

1


MWC19 Special Edition

2


MWC19 Special Edition

CATALONIA 04-73

A DIGITAL CITIZENSHIP 74-85 A CONNECTED TERRITORY 86-105 ST A 21 CENTURY GOVERNMENT 106-129 A CYBER SECURE NATION 130-139 A NEW DIGITAL ECONOMY 140-176 Edition: Generalitat de Catalunya | Production: Editorial MIC | Portada: © adria fruitos MWC19 Special Edition | February 2019

3


MWC19 Special Edition

QUIM TORRA PRESIDENT OF THE GOVERNMENT OF CATALONIA PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

“ICTs ARE STRATEGIC FOR THE ENTIRE COUNTRY” 4

“LES TIC SÓN ESTRATÈGIQUES PER A TOT EL PAÍS”


MWC19 Special Edition

Just a few days before the MWC lands in Barcelona, we speak with the president of the government of Catalonia, Quim Torra. We want to know Catalonia’s commitment to the new technologies, along with the main challenges that the digital transformation is bringing to Catalan society and its economy. “ICTs are strategic”. Is the government of Catalonia adopting this claim? Absolutely. ICTs are not only strategic for this government, they are also strategic for the entire country. ICTs are a key economic sector for our country. They have become even more important in recent years and currently generate 8% of the GDP and employ 3.5% of the population, according to the latest barometer of the sector. In fact, employment in the ICT sector in Catalonia has risen 29% in the past three years, and today it creates more jobs than one that has traditionally been strong in job-creation: the automotive sector.

“Our aim is to have citizens who are digitally skilled, free and able to think critically”

A pocs dies de la celebració a Barcelona del MWC, parlem amb el president de la Generalitat, Quim Torra. Volem conèixer l’aposta de Catalunya per les noves tecnologies i els principals reptes que la transformació digital genera en la societat i en l’economia catalana. “Les TIC són estratègiques”. El Govern de Catalunya fa seva aquesta afirmació? Absolutament. Les TIC no tan sols són estratègiques per a aquest Govern, que ho són, sinó per a tot el país. El sector TIC és un sector econòmic clau per al nostre país, que ha anat guanyant pes els darrers anys i que actualment genera el 8% del PIB i ocupa un 3,5% de la població, segons el darrer baròmetre del sector. De fet, l’ocupació al sector TIC a Catalunya ha crescut un 29% els últims tres anys i avui genera més llocs de feina que un sector tradicionalment generador d’ocupació com és el de l’automoció. Però és que les TIC no només són creixement econòmic: les TIC són innovació, i la innovació és progrés, progrés cap a una societat millor. Com a Govern, tenim el deure de convertir els reptes d’avui en les oportunitats de creixement i millora de demà, i això no ho volem fer ni ho podem fer sense les TIC. I quin paper tenen, doncs, les TIC, en el desenvolupament de les polítiques públiques d’aquest Govern? El Govern de Catalunya ha fet una aposta clara per impulsar una estratègia ambiciosa en l’àmbit tecnològic. La nostra voluntat és que Catalunya, que és un país innovador i punter en moltíssims àmbits esdevingui una veritable nació digital.

5


MWC19 Special Edition

But ICTs are not only about economic growth; they are also about innovation, and innovation is progress, progress towards a better society. As a government, we are obligated to turn today’s challenges into tomorrow’s opportunities for growth and improvement, and we don’t want to and cannot do this without ICTs. So what role do ICTs play in the development of this government’s public policies? The government of Catalonia has unequivocally focused on pursuing an ambitious technology strategy. Our goal for Catalonia, which is an innovative and cutting-edge country in many spheres, is to become a true digital nation. For this reason, from the start, the government which I lead has focused on promoting the crucial role of digital technologies in its actions because we are convinced of ICTs’ importance in both the present and the future. Furthermore, we are aware that ICTs are a thoroughly cross-cutting field which impacts all aspects of our day-to-day lives: the day-to-day operations of the public administration, companies and all citizens. Proof of this conviction is that for the first time, the government of Catalonia now has a Ministry for Digital Policy, with Jordi Puigneró at the helm. This is a specific regional ministry to lead these policies from the top tier of government with strategic objectives for the country. Is Catalonia prepared to take on this digital leadership? Catalonia has enormous potential. Everything is in place for it to successfully spearhead this revolution. In fact, it ranks at the top of major European regions of the future.

6


MWC19 Special Edition

“Aspirem a tenir una ciutadania capacitada digitalment, lliure i crítica” Per això, el Govern que presideixo ha apostat des del primer dia per potenciar el paper cabdal de les tecnologies digitals en l’acció de govern, convençut de la importància que les TIC tenen en el present i en el futur, i conscient que és un àmbit absolutament transversal que impacta en tots els aspectes del nostre dia a dia, del dia a dia de l’Administració pública, del de les empreses i del de tots els ciutadans. Mostra d’aquest convenciment és que, per primera vegada, el Govern de Catalunya compta amb un Departament de Polítiques Digitals, amb Jordi Puigneró al capdavant, una conselleria específica per liderar aquestes polítiques des del màxim nivell de Govern i amb uns objectius estratègics de país. Catalunya està preparada per assumir aquest lideratge digital? Catalunya té un gran potencial. Ho té tot per encapçalar amb èxit aquesta revolució; de fet, se situa al capdavant del rànquing de grans regions europees de futur. Com he dit abans, tenim un sector TIC molt potent i amb una salut de ferro, un ecosistema emprenedor i d’innovació i recerca en tecnologies digitals impressionant, i una capacitat tractora que ens situa com a pol d’atracció de talent i inversió local i internacional de primer ordre.

Estem, doncs, preparats per assumir els reptes i aprofitar totes les oportunitats, perquè tenim els ingredients per liderar i tenim una visió estratègica de govern per assolir-ho. I és que tot país que vulgui liderar i no quedar-se enrere en la revolució digital que ja estem vivint ha de dotar-se d’una estratègia digital de país. Quin paper hi juga la celebració a Catalunya d’esdeveniments com ara el Mobile World Congress (MWC) en aquesta visió estratègica? El Mobile World Congress és només un exemple d’una llarga llista d’esdeveniments internacionals que el nostre país és capaç d’atraure: Catalunya s’ha convertit en un dels principals pols d’atracció digitals d’Europa i la política de generació i atracció d’esdeveniments tecnològics de referència internacional ha estat clau per posicionar Barcelona i la resta del país com a referent tecnològic a escala mundial. Volem tenir un país pròsper i atractiu internacionalment, que creixi i generi riquesa, per després poder-la redistribuir: un país amb una economia dinàmica i capdavantera. Per això, necessitem una economia productiva, d’empreses que s’esforcen per innovar, per adaptar-se a les noves necessitats, per créixer, per aconseguir talent i per internacionalitzar-se, que parli de tu a tu en un diàleg de forma permanent amb sectors, institucions i organismes internacionals.

7


MWC19 Special Edition

“We want a prosperous country that is highly attractive internationally� As I said before, we have a very powerful and robust ICT sector, an impressive ecosystem of entrepreneurship and innovation and research in digital technologies, and a capacity to act as a driving force, which makes us a prime magnet for attracting talent and local and international investment. So, yes, we are ready to take on the challenges and seize all the opportunities, because we have all the ingredients to lead, coupled with a strategic vision of governance to make it happen. Indeed, any country that wants to lead and not be left behind in the digital revolution underway has to equip itself with a country-wide digital strategy. How does the fact that Catalonia hosts events like the Mobile World Congress (MWC) fit into this strategic vision? The Mobile World Congress is just one example in a long list of international events that our country is capable of attracting. Catalonia has become one of the leading digital magnets around Europe, and the policy of generating and attracting internationally-renowned tech events has been crucial to positioning Barcelona and the rest of the country as a global technology benchmark. We want to have a prosperous and internationally-appealing country that grows and generates wealth, in order to later redistribute it: a country with a dynamic, cutting-edge economy. To achieve this, we need a productive economy, companies that strive to innovate and adapt to new needs, and seek to grow and secure talent and internationalise, an economy that engages in frank, open, ongoing dialogue with sectors, institutions and international bodies. And this is why we want the MWC and other events of the same calibre to keep being held here for many years to come. After all, we clearly grasp that digital innovation is increasingly acting as the engine behind a new economy for our country, a sector that is generating new opportunities for our businesses and our citizens. Are there only benefits in this revolution? What would you say to those who have misgivings? I would tell them that we have to look at and approach the new challenges brought about by the digital revolution as a fantastic opportunity to improve the wellbeing of Catalan society, and ultimately to build a better country. Together, contributing all our talent and capacity for innovation, we Catalans have done great things, we have led major revolutions. And now we cannot afford to be left behind; we have everything needed to be on the cutting edge and to make the most of the benefits of this 21st-century revolution.

8

However, it is true that all great revolutions, all great changes, come with hesitancy and fear. And precisely because of their disruptive and transformative capacity, digital technologies are also sparking serious misgivings. However, the digital revolution train left the station a while ago and it is only going to gain momentum; not only can Catalonia not miss it, but it should be the engineer of this train. It is the job of everyone, both the government and all the stakeholders involved, to ensure that this transformation benefits everyone and is carried out with full guarantees of not leaving anyone behind: there can be no first- and second-class citizens in the digital nation we glimpse on the horizon. No one can be left behind no matter where they live or what group they belong to.


MWC19 Special Edition

I per això volem que el MWC i molts altres esdeveniments del mateix rang puguin continuar celebrant-se durant molts anys a casa nostra. Perquè tenim molt clar que la innovació digital és cada cop més el motor d’una nova economia per al nostre país, un sector que genera noves oportunitats per al nostre teixit empresarial i per a la nostra ciutadania. Tot són beneficis, en aquesta revolució? Què els diria a aquells que tenen reticències? Els diria que cal que veiem i afrontem els nous reptes que ens planteja la revolució digital com una gran oportunitat per millorar el benestar de la societat catalana, i en definitiva, per bastir un país millor. El poble català, junts i aportant tot el nostre talent i capacitat d’innovació, hem fet grans coses, hem liderat grans revolucions. Ara no podem permetre’ns quedar-nos enrere: ho tenim tot per ser capdavanters i per aprofitar al màxim els beneficis d’aquesta revolució del segle XXI. És cert, però, que tota gran revolució, tot gran canvi, implica dubtes i pors. I les tecnologies digitals, precisament per la seva capacitat disruptiva i transformadora, també generen reticències. Però el tren de la revolució digital ja fa temps que està en marxa, cada cop accelera més i Catalunya no només no el pot perdre, sinó que ha d’estar a la màquina d’aquest tren. I és tasca de tots, del Govern i de tots els agents que hi estan implicats, vetllar perquè aquesta transformació beneficiï tothom i es faci amb plenes garanties de no deixar ningú enrere: a la nació digital que albirem no hi pot haver ciutadans de primera i de segona, ningú no pot quedar enrere, visqui on visqui o pertanyi al col•lectiu que pertanyi.

9


MWC19 Special Edition

How do citizens impact the development of ICT policies? The new technologies and digital innovation are bringing about daily changes that impact citizens’ lives. We have to anticipate the changes to manage this challenge and take advantage of all its potentialities while addressing the risks. We aspire to having a digitally trained, free and critical citizenry. The government is working to build a country-wide digital strategy which first and foremost promotes the empowerment and training of a citizenry with full access to all the opportunities afforded by the new digital context. For this reason, we also need to continue working to extend the government of Catalonia’s fibre optic network throughout the entire country in order to guarantee high-capacity connectivity as a key structure for Catalonia. So what role should the public administration play in the digital transformation? The digital transformation should permeate the government and public administrations under a new, 21st-century model of governance. In short, they should be an open, digital, efficient government and public administration. And this means not only introducing technology into the administration, but also making it our own and successfully, tackling the paradigm shift entailed by this transformation. We want a public administration that leads and implements the digital technologies – including e-government, open government, big data and smart technologies, to name but a few – so that they transform it into a more accessible, effective administration that defends citizens’ rights. Issues like electronic voting have to become a reality now.

10

Com impacta en la ciutadania el desenvolupament de polítiques TIC? Les noves tecnologies i la innovació digital estan provocant dia a dia canvis que impacten en la vida dels ciutadans. Cal avançar-se als canvis per gestionar aquest repte i poder-ne aprofitar totes les potencialitats i abordar-ne els riscos. Aspirem a tenir una ciutadania capacitada digitalment, lliure i crítica. El Govern treballa per bastir una estratègia digital per al país que impulsi en primer lloc l’apoderament i la capacitació d’una ciutadania amb ple accés a totes les oportunitats que ofereix el nou context digital. Per aquest motiu, necessitem continuar treballant també per desplegar la xarxa de fibra òptica de la Generalitat a tot el territori, per garantir una connectivitat amb molt alta capacitat com a estructura clau de país. I quin paper ha de tenir l’Administració pública en la transformació digital? La transformació digital ha d’impregnar el Govern i les administracions públiques sota un nou model de governança del segle XXI. En definitiva, un Govern i una Administració oberta, digital i eficient. I això no vol dir només introduir la tecnologia a l’Administració, sinó fer nostre i afrontar amb èxit el canvi de paradigma que suposa aquesta transformació. Volem una Administració pública que lideri i implementi les tecnologies digitals —el Govern electrònic, el Govern obert, les dades massives (big data) i les tecnologies intel•ligents, entre d’altres— de manera que la transformin en una Administració més propera, més eficaç i defensora dels drets dels ciutadans. Qüestions com, per exemple, el vot electrònic han d’esdevenir ja una realitat.


MWC19 Special Edition

11


MWC19 Special Edition

12


MWC19 Special Edition

13


MWC19 Special Edition

VINTON CERF GLOBAL VICE PRESIDENT OF GOOGLE AND WINNER OF THE 30TH CATALONIA INTERNATIONAL PRIZE VICEPRESIDENT MUNDIAL DE GOOGLE I GUANYADOR DEL XXX PREMI INTERNACIONAL CATALUNYA

“CATALUNYA, ORIGEN D’INNOVACIONS TÈCNIQUES” 14

“CATALUNYA, ORIGEN D’INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES”


MWC19 Special Edition

You are considered one of the fathers of the Internet and have been recently awarded the 30th Catalonia International Prize. How do you think the Internet will evolve in the future? The Internet is accessible to about 50% of the world’s population according to the International Telecommunication Union. The rest of the population or at least most of it will gain access steadily over the next decade. Radio-based access via mobile and through low Earth-orbiting satellites or stratospheric balloons will become commonplace. The devices on the Internet will increase dramatically in number as the so-called “Internet of Things” arrives. We will likely see an increase in applications of machine learning and artificial intelligence and more devices for monitoring our health. The communications fabric of the Internet may become so ubiquitous that we won’t even think explicitly about it – it will just be “there” along with electricity and other utilities.

“ Internet has enabled very significant scientific and economic progress”

Se us considera un dels pares d’Internet i recentment heu estat guardonat amb el XXX Premi Internacional de Catalunya. Com creieu que evolucionarà Internet en el futur? Aproximadament el 50% de la població mundial té accés a Internet, segons la Unió Internacional de Telecomunicacions. La resta de la població, o almenys la majoria, obtindrà accés de manera constant durant la pròxima dècada. L’accés basat en ràdio via telèfons mòbils i a través de satèl•lits d’òrbita terrestre baixa o de globus estratosfèrics serà una cosa habitual. El nombre de dispositius connectats a Internet augmentarà enormement a mesura que arribi l’anomenada internet deles coses. Probablement veurem un augment en les aplicacions d’aprenentatge automàtic i intel•ligència artificial i més dispositius per controlar la nostra salut. El teixit de les comunicacions d’Internet pot arribar a ser tan omnipresent que ni tan sols hi pensarem:simplement hi serà,com l’electricitat i altres serveis públics. Considereu que Internet és una eina per aconseguir més llibertat o és més aviat un instrument de Gran Germà per vigilar la societat més que mai? Penso que Internet és un instrument per facilitar la comunicació, per millorar l’accés a la informació i la capacitat de processament de dades. Augmenta les nostres capacitats humanes limitades amb potència de computació. Tanmateix, és una plataforma neutral majoritàriament i, per tant, se’n pot abusar. S’ha convertit en una plataforma per a la vigilància, la censura i la desinformació, malgrat els seus aspectes molt més constructius, i aquests dèficits mereixen i exigeixen la nostra atenció. Malgrat els problemes que presenta, continuo

15


MWC19 Special Edition

“ It’s all about turning science fiction into reality� Do you think of the Internet as a tool to achieve more freedom or is it rather a Big Brother instrument to watch society more than ever? I consider the Internet to be an instrument for lowering barriers to communication, to improving access to information and information processing capacity. It augments our limited human capacities with computing power. However, it is a neutral platform for the most part and consequently can be abused. It has become a platform for surveillance, censorship and misinformation alongside its far more constructive aspects and these deficits deserve and demand our attention. Despite its problems, I am still persuaded that the Internet has enabled very significant scientific and economic progress and will continue to do so in the future. Shall we say that the way in which you practice engineering is turning fiction into reality? That is what I have always felt about engineering. It is all about turning science fiction into reality. In the future, how will we communicate with each other? All the earlier modes will continue: written and spoken communication, much of it increasingly facilitated by computer networks. We will have better automatic translations between

16


MWC19 Special Edition

VINTON CERF The U.S. engineer Vinton Cerf has been named the winner of the 30th Catalonia International Prize. Cerf, who has held the position of global vice president of Google since 2005, is considered one of the founding fathers of the Internet, together with Robert Kahn, for having created TCP/ IP protocols, which form the basis of its current structure. He was also a decisive figure in the launch of the .cat domain since he was president of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), the international body that approved the domain in 2005. Cerf developed the first electronic mail system and in 1992 became one of the founders of the Internet Society, in addition to being its first president. He is currently working together with different NASA laboratories to create an interplanetary network, called InterplanetNet.

VINTON CERF L’enginyer nord-americà és el guanyador del XXX Premi Internacional Catalunya. Des del 2005 exerceix el càrrec de vicepresident mundial de Google i està considerat un dels pares d’Internet, juntament amb Robert Kahn, per la creació dels protocols TCP/IP, que han derivat en l’estructura actual de la xarxa. També ha estat una figura decisiva en la posada en marxa del domini .cat, ja que va ser president de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), l’organisme internacional que va autoritzar el domini l’any 2005. Va desenvolupar el primer sistema de correu electrònic i el 1992 va ser un dels fundadors de la Internet Society, a banda de ser-ne el primer president. Actualment, treballa en la creació d’una xarxa interplanetària, juntament amb diversos laboratoris de la NASA, anomenada InterplanetNet.

pensant que Internet ha permès un progrés científic i econòmic molt significatiu i ho continuarà fent en el futur. Podríem dir que la forma en què practiqueu l’enginyeria converteix ficció en realitat? Això és el que sempre he pensat de l’enginyeria. Es tracta de convertir la ciència-ficció en realitat. En el futur, com ens comunicarem entre nosaltres? Totes les maneres anteriors continuaran: la comunicació escrita i oral, en gran part facilitada cada vegada més per les xarxes informàtiques. Tindrem millor traducció automàtica entre les llengües humanes i entre les formes gestuals (per exemple, la llengua designes) i les formes parlades. Continuo sent escèptic pel que fa a la telepatia.

“ Internet ha permès un progrés científic i econòmic molt significatiu” Hi ha gent que pensa que els protocols d’Internet no són prou segurs. Hem de millorar la seguretat a Internet? Sí, definitivament, i tenim les eines i la tecnologia per fer-ho. També hem d’instruir els usuaris perquè siguin molt més disciplinats a l’hora d’utilitzar la criptografia i l’autenticació de dos factors, a més de ser molt acurats en respondre fent clic en enllaços d’origen dubtós. Hem de preparar-nos per pensar d’una manera més crítica sobre el que veiem i sentim. Creieu que heuiniciat una de nova era en la intel·ligència artificial? Jo no ho he fet, però col•lectivament estem al principi d’una revolució d’aprenentatge automàtic iniciada, en part, per un nou maquinari com les unitats TensofFlow de Google i, en part, per un nou concepte de la capacitat i la funcionalitat de l’aprenentatge automàtic. Encara ens queda un llarg camí per recórrer fins que els ordinadors puguin crear models del món real i després raonar eficaçment sobre aquests.

17


MWC19 Special Edition

18


MWC19 Special Edition

19


MWC19 Special Edition

MOBILE WORLD CONGRESS 2019

20


MWC19 Special Edition

21


MWC19 Special Edition

22


MWC19 Special Edition

23


MWC19 Special Edition

human languages and between gestural forms (e.g. sign language) and spoken forms. I remain skeptical about telepathy! Some people think Internet protocols aren’t secure enough. Must we improve the Internet security? Yes, definitely and we have the tools and technology to do that. We also need to train users to be much more disciplined about their use of cryptography and two-factor authentication, in addition to remaining very careful about responding to, clicking on links of uncertain provenance. We need to train ourselves to think more critically about what we see and hear. Do you think you have started a new era in artificial intelligence? I haven’t but collectively we are at the beginning of a machine learning revolution started in part with new hardware such as Google’s TensofFlow units and in part by a new understanding of the power and functionality of machine learning. We still have a very long way to go before computers can originate models of the real world and then reason effectively about them. You use technology for improving people’s life. How does Artificial Intelligence benefit our society? Artificial intelligence, machine learning and other computer-based tools

augment our human capacity to think, analyze quantities of information, formulate potential futures, manage far-flung resources and generally to function in an information-rich world. Medical diagnosis, decision-support systems, machine translation, massive optimization among many other applications are among the benefits of computing and artificial intelligence. Catalonia in general and BCN in particular are home to important technological companies, many of which are increasingly choosing Catalonia to set up their technological headquarters. How do you see Catalonia in this field? Catalonia has been home to technical innovations and entrepreneurial enterprises. There is a potential for Catalonia to become increa-

24


MWC19 Special Edition

Utilitzeu la tecnologia per millorar la vida de la gent. Com beneficia la intel•ligència artificial la nostra societat? La intel·ligència artificial, l’aprenentatge automàtic i altres eines informàtiques augmenten la nostra capacitat humana per pensar, analitzar grans quantitats de dades, formular possibles escenaris de futur, gestionar recursos molt amplis i, en general, per funcionar en un món caracteritzat per un excés d’informació. El diagnòstic mèdic, els sistemes de suport a la presa de decisions, la traducció automàtica, l’optimització massiva, entre moltes altres aplicacions, són alguns dels beneficis de la informàtica i la intel·ligència artificial (IA).

“ Es tracta de transformar la ciència-ficció en realitat”

30TH CATALONIA INTERNATIONAL PRIZE (PREMI INTERNACIONAL CATALUNYA) Vinton Cerf is the winner of the 30th Catalonia International Prize for his contribution to transforming the Internet into a fundamental infrastructure, and for his career as a key spokesman in this field. Cerf is the first technologist to receive the Catalonia International Prize.

Catalunya en general, i Barcelona en particular, allotja importants empreses tecnològiques, moltes de les quals aposten amb més força per Catalunya per instal·lar-hi la seu tecnològica. Com veieu Catalunya en aquest camp? Catalunya ha estat l’origen d’innovacions tècniques i de projectes emprenedors. Catalunya pot ser cada vegada més atractiva a mesura que més empreses tecnològiques s’instal•lin aquí, ja que d’aquesta manera es concentra el talent, cosa que atreu més talent. És una oportunitat perquè s’opti per una política econòmica que augmenti l’atractiu de Catalunya per a empreses noves i per a les que ja hi estan establertes. Quan es va aprovar el domini de primer nivell.cat, éreu el president de la Corporació d’Internet per a l’Assignació de Noms i Números (ICANN). Va ser el primer domini per a una llengua específica a Internet. Creieu que és important que una cultura tingui el seu propi domini a Internet (més enllà de les fronteres)? Els dominis genèrics i fins i tot els especials de nivell superior no són marques personals. Cal treballar perquè qualsevol nom de domini es converteixi en una marca, i el mateix es pot dir dels noms de domini orientats a la llengua. Fins i tot és necessari promocionar els dominis de primer nivell amb codi de país. Alguns han canviat

25


MWC19 Special Edition

singly attractive as more technology companies locate there since that creates aggregations of talent and incentive for more talent to come. It’s an opportunity for economic policy to be chosen to increase the attraction of Catalonia for new and existing businesses. When the .cat top-level domain was approved, you were the president of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). It was the first domain for a specific language on the Internet. Do you think that it is important for any culture to have its own domain on the Internet (beyond the borders)? Generic and even special top-level domains are not self-branding. You have to work to make any domain name a brand and the same is true for language-oriented domain names. Even country-code top-level domains have to be marketed. Some have changed their character from geographic to commercial significance. .CO is the TLD for Colombia but it has been marketed as an alternative to .COM, for example. Language-based communities can use any of a variety of domain names for drawing communities together. For example, irelandroots.comwas created to draw the Irish diaspora around the world together. Do you think that this could be scaled into other countries? The Domain Name System is a general purpose mechanism for identifying destinations in the Internet and World Wide Web. We already see city-based top level domains such as .Berlin that associate places in real space with places in cyberspace. These choices are largely a function of the goals established by many organizations and institutions and the means by which they use the Internet in their support.

26


MWC19 Special Edition

“Catalunya pot ser cada vegada més atractiva a mesura que més empreses tecnològiques s’instal·lin aquí”

el caràcter substituint el seu significat geogràfic per un de comercial. Per exemple, el domini .CO de Colòmbia s’ha promocionat com una alternativa a .COM. Les comunitats basades en la llengua poden utilitzar qualsevol varietat de nom de domini per unir les comunitats. D’aquesta manera, irelandroots.com es va crear per unir la diàspora irlandesa a tot el món. Creieu que això es podria extrapolar a altres països? El sistema de noms de domini és un mecanisme d’ús general per identificar destinacions a Internet i a la WorldWide Web. Ja veiem dominis de primer nivell basats en ciutats, com .Berlin, que associen llocs del’espai real amb llocs del ciberespai. Aquestes opcions depenen en gran manera dels objectius que es fixin moltes organitzacions i institucions i dels mitjans pels quals utilitzin Internet a favor seu.


MWC19 Special Edition

28


MWC19 Special Edition

29


MWC19 Special Edition

30


MWC19 Special Edition

JORDI PUIGNERÓ MINISTER OF DIGITAL POLICY AND PUBLIC ADMINISTRATION OF CATALONIA CONSELLER DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

CATALONIA, LAND OF DIGITAL REVOLUTIONARIES 31


MWC19 Special Edition

Catalonia is and has been a land of creators, entrepreneurs and revolutionaries when it comes to innovation, giving us sparks of genius that have allowed us to progress as a country and find ourselves always one step ahead, opening the doors to modernity. We can find clear examples of this genius among the figures of Antoni Gaudí, Josefina Castellví, Salvador Dalí, Maria Josep Colomer and Ildefons Cerdà, who all revolutionised our ways of doing things and thinking about them. They made us reconsider things and helped the country move forward, showing the same spirit that led us to lead the industrial revolution at the end of the 19th century. Thanks to this entrepreneurial and non-conformist spirit, Catalonia now ranks among the most advanced nations in the world. We now have all the right conditions and ingredients to also lead this fourth industrial revolution—the digital revolution. DIGITAL OR NOTHING We are increasingly aware that the digital transformation that we are now going through is changing everything, from the way we communicate and relate to each other to how we move around, work, shop and consume. Rather than an age of change, what we are now experiencing is a change of age. Our world is becoming more and more hyperconnected, we have progressed from, “I think, therefore I am” to “I am connected, therefore I am”, from “govern for the people” to “govern with the people”. The Internet has already changed our lives. We are now entering a second phase in this digital revolution, where 5G, artificial intelligence (AI), blockchain and Big Data will radically change our system of production, economy and society. As a Government, we are faced with both an opportunity and a challenge: the opportunity to lead this change and the

32


MWC19 Special Edition

“We are developing a genuine digital agenda to enable Catalonia become an international hub ” Catalunya és i ha estat terra de creadors, d’emprenedors i de revolucionaris de la innovació, espurnes de geni que han fet avançar aquest país i l’han situat sempre un pas endavant, a les portes de la modernitat. En són clars exemples Antoni Gaudí, Josefina Castellví, Salvador Dalí, Maria Josep Colomer o Ildefons Cerdà. Van revolucionar la manera de fer i de pensar, per repensar i fer avançar aquest país, el mateix esperit que ens dugué a finals del segle XIX a liderar la revolució industrial. És aquesta empenta emprenedora i inconformista la que ha permès que avui Catalunya es faci un lloc en el rànquing de les nacions més avançades del món. Tenim les condicions i els ingredients necessaris per liderar també la quarta revolució industrial: la revolució digital. DIGITAL OR NOTHING Cada vegada som més conscients que la transformació digital que estem vivint ho està canviant tot: la manera com ens comuniquem, com ens relacionem, com ens movem, com treballem, comprem o consumim. No som en una era de canvis, sinó en un canvi d’era. Som en un món cada vegada més hiperconnectat: hem passat del «penso, per tant existeixo» al «estic connectat, per tant soc». De «governar per la gent» a «governar amb la gent». Internet ja ha canviat les nostres vides.

Ara estem entrant en una segona fase d’aquesta revolució digital, on la 5G, la intel•ligència artificial (IA), la Blockchain o el Big Data canviaran radicalment el nostre sistema productiu, econòmic i social. Com a Govern tenim una oportunitat i un repte. L’oportunitat de liderar el canvi i el repte de generar una nova cultura i un nou model de governança, propi d’una nació del segle XXI: la nació digital. DIGITAL CATALONIA Estem desenvolupant una autèntica agenda digital que permeti situar Catalunya com a hub mundial. El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública és una eina de país i de suport al creixent sector TIC de Catalunya i d’impuls d’una societat i una economia digital que generi innovació, més ocupació i més oportunitats al servei del progrés de Catalunya, a partir d’una estratègia basada en cinc pilars: Una ciutadania digital apoderada, capacitada i protegida  Un territori cohesionat amb infraestructures digitals i ciutats intel•ligents  Un govern i una Administració del segle XXI: oberta, digital i eficient  Un país cibersegur, que protegeix la ciutadania, les empreses i les institucions

33


MWC19 Special Edition

challenge to create a new culture and model of governance, as befits a 21st century nation, that is to say, a digital nation. DIGITAL CATALONIA We are developing a genuine digital agenda, thanks to which Catalonia is becoming an international hub. The Ministry for Digital Policy and Public Administration serves as a country tool to provide support for Catalonia’s growing ICT sector and acts as the driving force behind a society and digital economy capable of generating innovation and more employment and opportunities to help Catalonia progress. Its strategy is based on five main pillars: Digitally empowered, skilled and secure citizens  A cohesive territory with digital infrastructures and smart cities  A 21st century government and Administration that is open, digital and efficient  A country that provides cybersecurity and protects its citizens, companies and institutions  Digital innovation as the driving force of a new economy Smart digital technologies will form the basis of the prosperous nations of the future and Catalonia cannot stay on the sidelines. Countries such as Estonia, Finland, the United Kingdom and Singapore have already embarked on a no-return path to creating a new model of governance in which digital technologies will play a decisive role. It is in this respect that Catalonia is doing everything it needs to do to

34

compete in this digital race despite not having all the tools or resources that are systematically taken from it by a State stuck in the analogue age. The government of Catalonia is committed to governing in a way that is both participative and participatory and with digitally empowered citizens. As the African-American civil rights activist, William H. Steward, once said, “revolutions never go backwards”. So welcome to a Catalonia that is moving forward, Catalonia—a land of digital revolutionaries.


MWC19 Special Edition

 La innovació digital com a motor d’una nova economia Les tecnologies digitals intel•ligents seran la base de les nacions pròsperes del futur i Catalunya no en pot quedar al marge. Països com Estònia, Finlàndia, el Regne Unit o Singapur han iniciat un camí de no retorn apostant per un nou model de governança en què l’àmbit digital hi té un paper determinant. En aquest sentit, Catalunya està fent els deures per competir en aquesta cursa digital malgrat no disposar de totes les eines ni de tots els recursos que li són sistemàticament manllevats per un Estat ancorat en l’era analògica. Des del Govern de Catalunya apostem per una governança participativa i participada, amb ciutadans i ciutadanes apoderades digitalment. Deia l’activista afroamericà, defensor dels drets civils, William H. Steward, «la revolució mai va enrere». Benvinguts, doncs, a la Catalunya que va endavant: terra de revolucionaris digitals

“Apostem per una governança participativa, amb ciutadans i ciutadanes apoderades digitalment” 35


MWC19 Special Edition

36


MWC19 Special Edition

37


MWC19 Special Edition

CARLOS GRAU CEO OF MOBILE WORLD CAPITAL BARCELONA CEO DEL MOBILE WORLD CAPITAL BARCELONA

DIGITAL FUTURE SOCIETY, THE FUTURE FROM BARCELONA DIGITAL FUTURE SOCIETY, EL FUTUR DES DE BARCELONA

38


MWC19 Special Edition

Technologies such as artificial intelligence, 5G, big data and the Internet of Things are transforming society and the way we view our relationship with our environment and cities. Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) is committed to transforming society through technology and innovation, and to understanding the new needs stemming from digitalisation. This is why we are transforming Barcelona into a huge laboratory through the creation of pilot plans which aim to test some of these future solutions. One clear example of this is the efforts undertaken by 5G Barcelona, an initiative we share with both MWCapital and the government of Catalonia, among other players; with them, we have managed to launch pilot projects where 5G’s potential can be seen within a real city setting. Beyond technology, these major innovations also pose major questions and challenges which we have to address in order to make headway towards meeting the needs of future society. What are the ethical limits of artificial intelligence? Does it have any? How can we improve the current digital divide among the different regions in the world? Do human rights as we understand them today reflect the needs of the future digital society?

“ We are transforming Barcelona into a huge laboratory to test some of the future solutions” Tecnologies com la intel•ligència artificial, el 5G, les dades massives (big data) i la internet de les coses estan transformant la societat i la manera d’entendre la nostra relació amb l’entorn i les ciutats. El Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) té el compromís de transformar la societat a través de la tecnologia i la innovació i entendre les noves necessitats derivades de la digitalització. Per això estem transformant Barcelona en un gran laboratori amb la creació de plans pilots que posen a prova algunes d’aquestes solucions de futur. N’és un clar exemple la tasca duta a terme per 5G Barcelona, iniciativa que compartim tant MWCapital com la Generalitat de Catalunya, entre d’altres, i amb la qual hem aconseguit posar en marxa projectes pilots on es pot veure el potencial de la 5G en un entorn real de ciutat.

39


MWC19 Special Edition

In order to further explore this new reality, MWCapital is spearheading the Digital Future Society (DFS) forum, a global programme that gets international experts, authorities, regulatory bodies, civic organisations and entrepreneurs in touch with each other. The DFS was founded with the goal of identifying, understanding and addressing these questions and other ethical and legal problems, as well as the challenges and opportunities arising from the digital transformation which will come about from technological development. The programme incorporates some of the most authoritative voices in the technology, social and economic sectors, both domestically and internationally. Right now, it has such prominent members as Saskia Sassen, sociologist and member of The Committee on Global Thought from Columbia University; Andrew Axelrod, Chief Strategy Officer at the United Nations Foundation; Luca de Meo, President of SEAT; Mats Granryd, General Manager of GSMA Ltd.; John Hoffman, CEO of GSMA Ltd.; Daria Tataj, Strategy and Policy Advisor of the European Union; Rahilla Zafar, Managing Director of ConsenSys; Arantza Ezpeleta, General Manager of Technology and Innovation at Acciona; Sarah Harmon, General Manager of LinkedIn in Spain and Portugal; and Andreu VeĂ , president of the Internet Society in Spain. Their involvement and the initial potential of the DFS project signal an opportunity that we cannot miss: for Barcelona to lead the reflection on what we want our society to be like and what role technology should play in it. For this reason, as the world mobile capital, we are promoting a think tank that will make the DFS an international benchmark. Even though this initiative is just a few months old, it already has onboarded transnational

40


MWC19 Special Edition

Més enllà de la tecnologia, aquestes grans innovacions ens plantegen també grans preguntes i reptes als quals necessitem donar resposta per tal d’avançar-nos a les necessitats de la societat del futur. Quins són els límits ètics de la intel•ligència artificial? En té? Com podem millorar la bretxa digital existent entre les diferents regions del món? Els drets humans actuals responen a les necessitats de la societat digital del futur? Per aprofundir en aquesta nova realitat, MWCapital impulsa el fòrum Digital Future Society (DFS), un programa global que posa en contacte experts internacionals, autoritats, organismes reguladors, organitzacions cíviques i emprenedors. El DFS neix amb la finalitat d’identificar, comprendre i abordar aquestes qüestions i altres problemes ètics i legals, així com els reptes i les oportunitats derivats de la transformació digital i que sorgeixen del desenvolupament tecnològic. El programa ja incorpora algunes de les veus més autoritzades del sector tecnològic, social i econòmic, tant de l’àmbit nacional com internacional. En el dia d’avui, compta amb membres tan destacats com Saskia Sassen, sociòloga i membre del Comitè de Pensament Global de la Universitat de Colúmbia; Andrew Axelrod, director

d’Estratègies de la Fundació Nacions Unides; Luca de Meo, president de SEAT; Mats Granryd, director general de GSMA Ltd.; John Hoffman, conseller delegat (CEO) de GSMA Ltd.; Daria Tataj, assessora d’Estratègia i Política de la Unió Europea; Rahilla Zafar, directora gerent de ConsenSys; Arantza Ezpeleta, directora general de Tecnologia i Innovació d’Acciona; Sarah Harmon, directora general de LinkedIn a Espanya i Portugal, i Andreu Veà, president d’Internet Society a Espanya. La seva implicació i el potencial amb què arrenca el proyecto DFS ens situen davant d’una oportunitat que no podem deixar escapar: liderar des de Barcelona la reflexió sobre com volem que sigui la nostra societat i quin paper hi ha de jugar la tecnologia. Per això, impulsem, com a capital mundial del mòbil, una gran fàbrica d’idees (think tank) que farà del DFS un referent internacional. Tot i ser una iniciativa amb pocs mesos de vida, compta amb institucions transnacionals implicades que nodriran aquesta fàbrica d’idees (think tank) i ens permetran connectar innovació, investigació i defensa dels reptes ètics i legals derivats del disseny, l’ús i l’aplicació de tecnologies en qualsevol àmbit, social o empresarial. En de-

“Estem transformant Barcelona en un gran laboratori per posar a prova algunes solucions de futur”

41


MWC19 Special Edition

institutions which will feed this think tank and allow us to connect innovation, research and the defence of the ethical and legal challenges stemming from the design, use and application of technologies in any field, either business or social. In short, it is an organisation which seeks to examine what the coevolution of technology and society will be like and to guide it from Barcelona. In order to address the entire spectrum of possibilities associated with digitalisation and its impact, the DFS think tank will work on four major topics: public innovation to rethink public services in order to promote knowledge and cooperation; digital trust and security to create data security and privacy solutions which are available to everyone; citizen inclusion and empowerment to train individuals so they can learn how to control their lives and digital habits; and finally equitable growth, to build global platforms that allow citizens to participate in the social decision-making process. Once the main challenges of the digital evolution have been identified, in addition to the pure analysis of each topic, the DFS Lab will undertake a variety of pilot projects and prototypes in Barcelona in order to validate the reflections that emerge from the think tank. This is therefore a global initiative that will have a direct impact on our territory, an impact that will only be possible if we are capable of gathering the top players, both private and public, in order to launch real solutions, share perceptions, test tools and transfer innovative methodologies to society.

42

“ MWCapital is spearheading the Digital Future Society (DFS) forum, a global programme that encompasses everything from innovation to talent�


MWC19 Special Edition

finitiva, estem davant d’un ens que pretén emprendre i dirigir des de Barcelona com serà la coevolució de la tecnologia i la societat. Per tal d’abordar tot l’espectre de possibilitats associades a la digitalització i el seu impacte, la fàbrica d’idees (think tank) del DFS treballa quatre grans temàtiques: la innovació pública, per repensar els serveis públics amb l’objectiu de promoure el coneixement i la col•laboració; la confiança digital i seguretat, per crear solucions de seguretat i privacitat de dades que estiguin disponibles per a tothom; la inclusió i l’apoderament ciutadà, per capacitar els individus per tal que puguin prendre el control de les seves vides i hàbits digitals i, finalment, el creixement equitatiu, per construir plataformes globals que permetin que la ciutadania participi en el procés de presa de decisions socials. Un cop identificats els principals reptes de l’evolució digital, més enllà de l’anàlisi pur de cada temàtica, mitjançant el laboratori del DFS (DFS Lab) s’emprendran diversos projectes pilots i prototips a Barcelona per aconseguir validar les reflexions que sorgeixin de la fàbrica d’idees (think tank). Per tant, estem davant d’una iniciativa global que tindrà un impacte directe al nostre territori, un impacte que només serà possible si som capaços d’agrupar els principals actors, tant privats com públics, per poder posar en marxa les solucions reals, difondre percepcions, posar a prova eines, i traslladar metodologies innovadores a la societat. Ètica, ciència, matemàtica, gestió pública, economia, tecnologia... Tot s’uneix amb un únic objectiu: posar al centre del debat les persones. Per aquest motiu, el DFS no es podria entendre sense els punts de trobada regulars que anirà establint al llarg de l’any, com la cimera del DFS que vam celebrar en el marc de MWC Barcelona 2019 i que ens ha permès parlar sobre innovació pública i seguretat digital, amb ponents com Anand Giridharadas, autor i experiodista del New York Times, i Cory Doctorow, escriptor de ficció, activista i periodista. A més, aquesta jornada ens va permetre veure el potencial de la nostra fàbrica d’idees (think tank) en dues sessions, Innovating Public Services for the Digital Era i The End of Trust? Data Ethics, Privacy & Security in the Digital Age, que van debatre al voltant de la innovació dels serveis públics i la seguretat, i de la privacitat i l’ètica de les dades en l’era digital.

43


MWC19 Special Edition

Ethics, science, mathematics, public management, economics, technology… They all team together with a single goal: to put people at the core of the debate. For this reason, the DFS would make no sense without the regular gatherings which will be held over the course of the year, such as the DFS summit which was held within the framework of MWC Barcelona 2019, which gave us the chance to discuss public innovation and digital security with speakers like Anand Giridharadas, an author and former New York Times journalist, and Cory Doctorow, a fiction writer, activist and journalist. Plus, this summit also enabled us to see the potential of our think tank in two sessions, Innovating Public Services for the Digital Era and The End of Trust? Data Ethics, Privacy & Security in the Digital Age. Our experience as MWCapital leading a cross-cutting project that encompasses everything from innovation to talent, not to mention cutting-edge technology and its social impact, only allows me to conclude this reflection with a call to action. Right now, all eyes from the world, technology and innovation are on our country. Barcelona is a benchmark, and we need to believe that we can lead the debate on the digital future that awaits us, but we should not do it alone. The DFS was created in Barcelona and has to be nurtured with global initiatives in order to bring the reflection up to the next level. This is our unique feature, and this is where we await you. The DFS agenda enables us to meet up again at both small events and worldwide gatherings, because only in this way, together, can we move from reflection to action.

44

“ MWCapital impulsa el fòrum Digital Future Society (DFS), un programa global que abraça des de la innovació fins al talent”

La nostra experiència com a MWCapital liderant un projecte transversal que abraça des de la innovació fins al talent, passant per la tecnologia punta i l’impacte social que se’n deriva, només em permet acabar aquesta reflexió amb una crida. Ara mateix tenim tots els ulls del món, de la tecnologia i de la innovació focalitzats en el nostre país. Barcelona és un referent i necessitem creure que podem liderar el debat sobre el futur digital que ens espera, però no ho hem de fer sols. El DFS neix a Barcelona i necessita nodrir-se d’iniciatives globals per portar la reflexió al nivell següent. Aquest és el nostre valor diferencial i aquí és on els esperem. L’agenda del DFS ens permetrà retrobar-nos, en esdeveniments de petit format i trobades mundials, perquè només així, junts, és com podrem passar de la reflexió a l’acció.


MWC19 Special Edition

45


MWC19 Special Edition

46


MWC19 Special Edition

47


MWC19 Special Edition

JORDI WILLIAM CARNES PRESIDENT OF THE TECHNOLOGICAL CIRCLE OF CATALONIA (CTECNO) PRESIDENT DEL CERCLE TECNOLÒGIC DE CATALUNYA (CTECNO)

THE ICT SECTOR, ENGINE OF THE PRESENT AND FUTURE EL SECTOR TIC CATALÀ, MOTOR DE PRESENT I FUTUR 48


MWC19 Special Edition

Every year since 2008, the Technological Circle of Catalonia (CTecno) has issued a barometer of the tech sector in Catalonia, which has become the benchmark study of the country’s digital sector. The latest barometer from 2018 appears within a context that is highly favourable to the sector. Barcelona and its metropolitan area are gaining ground as a hub that attracts companies and professionals in the field of ICT, as proven by the constant news reports on the opening, expansion and attraction of companies and multinational corporations’ innovation centres. In this sense, the tech sector, which is characterised by its entrepreneurial and innovation-oriented ecosystem, is attracting major tech corporations such as Facebook, which has moved its fake news monitoring centre to the Torre Agbar, also the home to Oracle, which this past summer opened a new development centre. Moreover, Microsoft plans to locate one of its Quantum Labs centres in Barcelona. Beyond tech companies’ investments, other companies on the demand side, including Zurich, Nestlé, Siemens and Lidl, are also honing in on Barcelona by moving their innovation and research centres here.

“ Key indicators reflect the constant rise of companies and the steady increase of jobs that the Catalan ICT sector creates” Cada any, des del 2008, el Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) elabora el Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya, que s’ha convertit en l’estudi de referència del sector digital del país. El darrer baròmetre, del 2018, s’ha emmarcat en un context molt favorable per al sector, en què Barcelona i l’àrea metropolitana s’estan refermant com un hub d’atracció d’empreses i professionals de l’àmbit TIC, com ho constaten les contínues notícies relacionades amb l’obertura, l’ampliació i l’atracció d’empreses i centres d’innovació de companyies multinacionals.

49


MWC19 Special Edition

This situation is confirmed by the data from the barometer. The sector has done well in all spheres, as reflected in the ecosystem’s business climate indicators. The number of tech and digital companies headquartered in Catalonia continues to grow, and their outlooks are optimistic. The key indicators which reinforce this trend are first the evolution in the number of companies in the ICT sector (15,077 companies1 and constantly growing), and secondly the steady increase in the number of jobs that the sector creates (106,900 workers2). Driven by the digitalisation process which is taking place throughout the demand, in recent years, the focus of study has been tipping: as a sector, we are keenly interested in learning about and analysing the degree of digitalisation on the demand side, which is transforming at breakneck speed. The barometer reinforces the strategic value of technology in business models, which means that these companies need to incorporate talent trained in the use of ICT in their specific business areas. This new scenario can be explained by the following facts:

DIGITALISATION OF THE DEMAND The importance of ICT is increasingly permeating all sectors on the demand side; their intensive use is crucial to business models and is driving companies’ digitalisation. According to the barometer, 34.4% of companies on the demand side are already working with an advanced degree of digitalisation, 11.4% more than the previous year. This figure is upheld by the fact that 13.5% of Catalan companies say that ICTs are a key factor in their strategic plans, while 30.8% say it is a factor that supports their strategy. All of this explains why 44.3% of companies regard ICT as an important factor.

50


MWC19 Special Edition

“ Indicadors clau reflecteixen l’evolució creixent d’empreses i el constant augment de l’ocupació que el el sector TIC català genera” En aquest sentit, el sector tecnològic, caracteritzat per ser un ecosistema emprenedor i d’innovació, està atraient grans corporacions tecnològiques com són, a tall d’exemple, els casos de Facebook, que ha instal•lat el seu centre de control de fake news a la Torre Agbar, on també s’ha ubicat Oracle, que ha obert aquest estiu un nou centre de desenvolupament, i Microsoft, que ubicarà a Barcelona un dels seus centres de Quantum Labs. Més enllà de les inversions pròpiament d’empreses tecnològiques, altres empreses de la demanda com poden ser Zurich, Nestlé, Siemens o Lidl estan també apostant fort per Barcelona, instal•lant-hi els seus centres d’innovació i recerca. Aquesta realitat es veu refermada per les dades mostrades al baròmetre. El sector ha fet una bona feina en tots els camps d’actuació, tal com queda reflectit en els indicadors de clima empresarial que mostra l’ecosistema. Les empreses de l’àmbit tecnològic i digital amb seu a Catalunya continuen en processos de creixement i les seves perspectives són optimistes. Els indicadors clau que reforcen aquesta tendència són, d’una banda, l’evolució del nombre d’empreses que integren el sector TIC (15.077 empreses1 en continu creixement), i de l’altra, el constant augment de l’ocupació que genera el sector (106.900 treballadors2).

51


MWC19 Special Edition

52


MWC19 Special Edition

53


MWC19 Special Edition

This demonstrates that technology is increasingly penetrating companies and having a significant impact on their management. On the other hand, end companies are increasingly partnering with each other to achieve more innovative solutions that better fit their needs at more affordable prices. This digitalisation process also entails a higher investment in training and information actions for their teams. According to the figures, 50% of the companies already offer some kind of training in tech skills, primarily targeted at their entire workforce (36.3%). This training process yields results and enables us to state that today 50% of companies believe that their teams work well in the digital era, a significant improvement considering that in 2017 this figure was just 39%. On the other hand, companies on the demand side have also increased their informational actions in order to keep abreast of the different technological advances. Even though they primarily use the traditional information channels, an increase can be detected in the number of companies with a person or entire department in charge of this task (from 24% in 2017 to 33.8% this year).

THE NEED FOR TALENT Internal digitalisation processes in companies on the demand side means that they need to have their own in-house ICT team. In this regard, 39.9% of these companies already have staff working exclusively on ICT tasks, and 15.8% state that they want to hire staff of this kind in the near future. On the other hand, 73.1% of these companies claim that they have no difficulties finding qualified personnel, which

54

“ All the stakeholders must join forces to multiply the impact of technology’s benefits in society”

contrasts starkly with the notable concern among tech companies on the supply side with hiring and retaining talent. This information reveals that companies on the demand side have a major advantage over those on the supply side: a greater capacity to attract and hire people with tech and digital knowledge. Given the context shown by the barometer, all the stakeholders in the ICT ecosystem must join forces to multiply the impact of technology’s benefits in society as a whole. For this reason, an innovative, specialised range of tech products and services focused on the needs, expectations and challenges of the different sectors on the demand side is also needed.


MWC19 Special Edition

EL SECTOR TIC MOTOR D’OCUPACIÓ I NOVES INVERSIONS

15.077 EMPRESES

106.900 TREBALLADORS (2018)

16.667 MILIONS D’EUROS FACTURACIÓ (2016) AMB UN INCREMENT DEL 14%

Els darrers anys, i vinculat al procés de transformació digital que s’està produint en tota la demanda, el focus de l’estudi s’està balancejant, ja que com a sector ens interessa molt conèixer i analitzar també el grau de digitalització de la demanda, que s’està transformant de manera accelerada. El baròmetre referma el valor estratègic de la tecnologia en el propi model de negoci, fet que aflora la necessitat d’aquestes empreses d’incorporar talent format en coneixements TIC en àrees de negoci de la companyia. Un nou escenari que s’explica pels fets següents:

DIGITALITZACIÓ DE LA DEMANDA La rellevància de les TIC és cada cop més estesa en tots els sectors de demanda, el seu ús intensiu esdevé clau en els models de negoci i impulsa la digitalització de les empreses. Segons el baròmetre, el 34,4% de les empreses de la demanda ja treballen amb un grau de digitalització avançat, un 11,4% més que l’any anterior. Aquesta dada està sustentada pel fet que el 13,5% de les empreses catalanes diuen que tenen les TIC com a element clau del seu pla estratègic i un 30,8%, com un element de suport a l’estratègia. Tot plegat explica que el 44,3% de les empreses consideren les TIC com un element important. Això demostra que la tecnologia està més present a les empreses i té un impacte força rellevant en la seva gestió. D’altra banda, les empreses finalistes cada cop col·laboren més entre elles per tal d’arribar a solucions més innovadores, més ajustades a les seves necessitats i a preus més assequibles. Aquest procés de digitalització també implica més inversió en accions de formació i informació dels equips. Segons les dades, el 50% de les empreses ja fa algun tipus de formació en competències tecnològiques, principalment adreçada a tota l’estructura laboral (36,3%). Aquest procés de formació té els seus resultats i permet afirmar que avui dia el 50% de les empreses considera que els seus equips treballen de manera adaptada a l’era digital. Una millora considerable si es té en compte que al 2017 la xifra era d’un 39%. D’altra banda, les empreses de la demanda també han incrementat les accions relatives a la informació per tal d’estar assabentades dels diferents avenços tecnològics. En aquest sentit, tot i que utilitzen principalment els canals d’informació tradicionals, es detecta un augment d’empreses que tenen una persona o un departament responsable de fer aquesta tasca (d’un 24% el 2017 a un 33,8% aquest any).

55


MWC19 Special Edition

Nonetheless, it is essential to be cautious and avoid a short-term perspective. Factors like increased competitiveness, the shortage of qualified talent and salaries may lead the sector to overheat. However, the cross-cutting nature of ICTs fosters the possibility of displacing their value to companies on the demand side, and the increase in the number of tech jobs in these companies indeed points to this trend. The barometer of the tech sector in Catalonia is conducted with the ambition and objective of casting a long look at the sector’s challenges and future outlook. In this sense, the challenges faced by companies on the supply side of the ICT sector include excellence, a focus on specialisation and constant improvement, since they are the repository of added value and constant innovation, which is later applicable to companies on the demand side. Talent is yet another challenge that must be tackled, and this is why CTecno will continue to spearhead and support initiatives that help alleviate the shortage of vocations and professionals, especially among women. To this end, we are spearheading the Barcelona Digital Talent initiative along with the Government of Catalonia and other public and private entities in a bid to position Barcelona and Catalonia as an internationally-renowned hub of talent in the tech and digital fields.

56

We wanted to highlight the opportunity of the ICT supply side in Catalonia to keep championing and leading technological innovation in the different areas of activity. As a sector, and as a society, we are facing the huge challenge of continuing to promote and nurture ICT talent, as well as raising awareness and promoting the vanguard, innovation and specialisation and ensuring that they are effectively implemented. This is why we are driving and actively participating in the societal debate on how technological changes are affecting society and individuals, with the goal of preventing social gaps.


MWC19 Special Edition

NECESSITAT DE TALENT El procés de digitalització intern de la pròpia empresa de la demanda implica la necessitat de comptar amb un equip TIC propi. En aquest sentit, un 39,9% d’aquestes empreses ja disposen de personal dedicat exclusivament a tasques TIC i un 15,8% manifesta voler incorporar aquest perfil en un futur pròxim. D’altra banda, el 73,1% d’aquestes empreses afirma que no té dificultats a l’hora de trobar personal qualificat, cosa que contrasta de manera significativa amb la notable preocupació de les empreses tecnològiques d’oferta per contractar i retenir aquest talent. Aquestes dades evidencien que les empreses de demanda compten amb un gran avantatge respecte de les d’oferta: més capacitat per atraure i contractar persones amb coneixements tecnològics i digitals. Tenint en compte aquest context que ens mostra el baròmetre, és necessari que tots els agents que conformen l’ecosistema TIC treballin conjuntament per multiplicar l’impacte dels beneficis que aporta la tecnologia a tota la societat. Per això, també cal una oferta tecnològica innovadora i especialitzada, focalitzada en les necessitats, expectatives i reptes dels diferents sectors de demanda. Tot i així, cal ser prudents i evitar el curtterminisme. Factors com l’augment de la competitivitat, l’escassetat de talent qualificat i factors salarials poden provocar un sobreescalfament del sector. Tanmateix, la transversalitat de les TIC afavoreix la possibilitat del desplaçament del seu valor cap a les empreses de la demanda i l’augment de llocs de treball tecnològics en aquestes empreses indica aquesta tendència.

El Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya es realitza amb l’ambició i l’objectiu de projectar una mirada llarga cap als reptes i una visió de futur del sector. En aquest sentit, un dels reptes de les empreses que formen l’oferta del sector TIC és l’excel•lència, l’aposta per l’especialització i la millora contínua, ja que esdevenen el repositori del valor afegit i la innovació constant, aplicable després a les empreses de la demanda. El talent segueix sent l’altre repte per treballar, i per això el CTecno seguirà impulsant i defensant iniciatives que ajudin a pal•liar el dèficit de vocacions i de professionals, en especial el de les dones. En aquest sentit, liderem la iniciativa Barcelona Digital Talent, conjuntament amb la Generalitat i altres entitats públiques i privades, per posicionar Barcelona i Catalunya com a hub de referència internacional en talent de l’àmbit tecnològic i digital. Volem destacar l’oportunitat de l’oferta TIC catalana per seguir abanderant i liderant la innovació tecnològica en els diferents àmbits d’activitat. Com a sector, i també com a societat, tenim el gran repte de seguir promovent i fomentant el talent TIC, així com de sensibilitzar i promoure l’avantguarda, la innovació i l’especialització, i la seva implementació efectiva. Per això impulsem i participem activament en el debat social sobre com els canvis tecnològics afecten la societat i les persones, amb la perspectiva d’evitar bretxes socials.

57


MWC19 Special Edition

ÀNGELS CHACÓN CATALAN MINISTER FOR BUSINESS AND KNOWLEDGE CONSELLERA D’EMPRESA I CONEIXEMENT

HEADLINE: CATALONIA, WHERE EVERYTHING IS CONNECTED CATALUNYA, ON TOT ES CONNECTA

58


MWC19 Special Edition

Over 100,000 professionals and 2,400 exhibitors from 200 countries are coming together this week in Barcelona to take part in the MWC. For yet another year, Catalonia is to become the capital of the world, where everything is connected. Companies, start-ups, investors, large corporations and government delegations will seek out the latest developments in the sector, meet to do business and help to develop a worldwide cutting-edge industry that is more important than ever in the current age of digitalization. And it is not merely by chance that this has been happening right here for more than a decade. Catalonia boasts a combination of factors that make it the technological hub of southern Europe. It is not just about the climate or its privileged geographic location, but about its unwavering commitment to opening itself up internationally and to talent and innovation. In fact, Barcelona is already considered the fourth most technologically-oriented city in the world.

“ Thanks to its talent, industry, extensive ecosystem of startups and privileged geographic location, Catalonia has consolidated its position as the technological hub of southern Europe” Més de 100.000 professionals i 2.400 expositors de 200 països es concentraran aquesta setmana a Barcelona amb motiu del MWC. Un any més, Catalunya torna a convertir-se en la capital del món, on tot es connecta: start-ups, inversors, grans empreses i delegacions governamentals buscaran les darreres novetats del sector, es reuniran per fer negoci, i faran evolucionar una indústria puntera a escala internacional i més important que mai en l’actual context de la digitalització. I no és casualitat que això passi aquí des de fa més d’una dècada. Catalunya compta amb una combinació de factors que converteixen el territori en el hub tecnològic del

59


MWC19 Special Edition

60


MWC19 Special Edition

61


MWC19 Special Edition

Excellence in innovation means having a powerful and diversified industry, a local framework highly specialized in ICT (over 15,000 businesses and more than 100,000 people working in the sector), an ecosystem of world-class start-ups (23% of workers are from abroad) and universities and technology and research centres that are already transferring Industry 4.0-related technologies. The result is that companies from all around the world have found here the ecosystem that they need to develop their businesses. Siemens, Amazon, Microsoft and HP are just some of the more than 8,000 multinationals that have already set up business in Catalonia, a territory recognized by the Financial Times as the best region to invest in, in 2018 and 2019. All of this is possible due to Catalonia’s dynamic and creative commitment to generating collective knowledge. This commitment is both interconnected and constantly developing thanks to the contribution to knowledge creation of everyone involved, the ultimate outcome of which is the National Pact for the Knowledge Society—a stable, jointly agreed framework where all those who play a part in the ecosystem can interact to carve out the country of the future.

62


MWC19 Special Edition

“Talent, indústria, un gran ecosistema d’empreses emergents i una posició geogràfica privilegiada consoliden Catalunya com el hub tecnològic del sud d’Europa” sud d’Europa. No només es tracta del clima o d’una posició geogràfica privilegiada, sinó d’una aposta constant per l’obertura internacional, el talent i la innovació. De fet, Barcelona ja està considerada com la quarta ciutat tecnològica del món. L’excel•lència d’innovació implica tenir una indústria potent i diversificada, un teixit local molt especialitzat en les TIC (més de 15.000 empreses i més de 100.000 treballadors s’hi dediquen), un ecosistema d’empreses emergents de primer nivell (el 23% dels treballadors de les quals són estrangers), i un sistema d’universitats i de centres tecnològics i de recerca que ja transfereixen tecnologies relacionades amb la indústria 4.0. El resultat és que empreses de tot el món troben aquí l’ecosistema que necessiten per potenciar els seus negocis. Siemens, Amazon, Microsoft o HP són algunes de les més de 8.000 multinacionals que ja s’han establert a Catalunya, un territori que ha estat reconegut pel Financial Times com la millor regió per invertir-hi el 2018 i 2019. Tot plegat és fruit d’una aposta de país pel coneixement col•lectiu, una aposta dinàmica, creativa, que s’interconnecta i s’actualitza amb tots els agents que generen coneixement i que té com a resultat el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, un marc estable i de consens on tots els agents de l’ecosistema interactuen per dibuixar el país del futur.


MWC19 Special Edition

ALBA VERGÉS CATALAN MINISTER FOR HEALTH CONSELLERA DE SALUT

THE AMBULANCE OF THE FUTURE L’AMBULÀNCIA DEL FUTUR

64


MWC19 Special Edition

How should we envisage the ambulance of the future? There may be more than one right answer, but I am convinced that it should be equipped with everything that the new technology around us has to offer. The Medical Emergencies System (SEM) is a public enterprise run by the Government of Catalonia that attends out-of-hospital accidents and emergencies 24 hours a day, 365 days a year. Its current float consists of 418 units distributed around the country and 4 helicopters that are strategically located around Catalonia. Last year, the service received over 6,400 calls a day and made over a million ambulance journeys. What is more, its ambulances are fitted with world class electro-medical equipment. Responding to the challenge of ensuring that the quality of its service is continually improved, the SEM is constantly updating its units with the latest technological

“ The connected ambulance that we are presenting at the MWC includes four cameras that make use of 5G” Com hauria de ser l’ambulància del futur? Hi pot haver més d’una resposta vàlida, però estic convençuda que haurà d’incloure totes les possibilitats que ens brindi la nova tecnologia que tenim al nostre abast. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) és l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya que dona resposta a les urgències i emergències sanitàries extrahospitalàries les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. La seva flota actual és de 418 unitats distribuïdes arreu del país i compta amb 4 helicòpters estratègicament situats al territori. El darrer any, ha rebut més de 6.400 trucades diàries i ha fet més d’un milió de mobilitzacions d’ambulàncies, que compten amb un equipament electromèdic de primer nivell. Amb el repte de la millora contínua de la qualitat del servei, el SEM introdueix permanentment avenços tecnolò-

65


MWC19 Special Edition

advances. Its latest technological leap has been the incorporation of the ECE, Clinical Emergency Station, which uses tablets to prepare ambulance reports. The success of this tool is due not only to the new technological support it offers but also to the software that comes with it, which allows a patient’s vital signs to be sent directly to the hospital from the scene of the incident. This system has led to obvious improvements in quality, such as the gaining of precious time as, in addition to the hospital staff being informed of an incoming patient’s condition, they can also start preparing to deal with the case while the ambulance is still on its way. Additionally, thanks to this software, staff will soon have access to any of their patients’ medical records (HC3) that are available in Catalonia, as well as information on their current medication, for example. Everything points to this being a very promising tool, since these are just the first of the many features that the service plans to implement. We believe that this is the way to go. The best technologies are those that focus on improving the quality of medical assistance, patient safety and support for healthcare professionals. The ambulance of the future that we are presenting at the Mobile World Congress will use 5G connectivity technology, ensuring improved bandwidth and download speed, the ability to absorb the foreseeable increase in terminals and the corresponding synchronisation and the quality of the entire service through features such as a radio access network (RAN), lower latency and greater power of communication between devices

66


MWC19 Special Edition

“Estem treballant en més projectes 5G, una aposta del Govern d’aplicar tecnologies digitals avançades com a motor de progrés” gics a les seves unitats. L’últim salt tecnològic ha estat la incorporació de l’ECE, l’Estació Clínica d’Emergències, amb la qual l’informe assistencial es fa amb una tauleta. L’èxit de l’eina no rau només en el nou suport tecnològic, sinó en el programari que s’hi incorpora, que permet l’enviament de les constants vitals del pacient a l’hospital de destí des del lloc on s’ha produït l’incident. La millora qualitativa és evident: es guanya un temps preciós, ja que els professionals del centre hospitalari no només saben en quin estat es trobarà el pacient que els arribi, sinó que poden començar a treballar l’abordatge del cas mentre l’ambulància està en camí. A més, el programari permetrà en breu la consulta de la història clínica compartida a Catalunya (HC3) del pacient i de la medicació que pren, per exemple. Tot indica que som davant una eina amb molt recorregut, ja que aquests són els primers dels molts avantatges que es planteja implantar. Aquest és el camí. Les millores tecnològiques han d’anar encaminades a augmentar la qualitat assistencial, la seguretat del pacient i el suport als professionals sanitaris. L’ambulància del futur que ara presentem al Mobile World Congress és la que utilitzarà la tecnologia de connectivitat 5G, que assegura millores en l’amplada de banda i la velocitat de descàrregues, l’absorció de l’augment previst de terminals i 67


MWC19 Special Edition

(sensors, vehicles, etc.), guaranteeing maximum quality in terms of data transmission and, particularly, video and sound. In order to achieve these goals, the connected ambulance includes four cameras that make use of 5G technology. Two are located inside the back of the ambulance where SEM professionals attend the patients, and could be activated by TES (emergency medical technicians) professionals, doctors and/or nurses as they deem necessary. It is designed to support the staff by helping them deal with complicated emergencies or situations requiring a certain degree of specialisation, such as a woman in active labour, a collapsed lung, a suspected heart attack or stroke, for example. The image, which will be sent in real time, will show two aspects: on the one hand, the patient’s condition inside the SEM unit and, on the other, the monitor with the patient’s vital signs or the electrocardiogram. A dialogue will also be able to be established between the ambulance crew and the doctors (those at the hospital as well as those at the SEM’s Medical Coordination Centre), who will give the relevant instructions to help deal with the incident. The unit will also have two exterior cameras: one in the front and another

68


MWC19 Special Edition

la seva concurrència, la qualitat del servei d’extrem a extrem, incloent-hi la xarxa d’accés ràdio (RAN), la reducció de la latència, la potenciació de les comunicacions entre dispositius (sensors, vehicles, etc.) per garantir la màxima qualitat en la transmissió de dades i, particularment, de vídeo i de so. Per això, l’ambulància connectada disposa de quatre càmeres que utilitzaran la tecnologia 5G, dues de les quals es troben a la cabina, on els professionals del SEM atenen el pacient, i podrà ser activades pels professionals TES (tècnics en emergències sanitàries), metges i/o infermers quan ho creguin convenient. Es tracta d’un suport al professional, un ajut per resoldre un cas davant una emergència complicada o quan es requereixi un determinat nivell d’especialització, com, per exemple, davant un part en curs, un pneumotòrax, una sospita d’infart o un ictus. La imatge, que s’enviarà en temps real, serà doble: en una banda s’observarà l’aspecte que presenta el pacient dins la unitat del SEM i, en l’altra, la del monitor amb les constants vitals de l’afectat o l’electrocardiograma. Així mateix, es podrà establir conversa entre l’equip de l’ambulància i el metge o metgessa (tant des del centre hospitalari com des de la Central de Coordinació Sanitària del SEM), qui donarà les indicacions necessàries per col•laborar en la resolució de l’incident. A més, la unitat comptarà també amb dues càmeres exteriors: una al davant i una altra al darrere de la unitat, que podran enregistrar imatges de l’exterior en situacions en què siguin rellevants, com en cas de terrorisme o d’accident de trànsit. També hi ha dos projectes més en els quals s’està treballant i que estan destinats a facilitar i agilitzar la mobilitat de les ambulàncies. El primer, el 5G SEM Smart Ambulance, permetrà, d’una banda, avisar els semàfors intel•ligents de l’aproximació d’un vehicle d’emergències mèdiques, per tal 69


MWC19 Special Edition

at the back of the unit, which will be able to take images of the outside in certain relevant situations, such as terrorist attacks or traffic accidents. There are also two other projects underway which are designed to facilitate and improve ambulance mobility. The first, the 5G SEM Smart Ambulance, will be able to inform smart traffic lights that an emergency services vehicle is approaching in order to clear the way, and inform the ambulance driver in real time of any incidents that might require a change of route. The second project consists of sending wireless signals to interrupt the sound equipment of other vehicles in the proximity of the ambulance. The ambulance’s sound equipment sends a voice and text message, such as “SEM ambulance approaching”, in order to ensure that the vehicle can pass through safely. These initiatives demonstrate SEM’s commitment to using technology based on three main goals: improve communication between people (ambulance and medical centre professionals), with objects (the ambulances will communicate with traffic lights and other vehicles around) and the healthcare system (increasingly by working in networks to improve the quality of patient medical assistance). These are some examples of how 5G technology can help us save lives and the government of Catalonia’s commitment to using advanced digital technologies as the driving force for economic and social progress. These improvements will, without a doubt, have a direct impact on all of us. 70

que li puguin obrir pas, i de l’altra, avisar el conductor de l’ambulància en temps real dels esdeveniments que poden motivar un canvi de ruta. El segon projecte consisteix a enviar, a partir de la tecnologia de ràdio, un senyal que permet interrompre l’equip de so dels vehicles situats en les proximitats de l’ambulància. Es tracta d’un missatge de veu i de text com ara “ambulància SEM aproximant-se”, que s’envia des de l’equip de so embarcat a l’ambulància i que es preveu que li facilitarà el pas de forma segura. Aquests són exemples de l’aposta que fa el SEM en l’àmbit tecnològic amb un triple objectiu: millorar la comunicació entre les persones (dels professionals de l’ambulància amb els dels centres sanitaris), amb els objectes (les ambulàncies es comunicaran amb els semàfors i amb altres vehicles del seu voltant) i també amb el sistema de salut (treballant cada cop més en xarxa per augmentar la qualitat assistencial que donem als pacients). Aquests són exemples de com la tecnologia 5G ens pot ajudar a salvar vides i de l’aposta del Govern d’aplicar tecnologies digitals avançades com a motor de canvi, de progrés econòmic i social. La millora, inexorablement, repercutirà directament en tots nosaltres.


MWC19 Special Edition

71


MWC19 Special Edition

72


MWC19 Special Edition

73


MWC19 Special Edition

JOANA BARBANY DIRECTOR GENERAL FOR DIGITAL SOCIETY DIRECTORA GENERAL DE SOCIETAT DIGITAL

TALENT AND FEMALE EMPOWERMENT, KEYS TO THE DIGITAL FUTURE TALENT I APODERAMENT FEMENÍ, CLAUS DEL FUTUR DIGITAL

74


MWC19 Special Edition

The rate of digital competitiveness of a territory is measured by indicators related to connectivity, along with the deployment of infrastructures, the use of the Internet and the digitalisation of companies and e-government, as well as its human capital. In this sense, it measures the competencies needed to seize upon the possibilities offered by the digital society, ranging from the most basic skills, such as interacting online or consuming digital goods and services, to the most advanced ones, namely those that use digital technology to improve productivity and economic growth. And this implicitly means having the tools needed so people and territories can guarantee their future in a digital society in constant transformation.

“ It is absolutely essential to promote vocations in the fields of science and technology, especially among girls and women”

L’índex de competitivitat digital d’un territori es mesura tenint en compte indicadors relatius a la connectivitat i el desplegament d’infraestructures, l’ús d’internet, la digitalització de les empreses i l’Administració electrònica, però també pel seu capital humà. En aquest sentit, es mesuren les competències necessàries per aprofitar les possibilitats que ofereix la societat digital: des de les habilitats més bàsiques, com interactuar en línia o consumir béns i serveis digitals, fins a les més avançades, és a dir, les que permeten aprofitar la tecnologia digital per millorar la productivitat i el creixement econòmic. I això porta implícit el fet de disposar d’eines perquè les persones i els territoris puguin garantir el seu futur en una societat digital en contínua transformació.

75


MWC19 Special Edition

Today, ICT has become a sector that creates high-quality jobs and industrial competitiveness. In fact, it is one of the fields with the brightest economic, employment and social outlooks. Therefore, it is urgent to address the current imbalance in certain areas of science and technology between the demand for jobs and the human capital capable of meeting this demand. If we want to be a cutting-edge digital country, we have to be capable of generating, retaining and attracting tech talent in order to transform this challenge into a major opportunity. And in order to do so without fail, it is absolutely essential to promote vocations in the fields of science and technology. We need to do this not only at schools and universities; the role of companies when dealing with this challenge is also crucial. Therefore, we have to find ways for them to cooperate with education to foster STEM (science, technology, engineering and mathematics) vocations while also implementing strategies to attract talent and provide incentives and solid career opportunities to workers of both sexes in the sector. After all, even though it is essential to increase the number of graduates in STEM degrees, it is even more important to guarantee that they will have attractive professional opportunities in our country. In this sense, it is essential to make efforts to improve society’s perception of science and technology. The main causes behind the wariness to study STEM degrees is their difficulty and a lack of knowledge of the professions available to graduates of these degree programmes.

76


MWC19 Special Edition

“Per ser un país digital capdavanter és absolutament necessari impulsar les vocacions científiques i tecnològiques entre les nenes i dones” Les TIC s’han convertit avui en un sector generador d’ocupació de qualitat i de competitivitat industrial. De fet, és un dels àmbits d’activitat amb més bones perspectives econòmiques, laborals i socials. Per tant, és urgent encarar el desequilibri que es produeix actualment, en certs àmbits de la ciència i la tecnologia, entre la demanda laboral i aquest capital humà preparat per satisfer-la. Si volem ser un país digital capdavanter, hem de ser capaços de generar, retenir i atraure talent tecnològic per transformar aquest repte en una gran oportunitat. I per fer-ho amb garanties, l’impuls de les vocacions científiques i tecnològiques és absolutament necessari. No només hi hem de treballar des de l’escola o la universitat, sinó que el paper de les empreses a l’hora d’afrontar aquest repte també és clau, i per tant, hem de trobar vies de col•laboració amb el món educatiu per fomentar les vocacions STEM (sigles en anglès de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) implementant també estratègies de captació de talent, incentivació i consolidació dels treballadors i treballadores del sector.

Perquè, si bé és cabdal augmentar el nombre de persones graduades en els estudis de l’àmbit de les STEM, encara és més important garantir que aquests persones tindran oportunitats professionals que els siguin atractives al nostre país. En aquest sentit, és imprescindible fer esforços per millorar la percepció que la societat té de la ciència i la tecnologia. Les principals causes de la desafecció pels estudis STEM s’associen amb la seva dificultat i amb el desconeixement de les professions que es poden desenvolupar cursant aquests estudis. Els mitjans de comunicació, els espais de participació ciutadana i els agents socials són fonamentals per canviar aquesta percepció, tant a través de la difusió de les professions que trobem darrere els estudis universitaris i professionals en STEM, com donant a conèixer referents reals dels homes i, especialment, de les dones que desenvolupen aquestes professions.

77


MWC19 Special Edition

The media, spaces of citizen participation and social stakeholders are essential in shifting this perception by both spreading the word on the professions behind university and professional STEM degrees and reporting on real stories of the men and particularly the women who are working in these professions. And this challenge creates the need to take this kind of action with a particular focus on two groups: women and groups at risk of exclusion or with a low socioeconomic level. The diversity of professionals from the perspective of their gender or social or cultural background is a factor that can enrich or improve the economic activity, not to mention a requirement for achieving the objectives of social justice and equality. Therefore, as a strategic future sector, ICT is a field where we must equitably recruit female talent. According to figures from the European Commission, only 30% of the almost seven million people working in the ICT sector in Europe are women. There are four times more men than women with degrees related to the information and communication technologies, and from 2011 until now the number of women choosing higher education programmes in ICT has dropped, a trend which reveals that women are losing interest in the digital sector. And we cannot afford to let this happen.

78

I aquest repte ens planteja la necessitat d’emprendre actuacions en aquest sentit posant el focus especialment en dos grups de població: el de les dones i els col·lectius en risc d’exclusió o amb baix nivell socioeconòmic. La diversitat de professionals des de la perspectiva de gènere o del seu origen social o cultural comporta un factor de riquesa i de millora de l’activitat econòmica i, a més, esdevé un requisit per tal d’assolir els objectius de justícia social i d’equitat. Per tant, com a sector estratègic i de futur que és, el sector TIC és un àmbit al qual hem d’incorporar el talent femení de forma equitativa. Segons dades de la Comissió Europea, només el 30% dels prop de set milions de persones que treballen a Europa en el sector TIC són dones. Hi ha quatre vegades més homes que dones amb estudis relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació, i des de l’any 2011 fins a l’actualitat ha disminuït el nombre de dones que es decanten per l’educació superior en TIC, cosa que posa de manifest que les dones estan perdent interès en el sector digital. I això no ens ho podem permetre.


16.000

BILLION EUROS MILIONS D’EUROS Acces to more female talent in the digital job market will be extremely positive for the European economy and could actually boost the annual GPD by 16 billion euros L’accés de més talent femení en el mercat de treball digital seria molt positiu per a l’economia podria arribar a suposar un impuls anual del PIB europeu de 16.000 milions d’euros

79


MWC19 Special Edition

There are new professions which require hybrid profiles in such a diverse range of fields as biotechnology, caregiving robotics and neurorobotics, artificial intelligence applied to medicine, data journalism and techno-anthropology, among others. These professionals pose an opportunity to show science and technology to society from a different perspective, especially in areas where women are quite prominent, and therefore where it is easier to find female professionals. For all of these reasons, as a government we are obligated to take the reins of this challenge and act as a driving force behind the different initiatives being taken in the public, private and academic spheres around the country by different administrations and entities to promote the role of women in ICT. The objective is clear: to join efforts and generate synergies to achieve the Catalonia we want, with an empowered, trained and protected digital citizenry and an egalitarian, equitable society that creates opportunities for everyone. Therefore, we will continue to work on policies that encourage tech vocations through the STEMcat Plan by further exploring specific policies targeted at girls and women in order to increase the proportion of women in STEM degrees and spur them to study technology and science degrees in order to take on leadership positions in the sector. And we will do so, as announced in the latest successful edition of the Woman ICT Prizes (Premis Dona TIC), by bringing a renewed impetus to the #DonaTIC Plan and elevating it to the status of a country-wide strategy that coalesces and coordinates all the actions aimed at empowering women in the field of technology in Catalonia.

80

En aquest sentit, hi ha noves professions que requereixen perfils híbrids en camps tan diversos com ara la biotecnologia, la robòtica assistencial i la neurorobòtica, la intel•ligència artificial aplicada a la medicina, el periodisme de dades o la tecnoantropologia, entre d’altres. Aquestes professions representen una oportunitat per mostrar la ciència i la tecnologia a la societat des d’una perspectiva diferent i, sobretot, en àmbits en què la dona hi té una presència molt important i, per tant, és més fàcil trobar referents femenins. Per tot el que he exposat, com a Govern tenim l’obligació d’agafar les regnes d’aquest repte i fer de tractor de les diferents iniciatives en l’àmbit públic, privat i acadèmic que s’estan fent arreu del país des de diferents administracions i entitats per impulsar el paper de les dones en l’àmbit TIC. L’objectiu és clar: sumar esforços i generar sinergies per assolir la Catalunya que volem, amb una ciutadania digital apoderada, capacitada i protegida i una societat igualitària, paritària i generadora d’oportunitats per a tothom. Per tant, seguirem treballant en polítiques de foment de les vocacions tecnològiques a través del Pla STEMcat, aprofundint en polítiques específiques dirigides a les nenes i dones per incrementar la proporció de dones en els estudis STEM, esperonant-les a cursar estudis tecnològics i científics per poder assumir posicions de lideratge en el sector. I ho farem, com vam anunciar a la darrera i reeixida edició dels Premis Dona TIC, donant un nou impuls al Pla #DonaTIC i elevant-lo a la condició d’estratègia de país que aglutini i coordini totes les accions destinades a apoderar les dones en l’àmbit tecnològic a Catalunya.


MWC19 Special Edition

81


MWC19 Special Edition

82


MWC19 Special Edition

83


MWC19 Special Edition

DAVID FERRER SECRETARY OF TELECOMMUNICATIONS, CYBERSECURITY AND DIGITAL SOCIETY SECRETARI DE TELECOMUNICACIONS, CIBERSEGURETAT I SOCIETAT DIGITAL

NETWORKING CATALONIA, THE STEP PRIOR TO DEPLOYING 5G ENXARXAR EL PAÍS, PAS PREVI A DESPLEGAR LA 5G

84


MWC19 Special Edition

The digital revolution in which we are immersed involves not only a technology shift stemming from the widespread use of ICT, but it has also become a veritable social, economic and cultural revolution, just as the Industrial Revolution was at the end of the 18th century. In recent years, multiple Internet services have been widely disseminated among citizens, companies and even public administrations. However, we are at a stage of digital development in which public administrations and governments have only taken advantage of a tiny fraction of what these technologies can do. The challenge facing the digital society is to shift the concepts of work culture inherited from the industrial and post-industrial society.

“ The Government of Catalonia believes that it is both strategic and necessary to extend the deployment of this public fibre optic network” La revolució digital en què ens trobem immersos no representa tan sols un canvi tecnològic derivat de l’ús general de les TIC: ha passat a ser una veritable revolució social, econòmica i cultural, com ho fou a finals del segle XVIII la revolució industrial. Els darrers anys s’ha produït una important difusió de múltiples serveis d’Internet entre els ciutadans, les empreses i les mateixes administracions públiques. Però ens trobem en un grau de desenvolupament digital en què les administracions públiques i els governs només s’han aprofitat d’una petita part del que aquestes tecnologies poden oferir. La societat digital té com a repte modificar els conceptes de la cultura del treball de la societat industrial i postindustrial.

85


MWC19 Special Edition

“ The goal is to design a country that connects all the infrastructures to foster collective intelligence”

Within this environment, the public policies implemented by the Government of Catalonia have been geared towards guaranteeing a supply based on competitive new-generation networks around Catalonia. This has been regarded as a strategic issue which will determine the country’s economic competitiveness and social and territorial cohesion. The prime objective is to turn Catalonia into a connected territory that makes the most of technology and digital information and adopts the latest technological developments for mobile devices – such as 5G technology – to lead the innovation of public services, accelerate economic growth and promote a smarter and more sustainable and integrative society. That is, the goal is to design a country that connects its physical infrastructure, digital infrastructure, social infrastructure and business infrastructure to foster collective intelligence. In this sense, Catalonia aims to become a territory with smart cities working within a network to share knowledge and replicate solutions, develop joint projects which generate economies of scale, and join forces to advance together towards improving citizens’ quality of life and the economic, environmental and social sustainability of the entire territory. In this way, all municipalities, regardless of their size, economic capacity or geographic location, will be able to drive their own transformation and equip their citizens and businesses with access to smart services.

86


MWC19 Special Edition

En aquest entorn, la implementació de les polítiques públiques del Govern de Catalunya s’ha orientat a garantir arreu del territori una oferta fonamentada en xarxes de nova generació competitiva i en règim de competència, i s’ha considerat com una qüestió estratègica que condicionarà el nivell de competitivitat econòmica del nostre país i la seva cohesió social i territorial. L’objectiu principal és convertir Catalunya en un territori connectat que aprofiti l’ús de la tecnologia i de la informació digital, que adopti les noves propostes tecnològiques per a dispositius mòbils –com la tecnologia 5G– per liderar la innovació dels serveis públics, accelerar el creixement econòmic i promoure una societat més intel•ligent, sostenible i integradora. És a dir, dissenyar un país que connecti la infraestructura física, la infraestructura digital, la infraestructura social i la infraestructura de negocis per potenciar la intel•ligència col•lectiva. En aquest sentit, Catalunya vol esdevenir un territori amb ciutats intel•ligents que treballin en xarxa per compartir coneixement i replicar solucions, desenvolupar projectes conjunts que generin economies d’escala i aglutinin esforços per avançar conjuntament en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i la sostenibilitat econòmica, ambiental i social de tot el territori. D’aquesta manera, tots els municipis, sense cap distinció per grandària, capacitat econòmica o ubicació geogràfica, podran impulsar la seva transformació i possibilitar als seus ciutadans i empreses l’accés a serveis intel•ligents.

“ El Govern considera estratègic i necessari completar el desplegament de la xarxa pública de fibra òptica“ La tecnologia és, doncs, l’eix central per on s’implementa el desplegament de les ciutats i els territoris intel•ligents de la Catalunya digital que volem. La sensorització de ciutats, carreteres, conreus o espais naturals permet capturar i gestionar volums de dades cada vegada més grans de manera àgil i automatitzada. A través d’una plataforma tecnològica de territori intel•ligent, és possible tenir una gestió dinàmica del territori i prendre decisions en temps real, de manera integral i amb una visió transversal des de totes les àrees implicades.

87


MWC19 Special Edition

Therefore, technology is the essential ingredient in achieving the smart cities and territories of the digital Catalonia for which we are aiming. The installation of sensors all over cities, roads, croplands and natural spaces will enable us to capture and manage increasing volumes of data in a quick, automated fashion. Through a smart territory tech platform, it is possible to dynamically manage the territory and take comprehensive decisions in real time with a cross-cutting perspective that encompasses all the areas involved. In this sense, the Government is keenly aware of the need for digital infrastructures that allow cities and territories to be digitally connected, especially high-capacity electronic communications networks based on fibre optic, in order to facilitate and improve this networking. For this reason, several years ago the Government of Catalonia initiated the deployment of a public fibre optic network with the goals of equipping it with its own network for corporate connectivity and taking advantage of the surplus network to offer services to telecommunications operators with optimal competitiveness conditions. Now, given the return and success of the impact generated by this initiative, the Government believes that it is both strategic and necessary to extend the deployment of this public fibre optic network to connect all the regional capitals by 2020 and all towns by 2023.

88

En aquest sentit, el Govern té clar que cal disposar de les infraestructures digitals que permeten connectar digitalment ciutats i territoris, especialment, xarxes de comunicacions electròniques d’alta capacitat basades en fibra òptica, per facilitar i millorar aquest treball en xarxa. Per això, la Generalitat va engegar ja fa uns anys el desplegament d’una xarxa de fibra òptica pública amb l’objectiu de dotar-se d’una xarxa pròpia per a la connectivitat corporativa i aprofitar l’excedent de xarxa per poder oferir serveis als operadors de telecomunicacions amb condicions òptimes de competència. Ara, atesos el

“ Es tracta de dissenyar un país que connecti totes les infraestructures per potenciar la intel·ligència col·lectiva”


MWC19 Special Edition

2020

TO CONNECT AL THE CAPITALS BY 2020 ANT ALL TOWNS BY 2023 CONNECTAR TOTES LES CAPITALS DE COMARCA EL 2020 I EL CONJUNT DE MUNICIPIS EL 2013 89


MWC19 Special Edition

Fibre optic should also help implement another major digital infrastructure which should make us the digital society we want to become all over the territory and under equal conditions, namely 5G. Indeed, 5G will launch a revolution in digital communications like nothing before it, and it will open the door to new services that are currently impossible to offer with 4G technology. For this reason, the Government of Catalonia is fully behind promoting 5G technology with the maximum coverage and optimal service quality for the entire territory. In large cities and more densely-populated areas, this deployment will be guaranteed by the market demand, but in less populous and rural areas, public-private coordination and intervention policies are needed to help guarantee that it is feasible for operators to carry out this deployment. To this end, the Government is currently studying the possibility of setting deployment-promotion policies that avoid spotty service in areas with low-density population by lowering the investment that 5G operators will need to make related to the availability of fibre connections, public sites and equipment. This would enhance the feasibility of the service even if the demand is low. The consolidation of Catalonia as a

90

digital society and benchmark hub in southern Europe is following a roadmap that is clearly defined in the National Digital Society Agreement which was recently endorsed by the Parliament of Catalonia. The Agreement will make it possible share these solutions applied to advanced technology and make them compatible with the actions being promoted by the municipal and supramunicipal administrations that have also signed the Agreement. It will also help ensure that digital innovation processes reach every corner of the country.


MWC19 Special Edition

“ Fibre optic should also help 5G which should make us the digital society we want to become”

retorn i l’èxit de l’impacte generat per aquesta iniciativa, el Govern considera estratègic i necessari completar el desplegament d’aquesta xarxa pública de fibra òptica per connectar totes les capitals de comarca el 2020 i el conjunt de municipis el 2023. La fibra ha de ser també facilitadora de la implementació a tot el territori i en igualtat de condicions de l’altra gran infraestructura digital que ens ha de dur a la societat digital que volem: la 5G, que posarà en marxa una revolució mai vista abans en les comunicacions, obrirà la porta a nous serveis actualment impossibles d’oferir sota la tecnologia 4G. Per això, el Govern de Catalunya aposta plenament per l’impuls de la tecnologia 5G amb màxima cobertura i una qualitat de servei òptima per a tot el territori. En grans ciutats i zones molt densament poblades, el desplegament estarà garantit per la demanda del mercat, però en zones menys poblades i rurals caldrà disposar de polítiques de coordinació i intervenció publicoprivades que ajudin a garantir la viabilitat del desplegament per part dels operadors.

En aquest sentit, el Govern té en procés d’estudi establir polítiques de foment del desplegament que evitin greuges en zones de baixa densitat de població, tot reduint les inversions que ha d’afrontar un operador de 5G, relacionades amb la disponibilitat de connexió en format fibra, d’emplaçaments públics i d’equipaments, per facilitar la viabilitat del servei tot i que la demanda sigui baixa. La consolidació de Catalunya com a societat digital i hub de referència del sud d’Europa té un full de ruta ben definit en el Pacte Nacional per a la Societat Digital recentment referendat pel Parlament de Catalunya, que fa possible compartir i fer compatibles aquestes solucions d’aplicació de tecnologia avançada amb un conjunt d’accions impulsades per la resta d’administracions municipals i supramunicipals signants del Pacte, i facilita que els processos d’innovació digital arribin a tots els racons del país.


MWC19 Special Edition

92


MWC19 Special Edition

93


MWC19 Special Edition

PEDRO LINARES PRESIDENT OF THE CATALAN ASSOCIATION TELECOS.CAT AND VICE PRESIDENT OF THE ASSOCIATION OF ICT PROFESSIONALS OF CATALONIA (APTIC) PRESIDENT DE TELECOS.CAT I VICEPRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS TIC DE CATALUNYA (APTIC)

FIBRE OPTIC AND THE DIGITAL DIVIDE, A PROFESSIONAL VIEW FIBRA ÒPTICA I BRETXA DIGITAL, LA VISIÓ PROFESSIONAL

94


MWC19 Special Edition

High-speed data transmission (>10 Tbps), low attenuation loss, immunity to electromagnetic interference, reduced size and weight and almost unlimited band width—these are the characteristics of optical fibre. Thanks to all these attributes and theoretical upload speeds of up to 1.2 Gbps and download speeds of up to 2 Gbps, fibre optic technology offers the ideal means for providing what we call fast broadband (from 30 Mbps to 100 Mbps) and ultrafast broadband (>100 Mbps) access to the Internet. When this kind of access is not uniformly available to all parts of the population, regardless of where they live or work or their level of income, we talk about the existence of a digital divide, since not all

“ The rollout of fibre networks is key to the progress of a country and its people”

Altes velocitats de transmissió (>10Tbps) amb baix nivell d’atenuació; immunitat en front d’interferències electromagnètiques; dimensions i pes reduïts i, virtualment, ample de banda il•limitat. Aquestes són les característiques de la fibra òptica, i totes elles fan d’aquesta tecnologia, que permet velocitats indicatives de fins a 1,2Gbps de càrrega i fins a 2, de descàrrega, el mitjà ideal per proporcionar allò que denominem accessos de banda ampla ràpida (de 30Mbps a 100Mbps) i ultraràpida (>100Mbps) per accedir a Internet. La no disponibilitat d’aquest tipus d’accessos de forma homogènia per a tota la població, independentment del lloc on visqui o treballi, i siguin quins siguin els mitjans de què disposi, donaria lloc al que s’ha anomenat bretxa digital, ja que no tots els ciutadans

95


MWC19 Special Edition

96


MWC19 Special Edition

97


MWC19 Special Edition

98


MWC19 Special Edition

99


MWC19 Special Edition

citizens have the same level of development or respect given to their communication rights. Ideally, optical fibre should reach every home and business as part of what is known as fibre to the home (FTTH), but this objective is difficult, or very difficult, to achieve in certain settings. In these cases, we need to find solutions based on other kinds of technology (satellite, upload speeds of 8 Mbps and download of 20 Mbps) or hybrids such as fibre to the node (FTTN), which use wireless technology to complete the connection. Radio solutions, and especially mobile networks, are there to complement optical fibre networks and are no substitute for the installation of optical fibre in close proximity to users. They therefore also require an extensive optical fibre infrastructure if they are to offer complete functionality. In this sense, 5G radio technology will be more revolutionary than evolutionary in its demand for fibre infrastructure, and before it can become a reality and deliver everything that it has to offer (low latency, high-speed data, ultrahigh reliability, longer-lasting batteries and greater device connection capacity), a vast fibre network will need to be deployed. As a result of the growing number of small cells, we will see a proliferation of fibre networks and the corresponding connection points, serving not only future 5G technology but also other mobile technologies. We are also about to witness another digital revolution, which will accelerate changes to businesses, the administration and society. And, as in all revolutions, it will bring, over the next few years, challenges, opportunities and implications that we are not yet

100


MWC19 Special Edition

“ El desplegament de xarxes de fibra esdevé cabdal per al progrés d’un país i la seva gent” podrien tenir els mateixos nivells de desenvolupament i el seu dret a la comunicació no seria efectiu. Idealment, la fibra hauria d’arribar a totes les llars i empreses, el que es coneix com a fibra fins a la llar (fibre to the home, FTTH), però aquest objectiu és difícil, o molt difícil, d’aconseguir en determinats entorns. Per aquest motiu, s’apliquen solucions basades en altres tecnologies (satèl•lit, 8Mbps de càrrega, 20Mbps de descàrrega) o híbrides: es porta la fibra fins a un node (fibre to the node, FTTN) i es completa l’accés mitjançant tecnologies per ràdio. Les solucions per ràdio i especialment les xarxes mòbils, que complementen però no reemplacen les xarxes de fibra pròximes a l’usuari, requereixen així mateix, per poder donar totes les seves prestacions, una important infraestructura de fibra òptica. En aquest sentit, la tecnologia per ràdio en 5G serà revolucionària més que evolutiva en la seva demanda d’infraestructura de fibra, i per poder donar tot el que la tecnologia 5G ofereix (baixa latència, altes velocitats de dades, ultraalta fiabilitat, més duració de les bateries i més capacitat de connexió de dispositius), serà necessari disposar d’una xarxa densa de fibra que haurà d’estar desplegada abans que la 5G es faci realitat. La creixent densificació de petites

101


MWC19 Special Edition

aware of. This new digital revolution will be based on four key developments: the Internet of Things (IoT), big data, artificial intelligence (AI) and cloud computing. These technologies, in addition to increasing our technological capacities, will also signify a change in the way that humans, society and technology interact. If the potential that we can now glimpse becomes a reality, its contribution to productivity will be much greater than that of all the technologies that have gone before and, as a result, the risk of a digital divide will also become significantly higher. Access to broadband is therefore what enables access to all these technologies and the services they support and, consequently, the rollout of fibre networks to the home or to the nodes closest to homes or businesses has a key role to play in guaranteeing the progress of a country and its people. It also helps to generate cohesion in society and acts as the backbone of the region. For this reason, deployment of these networks must be guaranteed through private initiatives (operators) and, in places that these cannot reach, through public or public–private initiatives, while ensuring equal access to services.

102

“ Deployment of these networks must be guaranteed to ensure equal access to services and avoid a digital divide”

cel·les, no sols per a la futura 5G si no també per a la resta de tecnologies mòbils, portarà aparellada la proliferació de desplegaments de xarxes de fibra i de punts de connexió amb aquestes xarxes. Estem també a les portes d’una altra revolució digital que accelerarà els canvis als negocis, l’Administració i la societat. I, com tota revolució, obrirà en els propers anys reptes, oportunitats i implicacions que avui no coneixem. Aquesta nova revolució digital es basarà en quatre desenvolupaments clau: la internet de les coses (IoT), les dades massives (big data), la intel•ligència artificial (IA) i la informàtica en núvol (cloud computing). Aquestes tecnologies, a més d’incrementar les nostres capacitats tecnològiques, també significaran un canvi en la manera com els humans, la societat i la tecnologia interactuem. Si el potencial que deixen entreveure es fa realitat, la seva contribució a la productivitat serà molt més gran que el de les tecnologies que les han precedit, i en conseqüència, el risc de bretxa digital s’incrementarà notablement. Els accessos de banda ampla són, doncs, els que permetran accedir a totes aquestes tecnologies i als serveis als quals donen suport i, per tant, el desplegament de xarxes de fibra, fins a la llar o fins als nodes més pròxims a les llars o a les empreses, esdevé estratègic per tal de garantir el progrés dels països i de les persones, i cohesiona la societat i vertebra el territori. És per això que aquest desplegament s’ha de garantir mitjançant les iniciatives privades (operadors) i, allà on aquestes no arribin, a través de la iniciativa pública o publicoprivada, tot garantint la igualtat d’accés als serveis.


MWC19 Special Edition

103


MWC19 Special Edition

104


MWC19 Special Edition

105


MWC19 Special Edition

ESTER MANZANO DIRECTORA GENERAL DE MODERNITZACIÓ I INNOVACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA DIRECTOR GENERAL FOR THE MODERNISATION AND INNOVATION OF THE ADMINISTRATION GOVERNMENT OF CATALONIA

THE FORMULA FOR DIGITAL PUBLIC SERVICES LA FÓRMULA DELS SERVEIS PÚBLICS DIGITALS

106


MWC19 Special Edition

Cada cop més, la nostra societat es caracteritza per la immediatesa, i la necessitat d’accedir de manera fàcil i a través de diferents canals a tot tipus de serveis. L’Administració pública no queda al marge d’aquesta realitat. Els seus usuaris demanen, exigeixen, una nova manera de relacionar-s’hi i de rebre els serveis públics. És en aquest marc que l’Administració es prepara per fer un salt endavant cap a l’anomenada Administració digital; però, què és i què suposa ser una Administració digital? Una Administració que no només escolta els seus usuaris, sinó que els fa partícips del disseny dels serveis públics. Una Administració que adequa el seu model de relació i gestió i que aprofita tot el potencial de la innovació i la tecnologia. Una Administració que promou un canvi cultural en les organitzacions per tal d’aconseguir el canvi de dins cap a fora.

“A digital administration involves users in designing public services” Our society is becoming increasingly characterised by a sense of immediacy and the need for easy access to all kinds of services through different channels. The public administration is no exception to this development. Its users request and demand a new way of interacting with and receiving public services. Within this framework, the administration is preparing to take a leap forward to become a so-called digital administration; but what is it and what does it mean to be a digital administration? It is an administration that does not just listen to its users but also involves them in designing public services. An administration that tailors its relations and management model and takes full advantage of innovation and technology. An administration that promotes cultural change within organisations to ensure that change happens from the inside out.

107


MWC19 Special Edition

El nostre objectiu se centra en la prestació de serveis públics digitals, proactius i personalitzats, però, per arribar a aquesta fita, encara ens queda camí per recórrer. Us imagineu rebre directament una subvenció que no heu sol•licitat i que us correspon? Amb la inspiració de Victor Küppers, l’Administració digital es podria formular de la manera següent: AD=(P+D+T)×C^2 Aquesta fórmula, que estem seguint a la Generalitat de Catalunya, inclou un conjunt de variables necessàries per a desplegar l’Administració digital: Processos. D’una banda, és necessari l’establiment d’un model de governança que faciliti la coordinació i col•laboració de l’ecosistema que s’hi ha d’implicar. I, d’una altra, s’han d’impulsar maneres de treballar que fomentin i facilitin la innovació i la prestació de serveis públics en el si de l’organització, en sentit ampli. Dades. L’avenç en la gestió dirigida per dades comença per l’establiment d’un model que marqui els criteris i protocols que s’han de seguir per afavorir la gestió de la dada en tot el seu cicle de vida. Tecnologia. L’aprofitament del potencial de la tecnologia com a facilitadora del canvi. En aquesta línia es fa palesa la necessitat tant d’adaptar i dimensionar els sistemes actuals com d’impulsar casos d’ús concrets per testar tecnologies com la cadena de blocs (blockchain), la intel•ligència artificial, els drons o la tecnologia 5G.

“L’Administració digital fa partícips els usuaris del disseny dels serveis públics” 108


MWC19 Special Edition

Our goal is to provide digital, proactive and personalised public services, yet we still have a long way to go before this can be achieved. Can you imagine directly receiving a subsidy that you haven’t applied for and that you’re entitled to? With the inspiration of Victor Küppers, a digital administration could be described using the following formula: DA=(P+D+T)×C^2 The Government of Catalonia is currently following this formula, which includes a set of variables that are necessary for deploying a digital administration: Processes. On the one hand, a governance model needs to be established to facilitate the coordination and collaboration of the ecosystem involved. On the other hand, working methods need to be promoted to encourage and facilitate innovation and the rendering of public services within the organisation in its broadest sense. Data. In order to make progress in data-driven management, a model first needs to be implemented that sets out the criteria and protocol required for ensuring that data management is championed during its entire life cycle. Technology. Taking advantage of the potential of technology as a facilitator of change. In order to achieve this, current systems clearly need to be adapted and scaled up and specific uses need to be looked into as a way of testing out technologies such as blockchain, artificial intelligence, drones and 5G.

109


MWC19 Special Edition

“Our goal is to provide digital, proactive and personalised public services” C2. Els conceptes següents multipliquen la fórmula, la qual cosa significa que la seva rellevància és encara més important per garantir l’èxit: Canvi cultural. L’impuls de noves competències digitals i maneres de fer en l’Administració. En aquest sentit, és interessant destacar els treballs orientats a la identificació de les competències digitals i nous llocs de treball, com el gestor de dades, i l’establiment de noves formes de treball que aposten per entorns més col•laboratius i el teletreball, a tall d’exemple. Codisseny. Tenint present la introducció de la visió digital en les formes de fer per a la prestació de serveis públics digitals, la cocreació es concep com una eina bàsica per dissenyar, optimitzar i adequar els processos al món digital. Com a conclusió, l’apoderament de la ciutadania, la democratització de la tecnologia i les noves demandes socials ens situen en un lloc privilegiat per fer realitat el desplegament d’aquesta fórmula. D’acord amb el proverbi àrab “Qui vol fer alguna cosa troba el mitjà, qui no vol fer res troba una excusa”, hem de buscar els mitjans per aconseguir una Administració digital que continuï aportant un valor diferencial a la societat

110


MWC19 Special Edition

C2. The following concepts multiply the results of the formula, meaning that they are even more important for guaranteeing success: Cultural change. Promoting new digital competences and working methods within the administration. In this respect, it is interesting to highlight the work that has been carried out to identify digital competences and new employment opportunities, such as for data managers, and the establishment of new working methods that rely on more collaborative environments and teleworking, for example. Co-design. Bearing in mind the new digital vision for the rendering of digital public services, co-creation has been conceived as a basic tool for designing, optimising and adapting processes to the digital world. In conclusion, the empowerment of citizens, the democratisation of technology and new social demands place us in a privileged position to put this formula into practice. According to the Arabic proverb, “Whoever wants to do something finds the way, whoever doesn’t want to do anything finds an excuse�, we need to look for ways to achieve a digital administration which can continue to provide society with a unique value.

111

111


MWC19 Special Edition

112


MWC19 Special Edition

113


MWC19 Special Edition

MARGA BONMATÍ MANAGING DIRECTOR OF THE OPEN ADMINISTRATION CONSORTIUM OF CATALONIA DIRECTORA GERENT DEL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA

INTEROPERABILITY AND DIGITAL IDENTITY INTEROPERABILITAT I IDENTITAT DIGITAL

114


MWC19 Special Edition

The Open Administration Consortium of Catalonia (AOC Consortium) emerged from the Agreement to Promote and Develop the Information Society in the Catalan Public Administrations, which was signed in the Parliament of Catalonia on the 23rd of July 2001 by the all the parliamentary groups, the government of Catalonia and the local governments represented by Localret (a consortium of the local public administrations of Catalonia, an entity seeking to improve the local governments’ actions to spearhead the information society). Ever since it was founded as a public entity in 2002, the AOC Consortium has been working to drive the Catalan public administrations’ digital transformation and to promote quick, logical and collaborative governments so that people can enjoy high-quality public services and live in an open society.

“The AOC Consortium promotes quick, logical and collaborative governments with high-quality public services” El Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) té la seva gènesi en el Pacte per a la Promoció i el Desenvolupament de la Societat de la Informació a les Administracions Públiques Catalanes, signat al Parlament de Catalunya el 23 de juliol de 2001 per tots els grups parlamentaris, el Govern de la Generalitat de Catalunya i els governs locals representats per Localret (consorci format per les administracions locals de Catalunya per millorar l’acció dels governs locals en l’impuls de la societat de la informació). Des de la seva constitució com a entitat pública l’any 2002, el Consorci AOC treballa per impulsar la transformació digital de les administracions catalanes i per promoure governs àgils, lògics i col•laboratius, perquè les persones gaudeixin de serveis públics de qualitat i visquin en una societat oberta.

115


MWC19 Special Edition

The AOC Consortium has become a benchmark in generating solutions that allow public entities to become open, digital administrations and better meet citizens’ needs. We currently serve 2,200 public entities, including local administrations, the public sector of the government of Catalonia and universities. The solutions offered by the AOC Consortium are cross-cutting and adaptable to the needs and technological maturity of each entity. These basic features enable work platforms to be unified, which in turn translates into major time- and money-savings for public administrations since they do not have to be supplied individually. Interoperability and digital identity as the cornerstones of the services provided by the AOC Consortium Through its Via Oberta service (Open Way in Catalan), the AOC Consortium makes it possible for public administrations to exchange information so citizens do not have to provide documentation related to information already in the public administrations’ possession. Thanks to data exchanges, in 2018 citizens were saved from having to submit almost 40 million documents. The use of AOC’s services is steadily rising. In 2018, the use of the electronic notification system for citizens and companies, called e-NOTUM, rose to reach 3 million transactions. Likewise, e-FACT, the electronic invoicing service, handled 3.4 million invoices from more than 45,000 companies. This upswing in the use of our services brings major economic savings valued at 280 million euros in 2018 alone.

116

It is worth noting that the increase in the use of the AOC’s e-government solutions would not be possible without the people, especially civil servants, citizens and companies, who are increasingly interacting with the public administration. We provide them with a digital identity that guarantees the security, identification, authentication, integrity, non-repudiation and confidentiality of their transactions. In this vein, the AOC Consortium offers civil servants and citizens the T-CAT and the idCAT, respectively, two identification systems which fulfil the basic principles of digital identity and come with features which allow them to be used on digital devices. Currently there are 94,836 active T-CATs and 220,878 active idCATs.


MWC19 Special Edition

El Consorci AOC s’ha posicionat com el referent en la generació de solucions que permeten als ens públics esdevenir administracions obertes i digitals, i apropar-se a les necessites dels ciutadans. Actualment donem servei a 2.200 ens públics entre administracions locals, sector públic de la Generalitat de Catalunya i universitats. Les solucions que ofereix el Consorci AOC són transversals i adaptables a les necessitats i a la maduresa tecnològica de cada ens, característiques bàsiques que permeten unificar plataformes de treball i que es tradueixen en un important estalvi de temps i de diners per a les administracions, al no haver-se de proveir individualment. La interoperabilitat i la identitat digital com a eixos vertebradors dels serveis del Consorci AOC El Consorci AOC, a través del servei Via Oberta, fa possible que les administracions intercanviïn informació per tal de no haver de demanar als ciutadans que aportin documentació en relació amb informació que ja consta a les administracions. Gràcies a l’intercanvi de dades durant el 2018 els ciutadans es van estalviar presentar gairebé 40 milions de documents. L’ús dels serveis AOC creix cada cop més. Durant el 2018, l’ús del servei de notificacions electròniques a ciutadans i empreses, l’e-NOTUM, s’ha enlairat fins a arribar a registrar 3 milions de transaccions. Per la seva banda, l’e-FACT, el servei de facturació electrònica, ha gestionat 3,4 milions de factures de més de 45.000 empreses. Aquest creixent nivell d’ús dels nostres serveis suposa un important estalvi econòmic xifrat en 280 milions d’euros només l’any 2018. Cal destacar que l’augment en l’ús de les solucions AOC en administració electrònica no seria possible sense les persones: treballadors públics, ciutadans i empreses que, cada cop més, interactuen digitalment amb l’Administració i als quals dotem d’una identitat digital que garanteix la seguretat, la identificació, l’autenticació, la integritat, el no-repudi i la confidencialitat en les seves transaccions. En aquesta línia, el Consorci AOC ofereix als treballadors públics i als ciutadans la T-CAT i l’idCAT respectivament, dos sistemes d’identificació que compleixen els principis bàsics d’identitat digital i que inclouen modalitats que en permeten l’ús en dispositius mòbils. Actualment, hi ha 94.836 T-CAT i 220.878 idCAT vigents.

117


MWC19 Special Edition

Along with technology and people, a methodological shift is another key factor in achieving the public administrations’ digital transformation. Not only is the goal to implement technological solutions; it is also essential to enlist the active involvement of civil servants by promoting training and by implementing work methodologies based on simplifying processes and cataloguing services, procedures and documents. And all of this must be done while getting different professions within the public administration involved, such as archivists, technical staff and legal experts, and mentoring and supporting them throughout the entire process. The AOC Consortium, in conjunction with the provincial and county councils, applies its own method called e-SET, which so far has been adopted by more than 100 municipalities in Catalonia. With this new method, the public administrations share a common working system which allows them to pool resources, work towards reducing paper consumption, lower costs and strengthen their collaborative networks in order to better serve citizens. The aim of the digital transformation that involves the public administrations and people is to become a digital country. The endpoint is clear and the progress is optimal: 99% of the public entities in Catalonia guarantee citizens’ right to do paperwork online, and 30% of the paperwork in city councils is already online. With the MyGov project, the AOC Consortium is working to continue to provide tools and mentorship to the public administrations which will allow them to offer citizens a personalised, proactive and trust-based relationship.

118


MWC19 Special Edition

“El Consorci AOC promou governs àgils, lògics i col·laboratius amb serveis públics de qualitat”

Juntament amb la tecnologia i les persones, el canvi de metodologia és un altre element clau en l’assoliment de la transformació digital de les administracions. No es tracta només d’implementar solucions tecnològiques. Cal comptar amb la implicació activa dels treballadors públics fomentant-ne la formació, la implantació de metodologies de treball basades en la simplificació de processos i la catalogació de serveis, procediments i documents. I tot això cal fer-ho implicant-hi perfils diversos de l’Administració, com ara arxivers, tècnics, juristes, etc., als quals cal acompanyar i donar suport en tot aquest procés. Al Consorci AOC, conjuntament amb les diputacions i els consells comarcals, apliquem un mètode propi: l’e-SET, que ha estat adoptat fins avui per més d’un centenar de municipis de Catalunya. Amb aquest nou mètode, les administracions comparteixen un sistema de treball comú que els permet sumar recursos, caminar cap a la reducció del paper, minorar costos i enfortir les seves xarxes de col•laboració per donar un millor servei a la ciutadania. L’objectiu de la transformació digital que implica les administracions i les persones és fer un país digital. La destinació està clara i el rumb és òptim: el 99% dels ens públics catalans garanteixen el dret dels ciutadans a fer tràmits electrònics i, als ajuntaments, el 30% dels tràmits ja són digitals. El Consorci AOC, amb el projecte MyGov, està treballant per seguir donant les eines i l’acompanyament a les administracions públiques que els permetin oferir als ciutadans una relació personalitzada, proactiva i de confiança.


MWC19 Special Edition

120


MWC19 Special Edition

121


MWC19 Special Edition

DAVID SALDONI PRESIDENT OF THE CATALAN ASSOCIATION OF MUNICIPALITIES AND COUNTIES PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES

TECHNOLOGY AT THE SERVICE OF CITIZENS LA TECNOLOGIA AL SERVEI DE LA CIUTADANIA

122


MWC19 Special Edition

The technology-based transformation that we are witnessing across the world has also impacted our society at municipal level. Town councils provide the first administrative point of contact for citizens and have therefore had to adapt to these new times. Their role over these past years has basically been to improve support for citizens. The changes have not been merely administrative through initiatives such as substituting physical paperwork with online support tools or providing Internet portals for handling administrative procedures. We have also closed the gap between policy and citizens, modernising the former and adapting it to the different demands, because municipal services must respond to citizen requests.

“Technological innovation will enable us to improve the quality of citizen support and decisionmaking” La transformació que s’ha produït a escala global arran de la introducció de la tecnologia també ha afectat l’esfera municipal. Els ajuntaments, com a primera finestra administrativa envers la ciutadania, han hagut d’adaptar-se a aquests nous temps. El paper que han tingut al llarg d’aquests anys ha estat, bàsicament, el de millorar l’atenció a la ciutadania. Els canvis no han estat només de caràcter administratiu, com la substitució de la burocràcia en paper per les finestres d’atenció en línia o la gestió per mitjà de portals d’Internet. Hem acostat la política a la ciutadania, l’hem modernitzat i l’hem adaptat a les diverses demandes, perquè el municipalisme ha de respondre a les peticions dels ciutadans.

123


MWC19 Special Edition

The Catalan Association of Municipalities and Counties encompasses all local issues and defends and represents local interests at inter-municipal level, provides legal advisory services and offers support to local entities. We also offer training for elected representatives and technical personnel alike to equip them with the necessary tools to carry out their day-to-day responsibilities as rigorously as possible. We have also played a key role in developing public services specifically aimed at helping citizens and improving the quality of life at local level. This endeavour has translated into highlighting social programmes that place people at the heart of the decision-making process. As technological innovation grows, it will soon enable us to improve the quality of social services provided at both local and country level, focusing on areas such as individual citizen support, the type of support given and the ability to take more carefully-considered decisions. TECHNOLOGICAL PROGRESS WILL ENABLE US TO: ď‚„Improve support services: interaction between the different services offered within the territory must

124


MWC19 Special Edition

“La innovació tecnològica pot facilitar un pas qualitatiu en l’atenció a la ciutadania i en la presa de decisions ” L’Associació Catalana de Municipis i Comarques, com a entitat que engloba el món local, defensa i representa els interessos locals davant d’altres administracions supramunicipals, assessora els ens locals a través dels serveis jurídics i els dona suport, i forma tant els membres electes com el personal tècnic per tal que disposin de les eines necessàries per a desenvolupar la seva tasca diària amb el màxim rigor. També hem tingut un paper clau en l’evolució de la prestació de serveis adreçats als ciutadans i focalitzats en la qualitat de vida als municipis, fet que s’ha traduït en la posada en escena de programes socials en què les persones són el centre de totes les decisions. La creixent innovació tecnològica pot facilitar, en un futur proper, tant al sistema de serveis socials d’àmbit local com al de país, un pas qualitatiu, des de l’atenció a la persona, passant pel tipus d’atenció, fins a la presa de decisions més acurades. L’AVENÇ TECNOLÒGIC ENS PERMETRÀ:  Millorar l’atenció: la interacció entre els serveis del territori ha de comportar perfeccionar la planificació estratègica de país. Per a això cal definir un marc jurídic, funcional i tecnològic perquè els sectors implicats puguin compartir dades.  Fer una atenció diferent: cal tenir present les noves eines i serveis que ens poden oferir els canvis tecnològics, com la signatura electrònica, la signatura biomètrica, l’assistència

125


MWC19 Special Edition

involve refining the country’s strategic planning. In order to do so, a legal framework must be developed that is functional and technology-based so that the sectors involved can share information with each other.  Offer a different kind of support: we need to take advantage of the new tools and services offered to us by technological advances, such as electronic signatures, biometric signatures, remote assistance (tele-assistance), remote communication channels and apps.  Take decisions that are more aligned with reality at any given time. Well defined databases are very powerful tools that enable us to take a snapshot of the actual situation in the territory (at local and country level), adopt a tiered approach to the issues and needs that arise and plan an integrated approach to resolving them. Because providing municipal services has just one purpose: to work for the citizens of each town and city, and work together with them.

126


MWC19 Special Edition

a distància (teleassistència), els canals de comunicació no presencials i les apps.  Prendre decisions de manera més ajustada a la realitat de cada moment. Unes bases de dades ben definides són una eina molt potent per dur a terme una radiografia de la realitat del territori (local i de país), estratificar les problemàtiques i les necessitats que s’hi donen i planificar una atenció integrada. Perquè el municipalisme només té una raó de ser: treballar per als ciutadans de cada poble i ciutat, i fer-ho amb ells.

127


MWC19 Special Edition

128


MWC19 Special Edition

129


MWC19 Special Edition reportage

ORIOL TORRUELLA

DIRECTOR GENERAL OF THE CENTRE FOR INFORMATION SECURITY OF CATALONIA DIRECTOR GENERAL DEL CENTRE DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA

CYBERSECURITY AND TRUST IN MOBILE DEVICES CIBERSEGURETAT I CONFIANÇA EN ELS DISPOSITIUS MÒBILS

130


MWC19 Special Edition

The consolidation and growth of the digital society has brought about one of the most important changes in recent times by enabling us to interact globally and quickly; making tools that facilitate the access to and use of the digital technologies available to society, companies and institutions; and affording us the possibility of spreading intensive knowledge of digital information and communication technologies universally. Mobile devices, mobile telephones and especially smartphones are no exception and have clearly become powerful communication tools which integrate countless public and private aspects of our lives. As they have developed, they have become fully interactive with the new electronic devices which we have incorporated into our daily lives (cars, home automation, watches and bracelets, medical checks, etc.).

“The Cybersecurity Agency of Catalonia will become a core tool with a clear public service mission” La consolidació i el creixement de la societat digital ha significat un dels canvis més importants dels últims temps, ja que ens ha facilitat poder interactuar de manera global i ràpida, ha posat a l’abast de la societat, empreses i institucions eines que faciliten l’accés i l’ús de les tecnologies digitals, i ens ha ofert la possibilitat d’universalitzar el coneixement intensiu de les tecnologies digitals de la informació i de la comunicació. Els dispositius mòbils, els telèfons mòbils i telèfons intel•ligents (smartphones), especialment, no han estat cap excepció i s’han convertit clarament en eines potents de comunicació que integren molts aspectes públics i privats de la nostra vida. En la seva evolució, han assolit la plena interacció amb els nous dispositius electrònics que hem incorporat en el nostre entorn (cotxes, domòtica de la llar, rellotges i polseres, controls mèdics, etc.).

131


MWC19 Special Edition

Mobile telephones’ functionalities and capacities have increased exponentially, but their cybersecurity capacities have not kept pace; in fact, they are lagging so far behind that their protective measures can actually be worse than those of the computers we use. Another factor which turns them into direct targets is their sheer level of penetration (penetration data from the Spanish National Commission on Markets and the Competition, CNMC). Even though mobile devices can now offer a host of positive features, it is also important to accept that there are major potential risks; indeed, an incident with a mobile phone can have implications far beyond ourselves and also compromise our contacts, other connected devices, email accounts, documentation, bank accounts, photographs and more. This situation serves to highlight the importance of improving mobile devices’ protection and maintaining them at adequate security levels. Yet this is no easy task because of the differences in the current technology ecosystem (multi-platforms, multi-environment, mobility, etc.). Furthermore, right now we are facing a major challenge and a crucial turning point in the world of mobile devices: the arrival of the 5G network. This new technology will offer potentialities that until recently sounded like science fiction: video calls with clear image quality and fluid communication, comprehensive management and driving of driverless vehicles, devices to manage services in future smart cities, and countless solutions applicable to fields like healthcare, which will be a major impetus to furthering human wellbeing. However, with the launch of the 5G network, the risks to our devices will also increase exponentially. We are about to cross the threshold into a hyperconnected world under the standards of a collective intelligence which will significantly improve the speed of communication, the massive connection of devices and the establishment and reliability of critical communications, with all the security risks inherent to the growing mobile technologies because of the complex world of interconnected devices. When we are immersed in the Internet of Things and all our devices are connected, could a ransomware attack not only block access to our data but also deny us access to our homes or our vehicles? Could we imagine, too, what would happen if someone managed to access the elements that control traffic? If someone interfered in a remotely-controlled surgical operation or one being conducted with connected medical devices, could they endanger human lives?

132


MWC19 Special Edition

“L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha de ser l’eina central d’una estratègia de país, amb plena vocació de servei públic” Les funcionalitats i capacitats dels telèfons mòbils han augmentat de manera exponencial, però les seves capacitats de ciberseguretat no han seguit el mateix ritme, fins al punt que les seves mesures de protecció poden arribar a ser inferiors a les dels ordinadors que emprem. Un altre element que els converteix en objectius directes és el seu nivell de penetració (dades de penetració CNMC). Si bé s’ha aconseguit que els dispositius mòbils ofereixin múltiples aspectes positius, també s’ha d’assumir l’existència de riscos potencials molt rellevants, fins al punt que un incident amb el mòbil pot tenir implicacions més enllà de la nostra persona, ja que pot comprometre els nostres contactes, altres equips connectats, correus, documentació, comptes bancaris, fotografies, etc. Aquesta situació no fa sinó constatar la importància de millorar la protecció dels dispositius mòbils i de mantenir-los amb uns adequats nivells de seguretat. Aquesta és una tasca gens fàcil a causa de les diferències de l’ecosistema tecnològic actual (multiplataformes, multientorn, mobilitat, etc.). Actualment, a més, ens trobem davant un gran repte i un punt d’inflexió central en el món dels dispositius mòbils: l’arribada de la xarxa 5G. Aquesta irrupció tecnològica aportarà unes potencialitats que fins fa poc semblaven ciència ficció: la videotrucada amb qualitat d’imatge

133


MWC19 Special Edition

Cybersecurity has to provide answers to the use of 5G networks and the functionalities they will afford. Through risk management and preventative actions, it should primarily guarantee the confidentiality of communications, the integrity of information, the authenticity of users (either human or machine) and the availability and resilience of networks in order to generate full trust in their use, which, in this case, will not only benefit users but also society at large. The risks in the field of cybersecurity affect all of us: we are all part of an ecosystem in which we are involved and directly interconnected. A cybersecurity incident sparks mistrust and insecurity throughout the entire ecosystem, and beyond those directly affected is the risk of turning everyone into an indirect victim. Furthermore, in order to deal with a technological transformation on the magnitude of 5G, a trusted environment is needed to facilitate its deployment, since more trust means more use of the tools that technology makes available to users, while conversely, a lack of trust means not being able to seize all the advantages and competitiveness of technology. Therefore, it is important to be aware that only the responsible use of the new mobile technologies by everyone, within a properly protected context, will inspire the trust needed to achieve its full potential and a more competitive and technologically-advanced society.

134


MWC19 Special Edition

nítida i comunicació fluïda, la gestió i conducció integral de vehicles autònoms, el desplegament de dispositius per a la gestió dels serveis en les futures ciutats intel•ligents, així com innombrables solucions aplicables al camp de la salut, entre d’altres, que faran evolucionar el benestar dels éssers humans de manera significativa. Tanmateix, amb l’entrada en funcionament de la xarxa 5G, els riscos sobre els nostres dispositius també s’incrementaran exponencialment. Som a punt de creuar la línia cap a un món hiperconnectat sota les directrius d’una intel•ligència col•lectiva que millorarà significativament la velocitat de les comunicacions, la connexió massiva de dispositius i l’establiment i confiabilitat de les comunicacions crítiques, amb uns riscos de seguretat inherents a les tecnologies mòbils creixents, a causa del complex món de dispositius interconnectats. Quan estiguem immersos en la internet de les coses i tots els nostres dispositius estiguin connectats a la xarxa, un atac de ransomware, en lloc de bloquejar l’accés a les nostres dades, ens podria negar l’accés a casa nostra o al nostre vehicle? Podem imaginar també què passaria si algú aconseguís accedir als elements de control del trànsit? Podrien perillar les vides humanes si algú interferís en una operació quirúrgica controlada en remot o amb dispositius mèdics connectats? La ciberseguretat ha de donar respostes a l’ús de les xarxes 5G i a les funcionalitats que comportarà. Per mitjà de la gestió de riscos i accions preventives ha de garantir, principalment, la confidencialitat de les comunicacions, la integritat de la informació, l’autenticitat dels usuaris (ja siguin humans o màquines) i la disponibilitat i resiliència de les xarxes, per a poder generar una confiança plena en el seu ús que, en aquest cas, no anirà únicament a favor dels usuaris, sinó de la societat en general. Els riscos en el camp de la ciberseguretat ens afecten a tots: formem part d’un ecosistema en el qual ens trobem implicats i directament interconnectats. Un incident en ciberseguretat provoca desconfiança i inseguretat en tot l’ecosistema i, més enllà dels afectats, es corre el risc de convertir a tothom en víctima indirecta.

“Only the responsible use of the new mobile technologies, will inspire the trust to achieve a more technologically-advanced society” 135


MWC19 Special Edition

It is undeniable that a new paradigm is opening up before our eyes in Catalonia, one with huge opportunities and challenges in terms of cybersecurity. Until now, the Centre for Information Security of Catalonia (CESICAT) has performed its responsibilities optimally, but now new challenges and responsibilities must be taken on to offer a solid public cybersecurity service in Catalonia which anticipates risks, protects our public digital environment and shows resilience in the face of any kind of cyberattack. Accordingly, with the Parliament’s passing of Law 15/2017 dated 25 July 2017 on the Cybersecurity Agency of Catalonia, we are proud to be initiating a transition process from CESICAT to the Cybersecurity Agency of Catalonia, which in the short term will become the core tool in the country’s cybersecurity strategy, with a clear public service mission.

136

És més, per fer front a una transformació tecnològica de la magnitud de la 5G és imprescindible un entorn de confiança que en faciliti el desplegament, ja que més confiança significa més utilització de les eines que la tecnologia posa a disposició dels usuaris i, per contra, que no hi hagi confiança implica no poder aprofitar tots els avantatges i la competitivitat de la tecnologia. Per tant, cal ser conscients que només un ús responsable de les noves tecnologies mòbils per part de tothom, dins d’un context degudament protegit, permetrà generar la confiança necessària per aconseguir el seu ple potencial i una societat més competitiva i tecnològicament avançada. És innegable que un nou paradigma s’obre davant nostre, amb grans oportunitats i reptes pel que fa a la ciberseguretat a Catalunya. El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) ha exercit fins avui les seves responsabilitats de manera òptima, però ara cal assumir nous reptes i noves responsabilitats per oferir un servei públic de ciberseguretat a Catalunya consolidat, que anticipi riscos, protegeixi el nostre entorn digital públic, i mostri resiliència davant qualsevol situació de ciberatac. En aquest sentit, d’acord amb la Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya, ens hem de felicitar d’estar iniciant un procés de transició del CESICAT cap a l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que, a curt termini, ha de ser l’eina central d’una estratègia de ciberseguretat de país, amb plena vocació de servei públic.


MWC19 Special Edition

137


MWC19 Special Edition

138


MWC19 Special Edition

139


MWC19 Special Edition

DANIEL MARCO DIRECTOR OF THE SMARTCATALONIA STRATEGY DIRECTOR DE L’ESTRATÈGIA SMARTCATALONIA

DIGITAL INNOVATION TO TRANSFORM SOCIETY INNOVACIÓ DIGITAL PER TRANSFORMAR LA SOCIETAT

140


MWC19 Special Edition

Information and communications technology (ICT) plays a key role in defining which countries are at the forefront of innovation in the 21st century. Digital and smart technologies are becoming the driving force for change in this latest technological revolution aimed at digitalising industry and creating a new economy. The European Commission’s H2020 programme has therefore prioritised advanced digital technologies with the aim of improving the global competitiveness of the EU. As part of this initiative, it is setting up a new Digital Europe programme to cover the period 2021 to 2027, which, with an investment of 9.2 billion euros, will seek to develop and reinforce Europe’s strategic digital capacity in response to the growing digital challenges.

“ Catalonia needs to become a digital innovation centre to promote the development of disruptive technologies in strategic areas” Les tecnologies de la informació i la comunicació són fonamentals per definir els països innovadors en el segle XXI. Les tecnologies digitals i intel•ligents estan esdevenint el motor de canvi de la nova revolució tecnològica dirigida a la digitalització de la indústria i la generació d’una nova economia. En aquest sentit, el programa H2020 de la Comissió Europea ha prioritzat les tecnologies digitals avançades per augmentar la competitivitat internacional de la UE, i per al nou període 2021-2027 posarà en marxa el nou programa Digital Europe, que, amb una inversió de 9.200 milions d’euros, vol desenvolupar i reforçar la capacitat digital estratègica d’Europa davant dels creixents desafiaments digitals. Disposar d’un excel•lent coneixement de base i de la capacitat de desenvolupament tecnològic en aquest camp és absolutament clau per esdevenir un país amb les capacitats, i aptituds, per ser competitiu en el terreny econòmic i cohesionat en l’àmbit social. Per això, cal també assentar les bases d’un nou sistema de recerca i innovació en l’àmbit digital inspirat en el model de la quàdruple hèlix (el ciutadà, l’empresa, la universitat i l’Administració) i la innovació social digital.

141


MWC19 Special Edition

“ Catalunya ha de ser un centre d’innovació digital que potenciï el desenvolupament en àmbits estratègics de tecnologies disruptives”

For a country to equip itself with the capacities and aptitudes to be competitive on an economic level and with a cohesive social structure, it is vital for it to have an excellent knowledge base and the capacity for technological development in this field. It is therefore also important to lay the foundations for a new research and innovation system in the digital field, inspired by the quadruple helix model (citizens, companies, universities and the administration) and digital social innovation. Accordingly, in addition to a traditional model of science and technology, Catalonia needs to build a new high-tech model for advanced digital technologies, capable of bringing together science and technology under the same umbrella. ICT research bridges the traditionally separated worlds of science and technology and helps to create disruptive innovations that can transform our society.

142

With this goal in mind, the Government of Catalonia has launched a research and innovation programme into advanced digital technologies, based on a model that is, on the one hand, mission-driven to reflect the Government’s strategic goals in tackling the country’s problems and, on the other hand, dual-use since the research results will be used initially by the public sector and then transferred to the private sector to generate economic growth and job creation and ensure that Catalonia takes on a global leadership role. The programme focuses on disruptive technologies such as 5G, artificial intelligence, blockchain, autonomous systems and quantum technology. In Catalonia, research and technology in digital technologies is spearheaded by universities, principally the Polytechnic University of Catalonia (UPC) and the Pompeu Fabra University (UPF), and by a group of research and innovation centres specialised in digital technology, notably the Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), the i2cat Foundation, the Computer Vision Center (CVC-UAB), the Telecommunications Technological Center of Catalonia (CTTC) and the Eurecat Technology Centre.


MWC19 Special Edition

Catalunya necessita construir, a més d’un model tradicional de ciència i tecnologia, un nou model high-tech per a les tecnologies digitals avançades que uneixi ciència i tecnologia en una mateixa disciplina. La recerca TIC fa de pont entre els mons de la ciència i la tecnologia, tradicionalment separats, i permet la generació d’innovacions disruptives transformadores de la nostra societat. Amb aquest objectiu, el Govern va posar en marxa el Programa de recerca i innovació en tecnologies digitals avançades, que impulsa un model mission-driven, orientat als objectius estratègics del Govern per donar resposta als reptes de país, i dual-use, en què els resultats de la recerca són utilitzats inicialment pel sector públic i transferits al sector privat per a la generació de creixement econòmic, la creació de llocs de treball i l’assoliment de lideratge global. Un programa que es focalitza en tecnologies disruptives com la 5G, la intel•ligència artificial, la cadena de blocs, els sistemes autònoms o les tecnologies quàntiques. A Catalunya, la recerca i innovació en tecnologies digitals està liderada per les universitats, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) principalment, i per un grup de centres de recerca i innovació especialitzats en l’àmbit digital, entre els quals destaquen el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), la Fundació i2cat, el Centre de Visió per Computador (CVC-UAB), el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) i Eurecat Centre Tecnològic. Aquesta recerca necessita ara una coordinació estreta amb vista a competir plegats de cara al proper període 2021-2027. És necessari l’impuls d’una aliança de centres de recerca i tecnològics en l’àmbit de les tecnologies digitals que generi sinergies i col•laboracions entre ells per potenciar la seva activitat a escala nacional i internacional i establir una visió conjunta de país en el desenvolupament de les tecnologies digitals avançades que doni resposta als reptes tecnològics associats al desplegament d’un Smart Country a Catalunya.

143


MWC19 Special Edition

This research now needs to be closely coordinated in order to ensure that we can join forces to compete during the 2021-2027 period. The research and technology centres specialised in digital technologies must form an alliance to generate synergies and collaborations between each other to enhance their activity both nationally and internationally. It is also important to establish a shared country vision for developing advanced digital technologies that are capable of tackling the technological challenges associated with rolling out a Smart Country in Catalonia. We also have a dynamic and innovative ICT sector with over 15,000 companies and 115,000 employees working to achieve the country’s digital transformation. However, Catalonia still needs a digital innovation centre to promote the development and implementation of advanced digital technologies in strategic areas such as big data, computer vision, artificial intelligence, the Internet of Things, 5G, robotics, drones, cybersecurity and 3D printing. One of the main lines of approach to boost these technologies has been the promotion of international technological events such as the Mobile World Congress, the Smart City Expo & World Congress, the IoT Solutions World Congress, the Blockchain Solutions World and IN3DUSTRY, which have positioned Barcelona and Catalonia at the forefront of technological developments. They also allow Catalan companies to connect with leading technological ecosystems around the world. As part of this new stage, the Government is planning to promote two new events in the field of artificial intelligence and cybersecurity. We also need to boost the innovative ecosystems related to the Mobile World Congress and other technology fairs to generate new areas of digital innovation, as we have already done with the 5GBarcelona initiative. This event is a joint project between the Government of

144


MWC19 Special Edition

“Cal impulsar una aliança de centres de recerca i tecnològics que generi sinergies i col·laboracions entre ells”

També disposem d’un sector TIC dinàmic i innovador amb més de 15.000 empreses i 115.000 treballadors que estan al servei de la transformació digital del país. Tanmateix, cal desplegar a Catalunya un centre d’innovació digital que potenciï el desenvolupament i la implantació de

tecnologies digitals avançades com ara dades massives, visió per computador, intel•ligència artificial, internet de les coses, 5G, robòtica, drons, ciberseguretat i impressió 3D en àmbits estratègics. Un dels eixos d’acció per potenciar aquestes tecnologies ha estat l’impuls d’esdeveniments tecnològics internacionals com el Mobile World Congress, l’Smart City Expo & World Congress, l’IoT Solutions World Congress, el Blockchain Solutions World i l’In3dustry que posicionen Barcelona i Catalunya com a referent tecnològic i permeten a les empreses catalanes connectar-se amb els ecosistemes referents internacionals. En aquesta nova etapa, el Govern impulsarà dos nous esdeveniments en el camp de la intel•ligència artificial i la ciberseguretat. D’altra banda, hem de potenciar els ecosistemes innovadors vinculats al Mobile World Congress i a la resta de fires tecnològiques per generar nous àmbits d’innovació digital, com ja hem fet amb la iniciativa 5GBarcelona, en què treballem conjuntament amb altres agents públics, privats i centres de recerca per convertir Bar-

145


MWC19 Special Edition

Catalonia and other public and private agents and research centres to transform Barcelona and Catalonia into a digital pulse for testing out and adopting 5G applications in real environments. It is anticipated that the event will also be a stimulus for attracting foreign investment, encouraging emerging technology companies (start-ups) and developing an industry around 5G. Likewise, we are focusing on disruptive technologies, such as blockchain, by promoting their implementation within the administration and helping to create a new industry around this technology, which has the potential to bring about a global change in the way that traditional digital services are provided to the public sector, industry and citizens. Another key measure is to create business clusters in advanced digital technologies, as in the case of Catalonia Smart Drones, for example, and to ensure that they have established links with the administration as well as with traditional strategic sectors such as agriculture, security, logistics and the audio-visual industry. Within this area, we are developing a test centre for smart services based on drone technology to be used both by the administration and the sector itself to make it more competitive. Finally, through the Catalonia.ai initiative, we will launch a strategic country plan for artificial intelligence designed to ensure the creation of a world class industry in Catalonia. Its goal is also to make the international community aware that there is a group of public and private actors working together in Catalonia to develop a people-centred artificial intelligence strategy that takes full advantage of the benefits that this technology offers society and prioritises five strategic sectors: healthcare, society, mobility, sustainability and a productive economy.

146

celona i Catalunya en un pol digital per a la validació i l’adopció d’aplicacions 5G en entorns reals, que també serà un estímul per captar inversió estrangera, impulsar empreses tecnològiques emergents (start-ups) i desenvolupar una indústria al voltant de la 5G. De la mateixa manera, estem potenciant tecnologies disruptives com la cadena de blocs, impulsant la seva implementació a l’Administració i promovent una nova indústria al voltant d’aquesta tecnologia, que té el potencial per modificar a escala global la forma com es proveeixen els serveis digitals tradicionals als sectors públics, a les indústries i a la ciutadania. També és clau l’impuls de clústers empresarials en tecnologies digitals avançades, com ara el Catalonia Smart Drones, i la connexió d’aquests amb l’Administració i amb sectors tradicionals estratègics com l’agricultura, la seguretat, la logística i l’audiovisual. En aquest àmbit potenciem el desenvolupament d’un centre de proves de serveis intel•ligents amb tecnologia dron al servei de l’Administració i del mateix sector per fer-lo més competitiu. Finalment, amb Catalonia.ai posarem en marxa un pla estratègic de país en l’àmbit de la intel•ligència artificial amb l’objectiu de desenvolupar una indústria de primer ordre i fer visible davant la comunitat internacional que a Catalunya hi ha un grup d’actors públics i privats treballant col•lectivament per desenvolupar una estratègia d’intel•ligència artificial centrada en les persones que aprofita al màxim els seus beneficis per a la societat i prioritza cinc sectors estratègics: salut, societat, mobilitat, sostenibilitat i economia productiva.


MWC19 Special Edition

147


MWC19 Special Edition

148


MWC19 Special Edition

149


MWC19 Special Edition

KARINA GIBERT FULL PROFESSOR AT THE UPC AND IDEAI RESEARCH CENTRE; VICE-DEAN OF OFFICIAL CHAMBER OF INFORMATICS ENGINEERING FROM CATALONIA IDEAI RESEARCH CENTER (UPC-BARCELONATECH) I VICEDEGANA DEL COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERIA INFORMÀTICA DE CATALUNYA, COEINF)

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CATALONIA, A PERSONAL VIEW LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL A CATALUNYA, UNA VISIÓ PERSONAL

150


MWC19 Special Edition

Artificial intelligence (AI) emerged in 1956 in a summer school organised by J. McCarthy in Dartmouth to “study intelligent actions” with the goal of “making machines that can do what intelligent […] beings do”, according to M. Minsky. However, only recently technology is mature enough to make some of those dreams come true; the Internet, smart sensors, the Internet of Things (IoT) and big data are the triggers. Today, Catalonia is a powerful kernel of AI with a world-class international reputation. And this has happened due to both extraordinary and unique historical circumstances, about which I shall share my non-exhaustive and personal view. AI reached Catalonia in 1980, in the Computer Science Faculty of Barcelona (abbreviated FIB) at the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) thanks to R. López de Mántaras, the author of the first PhD thesis on artificial intelligence in Catalonia (1981). An extraordinarily valuable man, shortly thereafter he undertook

“ The Catalan AI community has discreetly managed to play in the big leagues and garner international recognition” La intel·ligència artificial (IA) neix el 1956, en una escola d’estiu que organitza J. McCarthy a Darmouth, per “estudiar les accions intel·ligents” amb la vocació de “fer màquines que puguin fer el que fa l’ésser [...] intel·ligent”, diu M. Minsky. Fa poc, però, que hi ha tecnologia madura per fer realitat una part d’aquells somnis; Internet, els sensors intel•ligents (smart sensors), la internet de les coses (Internet of Things, IoT) o les dades massives (big data) en són els detonants. Avui, Catalunya és un nucli potent d’IA, amb una projecció internacional de primer nivell. I ho és per circumstàncies històriques tant extraordinàries com singulars sobre les quals donaré la meva visió personal, sense voler ser exhaustiva. La IA aterra aquí el 1980, a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), de la mà de R. López de Mántaras, autor de la primera tesi doctoral en Intel•ligència Artificial a Catalunya (1981). Home de gran vàlua, poc després emprèn un segon procés definitiu per a la IA catalana fins a fundar l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC), pioner a l’Estat. El seu deixeble Ulises Cortés n’encapçala el relleu a

151


MWC19 Special Edition

a second process, decisive for Catalan AI that ended in the foundation of the Artificial Intelligence Research Institute (IIIA-CSIC), pioneer in Spain. His disciple, Ulises Cortés, continues the task at the UPC, creating the first stable university research group in AI (which later crystallised into the Knowledge Engineering and Machine Learning Group, KEMLG, which today is part of the Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center, IDEAI) and created two training programmes which were to prove crucial to the permanence of AI in Catalonia: the first PhD programme in Artificial Intelligence in Spain in 1985, and later the official Master’s in Artificial Intelligence, coordinated by the UPC, the University of Barcelona (UB) and the University Rovira i Virgili (URV) as a clear Catalan national option. As a direct heir to this lineage, I have seen new branches spring out of these roots and extending around the country; I have witnessed research groups crop up in Girona, Tarragona and Lleida; and I have seen a scientific community gain ground. The Catalan Association for Artificial Intelligence (ACIA) was created in 1994, soon becoming a local chapter of the European Association for Artificial Intelligence (today EurAI). Today ACIA accounts with 10 EurAI Fellows, a number only surpassed by France, Germany, the United Kingdom and Italy. Afterwards many research centres emerged revolving around AI: the Institute of Robotics and Industrial Computing (IRI), the Computer Vision Centre (CVC), the Centre for Language and Speech Technologies and Applications (TALP) and the recent IDEAI. Together, they comprise a scene of intensive knowledge-creation in all branches of AI. Then came the large infrastructures, such as the Barcelona Supercomputing Center (BSC), with the country’s first supercomputer, an international reference which is critical for big data.

152


MWC19 Special Edition

“L  a comunitat catalana d’IA ha sabut discretament jugar a primera divisió i fer-se un lloc de reconeixement internacional”

la UPC, forma el primer grup universitari estable de recerca en IA (que cristal•litza després en el Knowledge Engineering and Machine Learning Group, KEMLG, que avui forma part de l’Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center, IDEAI) i crea dos programes formatius clau en la pervivència de la IA a Catalunya: el primer programa de doctorat en Intel•ligència Artificial de l’Estat el 1985, i després, el màster oficial en Intel•ligència Artificial, opció de país i coordinat entre la UPC, la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Rovira i Virgili (URV). Hereva directa d’aquest llinatge, he vist noves branques partir d’aquestes arrels cap al territori, obrir grups de recerca a Girona, Tarragona i Lleida, i consolidar una comunitat científica que el 1994 crea l’Associació Catalana d’Intel•ligència Artificial (ACIA), capítol propi de l’Associació Europea d’Intel•ligència Artificial (avui EurAI) i amb 10 membres EurAI (EurAI Fellows), xifra superada només per França, Alemanya, el Regne Unit i Itàlia. Apareixen després una munió de centres de recerca que orbiten al voltant de la IA —l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI), el Centre de Visió per Computador (CVC), el Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge (TALP)...— i el recent IDEAI), que formen un escenari de creació intensiva de co-

153


MWC19 Special Edition

All these nurtures the conditions needed to attract international figures like R. Baeza and L. Steels to conduct research in Catalonia. Large companies (like Fujitsu or Siemens) are investing in AI projects here. Accelerators appeared as well, where bold ideas can be created; they are forging a web of SMEs and startups involved in AI in Catalonia, while multinationals like Amazon are opening their R&D centres here. Barcelona is the fourth-ranked city of the future (according to PwC), and AI is part of this future. Big data, data science and AI comprise a whorl of disciplines which use computational power to disclose the most complex reality and extract its strategic value. Plus, AI can handle knowledge and be applied anywhere and everywhere. Properly used, it can bring benefits in fields like mobility, healthcare, the environment, automation or governance, and today it is the target of interest of the productive sector, in swift swerve towards business which academia is witnessing in amazement. Aware of this transformation, the 2017 Barcelona Declaration is also a pioneer in the ethics debate on the future and uses of AI. Therefore, in 30 years, the Catalan AI community has discreetly managed to play in the big leagues and garner international recognition. It is seems extraordinary to me… And now we are on the verge of closing the knowledge-development cycle with AI as the cross-cutting driving force. Our country is small enough that a close relationship among academia, enterprise and institutions makes the day-to-day challenges in all fields the major inspiration for transferable research with social benefits. With the right resources, I envisage it as one of the most powerful sources of development that we have as a country, not to mention a unique opportunity for Catalonia to become as a successfull and permanent worldclass international AI hub.

154

“ La intel·ligència artificial és una oportunitat única per consolidar definitivament Catalunya com un centre de referència internacional de primera magnitud”


MWC19 Special Edition

“ Artificial intelligence is a unique opportunity for Catalonia to become as a successful and permanent worldclass international AI hub”

neixement en totes les branques d’IA. Arriben grans infraestructures, com el Barcelona Supercomputing Center (BSC), amb el primer supercomputador de l’Estat, referent internacional i peça crítica per a les dades massives (big data), i es coven condicions que atreuen figures internacionals com R. Baeza o L. Steels a fer recerca a Catalunya. Grans companyies (Fujitsu, Siemens...) inverteixen en projectes d’IA aquí i es despleguen acceleradores on desenvolupar idees atrevides, forjant a Catalunya un teixit de pimes i empreses emergents (start-ups) que fan IA, mentre multinacionals com Amazon hi obren seus d’R+D. Barcelona es posiciona com a quarta ciutat del món per al futur tecnològic (segons PwC), i la IA és part d’aquest futur. Les dades massives (big data), la ciència de dades (data science) i la IA fan un cabdell de disciplines que usen la força computacional per comprendre la realitat més complexa i extreure’n valor estratègic. La IA, a més, pot manegar coneixement i s’aplica per tot arreu. Ben utilitzada, aportarà beneficis en mobilitat, salut, medi am-

bient, automoció, governança... i és avui objecte d’interès del sector productiu en un viratge vertiginós cap al negoci al qual assistim feliçment estupefactes des de l’acadèmia. Conscients d’aquesta transformació, la Declaració de Barcelona de 2017 és també pionera en el debat ètic sobre el futur i usos de la IA. En 30 anys, doncs, i discretament, la comunitat catalana d’IA ha sabut jugar a primera divisió i fer-se un lloc de reconeixement internacional. És extraordinari! I ara estem molt a prop de tancar el cicle de coneixement-desenvolupament amb la IA com a motor transversal. Tenim un territori prou petit perquè una relació estreta món acadèmic-empresa-institucions faci dels reptes del dia a dia en tots els àmbits els grans inspiradors de recerca transferible en retorn social. Amb els recursos apropiats, veig aquí un dels motors de desenvolupament més potent que tenim com a país, i una oportunitat única perquè Catalunya es consolidi definitivament com un centre de referència internacional de primera magnitud.


MWC19 Special Edition

SERGI FIGUEROLA DIRECTOR OF TECHNOLOGY AND INNOVATION OF THE I2CAT FOUNDATION DIRECTOR DE TECNOLOGIA I INNOVACIÓ DE LA FUNDACIÓ I2CAT

CATALONIA, A EUROPEAN DIGITAL 5G HUB CATALUNYA, UN DELS HUBS DIGITALS EUROPEUS EN 5G

156


MWC19 Special Edition

Thanks to the Mobile World Congress, Barcelona is now the world mobile capital as well as one of the world’s capitals for 5G technology. This technology is also being developed in Catalonia and is set to have an impact on essential services, the Internet of Things and user continuity and experience. 5G represents a global change in telecommunications and an opportunity for those regions and sectors — including the media, transport, healthcare, 4.0 industry and smart cities — that are making progress in rolling out and implementing improvements and services made possible by 5G. This change — or rather technological revolution — is the result of incremental innovation in technology as well as disruptive innovation in mobile services. We will now finally be equipped with homogeneous technology that will improve all current mobile technology capacities and facilitate the integration of the IT world with the world of telecommunications networks. As a result of these improvements, we will be able to achieve capacities of between 10 and 100 Gbps, latency below 5 ms and high-density connections (1 million/km2). Likewise, we will see the emergence of new disruptive applications that can work in real time, offer a high degree of reliability, manage a plethora of connections and at the same time reduce the energy consumption of telecommunication networks.

“ 5G will enable us to meet future requirements, both in the industrial sector and among end-users” Barcelona és avui dia, gràcies a la presència del Mobile World Congress, la capital mundial del mòbil i alhora una de les capitals mundials del 5G. El 5G és una tecnologia que també s’està desenvolupant a Catalunya i que tindrà impacte en els serveis crítics, la internet de les coses i la continuïtat i experiència d’usuari. El 5G representa un canvi global en les telecomunicacions i una oportunitat per a aquelles regions i sectors —entre els quals hi ha els mitjans de comunicació, el transport, la salut, la indústria 4.0 i les ciutats intel•ligents— que s’avancin en el desplegament i la implementació de les millores i els serveis que aporta el 5G. Aquest canvi —o, millor dit, revolució tecnològica— és fruit d’una innovació incremental en la tecnologia i d’una innovació disruptiva en el servei. Per primera vegada comptarem amb una tecnologia homogènia que millorarà totes les prestacions de les tecnologies mòbils actuals, i també facilitarà la integració del món IT i el món de les xarxes de telecomunicació. Aquestes millores permetran assolir capacitats d’entre 10 i 100Gbps, disposar de latències menors als 5ms i aconseguir una alta densitat de connexions (1 milió/Km²). De la mateixa manera, apareixeran no-

157


MWC19 Special Edition

The Internet is currently growing at an exponential rate and 5G, together with an extensive optical fibre network, will be the basic infrastructure for meeting future requirements, both in the industrial sector and among end-users and the city in general. According to forecasts, by 2020 there will be around 20 billion elements connected to the Internet. Monthly user data consumption is predicted to increase from 12 GB in 2020 to 85 GB in 2028 (with 90% of data usage being video content) and global revenue from 5G is estimated to reach 1.3 billion dollars. In this respect, and with the aim of consolidating Catalonia’s presence in the 5G ecosystem, the 5G Barcelona initiative was created a year ago, with the participation of the Government of Catalonia, the Barcelona City Council, the MWCB Foundation, the i2CAT Foundation, the Telecommunications Technological Center of Catalonia (CTTC), the Polytechnic University of Catalonia (IPC) and Atos. This initiative was conceived with the goal of transforming Barcelona into a 5G digital hub and the metropolitan area into a large and open city laboratory where latest generation 5G technologies and applications can be trialled and adopted in a real environment. Catalonia’s key position in the development and generation of 5G knowledge is due to the fact that the organisations present at 5G Barcelona are currently taking part in 60% of the European R&D&I projects now

158

underway as part of the 5G PPP (European H2020 R&D&I project in 5G with a budget of â‚Ź700 m). In addition, three of these organisations are also responsible for the coordination of some of the projects: i2CAT is coordinating the 5GCity project to launch a 5G European pilot initiative in Bar-


MWC19 Special Edition

ves aplicacions disruptives que podran treballar en temps real, oferir un alt grau de fiabilitat, gestionar multituds de connexions i alhora reduir el consum energètic de les xarxes de telecomunicació. La tendència actual de creixement d’Internet és exponencial i el 5G, conjuntament amb una bona capil•laritat de desplegament de fibra òptica, serà la infraestructura bàsica que ens permetrà cobrir futures necessitats, tant en l’àmbit industrial com d’usuari i de ciutat. Les previsions indiquen que el 2020 hi haurà a l’entorn de 20.000 milions d’elements connectats a Internet. El consum de dades mensual per usuari s’estima que passi dels 12GB previstos per al 2020 als 85GB l’any 2028 (amb un 90% del contingut de dades en vídeo). Es calcula que els ingressos globals derivats del 5G assoliran els 1,3 bilions de dòlars. En aquest sentit, i amb l’objectiu de consolidar la presència catalana a l’ecosistema del 5G, ara fa un any es va crear la iniciativa 5G Barcelona, amb la participació de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació MWCB, la Fundació i2CAT, el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), la Universitat Politècnica de Catalunya (IPC) i Atos. Aquesta iniciativa va néixer amb l’objectiu de convertir Barcelona en un hub digital de 5G, i transformar l’àrea metropolitana en un extens i obert laboratori de ciutat on validar i adoptar, en un entorn real, les tecnologies i aplicacions 5G de nova generació. El posicionament clau de Catalunya en el desenvolupament i la generació de coneixement en 5G es deuen al fet que les organitzacions presents al 5G Barcelona participen actualment en un 60% dels projectes d’R+D+i europeus actius del 5G PPP (programa europeu H2020

159


MWC19 Special Edition

celona and is providing a distributed cloud and radio platform to offer 5G services in the city’s technology-neutral infrastructures; Atos is coordinating the 5GTango project, which aims to improve the programmability of 5G networks; and the CTTC is coordinating the 5GCroco project, which provides 5G solutions for the interconnection of European automotive corridors. Thanks to this global participation in 5G as well as 5G Barcelona, the Mobile World Congress, the MWCB Foundation and the readiness of the Catalan ecosystem, with the presence of equipment manufacturers, integrators, network suppliers, technology-neutral infrastructures and vertical application and enduser developers, Catalonia has positioned itself as one of Europe’s 5G digital hubs.

160

d’R+D+i en 5G dotat amb 700 M€). Tres d’aquestes organitzacions també són coordinadores d’alguns d’ells: i2CAT coordina el projecte 5GCity, que desenvolupa un pilot 5G europeu a Barcelona i proporciona una plataforma en núvol distribuït i d’accés per ràdio per oferir serveis 5G en infraestructures neutres de ciutat; Atos, el projecte 5GTango, que pretén millorar la programabilitat de les xarxes 5G, i el CTTC, el projecte 5GCroco, que proporciona solucions 5G per a la interconnexió de corredors d’automoció europeus. Aquesta participació global en 5G, el 5G Barcelona, el Mobile World Congress, la fundació MWCB i la predisposició de l’ecosistema català, amb la presència de fabricants d’equips, d’integradors, de proveïdors de xarxa i infraestructures neutres, de desenvolupadors d’aplicacions i d’usuaris verticals, posiciona Catalunya com un dels hubs digitals europeus en 5G.


MWC19 Special Edition

161


MWC19 Special Edition

Rooibos El secreto de Ă frica

162


MWC19 Special Edition

163


MWC19 Special Edition

JOSEP LLADÓS DIRECTOR OF THE COMPUTER VISION CENTRE (CVC-UAB) DIRECTOR DEL CENTRE DE VISIÓ PER COMPUTADOR (CVC-UAB)

PIONEERS IN COMPUTER VISION PIONERS EN VISIÓ PER COMPUTADOR

164


MWC19 Special Edition

Computer vision is a scientific discipline which produces technologies that interpret images and act according to the context in which they are applied. Informally, it can be regarded as the sub-discipline of artificial intelligence focused on perception which makes machines that can see. Therefore, it is an area within artificial intelligence that shares methods with other disciplines, such as mathematics, statistics, optics and cognitive science, just to name a few. We are currently in the throes of a revolution in artificial intelligence which is running parallel to the revolution in data. Computational learning methods and high-performance computing make it possible to analyse data on a large scale with immediate applications and a direct impact on socioeconomic problems, thus acting as a facilitating technology for the new generation of disruptive business models. Computer vision is not standing on the sidelines of this revolution but the polar opposite: within artificial intelligence, it and natural language processing are probably the disciplines that have benefitted the most from this trend. The computer vision market is forecasted to grow from 18 billion dollars in 2018 to 48.6 billion

“ Catalonia has a solid RDI system which has made a decisive contribution to creating a science- and tech-based ecosystem” La visió per computador és una disciplina científica que produeix tecnologies per interpretar imatges i actuar segons el context a què s’apliqui. De manera informal, es pot considerar que és aquella subdisciplina de la intel•ligència artificial centrada en la percepció i que fa que les màquines hi vegin. Es tracta, doncs, d’una àrea de la intel•ligència artificial, i comparteix mètodes amb altres disciplines com ara les matemàtiques, l’estadística, l’òptica i la ciència cognitiva, entre d’altres. Actualment, estem assistint a una revolució en la intel•ligència artificial alineada amb la revolució de les dades. Els mètodes d’aprenentatge computacional, així com la computació d’altes prestacions, fan possible l’analítica de dades a gran escala, amb aplicació immediata i impacte directe en problemes socioeconòmics, que actua com a tecnologia facilitadora per a la generació de nous models de negoci disruptius. La visió per computador no està al marge d’aquesta revolució, ans al contrari: és, dins de la intel•ligència ar-

165


MWC19 Special Edition

“The computer vision market is forecasted to grow from 18 billion dollars in 2018 to 48.6 billion in 2022� in 2022, with an annual growth rate of 32.9%. In Catalonia, the Computer Vision Centre (CVC-UAB) has been conducting research in this discipline, which has recently become an emerging, ubiquitous technology, for over 20 years. It is a facilitating science in sectors like smart mobility, the cultural industries, sports and entertainment, consumer goods and mobile phones, robotics and advanced manufacturing, healthcare and security, with constant releases of new products and services. The main avenues of inquiry of the Computer Vision Centre include driverless vehicles, onboard drone imaging, industry 4.0, smart reading systems especially for both administrative documents and historical manuscripts, medical image interpretation systems and mass image analysis. At this time, we are leading a Living Lab project in the Volpelleres library in Sant Cugat, where we are implementing a quadruple helix model affiliated with the European Network of Living Labs (ENoLL) which is having a major social impact. Likewise, we are working on the results of our research from the pull side, with internationally renowned companies in their fields like Audi, Huawei, Samsung, Seat, Volkswagen, Xerox, Naturgy, CaixaBank, Boston Scientific, Given Imaging, Hewlett Packard and Ficosa, as well as more tech-push activities as a direct result of the assessment of scientific-technological assets, which has enabled us to create 10 spin-offs.

166


MWC19 Special Edition

tificial i probablement junt amb les tecnologies de la parla (el Natural Language Processing), la disciplina que més s’ha beneficiat d’aquesta tendència. Es calcula que el mercat de la visió per computador creixerà de 18.000 milions de dòlars el 2018 a 48.600 milions el 2022, amb una taxa de creixement anual del 32,9%. A Catalunya, el Centre de Visió per Computador (CVC-UAB) fa més de vint anys que fa recerca en aquesta disciplina, que en els darrers anys s’ha convertit en una tecnologia emergent i ubiqua. Es tracta d’una ciència facilitadora en sectors com la mobilitat intel•ligent, les indústries culturals, dels esports i l’entreteniment, el gran consum i els mòbils, la robòtica i la manufactura avançada, la salut o la seguretat, en què apareixen constantment nous productes i serveis. El Centre de Visió per Computador té com a línies destacades la conducció autònoma, la visió embarcada en drons, la indústria 4.0, els sistemes intel•ligents de lectura, sobretot per a documents tant administratius com manuscrits històrics, els sistemes d’interpretació d’imatges mèdiques o l’analítica massiva d’imatges, entre d’altres. En aquests moments, liderem un projecte Living Lab a la biblioteca de Volpelleres de Sant Cugat, implementant un model de quàdruple hèlix amb un important impacte social i adscrit a la xarxa europea de living labs (ENoLL). Entre d’altres, estem treballant els resultats de la nostra recerca, des d’una vessant més pull, amb empreses de referència mundial en el seu camp com ara Audi, Huawei, Samsung, Seat, Volkswagen, Xerox, Naturgy, CaixaBank, Boston Scientific, Given Imaging, Hewlett Packard o Ficosa, com també activitats més de techpush, com a resultat directe de la valoració dels actius cientificotecnològics, que ens han permès crear fins ara 10 empreses spin-off. Catalunya disposa d’un sistema d’R+D+i sòlid que ha contribuït de manera decisiva a la creació d’un ecosistema de base científica i tecnològica dins d’aquesta disciplina. En els darrers anys, aquest ecosistema català s’ha posicionat com un dels més productius i de referència a Europa, tant en generació de coneixement com en impacte econòmic. Els grups catalans en visió són els més nombrosos i amb més finançament dels grups de recerca consolidats de la Generalitat en l’àrea de les ciències de la computació. Així, a Catalunya, hi ha més de 90 empreses on la visió és la tecnologia central, amb una facturació agregada de més de 120 milions d’euros. Això ha

167


MWC19 Special Edition

Catalonia has a solid RDI system which has made a decisive contribution to creating a science- and tech-based ecosystem within this discipline. In recent years, this Catalan ecosystem has become one of the most productive in Europe, a benchmark in terms of both knowledge generated and economic impact. The Catalan vision groups are the largest and have the most financing of all the consolidated research groups affiliated with the Generalitat in the field of computational sciences. In fact, there are more than 90 companies in Catalonia in which vision is the core technology, with an aggregate turnover of over 120 million euros. This has led to the founding of the Computer Vision Catalan Alliance, which brings together all the stakeholders in the ecosystem to join forces in attracting and retaining talent and generating a social and economic impact from knowledge, in order to make computer vision one of the benchmark tech assets in Catalonia in research and innovation.

168

derivat en la constitució de la Computer Vision Catalan Alliance, que agrupa tots els agents de l’ecosistema per unir esforços en l’atracció i retenció de talent i en la generació d’impacte social i econòmic a partir del coneixement, per fer de la visió per computador un dels actius tecnològics de referència a Catalunya en recerca i innovació.


MWC19 Special Edition

169


MWC19 Special Edition

170


MWC19 Special Edition

171


MWC19 Special Edition

CARLES SALVADÓ PRESIDENT OF THE FUNDACIÓ PUNTCAT PRESIDENT FUNDACIÓ PUNTCAT

.CAT: THE CATALAN CULTURAL COMMUNITY ON THE INTERNET .CAT: LA COMUNITAT CULTURAL CATALANA A INTERNET

172


MWC19 Special Edition

Catalan-speaking territories are known for their history of heavy defeats. Yet thanks to these defeats and our characteristic seny (ancestral Catalan wisdom), persistence and associacionisme (custom of forming groups and associations), we have been able to accentuate the best in each one of us. And the .CAT domain is a tale of achievements despite seeming an unfeasible undertaking at the start given how difficult it was to secure the approval of the ICANN and the fact that there were no other domains representing a culture and language. In addition, the public institutions that supported the initiative had no representation at the UN. All these factors weakened the project. Nevertheless, in the end this shared project was made possible thanks to the enthusiasm, hard work and perseverance of thousands of people and hundreds of entities. We can now browse thousands of pages and read content in our own language without even thinking about it. Then we realise that the website we are looking at has the .CAT domain (which does not mean cat the animal as some people still think!). CAT identifies the language and culture of all the Catalan Countries, it offers a way of doing and being a territory with our own culture and deep-rooted traditions.

.CAT is the symbol that represents the Catalan language and allows the borders of this community to be opened on the Internet Els territoris de parla catalana han estat marcats històricament per grans derrotes. Tanmateix, aquest fet, així com una manera de ser basada en el seny, la persistència o l’associacionisme ens han permès accentuar el millor de cadascú de nosaltres. I el domini .CAT és una història d’assoliments, malgrat que en els seus inicis semblés una empresa inviable. Aconseguir l’aprovació de la ICANN va ser molt complicat: no existia cap altra

173


MWC19 Special Edition

.CAT is the symbol that represents the Catalan language and allows the borders of this community to be opened to the Internet. The Internet provides us with a highway for travelling around the world and forming part of it. It is a way of expanding the .CAT concept and making ourselves known globally. Over 15 years after gaining approval and having overcome numerous challenges, .CAT has become a role model back home. In fact, it now goes beyond a simple domain. They say that Barça is “More than just a club” and the same is true of .CAT. It is much more than just a simple domain name on the Internet. It has undoubtedly become another of our many signs of identity, together with our history, culture, language and the four stripes. This year, the Government of Catalonia has awarded the St. George’s Cross to the Fundació puntCAT and we extend this recognition to all those who keep .CAT alive. In addition, Vinton Cerf, one of the fathers of Internet and a key person in helping us secure approval of .CAT, has been awar-

The Internet provides us with a highway for travelling around the world and forming part of it

174


MWC19 Special Edition

El .CAT és el símbol que representa la llengua catalana i permet obrir les fronteres d’aquesta comunitat a Internet domini de cultura i llengua, i les institucions públiques que hi donaven suport no tenien representació a l’ONU. Eren condicionants que debilitaven el projecte. La realitat, però, va ser que la il·lusió, la feina i la perseverança de milers de persones i centenars d’entitats van fer possible aquest projecte comú. Actualment, naveguem a Internet per multitud de pàgines. Amb total normalitat, llegim continguts en la nostra llengua. Després, ens adonem que el lloc web que estem visitant està identificat amb el domini .CAT (que no significa gat, com algú encara pensa). CAT personalitza la llengua i cultura de tots els països catalans, una manera de fer i de ser, un territori amb una cultura pròpia i amb unes tradicions molt arrelades. El .CAT és el símbol que representa la llengua catalana i permet obrir les fronteres d’aquesta comunitat a Internet. L’oportunitat que ens dona Internet és una autopista per viatjar pel món i formar-ne part. És la manera d’expandir el concepte .CAT i donar-nos a conèixer globalment. Transcorreguts més de 15 anys des de la seva aprovació, i superats molts reptes, el .CAT ha esdevingut una referència a casa nostra. De fet, a hores d’ara, va més enllà d’un simple domini. Diuen que el Barça és “Més que un club”. El mateix passa amb el .CAT: és molt més que un domini i que una simple denominació a Internet. Sens dubte, és un actiu més del nostre inventari d’identitat, com ho són la nostra història, la nostra cultura, la nostra llengua o les quatre barres.

175


MWC19 Special Edition

La globalització no elimina les singularitats, si aquestes s’adapten i aprofiten la potència de la xarxa ded the International Award of Catalonia, one of the most prestigious honours in Catalonia. At the Fundació, we will continue working to speed up the digital transition in Catalan-speaking territories, positioning ourselves in the world as a digital, active and pioneering cultural community. Globalisation does not do away with uniqueness provided that we can adapt our uniqueness and take advantage of the power of the Internet. We are local and global at the same time. We are .CAT!

Enguany, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha atorgat la Creu de Sant Jordi a la Fundació puntCAT. És un reconeixement que fem extensiu a tots els que mantenen viu el .CAT. A més, Vinton Cerf, un dels pares d’Internet i una persona clau que va facilitar l’aprovació del .CAT, ha estat guardonat amb el Premi Internacional Catalunya, una de les distincions més prestigioses a Catalunya. Des de la Fundació seguirem treballant per accelerar la transició digital en els territoris de parla catalana, posicionant-nos com a comunitat cultural digital, activa i pionera al món. La globalització no elimina les singularitats, si aquestes s’adapten i aprofiten la potència de la xarxa. Som locals però som globals. Som .CAT!

176


MWC19 Special Edition

177


MWC19 Special Edition

178


MWC19 Special Edition

179


MWC19 Special Edition

180


MWC19 Special Edition

181


CATALONIA | MWC19 Special Edition February 2019

Profile for Editorial MIC

Catalonia Mobile World Congress 2019  

Catalonia Mobile World Congress 2019  

Advertisement